Thursday, March 26, 2015

Editorial Letters From Newspaper
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဆိုသည္မွာ

လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားက စတင္႐ုိက္ႏွက္ျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္သည့္ အေနႏွင့္ ျပန္လည္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း ယင္းထက္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာဝန္အရွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ႏႈတ္ထြက္စကားမွ ဟုတ္ပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယုိ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား အားလုံးတြင္ ဆႏၵျပသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မွားယြင္းကာ အစုိးရဘက္က မွန္ေၾကာင္း အၿမဲလိုလို နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံး၍ သက္ေသျပခဲ့သည့္ အစဥ္အလာကို ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ အရပ္သားအစိုးရ နာမည္ခံထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္ အထြတ္အထိပ္၊ ႏုိင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ ေနရာတြင္ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚသမွ် အေရးကိစၥ၊ ျပႆနာတိုင္းကို မည္သူမွန္သည္၊ မည္သူမွားသည္ ဆုံးျဖတ္ေပးရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ဘဲ နယ္ပယ္တုိင္း၊ က႑တိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသမွ် အေကာင္း၊ အဆိုး အေရးကိစၥ မွန္သမွ်ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္သာ ျဖစ္သည္။

သမၼတကိုယ္တုိင္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းမႈကိစၥ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္း၊ စစ္ေဆး၊ ေမးျမန္းမႈမ်ား မၿပီးဆုံးခင္၊ ယင္းေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ တရားဝင္ မထြက္ေပၚေသးခင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က စတင္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သမၼတကိုယ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် နားလည္လက္ခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

သမၼတ၏ ေျပာဆိုခ်က္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ သမၼတတစ္ဦး ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရား၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္၊ လိုက္နာအပ္သည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ က်င့္ထုံး၊ လက္စြဲမ်ား၊ ႏွလုံးသြင္းရမည့္ တရားမွ်တမႈတို႔သည္ လက္ပံတန္းၿဖိဳခြင္းမႈအေပၚ သမၼတ၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ျခင္း ရွိမရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၾကည့္ရန္ အထူးလိုအပ္ေပမည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ရန္ ဟန္ျပလုပ္ကိုင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဏာရွင္တုိ႔၏ စ႐ိုက္သဘာဝ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ မည္သည့္အခါမွ် ေလးစားမႈ မရွိေၾကာင္း ရယ္ဒီကယ္ဆန္ဆန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုေနမႈမ်ားကိုလည္း လက္ရွိ ကာကြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားက မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည္ကို သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၂-၃-၂၀၁၅)

---------------------------
Editorial, The Voice Daily Vol-2/No-294 (#voiceeditorial)


ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ား ပိုမ်ားလာသည္။ အမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာၾကသည္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္လည္း လူထုႏွင့္ အနီးဆံုး ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာ မ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူထုယံုၾကည္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု ဖိစီးႏိုင္သည္မ်ားကို သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေနသည္။ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားအနက္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး ေပၚေပါက္ေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္ေနသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က “တရားသူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိပါက မည္သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈမရွိေသာ တရားသူႀကီး မည္မွ်ရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေရးယူထားေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေမးသည္ကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္က “ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ မိမိတုိ႔စစ္ေဆးစီရင္ရတဲ့ အမႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒ၊ တရားမက်င့္ထုံးဥပေဒတုိ႔နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရာမွာ မွားယြင္းျခင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္းအတြက္ ၎တုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ကိစၥရဲ႕ အတိမ္အနက္ေပၚမူတည္ၿပီး ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅၃ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ကိုးမ်ဳိးအနက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၎တုိ႔အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ေျဖၾကားခ်က္အရ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦး (ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးကိုလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ၍ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/က်င့္ ၅၁၂ အရ တရားစြဲဆိုျခင္း)အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူထားေၾကာင္းႏွင့္ ၃၆ ဦးအား ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။


လတ္တေလာတြင္လည္း လက္ပံတန္းျဖစ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ညအခ်ိန္ ႐ံုးထုတ္ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္ျခင္းမ်ား၊ အလြန္အကြ်ံ အင္အားသံုးခဲ့မႈ၌ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္း ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္မႈမရွိမွသာ ျပည္သူတို႔ဘဝ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ႏိုင္ငံအမွန္တကယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိမွလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ မယိမ္းမယိုင္ တည့္မတ္စြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိလာေအာင္ တည္ေဆာက္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။


မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္


ထမင္းရည္ပူစည္း မနင္းဘဲ ေအာင္ေျမ နင္းႏိုင္ၾကပါေစ
---------------------------------------------------------------------

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္ကစခဲ့ေသာ ကိုးကန္႔တုိက္ပဲြသည္ ရက္ ၄ဝ ေက်ာ္လာ သည့္တုိင္ေအာင္ မၿပီးျပတ္ေသးဘဲျဖစ္ေနသည္။ သမုိင္းဝင္တိုက္ပဲြဟူသည္ တုိက္ပဲြ ၾကာခ်ိန္ေပၚ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရိွသည္ မဟုတ္။

သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကုိ သိမ္းပိုက္၍ စင္ၿပိဳင္ေထာင္လိုျခင္းကုိ တပ္မ ေတာ္က ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္၍ တုိင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာကို ကာကြယ္သည့္ သမုိင္းဝင္တုိက္ပဲြပင္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သႀကၤန္ေတးသံတုိ႔ျဖင့္ အတာပဲြႀကီး အတြက္ ေပ်ာ္ဖို႔ အားခဲေနခ်ိန္တြင္ တုိင္းျပည္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကိုလည္း ေအး ခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္သည္မွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ဆႏၵျဖစ္သည္။

ကိုးကန္႔တုိ႔အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တုိ႔အား တုိက္ၿပီး ထြက္သြားခဲ့သလို ယခုလည္း တုိက္ၿပီး ျပန္ဝင္လိုသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ကိုးကန္႔ကို ျပည္ေထာင္စုမွ သီးသန္႔ခဲြထုတ္လိုသည့္အသြင္ ျဖစ္ေနသည္။ ကိုးကန္႔ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေခတ္မီနည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ဆင္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔မွ နယ္ေျမကြၽမ္းက်င္မႈ ရရိွထားျခင္း၊ နယ္နိမိတ္စည္းအျပင္ဘက္၌ မွီခို အားထားရာမ်ား ရိွျခင္းကလည္း အားသာမႈမ်ားအျဖစ္ ရိွေနသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းေသာ ေတာင္ၾကားဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတုိ႔အား ပိုင္းျဖတ္တားဆီးခံရမႈမ်ား၊ နယ္စပ္ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ သတိထားရျခင္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးရျခင္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံနစ္နာ ၾကသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ စာနာရျခင္းမ်ား စသည့္အက်ဥ္းအက်ပ္ၾကားတြင္ အစိုးရ၏သေဘာထားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္တုိ႔က ပိုအေရးႀကီးလာသည္။

ဟိုးယခင္က တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံေရးဆက္ႏႊယ္မႈက စီးပြားေရးအရ ဆက္ႏႊယ္မႈထက္ အေရးပါေသာ္လည္း ယခုမူႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔၏သက္ေရာက္ မႈကို ၿပိဳင္တူစဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးဟု ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ၊ ျမန္မာႏွင့္ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ယူနန္ျပည္ နယ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ဗဟုိအစိုးရတုိ႔ ၾကားတြင္ပင္ သက္ဆုိင္ေသာ အက်ဳိးစီးပြား တို႔က တူသေယာင္ႏွင့္ ကဲြျပားသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ထိုေသာအခါ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္တုိ႔မွ ဖြသူမ်ားရိွသည္က မဆန္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူႀကီးမ်ားကို ကိုင္စဲြကာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ား မည္သုိ႔ပင္ခ်မွတ္ေစ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ သူ၏အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္ဆုိင္မႈတုိ႔အတြက္ သတိႏွင့္ေနၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံ ရိွသလို တ႐ုတ္နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေ လွ်ာက္ ၄င္းႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံ ၁၄ ႏိုင္ငံ ရိွသည္။ နယ္စပ္တုိ႔တြင္ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္လာပါက ထမင္းရည္ပူစည္းကို ေက်ာ္လြန္ မရသျဖင့္ ပတ္၍တုိက္ရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိန္း၍လုပ္ ေဆာင္ရသည့္အခါ အဆံုးအ႐ႈံးတို႔ ရိွစၿမဲ။ ထုိအေျခအေနတြင္ ၾကားကရိွေနသူတုိ႔က အေနေခ်ာင္ဖို႔ ရန္တုိက္ေပးကာ ျပႆနာဖန္တီးေလ့ ရိွသည္။

ျပႆနာတစ္ရပ္ကို စစ္ေရးႏွင့္ ၾကာရွည္ေျဖရွင္း၍လည္း မသင့္ေတာ္။ မိမိပုိင္ နက္နယ္ေျမကိုလည္း အထိမခံလို။ သားေရႊအုိးထမ္းလာသည္ကို ျမင္လိုေသာ ဆု ေတာင္းမ်ဳိး လူတုိင္းကေတာ့ ဆုေတာင္းေနမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ ကို အသက္ရင္းၿပီး ခက္ခဲစြာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ျပည္သူ က ေလးစားေနမည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ခႏၶာစြန္႔ရသည့္ သူရဲေကာင္းတုိ႔ မ်ားျပား မလာေစခ်င္သည္က မိဘခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာသည့္ဆႏၵပင္ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊
လံုၿခံဳေရး၊ စစ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈကို ကုစားေရးတုိ႔ကုိ လုပ္ ေဆာင္ဖို႔က ရိွေသးသည္။ ထိုအခါ စီးပြားေရးအရ ဦးေမာ့လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည့္ ႏုိင္ငံသားသူရဲေကာင္းမ်ားစြာကိုေတာ့ ေပၚထြက္လာေစခ်င္သည္။
လံုၿခံဳ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး မရိွသမွ် ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရိွလာ ႏုိင္မည္မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အင္အားမေတာင့္တင္းသမွ်လည္း ႏုိင္ငံ၏လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပရာ ႏုိင္ငံ အတြက္ တာဝန္ရိွေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသာမက ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကပါ ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါသတည္း။

အယ္ဒီတာ
 (Popular News Journal)

No comments: