Saturday, August 31, 2013

နရသိန္ကို ေလ့လာျခင္းေခတ္သစ္ကမၻာ့ အာဏာရွင္မ်ား သမိုင္းမွာ ေအာ္ဂလီဆန္စရာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ရယ္စရာ အေကာင္းဆံုး စကားႏွစ္ခြန္း ရွိသည္။ ဇင္ဘာ ေဘြသမၼတ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ၏ “ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံ ကိုငါပိုင္တယ္”ဆုိသည့္ စကားႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိပါဘူး”ဆုိသည့္ စကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယခုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏုိင္ငံျခားသြားခါနီးတုိင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ျပေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားရွိ၊ မရွိ အျငင္းပြား စရာမလိုေတာ့ပါ။ အခုမနက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါ။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခတ္ရန္ႏွင့္ အမွားျပင္ဆင္ခြင့္ေပးရန္ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္သည့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ား လက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔အေရး လႈပ္ရွားသူ၊ ပညာတတ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ားကို မေသမရွင္ထားရာ ငရဲခန္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ ရဲေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္ မ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲၿပီး တံခါးပိတ္ေလွာင္ထားရာ ျပန္ေပးစခန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္ေပးဂိုဏ္းတို႔၏ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီသည့္ “ယဥ္ ေက်းမႈ”ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

အက်ဥ္း စခန္းမ်ားကို အလြဲသံုးမႈ (Abuse) ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စာရိတၱႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။ “အမွားျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ေနရာ” (Correctional Facility)ဆုိသည့္ အက်ဥ္းစခန္း မ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားကို ေနာင္တရခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာမွာ ကူညီအားေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို သန္႔ရွင္းသထက္ သန္႔ရွင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တို႔သည္ အက်င့္စာရိတၱအားနည္းသူႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးမည့္အစား အာဏာရွိသူတို႔၏ ကလဲ့စား၊ အာဃာတႏွင့္ အမုန္းတရားတို႔ကို ခစား၀ပ္တြားခဲ့ၾကရသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္ေလ့လာမႈ စင္တာ International Centre for PrisonStudies ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာရင္း ဇယားမ်ားအရကမၻာတစ္၀န္းမွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၀ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ခ်င္းမွာ အက်ဥ္းသား ၂ ဒသမ ၂၉ မီလီယံရွိသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အက်ဥ္းသားအေရ အတြက္၏ ငါးပံုတစ္ပံုက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၁ ဒသမ ၆၅ သန္းႏွင့္ ဒုတိယလုိက္ၿပီး ႐ုရွားက တစ္သန္းနီးနီးျဖင့္ တတိယ လုိက္ပါသည္။ လူဦးေရျဖင့္ အခ်ဳိးခ်လွ်င္ လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က လူတစ္သိန္းမွာ အက်ဥ္းသား ၇၄၃ ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္တစ္ ေနရာကိုယူ ထားသည္။ အာဖရိ ကတိုက္က ရ၀မ္ဒါက လူတစ္ သိန္းမွာ ၅၉၅ ေယာက္ႏႈႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ၊ ႐ုရွားကတစ္သိန္းမွာ ၅၆၈ ေယာက္ႏႈႈန္းႏွင့္ တတိယ ေနရာအသီးသီးကို ယူထားၾက သည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ကမၻာ့ တုိက္ႀကီးငါးတုိက္စလံုးမွာ အ က်ဥ္းသားအေရအတြက္က အဆက္မျပတ္ျမင့္တက္လာေန သည္။ အာဖရိကတုိက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အေမရိကတုိက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အာရွ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဥေရာပ၏ ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ သမုဒရာႏုိင္ငံမ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ပိုမိုျမင့္တက္လာေနသည္။

သို႔ေသာ္ အေရအတြက္တစ္ခုတည္းက အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအေၾကာင္းကို မရွင္းျပႏုိင္ပါ။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က ေမးခြန္းေလးခုကို ေမးခ်င္ပါသည္။

(၁)ဘယ္သူေတြကို ထည့္ထားသလဲ။
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာဘယ္သူေတြကို ထည့္ထားသလဲဆိုသည့္အခ်က္က အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ သံလက္သီးျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တုိင္းျပည္ကို ထုဆစ္မည့္ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ပညာတတ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ဳိး ဆက္သစ္မ်ားကို အထဲမွာထည့္ ထားျခင္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အာဏာရွင္တုိ႔ ဦးခ်ဳိးလုိက္သည္။ အျပင္ကမၻာမွာေနၿပီး ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ရမည့္သူမ်ားက အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားတြင္းမွာ ဘ၀ကိုအဆံုး႐ႈံးခံလုိက္ၾကရသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အနာဂတ္ကို ဖုတ္ၾကည္းသၿဂိဳဟ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

(၂)အထဲမွာ တကယ္ရွိရမည့္သူမ်ားက ဘယ္သူေတြလဲ။
ေထာင္ထဲမွာ လူဦးေရနည္းတုိင္းလည္း ဂုဏ္ယူ၀မ္းသာစရာ မဟုတ္ပါ။ “တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ” မွန္ကန္ရဲ႕လား၊ အျပစ္ေပးသင့္သူ မ်ားကို အေရးယူႏုိင္ရဲ႕လားဆုိသည့္အခ်က္က အလြန္႔အလြန္ အေရးပါသည္။ ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အလြဲသံုးစားျပဳသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့သယံဇာတမ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္သံုးစြဲသူမ်ားကို ဘယ္လိုအေရးယူေနပါသလဲ။ အထဲမွာထည့္ထားၿပီး သင္ခန္းစာယူေစရမည့္သူမ်ားက အျပင္ေရာက္ၿပီး အျပင္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ပခံုးထမ္းတြန္းတင္ရ မည့္သူမ်ားက အထဲမွာ ေရာက္ေနလား။

(၃)အထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ထည့္ထားသလဲ။
ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း အက်ဥ္းေထာင္စနစ္သည္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ထား ရွိသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ အလြန္႔အ လြန္အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားမွအပ က်န္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ မ်ားကို ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀ အထိ ခ်မွတ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုေတာ့ ေျပာစရာစကားမက်န္ ေတာ့ပါ။

(၄)အထဲမွာ သူတုိ႔ကို ဘယ္လိုဆက္ဆံသလဲ။
၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္မွာ ကမၻာ့ကုလသမဂအဖြဲ႕ႀကီးက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ “အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဆက္ဆံရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား” (The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) တြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္ေပးဂိုဏ္းႀကီးမ်ား ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာေတာ့ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ မဲ့စြာ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေစာင့္ေရွာက္မႈမေပးျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ယူအႏုိင္က်င့္ျခင္း စသည့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုမွာ ေျပာျပရန္ပင္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏွိပ္စက္ ညစ္ပတ္မႈမ်ားအားလံုးကို တက္စံုရြက္ကုန္လႊင့္ၾကပါေတာ့သည္။ ဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္၏ စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ “လူ႔ငရဲ”။ သေဘာကေတာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ အရွင္လတ္လတ္ “ငရဲခန္း”တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑မ်ားကို အေရးတႀကီးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္သလို လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္း၏ စာရိတၱႏွင့္ ေအး ခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို လည္း အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ သစ္ လြင္ေသာ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးတစ္ခု၊ ေျဖာင့္တန္းေသာ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆည္ႀကီးမ်ားကို ၫႊန္ ျပဂုဏ္ယူတတ္သလို သေဘာထားႀကီးမားၿပီး စည္းကမ္းစနစ္ ျပည့္၀သည့္ “အမွားျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးသည့္စနစ္”ကို တည္ေထာင္ဂုဏ္ယူတတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမြးျမဴဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

မိမိအစိုးရျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ကံအေၾကာင္းမလွလို႔ နရသိန္ကို အ လည္အပတ္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ မွန္ကန္စြာ အမွားျပင္ဆင္ခြင့္ရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အပုိင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည့္ ကိုရီးယား႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည္မဟုတ္ပါလား။ 

ရဲမိုး
Credit: 7 Day News Journal

Friday, August 30, 2013

အမ်ိဳးသားမ်ား စမတ္က်ေစရန္ စားသင့္ေသာ အရာမ်ားအမ်ိဳးသားမ်ား စမတ္က်ေစရန္ စားသင့္ေသာ အရာမ်ားေယာက်ာ္း ပီသတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ စမတ္က်ၾကည့္ ေကာင္းေစဖို႔ရာ အတြက္ လိုးရွင္းေတြ၊  အစိုဓာတ္ ထိန္းခရင္မ္ေတြ အသင့္အတင့္ သံုးဖို႔ လိုတာမွန္ေပ မယ့္ စားေသာက္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ကလည္း အေရးပါ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကို အခုထက္ ပိုၿပီး စမတ္က်ၾကည့္ေကာင္း ေနေစဖို႔ ေအာက္ပါ ႐ိုးစင္းတဲ့ အစားအေသာက္ ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းကို သတိရလိုက္ပါ။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္း ကင္းေဝးေစရန္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး စားပါ

ထိပ္ေျပာင္တာက မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ႏိုင္ေျခမ်ားေပ မယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတာနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫြတ္တဲ့ အျမန္စာေတြကို စားတာနဲ႔လည္း ဆက္ႏႊယ္မႈရွိပါတယ္။ အာဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့တာက ဆံပင္ကြ်တ္ႏႈန္းမ်ားတာေၾကာင့္ သင့္ဆံေကသာ က်န္းမာေရးအတြက္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားေပးသင့္ပါ တယ္။ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာပါတဲ့ သံဓာတ္နဲ႔ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ ဟာ ဆံပင္မကြ်တ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးၿပီး ဗီတာ မင္ဘီက စိတ္ဖိစီးမႈမျဖစ္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ ပါတယ္။

မ်က္စိနီျခင္း သက္သာေစရန္ ဟင္းႏုနယ္ရြက္ စားပါ

တစ္ေန႔လံုး ကြန္ပ်ဴတာအသံုးမ်ားတာ၊ တီဗီ ၾကည့္တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မ်က္စိမွာ ဒဏ္သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အထူးသျဖင့္ ဟင္းႏုနယ္ရြက္ကို စားေပးပါ။ ဟင္းႏု နယ္ရြက္မွာ မ်က္စိကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ကာ႐ို တီးႏြိဳက္၊ လူတင္နဲ႔ ဇီဇန္သင္းတို႔ ပါဝင္တာေၾကာင့္ မ်က္သားၾကည္လင္ေစပါတယ္။ မ်က္စိက်န္းမာေစ ဖို႔ရာအတြက္ တစ္ပတ္မွာ နည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ စား ေပးပါ။

နွာေခါင္းနီျခင္း သက္သာေစရန္ ဘလူးဘယ္ရီးသီး ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ

အရက္အလြန္အမင္းေသာက္တာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းနီျမန္းေနတတ္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းနီျမန္းမႈ သက္သာေစဖို႔ ဘလူးဘယ္ရီသီးကို စားေပးပါ။ ဘိုင္ အိုဖေလ ဗိုးႏြိဳက္မ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ ဘလူးဘယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္ကို ေသာက္တာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာကို က်ယ္ ေစပါတယ္။ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ ဘလူး ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္ကို ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

အေရးအေၾကာင္း ျဖစ္ျခင္း ေလ်ာ့က်ေစရန္ မာလကာသီးစားပါ

အမ်ိဳးသားေတြမွာ အေရးေၾကာင္းျဖစ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ ဗီတာမင္စီမ်ားမ်ား စားေပးသင့္ ပါတယ္။ ဗီတာမင္စီပါတဲ့ မာလကာသီးကို စားတာ ေၾကာင့္ အေရးေၾကာင္းကို တြန္းလွန္ႏိုင္ေျခ ရွိပါ တယ္။ မာလကာသီးဟာ လိေမၼာ္သီးထက္ ဗီတာ မင္စီပါဝင္မႈ ငါးဆရွိၿပီး မေကာင္းတဲ့ ဖရီးရယ္ဒီ ကယ္လ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းထက္ အင္တီ ေအာက္ဆီးဒင့္ ပါဝင္ကာ အရြယ္မတိုင္ခင္ အိုမင္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မာလကာ သီးကို တစ္ပတ္မွာ သံုးႀကိမ္ခန္႔ စားေပးသင့္ပါတယ္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေထာပတ္သီး စားပါ

ေလထုညစ္ညမ္းတဲ့ ဒဏ္ခံရရင္ အေရျပားမွာ ဗီတာမင္အီး ကင္းစင္သြားပါတယ္။ ဗီတာမင္အီး ဟာ အသားအေရကို ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့ကာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ေစပါတယ္။ ဗီတာမင္အီးပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ ေထာ ပတ္သီးကို စားတာေၾကာင့္ အသားအေရ က်န္းမာ လွပေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ေထာပတ္သီး မွာ ေကာင္းတဲ့ အဆီဓာတ္ ပါဝင္မႈ ျမင့္မားတာ ေၾကာင့္ တစ္ပတ္မွာ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္စားေပး သင့္ပါတယ္။ 

ေကအမ္

Credit: Good Health Journal

Thursday, August 29, 2013

ဂ်ာနယ္အစံုက ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား (အပိုင္း ၄)


တစ္ပတ္ တစ္ပတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီကေၾကာ္ျငာထည့္တဲ့ ဂ်ာနယ္မွာပါတဲ့ ဟင္းခ်က္နည္းတခ်ိဳ႕ရယ္ ကၽြန္ေတာ္ ဟုိသည္လွန္ေလွာ ဖတ္မိတဲ့ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕က ဟင္းခ်က္နည္းတခ်ိဳ႕ရယ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အလ်ဥ္းသင့္သလို စုစည္းေဖာ္ျပေနျဖစ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ကိုယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ အရသာရွိရွိ ဟင္းလ်ာေတြခ်က္ျပဳတ္စားၾကတဲ့အခါအေထာက္အကူျပဳေစလိုရင္းပါ။

အခ်ိန္အတြယ္ေတြကို ၾကည့္ရမွာ ကၽြန္ေတာ္က အေနာက္တိုင္းအခ်ိန္အတြယ္ေတြကို မသိေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲ့လိုဟင္းခ်က္နည္း ေတြကို စုေဆာင္းမႈမလုပ္တတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့အခ်ိန္အတြယ္နည္းေလးေတြနဲ႕ နီးစပ္တဲ့ဟာေလးေတြကိုပဲကူးျဖစ္ပါတယ္။ ထားပါ…. ကၽြန္ေတာ္က အနီေရာင္အသားေတြထက္စာရင္ ငါးတို႕ၾကက္သားတို႕ပုစြန္တို႕ကိုပိုစားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ တဲ့အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုလို႕ေတာ့ထင္တာပါပဲ။ 

(၁) ငါးကင္ႏွင့္ ပုစြန္ငါးပိေဆာ့စ္
ပမာဏ - ၁ဦးစာ
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ - ၂၀မိနစ္
ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္ - ၂၀ မိနစ္

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
-       ငါးေသတၱာငါးအၾကီး ၁ ေကာင္
-       ငွက္ေပ်ာရြက္ အနည္းငယ္
-       ပုစြန္ငါးပိေဆာ့စ္အႏွစ္

ပုစြန္ငါးပိေဆာ့စ္ျပဳလုပ္ပံု
ပုစြန္ငါးပိဖုတ္ႏွင့္ ငရုတ္သီးေရာေထာင္းထားသည့္အႏွစ္ ဟင္းစားဇြန္း ၁ဇြန္းစာထဲကို သံပရာရည္ ဟင္းစားဇြန္း တစ္ဇြန္း၊သၾကား ေကာ္ဖီဇြန္း ၁ဇြန္း၊ၾကာညိဳ႕အနည္းငယ္၊ၾကက္သြန္ျဖဴ ၂ျမႊာကို ပါးပါးလႊာျပီး ပါ၀င္ပစၥည္းအားလံုးကို သမေအာင္ေရာေမႊကာ ငါးကင္ေပၚကို ေလာင္းခ်၍ျဖစ္ေစ၊ ငါးအသားကို ၄င္းေဆာ့စ္အႏွစ္ခြက္ထဲသို႕ တို႕ျပီးျဖစ္ေစ စားသံုးႏိုင္ပါတယ္။

ငါးကင္ႏွင့္ ပုစြန္ငါးပိေဆာ့စ္ ျပဳလုပ္ပံု
ငါးေသတၱာငါးကို အေၾကးခြံမာ ငါးေသတၱာငါးအမ်ိဳးအစားကို ၀ယ္ပါ။ အေၾကးမထိုးပါႏွင့္။ ဓါးျဖင့္ ဗိုက္ကိုခြဲျပီး ကလီစာမ်ားထုတ္ပစ္ပါ။ ဗိုက္ထဲသို႕ ဆားျဖင့္ ပြတ္ျပီးေရေဆးပစ္ပါ။

ငါးကို ငွက္ေပ်ာရြက္ျဖင့္ ပတ္ျပီး ကင္စက္မွာ မိနစ္ ၂၀ သို႕မဟုတ္ က်က္သည္ဟု ယူဆရသည္အထိကင္ပါ။ ၁၀မိနစ္တစ္ခါအေပၚေအာက္လွန္ေပးပါ။

က်က္ျပီဆိုလွ်င္ ပန္းကန္ထဲထည့္ျပီး ငါးအေရခြံကို အျမီးဘက္မွ ေထာင္ျပီးခြာပစ္ပါ။ ငါးအသားေပၚမွာ ပုစြန္ငါးပိေဆာ့စ္အႏွစ္လူးျပီး ထမင္းျဖဴႏွင့္စားသံုးႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ငါးငွက္ေပ်ာရြက္ကင္ (Otak – Otak)

အင္ဒိုနီးရွားမွာေတာ့ အဆန္းတက်ယ္မဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ္တို႕ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္စားလို႕ရေအာင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ရဲ႕မွတ္စုထဲက ကူးယူေ၀ငွလိုက္ပါတယ္…… အရသာရွိစြာစားေသာက္ႏိုင္ေသာ အာရွအစားအစာတစ္ခုေပါ့ေနာ္။

ပမာဏ - ၄ ဦးစာ
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ - ၂ နာရီ
ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္ - ၃၀ မိနစ္

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
ငါးအသား ၅၀၀ ဂရမ္ (၁ေပါင္) အရိုးထုတ္ျပီးစဥ္းထားပါ။ အုန္းႏို႕ ၂၅၀ မီလီလီတာ (ဖန္ခြက္၁ခြက္စာ)၊ ေရ - ၂၅၀မီလီလီတာ (ဖန္ခြက္ ၁ခြက္စာ)၊ ဆား ေကာ္ဖီဇြန္း ၁ ၁/၂ ဇြန္းစာ၊ ငါးထုပ္ရန္ ငွက္ေပ်ာရြက္ သို႕မဟုတ္ အုန္းရြက္ အနည္းငယ္။

ငါးထဲထည့္ရန္ အႏွစ္
ၾကက္သြန္နီဥေသး ၁၀ဥ၊ စပါးလင္ ၂ ပင္(ေအာက္ေျခရွိ ႏူးညံ့ေသာအပိုင္းကိုယူျပီး ႏုတ္ႏုတ္စဥ္းထားရန္)၊ခ်င္း ၆စင္တီမီတာခန္႕၊ အုန္းသီးဆန္ေၾကာ္ ဟင္းစားဇြန္း ၂ဇြန္းခန္႕၊ ငရုတ္သီးအမွည့္အနီအေတာင့္ရွည္ ၁၂ေတာင့္ အေစ့ထုတ္ျပီး ပါးပါးလွီးထားပါ။ ပုစြန္ေျခာက္ မႈန္႕ ဟင္းစားဇြန္း ၁ဇြန္း၊ ေရ ၂၅၀မီလီလီတာ (ဖန္ခြက္ ၁ခြက္စာ)၊

ျပဳလုပ္ပံု
ငါးထဲထည့္ရမည့္ အႏွစ္မ်ားအားလံုးကို ညက္ေအာင္ေထာင္းျပီး ႏွံ႕စပ္ေအာင္ေရာေမႊပါ။
၄င္းအႏွစ္ႏွင့္ ငါးအသားအႏွစ္မ်ား၊ အုန္းႏို႕၊ ေရွာက္ရြက္ပါးပါးလွီးထားသည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာေရာနယ္ပါ။
ငွက္ေပ်ာရြက္ကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစရန္ မီးအပူရွိန္ျဖင့္ အနည္းငယ္ကင္ပါ။ အုန္းရြက္ကိုလည္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာရြက္ကို ၃၀စင္တီမီတာခန္႕ စတုရန္းပံုျဖတ္ပါ။

ငွက္ေပ်ာရြက္ထဲကို ငါးအႏွစ္ဟင္းစားဇြန္း ၃ဇြန္းစာခန္႕ထည့္ျပီး ခပ္ျပားျပားရွည္ရွည္ (၃စင္တီမီတာ x ၆စင္တီမီတာအရြယ္အစားခန္႕) အထုပ္ျပဳလုပ္ပါ။ အထုပ္၏ထိပ္ႏွစ္ဘက္မွာ သြားၾကားထိုးတံျဖင့္ထိုးကာပိတ္ပါ။
ျပီးလွ်င္ အကင္စက္ထဲမွာျဖစ္ေစ၊ မီးဖို Hotplate ေပၚမွာျဖစ္ေစ ၅မိနစ္ခန္႕ကင္ပါ။

အဆာေျပစားစရာ Snack အေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ထမင္းျဖဴျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ဆင္းဒ၀စ္ခ်္ထဲမွာ အဆာပလာအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ စားသံုးႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ငါးသံပုရာေပါင္း
 
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

ကကၠတစ္ (သို႕) ဆလားဗီးယား - ၁ ေကာင္၊ စပါးလင္ - ၁ ပင္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁၅မႊာ၊ သံပုရာသီး - ၄လံုး၊ ငရုတ္သီးစိမ္း - စိတ္ၾကိဳက္၊ နံနံပင္ - သင့္ရံု၊ ငံျပာရည္ - ဇြန္းေသး ၃ဇြန္း၊ ၾကက္သားမႈန္႕ ဇြန္းေသး ၂ဇြန္း၊

ျပဳလုပ္နည္း
ပထမဆံုး ငါးကို အေၾကးထိုး၊ ဗိုက္ခြဲအူထုတ္သန္႕စင္ျပီး ၾကက္သားမႈန္႕နဲ႕ နယ္ထားပါတယ္။ အိုးတစ္လံုးထဲမွာ ေရေႏြးဆူေအာင္တည္ျပီး စပါးလင္ကို ဓားျပားရိုက္ထည့္ကာ ငါးကိုပါ ထည့္ျပဳတ္လိုက္ပါတယ္။
ငါးျပဳတ္ေနစဥ္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ နံနံပင္တို႕ကို ႏုပ္ႏုပ္စင္း (သို႕) ၾကိတ္ေခ်ျပီး ငံျပာရည္၊ သၾကား၊ဆား၊သံပရာရည္တို႕နဲ႕ ေဆာ့စ္ေဖ်ာ္လိုက္ပါတယ္။

ငါးက်က္တဲ့အခါ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္မွာ ဆယ္ယူျပီး အေပၚယံက ေဆာ့စ္ဆမ္းကာ ငါးသံပရာေပါင္းဟင္းပြဲကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါျပီ။

(ဒီဟင္းပြဲကိုျပင္ဆင္ထားတာကို ၾကည့္လိုက္တာ ခပ္လွလွ ပန္းကပ္ခပ္ပက္ပက္မွာ ငါးကိုထည့္ ငါးပတ္လည္မွာ သခြားသီးခပ္ပါးပါး လွီးထားတာေလးေတြကိုရံ၊ ငါးေပၚကိုေတာ့ ေဆာ့စ္ကိုပံု၊ နံနံပင္ခက္အခ်ိဳ႕ကိုအလွဆင္ေပါ့ေနာ္။)

Wednesday, August 28, 2013

Durex ကြန္ဒံုး ေျခာက္ေသာင္း အခမဲ့ေဝမည္ရန္ကုန္မွ ဆရာဝန္မ်ား University of Washington သင္တန္းကုိ အြန္လုိင္းကေန တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္း (MMA) ႏွင့္ အေမရိကန္ရိွ University of Washington တုိ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပထမဆုံး အၾကိမ္ အြန္လိုင္းမွ ပုိ႔ခ်သည့္   HIV ဆုိင္ရာ သင္တန္း စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္သူ ၆၉ ဦးကုိ ေသာၾကာေန႔က သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၁၀ ပတ္ ၾကာျမင့္ခ့ဲ သည္ဟု ေဒါက္တာျမင့္ဦးက သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MMA အသင္းတုိက္တြင္ ေျပာျပသည္။

“ကုသေရးက အဓိက ပါတယ္။ ေပ်ာက္ကင္းတ့ဲ အဆင့္ထိေတာ့ မေရာက္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ထိန္းတယ္၊ ကုတယ္၊ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ေရာဂါေတြကုိ တားတယ္။ တီဘီ ေပၚလာရင္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုတယ္။ ကုိယ္ခံအားက်ဆင္းရင္ ျပန္ျမင့္ေအာင္ လုပ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ဦးက ရွင္းျပသည္။ HIV/AIDS အျဖစ္ အမ်ားဆုံးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုသမႈႏွင့္ ေဆးသုေတသန လုပ္ကုိင္ေနသူ ပါေမာကၡမ်ားက ပုိ႔ခ်  ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

MMA ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုတြင္လည္း အင္တာနက္ အေျချပဳ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာျမင့္ဦး၏ အေသးစိတ္ ေျပာဆုိ ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ” ၀ါရွင္တန္ တကၠသိုလ္ ရဲ႕ campus စာသင္ခန္းထဲမွာ သင္ၾကားေနတာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီကေန webinar (အင္တာနက္ စာသင္ခန္းမ) နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး သင္ယူရပါတယ္။
သူတုိ႔ဆီမွာ မနက္ ၈နာရီက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာက ည ၁၀ နာရီခြဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ဆီက စာသင္အၿပီး ၀က္ဆိုက္ေပၚ လြင့္တင္ေပး လိုက္တာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆီကေန ေဒါင္းလုတ္ဆြဲၿပီး ဗီစီဒီ ခုတ္ရတယ္။ ေနာက္ေန႔ ေန႔လည္က်မွ ရန္ကုန္ သင္တန္းသားေတြကို ဒီဗီဒီ တစ္ခ်ပ္စီ ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး ဆရာ၀န္ အသင္းတိုက္မွာ အြန္လိုင္းနဲ႕ စာသင္ၾကရတာပါ။ တစ္ရက္ကုိ ၁ နာရီေက်ာ္ၾကာတဲ့ လက္ခ်ာ ၂ ခုစီ တက္ရတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေန တဲ့ HIV သင္ၾကားမႈ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြကုိ ဆရာ၀န္ အသင္းတိုက္ကုိ ဖိတ္ေခၚျပီး သူတုိ႔ရဲ  ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ သင္ယူၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္က သင္တန္းသားေတြ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သူတုိ႔ဆီက ပါေမာကၡေတြက Discussion Board  ေပၚမွာ ေျဖၾကားေပးပါတယ္။ Webinar ထဲမွာ တစ္ျခားႏိုင္ငံက ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပတ္ကုိ ၁၂ နာရီေက်ာ္ ၾကာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူခ်ိန္ေပးခဲ့ရၿပီး အပတ္စဥ္ စာေမးပြဲလည္း ေျဖဆိုရပါတယ္။

ကုိယ္ပိုင္ password နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေျဖဆိုရ တာျဖစ္ၿပီး ေအာင္မွတ္ ၈၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္တဲ့ သူေတြကို ၀ါရွင္တန္ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ ၃ ဦး ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ေတြကုိ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ စနစ္နဲ႔ ပုိ႔ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။


အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား၌ လိင္မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ မ်ားလာ

 ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား၌ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ရရွိမႈမွာ ဆယ္စုႏွစ္ ကာလအတြင္း ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာေၾကာင္း အဂၤလန္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဌာန၏ ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံေသာ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အဆုိပါႏွစ္အတြင္း လိင္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ဆီးပူေညာင္းက် ေရာဂါ၊ ေရယုန္ႏွင့္ လိင္အဂၤါတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ႂကြက္ႏုိ႔မ်ား ကူးစက္ခံရသူ ၄၄၈,၄၂၂ ဦးရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကူးစက္ခံရသူ အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ထက္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာၿပီး၊ စစ္တမ္းအတြက္ မွတ္တမ္း စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေရာဂါကူး စက္ခံရသူ အေရအတြက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ ေရာဂါကူးစက္မႈ တုိးပြားလာရျခင္းမွာ အေပ်ာ္တြဲသူမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဓေလ့ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျဖစ္မ်ား သူမ်ားမွာ လိင္တူ ဆက္ဆံသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္အ႐ြယ္ လူငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

ေမးအြန္လုိင္း


Durex ကြန္ဒံုး ေျခာက္ေသာင္း အခမဲ့ေဝမည္

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္တို႔ရွိ ႏိုက္ကလပ္မ်ားႏွင့္ စင္တင္ေတးဂီတမ်ားတြင္ Durex တံဆိပ္ အမ်ဳိးသားသုံး ကြန္ဒုံးမ်ားကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ လယ္မွစ၍ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Reckitt Benckiser Health Care ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ေစ်းကြက္အတြင္း ကြန္ဒုံး မိတ္ဆက္သည့္ အေနႏွင့္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား အမ်ားစုရွိသည့္ ႏိုက္ကလပ္ႏွင့္ စင္တင္ေတးဂီတမ်ားကို အဓိကထား၍ ကြန္ဒုံး အေရ အတြက္ ေျခာက္ေသာင္း အခမဲ့ျဖန္႔ေဝသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၌ ႏိုက္ကလပ္ ၁၅ ခုတြင္ ကြန္ဒုံးအခမဲ့ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ စင္တင္ ဂီတဆိုင္မ်ား အားလုံးတြင္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။
“ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးကို အဓိကထားၿပီး လုပ္သြားမွာပါ။ မႏၲေလးမွာက ႏိုက္ကလပ္ မရွိေတာ့ အမ်ဳိးသားမ်ားတဲ့ စင္တင္ေတးဂီတေတြမွာ သြားေရာက္ ျဖန္႔မွာပါ။ Brand တစ္ခု အေနနဲ႔ လူေတြ Choice လုပ္ၿပီး သုံးတတ္ေအာင္လို႔ မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ျဖန္႔ေဝသြားမွာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လူအမ်ားစုသည္ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ကြန္ဒုံး အသုံးျပဳမႈ အားနည္းသျဖင့္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ လိင္တူ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား လာေရာက္ေလ့ ရွိေသာ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္၊ ရတနာ့ဂူ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ ကြန္ဒုံးအခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ေဝငွျခင္း၊ ေန႔ခ်င္းၿပီး ေသြး စစ္ေဆး ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ခုခံအားက် ဆင္းေရးႏွင့္ ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

Durex အမွတ္တံဆိပ္ ကြန္ဒုံးမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီသည္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ဒုံး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ကြန္ဒုံးသံုးခုပါ တစ္ဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀ မွ ၂၀၀၀ က်ပ္ၾကား ရွိေၾကာင္း Reckitt Benckiser Health Care ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

By The Voice