Wednesday, October 31, 2018

"စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ သိပၸံပညာ"


****************
ေအးထြန္းမင္း
****************
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားထိုင္ျခင္းကို ကမၻာႏွင့္အဝန္း စိတ္ဝင္စား လာၾကသည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႔ ရွင္းမရေအာင္႐ႈပ္ေထြး ေပြလီလာျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈႀကီးမား လာျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းရွာၾကရာတြင္  တရားထိုင္ျခင္းကို ၿငိမ္းေအးစြာ ခိုလႈံရာအျဖစ္ေတြ႕ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈ မည္သို႔ ရွိသည္ကို ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သုေတသနျပဳထားေသာ စာတမ္းေပါင္း ၈ဝဝ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စာတမ္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိလာ သည္။

စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ႐ႈမွတ္ျခင္း(meditation) ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ မူကဲြမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕စြာ ကမၻာႏွင့္အဝန္းလိုက္စားလာေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာမွ ဆင္းသက္လာၿပီး မူကဲြအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်င့္သုံးေနၾကေစကာမူ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိတ္အလ်ဥ္ကို တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ ျဖစ္သည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုသည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္ သုေတသီမ်ား တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံႏိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္မႈ မရွိေသးေပ။ စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္တြင္ စူးစိုက္ထားျခင္းဟု ေယဘုယ် အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကသည္။
ေမာ္လီက်ဴးဇီဝေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဂြၽန္ ကဘတ္ဇင္း (Jon Kabat Zinn) သည္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ေဆး ေက်ာင္း၏ ရာသက္ပန္ ပါေမာကၡျဖစ္သည္။

စိတ္တည္ၿငိမ္မႈကို အေျခခံလ်က္ စိတ္ ဖိစီးမႈေလ်ာ့က်ေစေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု (Mindfulness-Based Stress Reduction) ကို သူက ေဖာ္ ထုတ္လိုက္သည္။ ဗုဒၶဓမၼလာနည္း နိႆယႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္သုံး လ်က္ ေဆးသိပၸံပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ ေပးေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ထို နည္းလမ္းကို ယခုအခါ  သိပၸံသုေတ သနမ်ား၌ စံအျဖစ္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။
အသက္႐ွဴမႈ၊ ခႏၼာကိုယ္က ထိ ေတြ႕ခံစားမႈ၊ စိတ္အလ်ဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားမႈတို႔ကို အာ႐ုံစိုက္ၿပီး ႐ႈမွတ္ေသာနည္းျဖစ္သည္။ ႐ႈမွတ္ေန စဥ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာက္ တတ္ရာရာ အေတြးမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေတြး မ်ားကို သူ႕ဘာသာ ေရြ႕ေလ်ာေပ်ာက္ ကြယ္သြားေစသည့္နည္းျဖစ္သည္။ စိတ္ကို ဖြင့္ထားၿပီးေပၚလာေသာ အေတြးမ်ားကို ဆက္လက္လြင့္ေမ်ာ သြားခိုင္းသည္။ ေပၚလာေသာ အ ေတြးႏွင့္ ခံစားမႈမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ မသြားဘဲ ေနလိုက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ နာက်င္ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခံစားမႈ အဖုံဖုံကို လိုက္ပါခံစားျခင္းမရွိဘဲ သူ႔ သေဘာသူေဆာင္ကာ လြင့္ပါးေပ်ာက္ ကြယ္သြားေစျခင္းျဖစ္သည္။
ထြက္သက္ ဝင္သက္ျဖင့္ ပိန္လိုက္ေဖာင္းလိုက္ျဖစ္ေနသည္ကို အာ႐ုံစုိက္ေနရင္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ကာ ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ကို မၾကာခဏျပန္လည္ စုစည္းရ သည္။ လက္ရွိ ဝင္သက္ထြက္သက္ ကို စူးစိုက္ထားရျခင္းသည္ပင္ စိတ္ကို ႐ႈမွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ကို ႐ႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနမ်ားသည္ ေထာင္ဂဏန္းအထိရွိၾကသည္။ ထို သုေတသနမ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ဆဲြႏိုင္ခဲ့ သည္မွာ စိတ္႐ႈမွတ္မႈသည္ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္ က်ေရာဂါ၊ ေသာကပြားျခင္းႏွင့္ နာ တာရွည္ ကိုက္ခဲနာက်င္မႈတို႔ကို ေလ်ာ့ နည္းသက္သာေစေၾကာင္း အခိုင္အ မာ ေတြ႕ရွိရသည္။ အျခားသက္ ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ခိုင္မာစြာ သက္ေသမျပ ႏိုင္ေသးေပ။

သုေတသနအျပဳခံမ်ားကို အုပ္စု ခဲြလ်က္ စိတ္႐ႈမွတ္ျပဳ တစ္ခုတည္း သာျပဳသူအုပ္စု၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆးေသာက္ ေနသူမ်ားအုပ္စု၊ စိတ္ေျဖေလ်ာ့ကုသ မႈခံယူသူ အုပ္စု၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆးမ ေသာက္သူမ်ား အုပ္စုစသျဖင့္ ခဲြျခား လ်က္ သုေတသျပဳခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္လ်က္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ စိတ္က် ေရာဂါ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေရာဂါ၊ နာတာရွည္ နာက်င္ခိုက္ခဲမႈေရာဂါတို႔ကို ေလ်ာ့ပါး ေစေၾကာင္း သိရွိလာရသည္။

ရက္သတၱပတ္ ရွစ္ပတ္ၾကာ စိတ္႐ႈ မွတ္ျခင္း (တရားထိုင္ျခင္း) ကို က်င့္ ႀကံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားသည္ စိတ္ ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရမႈ သက္သာလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသို႔ သက္သာလာမႈသည္ သုံးလ မွ ေျခာက္လအထိ တည္ၿမဲေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ျပင္ စိတ္ၿငိမ္ ေဆး ရွစ္ပတ္ၾကာ ေသာက္သုံးထား သည့္ စိတ္က်ေရာဂါသည္မ်ားထက္ အေျခအေနမ်ားစြာ ေကာင္းမြန္သာ လြန္သည္ကို လည္းေတြ႕ရသည္။
လူေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ကို သုေတသနျပဳၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ Clinical Pyschological Review  ၏ စာတမ္းတြင္လည္း အလားတူ ရလဒ္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္သည့္ ကုထုံးသည္ စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသသည္ထက္ သာလြန္သည္ဆို သည့္အခ်က္ကို အျငင္းပြားသူမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ စိတ္ကို႐ႈမွတ္ သည့္ ကုထုံးသည္ ေဆးဝါးထက္မသာ လြန္သည့္တိုင္ ေဆးဝါးနည္းတူ သက္ ေရာက္မႈရွိသည္ကို လက္ခံလာၾက သည္။ ေဆးဝါးျဖင့္ ကုသျခင္းတြင္ ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးရွိႏိုင္သည္။ စိတ္႐ႈမွတ္ကုထုံးမွာမူ ေဘးထြက္ဆိုး က်ိဳးမရွိေပ။

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါ မ်ားကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ မည္ သည့္နည္းျဖင့္ ေလ်ာ့နည္း သက္သာ ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို မသိရွိရ ေသးေပ။ သို႕ေသာ္ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္ ျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆုံးသက္ဆိုင္လိမ့္မည္ ဟု ယူဆၾကသည္။

စိတ္က်ေရာဂါသည္ တစ္ခုတည္း ကို အဖန္တလဲလဲ အေတြးေရာက္ေန ျခင္း (Ruminative Thinking) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ယူဆထားသည္။ အတိတ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ေနသည့္ တစ္စုံတစ္ခုကို ရည္ရြယ္ရင္း မရွိပါ ဘဲလ်က္ အလိုလိုစဥ္းစားေနမိျခင္း၊ ထို အေတြးက ေျခာက္လွန္႔ေနျခင္းတို႕က ဦးေႏွာက္၏ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ လာျခင္း (Ruminative Thinking) ျဖစ္သည္။ မရည္ရြယ္ပါဘဲ အလိုလို အေတြးေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ေနျခင္းသည္ ထြက္ သက္ဝင္သက္ကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ ထားသျဖင့္ ဝင္လာေသာ အေတြးမ်ား ကို သူ႕ဘာသာ လြင့္ေမ်ာေပ်ာက္ ကြယ္ေစသည္။ ဝင္လာေသာ အေတြး အေပၚေကာင္းသည္ဆိုးသည္ မဆုံး ျဖတ္ဘဲထားလိုက္ၿပီး ဝင္သက္ထြက္ သက္ကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ေစျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေနသည့္ ဦး ေႏွာက္၏ အေလ့အက်င့္ကို တိုက္ စားေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည္။ တစ္နည္းဆိုရပါက ဦးေႏွာက္တြင္ ရွိေနသည့္ အက်င့္ဆိုး ကို စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္စြာ႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ တိုက္ဖ်က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦေႏွာက္အတြင္း ႏ်ဴရြန္ကြန္ ရက္မ်ား (Neural Network) ႏွင့္ စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္က ထင္ရာစိုင္းေနမႈတို႕ အဆက္ အစပ္ရွိေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ားက သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ တျဖည္းျဖည္းထင္ရွားလာသည္။ စိတ္ ကို႐ႈမွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ႀကိမ္ ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္လွ်င္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ေသာကပြားမႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ သိသာလာသည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ နာတာ ရွည္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသန အေထာက္အ ထားမ်ား ေတြ႕လာရသည္။
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ၾကြက္သား အဆစ္အျမစ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ား (fibromyalgia,rheumatoid arthritis, and chronic musculoskeletalpain) ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ သိရ သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန ၁၁ ခုမွ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ဆဲြျခင္းမွ အ ေထာက္အထားမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ နာက်င္ ကိုက္ခဲမႈ အျပင္းအေပ်ာ့အေပၚတြင္ သာမက နာက်င္မႈ အေပၚစိတ္ခံစား မႈကို ျပဳျပင္ေပးႏိုင္သည္ကိုပါ ေတြ႕ လာရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ Journal of Neuroscience ၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေလ်ာ့နည္း သက္သာလာျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ရွိ ေနသည့္ နာက်င္မႈ သက္သာေစေသာ စနစ္ (body’s natural opioid system)  က နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ သက္ သာေစရန္ ဟိုမုန္းမ်ား (endogenous opioids,like endorphins, that bind to opioid receptors in the brain) ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္။ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက နာက်င္ကိုက္ခဲမႈအေပၚ (စိတ္၏)  ခံႏိုင္ရည္ ကို ျပဳျပင္ေပးလိုက္သည္ ဟု ယူဆရ သည္။ နာက်င္သည္ဆိုေသာ အေတြး ကို လိုက္ပါခံစားျခင္းမရွိဘဲ သူ႕ဘာ သာ လြင့္ေမ်ာသြားေစသည့္ အေလ့ အက်င့္ရလာျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ သည္။ ခံစားမႈအေပၚ တုံ႕ျပန္ျခင္း၊ အေကာင္းအဆိုး ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆက္လက္ေရြ႕ေလ်ာသြားေစျခင္းျဖစ္ သည္။

တဒဂၤ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ပစၥဳပၸန္ တြင္ စူးစိုက္လ်က္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ကို တုံ႕ျပန္ျခင္း၊ ေကာင္းသည္ဆိုး သည္ မဆုံးျဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက ရရွိေစသည္။ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိသျဖင့္ ေဆးဝါးမပါဘဲ ကုသႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳခ်က္မွ ထြက္ေပၚ လာေသာ  ရလဒ္မ်ားသည္ အားရ ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမ်ဳိးႏြယ္၊ အ သက္အရြယ္၊ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ အဖုံဖုံတို႔ အေပၚ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည့္ ရလဒ္လို အပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံမည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

စိတ္က်ေရာဂါ၊ ေသာကဖိစီးမႈ ႏွင့္ နာတာရွည္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေဝဒနာမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကိုလည္း စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း ျဖင့္ ကုသႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လာ ၾကသည္။ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးဆုံး ကိုင္ျခင္း၊ ေလေအာင့္ေလနာ၊ အစာမ ေၾကေလေအာင့္၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း ျဖင့္ ကုသႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိ သည္ ဟုဆိုသည္။ ထို႕ျပင္ ကင္ဆာ ေရာဂါသည္တို႕အားလည္း စိတ္သက္ သာရေစရန္ ေျဖသိမ့္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ စိတ္ဖိစီးျခင္း သည္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေန တတ္သျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါ အေပၚတြင္ လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနၾကသည္။
 စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို မီဒီယာမ်ားက အလြန္အကြၽံ ခ်ီးက်ဴးေရးသား ေျပာဆို ေနျခင္းေၾကာင့္ သုေတသီမ်ားက စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း သုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း သတိထားေျပာဆိုၾကသည္။

ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ ဗက္ဂို (Dr.David Vago)သည္ (Osher Center for Intergrative Medicine and director of the Contemplative Neuroscience)  မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ သူက '' စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္း ဟာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အ ထားေတြကို ေတြ႕ရတယ္။ လူေပါင္း ၁၆ဝဝ မွာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ ေတာ့မယ့္ ကနဦး အေျခအေနကို စိတ္ ႐ႈမွတ္ျခင္းက တန္႔ေနေစတာေတြ႕ရ တယ္။ အဆစ္အျမစ္ေရာင္တယ္ဆို တာ အိုမင္းျခင္းရဲ႕ ေရွ႕ေျပး နမိတ္ လကၡဏာပဲ။ ဒီလိုဆိုရင္ အိုမင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက ေႏွးေကြး ေစမလားလို႔ ေတြးစရာျဖစ္လာတယ္။စိတ္ကို ႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီး မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့ အေထာက္ အထားေတြကို အခိုင္အမာေတြ႕ လာရတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က် လာ တာဟာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္း တာ၊  ဆဲလ္ေတြအိုမင္းလာမႈ ေလ်ာ့ က်လာတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္'' ဟု ဆိုသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ Telomeres ကို အထူးျပဳေလ့လာေနေသာ သုေတ သီမ်ားလည္း ရွိသည္။ Telomeres သည္ ဆဲလ္မ်ား သက္တမ္းကို တိုင္းတာေသာ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။ ဆဲလ္သက္တမ္းအတိုအရွည္သည္ ေနထိုင္ပုံႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနသည္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ စိတ္ ဖိစီးမႈတို႔သည္  ဆဲလ္သက္တမ္းကို တိုေစသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆဲလ္က္တမ္းတိုသည္ႏွင့္အမွ် အိုမင္း ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည့္ ကင္ဆာ၊ ႏွလုံး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလုံး ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါမ်ားကို စဲြကပ္ ေစသည္။

အိုမင္းလာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္အျပင္လႊာပါးလ်ား (cortical thinniing) လာျခင္းသည္ မွတ္Óဏ္ကို ခ်ိဳ႕ယြင္း ေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ စိတ္ကို ႐ႈမွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္သည္ ဦးေႏွာက္အျပင္လႊာ ပါးလ်ား လာျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
ဦးေႏွာက္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို  ပုံေဖာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္  နည္းပညာ (neuroimaging) ျဖင့္ စိတ္႐ႈမွတ္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သိရွိလာရသည္။ သို႕စဥ္တိုင္ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ မည္သို႕မည္ပုံ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစသည္ကိုမူ မသိရေသး ေပ။

''ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းျဖစ္ေပၚမႈနဲ႕ အပိုင္းအလိုက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ မႈေတြ ေျပာင္းလဲသြားတာကို ေတြ႕ရ တယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အျပင္လႊာ တခ်ဳိ႕ ေနရာေတြမွာ အထူအပါး ေျပာင္းလဲ သြားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဦးေႏွာက္ ရဲ႕ အခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာ လႈပ္ရွားမႈ ေလ်ာ့က်သြားတာရွိသလိုနဲ႔ တိုးလာ တာေတြလည္းေတြ႕ရတယ္'' ဟု  အာ႐ုံ ေၾကာသိပံၸ ပညာရွင္ ဝင္ဒီဟက္စ္စန္ကင့္  (Wendy Hasenkamp,Ph.D) က ေျပာသည္။

သုေတသီမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္၏ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လႊမ္းၿခဳံ ေလ့လာသည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လူ၏ သိမွတ္မႈ၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ ခႏၶာ ကိုယ္တြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို ခံစားမႈ၊ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ား ကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ ကိုယ္ကိုယ္ သိရွိျခင္း စသည့္ ျမားေျမာင္လွေသာ ဦးေႏွာက္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သုေတသီမ်ားက ေလ့လာသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္သူ သို႕မဟုတ္ တရားထိုင္သူ အေယာက္ ၃ဝဝ ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာရာတြင္ ဦးေႏွာက္ ၏ အစိတ္အပိုင္းရွစ္ခုအေပၚ တညီ တၫြတ္တည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမင့္မားစြာ သိမွတ္မႈ (meta-awareness)၊ နက္နဲစြာ ေတြး ေတာ ဆင္ျခင္မႈ (introspection)၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အာ႐ုံသိမႈ၊ မွတ္ ဥာဏ္၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ယာဘက္ႏွင့္ ဝဲဘက္ ျခမ္း ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဦးေႏွာက္၏ အာ႐ုံေၾကာကြန္ ရက္မ်ားအတြင္း  အေလးအနက္ဆင္ျခင္မႈကို ေထာက္ကူေပးသည့္အပိုင္း (frontopolar cortex)သည္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အပိုင္းျဖစ္သည္။ အေလးအနက္ ဆင္ျခင္ရာတြင္ စိတ္သည္လက္ရွိ အခိုက္အတန္႔တြင္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိအေတြးကို လည္းေကာင္း သိမွတ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

စိတ္ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအပိုင္း (frontopolarcortex) သည္ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္။
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္၏ မီးခိုးေရာင္ အပိုင္းမ်ားေလ်ာ့ပါးလာသည္။ စိတ္ကို ႐ႈမွတ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းျဖင့္ ထိုသို႔ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းမွ အကာအ ကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေႏွးေကြးသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္အပိုင္း (frontopolarcortex)  သည္လႈပ္ရွားမႈနည္းသြား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုအပိုင္းသည္ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ ေသာကေရာက္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ေလာကဓံ တရားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အျပင္းအထန္ မတုံ႕ျပန္ေတာ့ျခင္းကို စမ္းသပ္ မႈမ်ားက ၫႊန္ျပေနသည္။ စိတ္ဆိုး မာန္ဆိုး တစ္ဇြတ္ထိုး တုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေပ။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ ေသြးေပါင္ က်ေစသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ တရားထိုင္သူမ်ား၏ ေသြးဖိအား သည္ရွိသင့္သည့္ အေနအထားထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ သူတို႕ စိတ္သည္ ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းေနသျဖင့္ ေသာကဖိစီးမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္း ေသြးေပါင္က်လာျခင္းျဖစ္ ႏိုင္သည္။ စိတ္ၾကည္လင္သူမ်ား သည္ ကာယေလ့က်င့္ခန္း ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္လာေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ေသြးေပါင္က်ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု အခ်ဳိ႕သုေတသီမ်ားကဆို သည္။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ ၉၆ ပါး ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးဟု မမွတ္ယူၾက ရန္ သုေတသီမ်ားက သတိေပး သည္။ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က မ်ားစြာေျပာင္းလဲၿပီး အခ်ဳိ႕က အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဦးေႏွာက္သည္ အ ေတြ႕အႀကဳံကို လိုက္လ်က္ေျပာင္းလဲ လြယ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အ ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္၏ ႐ုပ္ပိုင္းသာမက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ေျပာင္းလဲမႈသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ယူဆထားသည္ထက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းလဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည့္ အျဖစ္အ ပ်က္မ်ားကို အိႏၵိယ ေယာဂီႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ သည္။ မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္း၊ အသက္ ႐ွဴျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျခင္းတို႕သည္ သိစိတ္ ျဖင့္ ခိုင္းေစျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ ခႏၶာကိုယ္အ တြင္း ေသြးလွည့္ပတ္သြားလာေနျခင္း ကိုလည္း မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေပ။ အိႏၵိယ ေယာဂီႀကီးမ်ားသည္ ၄င္း၏ ခႏၶာရွိ ဒဏ္ရာမွ ေသြးထြက္ေနသည္ကို ရပ္ တန္႔ပစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္၏ စြမ္းပကား ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားကို လိုသလိုေစစား ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားထိုင္လာသည့္ အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ စြမ္းအားကို ရရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို လည္း လိုသလိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အ တြက္ ၄င္းတို႔သည္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို အသက္ရွင္႐ုံမွ် အေနအထားအထိ ေလ်ာ့ခ်ထားႏိုင္သည့္အတြက္ သူတို႕ သည္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီလ်က္ အသက္ ရွင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ မွတ္ တမ္းမ်ားကလည္း ရွိေနသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ၏ခႏၶာအေပၚမည္သို႔ သက္ေရာက္သည္ဆိုသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမွာ အစဦးမွ်သာရွိေသးသည္။မည္ သို႔ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။


Tuesday, October 30, 2018

Xiaomi Mi 8 Pro Review : A Fallen Angel

အလွတရားကို ကဗ်ာတစ္ပုဒ္နဲ႔ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ခ်င္ေပမယ့္ Tech Page က Reviewer တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေတာ့လည္း Review ေရးရင္းပဲ ေျဖသိမ့္လိုက္ရတယ္။ (အယ္လယ္) အစကေတာ့ Fingerprint နဲ႔ Battery ေလာက္ပဲ စမ္းမယ္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ဒီဖုန္းကို လက္ထဲေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဝယ္ကိုင္မိသလို အစအဆံုးစမ္းျဖစ္သြားေလရဲ႕။ ဒီေတာ့ Mi 8 User မ်ားအေနနဲ႔ ဒီ Review ကို စိတ္ႏိုင္မွဖတ္ဖို႔ အၾကံေပးပါရေစ။

Design & Build Quality

Mi 8 Pro ကို ဝယ္မယ့္ List ထဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသူေတြအတြက္ ဆိုင္မွာကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္ကိုင္ၾကည့္ၿပီးမွ ဝယ္၊ မဝယ္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ကို အရင္တိုက္တြန္းပါရေစ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီဖုန္းအေပၚ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အျမင္၊ အႀကိဳက္က လူတိုင္းနဲ႔ထပ္တူက်ခ်င္မွာ က်ႏိုင္မွာမို႔ပါ။

Design ပိုင္းမွာ ခ်ီးက်ဴ းခ်င္တာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Color အသံုးျပဳ ပံုပါ။ အဝါနဲ႔ပန္းေရာင္စပ္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ Twilight Color က Gradient Color ေတြထဲမွာ ပထမဆံုး ေႂကြမိတဲ့အေရာင္ပါ။ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ Review Unit အတြက္ အနက္ေရာင္ပဲရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာင္တရစရာေတာ့မ႐ွိ။ သူ႔အေရာင္က နက္ေမွာင္ေျပာင္လက္ျပီး Smart က်တယ္။ အနက္ေရာင္ Crazy ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္စဥ္းစားသင့္တယ္။

ေက်ာဘက္မွာ သူ႔ကို iPhone Design လို႔ ေျပာခံရေစမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက Camera Design ပါ။ ဒါေပမယ့္ iPhone နဲ႔မတူေအာင္ ေဒါင္လိုက္ Camera ေတြကို Flash အျပင္ဘက္ထုတ္ထားတာထက္စာရင္ ဒီ Design ကို ပိုၿပီးသေဘာက်တယ္။ ေက်ာဘက္မွာ Fingerprint မပါေတာ့တာမို႔ ႐ွင္းလင္းေျပျပစ္တယ္လို႔ထင္တယ္။ မၾကိဳက္တာက ေ႐ွ႕ဘက္ Design. ေသခ်ာသတိထားၾကည့္ရင္ Notch ႀကီးရံုမကပဲ ေဘးေဘာင္လိုပဲ အေပၚဘက္မွာထူေနတာက ေ႐ွ႕မ်က္ႏွာစာကို ႐ုပ္ဆိုးေစတယ္။ Chin ကလည္း ထူတယ္ဆိုေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ ေ႐ွ႕ဘက္ Design မလွရင္ Allergic ႐ွိသူေတြတြက္ အဆင္မေျပ။

Mi 8 မွာကတည္းက Build Quality ပိုင္းကို သံသယမဝင္ခဲ့သလို Mi 8 Pro မွာလည္း ထိုနည္းတူပါပဲ။ Note 9 နဲ႔ ယွဥ္ကိုင္ၾကည့္ခ်ိန္မွာ Mi 8 Pro ကိုင္ရတဲ့ Feeling ကို Personally ပိုသေဘာက်မိတယ္။ Gorilla Glass 5 သံုးထားတဲ့ ေက်ာဘက္နဲ႔ Aluminium Frame ၾကားက အခ်ိဳးအဆက္က ၾကမ္းျပင္မွာ ေႂကြျပားတစ္ဝက္၊ ပါေကးတစ္ဝက္ကို တစ္ညီတည္း ခင္းထားသလိုပဲ၊ တစ္သားတည္းဆိုေပမယ့္ မတူညီတဲ့ခံစားခ်က္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ခံစားရတဲ့ Feeling မ်ိဳးမို႔ သေဘာက်မိတယ္။ Button Feedback ေတြကလည္း Clicky ျဖစ္သလို Sim Tray လို ေတာ္ရံုမျမင္ရတဲ့ေနရာကအစ Metal သံုးေပးထားတာမို႔ Build Quality ျမင့္တဲ့ ဖုန္းတစ္လံုးလို႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ခ်င္ပါတယ္။

Display

ဒီေနရာမွာတစ္ခုေျပာခ်င္တာက Mi 8, Mi 8 Pro ရဲ႕ Display ဟာ Color Accurate အျဖစ္ဆံုး S.AMOLED စာရင္းရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းမွာ႐ွိေနတာပါ။ ဒီေတာ့ Color ကို စိုမွ၊ Wide Color Gamut ကိုမွ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ Increased Contrast Mode ကို Setting မွာ ေျပာင္းေပးဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ Note 9 နဲ႔ ယွဥ္စမ္းျဖစ္သေလာက္ 1080p Level, Indoor, Standard Color, Max Brightness မွာ Mi 8 Pro က မဆိုစေလာက္ ပိုလင္းတာေတြ႕ရတယ္။

Notch ေပၚမွာ Icon အေနအထားေတြ အဆင္ေျပလာၿပီဆိုေပမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ႐ွိေနတုန္းပဲ။ (Internet Speed ကို Noti Bar ဆြဲခ်မွျမင္ရတာမ်ိဳး၊ Notch ေဖ်ာက္ရင္ ေအာက္ဘက္ကို ေနရာနဲနဲပိုယူတာမ်ိဳး) YouTube, MX, Original Video Player ေတြမွာ Notch ထိ Support မရ။ သို႔ေပမယ့္ PUBG မွာေတာ့ Notch ထိ အျပည့္ Support ေပးတယ္။ Always on Display ကေတာ့ ဘာမွျပင္လို႔မရေသးေပမယ့္ Messenger Noti ေလးေတြပါ ျပႏိုင္လာၿပီဆိုေတာ့ မဆိုးဘူးေျပာရမွာပဲ။ ဒီေတာ့ Color Accurate ျဖစ္တာကို လိုလားသူေတြတြက္ သူ႔ Display က ပိုအဆင္ေျပလိမ့္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

Lock Screen Security

Teaser Video လည္း ၾကည့္ၿပီးၾကေလာက္ၿပီဆိုေတာ့ In-Display Fingerprint ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေလးေတြ စေျပာၾကတာေပါ့။ ပထမတစ္ခ်က္က လက္တင္ရံုနဲ႔မပြင့္ပဲ နဲနဲေလးဖိေပးရတာပါ။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က လက္မတစ္ျပင္လံုးထက္ လက္ထိပ္ဖ်ားပိုင္းကို ပိုၿပီး Scan လုပ္တာပါ။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ လက္၊ မွန္ တစ္ခုခုမွာ ေခြၽးထြက္၊ ဖုန္ေပေနတာမ်ိဳး၊ ေရခ်ိဳးၿပီးခါစအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ပြင့္ဖို႔ခဲယဥ္းတာပါ။ အားသာခ်က္က သူ႔ Unlock Speed ဟာ အျမန္ဆံုး Fingerprint ေတြေလာက္မ႐ွိေတာင္ ေတာ္ရံု Fingerprint ေတြနီးနီးျမန္တာပါ။ ဒါ့ျပင္ Secure လည္းျဖစ္သလို 360° Unlock ျဖစ္တယ္။
ကိုယ္က လံုးဝျမန္ဆန္သြက္လက္ေနတာမွႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Infra Red Face Unlock ကို Double Tap or Raise to Wake နဲ႔ တြဲသံုးႏိုင္တယ္။ Unlock Speed က တကယ္ဖလန္းဖလန္းပါ။

Audio Quality

ဒီေခါင္းစဥ္ကို ထည့္ေျပာရျခင္းက Mi 8 တုန္းကထက္ ပိုေကာင္းလာတဲ့ Speaker ေၾကာင့္ပါ။ Single Speaker ဆိုတာႀကီး မေျပာင္းလဲသြားေပမယ့္ Sound Quality က Mi 5x နီးနီး႐ွိလာတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆို နဲနဲေတာင္ပိုေကာင္းလာတယ္။ Galaxy Note 9 လို Dual Stereo Speaker ကိုေတာ့ Clarity, Sound Color ပိုင္းမွာမယွဥ္ႏိုင္ေပမယ့္ Loudness ပိုင္းမွာေတာ့ Level တူနီးနီး႐ွိတာ သတိထားမိတယ္။ Hardware ေၾကာင့္လား၊ Software ေၾကာင့္လားမေျပာတတ္ေပမယ့္ တိုးတက္မႈက ေက်နပ္စရာပါ။ နားၾကပ္နဲ႔နားေထာင္တဲ့အပိုင္းကေတာ့ Mi 8 တုန္းကအတိုင္းပါပဲ။
စကားမစပ္ သူ႔ရဲ႕ Vibration ကေနထြက္လာတဲ့ အသံေလးကလည္း ကုိယ္ေတြအႀကိဳက္နဲ႔ကြက္တိ။ တစ္ဖက္ကဖုန္းကိုင္လိုက္ရင္ ထြက္လာတဲ့တုန္ခါသံေလးကို အေတာ္ေလး Satisfy ျဖစ္မိတယ္။

Performance

Mi 8 တုန္းက Post တစ္ခုသပ္သပ္ထုတ္ေရးၿပီး႐ွင္းျပဖို႔ထိ စိတ္ကူးခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း Update ေတြမွာ အဆင္ေျပသြားတာေၾကာင့္ မေျပာျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေလး႐ွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Thermal Throttling (TT) ပါ။ TT ဆိုတာဘာလဲ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ "အပူလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ Performance ေလ်ာ့က်ျခင္း" ေပါ့။ CPU ေတြဟာ အပူခ်ိန္ကို Sensitive ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ CPU Workload မ်ားလာရင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာၿပီး ထစ္တာျပဳတာေတြ ျဖစ္ကုန္တာပါ။ PC, Laptop ေတြမွာေတာ့ Fan တပ္တာ၊ Liquid Cooling ဘာညာနဲ႔ အပူကိုေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ေပမယ့္ ဖုန္းလို ပိစိေကြးပစၥည္းေပၚမွာ အပူေလ်ာ့ေအာင္လုပ္ဖို႔က အေတာ္မလြယ္တဲ့ကိစၥပါ။ (ဖုန္းရဲ႕ Liquid Cooling ဆိုတာကလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုထိပဲ အလုပ္ျဖစ္ေသးတာဆိုေတာ့)

Mi 8 မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ Thermal Throttling ဆိုတာက Hardware ပိုင္းထက္ MIUI ရဲ႕ Temperature ထိန္းခ်ဴပ္မႈပိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ ေ႐ွ႕ပိုင္းႏွစ္ေတြတုန္းက Xiaomi High End Device တစ္ခ်ိဳ႕မွာ အပူလြန္ကဲမႈကိစၥတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ User ေတြရဲ႕အျမင္ကို Mi 8 မွာေျပာင္းလဲခ်င္ခဲ့ပံုရတယ္။ ဒီအတြက္ သူတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကေတာ့ CPU ေတြအျမင့္ဆံုးအလုပ္လုပ္တဲ့ Temperature Limit ကို ေလ်ွာ့ခ်လိုက္ျခင္းပါပဲ။

ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြမွာ ဖုန္းအပူကိုေလ်ာ့ဖို႔ထက္ Performance ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးညႇစ္ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားထားတာကို Antutu လို Testing ေတြလုပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ Temperature ျမင့္တက္ေနမႈက သက္ေသျပေနတယ္။ သို႔ေပမယ့္ Mi 8 ကို Testing လုပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ Maximum Temperature က 37-38°C ကေန မတက္တာေတြ႕ရတယ္။ CPU Throttling Test စစ္ခ်ိန္မွာလည္း Temperature နဲနဲတက္တာနဲ႔ Performance ကိုေလ်ွာ့ၿပီး Temperature မတက္ေရးဦးစားေပးတာ သြားသတိထားမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစပိုင္း Antutu Result ေတြမွာ Mi 8 ေတြဟာ SD 845 ရဲ႕ ရသင့္တဲရလဒ္ေလာက္ မရခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း MIUI Update ေတြမွာေတာ့ Result ေတြျပန္ေကာင္းလာတာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

ဆိုလိုရင္းက ခုမွစမွာပါ။ Mi 8 Pro မွာေတာ့ Throttling နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရိပ္အေယာင္ေတာင္ မေတြ႕ခဲ့ရတာပါ။ (Antutu နဲ႔ CPU Throttling Result ေတြကို Screenshot နဲ႔ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္) PUBG ကို HDR, Ultra Setting, Realistic နဲ႔ေဆာ့တာ တကယ့္ Flagship Level Performance ဆိုတဲ့ Feeling မ်ိဳးကို ခံစားရတယ္။ Temperature ပိုင္းမွာေတာ့ Gaming 1hr ေဆာ့အၿပီးမွာ 40°C ထိတက္တယ္။ ျပန္ေအးတာလည္း ျမန္တယ္။ ဒီေတာ့ Big Thumbs up ပါ။

Battery Life

3,000 mAh ဆိုတာ 6" အထက္ Display တစ္ခုအတြက္ နည္းတဲ့ပမာဏလို႔ ဆိုရမွာပါ။ Mi 8 Pro ကိုဝယ္ဖို႔လက္တြန္႔တဲ့အဓိကအခ်က္မွာ Battery ပါပါတယ္။ (တကယ္က ဖုန္းကိုနဲနဲပိုထူၿပီး Mi 8 မွာလို 3300 mAh ထည့္ေပးရင္ ပိုအဆင္ေျပမယ္ထင္မိတယ္) ဒါေပမယ့္ တကယ့္ Usage ပိုင္းမွာေရာ? ထင္တာထက္ ပိုခံတာကိုေတြ႕ရတယ္။

720p Video 1 hr ကို 7%
720p Youtube (wifi) 1 hr ကို 12%
PUBG HDR, Ultra (wifi) 1 hr ကိုေတာ့ 26%

Stand by 8-9 hr ကိုေတာ့ AOD ဖြင့္ထားတာေတာင္ 4% ပဲကုန္တယ္။ Wifi Stand by နဲ႔စမ္းၾကည့္ခ်ိန္မွာေတာ့ 1 hr ကို 2% ေလာက္ကုန္တယ္။ ဒီေတာ့ Battery Drain က ထင္သေလာက္မဆိုး၊ Normal Usage ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ရက္တာ ေကာင္းေကာင္းခံမွာပါ။
တကယ္လို႔ သင္က Battery Life ကိုသေဘာမက်ရင္ေတာင္ Charging Speed က အေတာ္ေလးျမန္တယ္။ 10-100% ကို 1:12 hr ပဲ ၾကာၿပီး 30min ကို 53% ဆိုေတာ့ အေတာ္ေတာ္ေလးမိုက္တယ္ ေျပာလို႔ရတယ္။

Camera

Sample ေတြလည္းျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ တိုးတက္မႈနဲ႔ မႀကိဳက္တဲ့အပိုင္းေတြေျပာပါ့မယ္။ AI Scene Detection ေတြေကာင္းလာတယ္။ အရင္လို Saturation မ်ားရံုမဟုတ္ပဲ အစိမ္းေရာင္ကလြဲရင္ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ အေတာ္ေလးၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ျဖစ္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ညဘက္မွာ AI Night Mode ဖြင့္ေပးတာ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ မႀကိဳက္တာက Daylight, Dim Light ေတြမွာပါ Noise ေတြ႐ွိေနတာပါ။ (Low Light မွာ ISO မ်ားမ်ားတင္ေပးလို႔ Noise မ်ားတာလက္ခံေပမယ့္ ဒါကေတာ့ နဲနဲမ်ားတယ္) ေနာက္တစ္ခ်က္က Portrait ပိုင္းပါ။ Mi Mix 2s မွာေၾကျငာခဲ့တဲ့ Light Trail Effect ေတြအျပင္ Portrait Lighting ပါ ပါဝင္လာပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ႐ိုက္ၿပီးသား Portrait Photo ကိုလည္း Background Blur အနဲအမ်ားနဲ႔ ေ႐ွ႕၊ ေနာက္ Focus ေျပာင္းတာမ်ိဳး Edit မွာလုပ္ႏိုင္လာၿပီ။ ဘဝင္မက်တာက Portrait Mode ပါ။ လူမဟုတ္တဲ့ တျခား Object ေတြကို႐ိုက္ရင္ အေတာ္ေလး အဆင္မေျပတာေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က Low Light မွာဆိုရင္ လူကလြဲလို႔ တျခား Object ေတြ Portrait ႐ိုက္ရင္ Focus မျပတ္ေတာ့တာပါ။ (Telephoto နဲ႔ဖမ္းတာခ်င္းအတူတူ Note 9 ကရၿပီး Mi 8 မွာ မရျဖစ္တာက အေတာ္အသည္းယားစရာ) ဒီေတာ့ Low Light အတြင္ Object ႐ိုက္ခ်င္ရင္ Close-up Shot ေတြသာ သံုးပါေလ။ Software ေၾကာင့္လို႔ယူဆသလို Update မွာ Fix လုပ္ဖို႔လည္း ေမ်ွာ္လင့္မိတယ္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္က Video ပိုင္းပါ။ အရင္က သတိမထားမိတာပဲလားေတာ့မသိ၊ Video ပိုင္းမွာ 1080p ကို 120fps နဲ႔ ႐ိုက္ကူးလို႔ရလာၿပီ။ Quality လည္း အေတာ္မိုက္တယ္။ Slow mo အေနနဲ႔ 1080p ကို 240fps Maximum ႐ိုက္ႏိုင္တယ္။ 4K မွာ EIS ပါေပမယ့္ 1080p မွာေလာက္ မၿငိမ္သလို Saturation လည္း နဲနဲပိုမ်ားတယ္။ Video အတြက္ေတာ့ 1080p ကို အသင့္ေတာ္ဆံုးလို႔ထင္မိတယ္။ Audio Recording ကေတာ့ Improve ျဖစ္မလာေသးပဲ Noise အေတာ္မ်ားေနတုန္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ Low Light Point & Shoot ကို ၾကည္ေတာက္႐ွင္း၊ Noise ကင္းလိုခ်င္သူဆိုရင္ေတာ့ Mi 8 Pro ကိုမေရြးသင့္။ ဒါေပမယ့္ သင္က Manual Mode ကို ေကာင္းေကာင္းကိုင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ Note 9 နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္တဲ့ Quality မ်ိဳး ရေစမွာပါ။

Camera Sample Link 

- https://www.facebook.com/techplanetx/posts/2163964470594557?__tn__=-R

System UI

သူမ်ားေတြ MIUI 10 နဲ႔သာယာေနခ်ိန္ High End ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဘယ့္ႏွယ္ MIUI 9 တဲ့။ (Feel ငုပ္ခ်က္) Android P နဲ႔အတူ MIUI Update ေပါင္းေပးမွာပါဆိုၿပီး ေျဖသိမ့္ထားရတယ္။ သြက္တယ္၊ Lag တာ မ႐ွိသေလာက္ပဲ။ Gesture ေတြမွာ Mi 8 တုန္းကလို မထစ္ေတာ့ဘူး။ Experience အရေတာ့ အိုေကစိုေျပပါပဲ။

အတိုခ်ဳပ္ေရးဖို႔လုပ္ထားေပမယ့္ ေသာက္က်ိဳးနည္း႐ွည္သြားၿပီမို႔ သူရဲေကာင္းဟာ Review ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါေတာ့မယ္။ Mi 8 Pro က တကယ့္ကို Bang for the Buck (B4B) ဖုန္းတစ္လံုးပါ။ (P2P ဆို Allergic ျဖစ္ၾကမွာစိုးလို႔ GSMArena က Terms အသစ္ေလးယူသံုးလိုက္တာ) ေသခ်ာတယ္၊ Flagship Level ကိုမမွီေသးတဲ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈတစ္ခ်ိဳ႕ သူ႔မွာ႐ွိေနတုန္းပဲ။ သို႔ေပမယ့္ဗ်ာ.... ဒီဇိုင္းကာလာ အေနအထားအရလား၊ Performance အရလား၊ ဘယ္ဘက္ကၾကည့္ၾကည့္ ေပမွီ၊ ေဒါက္မွီဆိုတာထက္ သာလြန္ေနတဲ့ဖုန္းတစ္လံုးဆိုတာက ျငင္းမရတဲအခ်က္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ၆သိန္းဝန္းက်င္ေစ်းမွာ Mi 8 Pro ဟာ Flagship Level Spec တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ In-Display Fingerprint ပါတဲ့ အမိုက္စားထဲက တစ္ခုပါလို႔...


Observe Here, Trust Yourself

Htet Oo Naing (PLANET X)

Monday, October 29, 2018

`Digital Camera မွ Sensor မ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း´Digital camera ကင္မရာအေၾကာင္း ေျပာေတာ့မယ္။ ေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဖလင္ေခတ္က ကင္မရာအေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာ ျပန္ေျပာင္းေရးေနရတယ္။ အဲဒါဟာလည္း က်ေနာ့္အေနနဲ႕ ကင္မရာစကိုင္ကတည္းက ဖလင္ကင္မရာနဲ႕ စကိုင္ခဲ့လို႔ ဖလင္ကိုပဲ တမ္းတေနလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာဆိုတာ ဖလင္ကင္မရာကေန မ်ဳိးဆက္ျမင့္သြားတဲ့ သေဘာတရားရွိေနလို႔ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာအေၾကာင္း ရွင္းျပမယ္ဆိုရင္ ဖလင္ကင္မရာနဲ႕ ႏွုိင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာေနရတာပါ။

အခုလည္းပဲ Sensor အေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါမွာ ဖလင္ကင္မရာနဲ႔ပဲ ေျပာရမွာပါပဲ။ က်ေနာ္ ေရးခဲ့တဲ့ အရင္တစ္ပုဒ္က ကင္မရာ Level မ်ားအေၾကာင္းမွာ ကင္မရာ Level အေနနဲ႔ Point & Shoot, Bridge, DSLR ( Entry, Semi Pro & Pro) , Mirror Less, Medium Format စတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာေတြ မဆိုထားပါနဲ႕ ဟန္းဆက္က ကင္မရာမွာေတာင္ ပံုရိပ္ကို ဖမ္းယူေပးတာဟာ Sensor ျဖစ္ပါတယ္။ (ပံု ၁)


Sensor ဆိုတာဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သလဲ
ဖလင္ကင္မရာတံုးက Lens ကေန၀င္လာတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ဖလင္ေကာ္ျပားက ဖမ္းယူၿပီး ဓါတ္ျပဳေဆးတို႔နဲ႕ ပံုေဖာ္ရပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ေရာက္လာေတာ့ ဖလင္ေကာ္ျပားအစား Lens ကေန၀င္လာတဲ့ပံုရိပ္ေတြကို Camera က Image Sensor ကေန ဖမ္းယူၿပီး Electronic Signal အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့သည္လို Image Sensor ကေန Electronic Signal ေျပာင္းလဲေပးတဲ့ Sensor မ်ားထဲမွာ အမ်ဴိးအမည္မ်ားစြာနဲ႕ရွိၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာေတြမွာ အဓိက အသံုးမ်ားတဲ့ Sensor ေတြကေတာ့ CCD ( Charge- Coupled Device )Sensor, CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor) Sensor လို႕ႏွစ္မ်ဳိ္းျဖစ္ပါတယ္။ (ပံု ၂)

CCD Sensor
CCD Sensor ဆိုတာက Analog Device ျဖစ္ၿပီး သူ႔အေပၚက်ေရာက္လာတဲ့ အလင္းေရာင္ေတြကို Electric Charge အျဖစ္လက္ခံထားၿပီး Electric Charge ကို Voltage ေျပာင္းေပးၿပီး ကင္မရာထဲက လွ်ပ္ပတ္လမ္းထဲမွာ အခ်က္အလက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးတာပါ။ ဒီ CCD Sensor နည္းပညာရပ္က ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာမွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ သိပံပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာတို႔မွာ အဆင့္ျမင့္ပံုရိပ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း အသံုးခ်ၾကပါတယ္။

CMOS Sensor
ဒီနည္းပညာကလည္း CCD Sensor နည္းပညာနဲ႕ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အတူတူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ CMOS မွာက Metal Oxide Semiconductor တစ္စံုကို အသံုးျပဳၿပီး အလင္းပံုရိပ္ေတြ ဖမ္းယူေပးတာပါ။

CCD Sensor နဲ႕ CMOS Sensor ဘာကြာသလဲ 


CCD Sensor နဲ႕ CMOS Sensor ဘယ္ဟာကသာသလဲလို႔ ေမးလာရင္ က်ေနာ့္အျမင္နဲ႕ေရာ နည္းပညာအေနနဲ႕ေရာ ေျပာရခက္ႀကီး ေျဖရခက္ႀကီးပါ။ Camera ေလာကသားေတြကို Canon နဲ႕ Nikon ဘယ္ဟာက ေကာင္းသလဲလို႔ေမးရင္ (တတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္ေစမည္႔အေၾကာင္းအရင္းက နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မွုေၾကာင့္ အျငင္းပြားမွုေၾကာင့္မဟုတ္ Canon User နဲ႕ Nikon User ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္မွာလို႔ ေနာက္ေျပာင္ ဆိုရိုးစကားရွိတာေၾကာင့္) လႊဲလွီးၿပီး ေျဖၾကသလိုပဲ သူ႔ဟာနဲ႕သူေတာ့ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ ရွိတာပါပဲလို႔ ႏွာေစးျပရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ မျမ၀င္းလို ေလွနံႏွစ္ဖက္မနင္းပဲ တစ္ဖက္ကို ခပ္ပါပါနဲ႔ေျပာရရင္ COMS Sensor နည္းပညာကစြမ္းအင္သံုးစြဲမွု ပိုနည္းသလို DATA ဖတ္တာလည္း ပိုျမန္တယ္လို႔ေတာ့ ဆရာ့ဆရာေတြ ေျပာၾကားခ်က္ မွတ္သားထားဘူးေၾကာင္းပါ။ နီကြန္ထဲက DSLR Entry အဆင့္ထဲက ကင္မရာေတြပဲၾကည္႔ပါ။ D3000 တံုးက CCD Sensor ကို အသံုးျပဳၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းထြက္လာတဲ့ D3300 ေလာက္ကေနစၿပီး CMOS Sensor ကို အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ ဟန္းဆက္ပါ ကင္မရာေတြေတာင္မွ CMOS Sensor ထည္႔သြင္းအသံုးျပဳထားေၾကာင္း တခုတ္တရ ေၾကာ္ျငာလာပါၿပီ။

DSLR မွာ Full Frame & Crop Frame ဆိုတာဘာလဲ
Digital Camera ကေန ပံုေတြရိုက္ယူတဲ့အခါမွာ ပံုအရည္အေသြး ေကာင္းမွုဟာ Sensor ရဲ႕ အရြယ္အစားနဲ႕ တိုက္ရိုက္က်တယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္ပါတယ္။ ေစာေစာက ေျပာထားတဲ့အတိုင္းပါပဲ မွန္ဘီလူးက ၀င္လာတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ဖလင္ေခတ္က ဖလင္ေကာ္ျပားကေန မွတ္သားေပးထားသလို ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာ ပံုရိပ္ကို ဖမ္းယူေပးတာဟာ Sensor ပါလို႔ ဆိုထားၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ Sensor Size ႀကီးေလေလ ပံုအရည္အေသြး ပိုေကာင္းေလေလ။ ကင္မရာရဲ႕ ေစ်းႏွုန္းလည္း ေတာ္၀င္သဇင္ ျဖစ္ေလေလေပါ့ဗ်ာ။

ဖလင္ေခတ္တံုးက က်ေနာ္တို႕ ခင္ဗ်ားတို႕ အလြယ္တကူ ၀ယ္ၿပီးရိုက္ေနတဲ့ ၃၆ကြက္ ဖလင္လိပ္၊ (ခရီးေဆာင္ ေအာ္တိုကင္မရာနဲ႕ အမ်ားစုသံုးစြဲေနၾကေသာ တစ္လိပ္(၃၆)ကြက္ထြက္ ဖလင္) ဒါမွမဟုတ္ နယ္ေတြဘက္မွာ (ဒါမွမဟုတ္) ဆူးေလအ၀ိုင္းဘက္က ဓါတ္ပံုဆိုင္ေတြမွာ လိုင္စင္သြားရိုက္ေတာ့ ဆိုင္က ျပန္ေပးလိုက္တဲ့ နဂၢတစ္ ဖလင္ကြက္ကေလးေတြ ေတြ႕ဘူးတယ္ ရဘူးတယ္ မဟုတ္လား။ ( သာမာန္အလွပံု၊ မွတ္တမ္းပံု၊ ဘြဲ႕ပံု အတြက္သာဆိုပါသည္။ ဖလင္ျပားႀကီးမားေသာ တစ္ကယ့္ စီပြားေရးေၾကာ္ျငာသံုးျဖစ္သည္႕ ဆလိုက္ကင္မရာသံုး ဖလင္ေကာ္ျပားကို မဆိုလို) အဲ့သည္႔ ဖလင္ကို ဓာတ္ပံုဆရာတို႕က ဓါတ္ျပဳေဆးရည္နဲ႕ ပံုေဖာ္ၿပီး ေနေရာင္သို႕ အလင္းေရာင္ထဲ ေထာင္ၾကည္႔ခ်ိန္မွာ ျမင္ရတဲ့ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုစာ အကြက္ကိုေပါ့။ အဲ့သည္႔ တစ္ကြက္စာကို တိုင္းတာၾကည္႔ပါ။ ေထာင့္ျဖတ္တိုင္းၾကည္႕က 35mm အရြယ္ရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲ့သည္႔ဖလင္တစ္ကြက္စာ အရြယ္ကို စံထားၿပီး DSLR ေတြမွာ Full Farme & Crop Frame လို႕ေခၚၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

DSLR ကင္မရာေတြမွာလဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ဖလင္အစား ပံုရိပ္ဖမ္းယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ Sensor အရြယ္အစားဟာ 35mm အရြယ္အစားနဲ႕အထက္ကို Full Frame ကင္မရာ၊ Sensor အရြယ္အစားဟာ 35mm အရြယ္အစားရဲ႕ေအာက္ဆိုရင္ Crop Frame ကင္မရာလို႔ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ Sensor မွာ အရြယ္အစား အေခၚအေ၀ၚေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ Sensor Size ႀကီးေလေလ ဓါတ္ဆရာေတြ ႀကိုက္ေလေလမို႕ ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းဘယ္ကင္မရာႀကိုက္လဲ လာေနာက္ၿပီး မေမးနဲ႕ Full Frame ကင္မရာထက္ Sensor Size ပိုႀကီးမားေသာ Medium Format ကင္မရာေတြ ႀကိုက္ပါတယ္လို႔ အတည္ျပန္ေျဖမွာ။ (သို႔ေပမယ့္လည္း Medium Format ဆိုတာႀကီးက မင္းႀကိဳက္စိုးႀကိုက္ က်ေနာ္တို႔လို ကာလသားမ်ားနဲ႕ လားလားမွမထိုက္ေသးတဲ့ဟာႀကီး။ က်ေနာ္တို႔ ဖလင္ကင္မရာစကိုင္တံုးက 35mm ကင္မရာေတြ လက္ထဲကိုင္သံုးေနတံုးက ဖလင္ေကာ္ျပား ႀကီးႀကီး ထည္႔ရိုက္ရတဲ့ ဆလိုက္ကင္မရာကို အေ၀းကေနျမင္၊ ျမင္သာျမင္ရ မၾကင္ရ ဆိုတာမ်ဳိးႀကီး)

Sensor အေခၚအေ၀ၚမ်ား မ်ားႏွင့္ အရြယ္အစား
Full Frame = 36mm x 24mm, ASP-H= 28.1mm x 18.7mm, ASP-C= 23.6mm x 15.6mm, Four Third = 17.3mm x 13mm, 1/1.7IN= 7.6mm x 5.7mm, 1.2.3IN (or) 1/3.2= 5.7mm x 4.2mm ( 1.2.3IN (or) 1/3.2= 5.7mm x 4.2mm ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ကုိင္ေဆာင္ေနတဲ့ ဟန္းဆက္အမ်ားစုက ကင္မရာေတြထဲက Sensor အရြယ္အစား) ျဖစ္ၾကပါတယ္။ (ပံု ၃) Medium Format Camera က Sensor အရြယ္အစားေတြကေတာ့ Full Frame ထက္ႀကီးမားပါတယ္။ ဥပမာ Pentax 645Z မွာ Sensor အရြယ္အစားက 43.8mm x 32.8mm သံုးထားၿပီး Hasselblad H6D-100C မွာကေတာ့ Sensor အရြယ္အစား 53.4mm x 40mm ရွိပါတယ္။

Sensor အရြယ္အစားနဲ႕ Crop Factor


Crop Factor ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပါ ရွင္းျပဖို႔လိုလာပါၿပီ။ အတိုဆံုးေျပာရရင္ Crop Factor ဆိုတာ ပံုရိပ္ဖမ္းမွန္ဘီလူး Lens ကေန ပံုရိပ္ေတြSensor ေပၚက်လာၿပီး Sensor ကေန ဖမ္းယူၿပီး ထင္လာတဲ့ပံုရိပ္ကို ပံုအရြယ္အစားကို ကင္မရာကေနဖမ္းယူေပးမယ့္ ပံုရိပ္ျမင္ကြင္း အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီထက္ရွင္းေအာင္ မရွင္းျပႏိုင္၍ ခြင့္လြွတ္ပါ ပံု၄ ကိုၾကည္႔ပါက အလြယ္တကူ သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္) သူကလဲ မိမိကိုင္ေဆာင္တဲ့ ကင္မရာပါ ဆန္ဆာအရြယ္အစားနဲ႕ တိုက္ရိုက္ပတ္သတ္ပါေသးတယ္။အနီးစပ္ဆံုး အျမင္သာဆံုးကို ေျပာရမယ္ဆိုပါက က်ေနာ္လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ေနေသာ Nikon D800 သည္ Full Frame Size ျဖစ္၍ မွန္ဘီလူးဆံုတာ 50mm ရွိေသာ Prime Lens တပ္ရိုက္မည္ဆိုပါက ဆံုတာ 50mm ျမင္ကြင္းအတိုင္း အျပည္႔အ၀ ရိုက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း Crop Frame ထဲမွ Nikon D7200 ကင္မရာႏွင့္ ရိုက္မည္ဆိုပါက ASP-C Sensor ျဖစ္တဲ့အတြက္ Full Frame Size ကင္မရာထဲက ျမင္ကြင္းအတိုင္း ပါလိုပါက Crop Frame ကင္မရာသမားက ေျခႏွစ္လွမ္းနီးပါးစားမွ် ဆုတ္၍ရိုက္ပါမွ ေပၚလြင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ Full Frame ကင္မရာဆရာက သူ႕ကင္မရာတြင္ မွန္ဘီလူးဆံုတာ 50mm ရွိေသာ Prime Lens တပ္ထားလွ်င္ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္းနဲ႕ Nikon D7200 ကင္မရာဆရာ က သူ႕ကင္မရာတြင္ မွန္ဘီလူးဆံုတာ 35mm ရွိေသာ Prime Lens တပ္ထားလွ်င္ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္းနဲ႕ အကြာအေ၀းခ်င္းတူသည္ကို ဆိုလိုသည္။
ထိုနည္းတူစြာပင္ Full Frame Camera တြင္ အေ၀းရိုက္ Tele Lens 300mm နဲ႕ ရိုက္မည္ဆိုပါက မွန္ဘီလူးဆံုတာ 300mm ျမင္ကြင္းအတိုင္းေပၚမွာျဖစ္ၿပီး Crop Frame Camera ( APS-C Sensor) နဲ႕လည္း အဆိုပါ အေ၀းရိုက္ Tele Lens 300mm နဲ႕ရိုက္ပါက မွန္ဘီလူးဆံုတာ 450mm ျမင္ကြင္းကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရရင္ အသံုးျပဳ Sensor ကင္မရာက Full Frame ဆိုလွ်င္ မွန္ဘီလူးဆံုတာ mm ကို 1.0 နဲ႕ေျမွာက္၊ ASP-Hဆိုလွ်င္ မွန္ဘီလူးဆံုတာ mm ကို 1.2 နဲ႕ေျမွာက္၊ ASP-Cဆိုလွ်င္ မွန္ဘီလူးဆံုတာ mm ကို 1.5 နဲ႕ေျမွာက္၊ Four Third ဆိုလွ်င္ မွန္ဘီလူးဆံုတာ mm ကို 2.0 နဲ႕ေျမွာက္၊
ဒီနည္းအတိုင္းပါပဲ အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာထပ္ေပးရရင္ ကင္မရာကေန မ်က္ျမင္အတိုင္း Eye Level အတိုင္း အကြာေ၀းညီ ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ Crop Frame ( ASP-C) ကင္မရာမွာ 35mm ဆံုတာရွိ မွန္ဘီလူး ၊Full Frame Camera မွာ 50mm ဆံုတာရွိ မွန္ဘီလူး တပ္ဆင္မွ ကြက္တိနီးပါးျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္အခုေလာ ဓာတ္က်ေနၿပီး လက္လွမ္းမမွီေသးတဲ့ Fuji Film က Medium Format ကင္မရာဆိုရင္ 80mm ဆံုတာရွိတဲ့ ပံုရိပ္ဖမ္းမွန္ဘီလူးေလာက္နဲ႔မွ မ်က္ျမင္အတိုင္း Eye Level အကြာေ၀းကို ၾကည္႔ႏိုင္ ရိုက္ႏိုင္မွာပါတဲ့ဗ်ာ။

Sensor က်န္းမာေရး အထူးဂရုစိုက္ေပး
ကင္မရာတစ္လံုးရဲ႕ တန္ေၾကးဟာ Sensor Size အေပၚ မွာမူတည္ေနသလို၊ ပံုရိပ္ေကာင္းေကာင္းဖမ္းဖို႔၊ ပံုအရည္အေသြးေကာင္းဖို႔ကလဲ Sensor က လံုး၀ အခရာက်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ စိတ္မေကာက္သြားေအာင္ ခင္ဗ်ားတို႕ အထိမ္းအသိမ္းတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခမ္းနား သြားရိုက္တဲ့သူေတြ ကိုယ္လြယ္ထားတဲ့ ကင္မရာကို Aircon မထိေတြ႕ေစဖို႔။ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ Camera Sensor ကို အသစ္လဲလွယ္ႏိုင္တယ္လို႔ၾကားဖူးေပမယ့္ ဒီမွာေတာ့ မေတြ႕ဖူးေသးပါဘူး။ အေ၀းေျပးကားႀကီး Air-con Bus ေတြနဲ႔ ခရီးသြားတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ကင္မရာအိတ္ကို မိမိေခါင္းေပၚက ပစၥည္းထည္႔တဲ့ ခရီးေဆာင္အိတ္ထည္႔တဲ့ အခန္းငယ္ထဲ ေယာင္မွားလို႔ေတာင္ ထည္႔မသယ္မိေစနဲ႕။ (ကိုယ္ေတြ႕ဗ်ာ ေရခဲေသတၲာထဲ သိမ္းထားမိတဲ့အတိုင္း ေရခဲရိုက္ျဖစ္သြားၿပီး Sensor မကဘူး က်န္တဲ့အစိတ္အပိုင္းပါ ထိခိုက္ႏိုင္)၊ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ေတြဘက္သြားရင္ ဆားေငြ႕ပါတဲ့ ေလထု သတိ၊ ၿပီးေတာ့ Lens အျဖဳတ္အတပ္ အလဲအလွယ္သံုးသူမ်ား ဖုန္ထူေသာေနေရာ ေရေငြ႕ေလထုထဲမ်ားေနေသာ အခ်ိန္ Lens အျဖဳတ္အတပ္ မလုပ္နဲ႕။ အိမ္မွာ ကင္မရာသိမ္းထားခ်ိန္တြင္ Dry Box မွာသိမ္း၊ ေစ်းႀကီးျမင့္လို႔ Dry Box မ၀ယ္ေသးဘူးဆိုရင္လဲ အစားသံုး လွ်ပ္စစ္အားမလို ေကာ္ပံုးအလံုပိတ္ေလးေတြလည္း ေစ်းကြက္ထဲမွာ ခ်ဳိခ်ဳိသာသာ ၀ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ခ်င္ရင္ေတာ့ ေဆးဆိုင္က ဆီလီကြန္အထုပ္ကေလးေတြပါ အဲ့ပံုးထဲ ထည္႔ထားေပါ့။

ဓါတ္ပံုရိုက္လိုက္တိုင္း မိမိရိုက္လိုက္တဲ့ ပံုရိပ္ေတြမွာ အစက္အေပ်ာက္ေတြ ပါလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ပံုရိပ္ဖမ္းမွန္ဘီလူးကလား၊ ဆန္ဆာကလား စစ္ေဆးပါ။ ပံုရိပ္ဖမ္းမွန္ဘီလူးကို သန္႕ရွင္းၿပီး (သို႕) ေျပာင္းတပ္ၿပီးရိုက္လဲ ဒီေနရာမွာပဲ အစက္အေပ်ာက္က ပါေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာၿပီ Sensor မွာ ဖုန္မွုန္႕(သို႕) မိွုကပ္ေနလို႔ပါပဲ။

ကင္မရာအသစ္မွာ အဲ့သည္႔ျပႆနာေတြ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေပမယ့္ မိမိကိုင္ေဆာင္တဲ့ ကင္မရာဟာ ႏွစ္ၾကာလာတဲ့အမွ် အဲ့ျပႆနာက ၀င္လာပါၿပီ။ ကင္မရာ အေဟာင္းေတြက Sensor မွာ မိွုကပ္တာတို႔ ဖုန္ကပ္တာတို႔ စစ္ေဆးခ်င္ရင္ ေန႕ခင္းအလင္းေကာင္း ရာသီဥတု သာယာခ်ိန္မွာ မိမိရဲ႕ DSLR Camera က ပံုရိပ္ဖမ္းမွန္ဘီလူးနဲ႕ ေဘာ္ဒီက Focus စနစ္ကို Manual မွာထား ( Focus က ဗလာဆိုရင္ ျဖတ္ေတာက္ရွာေဖြခ်ိန္ၾကာလို႕) Shutter Speed ကို 125 အထက္ aperture ကို F 16 ေလာက္အနည္းဆံုး က်ဥ္းေပးၿပီး ေကာင္းကင္ျပာျပာကို Focus စနစ္ Manual နဲ႕ရိုက္ၿပီး အဲ့ပံုကို Zoom ခ်ဲ႕ၿပီး စစ္ေဆးပါ။ အမွုန္အမြွားမ်ား ေပၚေနပါရင္ အဲ့ဒါေတြဟာ ဖံုေတြ မိွုေတြပါပဲ။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ပံုရိပ္ထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Sensor ေဆးေၾကာဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ DSLR Camera ေတြမွာ Sensor ေဆးေၾကာနည္းကို You Tube မွာ အလြယ္တကူ ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ေပမယ့္ လက္ေတြ႕လိုက္မလုပ္ပါနဲ႕။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ကင္မရာျပင္ဆရာေတြဆီမွာပဲ အပ္ၿပီး ေဆးခိုင္းသင့္ပါတယ္။

ကုိေက်ာ္ေဇယ် (Internet Journal)

Sunday, October 28, 2018

"ပါ၀ါ ၅၄ ႏွင့္အေမြမွု"

       ကုန္လြန္ခဲ့ျပီးေသာဆယ္နွစ္ခန့္ကျဖစ္သည္ ။ သကၠရာဇ္အားျဖင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ေလာက္ကျဖစ္မည္ ။ ၁၉၈၉ မွစကာေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ သူမ၏တန္ဖိုးရွိလွေသာ လူလတ္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္းသားဘ၀ျဖင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ရသည္ ။အက်ဥ္းစံရေသာေနရာကား တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ျခံနံပါတ္ ၅၄ ။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ ထိုျခံ ထိုအိမ္ ထိုနံပါတ္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုုဆန့္က်င္ေတာ္လွန္ရာ ေတာ္လွန္ေရးဗဟိုခ်က္မေအာင္ေျမအျဖစ္ အမ်ားျပည္သူတို့၏ရင္ထဲမွာစြဲေနေတာ့သည္ ။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကိုအလြန္ေၾကာက္ရြံ့ရေသာေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟူေသာနာမည္ကို လူၾကားသူၾကားထဲတြင္ သိပ္မေျပာရဲၾကေပ ။ထိုအစား  ျပည္သူလူထုသည္ The Lady ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ Lady 54 ( အိမ္အမွတ္ ၅၄ မွအမ်ိဳးသမီး)ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ့္အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ကိုယ္သာ ရည္ညြွန္းေျပာဆိုရသည္ ။အဆိုေတာ္ေလးျဖဴက ပါ၀ါ ၅၄ ဟုေတးစီးရီးအမည္ကိုေပးသည္ ။ စာေပစိစစ္ေရးခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ ပါ၀ါ အမည္နွင့္ပဲ စီးရီးအမည္တပ္ခြင့္ရသည္ ။  စစ္အာဏာရွင္ဆန့္က်င္ေရး သည္ ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိမ္အမွတ္ ၅၄ ။ ထိုသံုးခုသည္ခြဲမရပဲ တေပါင္းတည္းျဖစ္ေနသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ က်ြန္ေတာ္တို့တဘ၀လံုးေစာင့္ေမ်ွာ္ေနသူ လူတေယာက္ထံမွ သတင္းစကားတခုစတင္ၾကားရသည္ ။

       က်ြန္ေတာ္တို့သည္ မည္သူကို တဘ၀လံုးေစာင့္ေမ်ွာ္ ခဲ့ပါသနည္း ။၁၉၈၈ အေရးအခင္း ၊ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမွုအေရးေတာ္ပံုၾကီး စတင္ကာစတြင္ တိုင္းျပည္ကအေမ်ွာ္ၾကီး ေမ်ွာ္ေနသူမွာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သားၾကီး ဦးေအာင္ဆန္းဦးကိုျဖစ္သည္ ။ သူ ့အေဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို မဟုတ္မခံ ၊မတရားတာကို ဆန့္က်င္ရင္ဆိုင္လိုက္မည္ဆိုေသာစိတ္နွင့္  ဂ်ပန္ဓားၾကီးကိုျမိေနေအာင္ေသြး၍ ကိုင္ကာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ေတာ္လွန္ျပီး ၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ေခါင္းေဆာင္မွုေပးမလားဟု ထိုစဥ္က ျမန္မာတျပည္လံုးအေမ်ွာ္လင့္ၾကီးေမ်ွာ္လင့္ခဲ့သည္ ။ အေရွ့ေတာင္အာရွ၏အခ်မ္းသာဆံုးနိုင္ငံတနိုင္ငံအျဖစ္မွ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံအျဖစ္ ၂၆ နွစ္အတြင္းသက္ဆင္းေရာက္ရွိခဲ့ရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားမွာနုိင္ငံေရးအရေခ်ာင္ပိတ္ေနျပီး ထိုစဥ္က ထြက္ေပါက္တခုမွာ ဆိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကိုေမ်ွာ္လင့္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။

 ေက်ာင္းသားတို့၏ေသြးျဖင့္ ၊ ျပည္သူတို့၏ ေသြးျဖင့္ ခင္းခဲ့ေသာလမ္းေပါ ္တြင္ ျပည္သူကယံုၾကည္ကိုးစားေသာေခါင္းေဆာင္အလိုရွိေနေပရာ ၊ထိုသူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သားၾကီးပင္ျဖစ္သည္ ။ သို့ေသာ္ တိုင္းျပည္ကို စစ္တပ္ကသာ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အာဏာသိမ္းျပီး အေရးအခင္းၾကီးတစစီ ကြဲေၾကသြားခဲ့ရသည္ က်ြန္ေတာ္တို့အားလံုးေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားေနေသာ ဦးေအာင္ဆန္းဦးကေတာ့ ျမန္မာျပည္သို ့ ေရာက္မလာခဲ့ပါ ။ မဟာမိတ္ေလယာဥ္မ်ားက မီးဖို၍ေစာင့္ခိုင္းကာ ညစဥ္ ရြာအျပင္မွ မီးပံုၾကီးျဖင့္ထြက္ေစာင့္ရေသာ အဂၤလိပ္ေလယာဥ္မ်ားထံမွလက္နက္ခ်ေပးနိုးနိုး ေစာင့္ေမ်ွာ္ရျပီး ဘာမွမယ္မယ္ရရမရလိုက္သည့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးသမားၾကီးမ်ားလိုပင္  ဦးေအာင္ဆန္းဦးကိုေမ်ွာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ ၈၈ ေခတ္က ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွာ အေရးအခင္းၾကီးသာ ျပီးသြားသည္ ပိုးသာကုန္ေမာင္ပံုေစာင္းမတတ္ဆိုသလိုပင္ ဘာမွေရေရ ရာရာျဖစ္မလာပါေခ် ။ ဦးေအာင္ဆန္းဦး ေနရာတြင္ မိခင္ျဖစ္သူကိုျပဳစုရန္ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ေနရာမွ လူထုလွုပ္ရွားမွုထဲတြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္လာေသာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္သာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၏ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လာခဲ့ေပသည္ ။ သို့ေသာ္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္ ျမန္မာျပည္ကိုပစ္ထားသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ ။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ သတင္းစကားတခုနွင့္အတူ ျမန္မာျပည္သို ့ေရာက္လာပါသည္ ။

      သူသယ္ေဆာင္လာေသာသတင္းစကားကလည္းအားရွိစရာေကာင္းလွသည္ ။ စစ္အစိုးရကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အက်ခံကာ အထီးက်န္ေန့ရက္မ်ားကိုျဖတ္သန္းရင္းရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ၀င္အံတုေနေသာ နွမကေလးအတြက္ အားေဆးသဖြယ္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမွင့္ေပးသည္ကား ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္မိခင္ေဒါ္ခင္ၾကည္တို့ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ျခံအမွတ္ ၅၄ ကို အေမြခြဲေ၀လိုမွုေပတည္း ။သာမန္ေမာင္နွမနွစ္ေယာက္အေမြခြဲေ၀ယူလိုၾက၍တရားရံုးတြင္ေလ်ွာက္ထားသည္ဆိုလ်ွင္ ထိုကိစၥသည္သာမန္မ်ွသာျဖစ္သည္ ။ ဘာမွမထူးျခား ။ ယခုေတာ့ ထူးျခားခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေနေပသည္ ။ ထိုအိမ္သည္ ျမန္မာ့သမိုင္း၏တစိတ္တပိုင္း ၊ စစ္အာဏာရွင္ဆန့္က်င္ေရး၊ ဒီမီကေရစီနွင့္ လူ့အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ကမၻာကအာရံုျပဳရေသာ ကမၻာ့သမိုင္း၀င္ေနရာ ။ေမာင္နွမနွစ္ေယာက္ နွင့္သာကြက္ကြက္ေလးသက္ဆိုင္ေတာ့သည္မဟုတ္ေသာ ကမၻာ့သမိုင္း၀င္ေနရာျဖစ္ခဲ့ျပီ ။ ပစၥဳပၹန္ရွိလ်ွင္ အတိတ္ဆိုတာရွိသည္ ။ အနာဂတ္ဆိုတာရွိသည္ ။ အတိတ္ကိုျပန္ၾကည့္ၾကပါစို ့ ။

          ယခုတကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ျခံနွင့္အိမ္ၾကီးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနအိမ္ကို ျပတိုက္အျဖစ္အသံုးခ်လိုေသာေၾကာင့္ ဖယ္ေပးလိုက္ရာမွ  ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရက နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ၊ ၀ယ္ေပးခဲ့ေသာအိမ္ျဖစ္သည္ ။ ေဒါ ္ခင္ၾကည္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ခင္ပြန္းလည္းေသ၊ သားအလတ္ေအာင္ဆန္းဦးလည္းေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ရေသာေနရာၾကီးတြင္ မေနခ်င္ မၾကည့္ရက္ေတာ့သျဖင့္ ေျပာင္းေရြ ့လာျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေဒါ ္ခင္ၾကည္ဘ၀တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္လက္ထပ္ျပီးေနာက္ေနခဲ့ရေသာအိမ္နွစ္လံုးစလံုးသည္ မိမိဘာသာ အိမ္အသစ္ေဆာက္ေနေသာ အိမ္မ်ားမဟုတ္ခဲ့ ။ မိမိအရင္ေနသြားေသာသူမ်ား ေဆာက္လုပ္ျပီးသားကိုမွ (အိမ္အေဟာင္းကို ) တက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ ။ တာ၀ါလိမ္းလမ္းတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ေနခဲ့ေသာအိမ္သည္လည္း အိမ္ေဟာင္းၾကီးျဖစ္သည္ ။ ထိုအိမ္တြင္ နဂိုက ဦးေန၀င္း(ဗိုလ္ခ်ုပ္ေန၀င္း)ေနသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းထိုတာ၀ါလိမ္းလမ္းအိမ္ကိုဘယ္လို ရလိုက္သလဲဆိုတာေတာ့မသိရေပ ။တန္ရာတန္ေၾကးေပး၀ယ္ပံုေတာ့မရ ။ အဂၤလိပ္အေျပး ၊ဂ်ပန္အ၀င္ ဘရုတ္ဘရက္ကာလၾကီး၀ယ္ ပိုင္ရွင္ထြက္ေျပးသြားေသာာအိမ္ကိုအပိုင္စီးလိုက္ပံုရသည္ ။ထို့ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေနေစသည္ ။ ဗိုလ္ေန၀င္းကထိုအိမ္နွင့္မနီးမေ၀း ေတာင္ကုန္းေအာက္ဖက္ကအိမ္တအိမ္တြင္ေနသည္ဆို၏ ။ တာ၀ါလိမ္းလမ္း(ယခုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း) ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအိမ္ၾကီးကိုၾကည့္ေသာအခါ အိမ္ထဲတြင္ David Star ဟုေခါ ္ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏အထိမ္းအမွတ္ၾကယ္ပံုမ်ားကိုသစ္သားတြင္ထြင္းထားတာက်ြန္ေတာ္သတိျပဳမိခဲ့သည္ ။ ျဖစ္နုိင္သည္က  ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သြားေသာအိမ္ျဖစ္နိုင္သည္ ။ မေကာင္းေသာ အေငြ့အသက္မ်ားသည္ထိုအိမ္တြင္ရွိေနသလိုခံစားရသည္ ။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကသူတို့ပညာေတြျဖင့္လုပ္ခဲ့သလား ၊ ဦးေန၀င္းပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုလြွဲမေပးခင္အစီအရင္ေတြလုပ္ခဲ့သလားမေျပာတတ္ေပ ။ အရမ္းကိုၾကက္သေရရွိ၍စိတ္ေပ်ာ္ရြွင္စရာေနရာတခုမဟုတ္တာေတာ့ေသခ်ာသည္ ။ ထိုအိမ္တြင္လူနွစ္ေယာက္ေသသည္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ေအာင္ဆန္းလင္း) ။

       ေဒါ ္ခင္ၾကည္သည္ ၁၉၅၃ တြင္ ယခင္တာ၀ါလိမ္းလမ္းေနအိမ္မွ ယခုလက္ရွိေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနထိုင္ရာတကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းျခံအမွတ္ ၅၄ သို ့ ေျပာင္းေရြွ့ေနထိုင္သည္ (အိမ္အသစ္မရမီစပ္ၾကား ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာတြင္ ေခတၱေနရေသးသည္ ) ။ေနာက္ေျပာင္းေသာဤအိမ္သည္လည္း အသစ္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ ၊ မူလအိမ္ၾကီးကို ၁၉၂၀ ေလာက္က စတင္ေဆာက္ခဲ့ျပီး မူလပိုင္ရွင္အိႏၵိယႏြယ္ဖြားတဦးလက္မွေန၍ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းရွင္တဦးေလလံဆြဲ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟုသိရေၾကာင္း ဦးခြန္သာျမင့္ကေျပာသည္ဟု ဘီဘီစီသတင္းတရပ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ။ မည္သို့ရွိေစ ထပ္မံေလလံပစ္စဥ္အစိုးရက၀ယ္လုိက္ျပီး ေဒါ ္ခင္ၾကည္ကိုေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆို၏ ။ 

သို့ေသာ္ ထိုအိမ္၏မူဘဘူတအစကိုသိသူ အဆက္အနြယ္တေယာက္ျဖစ္ေသာ ၀တ္ရည္ျဖဴ ေရးထားေသာ စာတပုဒ္ကိုလည္းစိတ္၀င္စားဖြယ္ဖတ္ရသည္။၀တ္ရည္ျဖဴ (Wutyi Phyu ေဖ့ဘြတ္ေကာင့္ပိုင္ရွင္ ) ေရးထားသည့္အဆိုအရ ထိုတကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းျခံအမွတ္ ၅၄ ကို သူ၏အဘြား (သူ့အဖြားေဒါ ္အုန္းၾကည္၏အေမ) ေဒါ ္ေအးခင္ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆို၏ ။အင္းလ်ားကန္စပ္ေျမ ၂ ဧကခန့္ကို ကာလေပါက္ေစ်း ရွစ္ေသာင္းက်ပ္နွင့္၀ယ္ျပီး အဂၤလန္မွ ဗိသုကာကို ဒီဇိုင္းအပ္နွံ၍တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ က်ပ္ေငြ တသိန္းခြဲ ကုန္က်ခဲ့သည္ဆို၏ ။ဤအိမ္ကိုေဆာက္ခဲ့သူအဘြားေဒါ ္ေအးခင္၏ခင္ပြန္း ဦးကံျမင့္ဆံုးပါးသြားခ်ိန္မွာ ဦးကံျမင့္၏ညီအရင္းျဖစ္သူ ဦးသိန္းေမာင္နွင့္လက္ဆက္ခဲ့သည္ဟုေျပာေပသည္ ။ စစ္ၾကီးျပီးသြားခ်ိန္တြင္ (ပထမကမၻာစစ္လား၊ဒုတိယကမၻာစစ္လား ေရးမထားပါ) ဦးသိန္းေမာင္သည္ စစ္တြင္းလက္က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ေလလံတင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္စီးပြားေရး လုပ္လိုသျဖင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါ ္ေအးခင္အား တိုင္ပင္ရာဇနီးမွသေဘာမတူသျဖင့္ ျခံအမွတ္ ၅၄ အိမ္ဂရံကိုေပါင္၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည္ ။ ေဒါ ္ေအးခင္မက်န္းမာခိုက္ လက္မွတ္အစားထိုးကာ ဘဏ္တြင္ေပါင္နွံခဲ့သည္ဆို၏။ ထိုအေတာအတြင္းေဒါ ္ေအးခင္မွာ နာမက်န္းျဖစ္ကာ အသက္ ၅၀ မျပည့္မီအရြယ္တြင္ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္ဆို၏။ ဦးသိန္းေမာင္ေရာ ေဒါ ္ေအးခင္ေရာ သူတို့ေဆာက္ခဲ့ေသာအိမ္ၾကီးတြင္သက္တမ္းေစ့မေနခဲ့ရပဲ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကသည္ ။ ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္တြင္ လက္ရွိေနအိမ္ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒါ ္ခင္ၾကည္ကိုအိမ္အစားေပးရန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ေနလိုေၾကာင္း ဦးနုအစိုးရမွေမးျမန္းရာ  ေရကန္စပ္နွင့္အိမ္အမ်ိဳးအစား ကိုနွစ္ျခိဳက္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္ဆို၏ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ အင္းလ်ားကန္စပ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္မွာ သံုးလံုးတိတိသာရွိသည္ဟုသိရသည္ ။ အိမ္တလံုးမွာ သတင္းစာသမားတဦး၏အိမ္ ၊ တခုမွာ မ်က္နွာျဖဴစာသင္ေက်ာင္းဖြင့္ထားေသာအိမ္ နွင့္ တခုမွာ မ၀တ္ရည္ျဖဴ၏အဘြားျဖစ္သူ ေဒါ ္ေအးခင္တို့လင္မယားေဆာက္ထားခဲ့ေသာအိမ္ျဖစ္သည္ ။ ေဒါ ္ေအးခင္ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဘဏ္တြင္ ေပါင္ထားေသာဂရံကို ေငြေၾကးအလံုအေလာက္နွင့္ ေရြးရန္ၾကိဳးစားေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္မေရြးနိုင္ေတာ့ပဲ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုမွတဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒါ ္ခင္ၾကည္ ၏လက္ထဲသို ့ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းရွင္းျပထားပါသည္ ။ ေဒါ ္ေအးခင္ ၏သမီးအရင္း ေဒါ ္အုန္းၾကည္ နွင့္ခင္ပြန္းဦးက်င္ေသာင္းတို ့သည္ သားသမီးငါးဦးကို ယခုျခံအမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းတြင္ပဲေမြးဖြားခဲ့ျပီး ထိုသားသမီးငါးေယာက္အနက္ ေလးေယာက္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးေၾကာင္း ။ ေနာက္ေတာ့ သူတို့ မိသားစု ဆရာစံလမ္းအိမ္သစ္သို ့ေျပာင္းေရြ ့ခဲ့ၾကေၾကာင္းေရးသားထားပါသည္ ။ ဆရာစံလမ္းေရာက္မွသူ ့မိခင္နွင့္သူ ့အေဒါ ္ကိုေမြးဖြားေၾကာင္း ေဒါ ္၀တ္ရည္ျဖဴ ကေရးသားထားပါသည္ ။

သူေျပာသလိုဆိုလ်ွင္ ထိုအိမ္သည္ အိႏၵိယအနြယ္မ်ားေဆာက္ခဲ့ျခင္းဆိုေသာစကားနွင့္ကြဲလြဲေနသည္ ။ ျမန္မာစစ္စစ္မိသားစုမ်ား မူလဘူတကေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ထို့ေနာက္မွ ဘဏ္တြင္အေပါင္ဆံုး ၊ ထိုအေပါင္ဆံုးအိမ္ကို ဦးနုအစိုးရကနိုင္ငံေတာ္ေငြျဖင့္၀ယ္ ၊ ထို့ေနာက္ေဒါ ္ခင္ၾကည္မိသားစုကိုေပးအပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာသမိုင္းကိုျမင္လာရပါသည္ ။ ဤေနရာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ေရးခ်င္ရာေလ်ာက္ေရးတင္ေသာသူတေယာက္၏စကားကို အလြယ္တကူယံုသလားဟူေသာေမးခြန္းရွိနုိင္ရာ က်ြန္ေတာ္သည္ စကားတခြန္းကိုအလြယ္မယံုတတ္ပါ။ သို့ေသာ္ ေဒါ ္၀တ္ရည္ျဖဴ ေရးျပထားေသာစာတြင္ စာခ်ည္းပဲမဟုတ္ပဲ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားေတြမ်ားစြာလဲပါ၀င္ပါသည္ ။ ထိုဓာတ္ပံုမ်ားထဲတြင္ ၁၂.၁၀.၁၉၄၇ ေန့စြဲထိုးထားေသာ ဓာတ္ပံုတပံုပါရာ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္သည္ကေလးခ်ီထားျပီး ယခုျခံအမွတ္ ၅၄ အိမ္ဟုယူဆရေသာ တိုက္ၾကီးကိုေနာက္ခံျပဴ၍ရိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုတပံုကိုေတြ ့ရပါသည္ ။ ထိုဓာတ္ပံုတြင္ အဖြား ျခံအမွတ္ ၅၄ တြင္ အိမ္ေနာက္ခံနွင့္ဟုေရးထားပါသည္ ။ လုပ္ၾကံထားေသာပံုမဟုတ္ပဲ မူရင္းေဆးသားမွန္းသိသာနုိင္ေသာဓာတ္ပံုအေဟာင္းတပံုျဖစ္သည္။ ေနာက္တပံုမွာ အဖိုးနဲ့အဖြား ျခံအမွတ္ ၅၄ တြင္ အင္းလ်ားကန္ေနာက္ခံနွင့္ ဟုေရးထားေသာဓာတ္ ပံုျဖစ္ပါသည္ ။ ထို့အျပင္ေရကန္စပ္တြင္ေလွေလွာ္ေနေသာဓာတ္ပံု ၊ ျခံအမွတ္ ၅၄ အိမ္ၾကီးထဲတြင္ မဂၤလာေဆာင္စဥ္ရိုက္ထားေသာ ပံုမ်ားလဲတင္ျပထားပါသည္ ။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရးသားခ်က္မွာ “ဤအေၾကာင္းမ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ သမိုင္းေရးရာတြင္ ဖယ္ခ်န္၍မရေသာ အေမြအနွစ္တခု အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိေစခ်င္ျခင္း ၊ မိမိအဘိုးအဘြားမ်ား ေဆာက္ခဲ့၍ဂုဏ္ယူျခင္း၊ ထိုအိမ္ၾကီးသည္ နိုင္ငံတြင္ အလြြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္း မိမိဘ၀တြင္ အမွတ္တရျဖစ္ခဲ့ရျခင္း တို့သာစိတ္ထဲတြင္ရွိပါသည္ ။ မည္သည့္ လူမွုေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးေက်ာ္ၾကားေရး အက်ိဳးအျမတ္တစံုတရာ ပါ၀င္ပတ္သက္လိုမွု တစုိးတေစ့မွမရွိပါေၾကာင္း ျပတ္သားစြာအသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင္ “ ဟုေရးသားထားေလသည္ ။ ရွင္း၏ ။ ဤအိမ္ကိုဘယ္သူေဆာက္ခဲ့သည္ ။ မည္သို့မည္ပံု ဦးနုအစိုး၇လက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။ ထိုမွ မည္သို့မည္ပံု ေဒါ ္ခင္ၾကည္ တို့မိသားစုလက္ထဲသို့ေရာက္သြားရပံုကို သမိုင္းေၾကာင္းေျပာျပခ်င္စိတ္သာရွိျပီးအျခား အရွုပ္အရွင္းလုပ္လိုစိတ္မရွိဟု မူလအိမ္ရွင္မိသားစု၏အဆက္အႏြယ္ တဦးကေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္၏ ။

      ဤေနရာတြင္တူညီမွု ေတြမ်ားစြာကိုေတြ ့ရသည္ ။ ဤအိမ္ကိုေဆာက္ခဲ့သည္၊ ေနခဲ့ဖူးသည္ဆိုေသာ အဆက္အႏြယ္မ်ားကလည္း ဤျခံၾကီး၊ဤအိမ္ၾကီးသမိုင္း၀င္အိမ္ၾကီး ျဖစ္ေနျပီ ဆိုတာ ကိုလက္ခံ၏ ။ တန္ဖိုးထား၏ ။ ဤအိမ္တြင္မေနဖူးေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဤအိမ္ၾကီး ဤျခံၾကီးသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း၀ယ္ တန္ဖိုးၾကီးလွေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ေနသည္ဆုိျခင္းကို လက္ခံတန္ဖိုးထားၾက၏ ။ နိုင္ငံတကာကလည္း ဤအိမ္ၾကီး ဤျခံၾကီးသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အားနြဲ့ေသာအမ်ိဳးသမီးတဦးက အၾကမ္းမဖက္ပဲ ဆန့္က်င္ေတာ္လွန္ေအာင္ပြဲခံခဲ့ရာ လူသားအားလံုးနမူနာယူရမည့္ေအာင္ပြဲ ရခဲ့ရာသမိုင္း၀င္ေနရာ ၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းတို ့ ၊ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားတို ့ ၊ အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဟီလာ၇ီကလင္တန္တို့  ဥေရာပ ၊အေမရိက၊အာရွ နွင့္တကမၻာလံုး မွ လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၊ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္တသားတည္း၇ွိေၾကာင္းလာေရာက္ ေသြးစည္းညီညြတ္မွုကိုျပသခဲ့ၾကသည့္ တကယ့္အဓိပတိသမိုုင္း၀င္ေနရာဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားတန္ဖိုးထားခဲ့ၾကပါကုန္၏ ။

     သို့ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစ္ကိုအရင္းျဖစ္သူက ဤစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးမထားနိုင္ပဲ ျခံၾကီးကို အျပဳတ္ျဖဳတ္ရန္ ၊ သမိုင္းကိုေျမလွန္ရန္ ေဒါ ္လာသန္း ၉၀ တန္သည္ဟု ခန့္မွန္းၾကသည့္ ျခံကိုေလလံပစ္ျပီး ရေသာပိုက္ဆံကိုတေယာက္တ၀က္ေ၀ယူရန္ တရားလြွတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံအယူခံတက္ျခင္းကေတာ့ အံ့ၾသဘနန္းျဖစ္ရပ္ဆန္းျဖစ္သည္ ။ တကယ္ဆိုလ်ွင္ လူတိုင္းလူတိုင္းမည္သူမဆို ကိုယ့္နွမေလးကို လက္နက္အားကိုး တစိမ္းသူေတြက အနိုင္အထက္ခ်ဳပ္ေနွာင္ဖမ္းဆီးထားပါလ်ွင္ အစ္ကိုျဖစ္သူသည္ ကိုယ့္နွမေလးကိုအနိုင္က်င့္သူေတြအား ေဒါသေပါက္ကြဲကာ ရင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္ၾကစျမဲျဖစ္ပါသည္ ။ ကိုယ့္ညီမေလးကို အနိုင္က်င့္နွိပ္စက္ညစ္ပတ္ေနၾကေသာ လူတစုနွင့္မည္သူကမွ ဖက္လဲွတကင္း ငယ္ေပါင္းၾကီးေဖာ္သဖြယ္ တပူးတြဲတြဲ လုပ္ေနမည္မဟုတ္ပါေပ ။ ေသြးသည္ေရထက္ျပစ္သည္ဆိုေသာ စကားပံု ၊အေရးၾကီးေတာ့ေသြးနီး၊ လက္သည္းဆိပ္ေတာ့လက္ထိပ္နာ ဆိုေသာ စကားပံုမ်ားအရ လူဟူသမ်ွ မိမိေသြးရင္းသားရင္းဘက္သို ့သာအေရးအရာေပါ ္ေတာ့ နာတတ္ၾကစျမဲ ၊ပါတတ္ၾကစျမဲျဖစ္သည္ ။ ရန္သူဘက္သို့ပါေသာ အစ္ကို ဟူ၍ကား ရွားပါးေပမည္ ။ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ရွားရွားပါးပါးပင္ နွမဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္၌ အေမြရလိုမွုျဖင့္ နွမျဖစ္သူကိုတရားစြဲ၏ ။ မိမိရပိုင္ခြင့္ကိုေတာင္းသည္ဟုဆိုကာခြင့္လြွတ္၍ရနုိင္ေသး၏ ။ သို့ေသာ္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္ ဦးေအာင္ဆန္းဦး ပုဂံ အလိုျပည့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ရဟန္းခံေသာအခါ ဆံခ်ရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန့္လင္မယားက ဆံခ်ေသာပု၀ါကိုကိုင္ထားသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားေတြ့ရျခင္းကား ေမာင္နွမနွစ္ေယာက္၏ လမ္းစဥ္သည္ ျပဒါးတလမ္းသံတလမ္းတြင္ရွိေနပံုကိုမီးေမာင္းထိုးျပသလိုရွိပါေတာ့သည္ ။

မိမိနွမအပါအ၀င္ ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ကာ ဘ၀ေတြပ်က္ေအာင္လုပ္ခဲ့ေသာ ၊ ဒီမိုကေရစိေတာင္းဆိုဆႏၵျပသူမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ရက္ရက္စက္စက္ျဖိဳခြင္းခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန့္ ရာထူးအာဏာရွိေနခ်ိန္တြင္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးနွင့္ နီးကပ္စြာရွိေနျခင္းသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာမက ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုး၏ရင္၀ကိုေျခအစံုျဖင့္ေဆာင့္ကန္လိုက္သလိုရွိခဲ့ပါေတာ့သည္ ။ ေၾသာ္ သူကဗိုလ္ခင္ညြန့္လူပဲ ၊ ေၾသာ္သူက ဗိုလ္သန္းေရြွတို့ဘက္ေတာ္သားပဲ ဟု လူေတြကငိုင္ကုန္ၾကသည္ ။ ငါတို ့တပ္မေတာ္ဖခင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့သားက စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ့ တဖြဲ့တည္းပါလားဟုလူေတြကထင္ကုန္ေတာ့သည္ ။ထင္ေသာအခါ အရာရာကိုဆက္စပ္စဥ္းစားေတာ့သည္။ ။မၾကာမီ ပုဂံျမိဳ့ေတာင္ဘီရြာတြင္ သံုးေဆာင္ျပိဳင္အိမ္ၾကီးျဖင့္ ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏အိမ္ေဂဟာဧရာမၾကီးေပါ ္လာသည္ ။ ထိုအိမ္သည္လည္း မည္သူ့အမည္ေပါက္လဲ လူေတြကသိခ်င္သည္ ။ မည္သူကမည္သူ့ကို မည္သို့ေပးလိုက္သလဲ ။ ရိုးရိုး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖင့္ရြာေျမကို၀ယ္၍ တိုက္ေဆာက္တာလား ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က အထူးအခြင့္အေရးျဖင့္ေျမကြက္ေပးလိုက္တာလား ၊ လူေတြကစဥ္းစားၾကသည္ ။ပုဂံတြင္အျခားနိုင္ငံျခားသားေတြ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတေလ်ာက္ေျမကြက္ေတြလာ၀ယ္ျပီး အဲဒိလိုအိမ္ၾကီးေတြေဆာက္ေနရင္ေရာ  ဥပေဒကခြင့္ျပဳသလား ေမးစရာေတြရွိ၏။    

              အေမြေတာင္းတာေရာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အလိုက်ေဆာင္ရြက္ေနတာလား၊ ဒီျခံၾကီးကို ျမင္တိုင္း စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ ေကး၀ဋ္ပုဏၠား နဖူးကအမာရြတ္စမ္းမိသလုိျဖစ္ျပီး အေပ်ာက္ရွင္းခ်င္လို ့ ဦးေအာင္ဆန္းဦးကတဆင့္ေလလံပစ္ခိုင္းေနတာလား ဟုလူေတြကေတြးစျပဳလာၾကသည္ ။ျခံအမွတ္ ၅၄ ကို ၅ +၄ = ၉ ရ၏ ။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုေသာ နာမည္တလံုးျခင္းကို အ+ဆ+စ+က ေပါင္းၾကည့္လ်ွင္လည္း ၁+၃+၃+၂ = ၉ ရသည္ ။ ျခံနံပတ္ ၉ ဂဏန္းနွင့္လူအမည္ ၉ ဂဏန္း ၉+၉ =၁၈ = ၉ ပင္ရသည္ဟု ေဗဒင္ဆရာ တေယာက္က တြက္ျပဖူးပါသည္ ။ထို့ေၾကာင့္ ထိုျခံၾကီးသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအလြန္ယံုၾကည္ေသာ  ၉ ဂဏန္း ကိုက္ေနသျဖင့္ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ၾကေၾကာင္းလဲ ေျပာၾက၏။ ဦးေအာင္ဆန္းဦးေျပာသလိုေလလံတင္ေရာင္းလ်ွင္ ၀ယ္မည့္သူမ်ားမွာ ထိုျခံကိုမရရေအာင္၀ယ္ျပီး သူတို့ ရေအာင္ၾကံၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၀ တြင္ျခံအေမြတ၀က္ရလိုမွုျဖင့္ စျပီးတရားစြဲရာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ့သည္ ထိုအမွုကိုလက္မခံပယ္ခ်ခဲ့၍အံ့ၾသရေသးသည္ ။ နိုင္ငံျခားသားခံထားသူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိဟူေသာသံုးသပ္ခ်က္ျဖင့္ပယ္ခ်သည္ဟုလည္းၾကားရသည္ ။ ၀ီကီပီးဒီးယားအြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္းအပါအ၀င္ သတင္းရင္းျမစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဦးေအာင္ဆန္းဦးကို အေမရိကန္နိုင္ငံသားဟုေဖာ္ျပၾကသည္ ။ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဘက္ကလည္းတခါမွ အေမရိကန္နိုင္ငံသားမဟုတ္ပါဘူးဟုျငင္းတာလည္းမေတြ ့ဖူးေခ်။ ထိုကိစၥကို ျမန္မာနုိင္ငံ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနတို့မွ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးသင့္သည္ ။ ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္အကယ္၍ အေမရိကန္ုနိုင္ငံသား ျဖစ္ေနသည္ဆိုလ်ွင္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးက တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္ အမည္ေပါက္ ေျမအက်ယ္ ၁.၉၂၃ ဧက ႏွစ္ထပ္တုိက္ႏွင့္ ေျမတဝက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တစ္ထပ္ တုိက္ႏွင့္ ေျမတဝက္ကို ဦးေအာင္ဆန္းဦးအတြက္ တဝက္စီခြဲေဝဖုိ႔ အျပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ေသြြးရိုးသားရိုးဟုတ္မဟုတ္ ၊ တရားစီရင္ေရးအေပါ ္စစ္အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖိအားေပးမွုပါမပါကို ျပန္လွန္စစ္ေဆးသင့္လွေတာ့၏ ။ စစ္ေဆးနည္းမွာ ၂၀၀၀ ခုနွစ္က အေမြခြဲေ၀လိုမွုွကိုတရားရံုးကလက္မခံပယ္ခ်ခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ ေရာက္ကာမွ တ၀က္စီယူေစဆိုျခင္းမွာ ဥပေဒနွင့္ညီညြတ္မွုရွိမရွိ ။ အကယ္၍ တရားျပိဳင္မွာနိုင္ငံျခားသားျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ထိုနုိင္ငံျခားသားသည္ ေျမကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိမရွိ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကအယူခံတက္သင့္လွ၏ ။ ယခုေသာ္ အမွုကေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ ။ 

အယူခံတက္ရမည့္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အယူခံမတက္ပဲ ၊ ေျမတ၀က္ရယူေစဟု ဆံုးျဖတ္ေပးခံရေသာ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဘက္က တဆင့္တက္ကာ အားလံုးေရာင္းျပီးပိုက္ဆံခြဲဖို ့ေျပာေနျခင္းသည္ နည္းနည္းေတာ့ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသလိုရွိ၏ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားစီရင္ေရးသည္ မည္သူ၏ အေနွာင္အဖြဲ့မွမရွိပဲ လြတ္လပ္စြာစီရင္ေနပါသည္ဟု ယံုၾကည္လ်ွင္ ျခံကိုေလလံပစ္မည့္ကိစၥကို သာမက ထိုျခံ၏တ၀က္ကို ဦးေအာင္ဆန္းဦး ရထိုက္သည္ဟု ၂၀၀၆ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပါ ္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္အေမရိကန္နုိင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကလည္း အဆံုးတိုင္ဥပေဒတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲသင့္ပါေၾကာင္း။ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၂၆.၁၀.၂၀၁၈

Saturday, October 27, 2018

"ေဇယ်ာေျမ"ေစတီမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ပုထိုးသြယ္သြယ္
ဂူ၀ယ္စားစား ၊ မ်ားလ်ားေခ်ာင္ေက်ာင္း
လ်ွိဳေျမာင္ေအာင္းသည့္ ၊ အေပါင္းေထရ္မြန္
သီလ၀န္သံဃာ ၊ သူေတာ္စြာတို႔
သိကၡာက်င့္ေဆာင္ ၊ လိုဏ္ေက်ာင္းေခ်ာင္ႏွင့္
တန္ေဆာင္ဘံုနန္း ၊ ဤသခၤမ္း၀ယ္ ၊
ေတာင္တန္းစိမ္းျမ ၊ ေတာလည္းလွသည္ ၊
သာစြၿမိဳင္ေျခ ၊ ေဇယ်ာေျမ ။

ေတာလမ္းစံုေထြ ၊ ေတာင္ရစ္ေခြ၍
ေအးေရအလွဴ  ၊ သီတဂူႏွင့္
ၾကည္ျဖဴ သည့္ေတာင္ ၊ တရားေခ်ာင္က
လ်ွိဳေျမာင္ၿမိဳင္နန္း ၊ ႐ႈမခန္းသည္
သာဆန္းဘံုေဗြ ၊ ေဇယ်ာေျမ။

ေက်ာက္သားထပ္ထပ္ ၊ ပန္းကလပ္သို႔
ထြတ္ျမတ္ေသလာ ၊ ေအာင္ေျမခ်ာ၀ယ္
ေရာက္လာအမ်ား ၊ ခရီးသြားတို႔
အင္အားႏြမ္းလ် ၊ မရႊင္ပ်လည္း
ခ်ိဳ ျမၾကည္ေရ၊ ေသာက္မိေလလ်ွင္
ညိႇဳးေခြႏံုးေနာက္ ၊ ေတြေ၀ေပ်ာက္သည္
ထြန္းေတာက္ျဖဴ ေရႊ ၊ ေဇယ်ာေျမ။

ေတာင္တန္းသြယ္သြယ္ ၊ ေရာင္ဆန္းျခယ္သည့္
ေတာလယ္ကိုျဖတ္ ၊ ေရၾကည္ျပတ္လ်ွင္
တစ္ရပ္ကေဆြ ၊ စိတ္မေ၀ႏွင့္
တို႔ေရအလွဴ  ၊ သီတဂူက
ၾကည္ျဖဴ ခ်ိဳေအး ၊ အသင့္ေပးၿပီ
ခ်မ္းေအးၿမိဳင္ေျခ ၊ ေဇယ်ာေျမ။

ဆူဆူေထရ္မြန္ ၊ ပညာ၀န္တို႔
ေဟာၫႊန္ခ်ိဳ ျမ ၊ ျမတ္ဓမၼဟူ
အၿမိဳက္လွဴ ၍၊
သင္ယူပို႔ခ် ၊ ရြတ္အံၾကသည္
ဓမၼအသံ ၊ ေတာင္လံုးညံခဲ့
ေ၀ယံစြင့္စြင့္ ၊ မိုးသို႔ျမင့္သည့္
႐ွင္ပင့္ကိုယ္စား ၊ ေစတီဖ်ားမွ
တြဲလ်ားခတ္ညံ ၊ ဆည္​းလည္​းသံလည္း
အတုလံဗုဒၶ ၊ မိန္႔ေႁခြဟသည့္
ဓမၼအသံ ၊ ဘ၀ဂ္လ်ွံသို႔
ၿမိဳင္ယံတေၾကာ ၊ ျဖစ္အံ့ၾသသည္
သာေမာဌာေန ၊ ေဇယ်ာေျမ။

~ ဉာဏ္စိုး (သီတဂူ)

****ဉာဏ္စိုး (သီတဂူ) သည္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး အ႐ွင္ဉာဏိႆ     ရ ၏ ကေလာင္နာမည္ခြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။


Friday, October 26, 2018

ေတာင္ႀကီး ပဲသီးသုပ္ - သက္သတ္လြတ္ခရမ္းသီးေပါင္း - ၾကက္ၾကြပ္အစပ္ဟင္း - ယိုးဒယားငါးခ်ိဳခ်ဥ္ (Sweet & Sour Fish)


ေတာင္ႀကီး ပဲသီးသုပ္

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
ေတာင္ႀကီးပဲသီး (ပဲပုစြန္)  -  ၃၀ဝ ဂရမ္
ၾကက္သြန္နီ  -  ၁၁၀ ဂရမ္ (ပါးပါးလွီးထားပါ)
ၾကက္သြန္ျဖဴ  -  ၂၅ ဂရမ္ (ေထာင္းထားပါ)
ဆီ  -  စားပြဲဇြန္း ၅ ဇြန္း
ပဲမႈန္႔အက်က္  -  စားပြဲဇြန္း ၁ ဇြန္း
ေျမပဲေလွာ္  -  စားပြဲဇြန္း ၂ ဇြန္း (ေထာင္းထားပါ)
ပုစြန္ေျခာက္  -  စာပြဲဇြန္း ၁ ဇြန္း (ေထာင္းထားပါ)
ငံျပာရည္  -  စာပြဲဇြန္း ၁ ဇြန္း
ဆား -  အနည္းငယ္
င႐ုတ္သီးေလွာ္မႈန္႔  -  စားပြဲဇြန္း ၁ ဇြန္း
ေျမပဲေထာင္း  -  အနည္းငယ္


ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ပဲသီးကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆးၿပီး ႏူးေအာင္ျပဳတ္ပါ။
၂။ ဆီအိုးတည္ၿပီး ဆီပူသည္ႏွင့္ ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီထည့္ၿပီး ေၾကာ္ပါ။
၃။ ၾကက္သြန္နီၾကြပ္ခါနီးမွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ ထည့္ေၾကာ္ပါ။ ေရႊဝါေရာင္သန္းလွ်င္ မီးဖိုေပၚက ခ်ပါ။
၄။ ျပဳတ္ထားတဲ့ ပဲသီးကို ပါးပါးျပန္လွီးၿပီး အသုပ္ သုပ္မယ့္ ဇလံုႀကီးထဲ ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေျမပဲေလွာ္၊ ပုစြန္ေျခာက္ေထာင္း၊ ေျမပဲေထာင္း၊ ဆီခ်က္၊ ငံျပာရည္ႏွင့္ ဆားတို႔ကို ထည့္ၿပီး နယ္ပါ။
၅။ အစပ္ႀကိဳက္ပါက င႐ုတ္သီးေလွာ္မႈန္႔ထည့္ၿပီး နယ္ပါ။
.....................................
MyintOoTha

သက္သတ္လြတ္ခရမ္းသီးေပါင္း


ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
ခရမ္းသီး (အလံုးႀကီး)  -  ၁ လံုး
မိႈ (ျပဳတ္ၿပီး)  -  ၅ ပြင့္
ၾကက္သြန္နီ -  ၁ လံုး
ၾကက္သြန္ျဖဴ  -  ၄ ႁမႊာ
င႐ုတ္သီး (နီ/စိမ္း)  -  ၄ ေတာင့္
ၾကက္သြန္ၿမိတ္  -  အနည္းငယ္
ပဲငံျပာရည္ (အၾကည္)  -  စားပြဲဇြန္း ၁ ဇြန္း
ပဲငံျပာရည္ (အေနာက္)  -  လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
ဆား  -  အနည္းငယ္
င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔  -  အနည္းငယ္
ႏွမ္းဆီေမႊး  -  အနည္းငယ္

ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ခရမ္းသီးကို အကြင္းလိုက္ မထူမပါး လွီးျဖတ္ထားပါ။
၂။ ဇလံုတစ္လံုးထဲ ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီ (ႏုပ္ႏုပ္စဥ္း)၊ င႐ုတ္သီး (တစ္ျခမ္းျခမ္း)၊ အရသာမ်ား၊ ပဲငံျပာရည္မ်ား၊ ႏွမ္းဆီေမႊးထည့္ၿပီး အရသာျပဳလုပ္ေပးပါ။
၃။ ၿပီးလွ်င္ လွီးထားတဲ့ ခရမ္းသီး၊ မိႈတို႔ေပၚမွာ ေလာင္းထည့္ၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ေပါင္းပါ။
၄။ ခရမ္းသီးႏူးၿပီး အရသာလည္း အေနေတာ္ျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ကို ျဖဴးထည့္ၿပီး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။
..........................
အံ့ဝင့္ထြဋ္ (MRTV-4)

 ၾကက္ၾကြပ္အစပ္ဟင္း


ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ၾကက္သား  –  ၄၀ဝ ဂရမ္

နႏြင္းမႈန္႔  –  လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁/၃ ဇြန္း

ၾကက္သားမႈန္႔  –  စားပြဲဇြန္း ၁/၃ ဇြန္း

ငံျပာရည္  –  အနည္းငယ္

င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔  –  အနည္းငယ္

ဟင္းအႏွစ္ခ်က္ရန္

ၾကက္သြန္နီ  –  ၃ လံုး

ၾကက္သြန္ျဖဴ – ၅ ႁမႊာ

ခ်င္း  –  အနည္းငယ္

ခရမ္းခ်ဥ္သီး  –  ၁ လံုး

နံနံပင္  –  အနည္းငယ္

င႐ုတ္သီး (အႏွစ္)  –  စားပြဲဇြန္း ၁/၃ ဇြန္း

နႏြင္းမႈန္႔  –  အနည္းငယ္

ၾကက္သားမႈန္႔  –  အနည္းငယ္

င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔  –  အနည္းငယ္

ငံျပာရည္  –  အနည္းငယ္

ျပဳလုပ္ပံုနည္း

၁။       ၾကက္သားကို အေနေတာ္အတံုးမ်ားတံုးၿပီး အရသာနယ္ကာ ဆီပူပူမွာ ၾကြပ္ၿပီး က်က္သည္အထိ ေၾကာ္ပါ။

၂။       ၿပီးလွ်င္ ဆီစစ္ထားပါ။

၃။       အႏွစ္ခ်က္ရန္အတြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီ၊ ခ်င္းကို ေထာင္းၿပီး နႏြင္းမႈန္႔ျဖင့္ ဆီသတ္ပါ။ အနံ႔ေမႊးလာၿပီဆိုလွ်င္ င႐ုတ္ႏွစ္ထည့္ပါ။ အရသာမ်ားႏွင့္ ေရထည့္ေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေၾကာ္ထားတဲ့ ၾကက္သားထည့္ၿပီး ၅ မိနစ္ခန္႔ ႏွပ္ထားပါ။

၄။       ၿပီးလွ်င္ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးတို႔ကို အကြင္းလိုက္လွီးၿပီး ထည့္ပါ။ အားလံုး စံုၿပီ၊ အရသာလည္း ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းထားတဲ့ နံနံပင္ကို ျဖဴးထည့္ကာ ပန္းကန္မွာျပင္ၿပီး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။
by အံ့၀င့္ထြဋ္ (MRTV-4)

၀က္သားႏွင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီးအစပ္ဟင္း


ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
• ဝက္သား (သံုးထပ္သား) - ၃၀ဝ ဂရမ္
• ၾကက္ဟင္းခါးသီး - ၁ လံုး
• ၾကက္သြန္နီ - ၂ လံုး
• ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၄ ႁမႊာ
• င႐ုတ္ႏွစ္ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• နႏြင္းမႈန္႔ - အနည္းငယ္
• ငံျပာရည္ - အနည္းငယ္
• ဆား - အနည္းငယ္
• င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔ - အနည္းငယ္
• ဆီ - စားပြဲဇြန္း ၃ ဇြန္း
• င႐ုတ္သီးစိမ္း - ၄ ေတာင့္ခန္႔
• နံနံပင္ - အနည္းငယ္

ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ဦးစြာ ဝက္သားကို အတံုးေသးမ်ားတံုးကာ နႏြင္းမႈန္႔၊ ငံျပာရည္၊ င႐ုတ္ေကာင္း မႈန္႔တို႔ႏွင့္ နယ္ၿပီး ႏွပ္ထားပါ။
၂။ ၾကက္ဟင္းခါးသီးကို တစ္ျခမ္းျခမ္းၿပီး အေစ့ထုတ္ကာ ပါးပါးလွီးပါ။
၃။ ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီကို ေထာင္းၿပီး နႏြင္းမႈန္႔ျဖင့္ ဆီသတ္ပါ။ အနံ႔ေမႊးလာၿပီဆိုလွ်င္ င႐ုတ္ႏွစ္ထည့္ပါ။
၄။ နယ္ၿပီး ႏွပ္ထားတဲ့ ဝက္သားထည့္ပါ။ အရသာမ်ား လိုသလိုထည့္ၿပီး ေရထည့္ပါ။
၅။ ဝက္သားႏူးလာၿပီဆိုလွ်င္ ၾကက္ဟင္းခါးသီးထည့္ပါ။ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အဖံုးအုပ္ၿပီး ႏွပ္ထားပါ။
၆။ ၾကက္ဟင္းခါးႏူးၿပီး ဝက္သားလည္း က်က္ၿပီဆိုလွ်င္ င႐ုတ္သီးစိမ္းထည့္ပါ။
၇။ အားလံုးစံုၿပီဆိုလွ်င္ ပန္းကန္မွာျပင္ၿပီး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။
..........................
အံ့ဝင့္ထြဋ္ (MRTV-4)

ယိုးဒယားငါးခ်ိဳခ်ဥ္ (Sweet & Sour Fish)


 ငါးခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္ကို အရင္က မတူတဲ့ ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တင္ထားၿပီးသား ရွိပါတယ္။ အခုေၾကာ္ထားတာက ယိုးဒယားခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္ ပံုစံေလးပါ။ အရသာမတူဘဲ ထူးျခားတဲ့ အရသာေလးမို႔ ခ်ိဳခ်ိဳခ်ဥ္ခ်ဥ္ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူတဲ့ ခ်က္နည္းေလး မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
ႏွစ္သက္ရာငါး  -  ၂ ေကာင္ (၂၀ က်ပ္သားခန္႔)
ေကာ္မႈန္႔/ေျပာင္းဖူးမႈန္႔  -  စားပြဲဇြန္း ၃ ဇြန္း
ၾကက္သြန္နီ -  ၁ လံုး
ၾကက္သြန္ျဖဴ  -  ၃ ႁမႊာ
ခ်ယ္ရီခရမ္းခ်ဥ္သီး -  ၁၀ လံုး
ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္  -  ၂ ဇြန္း
Apple Cider  -  ၂ ဇြန္း ( ရွလကာရည္၊ သံပရာသီး)
သၾကား  -  ၂ ဇြန္း
ယိုးဒယားငံျပာရည္  -  ၁ ဇြန္း
ေရ  -  အနည္းငယ္
ၾကက္သြန္ၿမိတ္/နံနံပင္  -  အနည္းငယ္
ခ်င္း  -  အနည္းငယ္


ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ငါးကို ေရေဆးသန္႔စင္ၿပီး ေရစစ္ထားပါ။ ေကာ္မႈန္႔ ၂ ဇြန္းျဖင့္ ငါး တစ္ေကာင္လံုးႏွံ႔ေအာင္ လူးေပးပါ။
၂။ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ခ်င္းတို႔ကို ပါးပါးစိတ္ထားပါ။
၃။ အိုးထဲ ဆီထည့္၍ အပူေပးၿပီး ေကာ္မႈန္႔လူးထားေသာ ငါးကို အေရာင္ အနည္းငယ္ရသည္အထိ ႏွစ္ဖက္လွန္ေၾကာ္ၿပီး ဆယ္ယူ၍ ဆီစစ္ထားပါ။
၄။ ငါးေၾကာ္သည့္ အိုးထဲမွ ဆီမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး လက္က်န္ဆီ အနည္းငယ္ျဖင့္ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ခ်င္းတို႔ကို ဆီသတ္ပါ။
၅။ အေရာင္ရလာပါက ခရမ္းခ်ဥ္သီးအလံုးလိုက္ ထည့္ေၾကာ္ပါ။
၆။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေလးမ်ား ပြင့္သြားပါက ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္၊ Apple Cider (သို႔) သံပရာရည္၊ သၾကားႏွင့္ ငံျပာရည္တို႔ကို ထည့္ၿပီး ေမႊပါ။
၇။ လက္က်န္ေကာ္မႈန္႔ ၁ ဇြန္းကို ေရအနည္းငယ္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ၿပီး ဟင္းအိုးထဲ ထည့္ကာ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ အေနအထားရေအာင္ ေမႊပါ။
၈။ အရသာအေပါ့အငန္ျမည္းကာ ဆီစစ္ထားေသာငါးကို ပန္းကန္မွာ တည္ခင္းၿပီး အေပၚမွ ခ်က္ထားေသာ ေဆာ့စ္မ်ားေလာင္း၍ ၾကက္သြန္ၿမိတ္၊ နံနံပင္တို႔ျဖင့္ အလွဆင္ၿပီး တည္ခင္းသံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။
......................
Sofia

Thursday, October 25, 2018

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခ်စ္ၾကိဳက္ျခင္းကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခ်စ္ၾကိဳက္ျခင္းကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
---------------------------------------------------------
အိုးခ်င္းထား အိုးခ်င္းထိ၊ ၾကိဳးခ်င္းထား ၾကိဳးခ်င္းညိ ဆိုတဲ့ စကားပံုဟာ စာေရးသူတို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားေရးပန္းစားတဲ့ စကားပံုတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားပံုဟာ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ေတြႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ မွန္ကန္ေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ေန႕ကို (၈) နာရီ ႏွင့္ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ကို (၅) ရက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ပဲ အခ်ိန္ေတြကို ျမွဳပ္ႏွံထားရပါတယ္။ ရက္၊လ၊ ႏွစ္ေတြ ၾကာလာတာႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းခြင္ဟာ Second Home သဖြယ္ျဖစ္လာပါတယ္။ မနက္အိပ္ယာထျပီဆိုတာႏွင့္ ရံုးသြားဖို႕အတြက္ ျပင္ဆင္ တစ္ေနကုန္ရံုးမွာ အလုပ္လုပ္ ညေနမိုးခ်ဳပ္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္ၾကတဲ့အခါမွာ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ဒီအလုပ္ကို Second Home လို႕ မသတ္မွတ္ဘဲ ရွိပါဦးမလား။

အလားတူပဲ ၀န္ထမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အေနၾကာလာတဲ့အမွ် တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ၾကိဳက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ လူ႕သဘာ၀အရ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္ၾကိဳက္တာ ဘာျဖစ္လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ရွိလာမွာပါ။ ဒီလိုေမးခြန္းကိုစာေရးသူ အေနနဲ႕ ဘာမွမျဖစ္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ ျဖစ္ရင္ေတာ့ ျဖစ္တာေပါ့ ဆိုတဲ့ အေျဖနဲ႕ပဲ ေျဖလိုပါတယ္။ ဥပမာ၊ မိန္းမရွိတဲ့ Managing Director နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး Secretary မေလး၊ ဌာနမွဴး မန္ေနဂ်ာနဲ႕ သူ႕လက္ေအာက္က ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ခ်စ္ၾကိဳက္တယ္ဆိုၾကပါစို႕။

HR Manager ေတြဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ၊။ ဒီအတိုင္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ MD နဲ႕ ၾကိဳက္ေနတဲ့ အတြင္းေရးမွဴးမေလးကို ေခၚေျပာမွာလား၊ လက္ေအာက္က ၀န္ထမ္းနဲ႕ခ်စ္ၾကိဳက္ေနတဲ့ မန္ေနဂ်ာကို ေခၚေျပာမွာလားဆိုတဲ့ လားေမးခြန္းေတြ မ်ားစြာနဲ႕ ၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။ ေခၚေျပာမယ္ဆိုရေအာင္လည္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းမခ်စ္ၾကိဳက္ရဘူးဆိုတာ ဘယ္မူ၀ါဒမွာ ရွိတာလဲ၊ အလုပ္စ၀င္တုန္းကလည္းအဲလိုမေျပာထားပါဘူး၊ ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ကိုယ္ ၾကိဳက္လည္းရတယ္ မၾကိဳက္လည္းရတယ္ HR Manager နဲ႕ဆိုင္လုိ႕လားဆိုရင္ေတာ့ HR Manager ေတြအခက္ေတြ႕ျပီ။ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း၊ အထက္ေအာက္သာမက၊ Level တူ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကိဳက္တာကို လံုး၀လက္မခံတဲ့ မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ထားၾကပါတယ္။

မူ၀ါဒအထဲမွာလည္း တကယ္လို႕သာ ဒီလိုခ်စ္ၾကိဳက္တယ္ဆိုတာကို ေဖၚထုတ္သိရွိခဲ့ရင္အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြအထိရွိပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ တစ္ဦးတည္း အျမင္အရဆိုရင္ ဒီလို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်စ္ၾကိဳက္တာကို တားျမစ္တဲ့ မူ၀ါဒကိုက စလြဲတယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်စ္ၾကိဳက္တဲ့ Workplace Romances မရွိေအာင္လုပ္ဖို႕မလြယ္ပါဘူး။ Workplace Romances ဟာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား Productivity ၊ မွ်မွ်တတ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အေလ့အထနဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ပ်က္ျပားမႈေတြအထိ  ထိခုိက္လာ ရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစာေစာကေျပာခဲ့သလို MD နဲ႕ Secretary၊ Head of Department (HOD) နဲ႕ လက္ေအာက္က ၀န္ထမ္း ခ်စ္ၾကိဳက္တာေတြ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ HR Manager ေတြဘာလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြၾကံဳလာခဲ့ရင္အသံုးတည့္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ေဖၚျပလိုပါတယ္။

• Respect individual’s rights. လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်စ္ၾကိဳက္ေနသူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕အခြင့္အေရးကိုအေလးထားပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ မခ်စ္ၾကိဳက္ရဘူးေလလို႕သြားေျပာလို႕မရပါဘူး။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတိုင္း မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕မိမိ ဘယ္သူကိုမဆို ခ်စ္ၾကိဳက္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြဟာ လူ႕အခြင့္အေရး ကိုခ်ိဳးေဖာက္ဖို႕အထိမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လိုအပ္လာလို႕ သက္ဆိုင္သူေတြကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရတဲ့အခါမွာလည္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာကို အျမဲေခါင္းထဲ ထည့္ထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

• Consider possible scenarios. ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အေျခအေနေတြကို ၾကိဳတင္ စဥ္းစားထားပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးခ်စ္ၾကိဳက္ေနၾကျပီဆိုရင္ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္ကိုထိခိုက္တယ္လို႕ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ လုပ္ေဖၚကိုဘက္အခ်င္းခ်င္းအၾကား လုပ္ငန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး လုပ္ကိုင္ဆက္ဆံ ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ခ်စ္ၾကိဳက္သူေတြရဲ႕ Romance ျဖစ္ေစတဲ့အျပဳအမူေတြေၾကာင့္၀န္ထမ္းေတြဟာ တခါတေလမွာ စိတ္မသက္မသာအေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

အဓိကၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ့အေျခအေန (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။

ပထမအေျခအေနကေတာ့ ဒီလိုလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်စ္ၾကိဳက္တာေတြဟာ သက္ဆိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္း တစ္ခုလံုးရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မလားဆိုတဲ့
အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

 ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုခ်စ္ၾကိဳက္ျခင္းမ်ိဳးဟာ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးရာေတြကို သက္ေရာက္မႈရွိ ေနမလားဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

တတိယေျမာက္တစ္ခုကေတာ့ Workplace Romance ဟာ Sexual Harassment နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေရးဆိုမႈေတြဆီကို ဦးတည္မလားဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အေျခအေန (၃) ခုအတြက္
ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကည့္လို႕ မိမိလုပ္ငန္းခြင္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အဆံုးဆံုးျဖစ္မယ့္
အေျခအေနတစ္ခုကဘယ္ဟာလဲဆိုတာ သိပါလိမ့္မယ္။ သိျပီးတဲ့ အဆံုးဆံုး အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့လို႕ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမွ မလိုက္လာဘဲ ေနမယ္ဆိုရင္ Workplace Romance နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘာအေၾကာင္းမွ စဥ္္းစားမေနပါနဲ႕ေတာ့။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခ်စ္ၾကိဳက္ျခင္းကို စီမံခန္႕ခြဲဖို႕လည္း
ေၾကြးေၾကာ္မေနပါနဲ႕ေတာ့။

• Manage rather than ignore the situation. တကယ့္တကယ္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်စ္ၾကိဳက္ေနတာကို သိရက္နဲ႕ မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္သလို၊ လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျပီးေတာ့လည္း မခ်စ္ၾကိဳက္ရဘူးလို႕ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါေတြအစား စီမံခန္႕ခြဲ႕ရမွာပါ။ HR ေတြအေနနဲ႕ အဓိကဖန္တီးေပးရမွာက ဆိုးအတူေကာင္းဖက္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ျပီးေပ်ာ္ရႊင္စည္းလံုးတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေအာင္လို႕ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕
ပုဂၢိဳလ္ေရးကို စြက္ဖက္ဖို႕မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ HR ေတြအေနနဲ႕ Workplace Romance နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုအေျခအေနေတြကိုေတာ့ မိမိတို႕လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိျပီး ဘယ္လို ကိစၥမ်ိဳးမွာေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဘူး ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

• Consider establishing a policy. လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်စ္ၾကိဳက္မႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး စီမံခန္႕ခြဲမယ့္ မူ၀ါဒတစ္ခုကို တိတိက်က် ေရးဆြဲထားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ စာေရးသူ လက္လွမ္းမီသေလာက္ လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ Workplace Romance နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အတိအလင္းေရးဆြဲထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြ မရွိသေလာက္ရွားၾကပါတယ္။ ဘာမွ မျဖစ္ရင္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ ျဖစ္ရင္ေတာ့ ျဖစ္တာေပါ့ ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ IT ဌာနက လူပ်ိဳ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္နဲ႕ Finance က အပ်ိဳ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ၾကိဳက္တာဟာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို မထိခိုက္ဘူး၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးရာေတြကို မထိခုိုက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အဆင္ေျပႏိုင္ေပမယ့္ မိန္းမရွိတဲ့ Admin Manager တစ္ေယာက္နဲ႕ သူ႕လက္ေအာက္ငယ္သား ၀န္ထမ္းအပ်ိဳလူလြတ္တစ္ေယာက္ နဲ႕ ခ်စ္ၾကိဳက္တယ္ဆိုပါစို႕။ Admin Manager ရဲ႕မိန္းမက သူ႕ေယာက္်ားနဲ႕ ၾကိဳက္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလးကို ရံုးဆင္းခ်ိန္မွာ ေစာင့္ျပီး ဘာညာေျပာဆိုတာမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းခြင္အထိ လုိက္လာျပီး သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြကို ဒီအေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ ေျပာဆိုတယ္ၾကပါစို႕။ အတိအက် သတ္မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒတစ္ခု မရွိဘူးဆိုရင္  HR Manager ေတြအတြက္ အခက္မဟုတ္ပါလား။

ပိုင္စိုး (Management)

Certified Change Management Specialist (MSI, USA)

Ref; The Management Biblie by Neil Flanagan & Jarvis Finger


ခ်စ္​သူအတြဲမ်ားအား HR အျမင္​နဲ႔ ခ်ိန္​ၾကည္​့ရာဝယ္
---------------------------------------------
(HR Function ေတြနဲ႔ RS အေျခအေနခ်ိတ္ျပထားပံု)

✅၀န္ထမ္းအသစ္ေတြရွာဖို႕ ၀န္ထမ္းရွာေဖြေရးနည္းလမ္းေတြျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံျပီး ေၾကာ္ျငာတာေတြ၊ ေအဂ်င္စီအပ္တာေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲေတြမွာပါ၀င္တာေတြ လုပ္ျပီး ၀န္ထမ္းေလာင္းေတြအလုပ္လာေလွ်ာက္ေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဳးစားရပါတယ္။

❤️တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ခ်စ္သူျဖစ္ဖို႕ သူ႕အေၾကာင္းကိုယ္သိ၊ ကိုယ့္အေၾကာင္းသူသိ ေအာင္လုပ္တာေတြ၊ အျခားစံုစမ္းတာေတြလုပ္ရသလိုပဲ ခ်စ္သူျဖစ္လာေအာင္ စိတ္၀င္းစားလာေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဳးစားၾကရတယ္။

✅၀န္ထမ္းေလာင္းေတြဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕သေဘာသာ၀နဲ႕ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ အနီးစပ္ဆံုး သိရွိခန္႕မွန္း ႏိုင္ေအာင္ အင္တာဗ်ဴးတာေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးတာေတြလုပ္ရသလို အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းေမးၾကရျပီးလိုအပ္တာေတြကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရပါတယ္။

❤️တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ရင္ဘတ္ခ်င္းနီးစပ္ႏိုင္ဖို႕ ဖုန္းဆက္တာေတြ၊ messenger, viva တို႕မွာစကားေျပာတာေတြ၊ ရံဖန္ရံခါဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္မွာ တစ္ခုခုစားရင္း စကားေျပာရ တာေတြလုပ္ၾကသလို တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္နဲ႕သိခ်င္တာေတြနဲ႕ အေမးအေျဖက႑ေတြရွိပါတယ္။

✅အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူနဲ႕အလုပ္ခန္႕အပ္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတာေတြေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုနဲ႕ အလုပ္ခန္႕အပ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ပါေတာ့တယ္။

❤️တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္နားလည္မႈေတြ၊ ေမတၲာေတြ၊ သံေယာဇဥ္ေတြနဲ႕ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုရျပီး ခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားၾကပါတယ္။

✅၀န္ထမ္းအသစ္တစ္ေယာက္ခန္႕အပ္ျပီးရင္ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕သေဘာသဘာ၀နဲ႕ ရင္းနီးေအာင္၊ အေနမစိမ္းေနေအာင္ လုပ္ငန္းခြင္မိတ္ဆက္လိုသင္တန္းေတြလုပ္ၾကပါတယ္။

❤️ခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ေတြနဲ႕ရင္းနီးေအာင္ အေနမစိမ္းေအာင္ အသိမိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္တာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။

✅၀န္ထမ္းအျဖစ္ခန္႕အပ္လိုက္ေပမဲ့ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္း (Permanent) မျဖစ္ေသးဘဲ အစမ္းခန္႕၀န္ထမ္း (Probation) အျဖစ္နဲ႕ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားႏွစ္ဘက္ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပရင္ အျမဲတန္း၀န္ထမ္း (Permanent) အျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႕ထားတဲ့ (Confirmation) လုပ္ျပီး အလုပ္ရွင္ဘက္ကသေဘာမက်ရင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မွရပ္စဲတဲ့ (Termination) လုပ္သလို ၀န္ထမ္းဘက္ကသေဘာမက်ရင္လည္း အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္တဲ့ (Resignation) လုပ္ပါတယ္။ Resignation တို႕ Termination တို႕ျဖစ္သြားပါတယ္။ တကယ္လို႕ ၀န္ထမ္းထပ္မခန္႕လို႕မရတာဆို  ၀န္ထမ္းရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းစဥ္က အစကျပန္စရျပီး ထပ္ခန္႕ဖို႕မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ၀န္ထမ္းရွာေဖြခန္႕ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကျပီးသြားပါျပီ။

❤️ခ်စ္သူေတြျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်စ္စခင္စၾကင္နာစေတြရဲ႕သဘာ၀အရ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အစြမ္းကုန္ခ်စ္ျပေနၾကျပီး တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ျပီး တခ်ိဳ႕အတြဲေတြက ဘ၀အတြက္လက္ေတြေဖၚအျဖစ္ (Permanent) ကို အတည္ျပဳ (Confirmation) လုပ္ၾကတာရွိသလို တခ်ိဳ႕အတြဲေတြကေတာ့ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျပတ္ဆဲတာေတြ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ကလမ္းခြဲတာေတြ Termination တို႕ Resignation တို႕ျဖစ္သြားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက ေနာက္ထပ္ၾကင္သူတစ္ေယာက္ထပ္ရွာၾကျပီး တခ်ိဳ႕က ခ်စ္သူထပ္မရွာေတာ့ဘဲ အရိုးထုတ္သြားၾကေတာ့တယ္။

✅အတည္ျပဳခန္႕ထားျပီးတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို လုပ္ငန္းခြင္မွာၾကာလာတာနဲ႕အမွ် ၀န္ထမ္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ လုပ္ငန္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ (၂) ကိုခု ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ရျပီး လိုအပ္ရင္ ၀န္ထမ္းေရာ လုပ္ငန္းပါတိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ သင္တန္းေတြေပးရပါတယ္။

❤️ခ်စ္သူေတြျဖစ္လာျပီးေနာက္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ တစ္ေယာက္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနေတြကို နားလည္မႈေတြထားၾကသလို လိုအပ္ရင္လည္း ခ်စ္သူ (၂) ဦး အတူတကြ လက္တြဲသြားဖို႕အေရး လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ရပါတယ္။

✅၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္မွာ အေနၾကာလာတာနဲ႕အမွ် လုပ္ငန္းခြင္ေနေပ်ာ္မႈနဲ႕ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားရွိမႈဆိုတာေတြ မရွိတတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ၀န္ထမ္းေတြ လုပ္ငန္းခြင္မွာ တက္တက္ၾကြၾကြအလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိလာေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ Motivate လုပ္ရပါတယ္။

❤️ခ်စ္သူသက္တမ္းၾကာလာတာနဲ႕အမွ် ခ်စ္စခင္စၾကင္နာစကလိုမဟုတ္ဘဲ ခ်စ္သူ (၂) ဦးရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အိပ္မက္ကမၻာေလးတည္တံ့ေနဖို႕အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အျပန္အလွန္နားလည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ၾကပါတယ္။

✅၀န္ထမ္းေတြလုပ္သက္ၾကာလာတဲ့အမွ် လုပ္ငန္းခြင္မွာေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေနရေအာင္လုပ္ရ သလို၊ ဗဟုသုတ၊ အရည္းအေသြးေတြတိုးတက္ေအာင္လည္း သင္တန္းေတြေပး၊ ရာထူးေတြတိုးရတာေတြရွိပါတယ္။

❤️ခ်စ္သူ (၂) ဦးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ၾကသလို (၂) ဘက္မိဘေတြကိုလည္း အသိေပးတာေတြလုပ္ၾကပါတယ္။

✅၀န္ထမ္းေတြဟာ အားကိုးအားထားေနရျပီး လုပ္ငန္းနဲ႕တသားတည္းၾကေနျပီျဖစ္လို႕ အျခားအလုပ္ကို ေျပာင္းမသြားေအာင္ အလုပ္မထြက္သြားေအာင္ ၀န္ထမ္းထိန္းသိမ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းေတြ နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးထိန္းၾကပါတယ္။

❤️ခ်စ္သူ (၂) ဦး ခ်စ္သက္ၾကာလာၾကသလို (၂) ဘက္မိဘေတြကိုလည္း အသိေပးထားျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်စ္ေတြအျမဲတမ္းရွင္သန္ဖြံ႕ျဖိဳးေနေအာင္၊ တစ္ေယာက္အေပၚမွာပဲ တစ္ေယာက္က အျမဲခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈေတြရွိေအာင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ဖန္တီးယူၾကပါတယ္။

✅တခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ထြက္သြားၾကသလို၊ တခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းေတြ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံလိုက္ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီအလုပ္မွာပဲ ႏွစ္ေတြအၾကာၾကီး အလုပ္လုပ္သြား ၾကတယ္ေပါ့။

❤️တခ်ိဳ႕ခ်စ္သူအတြဲေတြ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိုဳးေၾကာင့္ ကြဲသြားၾကသလို၊ တခ်ို႕ေတြရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ေတြကေတာ့ Sunday တိုင္းမွာရွိေနေတာ့တယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ပိုင္စိုး (Management)

Wednesday, October 24, 2018

“သီတင္းကြၽတ္လအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ အေၾကာင္း)

သီတင္းကြၽတ္လ သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ၁၂ လရာသီတြင္ သတၱမေျမာက္လၿဖစ္ၿပီး ၊၀ါတြင္းကာလ၏ ေနာက္ဆံုးလၿဖစ္ပါသည္။
ရာသီခြင္မွာ တူရာသီ ၿဖစ္ၿပီး ၊အႆ၀တီၾကယ္ ႏွင့္ လမင္း တို ့
စန္းယွဥ္ကာ မြန္းတည့္ၾကသည္။

ဤရာသီ၏ ပန္းမွာ ၾကာၿဖဴပန္း (Nymphaea Lotus) ၿဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကိုပင္ မႏုႆေဗဒ (Athropology) သေဘာအရ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခု အျဖစ္ ျမင္ႏုိင္ၾကပါသည္။

သီတင္းကြ်တ္လကို ေရွးၿမန္မာေက်ာက္စာမ်ား၌ “သႏ ၱဴလ”
ဟုေရးထိုး ၾကသည္။ ခ်ိန္ခြင္ပံု ၾကယ္တာရာ နကၡတ္တုိ႔
စုေ၀းေသာ မိုးကာလဟု လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္
သမားတုိ႔ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာစပါးပင္မ်ား သန္စြမ္းစြာ
ေထာင္မတ္ေသာလဟုလည္းေကာင္း ပညာရိွမ်ား ဖြင့္ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာတို႔သည္ စိတ္ရင္းရိုးသားတည္ၾကည္ၾကသူမ်ား ၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ သိကၡာကာမ၊ ဂႏၳကာရက၊ ပရိယတၱိ၀ိသာရဒ၊ လဇၨီေပသလ စသည့္ တစ္ျဖာ ဂုဏ္ေ၀ျဖာသည့္ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ မင္းတရားစစ္တို႔ေၾကာင့္ သက္၀င္ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရၾကၿပန္ေသာ အခါ ဗုဒၶၿမတ္စြာ၏ အဆံုးအမတရားေတာ္မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ
ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ လူေနမႈဘ၀မ်ားၿဖင့္ ေလာကဓံတရားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ၊ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္တတ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား
ၿဖစ္ၾကသည္။

ဤစိတ္ဓာတ္မ်ား အရင္းခံၿဖင့္ ၁၂ လရာသီရိွသည့္ အနက္ လၿပည့္လကြယ္ ေန႔တိုင္းတြင္ ရတနာ သံုးပါးအား ရည္စူး၍ အလွဴအတန္းမ်ား၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ၿပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။
သီတင္းကြ်တ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္သည္ ၿမန္မာတို႔၏ ၁၂ ရာသီ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာပြဲေတာ္ တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္စတင္က်င္းပခဲ့သည္ အစဥ္အလာမွာ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိခဲ့စဥ္
အခါကပင္ ၿဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာဆိုႏုိင္ေကာင္းပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခုက်င္းပသည့္ သီတင္းကြၽတ္လ မီးထြန္းပြဲေတာ္အစဥ္အလာမ်ားသည္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ကူးစပ္ဆင့္ပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေခတ္အခါႏွင့္ ယခုေခတ္အခါတို႕မတူေသာ္ျငားလည္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား တူညီႏုိင္ ၾကမည္ပင္။

ဗုဒၶၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သတၱမေၿမာက္၀ါကို တာ၀တိ ံသာ နတ္ၿပည္၌ ၀ါကပ္ေတာ္မူၿပီး မယ္ေတာ္ၿဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ “သႏၱဳႆီတ နတ္သား”အား အမႈးၿပဳ၍ စၾက၀ဠာေနရာ အႏံွ ့မွ နတ္ၿဗဟၼာ အေပါင္းတို ့အား အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ၿမတ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ သီတင္းကြ်တ္ လၿပည့္ေန ့ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္သည္ နတ္ၿဗဟၼာ အေပါင္းၿခံရံကာ ေရႊေစာင္းတန္း၊ ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱၿမားေစာင္းတန္းမ်ားၿဖင့္ စီခ်ယ္အပ္ေသာ ရတနာေစာင္းတန္းၿဖင့္ လူ ့ၿပည္ၿဖစ္ေသာ သကၤႆနဂိုရ္ၿပည္သို ့ၿပန္လည္ဆင္းသက္ၾကြၿမန္းေတာ္မူသည္။ဟု ဗုဒၶဘာသာစာေပ အ႒ကထာမ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

ထိုအခါ သမယတြင္ ၿပည္သူၿပည္သားအေပါင္းတို႔က မီးရွဴး မီးတိုင္မ်ား၊ မီးပန္းမ်ား၊ ဆီမီးမ်ား၊ ဆြမ္းပန္းေရခ်မ္းမ်ားၿဖင့္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကသည္။ တာ၀တိ ံသာနတ္ၿပည္ရိွ စူဠာမဏိ ေစတီေတာ္ ကိုလည္း ပူေဇာ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ၿဖင့္ မီးပံုးမ်ားၿပဳလုပ္၍ ေကာင္းကင္သို ့လႊတ္တင္ ပူေဇာ္ၾကသည္။
ထိုကဲ့သို ့ပူေဇာ္ၾကသည္ကို အေၾကာင္းၿပဳကာ ယေန ့ေခတ္အခါတိုင္ေအာင္ ၿမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿပဳလုပ္ၿမဲ ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။

ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ၌ တည္ၾကေသာ ၿမန္မာတုိ႔သည္အသက္ဂုဏ္၀ါၾကီးသူ၊ ၿမင့္ၿမတ္သူတို ့အေပၚတြင္ ငယ္သူ၊ နိမ့္က် သူတို ့က ရိုေသေလးစား၍ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ေလ့ရိွၾကသည့္အတိုင္း ၀ါကြ်တ္ေသာ အခ်ိန္ ဤထူးၿမတ္ေသာ အခါသမယတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ပူေဇာ္သကၠာရတို ့ၿဖင့္ သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ား၊ မိဘဆရာမ်ားကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကသည့္ ဓေလ့မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။

ထို႔အၿပင္ ဤအခ်ိန္ကာလသည္ ၿမန္မာတို ့၏ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ရိုေသေလးစားတတ္ေသာသေဘာ၊ မာန္မာနကုိ ႏိွမ့္ခ်တတ္ေသာသေဘာ၊ အၿပန္အလွန္ ေမတၱာေစတနာထားတတ္ေသာသေဘာ စသည့္ အမ်ိဳးေကာင္း သားသမီးတို႔၏ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ
စိတ္ေနစရိုက္ကိုေဖာ္က်ဴးၿပသေနေသာ အမ်ိဳးဂုဏ္ကို
ျမႇင့္တင္ေပးေနသည့္ ရိုးရာအစဥ္အလာ အခ်ိန္အခါ
ၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အစ္ကို၊ အစ္မမ်ား ညီငယ္၊ညီမငယ္မ်ား
အားလံုးတို႔သည္လည္း ေလာကသာရ ရခိုင္သူျမတ္
ေရးသည့္ ဆံုးမစာအတိုင္း
“ေကာင္းေသာအၾကံ၊ မွန္ေသာအက်င့္၊
သင့္ေသာအယူ၊ ၿဖဴေသာႏွလံုး” တုိ႔ျဖင့္
သီတင္းကြ်တ္လ မီထြန္းပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ၾကပါေစဟု ဤစာ၏ နိဒါန္းအခ်ီ အေနျဖင့္
ဆုေတာင္း ဆႏၵၿပဳလိုက္္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အေလာင္းေတာ္ကုိ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု၊
ကဆုန္လျပည့္ေန႔ တြင္ မိခင္မာယာေဒ၀ီ မွ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ဖြားျမင္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ (၁၆)ႏွစ္ အရြယ္မွာ ယေသာ္ဓရာ ႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
အသက္ (၂၉)ႏွစ္မွာ သားေတာ္ ရာဟုလာ ကို ဖြားျမင္ေသာ ညမွာပင္ ကာမဂုဏ္၏ အျပစ္တုိ႔ကုိေတြ႕ၿပီး ၿငီးေငြ႕ေတာ္မူသျဖင့္
နန္းစည္စိမ္ ႏွင့္တကြ အားလံုးကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဥ႐ုေ၀လေတာ ကုိ ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ဥ႐ုေ၀လမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာ ဒုကၠရစရိယ အက်င့္ကုိ ၆ႏွစ္ ကာလပတ္လံုး က်င့္ခဲ့ပါသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္ႏွင့္
သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ အတြက္ မည္သုိ႔မွ် အေထာက္အကူ
မျပဳေသာ ထုိအက်င့္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ဆုိတဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ကုိ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ က်င့္သံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထုိမဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ျဖင့္ ေဂါတမ ဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ မွာ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားအျဖစ္ကုိ
ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္-

(၁) ပလႅကၤသတၱာဟ။ ။
~~~~~~~~~~~~~~~
ဘုရားျဖစ္ေသာ ေဗာဓိပင္ရင္းေနရာ (ပလႅင္)ထက္တြင္
ကဆုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔မွ (၇) ရက္ေန႔အထိ
၀ိမုတၱိသုခ (သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းခ်မ္းသာ) ကုိ
ခံစားလွ်က္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

(၂) အနိမိသ သတၱာဟ။ ။
~~~~~~~~~~~~~~~
ေဗာဓိပင္၏အနီး အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ တည့္တည့္ (၁၄)လံအကြာ ေနရာမွာကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၈)ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ
(၇)ရက္ ထပ္မံ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ငါသည္ ပါရမီမ်ား ျဖည္႔ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ဤပလႅင္ထက္မွာ မာရ္(၅)ပါးကိုေအာင္ျမင္ျပီး ဘုရားျဖစ္ခဲ႔ျပီ ဟုဆင္ျခင္ကာ ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔မတ္မတ္ ရပ္ေနေတာ္မူကာ အပရာဇိတပလႅင္ကို မမွိတ္ေသာ မ်က္စိျဖင္႔ (၇)ရက္လံုး ၾကည္႔ရႈ ၀မ္းေျမာက္ေနေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
(အ= မ။ နိမိသ= မ်က္စိမွိတ္သည္။ အနိမိသ= မ်က္စိမမွိတ္ပဲ)

(၃) စကၤမ သတၱာဟ။ ။
~~~~~~~~~~~~~~~
ကဆုန္လကြယ္ေန႔မွ နယုန္လဆန္း (၆)ရက္ေန႔အထိ
(၇)ရက္တြင္ ေဗာဓိပင္ပလႅင္နဲ႔ အနိမိသ သတၱာဟ
အၾကား စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေတာ္မူကာ
(၇)ရက္ ထပ္မံသီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနရာမွာ နတ္တို႔က “ရွင္ေဂါတမသည္ ေဗာဓိပလႅင္၌
တပ္မက္ေနေသးသည္၊ ဘုရားစင္စစ္မျဖစ္ေသးဟု
ယံုမွားသံသယျဖစ္ၾကသည္။ ထိုယံုမွားေပ်ာက္ေစရန္
ေရအစံု၊ မီးအစံု ယမကျပာဋိဟာ ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
စႀကၤ ံ ၾကြရင္း တရားဆင္ျခင္၊ ဖလသမပတ္
၀င္စားေသာေၾကာင့္ “စကၤမ သတၱာဟ”ဟုေခၚပါသည္။

(၄) ရတနာဃရ သတၱာဟ။ ။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေဗာဓိပင္၏ အေနာက္ေျမာက္ (၁၀)လံ အကြာတြင္
နတ္မ်ားဖန္ဆင္းပူေဇာ္ေသာ ရတနာ ေရႊအိမ္ထက္၌
နယုန္လဆန္း (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၃)ရက္အထိ
အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါသည္။
အဘိဓမၼာ ေရွးဦး (၆)က်မ္းကို ဆင္ျခင္ရာတြင္
ေရာင္ျခည္ေတာ္ ကြန္႔ျမဴးျခင္း မရွိေသးပါ။
ေနာက္ဆံုး “ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ၾကီး”ကို ဆင္ျခင္
သံုးသပ္ေတာ္မူေသာ အခါမွသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ (၆)သြယ္
ကြန္႔ျမဴး ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

(၅) အဇပါလသတၱာဟ။ ။
~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဒီေနရာကုိ ဆိတ္ေက်ာင္းသမားေတြ ေနတဲ့ ေညာင္ပင္လို႔
ဆုိပါတယ္။ ေဗာဓိပင္ရဲ႕အေရွ႕ဘက္ (၃၂)လံ အကြာမွာ
နယုန္လဆန္း (၁၄)ရက္ေန႔မွ နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၅)ရက္အထိ
(၇)ရက္ သီတင္းသံုးေတာ္မူပါတယ္။
ဒီေနရာမွာပဲ မာရ္နတ္ရဲ႕ သမီး (၃) ေယာက္ ျဖစ္တဲ့
(တဏွာ၊ အရတီ၊ ရာဂါ) တုိ႔က ဘုရားရွင္ကို
မိန္းမမာယာျဖင္႔ ျဖားေယာင္းဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။
သို႔ေပမယ့္ ဘုရားရွင္က တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

(၆) မုစလိႏၵ သတၱာဟ။ ။
~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၁၅)လံ အကြာ၊
မုစလိႏၵာအိုင္ အနီး က်ဥ္းပင္ေအာက္မွာ နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္
(၆)ရက္ေန႔မွ နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၁၂)ရက္ေန႔ထိ (၇)ရက္
သီတင္းသံုးေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ထိုေနရာကုိ သီတင္းသံုးစဥ္မွာ
အခါမဲ႔ မိုးရြာခဲ႔ေသာေၾကာင့္ မုစလိႏၵာအိုင္ နဂါးမင္းသည္
တန္ခိုးနဲ႔ လိုတာကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ေသာ္လည္း သူ၏
ပကတိ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္သာ ပါးျပင္းမိုးျပီး
ရာသီဥတုဒဏ္ကေန ကာကြယ္ပူေဇာ္ခဲ႔ပါသည္။

(၇) ရာဇာယတန သတၱာဟ။ ။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေဗာဓိပင္၏ ေတာင္ဘက္ (၄၀)လံ အကြာ လင္းလြန္းပင္ရင္းမွာ
နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၁၃)ရက္မွ ၀ါဆိုလဆန္း (၄)ရက္ေန႔
အထိ (၇)ရက္ ပတ္လံုး ဖလသမာပတ္ ၀င္စားပါတယ္။
(၇) ရက္ျပည့္တဲ့ေန႔ ဘုရားရွင္ အစာအာဟာရမွီ၀ဲရန္
လိုအပ္ေနခ်ိန္မွာ ရာမညတိုင္း၊ ဥကၠလာဇနပုဒ္၊
ေပါကၠရ၀တၱီဇနပုဒ္မွ ကုန္သည္ညီေနာင္
“တဖုႆ၊ ဘလႅိက” တုိ႔က ဘုရားရွင္ကုိ
မုန္႔က်စ္ဆုပ္ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းကုန္သည္ညီေနာင္ကို သံဃာမရွိေသးသည့္
ကာလျဖစ္သည့္ အတြက္ “ေဒြ၀ါစိက သရဏဂံု (၂)ပါး”
ကုိသာ ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ပါသည္။
ဆံေတာ္ (၈)ဆူ စြန္႕ေတာ္မူပါတယ္။
ယင္းဆံေတာ္တို႔ကို သူတို႕၏အရပ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ
ေစတီထဲမွာ ဌာပနာျပဳခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။

ဗုဒၶစာေပမ်ားအရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပထမ၀ါကို
“မိဂဒါ၀ုန္” မွာ ၀ါကပ္ေတာ္မူၿပီး
ဒုတိယ၀ါ၊ တတိယ၀ါ၊ စတုတၳ၀ါ တို႔ကို
“ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္း”၊
ပဥၥမ၀ါ ကို ေ၀သာလီျပည္၊ ဆ႒မ၀ါ ကို
“မကုဠေတာင္” စေသာ ေနရာဌာနမ်ားမွာ
၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
သတၱမ၀ါကို တာ၀တႎသာနတ္ျပည္မွာ ၀ါကပ္ေတာ္မူၿပီး
မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ “သႏၲဳႆိတ နတ္သား” ကို
အမွဴးထားကာ တာ၀တႎတာ နတ္ျပည္ရွိ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္း
ပ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ျဖာထက္တြင္ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္
ကို ၀ါတြင္းသံုးလပတ္လံုး အသံမစဲ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
“မယ္ေတာ္မိနတ္၊ ေက်းဇူးဆပ္၊ ေဟာလတ္ဘိဓမၼာ”
ဟုလည္း ေရွးလူႀကီးသူမမ်ား ေျပာဆုိေရးသားခဲ့ၾကပါသည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔မွ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔
အထိ “ရက္ေပါင္း (၉၀)၊ ၀ါတြင္း (၃) လ” - မွာ
(၁)။ ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း ကို (၁၂) ရက္၊
(၂)။ ၀ိဘင္းက်မ္းကို (၁၂) ရက္၊
(၃)။ ဓာတုကထာက်မ္းကို (၆) ရက္၊
(၄)။ ပုဂၢလပညတ္က်မ္းကို (၇) ရက္၊
(၅)။ ကထာ၀တၳဳက်မ္းကို (၈) ရက္၊
(၆)။ ယမိုက္က်မ္းကို (၂၀) ရက္၊
(၇)။ ပ႒ာန္းက်မ္းကို (၂၅) ရက္
ေဟာေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။

အဘိဓမၼာတရား ေဒသနာေတာ္ကုိ နည္း (၃) နည္း ျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

(၁) အတိ၀ိတၳာရ ေဒသနာ (အက်ယ္နည္း)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ မယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးဆပ္လိုျခင္း၊
မိဘေက်းဇူးကို သတၱ၀ါတို႔နားလည္ေစလိုျခင္း၊
အဘိဓမၼာတရားကို အစအဆံုး တထိုင္တည္း ေဟာၾကားလိုျခင္း၊
အစ အဆံုး တထိုင္တည္းေဟာမွ နာၾကားရေသာ
တရားနာသူတို႔ အက်ဳိးထူး ရႏိုင္ျခင္း၊
အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္၏ က်ယ္၀န္းနက္နဲမႈကို သိေစလိုျခင္း၊
လူတို႔သက္တမ္းႏွင့္ သံုးလေလာက္ေဟာမွ ကုန္ႏိုင္မည့္
တရားျဖစ္သည့္အတြက္ လူတို႔႔ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ ၊
ေဟာသူေရာ နာသူပါ မေနႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္
အဘိဓမၼာ အက်ယ္နည္းကို တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္၌
ေဟာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၂) အတိသေခၤပေဒသနာ (အက်ဥ္းနည္း)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူသားျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတြက္
ဆြမ္းခံျခင္း ဆြမ္းစားျခင္း ေရခ်ဳိးသန္႔စင္ျခင္း စသည္
ျပဳလုပ္ရန္ “နိမၼိတ႐ုပ္ပြားေတာ္”ကို အဓိ႒ာန္ျဖင့္
ဖန္ဆင္းၿပီး လူ႔ျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူရာတြင္
ဟိမ၀ႏၱာစႏၵကူးေတာ၌ ေန႔သန္႔စင္ (အနားယူ) ေတာ္မူပါတယ္္။
ထို စႏၵကူးေတာတြင္ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္သည္
ျမတ္စြာဘုရားအား ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳစုခစားခိုက္
ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္သာရိပုတၱရာအား အဘိဓမၼာ တရားကုိ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္နည္းျဖင့္ ေဟာေတာ္မူပါသည္။

(၃) နာတိ ၀ိတၳာရ နာတိသေခၤပ ေဒသနာ (မက်ဥ္းမက်ယ္နည္း)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အရွင္သာရိပုတၱရာက ျမတ္စြာဘုရား ေဟာခဲ့သည့္
အက်ဥ္းနည္းကို တပည့္ ရဟန္းငါးရာတို႔အား
မက်ဥ္းမက်ယ္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ ေဟာေတာ္မူပါသည္။
ေနာက္တေန႔တြင္ အရွင္သာရိပုတၱရာက တပည့္ရဟန္း
ငါးရာကုိ ေဟာၾကားေသာအဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္အား
ျမတ္စြာဘုရား ထံေမွာက္၌ ျပန္လည္တင္ျပ အစစ္ေဆးခံရာ
ျမတ္စြာဘုရားက နားေထာင္၍ လက္ခံအတည္ျပဳ ေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ႀကီးသည္
ခုနစ္၀ါေျမာက္ျဖစ္ေသာ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၉ ခု
၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ မွ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔အထိ
(၃)လအတြင္း နည္း(၃)နည္းျဖင့္ “လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္”
တျပိဳင္တည္း ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကုိ
ေဟာၾကားၿပီး တာ၀တႎသာနတ္ျပည္မွ
သကၤႆနဂိုရ္ျပည္သို႔ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္
ဆင္းသက္ေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ ထူးျမတ္ေသာေန႔ အျဖစ္
သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ဘုရားရွင္ ဆင္းသက္ႂကြျမန္းလာသည္ကို
ရည္စူးၿပီး ဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ဆီမီးထြန္းကာ
မီးထြန္းပြဲက်င္းပေသာ အစဥ္အလာသည္ ေရွးဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ား
လက္ထက္ကပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ဘုရားရွင္သည္
မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ နတ္သားကို တာ၀တႎသာနတ္္ျပည္၌
အဘိဓမၼာခုႏွစ္က်မ္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီးေနာက္ ၊
သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ေန႔တြင္ လူျပည္သို႔ သက္ဆင္းေတာ္မူသည္ကုိ
အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ ဤေန႔ကို “အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔”
ဟု သမုတ္ကာ အဘိဓမၼာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားလည္း
က်င္းပၾကပါသည္။

တစ္နည္းဆုိလွ်င္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ကုိ
“ဘုရားဆုပန္ေန႔”ဟူ၍လည္း ေခၚဆုိႏိုင္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္ တာ၀တႎသာမွ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာအခါ
●“လက်ာၤဘက္ေရႊေစာင္းတန္း”က နတ္ေဒ၀တာမ်ား၊
●“လက္၀ဲဘက္ ေငြေစာင္းတန္း”က ျဗဟၼာမ်ားျခံရံလိုက္ပါကာ၊
●ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အလယ္က ပတၱျမားေစာင္းတန္းျဖင့္
ဆင္းသက္ေတာ္မူပါသည္။ ထုိသို႔ နတ္ျဗဟၼာမ်ားျခံရံလိုက္ပါ၍
ဆင္းသက္ေတာ္မူလာသည့္ ဘုရားရွင္၏ တုႏႈိင္းဖြယ္မရွိ
တင့္တယ္ျပည့္စံုေသာ အသေရ ေတာ္ကို ဖူးျမင္ၾကရေသာအခါ
(၃၆)ယူဇနာ အတြင္းရွိေသာ ပရိသတ္အားလံုး
ဘုရားကိုအားက်၊ ဘုရားျဖစ္ခ်င္ စိတ္ေတြ ေပၚလာကာ
“ဘုရားဆု”ကို ေတာင္းၾကပါသည္။
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ “ဘုရားဆုပန္ေန႔”ဟုေခၚဆုိထုိက္ပါသည္။

သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ၀ါတြင္းသံုးလကုန္ဆံုး
ကြၽတ္လြတ္ေသာေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ၀ါဆုိေတာ္မူၾကကုန္ေသာ
သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တုိ႔ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္သြားလာ
သီတင္းသံုးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိၾကပါသည္။
ထုိေန႔အထိ၀ါဆိုၾကသည့္ သံဃာမ်ားသည္ အလြန္အက်ိဳးထူးေသာ
“ကထိန္အလွဴ”ကို ခံယူထုိက္ေသာ အခြင့္အေရး လည္းရရွိၾကပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔သည္
●ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါကြၽတ္ေသာေန႔၊
●အျပစ္ရွိက ေျပာၾကားပါရန္ အခ်င္းခ်င္း
ဖိတ္ပန္အမႈျပဳၾကေသာ ပ၀ါရဏာေန႔၊
●ဘုရားရွင္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌
အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားၿပီးေျမာက္
ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔၊
●နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းျခံရံလ်က္ တာ၀တႎသာမွ
သကၤႆနဂိုလ္ျပည္သို႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာေန႔၊
ထုိသို႔ဘုရားရွင္ ဆင္းသက္ ေတာ္မူသည္ကုိ
ရည္စူးပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္
ဆီမီးစသည့္ ထြန္းညိႇပူေဇာ္ေသာေန႔၊
●ျဗဟၼာ နတ္ လူ သံုးဘံုသူတုိ႔ ဘုရားရွင္အား
အတူတကြ ၾကည္ျဖဴပူေဇာ္ေသာေန႔၊
●နတ္လူအမ်ား ဘုရားဆုပန္ေသာေန႔
စေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသအဖံုဖံုႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ
ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေန႔ထူး၊ ေန႔ျမတ္မွာ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအားလံုး သတိပ႒ာန္တရားေတာ္မ်ားကုိ နာယူက်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏုိင္ၾကသျဖင့္ ဒုကၡခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းရာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကုိ
ရႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းၿပီး ဤေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။။
-【အသွ်င္ဉာဏုတၱရ (သီရိလကၤာ)】
-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team
Young Buddhist Association】
Posted by
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

Tuesday, October 23, 2018

Samsung Galaxy Note 9 Review: All-DZawgyi

Samsung ရဲ႕ Note Series ေတြအေပၚ သေဘာက်တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္႐ွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ နာမည္နဲ႔လိုက္တဲ့ သူ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ပါ။ နည္းပညာတိုးတက္လာခဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ Galaxy Note ေတြဟာ Phone တစ္လံုးထက္ပိုတဲ့ Smart Device ေတြလို႔ေျပာရင္လည္း မမွားေလာက္ပါဘူး။ ဆိုေတာ့ကာ ဒီေန႔မွာ Samsung ရဲ႕ Galaxy Note 9 လို Premium Flagship ဖုန္းတစ္လံုးကေန ဘယ္လို Experience မ်ိဳးေတြ ျပန္ရႏိုင္မလဲဆိုတာကို အခု Review နဲ႔အတူ ေျပာျပသြားမွာပါ။

Design & Build Quality

ေလးေထာင့္ဆန္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ Design ဟာ Note 9 ကို Galaxy S series ေတြကေနကြဲထြက္ေစတဲ့ ပထမဆံုးအခ်က္ပါ။ ဒီဖုန္းအေပၚ First Impression ကေတာ့ သူ႔မွာအသစ္ပါလာတဲ့ Copper Color ေပါ့။ "ခန္႔ထည့္တယ္" ဆိုတဲ့ Feeling မ်ိဳးကို ရေစတယ္။ Design ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Personally မႀကိဳက္တဲ့အခ်က္က Camera Position ပါ။ (S9+ တုန္းက ေဒါင္လိုက္ပံုစံကို ပိုသေဘာက်မိတာေၾကာင့္လည္းပါမယ္။) Fingerprint ကလည္း ေနရာမွန္သြားၿပီဆိုေတာ့ ေက်ာဘက္ Design မွာ က်န္တာအျပစ္ေျပာစရာမ႐ွိ။

Notch ႀကိဳက္တာ၊ မႀကိဳက္တာကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး ခုခ်ိန္ထိ Notch မသံုးပဲ ကိုယ္ပိုင္ Design တစ္ခုကို ထိန္းထားႏိုင္တာတစ္ခုနဲ႔တင္ Samsung ကို ခ်ီးက်ဳးမိတယ္။  (႐ွိန္းေမာင္ဦး Pixel) ေ႐ွ႕၊ ေနာက္ Glass ကို ေဘးေဘာင္ႏွစ္ဖက္မွာ ေကြးၿပီး ၾကားကေန Metal Frame ကို ခပ္ေသးေသးလုပ္ထားတဲ့ Design က 0.35" အထူရွိတဲ့ ဒီဖုန္းကို႐ုတ္တရက္ေကာက္ကိုင္လိုက္ရင္ သိပ္မထူသလို Feeling မ်ိဳးကို ရေစတယ္။ (ေရ႐ွည္ကိုင္လာရင္ေတာ့ ထူတာက သိသာလာတယ္) Glass Body နဲ႔မို႔ Premium ဆန္တဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ေပးႏိုင္တယ္ဆိုရမယ္။

Samsung ထံုးစံတိုင္း Volume နဲ႔ Bixby Button က ဘယ္၊ Power Button က ညာဆိုေတာ့ Samsung ေျပာင္းကိုင္ခါကလူအဖို႔ ခလုတ္မွားႏွိပ္တာမ်ိဳးျဖစ္တတ္တယ္။ Button ေတြကလည္း Clicky ျဖစ္တယ္။ တစ္ခုေလးဘဝင္မက်တာက Sim Tray ကို Plastic နဲ႔လုပ္ထားတာေလးပါ။ (အျမဲအထုတ္အသြင္းလုပ္ေန၊ေတြ႕ေနမွာမဟုတ္ဘူး ယူဆလို႔လားပဲ) ဒီေတာ့ Overall ေျပာရရင္ Premium Level Design နဲ႔ Build Quality ေတြ Galaxy Note 9 မွာ အျပည့္အဝ႐ွိေနပါတယ္။

Display

Samsung Flagship ေတြရဲ႕ အားအသာဆံုးအခ်က္လို႔ေတာင္ ေျပာရမလားပဲ။ Note 9 မွာ 6.4" Quad HD+ Super AMOLED Display ကို သံုးထားတယ္။ Display Quality ကေတာ့ တကယ့္ Top Notch ပါ။ သူ႔ရဲ႕ ေဘးေဘာင္ႏွစ္ဖက္က သိပ္မေကြးေတာ့တာေတြ႕ရတယ္။ (ဖုန္းကို ကိုင္ထားခ်ိန္မွာ ေဘးေဘာင္ေတြကို လက္နဲ႔သြားထိၿပီး Touch ဝင္တာမ်ဳိးမျဖစ္ရေအာင္လို႔ ထင္ရဲ႕) Display Size ႀကီးလို႔ One-handed Usage ေတာ့ အဆင္မေျပ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ သူ႔မွာ Default ထားေပးတဲ့ 1080p ကိုပဲ သံုးေစခ်င္တယ္ (Battery စားႏႈန္း အေတာ္ေလးသက္သာလို႔ပါ)

S.AMOLED မို႔ Color ေတြစိုတယ္။ HDR 10 ပါလို႔ Wide Color Support ရတယ္။ Contrast Mode ၄မ်ိဳးပါေပမယ့္ Natural Color ကို ပိုသေဘာက်တဲ့ကိုယ္ေတြတြက္ေတာ့ Basic Mode ေလးက Color Accurate အေတာ္ေလးျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ Galaxy Note 9 အေနနဲ႔ Display ပိုင္းကို A+ ေပးႏိုင္ေလာက္တဲ့ Level တစ္ခုမွာ ႐ွိေနပါတယ္။

Lock Screen Security

Premium Flagship ဖုန္းတစ္လံုးအေနနဲ႔ Fingerprint ကို ဒီထက္ပိုေမ်ွာ္လင့္မိတာေတာ့ အမွန္ပါ။ Note 9 Fingerprint ရဲ႕ Unlock Speed က တျခား Flagship ေတြထက္ ေႏွးတယ္။ ဒီေတာ့ တျခား Method ေတြကေရာ? Face Unlock ပါေပမယ့္ သူလည္း ေႏွးတဲ့အထဲပါတယ္။ (Wtf!!!!) ပိုဆိုးတာက အေမွာင္မွာဆို အလုပ္မလုပ္တာပါ။ ဒီေတာ့ Samsung ရဲ႕ Trademark တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Iris Scanner ကိုသာ သံုးပါ။ Lighting လည္းမေရြးသလို ျမန္လည္းပိုျမန္လို႔ Fingerprint ထက္ ပိုသံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။

Speaker & Audio Quality

ဒီေခါင္းစဥ္က "ေျပာစရာမလိုေအာင္ မိုက္တယ္" ဆိုတာနဲ႔တင္ ေက်ာ္ခ်ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အပိုင္းပါ။ Speaker အေနနဲ႔ အသံအက်ယ္ဆံုးမဟုတ္တာကလြဲရင္ Sound Stage ေတြေကာင္းတာ၊ Clarity ပိုင္း၊ Color Tone ပိုင္း စတာေတြက တကယ္ထိပ္တန္းပါပဲ။

Note 9 မွာ 3.5mm Headphone Jack လည္း ပါေနတုန္းပဲဆိုေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတယ္။ ကပ္သပ္ေျပာရရင္ သူ႔မွာ Bass သံေတြ Heavy မျဖစ္တာကလြဲလို႔ တျခား Audio Quality ပိုင္းက တကယ္အလန္းစားပါပဲ။ Dolby Atmos ကလည္းပါဆိုေတာ့ ကဲ.... ဦးႀကီး၊ ဘာလိုေသးလဲေပါ့။ ဒီေတာ့ Sound Quality နဲ႔ပတ္သက္ရင္ Galaxy Note 9 ကေတာ့ "Pass with Flying Colors" ပါပဲ။

Performance

Galaxy Note 9 မွာေတာ့ ၂၀၁၈ ရဲ႕ Samsung Flagship ျဖစ္တဲ့ Exynos 9810 ကို သံုးထားတယ္။ ဒီေနရာမွာ Benchmark Score ေတြအေၾကာင္း နဲနဲထည့္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သူ႔ Antutu Score Result ေတြက Snapdragon 845 ကို မမွီတာပါ။ အစေတာ့ Thermal Throttling မ်ား႐ွိလားဆိုၿပီး Testing လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ထူးထူးျခားျခားမေတြ႕ရ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ Maximum Score က SD 845 ရဲ႕ Minimum ေလာက္ပဲ႐ွိတာေတာ့ သိပ္မေက်နပ္။

သို႔ေပမယ့္ Daily Usage မွာေတာ့ ဒီေကာင္ေလးက အေတာ္ Smooth ျဖစ္တယ္။ Gaming ပိုင္းမွာ PUBG ကို HDR, Ultra Setting ထားေဆာ့ရင္ေတာ့ တစ္ခ်က္တစ္ေလမွာ Lag တာ နဲနဲျဖစ္တာကလြဲရင္ အဆင္ေျပတယ္။ သူ႔ရဲ႕ Display နဲ႔ Sound Quality ကေတာ့ Gaming Experience ကို အေတာ္အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ Fortnite ကို Officially ေဆာ့ႏိုင္မယ့္အျပင္ Galaxy Skin ပါလက္ေဆာင္ရမယ္ဆိုေတာ့ မဆိုးဘူးေပါ့။

ဒီေတာ့ Performance ပိုင္းမွာ Note 9 က အေကာင္းဆံုးေတာ့မဟုတ္သည့္တိုင္ Flagship Level Feeling နဲ႔ User Experience ေကာင္းေကာင္းကိုေတာ့ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Battery Life

Note 9 ရဲ႕ 4000 mAh Battery ကေတာ့ အရင္ Note Series ေရာ Plus Series ထက္ပါ Great Improvement လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီေတာ့ Battery Life အေနနဲ႔ေရာ? ေကာင္းတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ Half Volume နဲ႔ Brightness မွာ

-Youtube 720p, Wifi, 1hr ကို 5%
-720p, Offline Video 1hr ကို 10%
-PUBG Highest Setting, Wifi, 1 hr ကို 16-20% ၾကား ကုန္ပါလိမ့္မယ္။

သိပ္သေဘာမက်တာက သူ႔ရဲ႕ Stand-by Time ပါ။ AOD off ထားရင္ 8-9hr ကို 4% နဲ႔ AOD on ထားရင္ေတာ့ 8% ေလာက္ထိ ကုန္တာ သိပ္ဘဝင္မက်။ ဒီေတာ့ Normal Daily Usage မွာ တစ္ရက္တာကို သာသာယာယာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွာပါ။

သူ႔ Original Adaptive Fast Charger ကေတာ့ 10-15 W ၾကား Support ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ 18W Quick Charge နဲ႔ ယွဥ္စမ္းၾကည့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ကြာျခားမႈကို မေတြ႕ရ။
1hr ကို 64% နဲ႔
1:30hr ကို 10-90% အားျပည့္တယ္။ Fully Charge အတြက္ေတာ့ 2hr နီးနီးၾကာျမင့္မွာပါ။ ဒီေတာ့ Note 9 ဟာ အားအခံဆံုးဖုန္းေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္ ေ႐ွ႕က Galaxy ေတြထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းတဲ့ Battery Life ကို ခံစားရမွာအေသခ်ာပါပဲ။

Camera

အလြယ္ဆံုးေျပာရရင္ Galaxy S9+ က Camera Set-up ကို ပိုေကာင္းတဲ့ Software Support နဲ႔ Note 9 မွာ ပါဝင္လာတာပါ။ Camera Setting မွာပိုပါလာတာကေတာ့ AI Camera ေတြထံုးစံအတိုင္း Scene Detection ေပါ့။ (ဒါေပမယ့္ Scene အေရအတြက္ နဲေသးတယ္လို႔ထင္မိ)

Image Quality အေနနဲ႔ Daylight မွာ f/2.4, Low Light မွာ f/1.5 ကို Auto ေျပာင္းေပးတယ္။ (Manual Mode မွာေတာ့ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလို႔ရတယ္) Image Quality ကေတာ့ တကယ့္ Flagship Level ပါ။ Color Accurate ျဖစ္တယ္။ f/1.5 Aperture ေၾကာင့္ Low Light Shot ေတြမွာ Exposure ပိုေကာင္းတဲ့ပံုေတြရတယ္။ Noise Reduction အေတာ္ႀကမ္းသေလာက္ Detail ပိုင္းကို သိပ္မထိခိုက္။ Low Light မွာ အလင္းပံုမွန္ေလာက္ထိ Live Focus (Portrait) Mode က အလုပ္လုပ္တာရယ္၊ Background Blur ကို ႐ိုက္ေနတုန္းေရာ၊ ႐ိုက္ၿပီးမွာပါ ျပန္ခ်ိန္ႏိုင္တဲ့အျပင္ Wide Angle Photo ကိုပါ ေျပာင္းထုတ္ေပးႏိုင္တာကိုေတာ့ အေတာ္ေလးသေဘာက်မိတယ္။

သိပ္အားမရတာက Pro Mode ပါ။ ISO ကို 50-800 ထိပဲေပးထားၿပီး Shutter Speed ကလည္း 10 sec Maximum ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ Camera နဲ႔သူကေတာ့ အဆင္ေျပတယ္ေျပာရမလားပဲ။ ISO 50 ကို Shutter Speed ကစားတာက အဆင္အေျပဆံုးနဲ႔ ႐ုပ္ထြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ISO 100 မွာေတာ့ 8 sec ေလာက္ဆို Light Burn ေတြျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါပဲ 😅

8MP Selfie ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဖုန္းထဲမွာတစ္ခါတည္း မိတ္ကပ္လိမ္းၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံု႐ိုက္လို႔ေတာ့ရတယ္။ AR Sticker ေတြလည္းပါမယ္ေပါ့။

Video အေနနဲ႔ 4K, 60fps Maximum ႐ိုက္လို႔ရတယ္။ (ဒါေတာ့ ကြၽတ္ဆင္ပါ) ၿပီးေတာ့ Pixel 3 မွာေၾကျငာသြားတဲ့ Object ကို View ထဲမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး Autofocus လုပ္ေပးတဲ့ Feature ကိုလည္း Full HD, 30fps မွာ သံုးႏိုင္တယ္။ EIS ကေတာ့ 4K, 60fps နဲ႔ 1:1 Video ကလြဲရင္ က်န္တာ Support ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 720p ကို 960 fps ရဲ႕႐ိုက္ႏိုင္မယ့္ Super Slow mo Mode မွာလည္း Object ရဲ႕လႈပ္႐ွားမႈကို ဖမ္းယူေပးမယ့္ေနရာကို ေလးေထာင့္ကြက္ေလးနဲ႔ ျပထားေပးေတာ့ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပတယ္။

ဒီေတာ့ Camera နဲ႔ Video ပိုင္းမွာေတာ့ Galaxy Note 9 ကို အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ေတာင္ အေတာ္မိုက္တဲ့ ဖုန္းတစ္လံုးလို႔ ဆိုရမွာပါ။

System & Others

Samsung Galaxy Note 9 မွာ Android 8.1 အေျခခံတဲ့ Samsung Experience UI 9 ကို သံုးထားတယ္။ S9+ တုန္းကနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ ပိုသြက္လာတယ္လို႔ခံစားရတယ္။ မႀကိဳက္တဲ့အခ်က္ေျပာရရင္ ခုထိ ဘာ Gesture Mode မွ မပါေသးတာပါ။ ၿပီးေတာ့ Full Screen Mode မွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြ (ဥပမာ Messenger က Text Bar) က တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္မွာ သူ႔ Navigation Key ေတြနဲ႔ သြားၿပီးကြယ္ေနတတ္တာပါ။ Floating Noti ေတြကို ေနရာခပ္ေသးေသးနဲ႔ျပေပးတာ၊ သီခ်င္းဖြင့္၊ Google Voice Assistance ဝင္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ Display ေဘာင္တစ္ဝိုက္ လင္းသြားတာ၊ Hepatic Home Key ကို အခ်ိန္မေရြးသံုးလို႔ရတာေတြကေတာ့ သေဘာက်မိတဲ့အခ်က္ေတြေပါ့။

အပိုေဆာင္းအေနနဲ႔ သူ႔မွာ IP 68 Dust & Water Resistance ပါမယ္။ Wireless Charging Support ေပးမယ္။ Adapter ႀကိဳးသံုးၿပီး Dex Mode သံုးလို႔ရမယ္။ ေနာက္ဆံုး S.Pen ကို Bluetooth Remote အေနနဲ႔သံုးၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာ၊ Photo Presentation စတာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္။
ဒီေတာ့ ၁၅သိန္းနားကပ္ေနတဲ့ ဒီဖုန္းတစ္လံုးကို ဘယ္သူေတြနဲ႔သင့္ေတာ္မလဲလို႔ တံဆိပ္ကပ္မေနေတာ့ပါဘူး။ (Choice is yours.) ဒီဖုန္းမွာပါတဲ့ Feature တိုင္းဟာ No.1 ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖုန္းတစ္လံုးမွလိုအပ္မယ့္ ေနရာတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးထားရံုမကပဲ User ေတြလိုခ်င္ေလာက္မယ့္ Smart & Convenient Feature အခ်ိဳ႕ကိုလည္း စနစ္တက် ထည့္သြင္းေပးထားတယ္။ (ဒါေၾကာင့္ Note 9 ကို All-D ဆိုတဲ့နာမည္ေျပာင္ေလး တပ္ေပးခဲ့တာပါ) Battery အားမရလို႔ Note 8 ကို Skip ခဲ့တဲ့ Note Fan ေတြ၊ ဖုန္းအသစ္လဲသင့္ၿပီလို႔ယူဆတဲ့ Samsung User ေတြ၊ Flagship Crazy ေတြအတြက္ေတာ့ Samsung Galaxy Note 9 က ေသခ်ာေပါက္ All Rounder ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္လာမွာပါ။


Unicode

Samsung ရဲ့ Note Series တွေအပေါ် သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ပါ။ နည်းပညာတိုးတက်လာခဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ Galaxy Note တွေဟာ Phone တစ်လုံးထက်ပိုတဲ့ Smart Device တွေလို့ပြောရင်လည်း မမှားလောက်ပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ ဒီနေ့မှာ Samsung ရဲ့ Galaxy Note 9 လို Premium Flagship ဖုန်းတစ်လုံးကနေ ဘယ်လို Experience မျိုးတွေ ပြန်ရနိုင်မလဲဆိုတာကို အခု Review နဲ့အတူ ပြောပြသွားမှာပါ။

Design & Build Quality

လေးထောင့်ဆန်တဲ့ သူ့ရဲ့ Design ဟာ Note 9 ကို Galaxy S series တွေကနေကွဲထွက်စေတဲ့ ပထမဆုံးအချက်ပါ။ ဒီဖုန်းအပေါ် First Impression ကတော့ သူ့မှာအသစ်ပါလာတဲ့ Copper Color ပေါ့။ "ခန့်ထည့်တယ်" ဆိုတဲ့ Feeling မျိုးကို ရစေတယ်။ Design ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Personally မကြိုက်တဲ့အချက်က Camera Position ပါ။ (S9+ တုန်းက ဒေါင်လိုက်ပုံစံကို ပိုသဘောကျမိတာကြောင့်လည်းပါမယ်။) Fingerprint ကလည်း နေရာမှန်သွားပြီဆိုတော့ ကျောဘက် Design မှာ ကျန်တာအပြစ်ပြောစရာမရှိ။

Notch ကြိုက်တာ၊ မကြိုက်တာကို ဘေးချိတ်ထားပြီး ခုချိန်ထိ Notch မသုံးပဲ ကိုယ်ပိုင် Design တစ်ခုကို ထိန်းထားနိုင်တာတစ်ခုနဲ့တင် Samsung ကို ချီးကျုးမိတယ်။  (ရှိန်းမောင်ဦး Pixel) ရှေ့၊ နောက် Glass ကို ဘေးဘောင်နှစ်ဖက်မှာ ကွေးပြီး ကြားကနေ Metal Frame ကို ခပ်သေးသေးလုပ်ထားတဲ့ Design က 0.35" အထူရှိတဲ့ ဒီဖုန်းကိုရုတ်တရက်ကောက်ကိုင်လိုက်ရင် သိပ်မထူသလို Feeling မျိုးကို ရစေတယ်။ (ရေရှည်ကိုင်လာရင်တော့ ထူတာက သိသာလာတယ်) Glass Body နဲ့မို့ Premium ဆန်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ပေးနိုင်တယ်ဆိုရမယ်။

Samsung ထုံးစံတိုင်း Volume နဲ့ Bixby Button က ဘယ်၊ Power Button က ညာဆိုတော့ Samsung ပြောင်းကိုင်ခါကလူအဖို့ ခလုတ်မှားနှိပ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ Button တွေကလည်း Clicky ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုလေးဘဝင်မကျတာက Sim Tray ကို Plastic နဲ့လုပ်ထားတာလေးပါ။ (အမြဲအထုတ်အသွင်းလုပ်နေ၊တွေ့နေမှာမဟုတ်ဘူး ယူဆလို့လားပဲ) ဒီတော့ Overall ပြောရရင် Premium Level Design နဲ့ Build Quality တွေ Galaxy Note 9 မှာ အပြည့်အဝရှိနေပါတယ်။

Display

Samsung Flagship တွေရဲ့ အားအသာဆုံးအချက်လို့တောင် ပြောရမလားပဲ။ Note 9 မှာ 6.4" Quad HD+ Super AMOLED Display ကို သုံးထားတယ်။ Display Quality ကတော့ တကယ့် Top Notch ပါ။ သူ့ရဲ့ ဘေးဘောင်နှစ်ဖက်က သိပ်မကွေးတော့တာတွေ့ရတယ်။ (ဖုန်းကို ကိုင်ထားချိန်မှာ ဘေးဘောင်တွေကို လက်နဲ့သွားထိပြီး Touch ဝင်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ ထင်ရဲ့) Display Size ကြီးလို့ One-handed Usage တော့ အဆင်မပြေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့မှာ Default ထားပေးတဲ့ 1080p ကိုပဲ သုံးစေချင်တယ် (Battery စားနှုန်း အတော်လေးသက်သာလို့ပါ)

S.AMOLED မို့ Color တွေစိုတယ်။ HDR 10 ပါလို့ Wide Color Support ရတယ်။ Contrast Mode ၄မျိုးပါပေမယ့် Natural Color ကို ပိုသဘောကျတဲ့ကိုယ်တွေတွက်တော့ Basic Mode လေးက Color Accurate အတော်လေးဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ Galaxy Note 9 အနေနဲ့ Display ပိုင်းကို A+ ပေးနိုင်လောက်တဲ့ Level တစ်ခုမှာ ရှိနေပါတယ်။

Lock Screen Security

Premium Flagship ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ Fingerprint ကို ဒီထက်ပိုမျှော်လင့်မိတာတော့ အမှန်ပါ။ Note 9 Fingerprint ရဲ့ Unlock Speed က တခြား Flagship တွေထက် နှေးတယ်။ ဒီတော့ တခြား Method တွေကရော? Face Unlock ပါပေမယ့် သူလည်း နှေးတဲ့အထဲပါတယ်။ (Wtf!!!!) ပိုဆိုးတာက အမှောင်မှာဆို အလုပ်မလုပ်တာပါ။ ဒီတော့ Samsung ရဲ့ Trademark တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Iris Scanner ကိုသာ သုံးပါ။ Lighting လည်းမရွေးသလို မြန်လည်းပိုမြန်လို့ Fingerprint ထက် ပိုသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။

Speaker & Audio Quality

ဒီခေါင်းစဉ်က "ပြောစရာမလိုအောင် မိုက်တယ်" ဆိုတာနဲ့တင် ကျော်ချနိုင်လောက်တဲ့ အပိုင်းပါ။ Speaker အနေနဲ့ အသံအကျယ်ဆုံးမဟုတ်တာကလွဲရင် Sound Stage တွေကောင်းတာ၊ Clarity ပိုင်း၊ Color Tone ပိုင်း စတာတွေက တကယ်ထိပ်တန်းပါပဲ။

Note 9 မှာ 3.5mm Headphone Jack လည်း ပါနေတုန်းပဲဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ကပ်သပ်ပြောရရင် သူ့မှာ Bass သံတွေ Heavy မဖြစ်တာကလွဲလို့ တခြား Audio Quality ပိုင်းက တကယ်အလန်းစားပါပဲ။ Dolby Atmos ကလည်းပါဆိုတော့ ကဲ.... ဦးကြီး၊ ဘာလိုသေးလဲပေါ့။ ဒီတော့ Sound Quality နဲ့ပတ်သက်ရင် Galaxy Note 9 ကတော့ "Pass with Flying Colors" ပါပဲ။

Performance

Galaxy Note 9 မှာတော့ ၂၀၁၈ ရဲ့ Samsung Flagship ဖြစ်တဲ့ Exynos 9810 ကို သုံးထားတယ်။ ဒီနေရာမှာ Benchmark Score တွေအကြောင်း နဲနဲထည့်ပြောချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သူ့ Antutu Score Result တွေက Snapdragon 845 ကို မမှီတာပါ။ အစတော့ Thermal Throttling များရှိလားဆိုပြီး Testing လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ Maximum Score က SD 845 ရဲ့ Minimum လောက်ပဲရှိတာတော့ သိပ်မကျေနပ်။

သို့ပေမယ့် Daily Usage မှာတော့ ဒီကောင်လေးက အတော် Smooth ဖြစ်တယ်။ Gaming ပိုင်းမှာ PUBG ကို HDR, Ultra Setting ထားဆော့ရင်တော့ တစ်ချက်တစ်လေမှာ Lag တာ နဲနဲဖြစ်တာကလွဲရင် အဆင်ပြေတယ်။ သူ့ရဲ့ Display နဲ့ Sound Quality ကတော့ Gaming Experience ကို အတော်အထောက်အကူဖြစ်တယ်။ Fortnite ကို Officially ဆော့နိုင်မယ့်အပြင် Galaxy Skin ပါလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့။

ဒီတော့ Performance ပိုင်းမှာ Note 9 က အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်သည့်တိုင် Flagship Level Feeling နဲ့ User Experience ကောင်းကောင်းကိုတော့ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

Battery Life

Note 9 ရဲ့ 4000 mAh Battery ကတော့ အရင် Note Series ရော Plus Series ထက်ပါ Great Improvement လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီတော့ Battery Life အနေနဲ့ရော? ကောင်းတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Half Volume နဲ့ Brightness မှာ

-Youtube 720p, Wifi, 1hr ကို 5%
-720p, Offline Video 1hr ကို 10%
-PUBG Highest Setting, Wifi, 1 hr ကို 16-20% ကြား ကုန်ပါလိမ့်မယ်။

သိပ်သဘောမကျတာက သူ့ရဲ့ Stand-by Time ပါ။ AOD off ထားရင် 8-9hr ကို 4% နဲ့ AOD on ထားရင်တော့ 8% လောက်ထိ ကုန်တာ သိပ်ဘဝင်မကျ။ ဒီတော့ Normal Daily Usage မှာ တစ်ရက်တာကို သာသာယာယာကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။

သူ့ Original Adaptive Fast Charger ကတော့ 10-15 W ကြား Support ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် 18W Quick Charge နဲ့ ယှဉ်စမ်းကြည့်ချိန်မှာတော့ ကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုကို မတွေ့ရ။
1hr ကို 64% နဲ့
1:30hr ကို 10-90% အားပြည့်တယ်။ Fully Charge အတွက်တော့ 2hr နီးနီးကြာမြင့်မှာပါ။ ဒီတော့ Note 9 ဟာ အားအခံဆုံးဖုန်းတော့မဟုတ်ပေမယ့် ရှေ့က Galaxy တွေထက်တော့ ပိုကောင်းတဲ့ Battery Life ကို ခံစားရမှာအသေချာပါပဲ။

Camera

အလွယ်ဆုံးပြောရရင် Galaxy S9+ က Camera Set-up ကို ပိုကောင်းတဲ့ Software Support နဲ့ Note 9 မှာ ပါဝင်လာတာပါ။ Camera Setting မှာပိုပါလာတာကတော့ AI Camera တွေထုံးစံအတိုင်း Scene Detection ပေါ့။ (ဒါပေမယ့် Scene အရေအတွက် နဲသေးတယ်လို့ထင်မိ)

Image Quality အနေနဲ့ Daylight မှာ f/2.4, Low Light မှာ f/1.5 ကို Auto ပြောင်းပေးတယ်။ (Manual Mode မှာတော့ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်) Image Quality ကတော့ တကယ့် Flagship Level ပါ။ Color Accurate ဖြစ်တယ်။ f/1.5 Aperture ကြောင့် Low Light Shot တွေမှာ Exposure ပိုကောင်းတဲ့ပုံတွေရတယ်။ Noise Reduction အတော်ကြမ်းသလောက် Detail ပိုင်းကို သိပ်မထိခိုက်။ Low Light မှာ အလင်းပုံမှန်လောက်ထိ Live Focus (Portrait) Mode က အလုပ်လုပ်တာရယ်၊ Background Blur ကို ရိုက်နေတုန်းရော၊ ရိုက်ပြီးမှာပါ ပြန်ချိန်နိုင်တဲ့အပြင် Wide Angle Photo ကိုပါ ပြောင်းထုတ်ပေးနိုင်တာကိုတော့ အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။

သိပ်အားမရတာက Pro Mode ပါ။ ISO ကို 50-800 ထိပဲပေးထားပြီး Shutter Speed ကလည်း 10 sec Maximum ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ Camera နဲ့သူကတော့ အဆင်ပြေတယ်ပြောရမလားပဲ။ ISO 50 ကို Shutter Speed ကစားတာက အဆင်အပြေဆုံးနဲ့ ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ISO 100 မှာတော့ 8 sec လောက်ဆို Light Burn တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ 😅

8MP Selfie ကတော့ အကောင်းဆုံးမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာတစ်ခါတည်း မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့တော့ရတယ်။ AR Sticker တွေလည်းပါမယ်ပေါ့။

Video အနေနဲ့ 4K, 60fps Maximum ရိုက်လို့ရတယ်။ (ဒါတော့ ကျွတ်ဆင်ပါ) ပြီးတော့ Pixel 3 မှာကြေငြာသွားတဲ့ Object ကို View ထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး Autofocus လုပ်ပေးတဲ့ Feature ကိုလည်း Full HD, 30fps မှာ သုံးနိုင်တယ်။ EIS ကတော့ 4K, 60fps နဲ့ 1:1 Video ကလွဲရင် ကျန်တာ Support ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 720p ကို 960 fps ရဲ့ရိုက်နိုင်မယ့် Super Slow mo Mode မှာလည်း Object ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ဖမ်းယူပေးမယ့်နေရာကို လေးထောင့်ကွက်လေးနဲ့ ပြထားပေးတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။

ဒီတော့ Camera နဲ့ Video ပိုင်းမှာတော့ Galaxy Note 9 ကို အကောင်းဆုံးမဟုတ်တောင် အတော်မိုက်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။

System & Others

Samsung Galaxy Note 9 မှာ Android 8.1 အခြေခံတဲ့ Samsung Experience UI 9 ကို သုံးထားတယ်။ S9+ တုန်းကနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ပိုသွက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ မကြိုက်တဲ့အချက်ပြောရရင် ခုထိ ဘာ Gesture Mode မှ မပါသေးတာပါ။ ပြီးတော့ Full Screen Mode မှာ တစ်ချို့နေရာတွေ (ဥပမာ Messenger က Text Bar) က တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ သူ့ Navigation Key တွေနဲ့ သွားပြီးကွယ်နေတတ်တာပါ။ Floating Noti တွေကို နေရာခပ်သေးသေးနဲ့ပြပေးတာ၊ သီချင်းဖွင့်၊ Google Voice Assistance ဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာ Display ဘောင်တစ်ဝိုက် လင်းသွားတာ၊ Hepatic Home Key ကို အချိန်မရွေးသုံးလို့ရတာတွေကတော့ သဘောကျမိတဲ့အချက်တွေပေါ့။

အပိုဆောင်းအနေနဲ့ သူ့မှာ IP 68 Dust & Water Resistance ပါမယ်။ Wireless Charging Support ပေးမယ်။ Adapter ကြိုးသုံးပြီး Dex Mode သုံးလို့ရမယ်။ နောက်ဆုံး S.Pen ကို Bluetooth Remote အနေနဲ့သုံးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ Photo Presentation စတာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်။

ဒီတော့ ၁၅သိန်းနားကပ်နေတဲ့ ဒီဖုန်းတစ်လုံးကို ဘယ်သူတွေနဲ့သင့်တော်မလဲလို့ တံဆိပ်ကပ်မနေတော့ပါဘူး။ (Choice is yours.) ဒီဖုန်းမှာပါတဲ့ Feature တိုင်းဟာ No.1 ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးမှလိုအပ်မယ့် နေရာတိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားရုံမကပဲ User တွေလိုချင်လောက်မယ့် Smart & Convenient Feature အချို့ကိုလည်း စနစ်တကျ ထည့်သွင်းပေးထားတယ်။ (ဒါကြောင့် Note 9 ကို All-D ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်လေး တပ်ပေးခဲ့တာပါ) Battery အားမရလို့ Note 8 ကို Skip ခဲ့တဲ့ Note Fan တွေ၊ ဖုန်းအသစ်လဲသင့်ပြီလို့ယူဆတဲ့ Samsung User တွေ၊ Flagship Crazy တွေအတွက်တော့ Samsung Galaxy Note 9 က သေချာပေါက် All Rounder ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမှာပါ။


Observe Here. Trust Yourself.

Htet Oo Naing (PLANET X)