Monday, April 30, 2018

ဂရန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


ဂရန္ ဆိုတာ ဘာလဲ…မသိတဲ့အျပင္ ေၾကးတိုင္နဲ႔ ေျမစာရင္း က ဂရန္ ေပးတယ္လို႔ ထင္ေနသူေတြအမ်ားႀကီး ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေျမစာရင္း က ဂရန္ ေပးခြင့္ မ၇ွိပါ။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ အာဏာ အပ္မထားပါ။ အေၾကာင္းတစ္ ရပ္အတြက္ သက္ေသခံအျဖစ္ ကူးေပးရတဲ့ သက္ေသခံ ေျမပုံ ၁၀၅ ကိုေတာင္ ဂရန္မွတ္ေနတဲ့ သူက ရွိေသးပါတယ္။ ဂရန္ အ ေၾကာင္း သိခ်င္ ရင္ ဖတ္ပါ…….

“ဂရန္ဆိုသည္မွာ”

အပိုင္း – ၁ ဂရန္

၁။ ၿမိဳ႕ေျမမ်ားမွာလူေနထိုင္ရန္ (Residential Purposes) အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္ပင္ သာယာေရး စတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ေျမ ကို တနည္းနည္း အသုံး ျပဳလိုရင္ အစိုးရ ထံက ေျမငွား စာခ်ဳပ္ နဲ႔ ေျမငွါးရမ္း သုံးစြဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ေျမငွား စာခ်ဳပ္ ကို ဂရန္ (Lease) လို႔ ေခၚပါတယ္။ အပိုင္ သ ေဘာမ်ိဳး ခ်ထားတာကေတာ့ Grant လို႔ ေခၚပါတယ္။ အခုေတာ့ Grant ေရာ၊ Lease ေရာကို ဂရန္လို႔ဘဲ ေခၚၾကပါတယ္။

ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အစိုးရေျမကို (ငွါးရမ္း)အသုံးျပဳလိုတဲ့ ပုဂၢလိက မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းမ်ားအေနနဲ႔သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိထံ လိပ္မူၿပီး ဂရန္ေလွ်ာက္ထားၾကရ ပါတယ္။ (ရန္ကုန္ မႏၲေလးမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္)။ အဲဒီအခါမွာ သက္ဆိုင္ ရာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားက ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီး အမႈတြဲ ဖြင့္လွစ္ေဆာင ္႐ြက ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ထိုေနာက္ အမႈတြဲကို ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ႐ုံးမ်ားထံသို႔ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးႏိုင္ေသာ ေျမ ဟုတ္-မဟုတ္ ႏွင့္ ေျမရာဇဝင္ကို စီစစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳ ျပန္ၾကားေပးရန္ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ေလ့ရွိပါတယ္။

အဲဒီလို ေပးပို႔တဲ့ ၿမိဳ႕/ေျမ ဂရန္အမႈတြဲေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက မိမိဌာနမွာ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ကြက္ေျမပုံ(Block Maps)၊ ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္း (1-A Register) ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေျမေနရာအတြက္ ေျမရာဇဝင္ မွတ္တမ္း ေဖၚျပေပးျခင္း၊ ယင္းေျမေနရာသည္ အစိုးရ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ဟုတ္/မဟုတ္ ႏွင့္ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးႏိုင္ေသာေျမ Disposal Land ဟုတ္/မဟုတ္ မွတ္ ခ်က္ျပဳျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ျခင္း ရွိ မရွိ နဲ႔ အစိုးရ အေဆာက္အဦးႏွင့္အျခားကိစၥမ်ား အသုံးျပဳ ရန္ လ်ာထားေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ျခင္း ရွိ/မရွိ တို႔ကို စီစစ္ေပးျခင္း၊ ေျမတန္ဘိုးနဲ႔ ေျမငွားခမ်ား တြက္ခ်က္ေပး ျခင္း၊ စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါတယ္။

ဂရန္ ထုတ္ေပးတာက ေထြ/အုပ္ ျဖစ္ၿပီး ေျမကို စိစစ္ေပးတာ က ေျမစာရင္းဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ခ်ထားေပးမႈအတြက္ ေထြ/အုပ္(G.A)ကသာ အဓိကတာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ ခြင့္ရွိၿပီး ေျမစာရင္းဌာနက ေျမပုံ(ေျမစာရင္း-၁၀၅)၊ ေျမရာဇဝင္ (ေျမစာရင္း-၁၀၆)နဲ႔ ေျမေပၚလက္ရွိျဖစ္မႈ အေျခ အေနကိုသာ စိစစ္ျပန္ၾကားရန္ တာဝန္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမဆိုရင္ ေျမစာရင္းက လုပ္တာဘဲဆိုတဲ့ အစြဲရွိေလေတာ့ ဂရန္ကိစၥဆိုရင္ ေျမစာရင္းဌာနကိုခ်ည္း ဦးတည္ၿပီး ေျမစာရင္းက မတရား ဂရန္ထုတ္ေပးထားပါတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တိုင္ တိုင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဂရန္ ခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ လက္စြဲဥပေဒ၊အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ားဥပေဒတို႔က ျပဌာန္းထားရွိတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ဌာန ၂ ခုရဲ႕ သမားစဥ္ လုပ္ငန္း ေတြကို သတ္မွတ္ထားၿပီးသား ျဖစ္တာကို တိုင္တန္းတဲ့သူေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာ မေပါက္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဂရန္ ဆို ေျမစာရင္းက ထုတ္ေပးေနတယ္ ထင္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ကိစၥမွာ ေျမစာရင္းတာဝန္ကေျမပုံေရးကူးေပးျခင္းနဲ႔ ေျမရာဇဝင္ ျပန္ၾကားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အဓိက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရတာ GAD က ေကာ္လိပ္ေတာ္ေတြေဆာင္႐ြက္ရတယ္ဆိုတာ မသိတဲ့ လူ အမ်ားႀကီးပါ။

ဂရန္ လုပ္င န္း၌ ေၾကး/ေျမ၏ အခန္း က႑

အမွန္ကေတာ့ ဂရန္ အမႈတြဲ ကို တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္တာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေကာ္လိပ္ေတာ္ အရာရွိ႐ုံး က ျဖစ္ေပမဲ့ ဂရန္ ေလွ်ာက္မဲ့ေျမကို ေျမပုံ ေရးဆြဲေပးရတာ၊ ေျမရာဇဝင္ ထုတ္ျပန္ေပးရတာအျပင္ ဂရန္ ေပး ႏိုင္တဲ့ ေျမ ဟုတ္-မဟုတ္ကို ဌာနရွိ ေျမပုံ၊ ေျမရာဇဝင္၊ မွတ္တမ္း၊ အေထာက္အထား မ်ား နဲ႔ တိုက္ဆိုင္စိစစ္မွတ္ခ်က္ျပဳရတာက ေျမစာရင္း ဌာနျဖစ္ေလေတာ့ ဂရန္ ထုတ္ေပးႏိုင္ဘို႔ ေျမစာရင္း က တာဝန္ယူထားရတဲ့ က႑ ကလည္း မေသးပါဘူး။ ဂရန္ ေပးသင့္တဲ့ေျမ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျမစာရင္း ဌာန အေနနဲ႔ ေထာက္ျပရမဲ့ တာဝန္ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေပါင္းစားရင္ အ႐ိုးေတာင္ႏူးတယ္ ဆိုတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ သမားစဥ္ေတြလည္း ပ်က္သြား တယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ တေသြး တသံ တမိန႔္နဲ႔ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ တာဝန္ေပးအပ္မႈ ကို စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစမပါသည္ျဖစ္ေစ ေအာင့္အည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရတဲ့ ကာလေတြကလည္း တေမ့တေမာ ဆိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ေပးရာကစာအုပ္ႀကီးေတြ၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြကို အေလးမထား အဖတ္အရႈ အေလ့အလာ မရွိေတာ့ဘဲ ႀကဳံသလို ျဖစ္သလို လုပ္ေပးတတ္သြားတဲ့ အက်င့္ဆိုး စြဲသြားၾကတာ ဌာန တိုင္းလိုလို ျဖစ္ေတာ့ကာ ေထြအုပ္နဲ႔ ေျမစာရင္းလည္း မိုးခါးေရေသာက္တဲ့အထဲေရာေယာင္ပါသြားတာ မဆန္းပါ။

အခုေခတ္ ဂရန္ တခ်ိဳ႕ဥပေဒ နဲ႔ ညီရဲ႕လား
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို အေလးမထားခဲ့တဲ့ ကာလေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ယခုအခါမွာေတာ့ ဂရန္ အမႈတြဲ ေတြ ေျမစာရင္းဌာန ကိုေပးပို႔လာတဲ့အခါၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန႐ုံးေတြဟာ ၿမိဳ႕နဲ႔ေက်း႐ြာေျမမ်ား လက္စြဲ ဥပေဒ မွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးရမဲ့ ကိစၥေတြကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ နည္းလမ္းတက်၊ စနစ္က်နစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ မရွိေတာ့တာေတြ၊ ျပည့္စုံစြာ စီစစ္ မွတ္ခ်က္မျပဳေတာ့တာေတြကို ေတြ႕ရွိ လာရပါတယ္။

ေျမစာရင္း ဌာနအေနနဲ႔ ပဲခူးဆားလို ေနရာတကာ ပါေနရေတာ့ တျခားအလုပ္ေတြ ပိလြန္းတဲ့ အခါ ၿမိဳ႕ေျမကိစၥေတြကို လွည့္မၾကည့္ႏိုင္တာလဲ ပါပါတယ္။ စနစ္တက် မစိစစ္ေတာ့ဘဲ အလြယ္တကူ ေဆာင္႐ြက္ လိုက္တဲ့အခါ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိသြားၿပီး အစိုးရေျမလြတ္ေျမလပ္ မဟုတ္တဲ့ အျခားေျမမ်ား (ဥပမာ- သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းေျမ၊မီးရထားေျမ၊ လမ္းေျမ၊ ဆည္ေျမာင္းေျမ၊ စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမ၊ အစိုးရ ဌာန/ပုဂၢလိကသို႔ ခ်ထား ၿပီးေျမ) စတာေတြကို အစိုးရက ခ်ထားေပးႏိုင္သည့္ ေျမ Land at the disposal by Government လို႔ မွားယြင္း မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊ ယင္းေျမမ်ားကို ဂရန္ခ်ထားေပးရန္ေထာက္ခံျခင္း၊ စတဲ့ လြဲမွားတဲ့ မွတ္ခ်က္ျပဳ ျပန္ၾကားမႈေတြ ျဖစ္လာရၿပီး အျခား မသက္ဆိုင္သူေတြအတြက္၊ ခ်ထား မေပးသင့္တဲ့ အစိုးရဌာနပိုင္ေျမမ်ား၊ အစိုးရ သီးသန႔္ထား တဲ့ ေျမမ်ားေပၚမွာ ပုဂၢလိကမ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးရန္အထိ ေထာက္ခံေပးခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိသြားၾကပါတယ္။

ေျမစာရင္း ဌာနရဲ႕ ေျမရာဇဝင္ကို လြဲမွားစြာ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေထာက္ခံေပးခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး မခ်ထားသင့္တဲ့ ေျမမ်ား/ဂရန္ခ် ထား မေပးႏိုင္တဲ့ေျမမ်ားကို ေျမငွါးဂရန္ ထုတ္ေပးမိခဲ့လို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ပါြးရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အရႈပ္အရွင္း ျဖစ္ရတာ ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ မေန႔ တေန႔ကထိ ေျမစာရင္းနဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ ဂရန္ေျမ အရႈပ္အရွင္းအတြက္ အေရးယူခဲ့ရ သူေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမစာရင္းဝန္ထမ္းေတြကို ေျမရာဇဝင္ မွတ္တမ္း မွားယြင္းထုတ္ေပးမႈ အတြက္နဲ႔ ေျမပုံအမွား ထုတ္ေပးမႈအတြက္ အေရးယူခံရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း နားမဆန႔္ေအာင္ ၾကားဘူးၾကမွာပါ။

G.A နဲ႔ အျခားဌာနက ဆရာေတြလည္း ထိတာပါဘဲ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းက ဂရန္မွား ေပးမိတဲ့ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေျမ အငွါးခ်တဲ့ကိစၥအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းအဆင့္ တာဝန္ ရွိသူတို႔ စသည္ျဖင့္ ေျမကိုင္သြားတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေျမဆိုတာ ဒီဖက္ေခတ္မွာ တန္ဘိုးျမင့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနေတာ့ အကိုင္အတြယ္မွားခဲ့ရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ အ႐ိုးတြန္တတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ဌာနက လူငယ္ ေသြး သစ္ေတြအတြက္ေရာ ျပင္ပက ဗဟုသုတအျဖစ္ သိမွတ္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ပါ ဂရန္ခ်ထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြ၊ သမားစဥ္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေလးေတြကို တင္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

မည္သည့္ေျမမ်ားကို ဂရန္ခ်ထားႏိုင္သလဲ

ဂရန္အေၾကာင္း ေျပာၾကတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေျမဆိုတာ ဘာလဲ၊ အစိုးရ မွ စီမံခ်ထားႏိုင္ေသာ ေျမဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အစျပဳ ေျပာရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေျမ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း က်ေရာက္ၿပီး အစိုးရ မွ ခ်ထားႏိုင္ေသာေျမ ျဖစ္မွ သာလွ်င္ ဂရန္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၿမိဳ႕ေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း လမ္းၫႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေဝါဟာရ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပလိုပါတယ္။

(က) အစိုးရစီမံခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ ( LAND AT THE DISPOSAL OF GOVERNMENT)အစိုးရမွစီမံခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ (Land atthe disposal of Government) ဆိုတာကေတာ့ ၿမိဳ႕ေျမမွာ အသုံးမ်ားတဲ့ ေဝါဟာရတစ္ခုပါ။ Disposal Land လို႔ ေဖၚၾကပါတယ္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မ (၃)၊ ပုဒ္မ (၄)တို႔မွာ ေဖၚျပထားခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေျမ ႐ြာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ၿပီး မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အစိုးရ အေနျဖင့္ အပိုင္ျဖစ္ေစ၊ အငွားျဖစ္ေစ ေပးအပ္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (သို႔) ေျမရွင္ ဆိုင္ရာဆိုင္ခြင့္ အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိေသးတဲ့ ေျမမ်ား၊ လက္ရွိ ဦးပိုင္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း မရွိတဲ့ ေျမမ်ား၊ မည္သူမွ် လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ မရရွိေသးတဲ့ ေျမမ်ားကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ အစိုးရမွ ခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေျမထဲမွာ လူေနထိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားတဲ့၊ သုံးေနတဲ့ ေျမေတြ မပါရပါဘူး။ ထို႔အတူ ႐ုံး၊ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံ၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕၊မီးရထား၊ သစ္ေတာ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ လမ္း တံတားစတဲ့ အစိုးရဌာနမ်ားမွအသုံး ျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးတဲ့ ေျမမ်ားလည္း မပါဝင္ပါဘူး။ ထို႔အတူ သာသနာ၊ သုႆန္၊ အင္းအိုင္ စတဲ့ သီးျခား သတ္မွတ္ ခ်ထားေပးၿပီး ေျမမ်ားလည္း မပါဝင္ပါဘူး။ ယခင္က Disposal Land ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေျမငွား ဂရန္ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမသည္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမျဖစ္ေသာ္လည္းအဆိုပါ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမငွား ဂရန္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးျခင္း မရွိေသးသမွ် အစိုးရမွ ခ်ထားေပးႏိုင္ေျမအျဖစ္ ခ်ထားေပးလို႔ မရႏိုင္ေသးပါ ဘူး။

ဂရန္သက္တမ္းအရ သုံးစြဲခြင့္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ေျမကို (Land at the disposal of Government) အစိုးရမွ ခ်ထားႏိုင္ေသာေျမလို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ခ်ေပးၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ သက္ တမ္းအတြင္း သက္တမ္းမကုန္မခ်င္း ယင္းေျမကြက္ကို အျခားတစ္ေယာက္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ထား၍မရပါ ဘူး။ ခ်ထားလိုရင္ေတာ့မူလအမွႈတြဲကို ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းေပးရပါမယ္။ (မူလခ်ထားေပးမႈကို ျပန္ဖ်က္မွ အစိုးရေျမလြတ္ ျပန္ျဖစ္၊ ဒါမွသာ ေနာက္ တစ္ေယာက္ကို ခ်ႏိုင္ပါတယ္)။ သက္တန္းမကုန္ေသးတဲ့ေျမကို ခ်ထားမိရင္ Law of Contract ပဋိဉာဥ္ဥပေဒကို ေဖါက္ဖ်က္ရာ က်ပါတယ္။ေျမတစ္ကြက္ကို ဂရန္ ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာေျမ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ခ်ထားေပးႏႈိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ ဟုတ္/မဟုတ္အတြက္ ေျမယာ မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္တဲ့ ေျမစာရင္းဌာနရဲ႕မွတ္ခ်က္ဟာ အလြန္ အေရးပါတယ္ဆိုတာ သတိျပဳ ရပါမယ္။

အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုေျမစာရင္းရဲ႕ ျပန္ၾကားခ်က္ မွာ တိတိက်က် ေဖၚျပရန္ လိုပါတယ္။ (ၿမိဳ႕ေျမမႉးကိုယ္တိုင္က Disposal Land ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မသိရင္ေတာ့ မွတ္ခ်က္အမွားအယြင္းေတြကို ေကာ္လိပ္ေတာ္အႀကိဳက္ လိုက္လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ အဂတိတရား မကင္းလို႔ျဖစ္ျဖစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳမိႏိုင္ပါတယ္)။ အစိုးရ ဌာနပိုင္ေျမ၊ အျခား ပုဂၢလိကမွ တရား ဝင္ဂရန္ ရရွိ၍ လက္ရွိထားေသာေျမ၊ သာသနာေျမ၊ လမ္းေျမ၊ မီးရထားေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမ မဟုတ္တဲ့ လ/န (၃၉) မရရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမ၊ စသည္တို႔ကို အစိုးရမွခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိ ေသာေျမ ဆိုၿပီး ေျမစာရင္းဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနနဲ႔ လုံးဝမွတ္ခ်က္ မျပဳဘို႔ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။

( ခ ) ၿမိဳ႕ေျမေနထိုင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္( Right of Land)ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ေျမေတြကိုအစိုးရက ခ်ထားသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၁၈၉၈ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာ ေျမမ်ား အက္ဥပေဒ အခန္း-၂၊ ပုဒ္မ-၇ ႏွင့္ ၈ တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွသာ ေျမေပၚ ေနထိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

ပုဒ္မ ၇ ။ ေအာက္ပါ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွအပ အျခားမည္သည့္ ဆိုင္ရာဆိုင္ခြင့္ကိုမွ် ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာေျမမ်ားတြင္ မရွိေစရ။
(က) အစိုးရမွ ခ်ထားသည့္ အပိုင္ဂရန္၊ အငွါးဂရန္အရ ရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
(ခ) ကာလစည္းကမ္းသတ္ဥပေဒ (Limitition Act) အရ ပိုင္ဆိုင္ေသာအခြင့္အေရး။
(ဂ) ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၁၀ တို႔တြင္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပထားေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
(ဃ) အထက္ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ တို႔ပါ အခြင့္အေရးကို မူလပိုင္ဆိုင္သူထံမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းရယူခံစားခြင့္၊


ပုဒ္မ ၈ ။ စာရင္းဝင္ၿမိဳ႕မ်ား (Scheduled Town)ႏွင့္ အစိုးရမွ အမိန႔္ထုတ္ျပန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထား ေသာ ေျမမ်ားမွအပ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္သူ မည္သူမဆို (Landholder’s right) ေျမရွင္ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ရရွိေစရမည္။

(က) ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား ျပဌာန္းအတည္မျဖစ္မီ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ၉ ရက္ေန႔ထိ ေျမကို တဆက္တည္း ပိုင္ဆိုင္ လက္ရွိထားလာသူ၊
(ခ) သို႔မဟုတ္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အခ်ိဳ႕ေသာကာလႏွင့္ ယင္းေန႔ ေနာက္ပိုင္း လက္ရွိျဖစ္ေနေသာကာလ ၂ ရပ္ေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ကာလျပည့္ေအာင္ ေျမကို လက္ရွိ ထား ပိုင္ဆိုင္လာေသာသူ၊
(ဂ) သို႔မဟုတ္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနာက္ပိုင္း ၁၂ ႏွစ္ကာလတိုင္ တဆက္တည္း ေျမကို ပိုင္ဆိုင္လက္ရွိထားလာၿပီး ယင္းကာလမ်ား၌ ၎ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အရပ္ရပ္ေျမခြန္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခမ်ား public demands ကို ထမ္း ေဆာင္လာသူ၊မည္သူမဆို ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ ၉ ။ စစ္ေတြ၊ ပုသိမ္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္

(က) စစ္ေတြေျမမ်ားအတြက္ ၁၈၅၂ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ထိ အဆက္မျပတ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနပါက၊
(ခ) ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္၁၈၇၆ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ စ၍ ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ထိ အဆက္မျပတ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနပါက၊
(ဂ) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၇၀ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ အစျပဳ၍ ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ-၉ ရက္ေန႔ထိ အဆက္မျပတ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနပါက၊
မည္သူမဆို ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ေျမေပၚမွာ ပိုင္ဆိုင္ရမဲ့ အခြင့္အေရးေတြ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

ေရးသားသူ – ေဇာ္မင္း(နတ္ေမာက္) အား Credit ေပးပါသည္ ။

Sunday, April 29, 2018

*** ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ***✔️ MWD: ဆရာ႐ွင့္..ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုညစ္ညမ္းမႈဟာ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ဆပ္စပ္မႈ႐ွိေနတယ္လို႔ အခုတစ္ေလာ ႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးသတင္းေတြမွာ ထုတ္လႊင့္တာေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္ဆရာ..အဲ့ဒါဘယ္လိုမ်ား ဆက္စပ္တယ္ဆိုတာ အရင္ဆံုး႐ွင္းျပေပးပါ..

Dr. KML: မွန္ပါတယ္.. မၾကာေသးခင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚမွာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားတဲ့ႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာျမင့္တက္ေနၿပီး ျဖစ္ပြားရတဲ့အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာအနက္ အေရးအပါဆံုးအေၾကာင္းအရာကေတာ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္.. ''Air Pollution is a leading cause of cancer'' လို႔ ေျပာပါတယ္..ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ ေမြးတဲ့အခ်ိန္ကေနစၿပီး ေသဆံုးခ်ိန္အထိ ခႏၶာကိုယ္ႀကီး အၿမဲတမ္း လႈပ္႐ွားသြားလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ input အုပ္စု(၃)ခု သြင္းေပးဖို႔လိုပါတယ္..
၁။ ႏွာေခါင္းကေနတဆင့္ ေလကို႐ွဴရတယ္။
၂။ ပါးစပ္ကေနတဆင့္ ေရေသာက္ရတယ္။
၃။ ပါးစပ္ကပဲ အစားအစာကို စားေသာက္ၾကရတယ္။

ဒီလိုရယူရာမွာ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ အစားအစာမစားရရင္ တစ္ပတ္ ၁၀ ရက္ဆက္ၿပီး ႐ွင္သန္ႏိုင္ ေသးတယ္.. ေရမေသာက္ရရင္လဲ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ ေနႏိုင္ေသးတယ္..ဒါေပမယ့္ ေလမ႐ွဴရရင္ေတာ့ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေသဆံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ဆိုလိုတာက ဒီသံုးမ်ိဳးထဲမွာ ေလကို႐ွဴသြင္းျခင္းဟာ အသက္႐ွင္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးနဲ႔ အမွားအယြင္းအတိမ္းအေစာင္း မခံဆံုး ျဖစ္ပါတယ္..

ေကာင္းပါၿပီ..လူတစ္ေယာက္က်န္းမာဖို႔အတြက္ သန္႔႐ွင္းတဲ့အစားအစာ၊ သန္႔႐ွင္းတဲ့ေရေတြ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔လိုသလို သန္႔႐ွင္းတဲ့ေလေကာင္းေလသန္႔ကို အၿမဲ႐ွဴ႐ွိဳက္ရဖို႔အတြက္လဲ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္.. ေလေကာင္းေလသန္႔လို႔ဆိုရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ႐ွိတဲ့ ေလရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုအရ Nitrogen 78% ? Oxygen 21% ပါ႐ွိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး က်န္ 1% ကေတာ့ CO2, Argon တို႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားရပါမယ္..ၿပီးေတာ့ ဖုန္ (Dust) ေတြနဲ႔ အညစ္အေၾကး Particle ေတြလဲ ကင္းစင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..တကယ္လို႔ ေလထုထဲမွာ႐ွိတဲ့ CO2 နဲ႔ အျခားဓာတ္ေငြ႕ေတြဟာ 1% ထက္ပိုလာမယ္.. ၿပီးရင္ Waste products ေတြ ပါဝင္လာမယ္ဆိုရင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ (Air Pollution) လို႔ ေခၚပါတယ္.. ပါဝင္တဲ့အညစ္အေၾကးေတြကိုေတာ့ Pollutant လို႔ေ ခၚပါတယ္..အဲ့ဒီ Pollutant ေတြထဲမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ဓာတ္ပစၥည္းေတြ မ်ားစြာပါဝင္ေနပါတယ္.. အဲ့ဒီေလကို ေန႔စဥ္႐ွဴေနရရင္ ၾကာတဲ့အခါ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသန စာတန္းေတြအရ သိရပါတယ္.. အျဖစ္အမ်ားဆံုးကေတာ့ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ပါတယ္..

✔️ MWD: ဒီ အညစ္အေၾကး Pollutant ေတြဟာ ေလထုထဲကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံုေရာက္လာတာပါလဲ ဆရာ..

Dr. KML: ေလထုထဲကို Pollutant ေတြေရာက္လာတဲ့ sources အဓိက (၂)ခု႐ွိပါတယ္..တစ္ခုက သဘာဝအေလ်ာက္ေရာက္လာျခင္းနဲ႔ ဒုတိယကေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ မဆင္မျခင္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္..

ပထမအမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ Natural sources အေနနဲ႔ အဓိကအက်ဆံုး ကေတာ့ မီးေတာင္ေတြ ေပါက္ကြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္.. မီးေတာင္ေပါက္ရင္ ေလထုထဲကို ျပာမႈန္႔ေတြ အမ်ားအျပားလြင့္စင္လာတဲ့အျပင္ လူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက္ေစတဲ့ SO2 (Sulphur dioxide) နဲ႔ NO (Nitrogen oxide) ေတြဟာ ေလထဲကို မ်ားစြာလြင့္လာတဲ့ အတြက္ လူေတြသတၲဝါေတြ ေသေၾက ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္.. ၁၈၈၃ ခုႏွစ္က Indonesia ႏိုင္ငံမွာ ႐ွိတဲ့ Krakatoa မီးေတာင္ေပါက္တုန္းက ဆိုရင္ ျပာေတြဟာ အထက္အျမင့္ကို မိုင္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္အထိ ပ်ံ႕လြင့္ၿပီး ေဘးကို စတုရန္းမိုင္ေပါင္း သံုးသိန္းေလာက္ပ်ံ႕လြင့္တာ (၂)ႏွစ္တိတိ ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး ေမွာင္က်ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရပါ တယ္.. ေနာက္ ေတာမီးေလာင္တဲ့အခါမွာ ထြက္လာတဲ့မီးခိုးနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ၊ Lightning strikes လို႕ေခၚတဲ့ လွ်ပ္စီးလက္ရင္ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ၿပိဳကြဲလို႔ရယ္၊ ပင္လယ္မွာ႐ွိတဲ့ သတၲဝါေလးေတြ ေသဆံုးလို႔ပ်က္စီးတဲ့အခါ ထြက္လာတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ေတြေၾကာင့္လဲ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္.. တစ္ေန႕မွာ Nitrogen oxide တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၁၀ဝ၀ ေလာက္အထိ ပင္လယ္ကေန ထြက္ပါတယ္..လွ်ပ္စီးလက္ရင္ အပူခ်ိန္ 30,000 HC ေလာက္အထိ႐ွိတာေၾကာင့္ ေလထဲမွာ႐ွိတဲ့ Nitrogen နဲ႔ Oxygen ေတြဟာ Atom ေတြအျဖစ္ ၿပိဳကြဲၿပီး လွ်ပ္စီးလက္ၿပီးေရာ Nitrogen နဲ႔ Oxygen Atom ေတြ ေပါင္းစပ္ရာက NO (Nitrogen oxide) ေတြ ထြက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္..ေနာက္ Radon ဆိုတာလဲ ႐ွိေသးတယ္.. သူကေတာ့ Radium ဓါတ္ေငြ႕ေတြ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးၿပီး ထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္..သဘာဝ ေက်ာက္တံုးေတြ၊ Sand stone တို႔ marble တို႔ Granite တို႔ brick and concretes တို႔ကေန ၿပိဳကြဲၿပီး ထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္..ေျမႀကီးနဲ႔ ဓာတ္ျပဳၿပီးမွ ထြက္ေလ့႐ွိတာမို႔ ေျမေအာက္ခန္း ေတြမွာ ပိုေတြ႕ရတတ္ပါတယ္.. ေျမေအာက္ခန္းေတြမွာ ကြဲတာအက္တာ႐ွိရင္ အခန္းထဲကို ဝင္လာတတ္တဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္..

✔️ MWD: သဘာဝကေန ထြက္လာတဲ့ Pollutant ေတြ အေၾကာင္းေတာ့ သိရပါၿပီဆရာ.. လူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ Pollutant ေတြအေၾကာင္းလဲ ဆက္ပါဦး..

Dr. KML: အဓိကကေတာ့ ေလာင္စာရ႐ွိေအာင္ျပဳလုပ္မႈ (Fuel combustion) ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္..သဘာဝထက္စာရင္ လူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ Air pollution ဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမ်ားလာတာေတြ႕ရပါတယ္..လူေတြဟာ Energy အတြက္ မီးကိုအသံုးျပဳရာမွာ မတိုးတက္ခင္ တုန္းကေတာ့ ထင္းကိုသံုးၾကတယ္.. ေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕ၾကလို႔ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေစလို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသံုးနည္းလာပါတယ္..သက္ဆိုင္ရာအစိုးရေတြရဲ႕ တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈကလဲ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္.. ၁၇၀၉ ခုႏွစ္မွာ ထင္းနဲ႔မီးေသြးေနရာကို ပိုမိုေလာင္ျြကမ္းအားေကာင္းတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ အစားထိုးခဲ့ၾကပါတယ္.. ၁၇၁၂ ခုႏွစ္မွာ ေရေႏြးေငြ႕အင္ဂ်င္ကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးစတင္ခဲ့လို႔ ေလာင္စာ အသံုးျပဳမႈ ပိုမ်ားလာ ခဲ့ပါတယ္.. အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြကေန ထြက္တဲ့မီးခိုး ေတြဟာ ေလထုထဲကို စတင္ညစ္ညမ္း လာေစပါတယ္..

အရင္ေခတ္တုန္း ကေတာ့ စက္႐ံုႀကီးေတြ မီးခိုးတလူလူလြင့္ေနရင္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္မႈရဲ႕ ျပယုဒ္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာေျပာခဲ့ၾကပါတယ္.. ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စက္႐ံုေတြ ကေန ထုတ္လႊင့္လိုက္တဲ့မီးခိုးေတြေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုညစ္ညမ္းၿပီး ကင္ဆာေရာဂါေတြ ျဖစ္လာၾကလို႔ ဘယ္သူမွ မလိုလား ၾကေတာ့ပါဘူး.. ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကိုၾကည့္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ မီးခိုးထြက္တဲ့စက္႐ံု ေတြကို ခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး... အဆိုးဆံုးက႑ျဖစ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားကိုေတာ့ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္.. ဒီေန႔အခါမွာ တစ္ကမၻာလံုး ေမာ္ေတာ္ကားအသံုးျပဳမႈဟာ သန္း ၈၀ဝ ေက်ာ္႐ွိပါတယ္.. ေမာ္ေတာ္ကား Exhaust က ထြက္တဲ့မီးခိုးေတြဟာ ဒီေနၿမိဳ႕ျပေဒေသေတြမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ရဲ႕ ၉၀% ဟာ သူ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္.. ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းေတြကလဲ ဒုကၡေပးပါတယ္.. ညစ္ညမ္းေနတဲ့ေလထုထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အမႈန္အေနနဲ႔တစ္ခုခ်င္းက ေသးငယ္လြန္းလို႔ သာမန္ မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏိုင္ပါဘူး.. ဒါေပမယ့္ မ်ားလာရင္ မီးခိုး (smog) အေနနဲ႔ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္.. အဓိကကေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ကေနထြက္လာတဲ့ မီးခိုးေတြ၊ အမႈန္ေတြဟာ Carbon black ဘူေခု လို႔ေခၚတဲ့ မီးေသြးမႈန္ေ တြျဖစ္ပါတယ္.. Carbon black ဆိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္သံုးေနတဲ့ မိတၱဴကူးစက္ (copier machine)၊ Printer က မင္ေတြ၊ သုတ္ေဆး (Paint)၊ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာတို႔မွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္.. Carbon-rich fuel ျဖစ္တဲ့ petroleum ေတြ မီး႐ွိဳ႕ရာကေန ရ႐ွိပါတယ္..

✔️ MWD: အခုဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြလည္းမ်ားလာတဲ့အျပင္ စက္မႈဇုန္အသစ္ေတြလည္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္.. အဲ့ဒီစက္႐ံုေတြကေန မီးခိုးေတြမထုတ္ေအာင္ ဘယ္လိုမ်ားလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ ဆရာ့ရဲ႕အျမင္ေလးကိုလည္း သိပါရေစ..

Dr. KML: ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စက္႐ံုႀကီးေတြတိုးလာတာေကာင္းပါတယ္.. လူေတြ အလုပ္အကိုင္ ရမယ္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ၿပီး ဝင္ေငြေတြတိုးတက္ လာလို႔ ႀကိဳဆိုရ ပါမယ္..ဒါေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ညစ္ညမ္းေစတဲ့ စက္႐ံုေတြမျဖစ္ဖို႔ေတာ့ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္.. ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာကမၻာမွာ ကင္ဆာအျဖစ္မ်ားဆံုး ဒုတိယႏိုင္ငံဆိုၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္..ကင္ဆာျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္မ်ားစြာ႐ွိတဲ့အနက္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကေတာ့ နံပါတ္ (၁) ပါလို႔ဆိုပါတယ္.. ဒီလိုျဖစ္လာတဲ့ကင္ဆာေတြအတြက္ ေဆး႐ံုႀကီးေတြတိုးခ်ဲ႕၊ ကင္ဆာကုသေဆးေတြကိုသံုး၊ ကင္ဆာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသတာေတြကိုသံုးၿပီး ကုေန႐ံုနဲ႔မၿပီးေသးပါဘူး.. မူရင္းေရာဂါျဖစ္ပြားေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ႐ွင္းလင္းဖယ္ထုတ္ႏိုင္မွသာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက ေလ်ာ့က်လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္..ဒါ့ေၾကာင့္ သန္႔႐ွင္းေကာင္းမြန္တဲ့ ေလကို ရ႐ွိဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ စက္႐ံုလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိစက္႐ံုကေန ပတ္ဝန္းက်င္ထဲကို မီးခိုးေတြမထုတ္လႊင့့္္ဖို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ၾကရပါတယ္..အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေနနဲ႔လည္း စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြကို ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းတဲ့အထိ မီးခိုးေတြထြက္ေနတာမ်ိဳးကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ထြက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္.. ခ်က္ခ်င္းစက္႐ံုကို ေခတၲပိတ္ခိုင္းၿပီး မီးခိုးမထြက္ေအာင္ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ႏိုင္ရပါမယ္.. မီးခိုးမထြက္ဘူးဆိုမွ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရပါမယ္.. ဒီလိုမ်ိဳးမလုပ္ရင္ေတာ့ စက္႐ံုကထြက္တဲ့မီးခိုးေတြကို ပတ္ဝန္းက်င္မွာ႐ွိတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ ႐ွဴမိရင္ အထဲကႏုနယ္တဲ့ သေႏၶသားကိုထိခိုက္ေစပါမယ္.. ကေလးေတြ႐ွဴမိရင္ ကင္ဆာေရာဂါ အပါအဝင္ အျခားေရာဂါမ်ိဳးစံုကို ရႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္..

✔️ MWD: ေလထုညစ္ညမ္းတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးပစၥည္းေတြနဲ႔ ညစ္ညမ္းေနတယ္ဆိုတာလဲ သိပါရေစ..

Dr. KML: အဓိကအုပ္စု (၂) ခု႐ွိပါတယ္.. ပထမအုပ္စုကေတာ့ အႏၱရာယ္႐ွိေသာဓါတ္ေငြ႕မ်ားပါဝင္မႈ (gas pollutant) နဲ႔ အမႈန္မ်ား ညစ္ညမ္းမႈ (Particulate matter pollutant) ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္.. Gas pollutants အေနနဲ႔အဓိက Gas သံုးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္.. SO2 ရယ္၊ Nitrogen compound (NO, NO2 )နဲ႔ Carbon compound (CO, CO2) ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္..SO2 ကေတာ့ အေရာင္မ႐ွိ ေပမယ့္ အနံ႔ျပင္းတဲ့ဓါတ္ေငြ႕ျဖစ္ပါတယ္.. စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးအေနနဲ႔ H2SO4 ျပဳလုပ္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ စကၠဴစက္ေတြမွာ အေရာင္ခြ်တ္ျခင္း (Bleaching paper)လုပ္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ အသံုးတည့္တဲ့ Chemical ျဖစ္ပါတယ္.. နည္းရင္ ျပႆနာ မဟုတ္ေပမယ့္ မ်ားရင္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္ပါတယ္.. ေရနဲ႔ေပါင္းရင္ H2SO4 အျဖစ္ေျပာင္းၿပီး Acid Rain အျဖစ္ ျပန္က် လာပါတယ္.. Nitrogen compound ကေတာ့(၂)ခု ႐ွိပါတယ္.. Nitric oxide(NO) နဲ႕ Nitrogen dioxide (NO2) တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲ မွာလဲ NO ႐ွိေနၿပီး ေသြးလွည့္ပတ္ မႈနဲ႔ Nerve signaling အတြက္ အသံုးျပဳတာမို႔ နည္းရင္သိပ္ျပႆနာမဟုတ္ပါ.. ဒါေပမယ့္ ေလထုထဲမွာ ေရာက္တဲ့အခါ ေလထဲမွာ႐ွိတဲ့ Exhaust fume နဲ႔ ေပါင္းရင္ NO2 ကို ရပါတယ္..ၿမိဳ႕ေတြမွာ smog အျဖစ္ျမင္ေနရတာဟာ NO2 ေတြျဖစ္ပါတယ္.. ေရနဲ႔ဓာတ္ျပဳရင္ Nitric acid အျဖစ္ကိုေျပာင္းၿပီး Acid Rain ျဖစ္ေစပါတယ္..Carbon compound အေနနဲ႔လဲ Carbon monoxide (CO) နဲ႔ Carbon dioxide (CO2) ဆိုၿပီး ႐ွိပါတယ္.. CO ကေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့ေလ.. ေမာ္ေတာ္ကား Exhaust မွာ အမ်ားဆံုး ပါ႐ွိပါတယ္.. ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဝင္ရင္ ေသြးနီဥမ်ား ပါတဲ့ Hemoglobin နဲ႔ ေပါင္းၿပီးရင္ ခ်က္ခ်င္းေသဆံုးႏိုင္ပါတယ္.. CO2 ကေတာ့ မီး႐ွိဳ႕ရင္ ထြက္လာတဲ့ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္ၿပီး ကမၻာႀကီးကို ပူေႏြးေစတဲ့ ဖန္လံု အာနိသင္ကိုေပးပါတယ္.. သူ႕ေၾကာင့္မို႔ Global warming ေတြျဖစ္ၿပီး ေလမုန္တိုင္းေတြတိုက္၊ ေရခဲေတြေပ်ာ္၊ ေရေတြႀကီး ေျမငလ်င္လႈပ္တာေတြ အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္..

✔️ MWD: ခုနကဆရာေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ Acid Rain ဆိုၿပီး ေျပာသြားပါတယ္..အဲဒါကေရာဘာပါလဲဆရာ..

Dr. KML: သာမန္မိုး႐ြာတဲ့အခါမွာ pH ကိုတိုင္းၾကည့္ရင္ ၆ ေလာက္႐ွိပါတယ္.. Neutral pH က 7 ျဖစ္ေတာ့ ပံုမွန္မိုးေရဟာ acid ဓါတ္ အနည္းငယ္ ႐ွိပါတယ္.. Air pollution ျဖစ္လို႔႐ွိရင္ ေလထုထဲမွာ ံ H2SO4 နဲ႔ H2NO3 ေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ pH တန္ဖိုးအားျဖင့္ 5 ရဲ႕ေအာက္ကိုေရာက္သြားတာကို Acid Rain လို႕ေခၚပါတယ္.. Aicd Rain ဆိုတဲ့အတိုင္း မိုး႐ြာၿပီးရင္အရာဝတၲဳအားလံုးဟာ အက္စစ္နဲ႔ျဖန္းလိုက္သလို တိုက္စားခံရပါတယ္..သံေတြဆိုရင္လဲ စားသြားမယ္..ကတၲရာလမ္းေတြ ကြဲကုန္မယ္..ပိုဆိုးတာက သစ္ပင္ေတြေသဆံုးကုန္တာပါပဲ.. သစ္ပင္ေတြ ေသတဲ့ေနရာမွာ႐ွိတဲ့ေျမႀကီးဟာ acid ျဖစ္ေနေတာ့ ဘာပင္မွဆက္စိုက္လို႔မရေတာ့ပဲ စားနပ္ရိကၡာ႐ွားပါးမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္..ေနာက္ကေလးေတြ မိုး႐ြာထဲမွာေရခ်ိဳးတာ တကယ္လို႔မ်ား Acid Rain နဲ႔ေတြ႕ရင္ အေရျပားေတြေရာင္ရမ္းတာ၊ ကြာက်တာ၊ အနာေတြေပါက္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္.. မ်က္စိေတြ ထိခိုက္ၿပီးအျမင္အာ႐ံုေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းလာ တတ္ပါတယ္. pH တန္ဖိုးကို 1 ကေန 14 အထိသတ္မွတ္ထားပါတယ္.. pH 7 ဆိုရင္ ေရဆိုတာလူတိုင္း သိပါတယ္.. pH 7 ထက္နည္းရင္ acid လို႔ ေခၚၿပီး မ်ားသြားရင္ Alkali (base) လို႔ေခၚပါတယ္.. acid ထဲမွာ ေမာ္ေတာ္ကား battery acid ဟာ အျပင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး pH 1 ျဖစ္ပါတယ္.. Alkali ထဲမွာ coustic soda ဟာ အျပင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး pH 14 ႐ွိပါတယ္..

✔️ MWD: ေလထုညစ္ညမ္းမႈ႐ွိတယ္/မ႐ွိဘူးဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ား သိႏိုင္ပါမလဲဆရာ..

Dr. KML: ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိုင္းတာရာမွာ အဓိက (၂) ေနရာမွာ တိုင္းတာပါတယ္.. ပထမတစ္ခုကထြက္တဲ့ Exhaust ကို တိုင္းတာပါ..ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ကား source ကေနထြက္တာကို တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ပါတယ္..သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပိုေနရင္ ဒီကားကိုလမ္းေပၚမွာ ေမာင္းခြင့္မျပဳပါဘူး..ေမာင္းရင္ လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္..အလားတူ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြကေနထြက္တဲ့ မီးခိုးေတြကိုလဲ တိုင္းတာၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္မွခြင့္ျပဳပါတယ္.. ဒုတိယကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ႐ွဴေနတဲ့ေလကို တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ပါတယ္.. ဒီလိုတိုင္းတာ ရာမွာ Ringelmann Chart ကို အသံုးျပဳၿပီး တိုင္းတာ ပါတယ္..ျပင္သစ္လူမ်ိဳးပါေမာကၡ Maximilien Ringelmann ၁၈၈၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္တီထြင္ အသံုးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္.. သူ႕မွာ Grade 0 ကေန 5 အထိ ေပးထားပါတယ္.. Grade 0 က Total white (Free from Pollutant) ျဖစ္ပါတယ္.. သူကေလထုညစ္ညမ္းမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး Grade 5 က အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္..

✔️ MWD: Air Pollution ဟာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္ဘယ္ဟာက ပိုဆိုးပါသလဲ..

Dr. KML: ဒါကေတာ့႐ွင္းပါတယ္..ၿမိဳ႕ႀကီးေလပိုဆိုးေလလို႔ သာမန္အားျဖင့္ ေျပာလို႕ရပါတယ္..ကမၻာ့ေလထု ညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆံုးေနရာေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Mexico City, Los Angeles, Shanghai, Beijing, Manila, Bangkok စတာေတြဟာ လူေနထူထပ္တဲ့ၿမိဳ႕ႀကီး ေတြျဖစ္ပါတယ္..ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ စက္႐ံုေတြ၊ Fuel အသံုးျပဳမႈေတြဟာ ပိုမ်ားပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ ဒီၿမိဳ႕မွာေနသူေတြဟာ သန္႕႐ွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ေလကို႐ွဴရဖို႕ မလြယ္ကူပါဘူး. .ေက်းလက္ပိုင္းကိုေရာက္ေလေလ သန္႕႐ွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ေလကို ရေလေလ ျဖစ္ပါတယ္..ဒါေပမယ့္ ေလထုဆိုတာ ေဘာင္ခတ္ထားလို႕ရတာမဟုတ္ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ Pollution ျဖစ္ရင္က်န္တဲ့ေနရာကိုလဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔တဲ့သေဘာေတာ့ ႐ွိပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ၿမိဳ႕ျပေရာ ေက်းလက္ေနသူမ်ားပါ အားလံုးမွာတာဝန္႐ွိပါတယ္..

✔️ MWD: ၿမိဳ႕ျပမွာေနသူေတြအေနနဲ႔ အိမ္ထဲမွာေနတဲ့သူေတြနဲ႔ အျပင္မွာထြက္တဲ့သူဆိုရင္ အျပင္ထြက္လုပ္ကိုင္ရတဲ့သူက ပိုဆိုးမွာေပါ့ေနာ္..

Dr. KML: ဒါကေတာ့ ပံုေသေျပာလို႕မရပါ.. Air pollution မွာ အေဆာက္အဦတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ (Indoor Air pollution) နဲ႔ အေဆာက္အဦး ျပင္ပေလထုညစ္ညမ္းမႈ (Outdoor Air Pollution) ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိရာမွာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အေဆာက္အဦတြင္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ကအမ်ားႀကီး ပိုဆိုးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္..ဥပမာအားျဖင့္ မီးဖိုေခ်ာင္မွာ ထင္းနဲ႔ခ်က္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေလာင္ၾကြမ္းေနတဲ့ေလာင္စာ ကို အသံုးျပဳရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အႏၱရာယ္ေပးတဲ့ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထြက္ပါတယ္..အခ်ိဳ႕ cleaning agent ေတြကေန ထြက္လာတဲ့ Ammonia ဓာတ္ေငြ႕ဟာလဲ ဆိုးပါတယ္..ဆပ္ျပာမႈန္႔ ေတြသံုးတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေဆာက္အဦအတြင္း ေရကူးကန္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ မျပဳလုပ္ရင္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ Chlorine ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ပါတယ္.. ဒါ့ထက္ပိုဆိုးတာက အိမ္ထဲမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့သူတစ္ေယာက္႐ွိရင္ တစ္အိမ္သားလံုး ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ပါတယ္..ေဆးလိပ္ မီးခိုးမွာ ဓာတ္ေပါင္း ၄၀ဝ၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ၿပီး အဲ့ဒီထဲမွာ ၄၃ မ်ိဳးဟာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕႐ွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္.. ေနာက္ျခင္ေဆးေခြ တို႔ အေမႊးတိုင္ ထြန္းတာတို႔ကလည္း အေဆာက္အဦအတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေစပါတယ္..

✔️ MWD: ဒီလိုမ်ိဳးညစ္ညမ္းတဲ့ေလကို႐ွဴမိရင္ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ ဘယ္လိုမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ပါသလဲဆရာ..

Dr. KML: ထိခိုက္ႏိုင္တာကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ..အေရးႀကီးတာကိုေျပာရရင္

၁။ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ဘယ္ေနရာမွာမဆို ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္..ထိေတြ႕မႈမ်ား ေလေလ ပိုျဖစ္ဖို႔မ်ားေလျဖစ္ပါတယ္.. gene mutation ေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္.. ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားတဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားလာေနတာဟာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္း ဟာလဲ အဓိကက်ပါတယ္..အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ရင္သားကင္ဆာေတြကို အဓိကျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္..
၂။ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ (ေခ်ာင္းဆိုးရင္ၾကပ္၊ အသက္႐ွဴၾကပ္ျခင္း)၊ အဆုတ္အေအးမိ၊ တီဘီ ေရာဂါျဖစ္လြယ္ႏိုင္ပါတယ္..
၃။ မ်က္စိအျမင္အာ႐ံုထိခိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္းမွအစ မ်က္စိေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္..
၄။ ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားစနစ္က်ေစႏိုင္ပါတယ္..ေရာဂါပိုး (infection) ေတြ ဝင္ႏိုင္ပါတယ္.. ေရာဂါေတြ မၾကာခဏျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..

✔️ MWD: ဆရာ့အေနနဲ႔ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားပရိသတ္မ်ားကို ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ ဆရာ..

Dr. KML:
(၁) Air Pollution ကိုေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရာမွာ လူတိုင္းမွာ တာဝန္႐ွိပါတယ္.. Pollution ကို ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ မပါဝင္ဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ သင့္ပါတယ္..ေတာမီး႐ွိဳ႕တာ၊ ထင္းမီး႐ွိဳ႕တာကအစ အမိႈက္မီး႐ွိဳ႕တာအဆံုး မလုပ္မိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္..အမိႈက္ေတြကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ဖို႔လဲ လိုပါတယ္..

(၂) စက္႐ံုေတြအေနနဲ႔ မီးခိုးမထြက္ေအာင္ ဂ႐ုျပဳလုပ္ကိုင္ဖို႔လိုပါတယ္..မိမိရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွာေနထိုင္သူေတြကို ကင္ဆာေရာဂါ အပါအဝင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစျခင္း မလုပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္..စစ္ေဆးဖို႔တာဝန္႐ွိသူေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးကို ေ႐ွး႐ႈၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္..

(၃) စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတူးလုပ္သား၊ ေရနံဓာတုစက္႐ံု၊ စကၠဴစက္၊ ခ်ည္စက္၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုေတြမွာ ဖုန္ေတြ၊ မီးခိုးေတြထြက္တဲ့ ေနရာမွာလုပ္တဲ့ လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ Protection အေနနဲ႕ Mask ေတြတပ္ဖို႔.. Air Pollution ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေတြကို ေ႐ွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔ ၿမိဳ႕ထဲ မီးခိုးမ်ားတဲ့ေနရာေတြကို Mask တပ္ဖို႔ .. Mask တပ္တာဟာ ႐ွက္စရာမဟုတ္ပါဘူး..

(၄) ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မီးခိုးထြက္ရင္ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေမာင္းႏွင္ၾကဖို႔နဲ႔ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ားကလည္း အခ်ိဳ႕အဆိုပါ ယာဥ္ေတြကို လမ္းေပၚမွာ ေမာင္းခြင့္မေပးဖို႔ ႀကီးၾကပ္ေပးရပါမယ္.. (၅) ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့သူေတြဟာ အိမ္ထဲမွာေသာက္ရင္ အိမ္သားေတြကို က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္တာေတြကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အေမႊးတိုင္၊ ျခင္ေဆးေခြေတြ မသံုးဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္..

# MWD Health Talk Program
#ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ (FAME Pharmaceuticals) 

Saturday, April 28, 2018

Martial Arts သင္တန္းမ်ားသင္တန္းမ်ား

***** Martial Arts Institutes - သိုင္း ႏွင့္ လက္ေ၀ွ သင္တန္းေက်ာင္း လိပ္စာမ်ား *****


Myanmar Thaing Federation – ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
Maung Makan Kantharyar Road
North Dagon, Yangon, Myanmar
Phone: 95+01-580712, 584353
Email: mtfthaing66@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MTF.Martialart/

Myanmar Thaing Byaung Byan Association – ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းေျပာင္းျပန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
Sayagyi U Aung Thein
No. (128), Kyaik Khauk Pagoda Road
Thanlyin Township, Yangon;
Phone: 95-9450030502
Website: http://itbba.org/

LungeThaing (Burma Martial Art) – ျမန္မာ့သိုင္းလူငယ္အဖြဲ႕
Sayagyi U Aung Kyaw Sann
Phone: 09 425 016 872 (Ko Shein Min Kyaw), 09 450 024 553 (Ko Aung Naing Tun)
Email: bando.lunge@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/pages/LungeThaing-Burma-Martial-Art/438858776157794

Thaing Byaung Byan (သိုင္းေျပာင္းျပန္)
Sayagyi U Thein Aye
No. (307), 11th Street
Thamaing Ward (1)
Mayangone Township, Yangon;
(Near Bayintnaung Juction, Myint Mo Hein Tuition Classes)
Phone: 01-653307, 0973149967
Website: http://www.khukhachant.per.mm
Facebook: www.facebook.com/khukhachant.martialart

Myanmar Zar Ti Thway Thaing Pin Ma – ျမန္မာ့ဇာတိေသြးသိုင္းပင္မ
Saya U Zaw Min Tun
H(12/2), U Loon Maung Street, 7 Miles,
Mayangone Township, Yangon;
Phone: 09425018822
Facebook: www.facebook.com/zawmin.tun.98871
Email: myanmarzartithway@gmail.com

Dragon King – နဂါးရာဇာ
Saya Yan Naing
No. (397), (6th Floor)
Maha Bandoola Road
Between 38th Steet And Seikkantha Street
Kyauktada Township, Yangon;
Phone: 09-5016623

Mahar Kyunan (Northern China) – Chinese Self-Defence Club – မဟာၾကဴနန္း
YMCA (Yangon)
Between Theinbyu and Maha Bandoola Road
Phone: 01-294128, 294109
Timetable
- Mon, Wed and Fri (7:00 AM – 9:00 AM)
- Tue, Thu and Sat (5:00 PM – 7:00PM)

သိုင္းေျပာင္းျပန္ ခူးကာခ်န့္ ( ေတာင္ဥကၱလာပ ) 

ဆရာၾကီး ဦးဝင္းျမင့္ - ဖုန္း ၀၉၂၅၄၀၇၁၈၈၀
ဆရာဦးဝင္းေအာင္သူ - ဖုန္း ၀၉၇၉၅၃၃၉၁၇၂
 ေတာင္ဥကၱလာပ ျမိဳ႕နယ္ အားကစား ခန္းမ

ျမန္မာနိုင္ငံသိုင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အသိမွတ္ျပဳ(ေအာင္ေဇယ်သိုင္းသင္တန္း)

ဘီအိုစီနဲ႕ အင္းစိန္ပန္းျခံနားကပါ။သင္တန္းခ်ိန္ေတြကမနက္ပိုင္းဆို
6း00မွ8း00ထိ။ ညေနဆို3း00မွ5း00ထိ ညဆို6း00မွ7း30ထိရွိပါတယ္
အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္တက္လို႔ရပါတယ္

ျမန္မာ့ရိုးရာအေမြအနွစ္ျဖစ္ေသာ ဗန္တုိ(လက္သိုင္း)။ဗန္ရွည္(ဓါး။တုတ္)စသည့္ပညာမ်ားကိုအေျခခံမွစ၍သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

အငယ္တန္းအဆင့္ဗန္တုိ၊ဗန္ရွည္(၂)လ။အလယ္တန္းအဆင့္ဗန္တိုဗန္ရွည္(၂)လ။အထက္တန္းအဆင့္ဗန္တိုဗန္ရွည္(၂)လ။စုစုေပါင္းသင္ရိုး(6)လ

ကိုတစ္ဦးခ်င္းသို့အဖြဲ႔လိုက္သင္ေပးေနပါသည္။
Ph....09795713357,09788458255

Thaing Byaung Byan – သိုင္းေျပာင္းျပန္ (မႏၲေလး)
Sayagyi U Maung Maung
Corner of 16 st , between 87 st & 88 st, ပင္လယ္တိုက္၊ ေရႊမန္းအုဌ္ေက်ာင္း၊
Mandalay, Myanmar
Phone: 09420779417, 0933033843, 09785882700
Website: http://thaingbyaungbyan.blogspot.com/
Facebook: www.facebook.com/thaingbyaung.byan

Thaing Byaung Byan – သိုင္းေျပာင္းျပန္ (ပုသိမ္)
Sayagyi U Hla Thein
Pathein (Near Yar Ma Nya Market)
Phone: 0931173901 (Ko Khin Maung Bo – Grandson of U Hla Thein)
Facebook: www.facebook.com/thaingbyaungbyanpathein.ayeyarwaddy

Doe Nyi Naung Myanmar Thaing Pin Ma Club – ဒို႔ညီေနာင္ျမန္မာ့သိုင္းပင္မကလပ္ (မႏၲေလး)
Sayagyi Ba Mya Thein
Between 28 Street and 55 Street (in front of Kyan Mar Yae DhamMarYone),
Kyan Mar Yae Quarter, Mandalay.
Phone: 09-91038643

Black Buffalo Thaing Pin Ma- ကၽြဲနက္သိုင္းပင္မ (မႏၲေလး)
Phone: 09-420727441

Thut Ti Myanmar Lethwei Club – သတၱိလက္ေ၀ွ႔ကလပ္ (ရန္ကုန္)
Saya Win Zin Oo and Lone Chaw (3 times Myanmar National Champion)
No.893, Wontharekkita Street,
Mayangone Township, Yangon, Myanmar
Hours: Mon – Sun: 6:00 am – 8:00 pm
Phone: 09 731 87441, 09 731 98929
Facebook: www.facebook.com/pages/Thut-Ti-Myanmar-Let-Whay-Club-Official/630087373698557 and https://www.facebook.com/pages/Thut-Ti-Myanmar-Lethwei-club/1654380818140434

"အားမာန္(Vigour)" BANDO သင္တန္း

YWCA၊ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္း(၄၂လမ္းႏွင့္၄၃လမ္းၾကား)၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

Bogalay Zay Street , Botahtaung , Yangon .

ဖုန္း - 09-73203070 , 09-254120010

နဂါးမာန္ ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႕ကလပ္ - NaGaMarn Lethwei Club

တူးတူး ( ပထမတန္း လက္ေဝွ႕ေက်ာ္ ) - 09797899275
ဆရာေက်ာ္စိုး ( နည္းျပခ်ဳပ္ ) - 0943065822

No( 002/ B ) Tosta ေတာ့စတား အိမ္ရာ ၊ ၆၅ရပ္ကြက္ ၊ ဧရာဝဏ္လမ္းမႀကီး ေတာင္ဒဂုံျမဳိ႕နယ္ ရန္ကုန္
( ေတာင္ဒဂံု စက္မႈစံု အေက်ာ္မွာ ယုဇန သြားသြားလမ္း )

Tosta Compound , 65 quarter , Ayeyarwon Road , South Dagon , Yangon

📌ေနရာ📌 - MLC ျမန္မာ့ လက္ေဝွ့သင္တန္း ( Mandalay ) 
အမွတ္ 14(A) 31 လမ္း 86လမ္း x 87 လမ္းၾကား
တတိယထပ္

📌Location📌 - Mandalay Lethwei Camp
No14(A) 31street between 86 x 87
3rd Floor

🔥🔥🔥Mandalay Lethwei Camp🔥🔥🔥
# 09783506008

✨✨👉သင္တန္းခ်ိန္ တေန႔ ၇ ခ်ိနိ👈✨✨
✨✨တစ္တန္းကို တစ္နာရီၾကာပါမည္ ✨✨
⏰မနက္7နာရီ မွ မနက္၁၀နာရီ( မနက္ပိုင္း ၃ခ်ိန္)⏰
⏰ညေန ၅နာရီ မွ ညေန ၉ နာရီ(ညေနပိုင္း ၄ခ်ိန္)⏰

💵 ၄၅၀၀၀က်ပ္ တလစာ 📅
💵 ၃၅၀၀၀က်ပ္ ၁၀ ခ်ိန္စာ (ရက္ ၃၀ အတြင္း)✨
💵 ၅၀၀၀က်ပ္ တရက္✨

🔥🔥Personal Training🔥🔥
✨ တဦးခ်င္း သီးသန္႔ ခ်ိန္ေတြလည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ✨

👉သင္တန္းပိတ္သည့္ရက္ 👈
တနလၤာ ေန႔တရက္သာပိတ္ပါသည္

7 hrs session per day
(1 session per hour)
7am-10am (3 sessions)
5 Pm - 9 Pm (4 sessions)
5000 kyats / 1 day
45000kyats / month
35000 kyats for 10 times in 30 days

Phoenix Myanmar Lethwei Club (ျမန္မာတို႕ရဲ႕ အေမြအနွစ္ ျမန္မာ့ရိုးရာလက္ေ၀ွ႕)

ေနရာက သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ ကန္ပတ္လမ္းေထာင့္ရွိ ျမန္မာရိုုးရာ လက္ေဝွ ့အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဝင္း အတြင္းရိွ သံုုးထပ္ေဆာင္ ဒုုတိယ ထပ္မွာပါ၊ ဆရာဝန္မ်ား အသင္း မ်က္နွာခ်င္းဆိုုင္မွာ ရိွျပီး မက္စ္ ဆီဆိုုင္ ေဘးလမ္းက ဝင္ရပါမယ္ ...

Place - Cornor of Thein Phyu Road & Kan Yeik Thar Road, Thein Phyu Stadium, Three stories building in front of Myanmar Lethwei Stadium. (Behind Max Energy Fuel)

Contact Us :09964400215

Facebookhttps://www.facebook.com/PhoenixFitnessMyanmar/

TEAM PT (MMA GYM)


Ju Jitsu, Karate and MMA Martialart

Address : 46 6/F, Oat Tha Phaya Street, Bahan Township, Yangon.

Phone: 09 795163943

Opening Hours: 8:00 a.m. to 12:00 p.m. and 2:00 p.m. to 8:00 p.m.

Facebookhttps://www.facebook.com/PhoeBushidoThaw/

က်ားရဲပိုင္ ( Liger Paing ) စုစည္းတင္ျပသည္ ။

Special credits - Thaing Wizard ( Mr Aung Thu Htet )

( မိတ္ေဆြတို႕ သိတဲ့ သိုင္းသင္တန္း ေက်ာင္း လိပ္စာမ်ားရွိပါက ကြန္းမန္႕ မွာ မန္႕သြားေပးပါအုန္းေနာ္ )

Friday, April 27, 2018

"သခြားေမႊး စုိက္ပ်ဳိးနည္း (MUSKMELON)"


ျမန္မာအမည္ - သခြားေမႊး
အဂၤလိပ္အမည္္ - MUSKMELON
႐ုကၡေဗဒအမည္ - Cucumis melo
မ်ဳိးရင္းအမည္ - CUCURBITACEAE

သခြားေမႊးသည္ ျမန္မာသခြားမသီးမ်ဳိးႏွင့္ အန႔ံအဆင္း ဆင္တူေသာ္လည္း ျမန္မာသခြားမသီးမ်ဳိး ေလာက္ အန႔ံစူးရွမႈမျပင္းထန္ဘဲ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အနံ႔ရွိပါသည္။ အခ်ဳိဓာတ္မွာ ျမန္မာသခြားမသီးမ်ဳိး ထက္ ပိုမုိျမင့္မားၿပီး အသားမွာ ေစးပိုင္ေန၍ စားသံုးရာတြင္ ထူးျခားေသာ အရသာေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ အခ်ဳိပြဲ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္၍လည္းေကာင္း စားသံုးၾကပါသည္။

၁။ မူရင္းေဒသ
 အိႏၵိယႏိုင္ငံျဖစ္၍ သခြားေမႊးအား Cantalourpe ဟုလည္း လူသိမ်ားၾကသည္။ အေမရိကတုိက္၊ အာရွ မိုင္းနားေဒသႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတုိ႔တြင္ စီးပြားျဖစ္တြင္က်ယ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။

၂။ အမ်ဳိးအစား
 အသီးပံုသ႑ာန္မွာ အလံုးပံု၊ ဘဲဥပံု၊ လံုးရွည္ပံုဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ရၿပီး  အသီးခြံအေရာင္မွာ အစိမ္း အႏု၊ အရင့္၊ အျဖဴေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ အသီးခံြသည္ ေျပာင္ေခ်ာရွိသ လုိ ပိုက္ကြန္သဖြယ္ အကြက္မ်ား မထင္မရွား ပါ၀င္ေသာမ်ဳိးႏွင့္ အကြက္ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ မ်ဳိးအျဖစ္လည္း ေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ရပါသည္။

 အကြက္ေပၚလြင္သိပ္သည္းမႈေပၚ မူတည္၍ ေစ်းကြက္တြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈကြဲျပားေၾကာင္းေတြ႕ရပါ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအရ အကြက္လွေသာ သခြားေမႊးအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေသာ ဓေလ့ ထြန္းကားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းသား အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္၊ ျဖဴစိမ္းေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္၊ လိေမၼာ္နီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ရွိ ၿပီး ျဖဴစိမ္းေရာင္မွာ ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္လုိအား အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

 သခြားေမႊးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေစ့မ်ားမွာ အလယ္ဗဟိုခ်က္တုိင္တြင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း တည္ရွိသည့္ အတြက္ စားသံုးရာတြင္ အေစ့ဖယ္ရွားရလြယ္ကူပါသည္။

လက္ရွိေစ်းကြက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ မ်ဳိးမ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ အမည္ အသီးခြံတြင္ အကြက္ရွိမႈ အတြင္းသားအေရာင္
၁။ Sky Rocket ရွိ ျဖဴစိမ္း
၂။ New Century မရွိ လိေမၼာ္နီ
၃။ Sun Rise ရွိ လိေမၼာ္နီ
၄။ Sun Lady မရွိ လိေမၼာ္နီ
၅။ Jade Beauty ရွိ ျဖဴစိမ္း
၆။ Jade Jew မရွိ  ဆင္စြယ္
၇။ Emerald Kiji ရွိ ျဖဴစိမ္း


 ၃။ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသ
 ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိ္င္ေသာ္လညး္ သီးႏွံမ်ဳိးသစ္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

၄။ ေျမႏွင့္ ရာသီဥတု
 (၂၆-၃၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ အပူခ်ိန္ (၁၀) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ ပို၍ မကြာျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္။ pH (၆-၆.၅) ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေရစီးေရလာေကာင္း၍ ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူေသာ သဲႏုန္းေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။

၅။ မ်ဳိးေစ့ႏႈန္း
 တစ္ဧကလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ႏႈန္း (၂၀၀) ဂရမ္သံုး၍ ပ်ဳိးေထာင္ပါ။

၆။ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း
 မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ (၅x၇) လက္မ ပလပ္စတစ္အိတ္ (သို႔မဟုတ္) (၄) လက္မအခ်င္းရွိ ပလပ္စတစ္ပ်ဳိး ခြက္ မ်ားတြင္ထည့္၍  ပ်ဳိးေထာင္ပါ။ ပ်ဳိးေျမသည္ ေျမဆီအာဟာရ ႀကြယ္၀ရန္လုိသည္။ အေစ့ခ်ခ်ိန္မွ (၂၅) မတုိင္မီ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရြက္စစ္ (၂-၄) ရြက္ျပန္႔ေနၿပီျဖစ္သည္။

 ပ်ဳိးခင္းတြင္ ပိုးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္မႈအေျခအေနကို မ်က္ေျခမျပတ္ စစ္ေဆးကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းပါ။ စိုက္ ခင္းျပဳျပင္ရာတြင္ ေရသြင္းေရထုတ္လြယ္ကူေသာ သခြားမ်ဳိးရင္း၀င္အပင္မ်ား ဆက္တုိက္မစုိက္ဘဲ (၃) ရာသီခန္႔ လွပ္ထားေသာေျမတြင္ စိုက္ေဘာင္မ်ားဆြဲ၍ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။

၇။ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း
 တန္းၾကားပင္ၾကား အကြာအေ၀းကို (၃ x ၂) ေပ၊ (၄ x ၂) ေပ၊ (၅x ၂၁/၂) ေပ စသျဖင့္ ရာသီဥတုေပၚ မူတည္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။ (၃ x ၂) ေပအကြာအေ၀းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးပါက တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ (၇၀၀၀) ေက်ာ္၀င္ဆန္႔ပါမည္။

 အပင္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပင္စည္ရွိ အဆစ္ (၁၁) ဆစ္၏ ေအာက္ရွိအဆစ္တုိင္းမွ ထြက္ရွိေသာ ေဘးတက္မ်ားကို ဖဲ့ပါ။ မူလပင္စည္တြင္ အဆစ္ (၂၅-၃၀) ဆစ္ (အပင္အျမင့္ ၅-၅.၅) ေပခန္႔ ရွိခ်ိန္တြင္ ေခါင္ႏွိမ္ပါ။ ေဘးတက္မ်ားကုိ (၃) ရြက္ခ်န္ျဖတ္ပါ။ အဆစ္နံပါတ္ (၁၁) မွ စတင္ကာထြက္ရွိသည့္ ေဘးတက္၏အဆစ္တုိင္းတြင္ အသီးတင္ႏုိင္မည့္ အပြင့္မ်ားပါရွိႏုိင္ပါသည္။ အဆစ္အမွတ္ (၁၁၊ ၁၂) တြင္ အသီးတင္မႈမရွိပါက အစာေရစာႏွင့္ ရာသီဥတု သင့္တင့္မွ်တျခင္း မရွိေၾကာင္း သိႏုိင္သည္။ သို႔ပါ၍ အဆစ္အမွတ္ (၁၀) ေအာက္မွ ေဘးတက္မ်ားဖဲ့ခ်ိန္တြင္ အစာေရစာလံုေလာက္ေအာင္ ေကၽြးေပးရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။

 ပထမဆံုးတင္သည့္ အသီးမွစတင္၍ (၃) လံုးျပည့္အထိ အသီးတင္ေစၿပီးေနာက္ အသီးမွာ တင္းနစ္ ေဘာလံုးခန္႔ရွိခ်ိန္တြင္ တစ္ပင္တြင္ယူမည့္ အသီးအေရအတြက္ ဆံုးျဖတ္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ပါ။

- အသီးႀကီးႀကီးရလုိပါက တစ္ပင္တြင္ တစ္လံုးသာယူပါ။
- တစ္ပင္တြင္ အမ်ားဆံုးအသီး (၂) လံုးသာ ယူသင့္ပါသည္။
- မိမိယူမည့္ အသီး၏ ေရွ႕မွထြက္ေသာအရြက္ တစ္ရြက္သာခ်န္လွပ္၍ ယင္းကိုင္းအား ျဖတ္ပါ။
- ၿပီးလွ်င္ တစ္ပင္လံုးရွိ က်န္အပြင့္အသီးမ်ား အားလံုးေျခြပစ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ သခြားေမႊးေျပာင္မ်ဳိးမ်ားတြင္ အသီးေျခြရန္မလုိဘဲ တင္ရွိေသာ အသီးမ်ားအားလံုးယူရန္ ျဖစ္သည္။
- သီးထုိးယင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အသီးတင္းနစ္ေဘာလံုးခန္႔ ရွိခ်ိန္မွစ၍ သတင္းစာ စကၠဴအိတ္ျဖင့္ စြတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အသီးပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ။

၈။ ေျမၾသဇာေကၽြးနည္း 
 ေျပာင္းေရႊ႕မစိုက္မီ တစ္ဧကတြင္ ေျမခံအျဖစ္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းရန္ ႏႈနး္ထားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယူရီးယား  - ၁၁၂ ေပါင္ (၂) အိတ္
တီစူပါ - ၁၁၂ ေါပင္ (၁) အိတ္
ပိုတက္ရွ္- ၁၁၂ ေပါင္ (၁) အိတ္
 ပန္းစပြင့္ခ်ိန္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အသီးတင္ၿပီး (၁၀) ရက္ခန္႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ဧကအတြက္ စုစုေပါင္း ယူရီးယား (၂)အိတ္၊ တီစူပါ (၁) အိတ္နွင့္ ပိုတက္ (၁) အိတ္တုိ႔ကုိ ထပ္မံေကၽြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
            

၉။ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္း
 ဘူးဖ႐ံုက်ဳိင္း (၀ါနီေရာင္) Thrips  မ်ား၊ သစ္သီးယင္မ်ား က်ေရာက္မႈကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအျဖစ္ Cypermethrin ,Cymbush, Decis,Nuvacron စသည္တုိ႔ကုိ ေရအဆ (၄၅၀) ေရာကာ (၅) ရက္တစ္ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 ေရာဂါအေနျဖင့္ ရြက္ညိဳေျပာက္ေရာဂါ၊ သံေခ်းေရာဂါ၊ ပင္စည္ႏွင့္ သီးပုပ္ေရာဂါတုိ႔ကုိ ေရာက္တတ္ သျဖင့္ Topsin,Decnoil, Ridomyl တို႔ကုိ ေရအဆ (၇၀၀) ႏွင့္ ေရာ၍ (၅) ရက္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် ပက္ဖ်န္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ ဆြတ္ခူးျခင္း
 ပန္းပြင့္ၿပီး (၃၅ - ၄၇) ရက္တြင္ အသီးညွာထိပ္ရွိ ႏွာေမာင္းမ်ား ေျခာက္လာမည္။ ရပ္ေ၀းသုိ႔ သယ္ယူ မည္ဆုိပါက ထုိအခ်ိန္တြင္ ခူးဆြတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိုက္ခင္းမွ ေစ်းကြက္သို႔ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ မည္ဆုိပါက သီးညွာတ၀ိုက္ အ၀ါေရာင္သန္းခ်ိန္ အန႔ံစတင္ ထြက္ေပၚလာခိ်န္တြင္ ခူးဆြတ္ျခင္းႏွင့္ အရည္ အေသြးျမင့္မားေသာ အသီးကို ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သတင္းစာျဖင့္ ထုတ္ပိုး ပို႔ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။


Source:ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

Thursday, April 26, 2018

လက္ေမာင္းကုိက္ၿပီး ပခုံးဆစ္ကပ္ျခင္း (Frozen Shoulder)


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔹တင္ေမာင္ေအး (ကန္ ့ဘလူ)🔹

လက္ေမာင္းအံုတစ္ခုလံုး ကိုက္ခဲၿပီး လက္ေမာင္းကပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  တိုင္းရင္းေဆး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး စာတမ္းဖတ္ပြဲအား ဘားအံၿမိဳ ႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို သတင္းစာတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ လက္ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝမ္းသာစရာ ၾကားသိရသည္မွာ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေရး ပညာေပးမႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ကပ္သည့္ လူနာအေရအတြက္မွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္က ေဆးပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဆးကုသမႈ တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ အေလးထားျပဳလုပ္ေနမည့္ အစား ကုသရင္းပညာေပး၊ ပညာေပးရင္း ကုသဆိုသလို က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းပါ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္က ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ သာဓက တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း တိုင္းရင္းေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကုသမႈမ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သျဖင့္ အတြင္းလူနာႏွင့္ အျပင္လူနာမ်ား လာေရာက္ျပသကုသမႈ ခံယူႏႈန္း မ်ားျပားလာသည္ဆို၏။

လက္ကပ္ေရာဂါ ေခၚ ပခံုးဆစ္ကပ္ျခင္းသည္  ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမဟုတ္သလို အသက္ကို ရန္ရွာႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါေခ်။ သို႔တေစ ေဝဒနာ ခံစားေနၾကရသူမ်ားအား ျပင္းစြာနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း ျဖစ္ေစၿပီး ေနရထိုင္ရ၊ လုပ္ရကိုင္ရမ်ားစြာ အဆင္မေျပျဖစ္ကာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ လက္ကို  ပံုမွန္အတိုင္း ေျမႇာက္မရ၊ လႈပ္ရွားမရ၊ အသံုးျပဳ မရေသာေၾကာင့္  တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ယာယီ မသန္စြမ္းမႈကဲ့သို႔ ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရေလသည္။

ဥပမာ-  လက္ကိုေခါင္းႏွင့္ေက်ာတို႔၏ အေနာက္ဘက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ပါးစပ္ဆီသို႔ လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ မေရာက္ႏိုင္ျခင္း။ သို႔ျဖစ္ရာ မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း၊ ေခါင္းၿဖီးျခင္း၊ လံုခ်ည္ဝတ္ျခင္းႏွင့္   ေဘးဘက္သို႔ပစၥည္း လွမ္းယူျခင္း အစရွိသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲတတ္သည္။ ယခုစာေရးသူသည္ အေၾကာအဆစ္ကု ပညာရွင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပခံုးဆစ္ကပ္ လူနာမ်ားကို ေဆး႐ုံမ်ားတြင္  ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကုသေပးခဲ့ရသည္။   ပခံုးဆစ္ကပ္ေသာ လူနာအမ်ားစုသည္ အသက္ ၄ဝ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ဝ ႏွစ္အၾကားတြင္ ရွိတတ္သည္။

လူနာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ  ေကာင္းသည့္ဘက္က လက္ျဖင့္ နာသည့္ပခံုးကို ဆုပ္ထားလ်က္ ေဆးကုခန္း အတြင္းသို႔ ဝင္လာတတ္ၾကသည္။ ပခံုးကိုလည္း  ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ကပ္ၿပီး မလႈပ္ရွားဘဲ ထားေလ့ရွိ၏။  ပခံုးေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္မ်ားေသာ ေဝဒနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပခံုးဆစ္ကပ္ျခင္းသည္     ပခံုးဆစ္ႏွင့္ ယင္းကိုငံုထားေပးေသာ အရြတ္တို႔ ေရာင္ရမ္းလာၿပီး ၾကာေသာအခါ ထူထဲကာ က်ပ္လာေသာေၾကာင့္  ျဖစ္ရေလသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ ေရာဂါျဖစ္စဥ္ကို     အဆင့္သုံးဆင့္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုထား၏။  ပထမအဆင့္ (freezing stage) တြင္ ပခံုးဆစ္ေနရာမွာ စနာတတ္ၿပီး နာက်င္မႈေၾကာင့္ လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ခက္ခဲလာသည္။ ရက္သတၱ  ေျခာက္ပတ္မွ    ကုိးလအထိ ၾကာႏုိင္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ (frozen stage) တြင္ နာက်င္မႈ သက္သာလာကာ ပခံုးဆစ္ကပ္လာ၏။

 ေလးလမွ   ကုိးလအထိ ၾကာႏုိင္သည္။ တတိယအဆင့္ (recovery stage) တြင္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာတတ္ကာ    ပခံုး ဆစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ႏုိင္လာသည္။ ငါးလမွ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ၾကာႏုိင္သည္။ ပခံုးနာက်င္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္လာၿပီး လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳတိုင္း ပိုနာတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပခံုးထိပ္အျပင္ဘက္ပိုင္းေနရာႏွင့္ လက္ေမာင္းေရွ ႔အေပၚပိုင္းတို႔တြင္ နာေလ့ရွိၿပီး  ညအိပ္ေသာအခါ ျဖစ္သည့္ဘက္သို႔ ဖိလ်က္ မအိပ္ႏုိင္ပါေခ်။ လက္လႈပ္ရွားမႈ အခန္႔မသင့္က အသည္းခိုက္ေအာင္ပင္ နာသြားတတ္ေၾကာင္းကို   လူနာအခ်ဳိ႕က ေျပာျပၾကသည္။ ယင္းသို႔နာသြားက  ပခံုးေနရာအျပင္ လက္ဖ်ံအထိပင္ ေအာင့္ကာနာတတ္ေလသည္။

ပခံုးဆစ္ကပ္ျခင္းကို     ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းျမစ္ကို ယေန႔တိုင္ အတိအက် မသိရေသးဟု ဆိုသည္။  သို႔ေသာ္  ဆီးခ်ိဳရွိသူမ်ား၊ ပါကင္ဆန္ေရာဂါရွင္မ်ား၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း ေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေၾကာင္း    ေတြ႕ရွိရသည္။  တစ္ဖန္ ေလျဖတ္ထားသူ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ျဖစ္သည့္ဘက္မွပခံုးတြင္ ပခံုးဆစ္နာျခင္းႏွင့္ ပခံုးကပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္  အ႐ုိးအေၾကာခြဲစိတ္ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပသသင့္ပါသည္။ ကုသမႈအပိုင္းမွာ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ အဆင့္အေပၚတြင္ မူတည္ေနတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ အေၾကာအဆစ္ဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္သည္ တို႔ကိုသာ ေျပာျပပါမည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေၾကာအဆစ္ဆိုင္ရာ ကုသမႈ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။

(၁) ကုသစက္မ်ား (Electrotherapy modalities) ျဖင့္ ကုသေပးျခင္း၊ (၂) လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္နည္းမ်ား (Therapeutic exercises)ျဖင့္ ကုသေပးျခင္း၊ ကုသစက္မ်ားျဖင့္ ကုသျခင္းကို တစ္နည္းအားျဖင့္ electrophysical agents သံုး၍ကုသ ေပးျခင္းဟုလည္း    ေျပာတတ္ၾကသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နာက်င္မႈသက္သာ ေစၿပီး လက္ကိုျပန္လည္ အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ပခံုးဆစ္ကပ္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳ ေလ့ရွိေသာ ကုသစက္မ်ားမွာ အသံလြန္လိႈင္းစက္ (therapeutic ultrasound)၊ ေလဆာစက္ (low-level laser therapy-LLLT)၊ လွ်ပ္စီးစက္ (transcutaneous electrical nerve stimulation-TENS) ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္စက္ (pulsed electromaganetic field therapy-PEMF) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ လူနာတစ္ဦးစီ၏ ေရာဂါေဝဒနာအဆင့္ကို လိုက္ၿပီး လႈပ္ရွားေလ့က်င့္နည္းမ်ားကို အေၾကာအဆစ္ကု ပညာရွင္က စနစ္တက် သင္ၾကားျပသေပးသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ အတူ လူနာမ်ား မွတ္သားလိုက္နာရမည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကိုလည္း ၫႊန္ၾကားေပးသည္။

လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈ(၁) 

Pendulum Stretch ခါးကုိေရွ႕သုိ႔ အနည္းငယ္ ၄၅ ဒီဂရီခန္႔ကုန္းလ်က္ မနာသည့္ဘက္မွ လက္ကုိ စားပြဲေပၚ ေထာက္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ နာသည့္ဘက္မွ   ပခုံးအားေျဖေလွ်ာ့ၿပီး  လက္ကုိ ေလာင္းခ်ပါ။ ၿပီးလွ်င္ တံေတာင္ ဆစ္ကုိ ဆန္႔လ်က္ နာရီလက္တံကဲ့သုိ႔ လက္ယာရစ္ ခုနစ္ႀကိမ္(စက္ဝုိင္းပုံ) ေဝွ႕ယမ္းေပးရမည္။ ၿပီးေသာအခါ လက္ဝဲရစ္ ခုနစ္ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။ တစ္ႀကိမ္ၿပီးလွ်င္ တစ္မိနစ္စီနားကာ ႏွစ္ခါထပ္လုပ္ေပးရမည္။

လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈ(၂) 

Cross-bodyreach မတ္တတ္အေနအထားျဖင့္ ေကာင္းေသာလက္က နာသည့္ဘက္မွ တံေတာင္ဆစ္(ယာ)ကို ကုိင္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ နာသည့္လက္ကုိ ရင္ဘတ္ဘက္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ဆြဲေပးရမည္။ ပခုံး၏အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေဘးေၾကာမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈ(၃) 

Finger walk နံရံကုိ မ်က္ႏွာမူလ်က္ရပ္ပါ။  ထုိ႔ေနာက္ ခါးအေပၚေလာက္ေနရာမွစၿပီး နာသည့္ဘက္မွ လက္မႏွင့္ လက္ညိႇဳးတုိ႔ကုိ ေျခေထာက္မ်ားသဖြယ္ နံရံအေပၚဘက္သုိ႔ တစ္ေခ်ာင္းခ်င္း ေလွ်ာက္တက္ေပးပါ။ ထုိအခါ လက္ေမာင္းသည္ တျဖည္းျဖည္းအေပၚသုိ႔ ျမင့္တက္လာေပမည္။ အတက္အဆင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ေပးပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆုံး သုံးခါလုပ္ေပးရမည္။ အထက္ပါ  လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ တင္းေနေသာ အေၾကာမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ အားနည္းေသာၾကြက္သားမ်ား   သန္စြမ္းလာေစျခင္း၊ အဆစ္လႈပ္ရွားမႈ ေခ်ာင္ခ်ိလာျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္အလုပ္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစမည္။

လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီႏွင့္ျပဳလုပ္ၿပီးစတုိ႔တြင္ ေရေႏြးအိတ္(ခပ္ေႏြးေႏြး)ကပ္ေပးလ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အလြန္မနာက်င္ေစဘဲ ညင္သာစြာ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေလသည္။ ပခုံးဆစ္ကပ္ေနသျဖင့္  နာ၍ကုိက္၍ လႈပ္လည္းမရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနပါက အဆစ္ကပ္ေသာ အေျခအေန ပိုၿပီး ဆုိးရြားလာမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဆးကုသမႈ မရွိေသးသူမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆုံးျပသ သင့္သလုိ ကုသမႈရရွိၿပီးေသာသူမ်ားကလည္း လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ မွန္မွန္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္မွလည္း လက္မနာက်င္ေစဘဲ လုပ္ႏုိင္သည္မ်ားကို မိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သမွ် ေန႔စဥ္ အသုံးျပဳေပးၾကရန္ သတိေပး တုိက္တြန္းလုိက္ရေပသည္။  ။


Wednesday, April 25, 2018

ေသြးအားနည္းေရာဂါကို အစားအေသာက္ျဖင့္ ကာကြယ္ပါ ေသြးအားနည္းတယ္ဆိုတဲ့ စကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို အခ်ိဳ႕က ေသေသခ်ာခ်ာ သိၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ႕က ေရေရ ရာရာ သေဘာမေပါက္ၾကပါဘူး။ ေသြးအားနည္းတာ (Anaemia) နဲ႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်တာ (Low Blood Pressure) ကို ေရာေနသူေတြရွိပါတယ္။ ေသြးေပါင္တက္မွာ စိုးလို႔ဆိုၿပီး ေသြးအားေကာင္းေစတဲ့ အစားအစာေတြကို မစားရဲၾကသူေတြလည္း ေတြ႕ဖူးပါတယ္။

ေသြးအားနည္းျခင္းဆိုသည္မွာ...
 ေသြးဟာ သူ႔ရဲ႕ အဓိကတာဝန္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ သယ္ပို႔မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအား နည္းေနတာကို ေသြးအားနည္းတယ္လို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အလုပ္ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အဲဒီလူကို အားနည္းေနတယ္လို႔ ေျပာ သလို ေသြးဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ေကာင္းေကာင္းသယ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ အေျခအေနကို ေသြးအားနည္းေနတယ္လို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 ေျခ၊ လက္ၾကြက္သားေတြ၊ ဦးေႏွာက္၊ အသည္း၊ ႏွလံုးစတဲ့ အဂၤါေတြအားလံုးဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို အလံု အေလာက္ရမွသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ အလံုအေလာက္မရလွ်င္ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ လူေတြဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို အသက္႐ွဴ သြင္းလိုက္တဲ့ ေလထဲကေန ရရွိပါတယ္။ အသက္႐ွဴသြင္း လိုက္လို႔ အဆုတ္ထဲေရာက္လာတဲ့ ေလထဲက ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ေသြးနီဥေတြက ရယူၿပီး ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔မွာရွိေနတဲ့ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြအားလံုးထံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ျဖန္႔ ျဖဴးေပးပါတယ္။ ေသြးနီဥေတြရဲ႕ ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ ႏိုင္စြမ္း က်သြားတာကို ေသြးအားနည္း တယ္လို႔ ေခၚ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ေသြးေပါင္ခ်ိန္ (Blood Pressure) ဆိုတာက ႏွလံုးရဲ႕ ညႇစ္အားေၾကာင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြထဲမွာ အရွိန္ႏွင့္ စီးဆင္းေနတဲ့ ေသြးေတြရဲ႕ ေသြးေၾကာနံရံေတြအေပၚ  သက္ ေရာက္တဲ့ ဖိအား (Pressure) ကို ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြ က်န္းမာေနလို႔ ညႇစ္အားေကာင္းလွ်င္ ေသြးဖိအား (ေသြးေပါင္ခ်ိန္) ေကာင္းၿပီး ႏွလံုးေရာဂါ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြ အားနည္းေနလွ်င္ ေသြးဖိအား (ေသြးေပါင္ခ်ိန္) က်ပါတယ္။ ေသြးထြက္မ်ား လြန္းလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေသြးထုထည္နည္းသြားတဲ့အတြက္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ပါတယ္။ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားလွ်င္လည္း ေသြးထုထည္ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ က်ပါတယ္။ ေသြးအား (ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ႏိုင္စြမ္းအား) နည္းတာႏွင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ (ေသြးဖိအား) က်တာကို မေရာေစခ်င္ပါဘူး။

 ေသြးအား (ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ႏိုင္စြမ္းအား) နည္း ေရာဂါျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အနက္ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပမွာက  အာဟာရဓာတ္ေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါအခ်ိဳ႕ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
 အသက္႐ွဴသြင္းလိုက္လို႔ အဆုတ္ထဲေရာက္လာတဲ့ ေလထဲက ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ေသြးေတြက ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္တာဟာ ေသြးနီဥေတြထဲမွာ ဟီမိုဂလိုဘင္ (Haemoglobin) ဆိုတဲ့ ဓာတ္ေပါင္းတစ္မ်ိဳး ရွိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးရဲ႕ ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ႏိုင္ စြမ္းဟာ ေသြးထဲမွာရွိတဲ့ ေသြးနီဥအေရအတြက္၊ ေသြးနီဥ တစ္ဥခ်င္းမွာ ရွိေနတဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင္ ဓာတ္ေပါင္းပမာဏ ေတြအေပၚမွာ  မူတည္ပါတယ္။ ေသြးနီဥ နည္းေနျခင္း၊ ေသြးနီဥ တစ္ဥခ်င္းမွာရွိေနတဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင္ ဓာတ္ေပါင္း ပမာဏ နည္းေနျခင္း၊ ေသြးနီဥေတြထဲက ဟီမိုဂလိုဘင္ ဓာတ္ေပါင္းေတြဟာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္တဲ့လုပ္ငန္းကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ဟာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕  အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာေသြးဆင္းတာ မ်ားလို႔ျဖစ္ေစ၊ အစာအိမ္အနာလို ကိုယ္တြင္းေရာဂါ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္မွ ေသြးေတြဆံုး႐ံႈးတဲ့အခါ ေသြးထုထည္ေရာ၊ ေသြးနီဥအေရအတြက္ပါ နည္းသြားၿပီး ေသြးအားနည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

 ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္သူေတြမွာ ငွက္ဖ်ားပိုးေၾကာင့္ ေသြးနီဥေတြဟာ သက္တမ္းမျပည့္မီ ေပါက္ကြဲၿပီး ခႏၶာ ကိုယ္မွာတင္ ပ်က္စီးသြားပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွ ေသြးေတြ အျပင္ကို မထြက္သြားေပမယ့္ ေသြးနီဥေတြ ေပါက္ကြဲၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ေသြးနီဥအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းဟာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြ ေသြးအားနည္းရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ေဆးဝါးေတြဟာ ေသာက္သံုးမွီဝဲသူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ ေသြးနီဥေတြ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒီေဆးေတြဟာလည္း ေသြးအားနည္း ေရာဂါ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 ေသြးနီဥအေရအတြက္ကလည္း ပံုမွန္၊ ေသြးနီဥ ေတြထဲမွာ ဟီမိုဂလိုဘင္ ဓာတ္ေပါင္းေတြလည္း ရွိေန ပါလ်က္ ရွိေနတဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင္ ဓာတ္ေပါင္းေတြဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို သယ္ပို႔ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ အမ်ိဳးအစား ေတြ ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း ေသြးအားနည္းပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာေတြ႕ရတဲ့ သာလာဆီးမီးယား (Thalassemia) ဆိုတဲ့ ေရာဂါဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ သယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင္ဓာတ္ေပါင္းကို သယ္ထားၿပီး သက္တမ္း မေစ့မီ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ ေသြးနီဥေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ တတ္ပါတယ္။ ေရာဂါျပင္းတဲ့ အမ်ိဳးအစားဆိုရင္ ကေလး ေတြဟာ မၾကာမၾကာ ေသြးသြင္း ကုသခံၾကရပါတယ္။

 ေသြးနီဥေတြကို ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ (Bone Marrow) ထဲမွာ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ Aplastic Anaemia ဆိုတဲ့ ေသြး အားနည္းေရာဂါမွာေတာ့ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီဟာ ေသြးနီဥေတြ အလံုအေလာက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းဟာ ေသြးနီဥအေရအတြက္နည္းၿပီး ေသြးအားနည္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီမွာ ေသြးနီဥေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့တာဟာ မွီဝဲစားသံုးတဲ့ ေဆးေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ေခတ္တစ္ခါက တိုက္ဖိုက္ေခၚ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ မွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးခဲ့ဖူးတဲ့ Chloramphenicol ေသာက္ေဆးဟာ လူသိမ်ားပါတယ္။

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ား
 ေသြးနီဥေတြ ထုတ္လုပ္ရာမွာေရာ ေသြးနီဥေတြ ထဲက ေအာက္ဆီဂ်င္ သယ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင္ ဓာတ္ေပါင္း တည္ေဆာက္ရာမွာပါ အာဟာရဓာတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအာဟာရဓာတ္ေတြ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ိဳးမက ျဖစ္ေစ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေသြးအားနည္းေရာဂါ မ်ိဳးကို အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ မ်ားလို႔ေျပာ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 ကမၻာေပၚမွာ ေသြးအားနည္းေရာဂါခံစားေနရသူ အမ်ားစုႀကီးဟာ သံဓာတ္အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးနီဥေတြကို ေအာက္ ဆီဂ်င္ သယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင္ ဓာတ္ေပါင္းထုတ္လုပ္ရာမွာ သံဓာတ္ အလံုအေလာက္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူေတြမွာ ေသြးနီဥ အေရအတြက္ ပံုမွန္ရွိပါလ်က္ ေသြးနီဥ တစ္ဥခ်င္းမွာ ဟီမိုဂလိုဘင္ဓာတ္ေပါင္း နည္းေနျခင္းက ေသြးအားနည္း ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းက ဟီမိုဂလိုဘင္ ထုတ္လုပ္မႈကို က်ဆင္းေစပါတယ္။

 သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါရွိသူေတြရဲ႕ ေသြးနီဥေတြထဲမွာ ဟီမိုဂလိုဘင္ ပမာဏဟာ ရွိသင့္တာ ထက္ နည္းေနပါတယ္။ ေသြးနီဥေတြဟာ  ပံုမွန္ထက္ အေရာင္ေဖ်ာ့ ေနပါတယ္။ အရြယ္အစားလည္း ပံုမွန္ထက္ ငယ္ေနပါတယ္။ ေသြးနီဥေတြ အေရာင္ေဖ်ာ့ၿပီး အရြယ္ ငယ္တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ (Hypochromic Microcytic Anaemia) လို႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ Hypochromic ဆိုတာ အေရာင္ေဖ်ာ့တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ ရၿပီးေတာ့ Microcytic ဆိုတာ “အလံုးေသးတယ္” လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဝက္ေက်ာ္၊ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး တစ္ဝက္ေက်ာ္ဟာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ကို ခံစားေနရပါတယ္။ ေသြးအားနည္းလွ်င္ လူႀကီးေတြ ဟာ အားသြန္ခြန္စိုက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကေလး ေတြဟာ အမ်ားနည္းတူ မေဆာ့ႏိုင္၊ မကစားႏိုင္ပါဘူး။ ေမာပန္းလြယ္ပါတယ္။ မ်က္ခြံေတြ၊ ႏႈတ္ခမ္းေတြ၊ လွ်ာ ေတြ ျဖဴဖပ္ျဖဴေလ်ာ္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ပိုၿပီး အေရးတႀကီး သိထားသင့္တာက သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေသြးအား နည္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ မီးဖြားစဥ္အခ်ိန္ေတြမွာ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပိုၿပီးနီး တတ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေသြးအားနည္းေနတဲ့ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြဟာ ဦးေႏွာက္ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ထိခိုက္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းေနခ်ိန္ ေရာက္တဲ့အခါ ပညာသင္ၾကားရာမွာ သံဓာတ္ျပည့္ဝတဲ့ ကေလးေတြလို မထက္ျမက္ဘူးဆိုတာ ကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။

သံဓာတ္ၾကြယ္ဝသည့္ အစားအစာမ်ား
 ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြက လူေတြမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ မ်ားတာဟာ ေရာဂါဘယ ထူေျပာျခင္း၊ ခ်ိတ္သန္ေကာင္ (Hook Worm) ႏွင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါေတြ အျဖစ္ မ်ားျခင္းတို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါး မွာေတာ့ အစားအေသာက္မွရတဲ့ သံဓာတ္မလံုေလာက္မႈ အေၾကာင္းကို အဓိကေျပာခ်င္ပါတယ္။

 အသားေတြမွာ သံဓာတ္ပါဝင္ပါတယ္။ အမဲသား၊ ဆိတ္သားလို အနီေရာင္အသားေတြဟာ ၾကက္သားလို အျဖဴေရာင္အသားေတြထက္ ပိုၿပီး သံဓာတ္ျြကယ္ဝပါ တယ္။ အသည္းမွာ သံဓာတ္အလြန္ၾကြယ္ဝပါတယ္။ သံဓာတ္ျပည့္ဝဖို႔ အခုေျပာခဲ့တဲ့ တိရစၦာန္ထြက္ အစား အစာေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် စားသံုးသင့္ပါတယ္။ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥႏွင့္ ႏြားႏို႔၊ ကြ်ဲႏို႔ စတာေတြဟာ သံဓာတ္ ျြကယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

 ပဲဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းရြက္ေတြ ဟာလည္း သံဓာတ္ျြကယ္ဝပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပဲႏွင့္ ဟင္း ရြက္ေတြအပါအဝင္ အပင္ထြက္အစားအစာေတြထဲက သံဓာတ္ကို အူထဲကေန ေသြးထဲေရာက္ေအာင္ စုပ္ယူရ တာဟာ အသားႏွင့္ အသည္းမွာပါတဲ့ သံဓာတ္ကို စုပ္ယူရ သေလာက္ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပဲႏွင့္ အရြက္ေတြ ကိုခ်ည္း အားကိုးလို႔မရပါဘူး။ ပဲႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေတြကို အသားေလးနည္းနည္းႏွင့္ ေရာၿပီးမွ စားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အသားေၾကာင့္ ပဲထဲက သံဓာတ္ကိုစုပ္ယူမႈ ပိုၿပီးေကာင္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပဲႏွင့္ ဆိတ္သားဟင္း၊ အသားအနည္းငယ္ပါတဲ့ ဟင္းရြက္သုပ္၊ ဟင္းရြက္ေၾကာ္ စသျဖင့္ အသားႏွင့္ပဲ၊ အသားႏွင့္အရြက္ ေရာၿပီးစားတာဟာ ေကာင္းတဲ့ စားေသာက္နည္းျဖစ္ပါ တယ္။

 ဗီတာမင္စီဟာ ပဲႏွင့္အရြက္ေတြထဲက သံဓာတ္ကို အူထဲကေန ေသြးထဲေရာက္ေအာင္ စုပ္ယူမႈကို ပိုၿပီး ေကာင္းေစတာမို႔ ပဲဟင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဟင္းမ်ားႏွင့္ ထမင္းစားၿပီးတဲ့အခါ မာလကာသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ လိေမၼာ္ ရည္ စတဲ့ ဗီတာမင္စီျြကယ္ဝတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ စားသံုးတာ၊ ဟင္းရြက္သုပ္ေတြကို သံပရာရည္ညႇစ္ၿပီး စားတာေတြဟာ ေကာင္းတဲ့ စားေသာက္နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 လက္ဖက္ေျခာက္မွာပါတဲ့ Tannic Acid ဟာ အစားအစာေတြထဲက သံဓာတ္ကို ေသြးထဲေရာက္ေအာင္ စုပ္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းကို ေႏွာင့္ယွက္တတ္တဲ့အတြက္ ထမင္း စားၿပီး ၂ နာရီအတြင္း လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာမွာ သုေတသန ျပဳၿပီး ေတြ႕ရွိထားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ထမင္းကို လက္ဖက္သုပ္ႏွင့္ စားျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းဖန္ဖန္ ေသာက္ျခင္းတို႔ကလည္း သံဓာတ္စုပ္ယူမႈကို ေႏွာင့္ယွက္ တယ္လို႔ ျမန္မာအာဟာရ သုေတသီေတြက ေျပာၾကပါ တယ္။

 သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း သံဓာတ္ အားေဆးကို ေန႔စဥ္မွန္မွန္ မွီဝဲသင့္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ဌာနက အခမဲ့ တိုက္ေကြ်းေပးေနပါတယ္။ အသက္ ၆ လမွ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေတြကိုတိုက္တဲ့ အားေဆးဟာ သံဓာတ္ပါဝင္တဲ့ အားေဆးမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အသက္ ၆ လ ေက်ာ္ၿပီးတဲ့ ကေလးေတြကို အသင့္ျပဳျပင္ထားတဲ့ ျဖည့္စြက္စာ ဝယ္ေကြ်းတယ္ဆိုရင္ သံဓာတ္ျဖည့္စြက္ ထားတဲ့ အစာမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ မိမိအိမ္မွာ ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ ထမင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ စတဲ့အစားအစာေတြကိုပဲ ေကြ်းတယ္ဆိုရင္လည္း အစာထဲမွာ ျဖဴးၿပီး၊ နယ္ၿပီး ေကြ်းလို႔ရတဲ့ တစ္ခါသံုး သံဓာတ္အမႈန္႔ (Iron Sprinkles) အထုပ္ကေလးေတြ ဝယ္လို႔ရေနပါၿပီ။ အခုအခါမွာ အား ျဖည့္ဆန္ဆိုတဲ့ အမည္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အာဟာရျဖည့္ ဆန္မွာ အာဟာရဓာတ္ ၈ မ်ိဳး ျဖည့္စြက္ထားတဲ့အနက္ သံဓာတ္လည္း ပါဝင္ေနတာမို႔ အိမ္ေတြမွာ မိသားစုတစ္စု လံုး အာဟာရျဖည့္ဆန္ကို စားသံုးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါ တယ္။

ေဖာလစ္အက္ဆစ္ (Folic Acid) ခ်ိဳ႕တဲ့၍ ျဖစ္ရသည့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ
 ေဖာလစ္အက္ဆစ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ေသြး အားနည္းေရာဂါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြမွာ သံဓာတ္ႏွင့္ ေဖာလစ္ အက္ဆစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

 ေဖာလစ္အက္ဆစ္ခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီအတြင္း ေသြးနီဥေတြ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရင့္က်က္မႈကို ထိခိုက္ပါ တယ္။ ေသြးနီဥေတြ ႀကီးျပင္းပံုဟာ ထူးျခားပါတယ္။ ေသြး နီဥေတြဟာ ျဖစ္ေပၚစမွာ အရြယ္အစားႀကီးေနရာက သက္တမ္းရင့္လာတာႏွင့္အမွ်  အလံုးအထည္ ငယ္သြားပါတယ္။

 ေဖာလစ္အက္ဆစ္ခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ျဖစ္ရတဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါမွာ ေသြးနီဥေတြဟာ ရင့္က်က္ၿပီး ပံုမွန္အရြယ္ မျဖစ္လာ (ငယ္မလာ) ဘဲ  ႏုစဥ္ကအတိုင္း အရြယ္အစား အႀကီးႀကီးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာလစ္ အက္ဆစ္ခ်ိဳ႕တဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါဟာ ေသြးနီဥေတြ ပံုမွန္ထက္ အရြယ္အစားႀကီးတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ (Macrocytic Anaemia) မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ Macrocytic ဆိုတာ အလံုးႀကီးတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ရင့္က်က္ မလာတဲ့ ေသြးနီဥႀကီးေတြဟာ ဟီမိုဂလိုဘင္ သယ္ေဆာင္ တဲ့ လုပ္ငန္းကို မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။

 ေဖာလစ္အက္ဆစ္ၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြက အမဲအသည္း၊ ၾကက္အသည္း စတဲ့ တိရစၦာန္ထြက္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ပဲတီ၊ အနီေရာင္ ေဂၚဖီထုပ္၊ ပန္းေဂၚဖီႏွင့္ဘေရာ့ကိုလီ (Broccoli) ဆိုတဲ့ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း အပါအဝင္ အပင္ထြက္ အစားအစာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ခ်ိဳ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါမွ ကာကြယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းက ေဖာလစ္အက္ဆစ္ပါတဲ့ ေဆးျပားေတြ မွီဝဲျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို က်န္းမာေရးဌာနက တိုက္ေကြ်းေနတဲ့ သံဓာတ္ေဆးျပား ေတြမွာ ေဖာလစ္အက္ဆစ္လည္း ပါဝင္ေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ဟာ ကိုယ္ဝန္ရင့္ေနခ်ိန္မွာ ေသြးအား နည္းေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ကိုယ္ဝန္ႏုစဥ္မွာ သေႏၶသားရဲ႕ ဦးခြံ႐ိုးႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးေတြ ပံုမွန္ႀကီးထြားမႈကို အားေပးပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ႏုစဥ္မွာ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ သေႏၶသားဟာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးေတြ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ၿပီး ေမြးလာႏိုင္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့၍ ျဖစ္ရသည့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ
 ဗီတာမင္ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ အလြန္ရွားပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါ တယ္။ အစားအစာမွာ ဗီတာမင္ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ ျဖစ္တာ ထက္ အစားအစာထဲက ဘီတြဲကို အူထဲကေန ေသြးထဲ ေရာက္ေအာင္ မစုပ္ယူႏိုင္တာက အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာလိုပဲ ေသြးနီဥေတြ ထုပ္လုပ္မႈႏွင့္ ပံုမွန္ရင့္က်က္မႈကို ထိခိုက္ပါတယ္။ ေသြးနီဥေတြဟာ သက္တမ္းရင့္ လာေပမယ့္ အရြယ္ငယ္မသြားပါဘူး။ ေအာက္ဆီဂ်င္ လည္း မသယ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါဘူး။

 ဒါေၾကာင့္ ဗီတာမင္ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ျဖစ္ရတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါမွာလည္း ေသြးနီဥ ေတြဟာ ပံုမွန္ထက္ အရြယ္အစားႀကီးေနတတ္ပါတယ္။ ေသြးနီဥေတြရဲ႕ အရြယ္အစားႀကီးေနတာကိုၾကည့္ၿပီး ဗီတာမင္ဘီတြဲခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ ျဖစ္တာလား၊ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ ျဖစ္တာလားဆိုတာ ခြဲျခားမသိႏိုင္ပါဘူး။ ဗီတာမင္ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းက ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ေစ႐ံုသာမက အာ႐ံုေၾကာေတြကိုလည္း ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ဘီတြဲခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ျဖစ္တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ေဖာလစ္အက္ဆစ္ေပးၿပီး ကုသ မယ္ဆိုလွ်င္ ေသြးနီဥေတြ ပံုမွန္ရင့္က်က္ၿပီး ေသြးအား နည္းေရာဂါ သက္သာသြားႏိုင္ေပမယ့္ အာ႐ံုေၾကာေတြ ထိခိုက္ျခင္းက အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုၿပီးဆိုးရြားလာ တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးနီဥေတြ အရြယ္အစားႀကီး ေနတဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါကို ေဖာလစ္အက္ဆစ္ခ်ိဳ႕တဲ့ တာလား၊ ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့တာလားဆိုတာ ခြဲခြဲျခားျခားသိဖို႔ ေသြးကို အထူးဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္မႈတစ္မ်ိဳး ျပဳလုပ္ၿပီး ဘီတြဲခ်ိဳ႕တဲ့တာဆိုလွ်င္ ဗီတာမင္ဘီတြဲ ထိုးေဆးႏွင့္ ကုသရပါတယ္။

 ဗီတာမင္ဘီတြဲ ၾကြယ္
ဝတဲ့ အစားအစာေတြက အသား၊ ငါး၊ ပင္လယ္စာမ်ား၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္အစားအစာမ်ား၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ စတဲ့ တိရစၦာန္ထြက္ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးအရြက္မ်ားမွာ ဗီတာမင္ဘီတြဲ မပါတဲ့ အတြက္ အသားႏွင့္ ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့အျပင္ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ငံုးဥလည္း မစား၊ ႏို႔လည္းမေသာက္သူ သက္သတ္လြတ္သမားေတြအေနနဲ႔ ဗီတာမင္ဘီတြဲကို ေဆးအျဖစ္ မွီဝဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
............................
ေဒါက္တာလွၾကည္ 

Credit:  Food Magazine

Tuesday, April 24, 2018

ဆရာ ေဆြမင္း(ဓနုျဖဴ)ရဲ႕ ျမိဳင္ရာဇာ တြတ္ပီ PDF စာအုပ္မ်ား


ငယ္စဥ္ကတည္းက လက္​ပြန္​းတတီး ဖတ္႐ႈအားေပးခဲ့ရေသာ ဆရာ ေဆြမင္း (ဓႏုျဖဴ)  ရဲ႕ လက္ရာ တြတ္ပီစာအုပ္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ စုစည္းေ၀မ်ွတာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀က်က် ရယ္ေမာႏိုင္ၾကပါေစ။

*** တြတ္ပီ PDF 172 files ***
အကုန္လံုးေတာ့မဟုတ္ေပမဲ႔ အလြယ္တကူရွာလို့ရေအာင္ ရသေလာက္စုစည္းထားတာပါ...

1.ျမိဳ႕ ျပပံုျပင္မ်ားထမတြဲ      21MB
https://ww.mediafire.com/download/9r55man3wuo6xf2

2.ျမိဳ႕ ျပပံုျပင္မ်ား ဒုတိယတြဲ      34.9MB
https://www.mediafire.com/download/d7do553zoxshizw

3.ေတာမုဆိုး၏စြန့္စားခန္းမ်ား       8.9MB
https://www.mediafire.com/download/f3bwhxmngmb2k0p

4.အဆိပ္သင့္ေသာသူမ်ား      30.1MB
https://www.mediafire.com/download/hebptihn5l5pxh5

5.သူရဲေကာင္း      14.2MB
https://www.mediafire.com/download/62sfia2k6os1611

6.ဥမိဘိစိ      8.7MB
https://www.mediafire.com/download/zxuaqmeky4tccgj

7.ေတြ႔လ်ွင္အေၾကာင္းၾကားေပးပါ ေက်းဇူးဆပ္ပါမည္      7.7MB
https://www.mediafire.com/download/c3r8ozr3fesdqoo

8.ျမစမ္းသီလာ      29.4MB
https://www.mediafire.com/download/coi4n97edosj8jh

9.ေညာင္ပင္တေစၧ      30MB
https://www.mediafire.com/download/dl5c18t81enlwa4

10.က်ားမင္း      5.1MB
https://www.mediafire.com/download/oat93w52kt4yp98

11.အဘိုး​ေပါက္​ပီ၏ ဘဝမွတ္​တမ္​း ၁     27.7MB
https://www.mediafire.com/download/dwr7jygkr1wy5w9

12.အဘိုး​ေပါက္​ပီ၏ ဘဝမွတ္​တမ္​း ၂      31.5MB
https://www.mediafire.com/download/lysnjcvjj5xr8aa

13.ထူးဆန္းေသာဧကရီ        26.7MB
https://www.mediafire.com/download/dh1700hkjb88gk1

14.ၾကိဳးဝိုင္းထဲကအခ်စ္      12.6MB
https://www.mediafire.com/download/17nmnbma5gg5snb

15.မရွိမျဖစ္ဗိုက္      10MB
https://www.mediafire.com/download/8zq2qqa82jlm7cn

16.မုဆိုးနွလံုးသား       29MB
https://www.mediafire.com/download/oyda13a1yah646m

17.နွစ္ပြင့္စံပယ္       22.9MB
https://www.mediafire.com/download/qcapw3d2hj2ol6m

18.ေဆြမင္း(ဓနုျဖဴ ) _ ဘဝတစ္ခု အမွတ္တရ      1.3MB  (ဆရာေဆြမင္းရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြကိုစုစည္းထားတဲ႔ စာအုပ္)
https://www.mediafire.com/download/5k79retgdwnd739

19.ပံုမွားရိုက္သူမ်ား      27.4MB
https://www.mediafire.com/download/wqb65do49fzab4k

20.ဘဝတစ္ခုအမွတ္တရ     36.5MB
https://www.mediafire.com/download/o30sv9q0hn1plpp

21.နတ္သမီးစံအိမ္      34MB
https://www.mediafire.com/download/cuqpuyjbko6ti1h

22.အတိတ္ခါးခါး ၁     4.9MB
https://www.mediafire.com/download/a4joaac9vd7l50v

23.အတိတ္ခါးခါး ၂      11.3MB
https://www.mediafire.com/download/ly2c16vdk83xap6

24.ပင္​လယ္​မုဆိုး      24.8MB
https://www.mediafire.com/download/axpgo64g2y7e7bh

25.မ်ွင့္ ကိုသာအခ်စ္ဆံုး      11.4MB
https://www.mediafire.com/download/wudd7icc43lo0b4

26.မင္းသားငျပဴး ရေသ့တာေတ နွင္းဆီဒိန္းေဒါင္း        31.5MB
https://www.mediafire.com/download/m2tpl67r0vf7cqh

27.မုဆိုးနားနီးတံငါ တံငါနားနီးမုဆိုး       62.6MB
https://www.mediafire.com/download/23r9si36uo68o3m

28.ခ်စ္ေသာမ်ွင္       16.1MB
https://www.mediafire.com/download/e8ftk4ys409tckw

29.မင္းသားၾကီး      20.5MB
https://www.mediafire.com/download/d69553232dmtkat

30.မိစာၦ​ေစတမန္​       13.1MB
https://www.mediafire.com/download/9znorw2085eh1cb

31.ဟာသဥယ်ာဥ္ ၂       14.7MB
https://www.mediafire.com/download/1jx27bls06n3gcz

32.ဟာသဥယ်ာဥ္ ၅       14.5MB
https://www.mediafire.com/download/jzgsgw43omrb2do

33.ဟာသဥယ်ာဥ္ ၇       16.1MB
https://www.mediafire.com/download/m1r3iyunpqwwj24

34.ဇာတ္သိမ္းခန္းမွာလြမ္းရသည္     26MB
https://www.mediafire.com/download/rsjay0mbj3g9h4r

35.အဏၰဝါပါးမည္းၾကီး      19.2MB
https://www.mediafire.com/download/wab25d55kbixljh

36.ေမာင့္ေရႊနဖူးစာ      22.7MB
https://www.mediafire.com/download/585pepm3qjry7f1

37.ဝါးရံုပင္သရဲ       26.8MB
https://www.mediafire.com/download/b7u7bx9wzb7vtr3

38.စုတ္ဖြားသတၱဝါၾကီး       38.2MB
https://www.mediafire.com/download/8rcfdplhkqlc299

39.ေျမေအာက္တိုင္းျပည္      14.5MB
https://www.mediafire.com/download/e61ruttb6qf51c8

40.မင္းပုန္းေတာင္မွစြယ္ဝါၾကီး      52.7MB
https://www.mediafire.com/download/iv8649fkx699cfb

41.ေတာၾကီးကေဝ      23.8MB
https://www.mediafire.com/download/0p4jocvup6aeess

42.ဝက္​ဝံခ်စ္​​ေသာ​ေကာင္​မ​ေလး      23.3MB
https://www.mediafire.com/download/k32uzbhckyk2nit

43.ပစ္ခ်လိုက္ရမလား      17.7MB
https://www.mediafire.com/download/dbxa2qj49hbd5l1

44.ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာမိုးရက္မ်ား       30.6MB
https://www.mediafire.com/download/5991fl01dmbbsnx

45.သမန္းကေဝ       39.2MB
https://www.mediafire.com/download/dn2sq8u23q0s4wa

46.အရိုင္းအယဥ္      55.2MB
https://www.mediafire.com/download/c0c0jrhzdqzpkj1

47.ထူးဆန္းေထြလာက်ြန္းသႏၱာ      17.3MB
https://www.mediafire.com/download/c255t9ixaley6xk

48.ဆင္ျဖဴေတာ္     51.7MB
https://www.mediafire.com/download/j73od44dog5d8eu

49.ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေရႊျမိဳ႕ ေတာ္       18.1MB
https://www.mediafire.com/download/5w27z4pg3bzf3i5

50.တူနွစ္​ျဖာ​ေ႐ႊဂ​ေဟဆက္​လို႔      27.2MB
https://www.mediafire.com/download/37829s624izc3h1

51.​ေႁမြ      17.6MB
https://www.mediafire.com/download/nk5cn65y7vfazmo

52.က်ားသစ္​နက္​ရွာပံု​ေတာ္​      47.2MB
https://www.mediafire.com/download/0p38vo8b5mzysfu

53.​ေ႐ႊရည္​​ေငြရည္​​ေလာင္​းပါ​ေသာ္​လည္​း      32.7MB
https://www.mediafire.com/download/c5aq4rqa76ujfob    

54.မ်ဳိးပြားပံုတူမ်ား      44.2MB
https://www.mediafire.com/download/6m7i66wbyraqb1y

55.ဥယ်ာဥ္မွဴးနွင့္ ပန္းပံုျပင္      9.6MB
https://www.mediafire.com/download/icoddyfpufl3okt

56.လြမ္းရစ္ေတာ့ေလသၾကၤန္ေႏြ      17MB
https://www.mediafire.com/download/nj0u24lasi2eafu

57.မဟူရာမိုးႀကိဳး       39.8MB
https://www.mediafire.com/download/ru43z1k92m0mm1e

58.ေဝလာေဝးနယ္မွဟင္းမ်ုိးၾကီး      34.5MB
https://www.mediafire.com/download/ipeac6c25wto6rs

59.ၾကိဳးဝိုင္းထဲက ဇာတ္ဆရာ      38.3MB
https://www.mediafire.com/download/irh3zzbw6o3wvg6

60.သၾကၤန္အိမ္​ငွားရန္​ရွိသည္​       28.1MB
https://www.mediafire.com/download/sce2amddv8fcjyi

61.ၾကြက္ရဲ႕ အေယာင္ ေၾကာင္ရဲ႕ အလား      28.5MB
https://www.mediafire.com/download/57m7j128koec50o

62.ေလာ္မဂၤလာ      23.7MB
https://www.mediafire.com/download/rrb0cje893wa34g

63.မဟာေတာ္ဝင္ၾကံဳတိုင္း     37.5MB
https://www.mediafire.com/download/joup5h17q7wipi7

64.​ၾသခ်ရတဲ့ ေဘာသမတို႔ရဲ႕ပြဲ     15.8MB
https://www.mediafire.com/download/228kzqs7w2pu0j7

65.သီတင္းက်ြတ္ေတာ့မည္      39.3MB
https://www.mediafire.com/download/wmcuu1mlvlo5u1q

66.လႊဲခ်က္ကနာ     43.1MB
https://www.mediafire.com/download/m57x9i49dyvjtq4

67.ေခတ္သစ္အခ်စ္ေရြးေကာက္ပြဲ     29.7MB
https://www.mediafire.com/download/92dg2e30fi75qws

68.လူပ်ဳိ ၾကီးမ်ားဒုကၡ      32.1MB
https://www.mediafire.com/download/x46pk4wafwdm0i4

69.ေရာင္စံုမွန္ေျပာင္း      11.4MB
https://www.mediafire.com/download/824c8ljv5z5l7vl

70.အညာဇင္ေယာ္      32MB
https://www.mediafire.com/download/rr2krqlc7pg2zqc

71.လွဴ မ်ွေဝ၍      18.6MB
https://www.mediafire.com/download/wovhgd6wg3c1cql

72.ဆင္ၾကီးမုန္တိုင္း     42.3MB
https://www.mediafire.com/download/94kw5o29mrggaaf

73.ေသြးစုပ္သတၱဝါဆန္းမ်ား       35.1MB
https://www.mediafire.com/download/2k27g8pir2l6kyk

74.ခ်စ္ရပါသည္ ေမြးဌာနီ      33.2MB
https://www.mediafire.com/download/znmlt4b96botmmy

75.ဝကၤပါ​ေတာင္​မွသတၱဝါဆန္​း      49.3MB
https://www.mediafire.com/download/mu7s7oem33ejvb3

76.မႏၲလာခရီး      6.2MB
https://www.mediafire.com/download/udvu8ds8azxxufx

77.အလံတစ္ရာေျမြဆိုးၾကီး     39.1MB
https://www.mediafire.com/download/00zts8l33g3xgn2

78.မိဘတို့ဝတၱရားရွိသည့္အတိုင္း      15.8MB
https://www.mediafire.com/download/78mmp4ccbfps80o

79.နတ္ရဲေတာင္ရဲ႕ လ်ဳိွ႕ ဝွက္ခ်က္      47.6MB
https://www.mediafire.com/download/g91z2d2uqh37apz

80.ေကာလႅိယအင္းေခြးၾကီး      28.9MB
https://www.mediafire.com/download/a6uheo9x0bxytca

81.လက္​ပံခါး     34MB
https://www.mediafire.com/download/2oqgrwagna977op

82.မာန္​စြယ္​​ေဖြး​ေဖြး      35.3MB
https://www.mediafire.com/download/69oc3d7yhbg5cq9

83.ျမိဳ႕ ေက်ာင္းကေခါင္းေလာင္းသံ      29.2MB
https://www.mediafire.com/download/nendv9523ay094k

84.ေလာင္ျမဳိွက္တတ္ေသာ      34.4MB
https://www.mediafire.com/download/wm8p79dg24pg1ff

85.သံ​ေယာဇဥ္​ ဆရာမ​ေလး     20.5MB
https://www.mediafire.com/download/c6ph7clg7ez04y9

86.ဖိုက္ ဖိုး ထရီး တူး ဝမ္း...အက္ရွင္      36.7MB
https://www.mediafire.com/download/7fru8na41swbrv3

87.ထမ္းလို့က်န္ရစ္ခဲ႔မွာကိုအားနာပါတယ္ေလ      20.6MB
https://www.mediafire.com/download/2d258camt6cewge

88.ရန္ပံုေငြေပ်ာက္ဆံုးမႈ      20.2MB
https://www.mediafire.com/download/42nbf5fae6omobe

89.ကမ႓ီရဗိုက္ကေလး       19.9MB
https://www.mediafire.com/download/wmbwyqmb7ax7ba5

90.သမုဒၵရာ ဝမ္​းတထြာ     20.3MB
https://www.mediafire.com/download/wjrw5ob54zvi2yv

91.အ​ေဖဒဲ့ပီ၏ ဘဝမွတ္​တမ္​း     89.8MB
https://www.mediafire.com/download/5le395a7c1nc5l3

92.ေအာင္ဘာေလ ဒုတိယပိုင္း     31.1MB
https://www.mediafire.com/download/e6h4b2qk1ox0e73

93.ေအာင္ဘာေလ ပထမပိုင္း       20.3MB
https://www.mediafire.com/download/g5e73krt5wsrrcq

94.နဂါးစက္ေရာင္ပတၱျမားၾကီး      43MB
https://www.mediafire.com/download/wlf347tgl4jdll4

95.တြတ္​ပီတို႔ကတဲ့ဇာတ္​     27.3MB
https://www.mediafire.com/download/b2p16g7j8ceu6pa

96.မိုးပ်ံေတာင္နီခရီးၾကမ္း      66MB
https://www.mediafire.com/download/kj151e5x0w4r1w7

97.စမ္းေရပမာမိေမတၱာ      36.1MB
https://www.mediafire.com/download/r6wwjb5lwaml354

98.က်ားျဖဴ တေစၦေတာလံုးေမႊ       34.3MB
https://www.mediafire.com/download/cc09cgi6mc9gwv4

99.မယ့္သည္းခ်ာ      44MB
https://www.mediafire.com/download/bmos53mmdm77m5z

100.မိုးကုတ္သူေဌး ဗိုက္ကေလး     37.2MB
https://www.mediafire.com/download/mvwturt9m8wq38o

101.ဝဋ္      26.7MB
https://www.mediafire.com/download/w0tix6gq56ntmht

102.မေသေဆးရွာပံုေတာ္       15.8MB
https://www.mediafire.com/download/ii23a7nv7fkgv8a

103.က်ားျဖဴရွင္​သိုက္​    35.4MB
https://www.mediafire.com/download/cg6zu472cxqqh6f

104.ဟိမဝႏၲာျခ​ေသၤ့     48MB
https://www.mediafire.com/download/bxbepnvp2q1ve34

105.အေၾကာင္းရွာေတာ့ေခါင္းမွာခ်ာခ်ာလည္      35.8MB
https://www.mediafire.com/download/qeo56eea8iidg13

106.ေရာျမိဳ႕ ကျပန္ခဲ႔တယ္     40.9MB
https://www.mediafire.com/download/u2faqwoof69qz47

107.ေရႊလူဝံ     28.3MB
https://www.mediafire.com/download/kb5tkab3z4l9ff3

108.ၿမိဳ႕ ျပခရီး     17.2MB
https://www.mediafire.com/download/iipr3z2z4995skh

109.ၾကံဳတိုင္းယူနိုက္တက္       40MB
https://www.mediafire.com/download/zschxnrsd4981ev

110.​ေနွာကူးႀကီး    15.4MB
https://www.mediafire.com/download/44948vavxjgxzs4

111.သႏၲာက်ြန္​း      41.1MB
https://www.mediafire.com/download/362gh8vuu55ykw3

112.က်ဳိက္ထီးရိုးဘုရားဖူး    5.7MB
https://www.mediafire.com/download/rbcdozgs4m68efd

113.ရႈပ္​​ေထြး​ေပြလီဝိညဥ္​ကမ႓ာဆီသို႔      36.9MB
https://www.mediafire.com/download/9d8hp6ad9xa5oc8

114.ဗီဒီယိုဇာတ္လိုက္      24.4MB
https://www.mediafire.com/download/wdd4je6x7px596u

115.ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ      14.3MB
https://www.mediafire.com/download/c8i4o2zjus74h25

116.က်ြန္​ုပ္​နွင္​့အားႏြဲ႕သူပါကြယ္​       33MB
https://www.mediafire.com/download/aeyan8tnq1b6han

117.အခ်စ္​နွစ္​ပတ္​လည္​​ေန႔      31.9MB
https://www.mediafire.com/download/9nrf6yaa8tckthc

118.ပရမ္းပတာ အရိုင္းတို့ရြာ      36.7MB
https://www.mediafire.com/download/46p69cut5cjxm2e

119.အာဖရိကတိရစာၦန္​ႀကီးမ်ား       33.6MB
https://www.mediafire.com/download/7qwjbjjmk46po7q

120.က်ားနွင္​့ယွဥ္​ၿပိဳင္​လိပ္​သာနိုင္​      34.6MB
https://www.mediafire.com/download/04b1uu2xpjwpo69

121.ကံၾကမၼာစက္ဝိုင္းထဲကလူ       10.5MB
https://www.mediafire.com/download/pn4nysu2a9m6ucb

122.က်ြန္ုပ္လက္ဝါးနွင ့္မေသးမ်ွင္ပါးမိတ္ဆက္ျခင္း (တတိုင္းေမႊးဂ်ာနယ္ပါကာတြန္းမ်ား)     7.3MB
https://www.mediafire.com/download/aqvxkqth3kwjlqx

123.ထူးဆန္းေသာရြာကေလး (တတိုင္းေမႊးဂ်ာနယ္ပါကာတြန္းမ်ား)      2MB
https://www.mediafire.com/download/1lgnnftnol37g8y

124.မိုဘိုင္းရင္ခုန္သံ (တတိုင္းေမႊးဂ်ာနယ္ပါကာတြန္းမ်ား)      9.7MB
https://www.mediafire.com/download/spbgqsyo9oqq0g0

125.စေတာ္ဘယ္ရီပင္ေအာက္ကလူတခ်ဳိ့  (တတိုင္းေမႊးဂ်ာနယ္ပါကာတြန္းမ်ား)      8.3MB
https://www.mediafire.com/download/pap1j63d5o0r4u1

126.မိန္းမနိုင္နည္း (တတိုင္းေမႊးဂ်ာနယ္ကာတြန္းမ်ား)      3.8MB
https://www.mediafire.com/download/a5bxd8kn3cf5tb4

127.တိုက္​က်ား       44MB
https://www.mediafire.com/download/78k6k6d8ajkq7aj

128.ဆင္​သင္​းကြဲ လူသင္​းကြဲ       23.5MB
https://www.mediafire.com/download/dfcuinud9dz7pq8

129.လက္​​ေ႐ြးစင္​စြန္​႔စားခန္​းမ်ား ၂       4.9MB
https://www.mediafire.com/download/fngtk6sns4lnru4

130.လက္ေရြးစင္စြန့္စားခန္းမ်ား ၃      3.2MB
https://www.mediafire.com/download/x5e3znk526p6737

131.လက္​​ေ႐ြးစင္​စြန္​႔စားခန္​းမ်ား ၅      12MB
https://www.mediafire.com/download/vgs6c262dbh0imx

132.႐ြာ​ေက်ာင္​းက​ေခါင္​း​ေလာင္​းသံ      22.7MB
https://www.mediafire.com/download/o07ud9c57dbc5c2

133.မာလာဆို​ေသာပန္​းက​ေလး       33.2MB
https://www.mediafire.com/download/d4eqip3d77q8akv

134.​ေတာမုဆိုး၏အ့ံဖြယ္​ျပႆနာ      10.5MB
https://www.mediafire.com/download/c474y86ox27z6rl

135.အစိမ္​းရင္​့​ေရာင္​​ေႏြပံုျပင္​      12.6MB
https://www.mediafire.com/download/6vo4ripcf5j3y0a

136.ဤသို့ျပဳရ       23.2MB
https://www.mediafire.com/download/9d3lkl5n23w9wkr

137.ဆင္​​ေသ​ေခ်ာက္​ရတနာ      54.5MB
https://www.mediafire.com/download/8yq3w0b5lu4ld6i

138.သူရာဘီလူး     23.1MB
https://www.mediafire.com/download/zp3cc3pceqchxju

139.ေငြပင္မွာနားေသာ္လည္း     34.1MB
https://www.mediafire.com/download/julcigizlmnmpdc

140.ပန္​းရိုင္​းမာလာဂ်ဴနီယာ       34.5MB
https://www.mediafire.com/download/e6zb18b55b66s51

141.စိတၱဇလင္​မယား       28.3MB
https://www.mediafire.com/download/0odwhimwkhl78ti

142.မာယာပင္လယ္       24.5MB
https://www.mediafire.com/download/dsy5u05894sua6f

143.ေတာင္ေတာ္သခင္မ      30.2MB
https://www.mediafire.com/download/jra7s683xxxx8wd

144.ၾကံဳတိုင္းနယ္မွက်ားေသာင္းက်န္း      12.6MB
https://www.mediafire.com/download/ap9xldec1t4andc

145.ေနာက္မဆုတ္နဲ႔ကိုဝက္ဝံ      24.9MB
https://www.mediafire.com/download/2u4e17xh17m3jkj

146.ဥပါဒန္သားေကာင္       22.2MB
https://www.mediafire.com/download/ecicym0jdi7bkb1

147.အျမန္လမ္းမွလူဝင္စား       30.6MB
https://www.mediafire.com/download/aodfc444419179a

148.သၾကၤန္      7MB
https://www.mediafire.com/download/9ogcfwq1n9d2a38

149.သံုးပြင့္ဆိုင္ရတနာသိုက္       24.2MB
https://www.mediafire.com/download/lvrwt8chmyk1q1p

150.လူက်ားသစ္      24.5MB
https://www.mediafire.com/download/7ll8lzxv2s8jd4i

151.ရုကၡရာဇာ      30.1MB
https://www.mediafire.com/download/tjn55ske8su0ob8

152.နွင္းလူကလဲ႔စား      32.6MB
https://www.mediafire.com/download/4xcbubn9pswaqrr

153.နတ္ဝင္သည္မ်ား      4.4MB
https://www.mediafire.com/download/yhjwk5b74o3oauv

154.တြတ္တို့၏မာယာ      32.3MB
https://www.mediafire.com/download/0c1xr7mt7o0dxm7

155.က်ြဲလင္းၾကီး      23MB
https://www.mediafire.com/download/21512uldahcpx3y

156.ငစြန့္စားတို့တိုင္းျပည္      36.7MB
https://www.mediafire.com/download/cg24e6m239h36c4

157.ေတာေဒဝါ      3.6MB
https://www.mediafire.com/download/f3l96s2xf77cl4d

158.မႏၲလပရိယာယ္      60.8MB
https://www.mediafire.com/download/mzin8h7w32b2mjb

159.မာယာစံအိမ္      5.6MB
https://www.mediafire.com/download/lds7ir9whnn3cpr

160.ေရျမင့္ေသာ္လည္းမတင္နိုင္သည့္ေရႊျကာ     51.9MB
https://www.mediafire.com/download/5oe8n01o95xpy1q

161.စိမ့္စမ္းျမိဳင္မွေမာင္ဥကၠာ      44.5MB
https://www.mediafire.com/download/2662b58h377p05a

162.ေမတၱာေနွာင္ႀကိဳး     33.6MB
https://www.mediafire.com/download/aov38iorjpqt255

163.တြတ္ပီဇာတ္လမ္းတိုေလးမ်ား       7.7MB
https://www.mediafire.com/download/bebi01b9rstw4bv

164.တြတ္ပီဇာတ္လမ္းတိုေလးမ်ား ၂      10MB
https://www.mediafire.com/download/yoo1ychibr7k444

165.ေလာကဘံု       13.6MB
https://www.mediafire.com/download/zsfjatfa47nag7w

166.အိမ္​ငွားရန္​ရွိသည္​      33.8MB
https://www.mediafire.com/download/hgb3t54tifb4hr5

167.အဏၰဝါေဒဝီ     24.3MB
https://www.mediafire.com/download/e0f8nm3j7l978pr

168.သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္       8.7MB
https://www.mediafire.com/download/78vab7441b40kze

169.ၾကံဳတိုင္းရြာေရာက္ဧည့္စိမ္းမ်ား      31.1MB
https://www.mediafire.com/download/tlmfe2dla77djzv

170.အသည္းလိုက္မုဆိုး       37MB
https://www.mediafire.com/download/2zvqx27tqs3vbdd

171.ဇာတ္ခံုေပၚကျကတဲ႔အခါနွင့္ သိုက္နန္းပတၱျမားျကီး     29.2MB
https://www.mediafire.com/download/fj3l47cpz67uc5r

172.ေသမင္းတံခါးေခါက္ေသာေရာဂါ       8.6MB
https://www.mediafire.com/download/vk4m8afamg9n27l

Credit: Orginal Owners