Friday, April 27, 2018

"သခြားေမႊး စုိက္ပ်ဳိးနည္း (MUSKMELON)"


ျမန္မာအမည္ - သခြားေမႊး
အဂၤလိပ္အမည္္ - MUSKMELON
႐ုကၡေဗဒအမည္ - Cucumis melo
မ်ဳိးရင္းအမည္ - CUCURBITACEAE

သခြားေမႊးသည္ ျမန္မာသခြားမသီးမ်ဳိးႏွင့္ အန႔ံအဆင္း ဆင္တူေသာ္လည္း ျမန္မာသခြားမသီးမ်ဳိး ေလာက္ အန႔ံစူးရွမႈမျပင္းထန္ဘဲ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အနံ႔ရွိပါသည္။ အခ်ဳိဓာတ္မွာ ျမန္မာသခြားမသီးမ်ဳိး ထက္ ပိုမုိျမင့္မားၿပီး အသားမွာ ေစးပိုင္ေန၍ စားသံုးရာတြင္ ထူးျခားေသာ အရသာေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ အခ်ဳိပြဲ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္၍လည္းေကာင္း စားသံုးၾကပါသည္။

၁။ မူရင္းေဒသ
 အိႏၵိယႏိုင္ငံျဖစ္၍ သခြားေမႊးအား Cantalourpe ဟုလည္း လူသိမ်ားၾကသည္။ အေမရိကတုိက္၊ အာရွ မိုင္းနားေဒသႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတုိ႔တြင္ စီးပြားျဖစ္တြင္က်ယ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။

၂။ အမ်ဳိးအစား
 အသီးပံုသ႑ာန္မွာ အလံုးပံု၊ ဘဲဥပံု၊ လံုးရွည္ပံုဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ရၿပီး  အသီးခြံအေရာင္မွာ အစိမ္း အႏု၊ အရင့္၊ အျဖဴေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ အသီးခံြသည္ ေျပာင္ေခ်ာရွိသ လုိ ပိုက္ကြန္သဖြယ္ အကြက္မ်ား မထင္မရွား ပါ၀င္ေသာမ်ဳိးႏွင့္ အကြက္ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ မ်ဳိးအျဖစ္လည္း ေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ရပါသည္။

 အကြက္ေပၚလြင္သိပ္သည္းမႈေပၚ မူတည္၍ ေစ်းကြက္တြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈကြဲျပားေၾကာင္းေတြ႕ရပါ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအရ အကြက္လွေသာ သခြားေမႊးအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေသာ ဓေလ့ ထြန္းကားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းသား အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္၊ ျဖဴစိမ္းေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္၊ လိေမၼာ္နီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ရွိ ၿပီး ျဖဴစိမ္းေရာင္မွာ ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္လုိအား အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

 သခြားေမႊးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေစ့မ်ားမွာ အလယ္ဗဟိုခ်က္တုိင္တြင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း တည္ရွိသည့္ အတြက္ စားသံုးရာတြင္ အေစ့ဖယ္ရွားရလြယ္ကူပါသည္။

လက္ရွိေစ်းကြက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ မ်ဳိးမ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ အမည္ အသီးခြံတြင္ အကြက္ရွိမႈ အတြင္းသားအေရာင္
၁။ Sky Rocket ရွိ ျဖဴစိမ္း
၂။ New Century မရွိ လိေမၼာ္နီ
၃။ Sun Rise ရွိ လိေမၼာ္နီ
၄။ Sun Lady မရွိ လိေမၼာ္နီ
၅။ Jade Beauty ရွိ ျဖဴစိမ္း
၆။ Jade Jew မရွိ  ဆင္စြယ္
၇။ Emerald Kiji ရွိ ျဖဴစိမ္း


 ၃။ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသ
 ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိ္င္ေသာ္လညး္ သီးႏွံမ်ဳိးသစ္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

၄။ ေျမႏွင့္ ရာသီဥတု
 (၂၆-၃၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ အပူခ်ိန္ (၁၀) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ ပို၍ မကြာျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္။ pH (၆-၆.၅) ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေရစီးေရလာေကာင္း၍ ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူေသာ သဲႏုန္းေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။

၅။ မ်ဳိးေစ့ႏႈန္း
 တစ္ဧကလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ႏႈန္း (၂၀၀) ဂရမ္သံုး၍ ပ်ဳိးေထာင္ပါ။

၆။ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း
 မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ (၅x၇) လက္မ ပလပ္စတစ္အိတ္ (သို႔မဟုတ္) (၄) လက္မအခ်င္းရွိ ပလပ္စတစ္ပ်ဳိး ခြက္ မ်ားတြင္ထည့္၍  ပ်ဳိးေထာင္ပါ။ ပ်ဳိးေျမသည္ ေျမဆီအာဟာရ ႀကြယ္၀ရန္လုိသည္။ အေစ့ခ်ခ်ိန္မွ (၂၅) မတုိင္မီ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရြက္စစ္ (၂-၄) ရြက္ျပန္႔ေနၿပီျဖစ္သည္။

 ပ်ဳိးခင္းတြင္ ပိုးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္မႈအေျခအေနကို မ်က္ေျခမျပတ္ စစ္ေဆးကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းပါ။ စိုက္ ခင္းျပဳျပင္ရာတြင္ ေရသြင္းေရထုတ္လြယ္ကူေသာ သခြားမ်ဳိးရင္း၀င္အပင္မ်ား ဆက္တုိက္မစုိက္ဘဲ (၃) ရာသီခန္႔ လွပ္ထားေသာေျမတြင္ စိုက္ေဘာင္မ်ားဆြဲ၍ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။

၇။ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း
 တန္းၾကားပင္ၾကား အကြာအေ၀းကို (၃ x ၂) ေပ၊ (၄ x ၂) ေပ၊ (၅x ၂၁/၂) ေပ စသျဖင့္ ရာသီဥတုေပၚ မူတည္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။ (၃ x ၂) ေပအကြာအေ၀းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးပါက တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ (၇၀၀၀) ေက်ာ္၀င္ဆန္႔ပါမည္။

 အပင္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပင္စည္ရွိ အဆစ္ (၁၁) ဆစ္၏ ေအာက္ရွိအဆစ္တုိင္းမွ ထြက္ရွိေသာ ေဘးတက္မ်ားကို ဖဲ့ပါ။ မူလပင္စည္တြင္ အဆစ္ (၂၅-၃၀) ဆစ္ (အပင္အျမင့္ ၅-၅.၅) ေပခန္႔ ရွိခ်ိန္တြင္ ေခါင္ႏွိမ္ပါ။ ေဘးတက္မ်ားကုိ (၃) ရြက္ခ်န္ျဖတ္ပါ။ အဆစ္နံပါတ္ (၁၁) မွ စတင္ကာထြက္ရွိသည့္ ေဘးတက္၏အဆစ္တုိင္းတြင္ အသီးတင္ႏုိင္မည့္ အပြင့္မ်ားပါရွိႏုိင္ပါသည္။ အဆစ္အမွတ္ (၁၁၊ ၁၂) တြင္ အသီးတင္မႈမရွိပါက အစာေရစာႏွင့္ ရာသီဥတု သင့္တင့္မွ်တျခင္း မရွိေၾကာင္း သိႏုိင္သည္။ သို႔ပါ၍ အဆစ္အမွတ္ (၁၀) ေအာက္မွ ေဘးတက္မ်ားဖဲ့ခ်ိန္တြင္ အစာေရစာလံုေလာက္ေအာင္ ေကၽြးေပးရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။

 ပထမဆံုးတင္သည့္ အသီးမွစတင္၍ (၃) လံုးျပည့္အထိ အသီးတင္ေစၿပီးေနာက္ အသီးမွာ တင္းနစ္ ေဘာလံုးခန္႔ရွိခ်ိန္တြင္ တစ္ပင္တြင္ယူမည့္ အသီးအေရအတြက္ ဆံုးျဖတ္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ပါ။

- အသီးႀကီးႀကီးရလုိပါက တစ္ပင္တြင္ တစ္လံုးသာယူပါ။
- တစ္ပင္တြင္ အမ်ားဆံုးအသီး (၂) လံုးသာ ယူသင့္ပါသည္။
- မိမိယူမည့္ အသီး၏ ေရွ႕မွထြက္ေသာအရြက္ တစ္ရြက္သာခ်န္လွပ္၍ ယင္းကိုင္းအား ျဖတ္ပါ။
- ၿပီးလွ်င္ တစ္ပင္လံုးရွိ က်န္အပြင့္အသီးမ်ား အားလံုးေျခြပစ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ သခြားေမႊးေျပာင္မ်ဳိးမ်ားတြင္ အသီးေျခြရန္မလုိဘဲ တင္ရွိေသာ အသီးမ်ားအားလံုးယူရန္ ျဖစ္သည္။
- သီးထုိးယင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အသီးတင္းနစ္ေဘာလံုးခန္႔ ရွိခ်ိန္မွစ၍ သတင္းစာ စကၠဴအိတ္ျဖင့္ စြတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အသီးပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ။

၈။ ေျမၾသဇာေကၽြးနည္း 
 ေျပာင္းေရႊ႕မစိုက္မီ တစ္ဧကတြင္ ေျမခံအျဖစ္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းရန္ ႏႈနး္ထားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယူရီးယား  - ၁၁၂ ေပါင္ (၂) အိတ္
တီစူပါ - ၁၁၂ ေါပင္ (၁) အိတ္
ပိုတက္ရွ္- ၁၁၂ ေပါင္ (၁) အိတ္
 ပန္းစပြင့္ခ်ိန္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အသီးတင္ၿပီး (၁၀) ရက္ခန္႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ဧကအတြက္ စုစုေပါင္း ယူရီးယား (၂)အိတ္၊ တီစူပါ (၁) အိတ္နွင့္ ပိုတက္ (၁) အိတ္တုိ႔ကုိ ထပ္မံေကၽြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
            

၉။ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္း
 ဘူးဖ႐ံုက်ဳိင္း (၀ါနီေရာင္) Thrips  မ်ား၊ သစ္သီးယင္မ်ား က်ေရာက္မႈကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအျဖစ္ Cypermethrin ,Cymbush, Decis,Nuvacron စသည္တုိ႔ကုိ ေရအဆ (၄၅၀) ေရာကာ (၅) ရက္တစ္ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 ေရာဂါအေနျဖင့္ ရြက္ညိဳေျပာက္ေရာဂါ၊ သံေခ်းေရာဂါ၊ ပင္စည္ႏွင့္ သီးပုပ္ေရာဂါတုိ႔ကုိ ေရာက္တတ္ သျဖင့္ Topsin,Decnoil, Ridomyl တို႔ကုိ ေရအဆ (၇၀၀) ႏွင့္ ေရာ၍ (၅) ရက္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် ပက္ဖ်န္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ ဆြတ္ခူးျခင္း
 ပန္းပြင့္ၿပီး (၃၅ - ၄၇) ရက္တြင္ အသီးညွာထိပ္ရွိ ႏွာေမာင္းမ်ား ေျခာက္လာမည္။ ရပ္ေ၀းသုိ႔ သယ္ယူ မည္ဆုိပါက ထုိအခ်ိန္တြင္ ခူးဆြတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိုက္ခင္းမွ ေစ်းကြက္သို႔ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ မည္ဆုိပါက သီးညွာတ၀ိုက္ အ၀ါေရာင္သန္းခ်ိန္ အန႔ံစတင္ ထြက္ေပၚလာခိ်န္တြင္ ခူးဆြတ္ျခင္းႏွင့္ အရည္ အေသြးျမင့္မားေသာ အသီးကို ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သတင္းစာျဖင့္ ထုတ္ပိုး ပို႔ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။


Source:ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

No comments: