Thursday, July 30, 2015

စင္ကာပူႏုိင္ငံ ေအာင္ျမင္မႈ၏ လွ်ဳိ ့၀ွက္ခ်က္ - ပညာေရးစနစ္“လူဦးေရ ၅ သန္း ေက်ာ္သာရိွသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလးတခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ စေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူလိုက္ကာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၇၅ ခု စာရင္းတြင္ စင္ကာပူတကၠသိုလ္ ၂ ခု ပါ၀င္ေနပါသည္ . . .”

စင္ကာပူေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္းယု ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ သူ႔အေၾကာင္းကို ကမၻာတလႊား သုေတသီမ်ား စိတ္၀င္တစား စူးစမ္းေလ့လာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားရာ အရင္းခံ အေၾကာင္းတခုျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္ပညာေရးတြင္ လီကြမ္းယုႏွင့္ သူ႔ကိုဆက္ခံသူမ်ား မည္သို႔ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏံွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ကိုမူ ပညာရွင္တို႔ ေျပာေလ့သိပ္မရိွၾကပါ။ စင္ကာပူပိုင္ဆိုင္သည့္ တခုတည္း ေသာ အရင္းအျမစ္ သယံဇာတျဖစ္သည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား တိုးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း လီကြမ္းယု မၾကာခဏ မွတ္ခ်က္ခ်ေလ့ရိွပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ စင္ကာပူသည္ ကမၻာ့ပညာရည္အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ထိပ္ပိုင္းမွ အၿမဲပါ၀င္ေနပါသည္။ လူဦးေရ ၅ သန္း ေက်ာ္သာရိွသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလးတခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ စေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူလိုက္ကာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၇၅ ခု စာရင္းတြင္ စင္ကာပူတကၠသိုလ္ ၂ ခု ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ေအာင္ျမင္မႈရရိွေအာင္ လီကြမ္းယု ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပံုမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း လွပါသည္။

စင္ကာပူ၏ ပညာေရးစနစ္ကို လီကြမ္းယုနွင့္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား မိမိတို႔ဘာသာ အသစ္ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အေမြရခဲ့သည့္ ပညာေရးအေျခခံ အေဆာက္ အဦမ်ား ေပၚတြင္ အေျခတည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ ေႏွာင္းလူတို႔ မေမ့ေကာင္းပါ။ အတိတ္ ကိုလိုနီ ေခတ္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ အေမြရခဲ့သည့္အရာမ်ားအနက္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ဳိးရိွမည့္ မည္သည့္ အရာကိုမဆို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ စိတ္ပါလက္ပါရိွမႈသည္ စင္ကာပူလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္တြင္ အျခား ေခတ္ၿပိဳင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လီကြမ္းယု ကဲြျပားျခားနားခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္ခံက်င့္သံုးရန္ အားသန္မႈကို ပညာေရးဘက္တြင္ အထင္ရွားဆံုး ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၉၀၅ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူအမို်းသားတကၠသိုလ္၊ ၁၈၂၃ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရာဖယ္အင္စတီက်ဴ၊ ၁၈၈၆ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္-တရုတ္ေက်ာင္းစသည့္ စင္ကာပူ၏ထိပ္တန္း ပညာေရးအသိုက္အ၀န္းႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ စင္ကာပူလြတ္လပ္ေရးမရမီ ကာလ အတန္ၾကာကတည္းကပင္ တည္ရိွေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အထက္တန္းပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ကိုလည္း O-level, A-level စာေမးပဲြအဆင့္မ်ားကို စံနမူနာယူေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။(စင္ကာပူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ပညာေရးရမွတ္စံခိ်န္မ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာေၾကာင့္ သင္ရိုးမ်ားကို အနည္းငယ္ အဆင့္ျမွင့္ထားပါ ေသးသည္။)

စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္းကို လ်စ္လ်ဴမရႈေသာ္လည္း ပညာေရးစနစ္၏ အေရးႀကီးဆံုး ပင္မအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာရည္ တိုးတက္ေစရန္ကို အဓိကအားစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

စင္ကာပူျပည္တြင္း၌ ကမၻာ့အဆင့္မီေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတည္ေဆာက္ေနခိ်န္တြင္ ထူးခြ်န္ေက်ာင္း သားမ်ားကို ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ အစိုးရပညာ ေတာ္သင္ ဆုမ်ား ရက္ေရာစြာ ခီ်းျမွင့္ခဲ့ပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရး ေလာကဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အျခား၀န္ထမ္း မ်ားထက္ လခေကာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အေတာ္ဆံုး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းပညာရွင္မ်ားကို ပညာေရးဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ဆဲြေဆာင္သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ ထူးခြ်န္သူမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ားကို ရွာေဖြကာ ပိုမိုထူးခြ်န္ေစရန္ အားစိုက္သင္ၾကားေပးၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အစိုးရဌာန မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေစေသာစနစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွသူမ်ားသည္ ပညာသင္ႏွစ္ တႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ အနည္း ဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ထူးခြ်န္သူ ဦးစားေပးသည့္စနစ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ဆရာမ်ားအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုး သင္ၾကားနိုင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လုပ္သက္အနည္း၊ အမ်ား ေပၚ မမူတည္ဘဲ ရာထူးတိုးတက္မႈရၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာမ်ားသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရံုးဌာန၊ စာသင္ ခန္းမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးစသည္ျဖင့္ ေနရာေျပာင္းလဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေလ့ရိွပါသည္။ ပညာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ရံုးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တလွည့္စီ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ အရည္အခ်င္းရိွသူကို ခီ်းျမွင့္ေျမွာက္စားေသာစနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာရည္ အနိမ့္အျမင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကသူ ေက်ာင္းသားအားလံုး အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားရရိွနိုင္ေရးကိုလည္း ပစ္ပယ္ မထားပါ။ စင္ကာပူသည္ သူ၏အဆင့္ျမင့္လွေသာ ဘဲြ႕ႀကိဳ၊ ဘဲြ႕လြန္တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူေလ့ရိွ ေသာ္လည္း လူတိုင္းအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ပညာမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ နည္း ပညာကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား၊ ပိုလီတကၠနစ္ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း စင္ကာပူပညာေရးစနစ္၏ လူသိနည္း ေသာ ရတနာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ ေခတ္ေရွ႕ ဦးတည္ခီ်တက္ေသာစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိရိုးဖလာ ဘာသာစကား မ်ားျဖစ္သည့္ မန္ဒရင္တရုတ္၊ မေလးႏွင့္ အိႏၵိယတမီလ္ဘာသာစကားမ်ားအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုပါ ပူးတဲြသံုးစဲြျခင္း၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္တို႔ကို အာရံုစူးစိုက္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းစသည့္ ေရရွည္ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္၏ တရား၀င္ရံုးသံုးဘာသာျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ စင္ကာပူ၏ ကဲြျပားေသာ လူမ်ဳိးစံုအတြက္ ဘံုဘာသာစကား လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့စီးပြား ကုန္သြယ္ေရး၊ သိပၸံပညာစေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို လူအမ်ား စံထား အသံုးျပဳလာျခင္း၊ ေနာင္ရာစုမ်ားစြာအထိ အဂၤလိပ္ဘာသာ အသံုးတြင္က်ယ္ေနမည္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆခဲ့မိျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါေသးသည္။

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးစဲြ၊ ႏိုင္ငံစဲြစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စင္ကာပူ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ရိုးရာျဖစ္ေသာ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ နွင့္ ဘာသာစာေပကို ဦးစားမေပးဘဲ ႏိုင္ငံတကာလူမ်ဳိးစံု ၀င္ထြက္သြားလာ အလုပ္လုပ္ရာ စင္ကာပူၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္ဘာသာကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း လီႏွင့္ အျခားသူႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ျခားနားမႈတခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရိွေနပါသည္။ စင္ကာပူ ပညာေရးသည္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သခၤ်ာအေပၚ အာရံုစိုက္မႈ မ်ားလြန္းေၾကာင္း ပညာေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သိျမင္လာၾကၿပီး အျခား စာေပ၊ အႏုပညာ၊ အားကစား စေသာ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီထြန္းကားလာေစရန္လည္း ေျပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွေနပါသည္။

ထိုသို႔ ပညာေရးဟန္ခ်က္ ထိန္းညိွမႈသည္ ယေန႔ေခတ္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနကာ မိမိကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ထူေထာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ား စူးစမ္းရွာေဖြလ်က္ရိွပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံျပဳ သုခမိန္ႀကီးအတြက္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ေက်ာင္းတက္ပညာသင္ျခင္းထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုနက္နဲက်ယ္၀န္းပါသည္။ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ျပင္းျပကာ အၿမဲမျပတ္သင္ယူေလ့က်င့္ ေနသူမ်ဳိးမ်ား ကိုသာ ပညာတတ္ဟုယူဆေၾကာင္း ၁၉၇၇ ခုနွစ္ မိန္႔ခြန္းတခုတြင္ လီကြမ္းယု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စင္ကာပူ ပညာေရးစနစ္ကို ကမၻာ့အဆင့္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ၏ အထင္ရွားဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို သူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဈာပန အခမ္းအနားကို စင္ကာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။

ဦးေဆြ(ရန္ကင္း)
Ref: World Economic Forum
ဦးေဆြ (ရန္ကင္း)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

Wednesday, July 29, 2015

လမ္း၂၀ ဂဏန္းေကာ္ေၾကာ္
လမ္း၂၀ ဂဏန္းေကာ္ေၾကာ္ ဆိုတာ အိသက္ တို႔ ဟိုးငယ္ငယ္ေလးတည္းက ရွိတယ္၊ စားလို႔လဲ အင္မတန္ ေကာင္းပဲ၊ အခ်က္သိရင္လုပ္ရအရမ္းလြယ္ပါတယ္ လုပ္နည္းေလးေရးေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
-ဂဏန္းသား
-ေကာ္မႈန္႔ စားပြဲတင္ဇြန္း ၆ဇြန္း( သံုးခ်ပ္စာ )
-ၾကက္ဥ ၃ လုံး ( နာနာခေလာက္ထားပါ)
-ေရ
-ၾကက္သြန္ျမိတ္
-မုန္လာဥျဖဴ
-ငရုတ္ဆီ
-ဆား၊ ၾကက္သားမႈန္႔ေကာ္မႈန္႔႔ကိုဆား၊ ၾကက္သားမႈန္႔နဲ႔ ေရနဲ႔ က်ဲက်ဲေဖ်ာ္ ထား၊ ဒယ္အိုးအျပားေပၚ ဆီမ်ားမ်ားထဲ့ ဆီပူလာရင္ ေကာ္ရည္ကိုအိုးအျပည္႔ေလာင္းထဲ႔ပါ၊ ၾကက္ဥရည္နဲနဲကို အေပၚကထပ္ေလာင္းျပီး ေၾကာ္ေနရင္းအသာေရာပါ၊ မေမႊပါနဲ႔ ၊ ဂဏန္းသားကို ျဖန္႕တင္ျပီး ေရာေၾကာ္ပါ၊ ဟိုဖက္ဒီဖက္ လွန္ေပးပါ ၊ဇြန္းထိပ္ေလးနဲ႔ျဖတ္ေပးပါ၊အခ်ပ္လိုက္မျဖစ္ေအာင္ လို႔ ပါ၊ ႏွစ္ဖက္လုံး ကြၽတ္သြားျပီဆိုရင္ ၾကက္သြန္ျမိတ္ ေလးျဖဴးျပီး မုန္လာဥျဖဴ အခ်ဥ္ေလးနဲ႔ တြဲစားလို႔ရပါျပီ။


မုန္လာဥျဖဴအခ်ဥ္ရည္
အခ်ဥ္ရည္ေလးေတြကလဲ ဒီလိုဆီေၾကာ္မုန္႕ေတြမွာအလြန္အေရးပါ ပါတယ္၊ အအီေျပျပီး အရသာကို ပိုေကာင္းေစလို႔ လုပ္နည္းေလးေရးေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

မုန္လာဥျဖဴကိုပါးပါးလီွးျပီး ငရုတ္ဆီ၊ ဆား၊ ၾကက္သားမႈန္႔ တို႔နဲ႔ေရာျပီးတြဲစားၾကည့္ပါ၊ေ

Credit: Htet Family

ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူကို အေရးယူရန္ လႊတ္ေတာ္တင္ဘာေၾကာင့္ ဝရတာလဲ လုိ ့သင္သိခ်င္ပါသလား

ဝရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို တိုတိုရွင္းရွင္းျပရရင္ေတာ့ အစာကို အလြန္အမင္းစားျခင္းနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မလံုေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားမ်ားလုပ္ၿပီး အစားအေသာက္ေလွ်ာ့စားကာ ကယ္လိုရီပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီလိုေျပာေတာ့ လြယ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ လိုက္နာဖို႕က်ေတာ့ ခက္လွပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္အလုပ္ေတြဟာ အထိုင္မ်ားၿပီး လႈပ္ရွားမႈနည္းတဲ့ အလုပ္ေတြျဖစ္လာတာေၾကာင့္နဲ႔ အစားအေသာက္ စားေသာက္တဲ့ အေလ့အထေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အစားအေသာက္စားတဲ့ေနရာမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ အသီးအႏွံမ်ားမ်ား၊ ထမင္း အသင့္အတင့္နဲ႔ အသား၊ ငါး အသင့္အတင့္ကိုပဲ စားသင့္တာျဖစ္ေပမယ့္ ဝတဲ့သူ အမ်ားစုဟာ ထမင္းအမ်ားအျပား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ အသီးအႏွံနည္းနည္းကိုပဲ စားေလ့ရိွတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ပိုရဖို႔အတြက္ အစာကိုခပ္ျမန္ျမန္ စားေသာက္တဲ့အက်င့္ကလည္း အစာကို ပိုမိုစားျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ဒီေန႔ေခတ္မွာ အားကစားလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္လည္း ဝေစပါတယ္။

အားကစားခန္းမ (Gym) သြားၿပီး အားကစားကို တကူးတကမလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ အိမ္မွာပဲ ေရမခ်ဳိးခင္ လမ္းေလွ်ာက္တာ၊ ထိုင္ထ လုပ္တာ၊ ဒိုက္ထိုးတာ စတဲ့အားကစားေတြကို အခ်ိန္ရသေလာက္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ နံနက္တိုင္း သြားမတိုက္ရမေနႏိုင္တဲ့ အက်င့္တစ္ရပ္လိုျဖစ္ေနေအာင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။

ကိုယ္ရဲ႕ဘဝေနထိုင္မႈ ဟန္ပန္တခ်ိဳ႕ကုိေျပာင္းလဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအတြက္ စိတ္ညစ္ေနစရာ လိုမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Health

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

တိက်တဲ့ အေျဖ မရွိေသးတဲ့ ၀ိတ္ခ်ျခင္း နဲ႔ ကယ္လိုရီ ျပသနာ

၀ိတ္ခ်ဖို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားခဲ့တာက ကယ္လိုရီ ပမာဏ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ နဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားမ်ား လုပ္ဖို႔ပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဂဏန္းေပါင္းစပ္ အသစ္တစ္ခုက လူတစ္ေယာက္အတြက္ သတ္မွတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ကယ္လိုရီ ဘယ္ေလာက္လို အပ္တယ္ဆိုတာကို ျပသလိုက္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဌာန က ဖန္တီးလိုက္တဲ့ Body Weight Planner ဟာ လ ေတြကို လက္ရွိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၊ အသက္ ၊ ေယာက်ာၤး/မိန္းမ ၊ အရပ္ နဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း ပမာဏ တို႔ကို ထည့္သြင္းဖို႔ အရင္ဆံုး ေမးျမန္းပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ လက္ရွိ အေနအထားကေန သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း တစ္ေန႔ကို ကယ္လိုရီ ဘယ္ေလာက္စားသံုးသင့္တယ္ဆိုတာကို ပါ တြက္ခ်က္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၁ စတုန္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၊ ၁ စတုန္းကို ၁ ႏွစ္အတြင္း ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ တစ္ေန႔ကို ကယ္လိုရီ ဘယ္ေလာက္စားသံုးသင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ဒါ့အျပင္ ထို စက္မွာပါ၀င္တဲ့ SuperTracker ဆိုတဲ့ စနစ္ဟာ သင္ေန႔စဥ္စားသံုးမယ့္ အစားအစာ အမည္ေတြကို ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ကယ္လီရီ ပမာဏ ၊ ပရိုတင္း ၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ၊ ဗီတာမင္ နဲ႔ အဆီ ပါ၀င္မႈ ပမာဏ ေတြကိုပါ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထို စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ၁ ႏွစ္အတြင္း အဆီ ၁ ေပါင္ အထိ ေလာင္ကၽြမ္းကာ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္ေန႔ကို ကယ္လိုရီ ပမာဏ ၇၀၀၀ အထိ စားသံုးသင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး အရင္ ေလ့လာမႈ ေတြအရ သိခဲ့ရတာကေတာ့ တစ္ေန႔ကို ကယ္လိုရီ ၃၅၀၀ စားသံုးျခင္းဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ဆိုတာပါ။

ထို နည္းလမ္းအတိုင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သူ အမ်ားစု ဟာ ၁၂ လ ခန္႔ အၾကာ မွာ
၁ ေပါင္စီ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ၀န္ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္ေန႔ကို ကယ္လိုရီ ၇၅၀၀ ဟာ မ်ားေနေသးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ ဆက္လက္ယံုၾကည္ေနၾကတာက တစ္ေန႔ကို ကယ္လီရီ ၃၅၀၀ ပဲစားသံုးဖို႔ပါ။ သူတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ တစ္ေန႔ကို ၃၅၀၀ ထက္ပိုၿပီး ကယ္လိုရီ ၅၀၀ ေလာက္စားသံုးမိခဲ့ရင္ တစ္ႏွစ္ကို ၁ စတုန္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်သြားတဲ့အခါမွာ စြမ္းအင္လိုအပ္ေနတဲ့ ဆဲလ္ေတြကို ဆံုးရံႈးလိုက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ Metabolism လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြဟာ ေႏွးေကြးလာပါတယ္။ Metabolism ဟာ လူတစ္ေယာက္ကို ဆာေလာင္ေစတဲ့ ၀မ္းတြင္းက တစ္သွ်ဴးေတြကိုလည္း ထပ္မံေႏွးေကြးေစႏိုင္တဲ့အတြက္ သင္ဟာ ပင္ပန္းမႈ ဒဏ္ေတြကိုခံေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

( Mario )

#သစ္ထူးလြင္(က်န္းမာေရး)
#health.thithtoolwin.com

Ref : Dailymail

ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူကို အေရးယူရန္ လႊတ္ေတာ္တင္

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကတည္းက ျပဌာန္းထားသည့္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကိုသာမက ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူကိုပါ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံလိုက္သည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူကို အေရးယူရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီီက အစီရင္ ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက  “ဒီဥပေဒၾကမ္း မွာျပည့္တန္ဆာမ်ားကို သာ အေရးယူအျပစ္ေပးတာမဟုတ္ဘဲ ျပည့္တန္ဆာမ်ားနဲ႔ လိင္ကိစၥ ေပ်ာ္ပါးသူမ်ားကိုပါ အေရးယူအျပစ္ေပး သင့္တယ္လို့ထည့္ သြင္းျပဌာန္းသင့္ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ကိုလည္း ေခတ္နဲ့ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းသင့္ပါတယ္”ဟု ဇူလိုင္ ၂၂ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

ဥပေဒေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ “ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒ” အစား “ျပည့္တန္ဆာ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ” ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ရန္လည္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးထားေသးသည္။

ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ လႊတ္တာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ျပည့္တန္ဆာနိွပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒကို ၁၉၄၉ ခုနွစ္၊ ဧျပီ (၂၁) တြင္စတင္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး စတင္ျပဌာန္း စဥ္ ပုဒ္မ (၁၈)ခု ပါ၀င္သည့္ ယင္းဥပေဒသည္ လက္ရွိေခတ္ အေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့ဟု ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္သီဟကမူ “ျပည့္တန္ဆာဆိုတာ ဟိုးေရွးတုန္းကတည္းက ရွိတာ။ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးသင့္တယ္။ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ လုပ္ေပးၿပီးမွသာ ဥပေဒနဲ႔ မညီရင္ အေရးယူတဲ့အပိုင္း လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက သေဘာတူ လိုက္သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုးသို႔ အမည္စာရင္းေပးၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေၾကျငာထားသည္။

မဇၥ်ိမ - ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူကို အေရးယူရန္ လႊတ္ေတာ္တင္