Tuesday, May 31, 2016

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ – အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုစားေျဖရွင္းျခင္း (၂)


အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အသံုးျပဳၿပီး တိုင္းတာမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ၃ မိ်ဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ (ပံုကို ၾကည့္ပါ။ ေရျပင္ညီအလိုက္မ်ဥ္း)။ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းရဲ႕ဘယ္ဘက္အစြန္မွာေတာ့ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ရွိေနၿပီး ညာဘက္အစြန္းမွာေတာ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ရွိေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ တဲ့ ဥေရာပမဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုအျပင္ ေခတ္ၿပိဳင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုက ေရျပင္္ညီမ်ဥ္းရဲ႕အလယ္တေနရာ မွာ က်ေရာက္ေနပါတယ္။

ပထမအုပ္စုထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္တည္းခ်ဳပ္ကိုင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြနဲ႔ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” စစ္စစ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ သူတို႔မိသားစုေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အသိုက္အ၀န္းေတြ က ဘယ္သူ႔ကိုမွ တာ၀န္ခံစရာ မလိုပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းကိုလည္း ႀကိဳက္တာ သိမ္းယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းသူျပည္သားေတြက သူ တို႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပုန္ကန္ျခားနားတာ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုုင္းေတြမွာ ခ်ဳပ္တည္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကေန ရရွိလာမယ့္ေ၀စုေတြက ႀကီးမားေပမယ့္ ေခတ္ေဟာင္းအာဏာရွင္ေတြက (မ်က္ ေမွာက္ေခတ္ အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ မတူဘဲ) ဂရုတစိုက္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ပါတယ္။ တာ၀န္ခံရတဲ့စနစ္ေတြ ေသခ်ာမရွိရင္ေတာင္ မွ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္အလိုက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပံု


အစဥ္အလာအတုိင္း အာဏာတည္ေဆာက္ပံုေတြ (ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အစဥ္အလာလက္သစ္ အာဏာတည္ ေဆာက္ပံုစနစ္) ၿပိဳလဲသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီက အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာတယ္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ ရွားပါတယ္။

အဲဒီအစား ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ စပ္ကူးမတ္ကူး ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြဆီကိုပဲ ကူးေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ အာဏာကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြ မရွိေတာ့ပါ။ ေနာက္ဆက္တဲြ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အာဏာရရွိေရး အၿပိဳင္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ရလာမယ့္ေ၀စုေတြကို တရား၀င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ အလြတ္သေဘာ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာလည္း မရွိေတာ့ပါ။

တာ၀န္ခံရတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြတင္သာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ အာဏာကို ျဖန္႔က်က္ ခြဲေ၀မႈေတြကလည္း တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနၿပီး လူမႈအုပ္စုတခု ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုတခုကို မ်က္ႏွာသာ ေပးထားတတ္ပါတယ္။ အာဏာရသြားရင္ ရရွိလာႏုိင္မယ့္ အျမင့္မားဆံုး ဆုလာဘ္က ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ အရင္းအျမစ္ေတြ အားလံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္သူက အခြင့္အလမ္းေတြကို အမ်ားဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္တဲ့ သေဘာပါ။

ၿဗိသိသွ် ကိုလိုနီေဟာင္း အာဖရိကႏုိင္ငံေတြမွာလို ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတက် ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစိုးရစနစ္ အသစ္ေတြက မိရိုးဖလာ အစိုးရစနစ္ေတြေလာက္ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ အဆင္ေျပေရးကို ဂ႐ုမစိုက္တတ္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။
အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ဳိးက အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကိုေတာ့ သမိုင္းပညာရွင္ ဘယ္ရင္တန္ေမာက ဗိုလ္က်လုယက္တဲ့ ထိပ္တန္းလႊာလို႔ ေခၚပါတယ္။ သူတို႔က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ရင္းနဲ႔ကိုပဲ သူတို႔ အမွီျပဳတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အတိုင္းအတာ တခုေလာက္အထိ မလိုအပ္ဘဲ ဆင္းရဲမြဲေတသြားေအာင္ လုပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးတခုကို ဆင္ႏႊဲလိုက္လို႔ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲသြားတာေၾကာင့္ တာ၀န္ခံမႈေတြ ပိုၿပီး အားေကာင္း လာမယ္္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကေပမယ့္ ထင္သလို ျဖစ္မလာတာ မ်ားပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေတြရဲ႕ သေဘာက ႐ုတ္ခ်ည္း တိုးတက္မႈကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္္ေတြက ၾသဇာတိကၠမ ရွိမႈကေနတဆင့္ တရား၀င္မႈကို ရယူႏိုင္ၾကပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေဟာင္း ဆီကေန ႏုိင္ငံေတာ္ကို အၿပီးသတ္ လႊဲေျပာင္းရယူႏုိင္ဖို႔သာ အာရံုစိုက္ေနတတ္ၾကၿပီး တာ၀န္ခံမႈ ရွိလာေစမယ့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ကို ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက စိတ္မ၀င္စားတတ္ၾကပါ။ (အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ ျခြင္းခ်က္)။

ေရျပင္ညီမ်ဥ္းအလယ္မွာ က်ေရာက္ေနၿပီး “ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” လို႔ က်ေနာ္ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ေပါက္ကြဲ ထြက္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိရိုးဖလာအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္း ဆႏၵေတြကလည္း အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားတာေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ထံုးစံတခုအျဖစ္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမွာ လက္မခံေတာ့ပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲေတြက ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို မေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေပမယ့္ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက အစိုးရ အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီးေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ တာ၀န္ခံေစမယ့္ ယႏၱရားေတြကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာရွိတဲ့ အင္အားစုေတြက တြန္းအားေပး ေတာင္းဆိုလာပါေတာ့တယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း နိမ့္ပါးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာင္ အစဥ္အလာ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အလြဲသံုးစား လုပ္မႈေတြကို တခါက သည္းခံခြင့္လႊတ္ခဲ့ေပမယ့္ အသစ္ေပၚလာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ေတာ့ လက္မခံၾကေတာ့ပါ။ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် ထိပ္္တန္းလႊာေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို လက္မခံဘဲ တုံ႔ျပန္မႈေတြက “ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ႏိုင္ငံေတြ တခုနဲဲ႔တခုမွာေတာ့ မတူဘဲ ကြဲျပားၾကပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ႏိုင္ငံဆိုတာမွာ လက္တင္ အေမရိကတိုက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြ၊ အာဖရိကတိုက္က ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ ဗရမ္းဗတာ တိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ေရြးေကာက္ပြဲအဓိက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
အဲဒီႏိုင္ငံေတြ တခုနဲ႔တခုၾကားမွာ မတူညီမႈေတြ ရွိေပမယ့္ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး တူညီမႈတခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေခတ္ေဟာင္းက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ေခတ္သစ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေခတ္ေဟာင္းက “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” နဲ႔ ေခတ္သစ္အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းပါ။

ေခတ္ေဟာင္းက မိရိုးဖလာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေသးငယ္တဲ့ လူတစုေလာက္ကပဲ ဥပေဒအထက္မွာ ရွိေပမယ့္ အသစ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ အခြင့္ထူးခံ အေနအထားကိုရဖို႔ အုပ္စုေပါင္းမ်ားစြာက ယွဥ္ၿပိဳင္လာၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္မခံတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ တရားဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ အျပဳအမူေတြကလည္း တရား၀င္သြားပါတယ္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတက် တရား၀င္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ (တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ)နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေဘာင္ အျပင္က အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ (လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ၾကပံု) ၾကား အကြာအေ၀းက ႀကီးထြားလာပါတယ္။ အဲဒီလို အေနအထားမ်ိဳးမွာ ဒီမိုကေရစီက ရာသက္ပန္ နာမည္ပ်က္သြားႏိုင္ၿပီး “အက်ဥ္းက်ႏိုင္ငံ” ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။

အေရွ႕ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြကိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ အထူး မွတ္သားသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြမွာ ႏိုင္ငံ ေခတ္မီတိုးတက္ေရး ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပါက္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ထိပ္တန္း ရာထူးေနရာေတြကို ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၀င္ေတြကိုပဲ သီးသန္႔ခန္႔အပ္တဲ့ ပါတီ တည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏိုင္ငံေခတ္မီ တိုးတက္ေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ပါတယ္။ လူမႈနယ္ပယ္အတြင္း ဆုလာဘ္ေတြကို ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာက အဓိကက်တဲ့ ကိရိယာျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရး အာဏာရွိတဲ့ ရာထူးက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေနအထားနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိေနတာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က “ေပၚလစ္တိုကေရစီ” (ႏိုင္ငံေရး ထိပ္တန္းလႊာေတြက တခုတည္းေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကေနတဆင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ေနတဲ့စနစ္) ကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထဲမွာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ ခြဲျခားမႈကို ေခတ္သစ္နည္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ လုိုက္သလိုမ်ိဳးလို႔ အင္ဒရူးဂ်ာေနာ့စ္ က ေခၚပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္အတြင္း အဲဒီလိုမ်ိဳး အုပ္စုအေနအထားအလိုက္ ကြဲျပားသြားမႈေတြမွာ ပါတီအရာရွိ (အပါးရားခ်ိ) ကေန ညြန္ၾကားေရးမႉးအထိ ပါ၀င္ပါတယ္။ ပါတီ၀င္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္း ရွားပါး ပစၥည္းျဖစ္ေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးရတဲ့ အစိုးရအရာရွိေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
စာေရးဆရာနဲ႔ သတင္းစာဆရာ သမဂၢေတြ ဒါမွမဟုတ္ အားကစားကလပ္ေတြလိုမ်ိဳး တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခံ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ ျဖစ္ေစတဲ့ တျခား အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ လူတန္းစားအလႊာ ကြာျခားမႈေတြကို ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ အစိုးရေတြက တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ လုပ္လိုက္တဲ့အခါ အထက္ေအာက္ စီစဥ္ထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူမႈအေနအထားကပဲ တခုတည္းေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

“တေက်ာ့ျပန္ မိရိုးဖလာစနစ္” လို႔ ကင္ဂ်ိဳး၀ွစ္တ္ နာမည္ေပးထားတာကလည္း မွန္ကန္သြားပါေတာ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတဲဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အျပစ္တင္ရမွာ မဟုတ္ဘဲ မူလကတည္းက ရွိေနတဲ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တဖက္ေစာင္းနင္း ခြဲေ၀ေနမႈကိုပဲ အျပစ္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေနာက္ဥေရာပနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကမွာ တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ အစိုးရစနစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘက္မလိုက္ ၾကားေနၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆန္တဲ့ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ယႏၱရားကို သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတခုခ်င္းရဲ႕ သမိုင္းအေနအထား အေပၚ မူတည္ၿပီး (ဥပမာ) ဆြီဒင္မွာ သူေကာင္းမ်ိဳးေတြ၊ ၿဗိတိန္မွာ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အေမရိကန္မွာ တတ္သိပညာရွင္ေတြက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ အစိုးရစနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

တာ၀န္ခံမႈေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုမႈေတြက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတက် အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြမွာေရာ အလြတ္သေဘာဆန္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္္းေတြ အတြင္းမွာပါ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ တတိယႏိုင္ငံေရး စနစ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး က်ဴးလြန္တာေတြလည္း နည္းပါးသြားပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သဘာ၀က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားတာေၾကာင့္ လူမႈအုပ္စုေတြၾကားမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေတြ ဟန္ခ်က္ညီသြားၿပီဆိုရင္ တေလာကလံုး သေဘာေဆာင္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ႏႈန္းစံေတြက အဓိက ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ထင္ရာမစိုင္းႏိုင္ေအာင္ ဇက္ႀကိဳးတပ္ ေပးလိုက္ပါတယ္။

တာ၀န္ခံမႈစနစ္ေတြ အားနည္းသြား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါတယ္။ (ဥပမာ – ကိုဆိုဗိုၿမိဳ႕ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းက အုပ္ခ်ဳပ္ထားခ်ိန္မွာ ဒါမွမဟုတ္ အီရတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ကုလသမဂၢရဲ႕  စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ေရနံအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွာ)။
အားလံုးအတြက္ တေျပးညီထံုးစံကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ပံုမွန္ က်င္းပေပးရံုေလာက္နဲ႔ ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီလည္း အျမစ္မတြယ္ႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ အဖြဲ႔ႀကီးက ျပဳစုတဲ့ လြတ္လပ္မႈ ရမွတ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖြဲ႔ႀကီးက ျပဳစုတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအေပၚ အျမင္အညႊန္းကိန္းကို ထူးထူးျခားျခား ေပါင္းစပ္ထားသလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
(အလီနာ မြန္ဂ်ဴပစ္ပီဒီ (Alina Mungiu-Pippidi) သည္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕ရွိ Romanian Academic Society အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သည္။ Freedom House ႏွင့္ United Nations Development Programme တို႔တြင္ အတုိင္ပင္ခံ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ Coalition for a Clean Parliament ၏ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၄ ရိုေမးနီးယား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခု စာတမ္းကို Journal of Democracy ႏွင့္ Johns Hopkins University Press တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး Educational Initiatives (ပညာေရွ႕ေဆာင္) က ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ Educational Initiatives (www.eduinitiatives.org) အဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။)

Credit:  ဧရာ၀တီသတင္​းဌာန

Monday, May 30, 2016

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ – အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုစားေျဖရွင္းျခင္း (အပိုင္း ၁)


မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးက အထင္ကရ လုပ္ငန္းႀကီးတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကမာၻတ၀ွမ္းမွာ ေငြေၾကးေတြ သံုးစြဲၾကတာက တႏွစ္တႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေလာက္ ရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေလာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေနတာေတာင္မွပဲ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပစရာ ေအာင္ျမင္မႈက်ေတာ့ မရွိေလာက္ေအာင္ နည္းပါးေနဆဲပါ။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေၾကာင္းကို အရင္ကထက္ ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာလာၾက၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ပိုက္ဆံေတြ ပိုၿပီး သံုးလာၾကေပမယ့္ အဲဒီလို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈကေန ေအာင္ျမင္မႈရေနၿပီ ဆိုတာ ျပဖို႔ သက္ေသ အေထာက္အထားကလည္း မရွိေလာက္ နည္းေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ စြဲကိုင္က်င့္သံုးၾကတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အဖြဲ႔ႀကီး (TI) က ျပဳစုတဲ့ လက္စြဲစာအုပ္ထဲဲမွာ ကိုးကားေဖာ္ျပထားေပမယ့့္ သူတို႔ေတြရဲဲ႕ ထိေရာက္မႈကို မတိုင္းတာရေသးပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ေ၀တဲ့ အသြင္ကူူးေျပာင္းေနဆဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စာအုပ္ထဲမွာလည္း လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနဆဲလုပ္ငန္းေတြကိုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုေတာ့ ေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႔ရပါ။

ႏိုင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈက ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးကို အႀကီးအက်ယ္ အႏၱရာယ္ျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ခ်ီးမြမ္းၾကတဲဲ့ ယူကရိန္း လိေမၼာ္ေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးဆံုုးသြားတာ ၁ ႏွစ္ရွိေပမယ့္ ယူကရိန္း လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ ၁ ေနရာကို ေငြေပး၀ယ္လို႔ ရေနပါေသးတယ္။ ေစ်းကေတာ့ မေသးလွပါ။


အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္း ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ မရိွေသးတာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ အဆိုးျမင္စိတ္ေတြ ၀င္လာေစပါတယ္။ တည္ေဆာက္ခါစ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္္ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ၾကသလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ရပါတယ္။ လတ္တေလာ ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမင္ေတြ႔ထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ေစမယ့္ ခ်ည္းကပ္နည္းေတြကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မလား ဆိုတာကိုပါ ဆက္ၿပီး ေမးရပါမယ္။
ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြရယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံေတြရယ္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အမ်ားစုက သေဘာ သဘာ၀အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနခ်ိန္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ႏုိင္ငံေရးမဆန္လို႔ မေအာင္ျမင္ၾကတာပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြနဲ႔ မတူၾကပါ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈက ကိုယ္က်င့္္သိကၡာကို တဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္း ခ်ိဳးေဖာက္ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ထြန္းေပၚစ ဒီမိုကေေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ပါပဲ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ျပည္သူတရပ္လံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ပုံစံနဲ႔ ပံုမွန္ခြဲေ၀ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးေနျခင္းမရွိဘဲ အုပ္စုတခုခုကို ဦးစားေပးခြဲေ၀တဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း သေဘာေဆာင္ပါတယ္။

တန္းတူညီမွ် မရွိဘူးဆိုတာက အဲဒီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မေတာ္မတရား ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴး ေနတာကိုလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရဲ႕  အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြက အာဏာခြဲေ၀မႈ ကိုယ္တိုင္မွာ အျမစ္တြယ္ေနတာေၾကာင့္ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” က ထံုးစံလိုျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရဲ႕ တကယ့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို မတို႔မထိရဲ ျျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

မတို႔မထိရဲ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကရပါတယ္။ အဆိုပါ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္သူေတြက အစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြမွာဆိုရင္ အဲဒီလိုသူေတြ ကိုယ္တုိင္က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဦးေဆာင္ထိန္း ခ်ဳပ္ထားပါေသးတယ္။
ရိုးေမးနီးယားႏုိိင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈႈပ္ရွားမႈတခုကို က်မ ဦးေဆာင္ၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားပါတယ္။ အဲဒီလို လူတေယာက္ (ဒါ့အျပင္ မေအာင္ျမင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို သုေတသနျပဳ ထားသူ) ရဲ႕  အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အေျခခံ ေျပာရရင္ေတာ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ကို တုိက္ဖ်က္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲႏုိင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီ တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

အဲဒီလိုမ်ိဳး ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို မဆင္ႏဲႊႏုိင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ႀကီးစိုးအားေကာင္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ လက္ေဟာင္းနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လက္သစ္
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာ “အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ရာမွာ လာဘ္လာဘေၾကာင့္၊ ဦးစားေပး မ်က္ႏွာလုပ္လိုမႈေၾကာင့့္္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းျခင္း” လုိ႔ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္မွာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ အားလံုး တေျပးညီ အယူအဆေပၚမွာ အေျခခံ လည္ပတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈက ယူဆထားပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူန႔ဲ ဆိုင္တဲဲ့ ကိုယ္က်င့္သိကၡာဆိုတာ ႏိုင္ငံသားေတြကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံျခင္းလို႔လည္း ယူဆထားပါတယ္။ တဦးတေယာက္ကို ဦးစားေပး ဆက္ဆံလိုက္ရင္ တန္းတူညီမွ်ဆိုတဲ့ သေဘာတရားလည္း ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။
သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ နယ္ပယ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲျခားထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဆိုတာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အထိကို ရွားရွားပါးပါးပါပဲ။ အစိုးရတရပ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာ ႏုိင္ငံသားေတြကို တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးၿပီး လူမႈဘ၀ဖူလံုေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လို႔ ခံယူထားတဲဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဆိုတာလည္း ရွားပါးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆိုတာကို ႏုိင္ငံတခု ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မွသာ နားလည္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ေခါင္းေဆာင္ တိုက္ရိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ငံေတြ ဒါမွမဟုတ္ အၾကြင္းမဲ့အာဏာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အားလံုး တေျပးညီ အယူအဆကို မက်င့္သံုးတာေၾကာင့္ အဲဒီလိုႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ေဆြးေႏြးတာကလည္း အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ အေနာက္ဥေရာပ ႏိုုင္ငံေတြကို ေခတ္္မီတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ေနာက္မွသာ ဥေရာပတိုက္ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ စတင္ေဆြးေႏြးလာႏိုင္ပါတယ္။
ဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ အမ်ားျပည္သူ က႑ေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈဆိုတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြ အတြက္ တရားမွ်တစြာ ဖန္တီးေပးျခင္း ႏႈန္းစံအတိုင္း အေျခခံၿပီး အစိုးရေတြကို ဖြြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္မွသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ စတင္ေဆြးေႏြးလာႏိုင္ပါတယ္။

ေခတ္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ ဒီမိုုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔အတူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းကို ေလ့လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြက ေခတ္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ထဲမွာသာ အေျဖကို ရွာတတ္ၾက ပါတယ္။
သူတို႔ လြဲေခ်ာ္ေနတာက ႏုိင္ငံေတြ ေခတ္မီမလာခင္မွာ အမ်ားျပည္သူ တရပ္လံုးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က တန္းတူူညီမွ် အေျခခံမူနဲ႔ ခြဲေ၀ေပးမေနခဲ့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အစိုးရရံုးဌာနေတြဆိုတာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်ၿပီး မတရားသျဖင့္ ေငြရွာရမယ့္ေနရာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတဲဲ့ ႏိုင္ငံေတြအျဖစ္ကို ေရာက္လာေတာ့မွပဲ သေဘာေပါက္လာၾကတယ္လို႔ မာ့ခ္စ္ေဗဗာ ေျေျပာသလိုပါပဲ။

အလယ္ေခတ္မွာတုန္းက တခ်ိဳ႕၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးၿပီး ပံုမွန္၀င္ေငြရွာၾကတာပါ။ အဲဒီလို သေဘာေပါက္ၿပီး ေျပာင္းလဲ သြားတာက ေခတ္သစ္ရံုးဌာနေတြရဲ႕ သစၥာခံမႈအေပၚ အေရးႀကီးတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ေခတ္သစ္ ရံုးဌာနေတြက ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈေတြကို မထူေထာင္ေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး သက္သက္ကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ အေျခမခံတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကိုသာ ထူေထာင္ပါေတာ့တယ္။

ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ တဦးတည္း ခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္ေအာက္က လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ၊ တပည့္သာ၀ကေတြ ကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္ဆံမႈေတြကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အေပၚက ေျပာခဲ့သလို မျဖစ္တဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒအေပၚမွာ အေျခခံထားတဲဲ့ ျပည္သူပိုင္နဲ႔ ၀ါစဥ္ အလိုက္ စီစဥ္ထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါက အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် အယူအဆနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ လူတေယာက္က ဘယ္အုပ္စုမွာပဲ ပါေနပါေစ၊ တေယာက္ခ်င္းစီကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံတဲဲ့ လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏႈန္းစံေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။

အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈကို ႏုိင္ငံသားေတြက ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” က်င့္သံုးတဲ့ အခါမွာေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ရယူထားႏိုင္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ခြဲျခားဆက္ဆံေနမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန တရားမွ်မွ်တတ ဆက္ဆံလာမွာကို ေေမွ်ာ္လင့္မထားႏိုင္ပါ။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေနအထားခ်င္း တူသူေတြကိုသာ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ႀကီးစိုးမႈကို ခံရတဲ့ အုပ္စုခြဲျခား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို တရားဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာမဟုတ္ဘဲ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလို႔ မာ့ခ္စ္ေဗဗာက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပါတယ္။

အဲဒီ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းေတြမွာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြနဲ႔ ၀င္ေငြရႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို တခ်ိဳ႕ အုပ္စုေတြက လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္စုေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ လူတဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္းၾကား အကြာအေ၀းကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနတာေၾကာင့္ အခြင့္ထူးခံအုပ္စု ဆိုတာကို အာဏာ ျဖန္႔က်က္ထားမႈ သေဘာတရားနဲ႔ စဥ္းစားရင္ အေကာင္းဆံုး နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ အာဏာပင္ရင္းတခု (ၾသဇာတိကမၼ ႀကီးမားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အခြင့္ထူးခံ အုပ္စု တခု) နဲ႔ လူတေယာက္က နီးကပ္သြားေလ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပိုျမင့္မားတဲ့ အေနအထားတခုကို အဲဒီလူက ပိုင္ဆိုင္သြားႏုိင္ေလျဖစ္ၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေလပါပဲ။ အဲဒီလို အထူးအခြင့္အေရး ရေနသူေတြက ဇာတ္ျမင့္အုပ္စုေတြ၊ အလႊာေတြ ကြန္ရက္ေတြလိုမ်ိဳး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထူးကဲအေနအထားကို အေျခခံဖြဲ႔ထားတဲ့ အုပ္စုေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး အမ်ား ျပည္သူအားလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို သူမ်ားထက္ပို လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

“အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” အေပၚ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အခြင့္ထူးခံ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေနတတ္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံတာကို သာမန္ ထံုးတမ္းစဥ္လာလို လက္ခံထားတတ္ပါတယ္။ လူတေယာက္ခ်င္း စီကလည္း ကစားပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ေျပာင္းလဲရမယ့္အစား အခြင့္ထူးခံအုပ္စုထဲမွာ ပါႏိုင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။

တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဘက္မလိုက္မႈဆိုတဲ့ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္ၾကပါတယ္။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ (ပိုက္ဆံမဟုတ္) ကပဲ အဓိက လည္ပတ္သံုးစြဲစရာ ေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္လာၿပီး အဲဒီျဖစ္စဥ္ထဲက တေနရာရာမွာ ရွိေနသူ တေယာက္ ရယူခံစားႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြက တိုင္းတာဖို႔လည္း ခက္ပါတယ္။ သီးသန္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိေနတဲ့ ဓေလ့ထံုးစံအရ ဖလွယ္လုပ္ကိုင္္ေနၾကတဲ့ စနစ္ႀကီးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အထူးဦးစားေပး ဆက္ဆံမႈေတြကို ေပးခ်င္လည္း ေပးႏိုင္သလို ျငင္းပယ္ခ်င္လည္း ျျငင္းပယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေပးတာ ဒါမွမဟုတ္ ျငင္းပယ္တာက “လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူ” ရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္ေတာင္ ပါခ်င္မွ ပါတာပါ။ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေပးတယ္ဆိုတာက တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ စနစ္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစဖို႔ အသံုးျပဳရတဲ့ နည္းလမ္း တခုပါပဲ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အေနအထား နိမ့္ပါးေနသူေတြက တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံခံရဖို႔အတြက္ အရာရွိတေယာက္ကို လာဘ္ထိုးရျခင္းက တခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အျပင္ေလာကမွာ လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္းေတြက “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” လႊမ္းမိုးတဲ့ လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ “အားလံုးအတြက္ တေျပးညီ၀ါဒ” လႊမ္းမိုးတဲ့ လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္းလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ကြဲျပားေနတာမဟုတ္ဘဲ ၾကားအေျခ အေနတမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္းေတြလည္း ရွိေနႏုိင္ပါေသးတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

(အလီနာ မြန္ဂ်ဴပစ္ပီဒီ (Alina Mungiu-Pippidi) သည္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕ရွိ Romanian Academic Society အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သည္။ Freedom House ႏွင့္ United Nations Development Programme တို႔တြင္ အတုိင္ပင္ခံ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ Coalition for a Clean Parliament ၏ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၄ ရိုေမးနီးယား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခု စာတမ္းကို Journal of Democracy ႏွင့္ Johns Hopkins University Press တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး Educational Initiatives (ပညာေရွ႕ေဆာင္) က ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ Educational Initiatives (www. eduinitiatives.org) အဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။)

Monday, May 23, 2016

လက္​ဖက္​နဲ႔ဖန္​တီး​ေသာ စားစရာ (၃)မ်ိဳး

Pickle Tea Baguette Canapé ..........................................


လြန္ခဲ့တဲ့၁ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကမႏၲေလးကိုုအလည္ေရာက္တဲ့အခါသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ဟိုုတယ္မွာတည္းခဲ့ရၿပီးသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ေတာင္းဆိုုမႈေၾကာင့္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြအတြက္တစ္ရက္ေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီးလုုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေလးေတြေဝမွ်ေပးၿပီးသူတိုု႔သိခ်င္တာေလးေတြကိုကူညီၿပီးေျပာေပးခဲ့ရပါတယ္။အဲဒီမွာျမန္မာSanckကိုုႏိုုင္ငံျခားသားေတြကိုုထူးထူးျခားျခားတင္ဆက္ပံုုေလးေတြနဲ႔တည္ခင္းေပးလိုုတဲ့စိတ္ကူးေလးကိုုကူညီၿပီးဒီတစ္လ Ready Made Snack အျဖစ္ခုတင္ျပေပးလိုက္တဲ့ Pickle Tea Baguette Canapé ျပဳလုုပ္ေပးလိုုက္တဲ့နည္းေလးေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလုုပ္နည္းမွာထူးျခားတာေလးကပုုစြန္ေျခာက္ဆီစိမ္ပါ။အေကာင္ႀကီးႀကီးပုုစြန္ေျခာက္၁ဝသားေလာက္ကိုုတစ္ေကာင္ခ်င္းဆံုုထဲမွာပံုုပ်က္႐ံုုေလာက္ဖြဖြေထာင္းၿပီးပဲဆီစစ္စစ္နဲ႔စိမ္၊ပုလင္းတစ္လံုုးထဲမွာထည့္သိမ္းထားၿပီးလိုုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာသံုုးႏိုုင္ပါတယ္။ျမန္မာ့နံနက္စာေကာက္ညႇင္းေပါင္းနဲ႔တြဲစားႏိုုင္သလိုုေနာက္ဆံုုးခ်က္ရျပဳတ္ရပ်င္းေနရင္ေတာင္ထမင္းပူပူနဲ႔နယ္စားရင္လည္းစားေကာင္းပါတယ္။လုုပ္နည္းေလးၾကည့္လိုုက္ရေအာင္ . . . ။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
......................

• ျပင္သစ္ေပါင္မုုန္႔ရွည္ - ၁လံုုး (ေစာင္းလွီးျဖတ္ထားပါ)
• ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၂တက္ (စဥ္းထားပါ)
• အငန္ပါၿပီးေထာပတ္ - စားပြဲဇြန္း၂ဇြန္း
• လက္ဖက္ႏွပ္ၿပီး - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း၅ဇြန္း
• ေတာင္ႀကီးပဲေလွာ္ - ၁ဝေစ့
• ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ - အနည္းငယ္
• ပုုစြန္ေျခာက္ဆီစိမ္ - ၁ဝေကာင္
• ႏွမ္း - အနည္းငယ္ (ေလွာ္ထားပါ)
• ခ်ယ္ရီခရမ္းခ်ဥ္သီး - ၃လံုုး (ေလးစိတ္စိတ္ထားပါ) က်န္ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားကိုတြဲဖက္စားရန္ျပင္ဆင္ပါ။

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္
.........................
၁။အိမ္သံုုး Oven ကိုုမီးအပူ၁၅ဝဒီဂရီရေအာင္ႀကိဳတင္အပူေပးထားပါ။
၂။ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႔ေထာပတ္မ်ားကိုုသမေအာင္ေရာေမႊၿပီးတေစာင္းရွည္ရွည္ေလးမ်ားျဖတ္ထားေသာေပါင္မုန္႔မ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္တစ္ဖက္မွာပါးပါးသုုတ္ေပးၿပီးအပူေပးထားေသာ Oven မွာထည့္ၿပီး၂မိနစ္ခန္႔ကင္ေပးပါ။
၃။ကင္ၿပီးေပါင္မုုန္႔မ်ားမွေထာပတ္သုုတ္ထားေသာမ်က္နွာျပင္အတြက္လက္ဖက္ႏွပ္ၿပီးတစ္ဇြန္းစာတင္ၿပီးျဖန္႔ပါ။အေပၚမွေတာင္ႀကီးပဲေၾကာ္၊ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္၊ပုုစြန္ေျခာက္ဆီစိမ္၊ခ်ယ္ရီခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ႏွမ္းေလွာ္မ်ားနွင့္ျပင္ဆင္ပါ။
၄။တြဲဖက္စားႏိုုင္ေသာႏွစ္သက္ရာဆလတ္ရြက္၊ေဂၚဖီ၊ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊င႐ုုတ္သီးစိမ္းတိုု႔ျဖင့္ျပင္ဆင္ၿပီးတည္ခင္းႏိုုင္ပါၿပီ။
.................................
KoThitHtoo (My Foodies)

လက္ဖက္ႏွင့္ ဆိတ္သားေျခာက္ေထာင္း

ဒီဟင္းလ်ာေလးက ထမင္းနဲ႕ပဲစားစား၊ အျမည္းအေနနဲ႔ပဲစားစား၊ Snack အျဖစ္ပဲစားစား အလြန္႔ကိုစားလို႕ေကာင္းတဲ့ ဟင္းပြဲေလးျဖစ္ပါတယ္။

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
လက္ဖက္(ဆီစိမ္) (အဆိမ့္) ၁၅၀ ဂရမ္၊ ဆိတ္သားေျခာက္ (အမြ) ၇၀ ဂရမ္၊ ငရုတ္သီးစိမ္း ၁၀ ဂရမ္၊ သံပရာသီး ၂လံုး၊ ေရွာက္ရြက္ ၃ရြက္၊ ငံျပာရည္ စားပြဲဇြန္း ၁ဇြန္း၊ သၾကား စားပြဲဇြန္း ၁/၂ ဇြန္း။

ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စျပီးျပင္ဆင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ငရုတ္သီးစိမ္းကို အိုးေပၚမွာေလွာ္ေပးပါ။ အနံ႔ေမႊးလာျပီဆိုရင္ေတာ့ ေထာင္းပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ငရုတ္သီးစိမ္းညက္သြားျပီဆိုရင္ေတာ့ လက္ဖက္ကို ညက္သြားေအာင္ေထာင္းေပးပါ။
လက္ဖက္ညက္ျပီဆိုရင္ေတာ့ ဆိတ္သားေျခာက္ကိုပါထည့္ျပီး ညက္ေအာင္ေထာင္းပါ။ အားလံုးညက္သြားျပီဆိုရင္ေတာ့ ေရွာက္ရြက္ကိုပါးပါး လွီးထည့္ျပီးေထာင္းေပးပါ။
ျပီးရင္ အရသာမ်ားထည့္ျပီး ထည့္ေထာင္းေပးပါ။ အရသာမွာ အစပ္၊ အဆိမ့္နဲ႔ ေရွာက္ရြက္နံ႔ေမႊးေနျပီဆိုရင္ေတာ့ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ျပင္ျပီး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

*** တစ္ခုသတိထားရမွာက ဆိတ္သားေၾကာ္နဲ႕ထည့္ျပီးေထာင္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆီေျခာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆီနည္းနည္းပို ထည့္ေပးပါလို႕ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။
…………………………………….
အံ့၀င့္ထြဋ္ (MRTV-4)

ေဂြးခ်ိဳသီး လက္ဖက္ႏွပ္ 
..................................

ျမန္မာျပည္မွာ ေဂြးခ်ိဳသီးေတြေပၚခ်ိန္ေရာက္ၿပီမို႔ ေဂြးခ်ိဳသီးနဲ႔ လက္ဖက္ႏွပ္နည္းေလး ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ လက္ဖက္ႏွပ္ပံုႏွပ္နည္းေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူနိုင္ပါ။ လက္ဖက္ကို အခါးေလ်ာ့ေအာင္၊ သန္႔စင္ေအာင္၊ ေရာဂါပိုးရိွေနလွ်င္ ေသေအာင္ဆိုၿပီး ျပဳျပင္ၾကပံုေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေရ ၃-၄ ျပန္ေဆးတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေရေႏြးေလး၂-၃ ျပန္ေဆးတယ္။

တခ်ိဳ႕က ေရေဆးၿပီး ေရေႏြးေငြ႔ေလးနဲ႔ ေပါင္းေပးတယ္။ မိမိႏွစ္သက္သလို ျပဳျပင္နိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ရနိုင္တဲ့ ေဂြးခ်ိဳသီး အနုအရင္႔ အခ်ိဳ အခ်ဥ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပမာဏကို သင့္႐ံုအစပ္ဟပ္တည့္ေအာင္ထည့္နိုင္ပါတယ္။

 ျပဳလုပ္နည္းမွာ ေရးထားသလိုပဲ ပါဝင္ပစၥည္းေတြကို တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီေထာင္းၿပီး ေရာနယ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးထည့္ၿပီး ခပ္ဖြဖြေရာေထာင္းေပးရပါတယ္။ ပါဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီက အနံ႔အရသာေတြ ေပါင္းကူးသြားၿပီး စားလို႔ေကာင္းတဲ့ လက္ဖက္ႏွပ္ေလး ရလာပါလိမ့္မယ္။

ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား
............................
လက္ဖက္ - ခြက္တစ္ဝက္
ပုစြန္ေျခာက္ အရြယ္လတ္ - အေကာင္ ၂ဝ ခန္႔
င႐ုတ္သီးစိမ္း - ၆-၁ဝ ေတာင့္
ငါးငံျပာရည္ - သင့္႐ံု
သၾကား - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ေလးပံုတစ္ပံု
ၾကက္သားမႈန္႔ - အနည္းငယ္
ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၄-၅ ႁမႊာ
​ေဂြးခ်ိဳသီး - အရြယ္အလတ္ ၁ လံုး
သံပရာရည္ - သင့္႐ံု

 ျပဳလုပ္နည္း
.....................

၁။ လက္ဖက္ကို ေရ ၃ ျပန္ေလာက္ေဆးၿပီး ေရကုန္ေအာင္ညႇစ္ထုတ္ၿပီး ညက္ေအာင္ေထာင္းပါ။
၂။ ေဂြးသီးကို အခြံႏႊာ၊ အတုန္းေလးေတြလီွးၿပီး ဘလန္ဒါျဖင့္ ညက္ေအာင္ႀကိတ္ပါ။ ေရညႇစ္ ထုတ္ထားပါ။
၃။ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႔၊ င႐ုတ္သီးစိမ္းတုိ႔ကို ေထာင္းပါ။ လက္ဖက္ထည့္ေထာင္းပါ။ ေဂြးခ်ိဳသီး ႀကိတ္ ထားတာ ထည့္ေထာင္းပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ထည့္ေထာင္းပါ။
၄။ သၾကား၊ ၾကက္သားမႈန္႔၊ ဆား၊ ငံျပာရည္၊ သံပရာရည္တို႔ထည့္ၿပီး ႏွ႔ံစပ္ေအာင္ ဖြဖြေထာင္းပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ အလြန္ေၾကညက္မသြားေအာင္ သတိထားပါ။
၅။ အရသာ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ ဖန္ဘူးတြင္ ေလမခိုေအာင္ဖိသိပ္ထည့္၊ ဆီျမဳတ္ေအာင္ စိမ္ၿပီး မခဲတဲ့အထပ္မွာ သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ လက္ဖက္ေပ်ာ့အေနနဲ႔ပဲစားစား၊ အေၾကာ္နဲ႔ပဲတြဲ စားစား စားလို႔ေကာင္းတဲ့ လက္ဖက္နွပ္ေလးပါ။ ................................................
Meemeetofu

Credit: Food Magazine Myanmar

Saturday, May 21, 2016

ေခါင္းေလာင္း ဘာေၾကာင့္ ထိုးရတယ္


တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လြန္ေလေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေလးေထာင္ခန္႔က ေခါင္းေလာင္းမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဆို၏။ အေနာက္ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ခရစ္ယန္အယူဝါဒကို အတည္တက် ကိုးကြယ္လာၾကေသာ ငါးရာစု၊ ေျခာက္ရာစုေလာက္ကမွ အစျပဳျပီး ခရစ္ယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကို ထားရွိခဲ့ၾကေလသည္။


ပထမတြင္ ေသးငယ္ေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးေသာေခါင္းေလာင္းမ်ားကို သြန္းလုပ္လာႏိုင္ၾကေလသည္။
ေခါင္းေလာင္းသံကို ျမိဳ႔တြင္းမွ အားလံုးၾကားႏို္င္ရန္ ေမွ်ာ္စင္မ်ားေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္မ်ားကို ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တဆက္တည္းထားရွိေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ သီးျခားအေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ထားတတ္ၾကေလသည္။

(ေခါင္းေလာင္းကို အသံုးျပဳပံု)
ေခါင္းေလာင္းကို ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ သာသနာေရးကိစၥမ်ားမွအပ နန္းတက္ပြဲ၊ လက္ထပ္ပြဲ စေသာ မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေခါင္းေလာင္းထိုးတတ္ၾကေလသည္။
ထိုမွတပါး အစည္းအေဝးေခၚသည့္ ေခါင္းေလာင္း၊ ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၌ထိုးေသာ ေခါင္းေလာင္း၊ ႏႈိးစက္ပါေသာ နာရီ၌ တပ္ဆင္ထားသည့္ေခါင္းေလာင္း၊ စကားေျပာေၾကးနန္း (တယ္လီဖုန္း)၌ တပ္ဆင္ထားေသာ ေခါင္းေလာင္း၊ အိမ္၊ ရံုး၊ ဟိုတယ္စသည္တို႔၌ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ လူေခၚေခါင္းေလာင္းဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေလသည္။

ေခါင္းေလာင္းတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ဆြဲရေသာ ေခါင္းေလာင္း၊ စက္တပ္ထားရေသာ ေခါင္းေလာင္း၊ လက္ျဖင့္ထိုးရေသာ ေခါင္းေလာင္း -ဟူ၍လည္း ရွိေသးသည္။ သံစံုထိုးႏိုင္ေအာင္ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာမ်ားလည္း ရွိေလသည္။

(ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ေခါင္းေလာင္းမ်ား)
ေၾကးသြန္းလုပ္ငန္းသည္ ပန္းတဥ္းအတတ္တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္းကို ပန္းတိမ္, ပန္းဘဲ, ပန္းပြတ္ဆြဲ, သြန္းျမဲပန္းတဥ္းတတ္-ဟူ၍ ဆိုထားေလသည္။
အထည္ကိုယ္ျဒပ္ ေလးလံႀကီးမားေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို သြန္းလုပ္ျခင္းသည္ ပန္းတဥ္းပညာတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားလာေသာ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္မွစ၍ ေၾကးေခါင္းေလာင္းမ်ားကို သြန္းလုပ္လာခဲ့ေလသည္။

က်န္စစ္သားမင္းလက္ထက္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးငါးလံုးကို ေၾကးစင္ ၁၀၀၀-စီျဖင့္ သြန္းလုပ္သည္။ ေရႊစည္းခံုဘုရားတြင္ သံုးလံုး၊ အာနႏၵာဘုရားတြင္ တလံုး၊ မင္းအိုခ်မ္းသာဘုရားတြင္ တလံုး လွဴဒါန္းခဲ့ေလသည္။

အေလာင္းစည္သူမင္းလည္း ေၾကးစင္တိုးလာခ်ိန္ တေသာင္း (ပိႆာခ်ိန္ တသိန္း) စီ ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ႏွစ္လံုးကို ေရႊဂူဘုရားႏွင့္ သဗၺညဳဘုရားမ်ားတြင္ တလံုးစီလွဴဒါန္းခဲ့ေလသည္။

ေရွးျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္တို႔၏ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးငယ္ အရြယ္ရြယ္အစားစားတို႔ကို ဘုရားေစတီ ပုထိုးမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဥႆာပဲခူးမြန္ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္တကြ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရျခင္းအားျဖင့္ ေရွးျမန္မာမြန္ဘုရင္မ်ားသည္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကို မြန္ျမတ္ေသာ ဒါနတခုအျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိႏိုင္ေလသည္။

(ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေသာ ေခါင္းေလာင္း)
မြန္ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပုကို ဆက္ခံေသာ ဓမၼေစတီမင္းသည္ ေၾကးခ်ိန္ပိႆာ တသိန္းရွစ္ေသာင္းရွိ၍ အဝ-ရွစ္ေတာင္၊ ေဇာက္ ၁၂-ေတာင္ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီးႏွင့္တကြ ေၾကးခ်ိန္ပိႆာ ၅၀၀-စီရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းငယ္တို႔ကို တိဂံုဆံေတာ္ရွင္အား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေပၚတူဂီလူမ်ိဳး ငဇင္ကာ သိမ္းယူဖ်က္ဆီးသြားသျဖင့္ ယခုအခါ မေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ေပ။

(ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေခါင္းေလာင္း)
အမရပူရျမိဳ႔နယ္ ေရႊဂြမ္းထုပ္ရပ္ကြက္၊ ဖန္ခ်က္အရပ္တြင္ နဂါးရံုဘုရား-ကိန္းဝပ္ေတာ္မူသည္။ ထိုနဂါးရံုဘုရားတြင္ ယခင္က ေခါင္းေလာင္းတလံုးရွိသည္။ ထိုဘုရားတြင္ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္၌ စတည္ေသာ ဒါယကာမင္းမွအစ အဆက္ဆက္ျပဳျပင္မႈ မ်ားကို ေခါင္းေလာင္းစာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္ဟု ဆို၏။ မသမာသူမ်ား၏ ခိုးယူဖ်က္ဆီးခဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္းေခါင္းေလာင္းႀကီး ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးသြားခဲ့သျဖင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားပါ ဆံုးရႈံရ ေလသည္။

( မြန္ျမိဳ႔စားႀကီး၏ ေခါင္းေလာင္း)
မြန္တို႔ဌာနျဖစ္ေသာ မုတၱမေတာင္ထိပ္ က်ိဳက္ဖ်င္ကူေစတီေတာ္မွ ႏိုင္ငံျခားပေယာဂ မကင္းေသာ ျပည္တြင္း သူခိုးႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားတို႔ထံမွ တံစိုးကိုစား၍ ဘုရားမွေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေတာင္ေအာက္သို႔ သယ္ခ်ျပီးလွ်င္ ျမစ္တြင္းမွ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေလွျဖင့္သယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေလသည္။

သို႔ေသာ္ ျမစ္ကမ္းအေရာက္တြင္ လူအမ်ားက ျမင္ၾက၍ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သူခိုးတို႔က ပစ္္ေျပးၾကသျဖင့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး က်န္ရစ္သည္။ ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေတာင္ေပၚ က်ိဳက္ဖ်င္ေစတီေတာ္သို႔ ျပန္လည္၍တင္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မုတၱမျမစ္ကမ္းရွိ ျမသိန္းတန္ေစတီတာ္-ရင္ျပင္တြင္ ယခုတိုင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေလသည္။

ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ဒါယကာမွာ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ခန္႔ထားေသာ မြန္ျမိဳ႔စားႀကီး လဂန္ျဗိဳက္ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႔စားႀကီးသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး မဟာဗိဒ်ာသီရိသုဒၶဗိဒ်ာ-၏ စီမံခ်က္အရ သကၠရာဇ္ ၈၅၅-ခု နတ္ေတာ္လဆုတ္ ၁-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု ျဗဟၼာစာရီမြန္ဗိုလ္ေက၏ မွတ္တမ္းအရ သိရွိရေလသည္။

(စဥ့္ကူးမင္း ေခါင္းေလာင္း)
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ေရႊတိဂံုဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ ရာဟုေတာင့္တြင္ရွိသည္။ ၁၇၇၈-ခုႏွစ္တြင္ သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀-ေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီ။ ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီတို႔က သယ္ယူသြားရာတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္းသို႔ က်သည္။ ၁၈၂၄-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတို႔က သယ္ယူထားရေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္ေလသည္။

စဥ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္း၏ အေလးခ်ိန္မွာ ၅၅၅၅-ပိႆာရွိသည္။ တန္ခ်ိန္ ၂၄-တန္ခန္႔ေလးသည္။ ေပါင္းကိုင္းမွ ေခါင္းေလာင္းအထိ ၁၁-ေပခြဲရွည္သည္။ ေၾကးသားအထုမွာ ၁-ေပထုရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းႏႈတ္ခမ္းဝမွာ ၆-ေပႏွင့္ ၈-လက္မ က်ယ္သည္။ ေခါင္းေလာင္းစာအရ အခ်င္း ၅-ေတာင္၊ အရပ္ ၇-ေတာင္ ႏွစ္မိုက္၊ လံုးပတ္ ၁၅-ေတာင္၊ အထု ၂-မိုက္ႏွင့္ ငါးသစ္-ဟူ၍ ျပဆိုထားေလသည္။

ေခါင္းေလာင္းႀကီးတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာ ၁၂-ေၾကာင္းမွ် ေခါင္းေလာင္းစာ ေရးထိုးထားသည္။ ေခါင္းေလာင္းစာတြင္ ဤတမၸကုတၱ ေတာင္ထိပ္ရွိ ေစတီေတာ္သို႔ ဖူးေျမာ္ရန္ေရာက္လာသူတို႔ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားစိမ့္ေသာငွါ ဤကမၻာတြင္ ေရွးဦးစြာ ပြင့္ေတာ္မူကုန္ေသာ ငါးမာရ္ေအာင္ျမင္ ဘုရားသခင္ ေလးဆူတို႔၏ ပဥၥေလာဟာ ရုပ္တုေတာ္ျမတ္ေလးဆူကို ေစတီေတာ္ ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ဘံုသာေရႊေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ တကြ တည္ထား ေကာင္းမႈျပဳထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေလသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ဤသို႔ သဒၵဒါန ဝတၳဳပူေဇာ္ရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဒါနစေသာ ပါရမီကို ျဖည့္စြမ္းေဆာင္ရြက္၍ ပညာဓိက သမၼာသမၺဳဒၶ ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးထူးျဖင့္ သံုးဦးလူနတ္ ပရိသတ္တို႔အား တရားတည္းဟူေသာ ေအာင္ဆုေပး၍ ခ်မ္းေအးသုခ နိဗၺာနသို႔ တင္ပို႔ရသည္ျဖစ္လိုေသာ ဘဝႀကီးငယ္ က်င္လည္သမွ် သုဂတိဘဝ လူမင္းနတ္မင္းအျဖစ္ကိုသာရ၍ နတ္လူသတၱဝါ ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ ခ်စ္ၾကည္အပ္ေသာအရပ္၌ သာယာသျဖင့္ က်ဴးရင့္ေသာ ကရဝိက္မင္းအသံကို ႏွစ္သိမ့္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္ေစအပ္ေသာအရာႏႈိက္ ကုသမင္း၊ ပုဏၰက၊ အာဠာဝကတို႔ အသံကဲ့သို႔ အလိုရွိရာအရပ္တိုင္း ၾကားႏံ႔ွေသာအာဏာ၊ သာယာေသာအသံႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္လိုေသာ္ဝ္-ဟူ၍ စဥ့္ကူးမင္းက ဆုေတာင္းထားေလသည္။

ထို႔ျပင္လည္း မိမိအလိုရွိ ေတာင့္တေသာ အက်ိဳးကို စိတ္ၾကံကာမွ်ႏွင့္ ျပည့္စံုေစေသာ၊ အလိုမရွိ မေတာင့္တေသာအက်ိဳးကို တရံတဆစ္မွ် မၾကံဳေတြ႔ မျမင္မၾကားရေသာ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ဘုရားဗ်ာဒိတ္ပန္းကို ပန္ရေစေသာ္-စသည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းထားေလသည္။

မဟာဃ႑ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို လွဴဒါန္းရေသာ အက်ိဳးကို မယ္ေတာ္ ခမည္းေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ ဘိုးေတာ္ အေလာင္းမင္း တရားႀကီးႏွင့္ ဘြားေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ေဆြမ်ိဳးမွဴးမတ္တို႔ အမွ်ေပးထားသည္။ ထို႔ေနာက္ တမၸကုတၱေတာင္ေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္အား ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္တို႔ႏွင့္တကြ အာကာသစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားႏွင့္တကြ သတၱဝါအားလံုးတို႔အား ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ရေစသတည္း-ဟူ၍ အမွ်ေဝဆုေတာင္းစာ ေရးထိုးထားသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ေပါင္းကိုင္းတြင္ နယားရုပ္မ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ထားေလသည္။

( သာယာဝတီမင္း ေခါင္းေလာင္း)
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္ တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည္။ ၁၈၄၁-ခုႏွစ္တြင္ သြန္းလုပ္ေတာ္မူသည္။ သာယာဝတီမင္း၏ မဟာတိသဒၵဃ႑ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အတိုင္းအတာမွာ ေခါင္းေလာင္းသက္သက္ ၇-ေပအျမင့္ရွိသည္။ အဝအက်ယ္ ၆-ေပ၊ ၈-လက္မရွိသည္။ ႏႈတ္ခမ္းသား ၁-ေပထု ရွိေလသည္။
ျမန္မာအတိုင္းအတာမွာ ေခါင္းေလာင္းရပ္ ၉-ေတာင္ ၁-မိုက္ ၃-သစ္၊ အခ်င္း ၅-ေတာင္၊ လံုးပတ္ ၁၅-ေတာင္၊ ထု ၂-မိုက္ လက္ ၄-သစ္ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္မွာ ပိႆာ ၂၆၀၀၀ ျဖစ္သည္။ တန္ခ်ိန္ ၄၂-တန္ခန္႔ရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအထက္ခ်ိတ္ ေနရာတြင္ မႏုႆီဟရုပ္မ်ား ေဖာ္ထားေလသည္။

သာယာဝတီမင္း ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ေခါင္းေလာင္းစာပါရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းစာတြင္ ဦးစြာပထမ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ကို သုေမဓာရေသ့ဘဝမွ စတင္ျပဆိုျပီးေနာက္ သိဒၶတၳမင္းသားဘဝတြင္ ေတာထြက္၍ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ေအာင္ျမင္ျပီး ဝါေတာ္ ၄၅-ဝါအရ၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခဲ့ပံု။ ဘုရားရွင္သာသနာ ၂၃၈၉-ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၃၇) တြင္ သာယာဝတီမင္း ထီးနန္ဆက္ခံ၍ တရားႏွင့္အညီ မင္းျပဳေၾကာင္းသာသနာေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းမွ ရေသာေငြျဖင့္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ စာေပတို႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေၾကာင္း၊ ယိုးဒယား သီဟိုဠ္တို႔မွ ရဟန္းသံဃာတို႔ကို လွဴဒါန္းဆည္းကပ္ေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရားႀကီးကို ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴျပီးလွ်င္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး သြန္းလုပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ ထီးျဖဴႏွင့္ ၾကာပန္းအိုးမ်ားကို လွဴေၾကာင္း၊ ဤေကာင္းမႈေၾကာင့္ လူနတ္ျဗဟၼာတို႔ကို ကယ္မႏိုင္ေသာ ဘုရားအျဖစ္ကို ဆုေတာင္းေၾကာင္း၊ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္အဖို႔ကိုလည္း ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟ၊ ဆရာသမား၊ သမၼာေဒ၀နတ္မ်ားႏွင့္ အနႏၲစၾကာဝဠာတြင္းရွိ သတၱဝါတို႔အား ေပးေဝေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။

( ကမၻာသိ ျမန္မာ့ေခါင္းေလာင္းႀကီး)
စစ္ကိုင္းျမိဳ႔၏ အေရွ႔ေျမာက္ ၁၆-မိုင္ခန္႔အကြာ တည္ရွိသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႔၏တဖက္ကမ္း ေျမာက္ဘက္ ၇-မိုင္ခန္႔ သမၺန္ျဖင့္ ဆန္တက္လွ်င္ မင္းကြန္းသို႔ ေရာက္ေလသည္။
အံ႔ခ်ီးဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၇၀-ျပည့္ႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၅-ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၉၀-ျပည့္ႏွစ္) ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ပန္းတဥ္းဝန္နႏၵေက်ာ္ထင္ႏွင့္ ေၾကးသြန္းအမႈထမ္းမ်ား၏ စြမ္းအားျဖင့္ မင္းကြန္းေစတီေတာ္ႀကီးအနီးတြင္ သြန္းလုပ္ေလသည္။

ထိုမင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေၾကးညိဳႏွင့္ သြန္းလုပ္သည္။ ေရႊစ၊ ေငြစမ်ားကို ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ေၾကးသားထဲတြင္ ျမႇဳပ္ထား သည္။ ေၾကးခ်ိန္ပိႆာေပါင္း (၅၅၅၅၅) ထည့္သြင္းရသည္။ ထိုဂဏန္းကို လြယ္ကူစြာမွတ္သားႏိုင္ရန္ (မင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ) ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္တခုကို တီထြင္ခဲ့ေလသည္။
ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သတၱဳျပားဖံုးထားေသာ သံုးေခ်ာင္းပူးရက္မႀကီး၌ ဆြဲထားသည္။ ထိုရက္မႀကီးသည္ ကၽြန္းတိုင္ႀကီးမ်ားကို ငံု၍ေဆာက္ထားေသာ အုတ္တိုင္ႏွစ္ခုေပၚတြင္ တင္ရွိထားေလသည္။

ေခါင္းေလာင္းႀကီးမွာ မလြဲႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေထာက္ထားသည့္တိုင္ႀကီးမ်ား ေျမငလ်င္၏ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးေအာက္သို႔ ျပဳတ္၍မက်ေစရန္ သစ္သားတံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ ေထာက္ေပးထားရေလသည္။
၁၈၃၈-ခုႏွစ္ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ေျမသို႔က်ခဲ့သည္။ အနည္းငယ္ ေနရာေရြ႔ကာ ေၾကး ၅-ပိႆာခန္႔ ပဲ့သြားသည္။ ၁၉၀၄-ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီသေဘၤာကုမၸဏီမွ စေကာ့တလန္လူမ်ိဳး အရာရွိတဦးက မူလသစ္သားရက္မကို သံရက္မႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးခဲ့ေလသည္။

မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အတိုင္းအတာမွာ အဝအခ်င္း ၃၁-ေတာင္ ၄-သစ္၊ လံုးပတ္ ၃၃-ေတာင္ ၁-မိုက္ ၄-သစ္၊ ေဇာက္ ၁၃-ေတာင္ ၄-သစ္ျဖစ္ေလသည္။
ယခုအတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ ေရတြက္ေသာ္ အဝအခ်င္း ၁၆-ေပ ၃-လက္မ၊ လံုးပတ္ ၅၀-ေပ ၃-ပိုင္းတပိုင္း လက္မ၊ ေဇာက္ ၂၀-ေပ ၃-လက္မ၊ အျမင့္ ၁၂-ေပ၊ အထူ ၆-လက္မမွ ၁၂-လက္မ ျဖစ္ေလသည္။
အေလးခ်ိန္ ေၾကးအခ်ိန္ပိႆာ ၅၅၅၅၅-ျဖစ္သည္။ ထိုပိႆာခ်ိန္ကို တန္ခ်ိန္ဖြဲ႔လွ်င္ ၉၀-ဒသမ ၅၂-တန္ ရေလသည္။

ယခုအခါတြင္မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသျဖင့္ အမိုးျပာသာဒ္ သံုးဆင့္ တိုင္ေပါင္း (၁၆)တိုင္ရွိ ဘံုဗိမာန္အတြင္းဝယ္ ထိုက္တန္စြာ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိသည္။ ကုသိုလ္ရွင္တိုင္း ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ အမွ်ေဝႏိုင္ေလသည္။
မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္ရံုသာမက ယခုအခါ ကမၻာတြင္ အႀကီးဆံုးေသာေခါင္းေလာင္းႀကီး ျဖစ္ေလသည္။

( သမိုင္းဝင္ ျမန္မာေခါင္းေလာင္းမ်ား)
ျမန္မာ့ေၾကးေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရာဇဝင္သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ျမန္မာမင္းဧကရာဇ္တို႔၏ ေခါင္းေလာင္းမ်ားမွာ မ်ားစြာပင္ရွိပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႕ ျပည္ေတာ္မွပါသြားေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ားလည္း မ်ားစြာပင္ရွိေသးသည္။ ဒုတိကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္မ်ားသည္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကို စစ္သံုးလက္နက္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

(အသံျမည္သာ ေခါင္းေလာင္း)
ျမန္မာ့ေၾကးသြန္း (ပန္းတဥ္း) ပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခား ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေခါင္းေလာင္းမွာ ကမၻာေက်ာ္ၾကားသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကေလသည္။
ျမန္မာ့ေခါင္းေလာင္း၏ ထူးျခားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမွာ ပံုသ႑ာန္ လွပတင့္တယ္သည္။ အသံျမည္ဟည္းသည္။ အသံသာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိသည္။ ေၾကးကိုသြန္းစပ္ရာ၌ ျမန္မာတို႔စပ္နည္းမွာ ပဥၥေလာဟာ-စပ္နည္း ျဖစ္သည္။ ပဥၥေလာဟာမွာ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ သံ၊ ခဲ-ဟူေသာ ငါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ စပ္ဟပ္ရာတြင္ အခ်ိန္အတြက္ တိက်မႈပညာ လိုအပ္ေလသည္။

( ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး)
ေခါင္းေလာင္းကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ၊ ေရာမ၊ အီဂ်စ္၊ တရုတ္စသည္ျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ တိုင္းျပည္အသီးသီးမွ လူမ်ိဳးအမ်ားအျပား အသံုးျပဳၾကေလသည္။
ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးသည္ ေခါင္းေလာင္းကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည္။ မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳပစၥည္းတရပ္အေနႏွင့္လည္း ယံုၾကည္ယူဆထားၾကေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္းဇရပ္၊ တံခြန္တိုင္၊ ငွက္ျမတ္နား စေသာ အထြတ္အျမတ္ ေနရာတို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲလွဴဒါန္းထားရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ေလသည္။

(ေခါင္းေလာင္းအလွဴဒါယကာ)
ေရွးေခတ္အခါက ေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ား၏ အလွဴဒါယကာတို႔မွာ ဘုရင္မင္းအစရွိေသာ ရာထူးရာခံပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။
ေခါင္းေလာင္းအလွဴသည္ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုး အလွဴမ်ားကဲ့သို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ မ်ိဳးရိုးအဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ မေပ်ာက္မပ်က္ တည္တံ႔ေသာ အလွဴႀကီးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္၏ ဂုဏ္သိန္ေစတနာမွာ ကမၻာတည္ရစ္ေစသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကို ပဏိတဒါနအျဖစ္ လွဴဒါန္းၾကေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းစာျဖင့္ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔၏ အမည္နာမႏွင့္ သြန္းလုပ္ေသာ ခုႏွစ္ ကာလတို႔ကို ကမၸည္းေရးထိုး လွဴဒါန္းေလ့ရွိေလသည္။
ထူးထူးျခားျခား ေမာ္လျမိဳင္က်ိဳက္သလႅံေတာင္၊ က်ိဳက္သလႅံဘုရား၌ က်ိဳက္သလႅံေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ိဳက္သလႅံေခါင္းေလာင္းတလံုးသာလွ်င္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကမၸည္းထိုးထားလ်က္ရွိေလသည္။

အဂၤလိပ္စာ၏ အထက္နား၌ ပါဠိဘာသာျဖင့္လည္း ေခါင္းေလာင္းစာပါရွိေလရာ ထိုဘာသာႏွစ္ရပ္၏ လိုရင္းအဓိပၸါယ္မွာ (ကုနံလဂၤ အမည္ရေသာ ရဟန္း၊ ငါသည္ ဤေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေၾကးခ်ိန္ပိႆာ ၆၀၀-(ေျခာက္ရာ)ျဖင့္ သြန္းလုပ္ခဲ့သတည္း။ ဤေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေသာသူသည္ မဟာအဝီစိငရဲမွ မလြတ္ပါေစသတည္း) ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။

(ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ အမွ်ေဝသည္)
ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေခါင္းေလာင္းလွဴဒါန္းေသာ အက်ိဳးတရားကို ျမတ္ႏိုးၾကျခင္းမွာ ေခါင္းေလာင္းသံ-၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေကာင္းစြာသိရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ားတြင္ ထားရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းတို႔မွ ျမည္ဟည္းသံကို ၾကားသိၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ၾကားသိလိုက္ရသည္ ့တဒဂၤအခ်ိန္ေလး၌ပင္ ရုတ္ခ်ည္း ဘာသာေရးကို စိတ္ညြတ္လာတတ္ေလသည္။

ေခါင္းေလာင္းထိုးသံေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ ညစ္ညဴးေသာစိတ္ဓာတ္မ်ား လြင့္စဥ္သြားတတ္သည္။ ေကာင္းမႈ ၾကည္လင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ စိတ္ႏွလံုးကိုပြားမ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္။
ေခါင္းေလာင္းသံျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေခါင္းေလာင္းထိုးသူတို႔သည္ မိမိတို႔လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးစီး၍ ထိုေကာင္းမႈကုသိုလ္ တရားကို သတၱဝါအမ်ားအား မိမိနည္းတူ ကုသိုလ္ရၾကေစလိုေသာဆႏၵ ပုဂၢလိကကုသိုလ္ကို အမ်ားကုသိုလ္အျဖစ္ ေမတၱာစစ္ ေစတနာျဖင့္ ျဖန္႔ေဝလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

ေလႏွင့္အတူလြင္ပါလာေသာ ေခါင္းေလာင္းသံသည္ နားထဲသို႔စိမ့္ဝင္သြားသည့္အခါ အိမ္မႈကိစၥအဝဝတို႔ျဖင့္ မအားလပ္ေသာ အိမ္ရွင္မတဦးပင္လွ်င္ ဘဝင္ခိုက္ေအာင္ သဒၶါစိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္ သာဓု သာဓု သာဓု သံုးႀကိမ္ဖြင့္ထုတ္ ေခၚဆိုမိတတ္ေလသည္။

ထိုမွ်အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ ဗုဒၶသာသနိက ဝတၳဳပစၥည္းတရပ္ျဖစ္သည့္ ေခါင္းေလာင္းကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မွန္လွ်င္ အဘယ္မွာမႏွစ္သက္ဘဲ ရွိႏို္င္အံ႔နည္း။ ေရွးအထက္ေက်ာ္ကာရီမွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတိုင္ ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ အမွ်ေဝျခင္း-သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေကာင္းတရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

အားလံုးသတၱဝါေတြ ခ်မ္းသာပါေစ။
သုေတသီ ျမင့္ထြန္း

(ျမဝတီမဂၢဇင္း ၂၀၀၂-ၾကဂုတ္လ)

Thursday, May 19, 2016

Low Back Pain ခါးနာ သက္သာေစရန္၁။ ဆရာ ဒီရက္ပိုင္း ၅ ရက္ေလာက္ရွိျပီ မနက္ဆို အိပ္ယာထခါနီး ခါးနာေနတာ။ ဘာျဖစ္တာလဲ စဥ္းစားေနမိတာ။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတာ့ မနာပါဘူးဆရာ။ အိပ္ယာထခါနီးအခ်ိန္တခုပါပဲ။

၂။ မဂၤလာပါဆရာ။ က်ြန္ေတာ္ အသက္ ၃၃ ရွိပါျပီ။ က်ြန္ေတာ္ ခါးနာေနတာ ၃ ႏွစ္ေလာက္ရွိပါျပီ။ ဆရာဝန္ေရာ ေဆးခန္းေရာ စုံေနပါျပီ။ သက္သာလိုက္မသက္သာလိုက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ခါးနာေနတာ ေက်ာက္ကပ္ ဆီးစတာေတြ ေျကာင့္ပါလားဆိုျပီး ဆရာဝန္ေတြ ေဆးခန္းေတြမွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေက်ာက္ကပ္နဲ့ ဆီးကိုမစစ္ေပးဘူးဆရာ။ ဘယ္လိုမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ လမ္းျပေပးပါဆရာ။ က်ြန္ေတာ္ အစုိးရိမ္လြန္တာလို့ပဲ ဝန္ခံပါရေစဆရာ။ ခါးနာလုံးလုံးေပ်ာက္သြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပမလဲဆရာ။ အမွားပါရင္ ခြင့္လြတ္ေပးပါ ဆရာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ပဌမေမးခြန္းေမးသူက အိပ္ယာထခါနီးအခ်ိန္တခုပါပဲနာတာဆို အိပ္ယာထဲကေနမထပဲသာ အလုပ္လုပ္လို႔ေျပာမိမွာ။ ေဆးခန္းမွာ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့လူနာေတြကို အဲလိုေျပာေနက်။ ရင္ၾကပ္တယ္ဆိုရင္ အက်ႌေခ်ာင္တာဝတ္။ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ တံတားေပၚကေလွ်ာက္။ အဲတာေတာ့ ရွင္းျပရတတ္တယ္။ ေခ်ာင္းကသြားမေကာင္းလို႔ ေခ်ာင္းေပၚတံတားကေနသြားလို႔။

ဒုတိယေမးခြန္းမွာ (ဆိုးရိမ္) လို႔ေရးတာကိုျပင္ထားပါတယ္။

ခါးရိုးမၾကီးဆိုတာ အရိုးေလးေတြ တခုနဲ႔တခု ထပ္ေနတယ္။ အရိုးတခုနဲ႔တခုၾကားမွာ အရိုးႏုျပားေလးေတြရွိတယ္။ အရိုးေလာက္မသန္မာလို႔ အသက္ၾကီးသူေတြ အားမေကာင္းေတာ့ဘူး။ ခါးကိုထိခိုက္မိရင္ စုတ္ျပဲသြားႏိုင္တယ္။ ကြ်ံသြားႏိုင္တယ္။ ေနာက္ကိုကြ်ံရင္ သူ႔ေနာက္က အာရံုေၾကာမၾကီးကို သြားဖိေစႏိုင္တယ္။ ခါးဆစ္အရိုးႏု (အရြတ္) ေနာက္ဖက္ဆီကြ်ံတာကို Herniated Disc (Prolapsed disc) ေခၚတယ္။ အလြန္နာမယ္။ အဲတာကေန အာရံုေၾကာေတြကို ဖိေနလို႔ နာေနတာ။ စာထဲပါတာေတြလိုက္နာရင္ သက္သာေနမယ္။ ေပ်ာက္ဘို႔ကေတာ့ ခြဲရႏိုင္တယ္။ ေဆာရီး။

လူတိုင္းလိုလို တခ်ိန္မွာျဖစ္ဘူးၾကတယ္။ သူ႔ဖါသူ ေပ်ာက္သြားတာမ်ားတယ္။ မေပ်ာက္ဘူးဆိုရင္ ထိေရာက္တဲ့ ကုသနည္းေတြ ရွိတယ္။ ထံုျပင္းျပင္းနာတာနဲ႔ ထိုးတာခံရသလိုနာတယ္။ ခါးမတ္ေအာင္ ေနလို႔မရျဖစ္တယ္။ အားကစားလုပ္ရင္း၊ အလုပ္လုပ္ရင္း ရုတ္တရက္နာလာတာရွိတယ္။ ၃ ရက္ေနလို႔မွ မေပ်ာက္ရင္ ဆရာဝန္ျပပါ။ ၃ လေနလို႔မွ မေပ်ာက္ရင္ နာတာရွည္လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္ေလာက္မွာ အမ်ားဆံုး စျဖစ္ဘူးတတ္တယ္။ အသက္ၾကီးလာေလေလ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေလေလ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုလာတာ၊ လႈပ္ရွားမႈ နည္းလာတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္။ ဆီးသြား-ဝမ္းသြားတာအထိ ထိခိုက္လာရင္၊ ေအာက္ပိုင္းမွာ အားနည္းလာရင္၊ ဖ်ားလာရင္၊ ေခ်ာင္းဆိုး လိုက္ခ်ိန္မွာ ပိုနာတာျဖစ္ရင္၊ ဆီးသြားလို႔ပိုနာရင္ အေရးၾကီးတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အေလးအပင္မရာကေနျဖစ္တာ၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္းကေနျဖစ္တာမ်ိဳးက ၾကြက္သားနာတာ ေခၚတယ္။
ခါးရိုးဆစ္က အရြတ္ေရြ႕တာကို Sciatica ေခၚတယ္။ (ဆိုင္ယားတစ္) အာရံုေၾကာတေလွ်ာက္ လိုက္နာမယ္။ တင္ပါး-ေပါင္-ေျခသလံုးအထိ နာမယ္။ အလုပ္လုပ္ရာမွာ အေလးမရတာ၊ ဆြဲရတာမ်ိဳးေတြက ခါးကိုလိမ္သလိုလုပ္ရရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ထိုင္လုပ္ေနရတာ ၾကာသူေတြလဲ နာႏိုင္တယ္။ ပိုက္ဆံအိတ္၊ ေက်ာပိုးအိတ္၊ လက္ဆြဲအိတ္ေတြေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အားကစားနည္းေတြကေနလဲ နာတယ္။ Spinal stenosis ခါးရိုးေနရာက်ဥ္းတဲ့ေရာဂါမ်ိဳးကေနလဲ အာရံုေၾကာကိုဖိေစျပီး နာေစႏိုင္တယ္။ Spondylitis ေရာဂါကေနလဲ နာႏိုင္တယ္။ Fibromyalgia ေရာဂါကေနလဲ နာႏိုင္တယ္။ ခါးနာတာေသျခာေအာင္ X-rays, CT or MRI scans ေတြနဲ႔ခြဲျခားရတယ္။

(၁) အေနအထိုင္ ပံုစံ၊ ခါးမတ္ထိုင္ပါ။ ခါးအမွီပါေစရမယ္။ ပခံုးပါ နားစရာရွိသင့္တယ္။ ေျခေထာက္ကလဲ နားေစႏိုင္ရမယ္။ မတ္တပ္ရပ္ရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေျခႏွစ္ဖက္လံုးေပၚမွာ မွ်ေနပါေစ။
(၂) ၾကြက္သားဒဏ္ေၾကာင့္နာတာမ်ိဳးက သူ႔အလိုလိုေကာင္းမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ Heating pad or warm baths အပူကပ္ေပးတာ လုပ္ႏိုင္တယ္။
(၃) ခါးနာတာကို နားခိုင္းမလား။ ခါးနာသူေတြက အိပ္ရာထဲကမထခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ Muscle strain ေၾကာင့္သာဆိုရင္ လုပ္ေနၾကအလုပ္ကို ေစာႏိုင္သမွ်ေစာျပီး ျပန္လုပ္သင့္တယ္။ အိပ္ရာထဲမွာ ၁-၂ ရက္ ေနသူေတြက ခါးနာပိုဆိုးေစႏိုင္တယ္။
(၄) ေယာဂနည္းကို ၃ လေနလို႔မွ မသက္သာေသးသူေတြ ၃ လ လုပ္သင့္တယ္။
(၅) Spinal Manipulation အထူးကုဆရာဝန္ေတြက တခ်ိဳ႕ကိုလုပ္ေပးတယ္။
(၆) Massage Therapy ႏွိပ္နည္းကို နာတာရွည္ ခါးနာသူေတြကို လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါလဲ ၂ လေလာက္ အခ်ိန္ယူတယ္။
(၇) Acupuncture အပ္စိုက္ကုသနည္း ထိေရာက္မႈက ေလ့လာမႈေတြမွာ မတူၾကတာေတြ႔ရတယ္။ Simulated acupuncture နည္းေရာ Real acupuncture with needles နည္းေရာလုပ္နတယ္။
(၈) Acetaminophen, Ibuprofen, or Naproxen စားေဆးေတြနဲ႔ အနာသက္သာေစတဲ့ လိမ္းေဆးေတြ သံုးတယ္။ လိုေသးရင္ ပိုျပင္းတဲ့ေဆးေပးမယ္။
(၉) Steroid Injections (စတီရြိဳက္) ထိုးေဆးလဲ တခ်ို႕ကိုထိုးေပးတယ္။
(၁ဝ) ခြဲစိတ္ကုသနည္း၊
(၁၁) Physical Therapy (ဖီဇီယို) ကုသနည္းမွာ Stretches, Strength exercises, and Low-impact cardio နည္းေတြ သံုးတယ္။
(၁၂) ခါးကို Flexion and extension exercises ခါးကို အေကြး-အဆန္႔ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးတယ္။

Sacralization ေမြးရာပါခါးဆစ္ေရာဂါတမ်ိဳးရွိတယ္။ လူဦးေရရဲ႕ ၃႕၅% မွာ ခါးရိုးဆစ္နံပါတ္ (၅) ရဲ႕ ေဘးဘက္ ထြက္ေနတဲ့အရိုးနဲ႔ ေအာက္က (ေဆခရမ္) တင္ပါးရိုး သြားျပီးတြယ္ဆက္ေနတာမ်ိဳးရွိၾကတယ္။ တဖက္တည္းေရာ ႏွစ္ဖက္လံုးပါအဲလိုျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ခါးေအာက္ပိုင္းနာတာကိုခံစားရမယ္။ တခ်ိဳ႕က ဘာမွ မခံစားရဘူး။

ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ
အတိအက် မျဖစ္ရပါဘူးလို႔ အာမခံႏိုင္တာ မရွိပါ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းပါ၊ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္ပါ။ မ,စရာရွိရင္ ေျခနဲ႔သာ မပါ။ ခါးနဲ႔ မ မပါနဲ႔။ အလုပ္လုပ္ရာ အေနအထိုင္မွာ ခါးကို သက္ေတာင့္သက္သာ အျမဲရွိပါေစ။ ေခါင္းအံုးျမင့္တာ မသင့္ပါ။ အိပ္ရာခင္းမာမာမွာသာ လဲေလ်ာင္းပါ၊ အိပ္ပါ။ ေမြ႔ယာ မသင့္ပါ။ ၾကိဳးကုတင္၊ (ဒရင္းမ္ဘက္)၊ စပရင္ကုတင္ မသင့္ပါ။ ထိုင္ရင္ ေပါင္ကေအာက္ခံမွာထိေန၊ ေက်ာက ေနာက္မွီနဲ႔ထိေနရမယ္။ ဖင္ထိုင္ခံုမွာ မထိုင္ပါနဲ႔။ ၾကမ္းေပၚ တင္ပါးခ် မထိုင္ပါနဲ႔။ ပက္လက္ကုလားထိုင္၊ (ဆိုဖါ) အိတာမွာမထိုင္ပါနဲ႔။ မ်က္ႏွာသစ္၊ လက္ေဆးပန္းကန္ေဆးရာမွာ ေၾကြခြက္၊ စားပြဲ၊ ခံု ကိုယ္နဲ႔အေနေတာ္ပါေစ။ နည္းနည္းေလးမွ မကံုးရေစပါနဲ႔။ ေရအိမ္သာ ဒူးကို ၉ဝ ဒီဂရီ ေကြးႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးအစားသံုးပါ။

ဖတ္ရန္စာမ်ား
1. Cervical Spondylosis လည္ပင္း က်ီးေပါင္းတက္ေနပါတယ္http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cervical-spondylosis.html
2. Low Back Pain ခါးနာ သက္သာေစရန္http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/low-back-pain.html
3. Lumbar spondylosis ခါးရိုးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္းhttp://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/lumbar-spondylosis.html
4. Mid Back Pain ေက်ာလယ္ကနာျခင္းhttp://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/mid-back-pain.html
5. Sciatica (1) အေၾကာနာ (၁)http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sciatica.html
6. Sciatica (2) အေၾကာနာ (၂)http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sciatica-2.html

Dr. တင့္ေ​ဆြ

Saturday, May 14, 2016

ခုလိုဆိုေတာ့ တရားရဖို႔ လြယ္သားပဲ


မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰဘံုမိ ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ အဘိုး၊ အဘြားေတြကို ဦးတည္
ေပမယ့္  အဘိုးေလး၊ အဘြားေလးပါမက်န္  ယခုတရားနာ ၾကြေရာက္လာတဲ့သူအားလံုးကိုလည္း
တရား ရလြယ္တဲ့နည္း ေပးခ်င္လို႔ပါ။

           ဘုရားရွင္ ေဟာမိန့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္း နည္းေတြဟာ ရွစ္ေသာင္းေလး
ေထာင္ေတာင္ မ်ားျပားပါတယ္၊ လူတိုင္းဟာ တစ္နည္းမဟုတ္  တစ္နည္းနဲ့ေတာ့ သင့္ေတာ္ၾက
မွာပါ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္တာမွာ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္ရဖို့ အေရးၾကီးပါတယ္၊ တခ်ိဳ ့တ
ရားအားထုတ္ၾကပါတယ္၊ တရားအားထုတ္တာ တရားထူးရျပီလား ဆိုေတာ့လဲ မထူးေသးဘူး၊ 
ကိုယ္ကိုတိုင္ လြယ္တယ္မထင္ဘဲ ခဲယမ္းေန လိုက္တာ..၊ ဘာလို႔မ်ားလဲလို ့ သိဖို ့အလြန္အေရး
ႀကီးပါတယ္၊ နားလည္သထက္ နားလည္ေအာင္ ေျပာေပးခ်င္တာက သတိအားေကာင္းတဲ့သူ
သတိပဌာန္ အားထုတ္ရင္ သင့္ေတာ္ပါတယ္၊ အဆင္ေျပပါတယ္၊ လြယ္ပါတယ္္၊ သတိအားမ
ေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားက်ေတာ့ ဘယ္လိုမွ အားထုတ္လို႔ မရပါဘူး၊ ခဲယမ္းတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ 
အသက္အရြယ္ရလာေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ သတိေကာင္းေကာင္း မိစၦာသတိပဲ အစြဲမ်ားပါတယ္၊ 
ရပ္ထဲရြာထဲမွာေနရင္ မိစၦာသတိပဲ အျဖစ္မ်ားပါတယ္၊ သတိပဌာန္ အလုပ္အားထုတ္တယ္ဆိုတာ
ဥပါဒါန္အစြဲ လြတ္ကင္းျပီး သမာသတိ အားထုတ္ရတာပါ၊ ေလာကသေဘာနဲ့ ယွဥ္ၾကည့္ရင္လဲ ဥ
ပါဒါန္ အစြဲေတြေၾကာင့္ သားမွတ္မိ၊ မယားမွတ္မိ၊ ခင္ပြန္းေယာက္်ားမွတ္မိ၊ လုပ္ခဲ့ကိုင္ခဲ့တာ
ေတြကို အကုန္မွတ္မိေနတယ္၊ သတိေတာ့ေကာင္းတယ္၊ ဘာသတိဆိုေတာ့ မိစၦာသတိ။ သမာ
သတိက်ျပန္ေတာ့ အားမေကာင္းဘူး။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္သတိပဠာန္ အားထုတ္တာ အလြန္႔
အလြန္ ပင္ပန္းပါတယ္။ ခက္တယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
        
မိမိကိုယ္ကို  သတိပဌာန္ ရွဳဘူး၊ မွတ္ဘူး၊ ပြားမ်ားဘူးပါလိမ့္မယ္။ တေကလို႔မ်ား မိမိတို႔
က သတိအားမေကာင္းဘူး၊ ၀ီရိယေတာ့အားေကာင္းပါတယ္ဆိုရင္  သတိပဌာန္နဲ႔ လံုး၀ အဆင္
မေျပနိုင္ပါဘူး။ သတိပဌာန္ဆိုတာ “သတိပဌာန” သတိျပဌာန္းတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။  သတိအား
ေကာင္းတဲ့သူေတြလုပ္တဲ့အလုပ္ပါ၊  တေကလို႔မ်ား မိမိတို႔က သတိအားမေကာင္းဘဲနဲ႔ ခိုင္းလို႔သာ
မွတ္ေနရ၊ ခိုင္းလို႔သာရွဳေနရ၊ ခိုင္းလို႔သာ အားထုတ္ေနရဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပနိုင္ပါဘူး၊ 
ခဲယမ္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ ့ကေတာ့ သတိအားမေကာင္းေပမဲ့ ၀ီရိယအားေကာင္းပါ
တယ္၊  ေျပးဟဲ့၊ လႊားဟဲ့၊ ေျပာဟဲ့၊ ဆိုဟဲ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ္ေကာင္ႀကီး ၀ီရိယမဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္ေသးတဲ့ 
အကုသိုလ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ ႀကိဳးစားနိုင္တဲ့ “၀ီရိယ”၊  ျဖစ္ျပီးသား အကုသိုလ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္း
ရပ္ျပီးေတာ့ ပယ္ဖ်က္နိုင္တဲ့ စိတ္၀ီရိယ ကိုေျပာတာပါ။
    
      တကယ္နိဗၺာန္လိုလားလို ့ တရားအားထုတ္မယ္ဆိုရင္၊ ကိုယ့္မွာသတိေကာင္းရဲ့လား၊ ၀ီ
ရိယေကာင္းရဲ႕လား၊ သိရပါမယ္။ သူမ်ားခိုင္းလို႔သာ လုပ္ေနရတယ္၊ သူမ်ားေျပာလို့သာလုပ္ေန
ရတယ္၊ ကိုယ္က ဘယ္သန္မွန္းမသိ၊ ညာသန္မွန္းမသိ၊ အဲလိုအားထုတ္ေနရင္ “ ခုလိုဆိုေတာ့ 
လြယ္ပါတယ္ " ျဖစ္မလာပါဘူး။  တခ်ိဳ ့က သတိပဌာန္အားထုတ္ရင္ နိဗၸာန္ေရာက္တယ္ဆိုျပီး..
ဘယ္နည္းဘယ္နည္းေတြကို ပယ္လိုက္ၾကတယ္။ တကယ္သတိပဌာန္ကို မႊန္းစရာေကာင္းတယ္
ဆိုရင္ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ၄၅ ၀ါပတ္လံုး မဟာသတိပဌာနသုတ္ တစ္သုတ္ကိုပဲ ေဟာၾကား
မွာေပါ့။ 

 အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ တရားနာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေပၚ မူတည္ျပီး ေဟာေပးတာပါ။ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္
ႀကီး ဥာဏ္ေတာ္အရ ဘယ္လိုမွ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။........ အမ်ားသိေအာင္ေျပာခ်င္တာက၊ 
ကိုယ္သတိအားေကာင္းရင္  သတိပဌာန္အားထုတ္...ျဖစ္ပါတယ္၊ လြယ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀ီရိယ
အားေကာင္းရင္းနဲ႔ သတိပဌာန္ အားထုတ္ရင္....ႏွစ္ေပါင္းရာ၊ ေထာင္ခ်ီအားထုတ္ အဆင္ေျပမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။
   
       တခ်ိဳ ့က်ေတာ့ သဒၵါအားေကာင္းလိုက္တာ သူမ်ားေတြေျပာတဲ့ ရိပ္သာဆိုတာ မသြား
ပါဘူး၊ တရားစခန္းဆိုတာ မ၀င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မနက္မိုးလင္း ဘုရားဆြမ္းေတာ္ မကပ္ရဘဲ မေန
နိုင္၊ ရွိမခိုးရဘဲ မေနနိုင္၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္း၊ မကပ္လွဴရဘဲ မေနနိုင္ဘူး။ သံဃာေတာ္ေတြကို
ဆြမ္းမေလာင္းရဘဲ မေနနိုင္ဘူး။ အဲဒီသဒၶါတရား အားေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် တဏွာေတြေလ်ာ့
သြားမွာ။....ကိုယ္သာရာ သာရာ လုပ္သြားလိမ့္မယ္ အဆင္ေျပေျပ။...အဲဒါကိုမ်ား ကိုယ္ကဘာမ
သိ ညာမသိနဲ႔ သဒၶါအားေကာင္းတဲ့သူကို.....မွတ္ေဟ့ရွုဳေဟ့ ေျပာရင္..အလႊဲႀကီးလႊဲသြားပါၿပီ။
     
       သဒၶါတရား အားေကာင္းတဲ့သူကို ေဘးလူက နင္တရားအားထုတ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ 
ရိပ္သာသြားပါလား၊ တရားစခန္းသြားပါလား။ ဦးဇင္း မေျပာရဲဘူး။  ကုသိုလ္ခ်င္းအတူတူ ဘယ္ကု
သိုလ္ လုပ္ရတာ ပိုလြယ္သလဲ၊ တခ်ိဳ ့ဒါန လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့သီလ လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့သမထ 
လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့၀ိပႆနာ လြယ္တယ္၊ တခ်ိဳ ့ကေတာ့ေ၀ယာ၀ိစၥလုပ္ရတာ လြယ္တယ္။ တခ်ိဳ ့ 
တစ္ခုခုကို စိုက္စိုက္စူးစူး လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့  သမာဓိနဲ ့အားထုတ္တာေပ်ာ္တယ္၊ 
မွန္ပါဘုရား ဟုတ္ပါဘုရားလို ့ သာဓုေခၚရံုနဲ ့ ျပီးမဲ့တရားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္လုပ္တဲ့သူဟာ  အလုပ္ လြယ္ပါတယ္၊ မကၽြမ္းက်င္၊ မသန္၊ အားမရွိတဲ့အလုပ္ကို ကိုယ္လုပ္....ခဲယမ္း
လိုက္တာ၊ ပင္ပန္းလိုက္တာ။
          
  တရားရလြယ္တာ မလြယ္တာ လမ္းေၾကာင္းမွန္တာေပၚ မူတည္ပါတယ္။ လြယ္ဖို ့ခက္
ဖို ့က ဗဟုသုတ အေရးႀကီးပါတယ္။ သတိအားေကာင္းရင္ သတိပဌာန္အားထုတ္ လြယ္မွလြယ္။
အသိဥာဏ္ပညာ အားေကာင္းရင္ မဂၢင္တရားေတြ၊ ေဗာဇၽြင္တရားေတြအားထုတ္ လြယ္မွလြယ္။ 
သူမ်ားထိုင္ခိုင္းလို ့ မထိုင္ျဖစ္ရင္လဲ စိတ္ပ်က္စရာ မလိုပါဘူး။ တရားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေလာက္ ျပည့္
စံုရင္ကို....မေကြ ့မေကာက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ လမ္းမွန္ျဖင့္ က်င့္ေန
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လို႔ေခၚပါတယ္။ မ်က္စိမွိတ္မွ ဘယ္လိုထိုင္မွဆိုတာ တရားမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ နားလည္
ပါ၊ သေဘာေပါက္ပါ။ အဆင္မေျပတဲ့နည္းကို ေပေတျပီး ရေအာင္လုပ္ေနတဲ့နည္းဟာ အရွံဳးႀကီး
ရွံဳးပါတယ္၊ အရွံဳးႀကီးရွံးပါတယ္၊ အရွံးႀကီးရွံးပါတယ္၊ လူ႕ဘ၀ရခိုက္ မရွံဳးေစပါနဲ႔။  
        
 ကိေလသာ..မိစၦာေတြ ျဖစ္ေနတာကိုေတာ့  ဉာဏ္နဲ ့သိရပါမယ္။  ဒါနထက္ သီလ၊  သီလ
ထက္ သမထ၊  သမထထက္ ၀ိပသနာ၊  တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္၊  တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္၊  ႏုညံ့ 
သိမ္ေမြ ့ ခက္ခဲပါတယ္။  ထိုင္တာကိုပဲတရား  ထင္ထားတဲ့  ပုဂၢိဳလ္အတြက္၊  ထိုင္တဲ့အခ်ိန္သာ  
တရားျဖစ္ျပီး၊ မထိုင္တဲ့အခ်ိန္ မတရားေတြ  ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္၊ အရွံဳးၾကီးရွံဳးပါတယ္။ ေၾကာက္
စရာေကာင္းပါတယ္။  မေရြးေတာ့လို ့  ရမဲ့နိဗၼာန္ကို  ျမင္လိုက္စမ္းပါ။ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္လုပ္တဲ့
သူဟာ  အလုပ္ လြယ္ပါတယ္၊  တရားရလြယ္ပါတယ္။ 
          
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔   အသက္အရြယ္မေရြး ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာသူပဲျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာ
သူပဲျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္သန္ရာ ကိုယ္လုပ္တဲ့သူဟာ  အလုပ္ လြယ္ပါတယ္၊  တရားရလြယ္ပါတယ္ဆိုတာ   
 သိရွိနားလည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ သတိေဆာင္၍ က်င့္ၾကံႀကိဳးကုတ္ 
အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

        {   (၂.၁၀.၂၀၀၅)ေတာ္သလင္းလကြယ္.တနဂၤေႏြေန႔၊ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰဘံု
မိ ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ခုလိုဆိုေတာ့ လြယ္သားပဲ" 
တရားေတာ္မွ ေကာက္နွုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။    }

Credit :http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/