Saturday, December 31, 2011

Happy New Year 2012

ဒီေန႕ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးရက္ပါ။မၾကာခင္ေသာအခ်ိန္မွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကိုကူးေျပာင္း ပါေတာ့မယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...


I wish you to have a

Sweetest Sunday,

Marvelous Monday,

Tasty Tuesday,

Wonderful Wednesday,

Thankful Thursday,

Friendly Friday,

Successful Saturday and

Great beginning for January,

Love for February,

Peace for March,

No worries for April,

Fun for May,

Joy for June and July,

Achievements for August,

Harmony for September,

Good Fortune for October and November,

Happiness for December,

Have a Great Year....

HAPPY NEW YEAR :)

Alex Aung (31 December 2011)

ဗုဒၶ၀ါဒလာကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ တမလြန္အယူ

လူသားတို႕သည္ လူဟူ၍ပီပီျပင္ျပင္ ယဥ္ေက်းလာခ်ိန္မွအစျပဳ၍ တမလြန္ဘ၀ကို စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကသည္။ဘာသာအယူ၀ါဒ အေတာ္မ်ား မ်ားကလည္း သူတို႕၏အဆံုးအမက်င့္၀တ္တို႕ကို တမလြန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ထားၾကသည္။ သူတို႕၏ ဘာသာေရးျပ႒ာန္းခ်က္တို႕အား လိုက္ နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းတို႕၏ အက်ိဳးရလဒ္ကို တမလြန္တြင္ ခံစားၾကရမည္ဟု အဆိုရွိၾကသည္။ ဤဘ၀တြင္ ဘာသာေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို လိုက္နာသူတို႕သည္ တမလြန္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ျပီး၊ မလိုက္နာ ဆန္႕က်င္သူတို႕မွာကား ဆင္းရဲဒုကၡျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ဟုဆိုၾကသည္။

'ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ' ကိုစည္းစိမ္သုခအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေနရာဌာနတစ္ခု အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 'ဆင္းရဲ႕ဒုကၡ'ကို ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ေပါင္းစံုအား ခါးစည္းခံစားေနရမည့္ ေနရာဌာနတစ္ခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း တင္စားေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအယူအဆ အစဥ္အလာသည္ ဗုဒၶမပြင့္မီႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာကာလမွအစျပဳ၍ ယေန႕တိုင္တည္ရွိခဲ့၊ တည္ရွိဆဲ၊ တည္ရွိေနဦး မည္သာ ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူတို႕ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အဆံုးအမတို႕ကို ေနာင္တမ လြန္တြင္ ခံစားရမည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္တို႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။ 'တမလြန္ရွိသည္' ဆိုေသာအယူအဆသည္ ဘာသာတရား အေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႕ အဓိကပင္မေထာက္တိုင္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေနာင္တမလြန္ရွိသည္ဆိုေသာ အယူအဆကိုသာ ပစ္ပယ္လိုက္ပါက အဆိုပါဘာသာတရားအေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႕ ရပ္တည္ ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေကာင္းမႈပဲလုပ္လုပ္၊ ဆိုးမႈပဲက်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ ေနာင္တမလြန္သာ မရွိခဲ့ပါက လူဆိုးေရာ၊ လူေကာင္းပါ ကြယ္လြန္ျပီး ေနာက္ ဘာမွ်ကြဲျပားေသာရလဒ္ကို ခံစားရမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားတို႕ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕၊ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ဘာသာတရားအဆံုးအမကို လိုက္နာၾကဖို႕ 'တမလြန္ဘ၀တည္ရွိသည္' ဟူေသာ အယူအဆက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနေပသည္။ ဘာသာ တရား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပံုစံအေနအထားခ်င္း မတူကြဲျပားၾကေစကာမူ တမလြန္တည္ရွိျခင္းကိုေတာ့ လက္ခံထားၾကေပသည္။ ပမာဆိုရေသာ္ မဇၩိမေဒသတြင္ထြန္းကားခဲ့၊ ထြန္းကားဆဲျဖစ္ေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒတို႕၏ တမလြန္အယူအဆ တြင္ သတၲ၀ါတစ္စံုတစ္ရာ၏ ဤဘ၀မွ ၀ိညာဥ္သည္ တစ္ဘ၀အျပီးတစ္ဘ၀ ကူးေျပာင္းက်င္လည္ေနရသည္။ ဘာသာတရားအဆံုးအမ ႏွင့္အညီ လိုက္နာခဲ့သူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သတၲ၀ါအျဖစ္ျပန္လည္ ျဖစ္တည္လာၾကရသည္။ အကယ္၍ ဘာသာတရား အဆံုးအမကို မလိုက္နာခဲ့ပါမူ ထိုသူ၏၀ိညာဥ္မွာ နိမ့္က်ေသာသတၲ၀ါအျဖစ္ ျပန္လည္ျဖစ္တည္ရမည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ဘာသာတရားအဆံုး အမကို လိုက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းတို႕အေပၚ မူတည္ကာ တစ္ဘ၀ျပီး တစ္ဘ၀ေျပာင္းလဲ ျဖစ္တည္ေနရမည္သာျဖစ္သည္။

အာရွအေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ထြန္းကားခဲ့ေသာ အယူ၀ါဒတို႕တြင္မူ ထိုသို႕ တစ္ဘ၀ျပီးတစ္ဘ၀ ကူးေျပာင္းျဖစ္တည္မႈ မရွိေစကာမူ ဘာသာတရားႏွင့္အညီ လိုက္နာခဲ့သူတို႕အတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေကာင္းကင္ဘံု ရွိျပီး၊ ဘာသာတရား အဆံုးအမအား မလိုက္နာခဲ့သူတို႕ အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခံစားရန္ ထာ၀ရငရဲကရွိေနသည္။

သို႕ျဖစ္ရာ အဆိုပါဘာသာတရားတို႕တြင္ လူသားတို႕အား ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား လိုက္နာေစေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ဆံုးမ ရာတြင္ တမလြန္တည္ရွိမႈက မရွိမျဖစ္ေသာ အဓိကပင္မ မ႑ိဳင္ၾကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းသူသည္ တမလြန္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္၊ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းသူသည္ တမလြန္တြင္ မေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သတိျပဳသင့္သည္မွာ ဗုဒၶ၀ါဒလာ ကိုယ္က်င့္တရား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ မ႑ိဳင္သည္ တမလြန္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း အေပၚ လံုး၀အေျခမျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒက ညႊန္ျပခဲ့ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕မွာ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္အေပၚတြင္သာ အေျချပဳထားေပသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒလာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕သည္ ေနာင္တမလြန္အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဗုဒၶေဒသနာက သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။

x           x           x

"ဒါယကာတို႕၊ ဤေလာက၌ ျမတ္ေသာ တပည့္သာ၀ကသည္ ဤသို႕စဥ္းစား၏။ စဥ္းစားပံုမွာ - ငါသည္ အသက္ရွင္ေနခ်င္သည္၊ မေသ ခ်င္။ ခ်မ္းသာစြာ ေနခ်င္သည္၊ ဆင္းရဲကို စက္ဆုပ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ဤသို႕ အသက္ရွင္ေနခ်င္ေသာ၊ မေသခ်င္ ေသာ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနခ်င္ေသာ၊ ဆင္းရဲကို စက္ဆုပ္ေသာ ငါ့ကိုသတ္မည္ဆိုလွ်င္  ယင္းသို႕သတ္ျခင္းကို ငါမၾကိဳက္ေပ။ ငါကလည္း အသက္ရွင္ေနခ်င္ေသာ၊ မေသခ်င္ေသာ ခ်မ္းသာစြာေနခ်င္ေသာ၊ ဆင္းရဲကို စက္ဆုပ္ေသာ သူတစ္ပါးကို သတ္မည္ဆိုပါလွ်င္ ယင္းသို႕ သတ္ျခင္းကို သူတစ္ပါးလည္း ၾကိဳက္မည္မဟုတ္ေပ။ ငါမၾကိဳက္ေသာအရာျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအေပၚ ျပဳလုပ္သင့္ပါမည္နည္း။

ထိုသူသည္ ဤသို႕စဥ္းစားဆင္ျခင္းကာ မိမိလည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ သူတစ္ပါးကိုလည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္မႈ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေျပာၾကား၏။ ဤသို႕အားျဖင့္ ထိုသူ၏ကိုယ္ က်င့္ေကာင္းျခင္းသည္ အစြန္းသံုးပါးမွ စင္ၾကယ္၏။"

x           x           x


ဗုဒၶကဆက္လက္၍ သူ႕ဥစၥာခိုးယူျခင္း၊ သူ႕သားမယားကို က်ဴးလြန္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး အက်ိဳးယုတ္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္း၊ သူတစ္ပါး ခ်စ္ျခင္းကြဲေအာင္ ကုန္းတိုက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး မခံသာေအာင္ ရုန္႕ရင္းစြာေျပာဆိုျခင္း၊ သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဳးမရွိေစမည့္ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာ စကားကိုဆိုျခင္းတို႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို လက္ကိုင္ထား၍ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္၊အျခားသူ တို႕ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႕ တိုက္တြန္းရန္၊ ယင္းသို႕ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေျပာဆိုရန္ လမ္းညႊန္ေဟာၾကား ခဲ့ေပသည္။
(ေသာတာပတၲိသံယုတ္၊ ေ၀ဠဳဒြါရ၀ဂ္)

x           x           x


ဤေဒသနာကို ေထာက္ရႈျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶသည္ လူသားတို႕အား ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား မိန္႕ၾကားရာတြင္ လူသား ခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈကိုသာ အဓိကအေျချပဳထားသည္ကို သိရွိႏိုင္ေပသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ဗုဒၶ၀ါဒလာ လူ႕ကိုယ္က်င့္တရားသည္ တမလြန္ ရွိျခင္းအား ယံုၾကည္သူမ်ားေရာ၊ မယံုၾကည္သူမ်ားပါ လက္ခံႏိုင္ေသာတရား ျဖစ္ေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္လည္း ဗုဒၶ၀ါဒတြင္ တမလြန္တည္ရွိျခင္းအယူအဆသည္ အဓိကအေရးပါေသာမ႑ိဳင္ၾကီးမဟုတ္ပါေခ်။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူတို႕အဖို႕လက္ငင္းဒိ႒ မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ပင္ အက်ိဳး ခံစားရေသာအယူ၀ါဒသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာလည္း လက္ရွိဘ၀မွာပင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါကလည္း ေနာင္တမလြန္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထား ေမးခြန္းထုတ္လာသူမ်ား ရွိခဲ့ဘူး သည္။ ထိုအခါတိုင္း ဗုဒၶက ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းဟူသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲကိုသိျခင္း၊ ဆင္းရဲ၏အရင္းအျမစ္ကိုသိျခင္း၊ ဆင္းရဲကင္းရာကိုသိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲကင္းရာလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းဟူသည့္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ႏိုင္မႈႏွင့္ မည္သို႕မွ်မပတ္သက္ေသာ ကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ေပသည္။ဗုဒၶလမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း အားထုတ္သူတို႕သည္ မ်က္ေမွာက္မွာပင္ သက္ရွိထင္ရွားဘ၀ျဖင့္ ေလာက၏သစၥာတရားကို သိျခင္း(မဂ္ဆိုက္ျခင္း)၊ သိျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း( ဖိုလ္ဆိုက္ျခင္း) ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႕အျပင္ အသက္၀ိညာဥ္ေကာင္သည္ ေသလြန္ျပီးေနာက္ အျခားဘ၀သို႕ေျပာင္းကာ ခႏၶကိုယ္သစ္တစ္ခုရရွိသြားျခင္းျဖင့္ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀ရွိသည္ဟု လက္ခံျခင္း(သႆတဒိ႒ိ) သည္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀မရွိဟု လက္ခံျခင္း (ဥေစၦဒဒိ႒ိ)သည္လည္းေကာင္း၊ မရွိလည္းမဟုတ္/ရွိလည္းမဟုတ္ဟု လက္ခံျခင္း ( အမရာ၀ိေကၶပဒိ႒ိ) သည္လည္းေကာင္း မိစၦာဒိ႒ိ ၆၂ပါးတြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ တရား မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ပိဋကတ္ေတာ္တြင္ အထင္အရွားေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။ (အဗ်ာကတသံယုတ္၊ေခမာသုတ္)
သို႔ပါ၍ ဗုဒၶ၀ါဒလာကိုယ္က်င့္တရားတို႕ကို လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္မွာ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ တည္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္အယူ အဆမ်ားအေပၚ အေျချပဳစရာမလိုဘဲ၊ လူလူခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ အဆိုပါ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို ျမဲျမံေစမည့္ သတိတရားတို႕အား အစဥ္သျဖင့္ လက္ကိုင္ထားကာ ၾကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္သြားရန္သာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။
၀င္းသိန္းဦး
(၃-၈-၂၀၀၀)
(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္-၆၊ဒီဇင္ဘာ၊၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္။)

Friday, December 30, 2011

ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ HIV/AIDS နဲ႔ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးနိုင္ေသာ၊ ေသြးစစ္ႏိုင္ေသာ လိပ္စာမ်ားနွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

AIDS ေရာဂါဟာ ကုသတဲ့ေဆးမေပၚေသးတာေတာ့အမွန္ပါပဲ။ ဘယ္ေရာဂါက
ပိုဆိုးတယ္ေျပာပါေစ သည္ေရာဂါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို
မွန္မွန္ကန္ကန္သိရဖို႕ အခုထိအေရးၾကီးေနတုန္းပါ။ ဒါေၾကာင့္
သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ရတဲ့သတင္းေလးေတြလိပ္စာေလးေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ
ေ၀မွ်ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း
ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ HIV/AIDS နဲ႔ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးနိုင္ေသာ၊
ေသြးစစ္ႏိုင္ေသာ လိပ္စာမ်ားနွင့္
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားေ၀မွ်မွာျဖစ္ပါတယ္.........

ျမန္မာနိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း (W&P Line) (ဖြင့္ခ်ိန္ - နံနက္ ၁၀း၀၀
နာရီမွ ညေန ၀၅း၀၀ နာရီ အတြင္း) ဖုန္း - က်ား - ၀၉ ၇၃၂၁ ၂၂၂၆၊ မ - ၀၉
၇၃၂၁ ၂၂၂၇

မဂၤလာဒံု အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး - က်ဳိကၠလို႔မွတ္တိုင္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ဆိုင္ေရွ႕၊ ျပည္လမ္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၆၃၅ ၂၉၉

ေဝဘာဂီေဆးရုံ - ေမဓာဝီလမ္းမၾကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၉၀၁၇၀၊ ၆၉၀၁၁၈

ေ၀ဘာဂီေဆး႐ံုႀကီး - ေမဒါ၀ီလမ္းမအဆံုး (၆ ေကြ႕မွတ္တိုင္) ေ၀ဘာဂီၿမိဳ႕သစ္၊
ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း- ၆၉၀ ၁၁၉၊ ၆၉၀ ၁၇၄

ရတနာ့ေမတၱာ - အမွတ္ ၄၀၆၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း
- ၇၃၀၂၄၇၉၃၊ ၇၃၀၂၄၇၉၄

ရတနာ့ေမတၱာ - ၄၀၆ ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၄၀၆)၊ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊
ေရအရင္းအျမစ္႐ုံးႏွင့္ ေညာင္တန္းအိမ္ယာၾကား။

AMI (Aide Medicale International) - အမွတ္ ၁၁၆၆၊ ဒလတြံေတးလမ္းမၾကီး၊
ဒလျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၂၆၉၅၅၆

World Vision - အမွတ္ ၁၆၁၁၊ ပုဂံလမ္း၊ ၅၇ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း - ၅၉၁၃၆၃၊ ၇၂၄၅၅၅

OASIS - အမွတ္ ၆၀၁၊ ျပည္လမ္း၊ ကေမၻာဇဘဏ္အနီး၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း -
၅၁၃၅၇၉၊၅၃၇၉၅၇၊ ၇၂၁၀၇၆ လိုင္းခြဲ ၄၀၅

MDM (Medecins Du Monde) - အမွတ္ ၁၆(က)၊ကန္ရိပ္သာလမ္း၊
ေခ်ာ္တြင္းကုန္းနွင့္ (၁၀၆) မွတ္တိုင္းၾကား၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း -
၆၆၂၆၀၄၊၆၅၂၆၅၈

MBCA - အခန္း (၂၁)၊ တိုက္ (၁)၊ မီးရထားရပ္ကြက္၊ လမ္းရွည္လမ္းႏွင့္
တက္လမ္းေထာင့္၊ စံေတာ္ရပ္ကြက္၊ ျပည္။ ဖုန္း - စီ/အို ၀၅၃-၂၄၇၅၉

MNMA - ေရႊဟသၤာ၊ အေရွ႕ေပါက္လမ္း၊ မဟာ႐ံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕၊ ျပည္ (၁)။
ဖုန္း - ၀၅၃-၂၇၂၈၄

MNMA - အမွတ္ (၁၀၃)၊ (၂) ရပ္ကြက္ ေျမတိုင္း (၈)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊
ပဲခူး။ ဖုန္း - ၀၅၂-၃၀၅၂၃

MNMA - အမွတ္ (၃၀၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မုယာပင္ရပ္ကြက္၊ ရြာေဘးၿမိဳ႕နယ္၊
ျပည္ (၂)။ ဖုန္း - ၀၅၃-၂၇၀၈၅

MPG (Myanmar Positive Group) - အမွတ္ ၁၈၊ စံရိပ္ျငိမ္ ၆ လမ္း၊
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၅၂၇၀၄၇၊ ၅၂၄၁၀၀

Central STD Team - ရန္ကုန္ အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆးရုံၾကီး၊ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္၊
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၃၇၇၉၄၅၊၃၇၀၅၆၈

AFXB (Association Francois-Xavier Bagnoud) - အမွတ္ ၆ (က)၊
ယိုးဒယားလမ္းသြယ္၊ ၉မိုင္၊ မ၇မ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၆၀၆၇၃၊၇၂၅၈၁၄

AFXB - အမွတ္ ဗ၊ ယိုးဒယားလမ္း (၉)မိုင္ မွတ္တိုင္၊ ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း- ၆၆၀ ၆၇၃

Alliance - MCC (ခိုနားရာ)၊ အမွတ္ ၅၉၂၊ ႏြယ္နီ ၈ လမ္း၊ ငရပ္ကြက္၊
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - C/O ၇၀၆၂၁၂

Alliance - အမွတ္ (၇)ဗ (၆)၊ ရန္ကင္း၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း- ၅၄၀ ၅၄၂၊ ၅၅၈ ၀၉၀

PSI - QC ေဆးခန္း၊ အမွတ္ ၁၊ ထီးတန္း (၄)လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္။ ဖုန္း- ၇၂၀ ၃၉၃

PSI (Population Services International)/Top Center - အမွတ္ ၁၂၄၊
ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၆၂၉၂၇၊ ၇၂၅၈၁၄

PSI (Population Services International)QC Center - အမွတ္ ၄၂၊ေျမညီထပ္၊
ကမ္းနားလမ္းနွင့္ ထီးတန္း ၄ လမ္းေထာင့္၊ စက္ေျမကြင္းရပ္ကြက္၊
ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၇၂၀၃၉၃၊ ၅၀၈၄၄၇

AZG - ၅၇-၅၈၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္း၊ ျမခြာညိဳ၊ (၈)ဂိတ္မွတ္တိုင္အနီး၊ လိႈင္သာယာ၊
ေရႊရင္ေအးေဈးအနီး၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္း၊ (၁၉) ရပ္ကြက္။ ဖုန္း-၅၄၇၀၆၅

AZG/MSF-Holland (သဇင္ေဆးခန္း) - ၁၁ ေကြ႕ေစ်းအနီး၊ ေတာင္ငူလမ္း၊ ၁၁
ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉၅၁၀၅၇၂၁

AZG/MSF-Holland (သဇင္ေဆးခန္း) - စေနမမွတ္တိုင္၊ဖားအံလမ္း၊
ရသတရုံးအနီး၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာျမိဳဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉၅၁၇၉၈၅၃

AZG/MSF-Holland (သဇင္ေဆးခန္း) - အမွတ္ (၅၀၃)၊ ဘူတာရုံလမ္း၊
နံ့သာကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၄၁၀၂၅

AZG/MSF-Holland (သဇင္ေဆးခန္း) - ၈ ဂိတ္မွတ္တိုင္၊
ျမခြာညိဳအိမ္ယာေရွ႕၊ဧရာဝဏ္လမ္းမၾကီး၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၅၄၇၀၆၅

MSI (Marie Stopes International) - အမွတ္ ၄၀၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊
ကန္ၾကီး၊ မၾကီးရပ္ကြက္၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉၈၆၁၀၁၄၇

MSI (Marie Stopes International) - အမွတ္ ၅၂၊ ျမိဳ႕မလမ္း၊
ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉၈၆၁၀၁၄၇

MSI (Marie Stopes International) - အမွတ္ ၂၄၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ျမိဳ႕မ
ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း- ၀၅၆-၂၁၂၇၀

MSI (Marie Stopes International) - အမွတ္၂၇၀၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ၃၃။
(၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - C/O ၆၁၀၉၅၇

MSI (Marie Stopes International) - အမွတ္ (၃၇)၊
ဇမၺဴသီရီအေနာက္(၂)လမ္း၊ (၇)ေစ်းကြ႕အနီး၊
(၆)ရပ္ကြက္ (အေနာက္ရပ္ကြက္)၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၅၅၃၂၉၅၊C/O ၇၂၆၇၃၄

STD Team - သာေကတက်န္းမာေရးရုံး၊သာေကတျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၅၅၃၂၉၅၊ C/O ၇၂၆၇၃
STD Team ေတာင္ဥကၠလာေဆးရုံးၾကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၅၆၅၉၈၀
STD Team သန္လ်င္ေဆးရုံးၾကီး၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၅၆-၂၁၅၁၁
STD Team အင္းစိန္ေဆးရုံး၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၄၁၀၃၂
STD Team ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးရုံး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၉၉၃၆၅၊၆၉၉၁၈၁
STD Team ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံၾကီး၊ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္၊
လသာျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၃၈၂၁၀၈
STD Team ၾကည့္ျမင္တိုင္ေဆးရုံး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၅၃၅၈၈၀

သူငယ္ခ်င္းတို႕ အဆင္ေျပၾကပါေစ။

Tuesday, December 27, 2011

Penile Injection Therapy က်ားလိင္အဂၤါ ေဆးထိုးျခင္း

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၈၂)
• Erectile dysfunction (ED) ေခၚတဲ့ ပန္းေသ-ပန္းညွိဳး ျဖစ္ေနတဲ့
ေယာက္်ားေတြကို လိင္အဂၤါမွာ ေဆးထိုးကုသဘို႔ FDA ကေန ပဌမဆံုး
ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့နည္း ျဖစ္တယ္။

• ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ တဦးကေန Papaverine ေဆးကို အမွတ္မထင္
စေတြ႔တာ ျဖစ္တယ္။ ေၾကာင္ေတြကို Phentolamine (Regitine) ေဆး
ေသြးေၾကာထဲထိုးေပးျပီး စမ္းသပ္ခဲ့တယ္။
• ၁၉၈၂ မွာ ျပင္သစ္ ဆရာဝန္ Dr. Virag ကေန Papaverine ေဆးကို ေတြ႔လာခဲ့တယ္။
• ၁၉၈၃ မွာ လန္ဒန္က ပါေမာကၡ Dr. Brindley ကေန ပန္းေသေနသူ ၁၁ ဦးကို
ဒီေဆးထိုးေပးေတာ့ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ၾကတာ ေတြ႔လာခဲ့တယ္။
• Papaverine ေဆးကို Alzheimer's disease ေရာဂါနဲ႔ Multiple Sclerosis
ေရာဂါေတြအတြက္လဲ သံုးတယ္။ Tumors of the adrenal glands ေရာဂါရွာရာမွာ
အရင္ကတည္းက သံုးခဲ့တယ္။
• Papaverine နဲ႔ Phentolamine ကို ၁၉၈၃ ကတည္းက သံုးခဲ့ျပီး၊
Prostaglandin E1 ကို သံုးတာ မၾကာေသးဘူး။
• စမ္းသပ္မႈေတြအရ ၈ဝ% မွာ သိသိသာသာ ေကာင္းေစတယ္။
• တဦးခ်င္းအတြက္ ေဆး ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ဆိုတာ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္တယ္။
• တျခားေရာဂါေတြ ရွိေနသူေတြကိုလဲ အေတာ္မ်ားမ်ား ထိုးေပးလို႔ရတယ္။
• လိင္တံကို ေဆးထိုးေပးလိုက္ရင္ အထဲက ေသြးေၾကာေတြကို က်ယ္လာေစမယ္။
• ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြကို ၃၇% ကေနေျပာလာတာေတြဟာ ဆိုးဝါးတာေတြ မပါဘူး။
• နာတာတို႔ ေဆးထိုးအပ္ရာေတာ့ ရွိမယ္။ ေခါင္းမူးတာ၊ ေခါင္းကိုက္တာ ရွိႏိုင္တယ္။
• ရွားရွားပါးပါး Priapism ဆိုတဲ့ လိင္တံေတာင့္တင္းေနတာ ၄-၈ နာရီ
ၾကာလို႔ေတာင္မွ ျပန္မက်တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္တယ္။ Prostaglandin E1 ကေတာ့ အဲလို
မျဖစ္ဘူး။ ကုလို႔ရပါတယ္။
• ႏွလံုးေရာဂါအတြက္ Cardiologists and surgeons ဆရာဝန္ေတြက Papaverine
120 mg ကို ၃ နာရီတခါ ေသြးေၾကာထဲ ထိုးေပးတယ္။ လိင္တံကို ေဆးထိုးတာကေတာ့
30 mg ကို တပါတ္ ၂ ခါသာ ထိုးတယ္။
• Phentolamine ေဆးကို မ်ားမ်ားေပးရင္ေတာ့ ေသြးဖိအား BP က်ေစႏိုင္တယ္။
ႏွလံုးခုန္မမွန္တာ၊ ဝမ္းပ်က္တာ၊ ဗိုက္ေအာင့္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• ေဆးထိုးတာ မနာေအာင္ 30 gauge ultra-fine needle အပ္ေသးေသးေလး သံုးသင့္တယ္။
• Papaverine နဲ႔ Phentolamine ေဆးက မနာဘူး။ Prostaglandin E1 ကေတာ့ နဲနဲ
ထူပူနာတာ ၁၅ မိနစ္ ေလာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။
• ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ၅-၁၅ မိနစ္မွာ အစြမ္း ျပတယ္။ Prostaglandin E1 ကပိုျမန္မယ္။
• Foreplay လိင္ဆက္ဆံဘို႔ ပဌမပိုင္း စျပီးေနာက္ သတၲိျပမယ္။
• ေဆးအစြမ္းက မိနစ္ ၃ဝ ကေန တနာရီ၊ ဒါမွမဟုတ္ Orgasm ရတဲ့အထိ ၾကာေနမယ္။
• တလကို ၁ဝ-၁၂ ခါသာ ထိုးေစတယ္။
• Papaverine နဲ႔ Phentolamine ေဆးကို ေဖ်ာ္ထားျပီးေနာက္ ၆ဝ ရက္ ထားလို႔ရတယ္။
• လူနာကိုယ္တိုင္က ေဆးထိုးနည္းကို သင္ယူျပီး ဖါသာထိုးႏိုင္တယ္။ (ဒီစာမွာ
အေသးစိတ္ ထည့္မေရးေတာ့ပါ။)

Dr. တင့္ေဆြ
၂၁-၈-၂၀၁၁

2011/8/20
ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္က လိင္တန္ၾကီးေအာင္ ေဆးထိုးထားပါတယ္။
ေဆးထိုးျပီးစကေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို ေဖာင္းလာလိုက္ ျပန္က်သြားလိုက္ တခါတေလ
အရမ္းၾကီး နာက်င္ေနတာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့
အဲ့လိုေတြ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အဖ်ားပိုင္းမွာပဲ ေဆးထို္းထားတဲ့ အရည္ေတြ
စုေနတယ္နဲ႔တူတယ္ အဖ်ားပိုင္းမွာ ၾကီးေနတယ္။ ထပ္ဖ်ားကို ေအာက္ဆြဲခ်လို႔
မရဘူး။ ဆက္ဆံတာေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသးေပါက္ရင္
ေသးကအကုန္မထြက္ပဲနဲ႔ နည္းနည္း က်န္ေနတယ္။ သုတ္လႊတ္ရင္လဲ ပန္းမထြက္ဘူး။
နည္းနည္းခ်င္းက်တယ္။ ဒါကို ျဖတ္လိုက္ရမလား။ ျဖတ္ရင္ အရင္လို
ျပန္ေသးသြားမလား။ ျဖတ္လည္းျဖတ္ခ်င္တယ္၊ ၾကီးလည္းၾကီးခ်င္တယ္။
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ဆို အဆင္ေျပမလဲ။

2011/8/20
ကၽြန္ေတာ္ ေဆးထုိးတာက တၾကိမ္ထဲပါ။ ဘာေဆးလဲေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ထိုးတာက
ယိုးဒယား (မယ္ဆိုင္) မွာပါ။ ျဖတ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာက အေရျပားကိုပါ။
အေရျပားလွန္လို႔ မရရင္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ထင္လို႔ပါ။ အေရျပား ျဖတ္ျပီး ေဆးေတြ
ျခစ္ထုတ္လိုက္ရင္ အရင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္
ေသးသြားမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္က နဂိုက ေတာ္ေတာ္ေသးပါတယ္။ အခုအေနအထားက္ို
ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳက္တယ္။ မိန္းမကလည္း သေဘာက်တယ္။ ျဖတ္ျပီးျခစ္လိုက္ရင္
ေသးသြားမွာ သူကလည္း စိုးရိမ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပါ။ အေကာင္းဆံုးကို
လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ရွင္းရွင္းသိရေတာ့ ေျပာရတာ ပိုေကာင္းလာတယ္။ ေဆးတခါထဲ ထိုးခဲ့တယ္ဆိုေဆာ့
မဆိုးပါဘူး။ အေရျပား လွန္မရတာ ကြမ္းသီးေခါင္းကို ဆြဲလွန္လို႔မရတာကို
အတိအက်ေတာ့ သေဘာမေပါက္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ အေရျပား
လွန္ရဘူးလို႔ ေျပာၾကတာက ပန္းငံုတဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ဆီးလဲ ေကာင္းေကာင္း
သြားႏိုင္ ဆက္ဆံရာမွာလဲ အခက္အခဲ မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီအတိုင္း ထားႏိုင္ပါတယ္။
ေသျခာ စစ္ေဆးၾကည့္ရမွသာ ခြဲလို႔ေကာင္း-မေကာင္း ပိုေျပာႏိုင္ပါမယ္။
ခြဲမယ္ဆိုရင္လဲ အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ ဆရာ၀န္ျဖစ္မွ ေကာင္းမယ္။ ခက္တာေတာ့
မဟုတ္ေပမဲ့ ခြဲျပီးေနာက္ အရင္လိုဆက္ အဆင္ေျပေနဘို႔က ပိုအေရးၾကီးလို႔
ထည့္တြက္စရာေတြကို အေသအျခာ လုပ္ရမွာမို႔ ေျပာတာပါ။

Posted by Dr. Tint Swe

Credit: http://health-adult-reading.blogspot.com/2011/11/penile-injection-therapy.html

ကုိယ္ဝန္ကို ေဆးသံုး ဖ်က္ျခင္း (၂)

နားနဲ႔မနာ ဖဝါးနဲ႔နာပါဆရာ။ ကၽြန္မ အသက္က (၂၅) ႏွစ္ရွိပါျပီ။ ၂၂-၁ဝ-၂ဝ၁၁
ေန႔က ကၽြန္မရဲ႕ Menstruation ေနာက္ဆုံး လာတဲ့ေန႔ပါ။ ၂၉-၁ဝ-၂ဝ၁၁ ေန႔က်ေတာ့
အမ်ဳိးသားနဲ႔ အတူေနျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ေရွာင္နည္းအရ ေနလုိက္တာပါ။ လြတ္မယ္လည္း
ထင္မိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ (၁၁) လပုိင္းထဲမွာ Menstruation မလာေတာ့ဘူး။ အဲဒါနဲ႔
ရာသီေပၚေဆး Penorit ကုိ ၂ ရက္ဆက္ ေသာက္ပါတယ္။ အဆင္မေျပပါဘူးရွင္။ ေနာက္မွ
မသကၤာတာနဲ႔ စစ္ၾကည့္ေတာ့ Pregnancy ျဖစ္ေနပါတယ္။ အရမ္း ေၾကာက္သြားပါတယ္။
ကေလးယူဖုိ႔ ဘာမွ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးခ်ိန္မုိ႔ပါ။ အဲဒါနဲ႔
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရဲ႕ အၾကံေပးမႈအရ Mifepristone 2.5 mg (6) လုံးကုိ တစ္ေန႔
၂ ၾကိမ္ (မနက္ ၁/ ည ၁ လုံး) နဲ႔ ၃ ရက္ေသာက္ျပီး ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ
Misoprostol 0.5 mg ၃ လုံး ေသာက္ရမယ္ဆုိလုိ႔ ေသာက္ေနပါတယ္။

Mifepristone ေဆးေသာက္တာ ဒီေန႔ ၂၆-၁၂-၂ဝ၁၁ ဆုိ ၂ ရက္ရွိပါျပီ။ ေဆးကလည္း
ေစ်းအရမ္းၾကီးပါတယ္။ ဝယ္ရတာလည္း ခက္ပါတယ္။ ဝယ္ေသာက္ျပီး effect
မျဖစ္မွာလည္း စုိးပါတယ္။ စိတ္ေတြလည္း အရမ္း ညစ္ေနခ်ိန္မွာ ဆရာ့ website
ကေနေမးခ်င္တာ ေမးခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရလုိ႔ အားကုိးရာအျဖစ္
ေမးမိတာပါရွင့္။ "Medical abortion ကုိယ္ဝန္ကို ေဆးသံုး ဖ်က္ျခင္း" ကို
ပို႔လိုက္ပါတယ္။ ပို႔ျပီးေတာ့ ဒီစာတပုဒ္ ဆက္ေရးပါတယ္။ "Penorit
ေဆးဆိုတာဘာလဲ" ကိုလဲ ေရးထားပါတယ္။

၂ဝဝဝ ခုႏွစ္အတြင္း တရားဝင္-ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ဖ်မႈေပါင္း ၂၇ သန္း နဲ႔
တရားမဝင္-ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေပါင္း ၁၉ သန္း ရွိခဲ့တယ္လို႔ WHO ကေန
ခန္႔မွန္းတယ္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ-ႏိုင္ငံေတြမွာ ၉၅% ဖ်က္ခ်ခဲ့တယ္။
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ရာကေန ေသဆံုးမႈစုစုေပါင္းရဲ႕ ၉၉% ဟာလဲ အဲလို ႏိုင္ငံေတြမွာသာ
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒက ခြင့္မျပဳတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊
ေငြေရး-ေၾကးေရး နဲ႔ ေဆးပညာရွင္ေတြမွာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္
အဲဒါမ်ိဳးေတြ မ်ားေနတာျဖစ္ေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆီမွာေတာ့ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးမႈ နည္းလြန္းတာကိုပါ
ထည့္သင့္ျပီ ထင္ပါတယ္။ ေဆးေတြကို ေစ်းတင္ ေရာင္းတာလိုလဲ ျပင္ရပါအံုးမယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ေဆးပညာ စာေတြေရးတဲ့အခါ ေမးခြန္းကေန မာတိကာျဖစ္လာတယ္။ အေျဖေတြ
ေရးတာက ေဆးကုတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေဆးစာညႊန္တာလဲ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္
ျခင္းကို ေရးတာ ဟာ ကိုယ္ဝန္ကို ဒီလိုဖ်က္လိုက္ပါလို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္က ျမန္မာျပည္ကေန ေဆးပညာဘြဲ႔ ရထားသူျဖစ္လို႔ ကိုယ္ဝန္ကို တမင္တကာ
ဖ်က္မေပးႏိုင္ပါ။

Medical abortion ကုိယ္ဝန္ကို ေဆးသံုး ဖ်က္ျခင္းထဲမွာ ဒီလိုပါခဲ့ပါတယ္....
၁။ အေမရိကန္ FDA က အသိအမွတ္ ျပဳထားတာကေတာ့ ၄၉ ရက္ ကိုယ္ဝန္အတြက္
Mifepristone (Mifeprex) 600mg ကို စေသာက္ရျပီး၊ Misoprostol 400µg ကို ၂
ရက္အၾကာမွာ ေသာက္ရတယ္။
၂။ ျပင္သစ္မွာ ၄၉ ရက္ ကိုယ္ဝန္အတြက္ Mifepristone (Mifegyne) 600mg
စေသာက္ခိုင္းျပီး၊ ၃၆-၄၈ နာရီ အၾကာမွာ Misoprostol 400µg ကို ပါးစပ္က
ဒါမွမဟုတ္ Gemeprost 1mg ကို (ဗဂ်ိဳင္းနား) ထဲ ထည့္ခိုင္းတယ္။
၃။ တျခားႏိုင္ငံေတြ (ျဗိတိန္ နဲ႔ ဆြီဒင္) မွာ ၆၃ ရက္အထိ ကိုယ္ဝန္အတြက္
Mifepristone 200 mg ကို ပဌမ အေသာက္ခိုင္းျပီး၊ ၂ ရက္ အၾကာမွာ
Misoprostol 400µg ပါးစပ္က၊ ဒါမွမဟုတ္ 800µg ကို (ဗဂ်ိဳင္းနား) ထဲ
ထည့္ခိုင္းတယ္။

- Medical methods for first trimester abortion ကိုယ္ဝန္ ၃ လအထိ
ေဆးသံုးျပီး-ဖ်က္ျခင္းဟာ စိတ္ခ်ရတယ္၊ ထိေရာက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
- Prostaglandin (Misoprostol) တမ်ိဳးထဲေပးတာထက္ Mifepristone
နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ Methotrexate နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေရာေပးတာက ပိုထိေရာက္တယ္။
- Mifepristone + Prostaglandin တြဲေပးနည္းမွာ Mifepristone ကို
(တမ်ိဳးထဲသံုးတဲ့အခါ ေပးရမဲ့ 600 mg အစား) 200 mg သာေပးဘို႔ လိုတယ္။
- Mifepristone ကို ပါးစပ္ကေနေပးျပီး Misoprostol 800-µg ကို
ဗဂ်ိဳင္းနားထဲထည့္တာနဲ႔ တြဲရင္ ပိုေကာင္းတယ္။
- ကိုယ္ဝန္ ၆၃ ရက္ရွိေနတာကို Misoprostol ကို ဗဂ်ိဳင္းနားထဲထည့္တာက
ပါးစပ္ကေန ေသာက္ခိုင္းတာထက္ ပိုထိေရာက္တယ္။
- Misoprostol ကို ပါးစပ္ကေနေပးရင္ ဗဂ်ိဳင္းနာကေန ေပးတာထက္
ပ်ိဳ႕ခ်င္တာနဲ႔ ဝမ္းေလွ်ာတာ ပိုျဖစ္ၾကတယ္။
- Mifepristone ေပးျပီးေနာက္ Misoprostol ကို ဒုတိယေန႔မွာေပးတာက
တတိယေန႔မွာေပးတာထက္ ပိုထိေရာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေလ့လာမႈေတြမွာ
ကြာျခားမႈ မရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။
- Misoprostol တမ်ိဳးထဲေပးရင္ ထိေရာက္မႈ ၈၈% ရွိတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ပိုမမ်ားဘူး။
- Methotrexate ေဆးကို IM ထိုးေပးတာနဲ႔ Oral ပါးစပ္က ေသာက္ေစတာမွာ
ကြာျခားမႈမရွိဘူး။ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးလဲ အတူတူဘဲ။ Misoprostol ေဆးကို
ကေလးေမြးဖြါးရာမွာ Cervical ripening သားအိမ္အဝ ပြင့္လာေစေအာင္
ကူညီဘို႔လဲ သံုးတယ္။

(က) Misoprostol ကို Intravaginal ဗဂ်ိဳင္းနားကေနထည့္တာနဲ႔
(ခ) Prostaglandin E2 gel (Dinoprostone) ကို Intracervical သားအိ္မ္ဝထဲ
ထည့္တာကို ယွဥ္ျပီးေလ့လာမယ္။
- ၁၉၉၄ တံုးက ေလာ့စ္အင္ဂ်ဲလိစ္မွာ Induction of labor ကေလးေမြးေစဘို႔
တမင္လုပ္ေပးရမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၇၅ ေယာက္ကို ေလ့လာမႈ လုပ္ခဲ့တယ္။
- ၁၃၈ ေယာက္ကို Misoprostol 25 mcg ကို Posterior vaginal fornix
သားအိမ္ဝရဲ႕ေနာက္ေနရာမွာ ၃ နာရီတခါ ထည့္ေပးတယ္။ အမ်ားဆံုး ၈ ခါ
ထည့္ရတာအထိ ရွိတယ္။
- ၁၃၇ ေယာက္ကို Prostaglandin E2 (Dinoprostone) 0.5 mg gel ကို
Endocervix သားအိမ္အဝထဲမွာ ၆ နာရီတခါ ထည့္တယ္။ အမ်ားဆံုး ၃ ခါအထိ
ထည့္ရတယ္။
- ေဆးစသံုးခ်ိန္ကေန ကေလးဖြါးတဲ့အထိ ၾကာခ်ိန္မွာ Misoprostol (1323.0 +/-
844.4 minutes) ေဆးေပးသူေတြက Dinoprostone group (1532.4 +/- 706.5
minutes) ေပးသူေတြထက္ ပိုျမန္တယ္။
- သားအိမ္ညွစ္အား ပိုေကာင္းေစေအာင္ Oxytocin ေဆးသြင္းေပးရတာမွာ
Dinoprostone ေပးသူေတြကို (72.6%) နဲ႔ Misoprostol ေပးသူေတြကို (45.7%)
လုပ္ေပးခဲ့ရတယ္။
- Misoprostol ေပးသူ ၂၈ ေယာက္ (20.3%) နဲ႔ Dinoprostone ေပးသူ ၃၈ ေယာက္
(27.7%) ကို ဗိုက္ခြဲေမြးေပးခဲ့ရတယ္။

ေကာက္ခ်က္ခ်ရင္
- Intravaginal Misoprostol ေပးတာဟာ Intracervical Prostaglandin E2 gel
(Dinoprostone) ေပးတာနဲ႔အတူတူ ထိေရာက္မႈ ရွိတယ္။
- Intravaginal misoprostol ေပးနည္းက Intracervical dinoprostone
နည္းထက္ပိုျပီး Cervical ripening သာအိမ္ဝ က်ယ္ေစေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ Labor
induction ကေလးေမြးလာေစဘို႔ အကူအညီေပးတယ္။
- ေဆးေစ်းမွာ Misoprostol 100 micrograms ကို $0.36 ေပးရျပီး၊
Dinoprostone 0.5 mg ကို $75 ေပးရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၂၆-၁၂-၂ဝ၁၁)

Credit: http://yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3281:medical-abortion-2-&catid=34:adult-readings&Itemid=49

Saturday, December 24, 2011

Memory loss သတိေမ့ျခင္း

2011/12/22
ဦးပဥၥင္းက သက္ေတာ္ ၅၃၊ ကိုယ္က်န္းမာေရးေရာ စိတ္က်န္းမာေရးပါ ဂရုစိုက္ပါတယ္။ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အားကိုးရာကေတာ့ ဘာဝနာေပါ့။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းမွာ နာမည္ေတြကို ေမ႔လာတယ္။ ေမ႔တာကလည္း ထူးဆန္းပါတယ္။ နာမည္ကိုမွ ေရြးေမ႔တတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ တစ္ခါကဆို ဒကာတစ္ေယာက္နဲ႔ တရားစကားေျပာေနရင္း ေဝႆႏ ၱရာ နာမည္ကို ေမ့သြားလို႔ အခက္ေတြ႔ခဲ႔ရပါတယ္။ ေနာက္သံုးရက္ေလာက္မွ ျပန္စဥ္းစားလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒါ ဒီေခတ္မွာ လူေျပာမ်ားေနတဲ႔ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါနဲ႔မ်ား ဆက္စပ္မႈ ရွိပါသလား။ ဆက္စပ္မႈ ရွိမယ္ဆိုရင္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ေလးေတြ ျပန္ၾကားေပးေစလိုပါတယ္။

Memory loss ကို ေဆးစာနဲ႔ Amnesia လို႔ေခၚတယ္။ လက္ငင္းျဖစ္ေနတာေတြကိုေရာ အထိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြပါ သတိေမ့တာ ျဖစ္တယ္။ တေျဖးေျဖးျခင္း ျဖစ္လာတာနဲ႔ ရုတ္တရက္ျဖစ္လာတာလို႔ ရွိတယ္။ ခဏေလာက္သာေမ့တာနဲ႔ အျမဲေမ့ေနတာ ဆိုျပီး ရွိတယ္။ အသစ္ေတြကို မွတ္ဘို႔ ခက္ခဲသလို ျပန္စဥ္းစားလို႔လဲ မလြယ္ဘူး။ ေရာဂါတခုခုပါ ရွိမေနရင္ ဒါမ်ိဳးက တေျဖးေျဖးခ်င္း ျဖစ္တာပါ။
Memory loss သတိေမ့တာနဲ႔အတူ Concentration အာရံုစိုက္မႈပါ အားနည္းတတ္တယ္။ Depression စိတ္က်တာရွိရင္ အဲလိုျဖစ္မယ္။ Brain areas ဦးေႏွာက္ထဲက ပ်က္စီးတဲ့ေနရာမတူရင္ ခံစားရမွာမတူးဘူး။ အကုန္ေမ့တာ မဟုတ္ဘဲ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ိဳးအစား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ကိုသာ ေမ့တာလဲရွိတယ္။ Mental or thinking abilities စဥ္းစားတဲ့ အစြမ္းက ဆက္ရွိေနႏိုင္တယ္။ မရွိတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အေသးစိတ္ မမွတ္မိတာတဲ့ အစီအစဥ္လြဲေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စကားလံုးေတြ ေမ့တာမ်ိဳးလဲရွိမယ္။ ၾကြက္သားေတြ လႈတ္ရွားရမွာမ်ိဳးကို ေမ့ေနတာလဲရွိမယ္။
Causes အေၾကာင္းတရား မ်ားတယ္။


• အရက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊
• ဦးေႏွာက္ကို ေအာက္စီဂ်င္ မရေစတဲ့ အခိုက္အတန္႔မ်ိဳးမွာလဲ ျဖစ္မယ္။ ဥပမာ ႏွလံုးခုန္ရပ္သြားတာ၊ အသက္ရွဴရပ္သြားတာ၊ Strokes (ဆထုပ္ခ္)၊ ေမ့ေဆးေၾကာင့္ အဆင္မသင့္ျဖစ္တာ။
• ဦးေႏွာက္အက်ိတ္၊
• ဦးေႏွာက္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဥပမာ Lyme disease (လိုင္းမ္) ေရာဂါ၊ Neurosyphilis (ဆစ္ဖလစ္)၊ HIV/AIDS ေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။
• ဦးေႏွာက္ ခြဲစိတ္ကုသရျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ကို ဓါတ္ကင္ျခင္း၊ ရိုးတြင္းျခင္ဆီ အစားထိုးျခင္း၊ ကင္ဆာေဆးေပးျခင္း၊
• တခ်ိဳ႕ေဆးဝါးေတြ၊ Barbiturates, Benzodiazepines, Sleeping pills, Antihistamines, Blood pressure and arthritis medication, Antidepressants, Anti-anxiety medications, Painkillers
• Dementia (ဒီမင္းရွား) ေရာဂါ၊
• Depression, schizophrenia စိတ္က်ေရာဂါ၊ (စကီဇိုဖရီးနီးယား) စိတ္ေရာဂါ၊
• Electroconvulsive therapy အတက္ေရာဂါရပ္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္နည္းနဲပေဆးကုတာ တာရွည္ရင္၊
• Encephalitis ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
• Epilepsy ဝက္ရူးျပန္ အတက္ေရာဂါ၊
• Head trauma or injury ေခါင္းခိုက္မျခင္း၊
• Heart bypass surgery ႏွလံုးေသြးေၾကာဆက္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊
• Migraine headache (မိုင္ဂရင္း) အမူးေရာဂါ၊
• Malnutrition အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ဗီတာမင္ ဘီ-၁၂ နည္းျခင္း၊
• Jet Lag ခရီးရွည္သြားျခင္း၊
• Meningitis ဦးေႏွာက္ေမွးေရာင္ျခင္း၊
• Prolonged toxin exposure အဆိပ္သင့္ျခင္း၊
• Sleep disorders အအိပ္ပ်က္ေရာဂါ၊
• Thyroid disease လည္ပင္းၾကီးေရာဂါ၊
• Parkinson's disease, Huntington's disease, Multiple sclerosis, Creutzfeldt-Jakob Disease, Fibromyalgia, Pick Disease, West Nile Virus, Lewy body disease, Normal pressure hydrocephalus, Wernicke-Korsakoff syndrome, Wilson's disease ေရာဂါမ်ား။

ေသြးစစ္ရမယ္။ Cerebral angiography, Cognitive tests, CT scan or MRI, EEG နဲ႔ Lumbar puncture ေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္။

Dementia (ဒီမင္းရွား)
Mental ability စိတ္စြမ္းကုိက နည္းသြားလို႔ ျဖစ္ရတယ္။ Thought processes စဥ္းစားမႈ ထိခိုက္တာလဲ ရွိႏိုင္တယ္။ ေျဖးေျဖးခ်င္း ေမ့လာတယ္။ ၾကာေလဆိုးေလ။ Memory မွတ္ဥာဏ္၊ Understanding နားလည္ႏိုင္စြမ္း၊ Judgement ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း၊ Thinking ေတြးေခၚမႈ နဲ႔ Language စကားေတြပါ ေမ့ႏိုင္တယ္။ Personality တကိုယ္ေရ ပံုစံလဲ ေျပာင္းလာမယ္။ သူမ်ားေတြနဲ႔ ဝင္ထြက္ဆက္ဆံတာ အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
1. Alzheimer's disease (အယ္လ္ဇိုင္းမား) ေရာဂါ၊
2. Vascular dementia (ဗာစကူလာ-ဒီမင္းရွား) ေရာဂါ နဲ႔
3. Dementia with Lewy bodies (DLB) ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
Dementia ဟာ Alzheimer's disease (အယ္လ္ဇိုင္းမား) ေၾကာင့္ တဝက္ေလာက္ျဖစ္ေစတယ္။ ဦးေႏွာက္က အရြယ္ ငယ္လာတယ္။ ဦးေႏွာက္ထဲက အာရံုေၾကာ အေရအတြက္နည္းလာမယ္။ အလုပ္လုပ္ရာမွာလိုတဲ့ Acetylcholine ဓါတ္ပစၥည္းေတြလဲ နည္းလာတယ္။ ၾကာေလဆိုးေလ။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ ရာသက္ပန္ေမ့တယ္။


Vascular dementia ဆိုတာကေန Dementia ေလးပံုတပံု ျဖစ္ေစတယ္။ ဦးေႏွာက္ထဲက ေသြးေၾကာ ေသးေသးေလး ေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္တယ္။ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့အစိတ္အပိုင္းက ေသြးေၾကားေလးေတြမွာ Infarct ေသြးေၾကာပိတ္ရာကေန ထိခိုက္ပ်က္စီးတယ္။ Tiny strokes အေသးစား (စထုပ္ခ္) လို႔ေခၚတယ္။ Major stroke တကယ့္ (စထုပ္ခ္) ရျပီးေနာက္ ဆက္ျဖစ္တာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ေသြးတိုးရွိသူ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၊ (ကိုလက္စေထာ) မ်ားသူ၊ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္သူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားေစတယ္။ ဥာဏ္ရည္နည္းသူေတြ၊ အေဖးကင္းသူေတြမွာပိုျဖစ္တယ္။ မိသားစုထဲမွာ တေယာက္မကျဖစ္တတ္တယ္။ ကေလးေတြမွာ ေမြးရာပါ Down's syndrome ရွိရင္ေမ့တယ္။ ဒီကေလးမ်ိဳးၾကီးလာရင္ Alzheimer's disease ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။
Dementia with Lewy bodies (DLB) ဆိုတာကေန ၁၅% ျဖစ္ေစတယ္။ ဦးေႏွာက္ထဲက အာရံုေၾကာေတြမွာ ပံုမွန္ မဟုတ္တဲ့ (ပရိုတင္း) အခဲေလးေတြ စုေဝးလာလို႔ ျဖစ္တယ္။
Mixed dementia ေရာေတြးေနတာမ်ိဳးလဲရွိေသးတယ္။ တျခားအေၾကာင္းတရား ေရာဂါအမ်ိဳးေပါင္း ၆ဝ ေလာက္ရွိတယ္။ ျဗိတိန္မွာ အသက္ ၆၅ ေက်ာ္လာရင္ ၂ဝ မွာ ၁ ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ၈၅ ႏွစ္ေကာ္ရင္ ၅ ေယာက္ ၁ ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ဒါပေမဲ့ အသက္ၾကီးတိုင္း ျဖစ္ရမယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ငယ္ေသးလို႔ လံုးဝမျဖစ္ဘူးလဲ မဟုတ္ပါ။

လံုးဝေပ်ာက္ေအာက္ မတတ္ႏိုင္ေသးပါ။
1. Thinking စဥ္းစားမႈနဲ႔ Memory သတိတရားဆိုတဲ့ Cognitive symptoms လကၡဏာေတြ သက္သာေစဘို႔ ေဆးေတြနဲ႔
2. Mood အမူအယာေတြ ေျပာင္းလာတာကို သက္သာေစမဲ့ ေဆးေတြဆိုျပီး ၂ မ်ိဳး သံုးႏိုင္တယ္။
Acetylcholinesterase inhibitors (Donepezil, Rivastigmine, Galantamine) ေဆးေတြက Alzheimer's disease ေရာဂါမွာ နည္းေနတဲ့ Acetylcholine ဓါတ္ကိုမ်ားေစေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ ေပ်ာက္သြားေစမဲ့ေဆးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၂ဝ၁၁ မတ္လကစျပီး National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ကေန ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထုတ္ထားတယ္။ Donepezil, Galantamine နဲ႔ Rivastigmine ေဆးေတြကို အသင့္အတင့္သာဆိုးတဲ့ Alzheimer's disease ေရာဂါအတြက္ ေပးႏိုင္တယ္။ သတိျပဳဘို႔ေတာ့ ရွိတယ္။ အထူးကုဆရာဝန္ကေနသာ ေဆးေပးရမယ္။ အျမဲတန္း ဆန္းစစ္ေနရမယ္။ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြရွိတယ္။ ေနမေကာင္းသလိုခံစားရမယ္၊ ၾကြက္သားေတြနာမယ္၊ ေမာပန္းမယ္၊ ေခါင္းကိုက္မယ္၊ ဝမ္းပ်က္မယ္။
Memantine ေဆးကိုလဲ အသင့္အတင့္သာဆိုးတဲ့ Alzheimer's disease ေရာဂါအတြက္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒီေဆးက ဦးေႏွာက္ထဲမွာ Glutamate ဓါတ္ကိုနည္းေစမယ္။ ဦးေႏွာက္ (ဆဲလ္) ေတြကို မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ေပးမယ္။ ေပ်ာက္သြားေစမဲ့ေဆးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ Acetylcholinesterase inhibitor ကိုေပးမရသူေတြအတြက္ သံုးႏိုင္တယ္။
စိတ္ဓါတ္က်ရာကေန သတိေမ့သူေတြအတြက္ Antidepressant စိတ္မက်ေဆးသံုးတာလဲ လုပ္ပါတယ္။ အိပ္မရ ျဖစ္သူေတြကို အိပ္ေဆးေပးမယ္။ ၾကမ္းတမ္းျပီး အထိန္းရခက္သူေတြကို Tranquilliser ျငိမ္ေဆး၊ Antipsychotic medicine စိတ္ေဆးေတြေပးမယ္။


1. Home Care မိသားစုကေန ကူညီရမယ္။
2. Nursing homes အထူးသူနာျပဳေဂဟာေတြကလဲ ကူညီႏိုင္တယ္။
3. Cognitive therapy ကုသနည္း လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။
4. Boron, Lecithin, Garlic, Vitamin B complex, Zinc, Copper, Vitamin C with bioflavonoid အားေဆးေတြ ေသာက္သင့္တယ္။ Gingko biloba ဟာဘယ္ေဆး၊ NSAIDs အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ဗီတာမင္ အီး၊ Oestrogens (အီစထိုဂ်င္) နဲ႔ Statins (စတာတင္) ေဆးေတြကလဲ အေထာက္အကူရႏိုင္တယ္။
5. Aerobic exercise ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရမယ္။
MCI လူၾကီးေရာဂါ နဲ႔ တြဲဖတ္ပါ။


Dr. တင့္ေဆြ
၂၃-၁၂-၂ဝ၁၁


Credit: http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/12/memory-loss.html

Friday, December 23, 2011

သံဃာ့အားကို အမ်ားၾကီးလိုသည္

ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ
အသိပညာႏိုးၾကားမႈပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ေဗာဓိဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းဟု
လည္းေခၚသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အသိပညာကိုအထူးတလည္ တန္ဖိုးထားေသာ
အယူ၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။ လူ႕ေဘာင္သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ လူသားတို႕
ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ၊ ၾကိဳ႕ေတြ႕ဆဲ၊ ၾကံဳေတြ႕ေနရဦးမည္ျဖစ္ေသာ ဘ၀ျပႆနာအေထြေထြ၏
အေၾကာင္းရင္း သည္ တပ္မက္မႈ(တဏွာ)ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတပ္မက္မႈမွာလည္း
အသိပညာေခါင္းပါးျခင္း(အ၀ိဇၨာ)ကို အရင္းခံ၍ ျဖစ္တည္လာရသည္ဟု ဗုဒၶ၀ါဒက
ခံယူထားေပသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ဗုဒၶ၀ါဒီတို႕အေနႏွင့္ လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္
အသိဥာဏ္ပညာလက္နက္ျဖင့္ စြဲကိုင္ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္သည့္ ျပႆနာဟူသည္မရွိဟု
ခံယူထားၾကရေပမည္။

အသိပညာရွိသူသည္ မိမိအက်ိဳးေရာ၊သူတစ္ပါးအက်ိဳးကိုပါ မွ်တစြာ
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အေလ်ာက္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ႏွင့္ လည္း
ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ လမ္းညႊန္ေဟာၾကားခဲ့သည့္
အေျခခံကိုယ္က်င့္တရားတို႕သည္ အမိန္႕အာဏာျဖင့္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ
လူသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေပၚ၌သာ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ
ဗုဒၶ၀ါဒီတို႕၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ သည္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားအေပၚ အေျခခံေသာ
အသက္ေမြးမႈသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ 'သမၼာအာဇီ၀' ျဖစ္ရေပမည္။
ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေခါင္းပါးသည္ႏွင့္ လူသားတို႕၏ စိတ္ဘ၀င္၀ယ္ ၀ိသမေလာဘမ်ား
ေပါက္ပြားလာျပီး သမၼအာဇီ၀မက်ေသာ၊ လူ႕ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ေသြဖည္ေသာ
အသက္ေမြးမႈတို႕ကို ျပဳလာတတ္ၾကစျမဲ ျဖစ္သည္။
ကမၻာႏွင့္ အ၀ွမ္း လူသားထုတစ္ရပ္လံုးကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည့္ HIV/AIDS
ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ထဲတြင္
လူ႕ကိုယ္က်င့္တရားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ စာနာမႈကင္းေသာစိတ္ျဖင့္
စီးပြားရွာျခင္းသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
အျမင္သာအထင္သာဆံုးဥပမာမွာ လိင္ကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတို႕ပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မသမာေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားရွာေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္
ဗုဒၶဘုရားရွင္၏အဆံုးအမသာသနာႏွင့္ ေသြဖည္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ ကိုကား
အထူးေျပာဖြယ္မရွိပါေခ်။ ယင္းမသမာမႈတို႕အား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ထုၾကီး တစ္ရပ္လံုးက
၀ိုင္း၀န္းဟန္႕တား ဆန္႕က်င္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ဘုရားရွင္၏အဆံုးအမႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္
ဗုဒၶျမတ္စြာအား ဓမၼပူဇာျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလရာ
ေကာင္းမႈကုသိုလ္တရားပြားမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိေရာ၊
မိမိေနထိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကိုပါ
သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရာေရာက္သျဖင့္ မည္သည့္ဘာသာ အယူ၀ါဒကမဆို 'ေကာင္းျမတ္ေသာ
လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း' အျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကမည္သာ
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ထုၾကီး တစ္ရပ္လံုးက
ပင္ကုိယ္ႏိုးၾကားေသာအသိစိတ္ျဖင့္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ရန္
အဓိကလိုအပ္ေသာအခ်က္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းသည္
ဗုဒၶ၀ါဒလာအေျခခံကိုယ္က်င့္တရားတို႕ကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္
ၾကရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕နားလည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္အတြက္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ထုၾကီးအား ၀ိုင္း၀န္းသြန္သင္ပညာေပးဆံုးမၾကရန္ မွာ သံဃာေတာ္
အရွင္သူျမတ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဓိကတာ၀န္ၾကီးတစ္ရပ္ လည္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႕ ဗုဒၶတရားေတာ္လာ လူ႕ကိုယ္က်င့္တရားတို႕ကို
လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ HIV/AIDS ေရာဂါကူးစက္ျပန္႕ပြားသည့္ေဘးမွ
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕
သိရွိနားလည္ၾကေစရန္ ယင္းေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႕ပြားရ သည့္
အေၾကာင္းရင္းတို႕ကိုလည္း အသိပညာေပးသြားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶ၀ါဒလာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရးအရ
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳရာေရာက္သည့္အျပင္ က်န္းမာေရး၊လူမႈ ေရး၊စီးပြားေရး
အစရွိေသာ ေလာကီကိစၥအ၀၀တြင္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း
ေကာင္းစြာသိျမင္လာရန္ အထူးအေရးၾကီးလွပါသည္။
ဤေနရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သတိျပဳရန္မွာ ဗုဒၶတရားေတာ္လာ
ကိုယ္က်င့္တရားတို႕ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈကင္းမဲ့ျခင္းသည္ HIV/AIDS
ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႕ပြားမႈကို အားေပးေနသည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါေရာဂါ
ကူးစက္ခံရသူတိုင္းသည္ 'ကိုယ္က်င့္တရားမေစာင့္ထိန္းခဲ့ သူမ်ားခ်ည္းမဟုတ္'
ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရား မည္မွ်ေကာင္းသူျဖစ္ပါေစ HIV/AIDS
ေရာဂါကူးစက္ျပန္႕ပြားေစ သည့္ နည္းလမ္းတို႕ကို မွန္ကန္စြာမသိရွိခဲ့ပါက
မည္သူမဆို ယင္းေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရမည့္အခြင့္အလမ္း
မ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႕ျဖစ္ရာ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ HIV/AIDS ေရာဂါ ကူး စက္ႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းတို႕ကိုလည္း သိရွိနားလည္ထားသင့္ေပသည္။ သို႕မွသာ မိမိတို႕ႏွင့္
နီးစပ္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ အား တစ္ဆင့္ျပန္လည္
အသိပညာေပးႏိုင္ၾကေပမည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕အၾကား
ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါေရာဂါဆိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊
မွန္ကန္ေသာအသိတရားမ်ား ရရွိလာကာ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ားအား တိုက္
ဖ်က္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ HIV/AIDS တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သလို ယင္းေရာဂါ
ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားအေပၚ၌လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကိုင္ထားကာ လိုအပ္ေသာ
အကူအညီမ်ားကို ေပးသြားၾကရေပမည္။

ေရာဂါရွိသူႏွင့္ မရွိသူဟူ၍မခြဲျခားဘဲ HIV ဗုိင္းရပ္စ္
စြဲကပ္ခံထားရသူတို႕ကို သာမန္လူေကာင္းမ်ားကဲ့သို႕ သေဘာထားဆက္ဆံကာ လို
အပ္ေသာစိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္မႈမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးသြားၾကရေပမည္။ HIV
ပိုးစြဲကပ္ခံထားရသူတို႕ အေနႏွင့္လည္း မိမိတို႕ကိုယ္ ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကင္းမဲ့သူမ်ားအျဖစ္ ထင္မွတ္မသြားေစဘဲ၊ လူေကာင္း ပကတိမ်ားနည္းတူ
မိမိကိုယ္ကိုေရာ မိမိပတ္၀န္းက်င္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းကိုပါ
အက်ိဳးျပဳႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ ရွိေနေစရန္
၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘိကၡဳနီအႏြယ္၀င္ သီလရွင္မ်ား၏
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
အေရးပါေသာက႑တြင္တည္ရွိေနေပသည္။ ယင္းအခ်က္ သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထုၾကီးအား HIV/AIDS တားဆီး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားကို အားေပးႏွစ္သိမ့္ ကူညီပံ့ပိုးေရးတြင္
မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိ အသံုး၀င္ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ သံဃာေတာ္တို႕သည္ ျမန္မာလူထု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို
ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူတို႕မွတစ္ဆင့္ HIV/AIDS ေရာဂါ
တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါပိုးရွိသူတို႕အား ႏွစ္သိမ့္ကူညီေရးဆိုင္ရာ
အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ျဖန္႕ျဖဴး ေပးသြား ႏိုင္ေပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္
သံဃာေတာ္တို႕သည္ တပည့္ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လက္ေတြ႕က်က်
ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးသည္ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစေသာ လူ႕အေရးအရာ အားလံုး၏
အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေကာင္း ပါမွ အဆိုပါ
လူ႕အေရးအရာကိစၥအ၀၀တြင္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
သံဃာေတာ္တို႕အေနႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတို႕၏ က်န္းမာေရးကို
အေလးထားဆံုးမသြန္သင္ အက်ိဳးျပဳျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ထုတစ္ရပ္လံုး၏ ေလာကီ
ေလာကုတၲရာ အက်ိဳးစီးပြားအ၀၀ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီး အဓြန္႕ရွည္စြာ တည္တံ့
ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ၾကီးစြာေသာအေထာက္အပံ့ ျပဳျခင္းလည္းမည္ေပသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ
ဤလုပ္ရပ္သည္ လြန္စြာမြန္ျမတ္ေသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းၾကီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤသို႕ ဘာသာေရးမွတစ္ဆင့္ HIV/AIDS ေရာဂါတားဆီးကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လြန္စြာ ထိေရာက္
ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေပသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးပညာရွႈင္မ်ား၏
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မိမိတို႕ႏွင့္ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ဘာသာ၀င္တို႕အား HIV/AIDS
တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊
မိမိတို႕ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာ တရားအဆံုးအမႏွင့္ယွဥ္ကာ
ယင္းေရာဂါကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ အမူအက်င့္ဆိုးတို႕မွေရွာင္ၾကဥ္ရန္
ေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္းတို႕ကို
ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ယင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း
ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လိုအပ္ေသာ
အကူအညီမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး လ်က္ ရွိေပသည္။

သို႕ျဖစ္ရာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား၊
ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
အားေပးမႈ၊ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈတို႕ျဖင့္
HIV/AIDS ေရာဂါတားဆီးကာကြယ္ ေရးႏွင့္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျပီးသူမ်ားအား
ႏွစ္သိမ့္ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ HIV/AIDS
ေရာဂါကူးစက္ျပန္႕ပြားမႈသည္ ျမန္မာ့ေျမ၊ ျမန္မာ့ေရမွ မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္း
ရပ္တန္႕သြားမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္ ။ ။

Ref: HIV/AIDS Prevention and Care: from Buddhism Perspective (Myanmar
Version) by Win Thein Oo.

၀င္းသိန္းဦး
(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္-၁၁၊၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေမလ။)

Thursday, December 22, 2011

ေရွ႕တန္းမထြက္လိုသည့္ တပ္အရာရွိမ်ားကိုယ္စား HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားက အစားထိုး ေဆးခြင့္ယူေပး

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားသည္
ေရွ႕တန္းမထြက္လိုသည့္အတြက္ HIV ပိုး ကူးစက္ခံရသူမ်ားအား ေငြေပးကာ
မဂၤလာဒံု စစ္ေဆး႐ံုသို႔ကိုယ္စားေဆး႐ံု တက္ခိုင္းကာ ေဆးခြင့္မ်ား
ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုယ္စား ေဆး႐ံုတက္ ေပးရသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
"က်ေနာ့္ကို ပြဲစားက ႏွစ္သိန္းေပးတယ္။ သူက ဘယ္ေလာက္ရလဲေတာ့ မသိဘူး။
ေဆး႐ံု ၁၅ရက္ တက္ေပးရတယ္။ ေသြးစစ္ တယ္။ သလိပ္စစ္တယ္။ ကိုယ္ခံအားစစ္တယ္။
က်ေနာ္တို႔ ပိုးစေတြ႕တုန္းကအတိုင္းပဲ လုပ္တာေပါ့။ ေဆး႐ံုမွာေတာ့ ေကာင္း
ေကာင္းေနရ၊ စားရတယ္။ နာမည္ကိုေတာ့ ဗိုလ္ႀကီးနာမည္နဲ႔ တက္ရတာေလ။"ဟု
ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေဆး႐ံုတက္ၾကရေသာ HIV ပိုးကူးစက္ခံသူအမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း HIV /AIDS လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။
လက္ရွိ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ေဒသသို႔ ေရွ႕တန္းမသြားလိုသည့္အတြက္ HIV
ေရာဂါသည္အား ေငြေပးငွားရမ္းကာ ေဆး႐ံုတက္ခိုင္းေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ တပ္
အသိုင္းအ၀ုိင္း၏ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူတစ္ဦးက ေကအိုင္သို႔ ယခုလို ရွင္းျပ
သည္။

သူက "က်ေနာ့္ဦးေလးက ဒုအရာခံဗိုလ္ပါ။ ကခ်င္ဘက္ကိုထြက္ရမွာေလ။ သူ႔ကို
အဖြားတို႔က ေရွ႕တန္းမလိုက္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါနဲ႔ ပိုးရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို
ငွားၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့လက ဦးေလးကိုယ္စား ေဆး႐ံုတက္ခိုင္းလိုက္တယ္။
ေဆး႐ံုမွာ ေပးသင့္တဲ့သူေတြ အားလံုးကုိ ေပးရတယ္။ ခုႏွစ္သိန္းေလာက္
ကုန္တယ္။"ဟု သူက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဆး႐ံုတက္ပါက HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရသူမ်ားကိုသာမက ေဆး႐ံုရွိ
၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားကိုပါ ေငြေပးရ သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
မဂၤလာဒံု စစ္ေဆး႐ံုသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ထိုအျဖစ္မ်ားမရွိေၾကာင္း
တာ၀န္ခံ ဆရာမ တစ္ဦးက ေကအုိင္စီသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ လူစားထိုးကာ ေဆးခြင့္ယူသည့္ တပ္အရာရွိ အမ်ားစုမွာ ဒုအရာခံဗိုလ္မွ
ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ထိျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူ မ်ားက ပြဲစားအျဖစ္
ျပဳလုပ္ကာ ေရာဂါသည္လူနာမ်ားကို
ရွာေဖြဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပြဲစားႏွင့္ သိကြ်မ္းသူတစ္ဦးက "က်မသူငယ္ခ်င္းက ပြဲစားေလ။ သူလုပ္ေပးတာ
အခုဆို ၃ေယာက္ရွိၿပီ။ သူတို႔ပြဲစားေတြက လူနာရွာေပးတယ္။ လူနာရရင္
ေစ်းၫွိတယ္။ သူတို႔က ၅ေသာင္းစားတယ္။ လူနာေတြက ပိုက္ဆံရေတာ့
လုပ္တာေပါ့။"ဟု ဆို သည္။

စစ္တပ္အရာရွိမ်ား ယခုလို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ မိုးတြင္းကာ ၿပီးခဲ့သည့္
၄လခန္႔မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ကိုယ္ စားေဆး႐ံု ငွားရမ္းတက္မႈ
ပိုမိုမ်ားျပားလာရျခင္းမွာ ကခ်င္ေဒသတြင္ ထိုးစစ္မ်ား အရွိန္အဟုန္
ျမွင့္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္တြင္းအေျခစိုက္
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ HIV/AIDS လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ
လူထုအ ေျချပဳအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္တဦးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ HIV ပိုးကူးစက္ခံရေသာသူမ်ားကို ခြဲျခားမႈမ်ား
နည္းပါးလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္မွ အနားယူခ်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား
ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေရအတြက္
အတိအက်ကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။

ေကအိုင္စီ - ေရွ႕တန္းမထြက္လိုသည့္ တပ္အရာရွိမ်ားကိုယ္စား HIV
ေ၀ဒနာရွင္မ်ားက အစားထိုး ေဆးခြင့္ယူေပး <http://www.kicnews.org/?p=9020>
Wednesday, December 21, 2011

လိင္ ဆက္ဆံသူေတြအၾကား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္မႈအသစ္ေတြတိုးပြားေန

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကူးစက္မႈ အသစ္ေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံသူေတြ၊ မႈယစ္ေဆးဝါး
သံုးစြဲသူေတြနဲ႔ျပည့္တန္ဆာေတြၾကားမွာ တိုးလာေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ
ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနအႀကီးအကဲက တနလၤာေန႔ကေျပာသည္။
ယူအင္န္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ (UNAIDS) အႀကီးအကဲ မိုက္ကယ္ ဆီဒီဘီက
လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံမႈကို ေသဒဏ္ခ်မွတႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ခုနစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္
၈၅ ႏိုင္ငံဟာအရြယ္ေရာက္သူေတြအၾကား လိင္တူဆက္ဆံမႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
သက္မွတ္တဲ့ ဥပေဒေတြရွိတယ္ ဆိုတာ လက္မခံႏိုင္စရာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

သူက မိန္းမလ်ာ အခ်ိဳ႕ အတြက္ေသဒဏ္ခ်မွတ္မွာျဖစ္တဲ့ အဆိုျပဳ ထားတဲ့ ယူဂန္ဒါ
ဥပေဒကို အလြန္ ဆိုးရြားတယ္လို႔ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၎ ဥပေဒဟာ လံုးဝ ေထာက္ခံမႈ
ရရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ေမ်ွာ္လင့္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။
UNAIDS က သူရဲ႕ အစီအစဥ္ ေတြကို ျမွင့္တင္ေနၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကုသမႈ ရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အခါသမရမွာ
ကူးစက္ခံရဖို႔အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အုပ္စုေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေတြရရွိဖို႔
မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေစတဲ့မေကာင္းတဲ့ဥပေဒေတြကို ႏိုင္ငံေတြက ခ်မွတ္
ေနတာေၾကာင့္ သူအေနနဲ႔ အလြန္ထိတ္လန္႔ေနရတယ္လို႔ ဆီဒီဘီက ေျပာပါတယ္။

လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လက္ကိုင္ထားဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔
မျဖစ္မေနေတာင္းဆိုရမွာပါ။ ဒီလို မလုပ္ဘူး ဆိုရင္ ကူးစက္ေရာဂါဟာ
ထပ္ၿပီးႀကီးထြားလာဦးမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုရဲ႕ ႏိုင္လိုမင္းထက္
ျပဳမႈကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္မခံႏိုင္ပါဘူးလို႔ သူက သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆီဒီဘီက
တရုတ္ကစလို႔ ၊ ကင္ညာနဲ႔မာလာဝီႏိုင္ငံအဆံုး ႏိုင္ငံေတြမွာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
ကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕ ၃၃
ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လိင္တူ ဆက္ဆံတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ျဖစ္ေနၿပီး ၊
သိသိသာသာတိုးလာတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ျပဳလုပ္တဲ့
ေန႔လည္စာဧည့္ခံပြဲတစ္ခုမွာဂ်ာနယ္လစ္ ေတြကို ေျပာပါတယ္။
ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက ႏွိပ္ကြက္တဲ့ ဥပေဒေတြ မရွိတဲ့
ကာရစ္ဘီယံေဒသမွာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕
သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ လိင္တူ ဆက္ဆံသူ
အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔သူကေျပာပါတယ္။ ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ ဥပေဒေတြရွိသလို၊
မိန္းမလ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာေအအိုင္ဒီအက္စ္လို ပထမဆံုး တိုက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့
အေမရိကန္မွာေတာင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က
လိင္တူဆက္ဆံသူေတြႀကားမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆီဒီဘီက
ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သူက အသက္ ၁၉ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အုပ္စုမွာ
ကူးစက္မႈဟာပိုမိုျမင့္မားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ
တစ္ေက်ာ့ျပန္လည္လာသလိုထင္ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ အနည္းငယ္က
ျဖစ္ပြားမႈေတြ မရွိသေလာက္နီးပါးေနာက္ပိုင္းလိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္မႈနဲ႔ သတင္း
အခ်က္ေတြအားလံုးကိုမရွိတဲ့လူေတြအၾကားမွာ ကူးစက္မႈအသစ္ေတြ အထြတ္အထိပ္
ျပန္ေရာက္ လာတာကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္ လို႔သူကေျပာပါတယ္။

သူက မႈးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူေတြ ထဲမွာလည္း အေရအတြက္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာအိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္ခံ ေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဥေရာပ
အေရွ႕ပိုင္း ႏွင့္ဗဟိုအာရွမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕ ၇၀
ရာခိုင္ႏႈန္းဟာမႈးယစ္ေဆးသံုးစြဲ သူေတြၾကားမွာျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္တယ္။သူတို႔ေတြက အကူအညီကို မရၾကဘူး။ သူတို႔ဟာ ပုန္းလွ်ိဳး
ကြယ္လွ်ိဳး ေနရတယ္လို႔
သူကေျပာပါတယ္။ ေန႔စဥ္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္မႈ အသစ္ ၁၀၀၀
ေလာက္ရွိေနတဲ့ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ဟာ မႈယစ္ေဆးဝါး
သံုးစြဲသူ ေတြ၊လိင္တူဆက္ဆံသူေတြမွာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

( Modern)
Hikmah.info - လိင္ ဆက္ဆံသူေတြအၾကား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
ကူးစက္မႈအသစ္ေတြတိုးပြားေန
<http://www.hikmah.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:2010-03-28-02-43-54&catid=4:world-news&Itemid=25>


Tuesday, December 20, 2011

အသားလံုးတံု႕ယမ္းဟင္းရည္ - ၀က္ႏွလံုးအခ်ိဳခ်က္ - ခရမ္းသီးမီးဖုတ္သုပ္

ဒီလေတာ့ ဆရာမလမင္းမိုမိုက ၀က္ႏွလံုးကို အခ်ိဳေလးခ်က္၊ ဟင္းရံအျဖစ္
ခရမ္းသီးအၾကီး မီးဖုတ္သုပ္ျပီး ဟင္းအရည္ကိုေတာ့
အသားလံုးတံု႕ယမ္းဟင္းရည္ေလးခ်က္ေပးထားပါတယ္။

အသားလံုးတံု႕ယမ္းဟင္းရည္
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
(ငါးဖယ္လံုး/ၾကက္သား/၀က္သားလံုး ၾကိဳက္ရာသံုး၍ရပါသည္။ ေရာေႏွာ၍လည္း
သံုးႏိုင္ပါသည္။)

Ready Made အသားလံုး ၁၅လံုးခန္႕၊ ငံုးဥ ၁၀လံုး၊ ဆီ ႏွစ္က်ပ္သားခန္႕၊
ငရုတ္အေရာင္တင္မႈန္႕ လက္ဖက္ရည္တစ္ဇြန္း၊ၾကက္သြန္နီ ႏွစ္ဥ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ
ငါးျမႊာ၊ ပန္းပြင့္၊ ဥနီ၊ မုန္ညင္းထုပ္ အနည္းငယ္စီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး
ႏွစ္လံုး၊ ပဲျပား တစ္တံုး၊ ငရုတ္သီးစိမ္းေတာင့္ ငါး ေတာင့္ခန္႕၊ ခ်င္း
လက္ႏွစ္ဆစ္ခန္႕၊ ပတဲေကာ လက္တစ္ဆစ္ခန္႕၊ တံု႕ယမ္းဟင္းအႏွစ္ ၁၀၀ဂရမ္
တစ္ထုပ္၊ အုန္းႏို႕ အုန္းသီးတစ္လံုး ၏ ေလ့းပံုတစ္ပံုစာ၊ ပုစြန္ငံျပာရည္
အသင့္အတင့္၊ ၾကက္သားမႈန္႕ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္း၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕
အနည္းငယ္

ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (၂၅ မိနစ္)
 
- ငံုးဥမ်ားကိုျပဳတ္ျပီး အခြံႏႊာထားပါ။ ပတဲေကာကို ပါးပါးလွီးပါ။
ၾကက္သြန္နီကိုေထာင္းပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို အနည္းငယ္ထုပါ။ ခ်င္းကို
ပါးပါးလွီးထုပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပဲျပားလွီးျဖတ္ထားပါ။
ဆီကိုဆူေစျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီ၊ခ်င္း၊ပတဲေကာတို႕ထည့္၍ဆီသတ္ပါ။
အေရာင္တင္မႈန္႕ထည့္ေမႊပါ။ ဆီေသလွ်င္ တံု႕ယမ္းႏွစ္ထည့္ေမႊပါ။ ခဏအၾကာ
အုန္းႏို႕ထည့္ေမႊပါ။ အသားလံုးငံုးဥတို႕ထည့္ပါ။
-အသားလံုးမ်ား အက်က္ျမန္တဲ့အတြက္ ခဏအၾကာမွာ ေရထည့္ႏိုင္ပါျပီ။ ေရဆူလွ်င္
ငံျပာရည္၊ၾကက္သားမႈန္႕တို႕ထည့္၍အေပါ့ အငံ ျမည္းပါ။ အရသာအေနေတာ္လွ်င္
အသင့္လွီးျဖတ္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ငရုတ္သီး စိမ္းေတာင့္၊
ပဲျပားတံုး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စသည္တို႕ထည့္ပါ။ ဆူုပြက္ေနစဥ္ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕
ခတ္၍အဖံုးပိတ္ျပီး မီးဖိုမွခ်ပါ။ ခဏအၾကာ အိုးဖုံးဖြင့္ႏိုင္ျပီး
ပူပူေႏြးေႏြး သံုးေဆာင္ ႏိုင္ပါျပီ။

၀က္ႏွလံုးအခ်ိဳခ်က္
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
၀က္ႏွလံုးအၾကီးတစ္ခု၊ ဆီ ႏွစ္က်ပ္ခြဲသားခန္႕၊ ၾကက္သြန္နီ ႏွစ္ဥ၊ ခ်င္း
လက္တစ္ဆစ္၊ ခရုဆီ စားပြဲတင္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္း၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္
စားပြဲတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္ စားပြဲတင္တစ္ဇြန္း၊
ၾကက္သြန္ျမိတ္ ႏွစ္ပင္၊ထန္းလ်က္ အေသးတစ္လံုး၊ ဆား အနည္းငယ္

ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (၄၀ မိနစ္)
 
- ၀က္ႏွလံုးကို ဆားအနည္းငယ္ႏွင့္ ခ်င္းထုထည့္ျပီး မီးပူပူတြင္
ႏူးေအာင္ျပဳတ္ရပါမည္။ ပံုမွန္ႏွလံုးတစ္ခုျပဳတ္လွ်င္ နာရီ၀က္ခန္႕ၾကာ
ျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ ျပဳတ္ရည္အပိုက်န္မေနေအာင္ ေရကိုမွန္းထည့္ပါ။
ႏူးလွ်င္ႏွလံုးကို အျခမ္းလိုက္ေမွာက္ျပီး ပါးပါးလွီးပါ။ ပါးပါးလွီးထား
ေသာ ႏွလံုးမ်ားကို ဆား ပဲငံျပာရည္အျပစ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္ႏွင့္
ထန္းလ်က္တစ္လံုးထုေျချပီး ေရာေႏွာ၍ ဖြဖြနယ္ေပးပါ။
- ဒယ္အိုးတြင္ ဆီဆူေစျပီး ၾကက္သြန္နီကို အဖတ္လိုက္ခြာ၍ထည့္ပါ။
ၾကက္သြန္နီဖတ္မ်ား အနည္းငယ္နြမ္းလွ်င္ ၀က္ႏွလံုးကိုထည့္ပါ။
အရသာစိမ့္၀င္ႏွံ႕ေစရန္ ေရအနည္းငယ္မွ် ထပ္ထည့္၍ခ်က္ပါ။ ေရျပန္ခန္းျပီး
ဆီျပန္လာလွ်င္ ခရုဆီထည့္၍ ႏွံ႕ေအာင္ေမႊပါ။ ထို႕ေနာက္ မီးဖိုမွခ်ျပီး
ၾကက္သြန္ျမိတ္ျဖဴး၍ေမႊပါ။ အရသာရွိေသာ ၀က္ႏွလံုးအခ်ိဳခ်က္ကို
သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါျပီ။

ခရမ္းသီးမီးဖုတ္သုပ္
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

ခရမ္းသီး အၾကီးတစ္လံုး၊ ဆီ စားပြဲတင္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္း၊ ၾကက္သြန္နီ ႏွစ္ဥ၊
ငရုတ္သီးစိမ္း ငါးေတာင့္၊ ငရုတ္ေလွာ္မႈန္႕ အနည္းငယ္၊ ဆား အနည္းငယ္စီ

ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (၁၅မိနစ္)
- ခရမ္းသီးအလံုးၾကီးကိုအျပင္ခြံမည္း ကြၽမ္းသည္အထိ မီးဖုတ္ပါ။ ထို႕ေနာက္
အေအးခံ၍ အခြံမ်ားကို သန္႕စင္ေအာင္ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ခရမ္းသီးအသားကို ခက္ရင္း
အသံုးျပဳျပီး ဖဲ့ေျခြပါ။
- ၾကက္သြန္နီ ပါးပါးလွီး၊ ငရုတ္သီးစိမ္းေတာင့္ ပါးပါးလွီး၊
ငရုတ္ေလွာ္မႈန္႕အက်က္ အနည္းငယ္ (အစပ္မစားႏိုင္လွ်င္ မထည့္ပါႏွင့္။
ငရုတ္ေလွာ္မႈန္႕ထည့္လွ်င္ ရနံ႕ေမႊးပါသည္။) ဆီ၊ ဆားႏွံ႕ေအာင္ျဖဴးထည့္ျပီး
ဇြန္းခက္ရင္းသံုးကာ သမေအာင္ ျဖည္းျဖည္းနယ္ပါ။ အရသာရွိေသာ
ဟင္းရံတစ္ခြက္ျဖစ္ပါသည္။Monday, December 19, 2011

ပေဒးကြၽန္းမွ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားေပးစာ

သုိ႔
တာ၀န္ခံအရာရွိ
တရုတ္ေရနံကုမၸဏီ

ရက္စြဲ။ ။ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃) ရက္၊ ၂၀၁၁။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ စီအန္ပီပီ၏ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္မွ လုပ္ကုိင္စား ေသာက္လာေသာ
လယ္ယာေျမမ်ား၊ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ဆုံးရႈံးပ်က္စီးေနရျခင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၏အနာဂတ္
အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးတုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆုံး
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္တင္ျပ ေတာင္းဆုိျခင္း။

စီအန္ပီပီသည္ (၂၀၀၄) ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔အထိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ပေဒးကြ်န္းေပၚတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္
ေငြ႔တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္း
တည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပေဒးကြ်န္းေန ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မွီခုိအားထားေနရေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္
ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ လုံး၀ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈမရွိဘဲ
လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မွီခုိအားထားလာရေသာ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားမွာ ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာခ်ိန္မွစ၍ လုံး၀လုံး၀
လုံၿခံဳမႈမရွိေတာ့ဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ဘ၀မ်ားအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးကုိ
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စုိးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကေနၾကရပါသည္။

ရခုိင္ျပည္၏ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ပေဒးကြ်န္းေတြင္ေနထုိင္သည့္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက
ပေဒး ကြ်န္းႏွင့္ ယင္းအနီးတ၀ုိက္ရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ မွီခုိအားထား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္
ေနထုိင္ လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္၏
ပေဒးကြ်န္းေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ေရွးဗေ၀သဏီကပင္
ဤေျမ၊ ဤေရ၊ ဤပင္လယ္ကို ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ပုိင္ဆုိင္လာၾကသည္။ ဤေျမ၊
ဤေရ၊ဤသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ပုိင္နက္ေနေျမျဖစ္သည္။ ယခု
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေနျပည္သူမ်ား ပုိင္ဆုိငသည့္ ေျမယာမ်ားကုိ
အတင္းအဓမၼသိမ္းယူၿပီး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းတြင္တရုတ္ႏုိင္ငံမွ
ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနၾကၿပီး ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းမ်ား၊
ေရနံပုိက္လုိင္းမ်ား၊ ေရနံသုိေလွာင္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္းထုိစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္လာမည့္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ား၊ အုိးအိမ္ေသတၱာအေဆာက္ အအုံမ်ား၊
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္
အစုိးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားက ေသာ္လည္းကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ
ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါ။
ထုိထုိေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေန
ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပုိင္သည့္လယ္ေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား၊
စုိက္ခင္းေျမမ်ား စသည့္ စီမံကိန္း၀င္ ဧရိယာရွိ ေျမမ်ားကုိကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ပေဒးကြ်န္းေဒသခံ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ ဆႏၵမပါဘဲ၊ ဆႏၵကိုမယူဘ ဲ
အတင္းအဓမၼသိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိက္သင့္ ထုိက္တန္ေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးတန္ဖုိးေငြမ်ားကုိလည္း မေပးခဲ့ၾကပါ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ မွီခုိအားထားေနရေသာ
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ထိခုိက္လ်က္ရွိၿပီး ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔၏
အနာဂတ္အတြက္ စား၀တ္ေနေရး၊အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးတုိ႔ကုိပါ
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒး
ကြ်န္းေနေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေစခုိင္းခဲ့ၾကပါသည္။
ႏုိင္ငံျခားသားတရုတ္လူမ်ဳိးကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ပေဒးကြ်န္းရွိ
ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းမ်ား
က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

ပေဒးကြ်န္းေနေဒသခံျပည္သူမ်ားလယ္ေျမမ်ားဆုံးရႈံး၍
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆုံးရႈံးကာ လုပ္စရာအလုပ္အကုိင္မရွိ
ေသာ္လည္း တရုတ္ေရနံကုမၸဏီ၏စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲတြင္
အလုပ္လုပ္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးေပးမႈမရရွိခဲ့ၾကပါ။ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔
စီမံကိန္းစတင္သည့္ အေစာပုိင္းကာလမွစ၍ ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးဘ ဲ
အတင္းအဓမၼလယ္ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေစခုိင္းမႈမ်ား၊
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆုံးရႈံးျခင္းႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေပၚရျခင္း
စသည့္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေနေဒသခံျပည္သူမ်ား
ရင္ဆုိင္ခံစားေနရပါသည္။ ထုိ ျဖစ္ရပ္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ပေဒးကြ်န္းေန ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ ရာအရာေသာ္လည္းေကာင္းမ်ားစြာ ထိခုိက္နစ္နာခံစားရပါသည္။ ေ
ရွ႕ဆက္ၿပီး ေနာက္ထပ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတတြင္
အထက္ပါကဲ့သုိ႔အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ
မျဖစ္ေပၚမက်ဴးလြန္ေစရန္ ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက
ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အလုိ႔ငွာ
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားစြာျဖင့္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိအပ္ ပါသည္။

(၁) ပေဒးကြ်န္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ယခုလုပ္ကုိင္ေနေသာလယ္ေျမမ်ားသည္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ပုိင္ဆုိင္ၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ကုိင္လာေသာ
လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ဤလယ္ေျမမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ျခင္းသည္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေနျပည္သူ မ်ား၏
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤလယ္ေျမမ်ားသည္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အဓိကအားထားစရာမ်ား
ျဖစ္သည္။ဤလယ္ေျမမ်ားမရွိပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္
အလြန္တရာအခက္ အခဲရွိပါသည္။ လုပ္စရာအလုပ္အကိုင္မရိွဘ ဲ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀
ျဖစ္ရပါမည္။

ယခုပေဒးကြ်န္းေနျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို ကုမၸဏီက
အတင္းအဓမၼ လုိက္သိမ္းၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ လုပ္စရာေျမလည္းမရွိ၊
အလုပ္လည္းမရွိျဖစ္၍ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး အလြန္ပင္အခက္အခ ဲ ႀကံဳေနရၿပ ီ
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေန ေဒသခံျပည္သူမ်ားပုိင္
ဆုိင္သည့္ လယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းပိုက္ျခင္းအတြက္ လယ္ေျမတန္ဖုိးအျဖစ္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏မိသားစုမ်ားစား၀တ္ေနေရး ႏွစ္ (၃၀)စာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ
ပမာဏာကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးပပါရန္ ေလးစားစြာ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ထို႔အျပင ္
ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံႏွင ့္ ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တ ြဲ
လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကုိမထိခုိက္ မဆုံးရႈံးရေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္
ေလးစားစြာေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

(၂) ပေဒးကြ်န္းေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္
ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကပင္ဤပင္လယ္၊ ဤျမစ္ေခ်ာင္းတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ျဖင့္
အသက္၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္လာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေန ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ရွင္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္
မရွိမျဖစ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္သာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ဘ၀၊
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏အားထားမွီခုိရာ အသက္ဆက္ရာအလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမရွိလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ အားထားရာမွီခုိရာ
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္စရာ လုပ္ငန္းမရွိေတာ့ပါ။ ဘ၀ရင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္
လြန္စြာအခက္အခဲရွိပါသည္။ ယခုစီအန္ပီစီ၏ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံႏွင့္ဂတ္စ္
ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပေဒးကြ်န္းေဒသခံ
တံငါသည္မ်ားမွာ ငါးဖမ္းဧရိယာေနေျမမ်ား က်ဥ္းလာၿပီး အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ရပါသည္။ထုိ႔အျပင္
ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေရေအာက္တြင္ မုိင္းခြဲျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား
သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ငါးမ်ားေသေၾကပ်က္စီးျခင္း၊ ငါးမ်ဳိးပြါးမႈကို
ထိခုိက္ျခင္းမ်ားစသည့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားသည္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ေပေဒးကြ်န္းေန ေဒသခံ တံငါသည္မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ထိခုိက္ေစပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးရ၍
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလြန္တရာ အခက္ အခဲႀကံဳေနရပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေဒသခံ တံငါသည္မ်ား
ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္မွီခုိအားထား လုပ္ကုိင္စားေသာက္ လာခဲ့ေသာ
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကုိ လြတ္လပ္လြတ္လပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္
စီအန္ပီစီ၏ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ေရနံႏွင့္ ဂတ္စ္ပုိက္လုိင္းစီမံ ကိန္းမ်ား၏
ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မထိခုိက္အေႏွာင့္ အယွက္ မရွိေအာင္ ေလးစားစြာ
ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။

(၃) ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေန နယ္ေျမေဒသသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလြန္ေနာက္က်ေသာ
ေဒသတခုျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈ ေရး၊ စီးပြါးေရး အစစအရာရာ
မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးပါ။ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒးကြ်န္းေဒသကုိ
အေျခခံၿပီးအက်ဳိးအျမတ္အေျမာက္ အျမားရရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ
ရရွိေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေဒး ကြ်န္းေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ
မည့္သည့္အက်ဳိးအျမတ္မွ် မရရွိပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပေဒးကြ်န္းေနေျမကုိ
အေျချပဳ၍ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေနေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ေပဒးကြ်န္းေနေျမေဒသကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစုံတရာ
လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ပေဒးကြ်န္းနယ္ေျမႏွင့္နယ္ေျမေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊
လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး စသည္တုိ႔ကုိတတ္အား သေရႊ႕ အားသြန္ခြန္စုိက္
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေလးစားစြာ ေတာင္းဆုိ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။

ပေဒးကြ်န္းနယ္ေျမ ေသခံျပည္သူမ်ား
ပေဒးကြ်န္း၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္ျပည္။

မိတၱဴကုိ
=> ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP)
=> ရခုိင္ျပည္အစုိးရအဖြဲ႕
Credit: Padauk Drum Vol.1, No.6, Nov 2011Saturday, December 17, 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေထရ၀ါဒသာ မတည္တံ့ခဲ့လွ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းကိုးရာခန္႕မွစ၍ ေထရ၀ါဒ
ဗုဒၶသာသနာသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စည္ပင္တည္တံ့လာခဲ့သည္။ ယင္း ကာလမတိုင္မီကပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ဗုဒၶသာသနာ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ေစကာမူ ေထရ၀ါဒထက္ တႏၲရ၊
မႏၲရ၊ ၀ိဇၨာယာန၊ မဟာယာနတို႕ ကသာ ပို၍အားေကာင္းခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္
ျဗာဟၼဏ၀ါဒကလည္း ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ေထြးေရာယွက္တင္ ရွိေနခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာဘုရင္လက္ထက္မွစ၍ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္
ျမန္မာ့သမုိင္းစဥ္တေလွ်ာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုၾကီး၏
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားအျဖစ္ တည္တံ့ျပန္႕ပြားလာခဲ့သည္မွာ
ယေန႕တိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

၁၁-ရာစုမွစ၍ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ကမၻာ့သမိုင္းစဥ္တြင္
တစ္သီးတစ္ျခားရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉-ရာစုအေရာက္တြင္
တိုင္းတစ္ပါးသားတို႕၏ ကိုလိုနီျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

လာေရာက္စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕မွာ တိုင္းတစ္ပါးသား
ဘာသာျခားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾက သည့္အေလ်ာက္ သူတို႕၏အရွိန္အ၀ါကိုအမွီျပဳလ်က္
ဘာသာျခားသာသနာျပဳမစ္ရွင္မ်ားလည္း အလံုးူအရင္းႏွင့္၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

သူတို႕မွာ ကမၻာပတ္၍ သာသနာျပဳလာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္
သာသနာျပဳအေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ နယ္ ေျမေဒသတစ္ခုတြင္
သာသနာျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ေတာ့မည္ဆိုသည္ႏွင့္ ယင္းနယ္ေျမေဒသခံလူမ်ိဳးတို႕၏
ရွိရင္းစြဲအယူ၀ါဒ၊ ဘာသာတရား၊ အသံုးျပဳသည့္စာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္
နယ္ခံယဥ္ေက်းမႈတို႕ကို ေစ့စပ္စြာေလ့လာၾကသည္။ ထို႕ေနာက္
သူတို႕၏ဘာသာေရးစာေပ တို႕ ကို ယင္းေဒသခံတို႕သံုးစြဲရာ ဘာသာစကားျဖင့္
ျပန္ဆိုေရးသားျဖန္႕ခ်ိခဲ့ၾကသည္။


ထိုစဥ္က သာသနာျပဳမစ္ရွင္တို႕သည္ ေဒသခံတို႕ မူလကိုးကြယ္ရာ
အိမ္ရွင္ဘာသာတရားကိုလည္း ေစ့စပ္စြာေလ့လာၾကသည္။ ထို႕ ေနာက္
အိမ္ရွင္ဘာသာတရား၏ ဟာကြက္၊ေပ်ာ့ကြက္တို႕ကိုလိုက္ရွာၾကသည္။
အိမ္ရွင္ဘာသာတရား၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ သူတို႕၏ ဧည့္ဘာသာတရား၏ အားသာခ်က္ကို
ႏႈိင္းယွဥ္ေဟာေျပာ ေရးသားျဖန္႕ခ်ိကာ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းၾကသည္။
ယင္းသာသနာျပဳနည္း သည္ ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးတြင္ အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေပသည္။
ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဧည့္ဘာသာတရားက အိမ္ရွင္ေနရာတြင္
အခန္႕သားေရာက္ရွိသြားျပီး မူလအိမ္ရွင္ဘာသာတရားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး
ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လံုး၀ေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။

သို႕ေသာ္ သူတို႕၏သာသနာျပဳနည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ရာႏႈန္းအနည္းငယ္မွ်သာ ဧည့္ ဘာသာ၀င္အျဖစ္
ခံယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုၾကီးမွာ မူရင္းဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ႏွင့္
ယေန႕ထက္တိုင္ တည္တံ့ေနခဲ့သည္။ ကမၻာ တစ္၀န္းေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ သူတို႕၏သာသနာျပဳနည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက်မွ
အဘယ့္ေၾကာင့္ထင္သေလာက္ မေပါက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသနည္း။ သူတို႕ကိုယ္ကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ သူတို႕၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျမန္မာတို႕သည္
အစြဲအလမ္းၾကီးသူ မ်ား၊ အယူသီးသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။

သူတို႕မညံ့သည္ကား မွန္ပါသည္။ သူတို႕လာေရာက္ျဖန္႕ျဖဴးသည့္ ဘာသာတရားမွာလည္း
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လူသားတို႕ လက္ခံဖြယ္ရာ ဘာသာတရားလည္းျဖစ္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ သူတို႕၏သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွန္းသေလာက္
မေပါက္ ခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕ အယူသီး၍ကား မဟုတ္ပါေခ်။

ျမန္မာတို႕၏အိမ္ရွင္ဘာသာတရားျဖစ္ေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ ဧည့္ဘာသာတရားက
မည္သို႕မွ်ဟာကြက္ရွာထိုးေဖာက္၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္
အဆင့္အတန္းျမင့္ေနေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတြင္
တိက်ခိုင္မာေသာ သေဘာတရားေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ (ပရိယတၲိသာသနာ)ႏွင့္
လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ (ပဋိပတၲိ သာသနာ)တို႕ ပီျပင္စြာရွိေနသည္။
လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ကို သေဘာတရားက လမ္းညႊန္မႈျပဳလ်က္ရွိျပီး
သေဘာတရား၏မွန္ကန္မႈကို လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္မွထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးတရား
(ပဋိေ၀ဓသာသနာ)က သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။


အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာကား ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားသည္ဟုဆိုေစကာမူ သာသနာသံုးရပ္
ျပည့္စံုစြာမတည္ရွိေပ။ သူတို႕ခံယူရာသေဘာ တရား မွာ မူရင္းဗုဒၶဘာသာမွ
ေသြဖည္လြဲေခ်ာ္လ်က္ရွိသည္။ သေဘာတရား မမွန္ေတာ့ က်င့္စဥ္မွာလည္း
တလြဲတေခ်ာ္၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ကလည္း အက်ိဳးမဲ့လ်က္ မိရိုးဖလာယဥ္ေက်းမႈ
ဓေလ့တစ္ရပ္အျဖစ္သာ သေဘာထားခံယူေနၾကသည္။ ဤသို႕ေသာေဒသတို႕တြင္ ကား
ဧည့္သည္ဘာသာ သာသနာျပဳတို႕ အလြယ္တကူေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံတို႕ကလည္း ဧည့္ဘာသာတရားႏွင့္ သူတို႕ လက္ရွိခံယူထားေသာ
အိမ္ရွင္ဘာသာတို႕အား ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္လိုက္ရာ ဧည့္ဘာသာတရားက
မ်ားစြာအားသာမႈ၊ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေပရာ
မူရင္းဘာသာကို အလြယ္တကူ စြန္႕လႊတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေထရ၀ါဒမဟုတ္ေသာ
အမည္ခံဗုဒၶဘာသာတစ္ခုခုသာ ထြန္းကားခဲ့ပါက ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶ ဘာသာသည္
မိရိုးဖလာကို ဇြတ္မွိတ္လက္ခံတတ္ေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား
အနည္းစုကိုးကြယ္ရာ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ဘာသာတရား တစ္ခုအျဖစ္သာ
ရွိေနေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုၾကီးမွာ ဧည့္ဘာသာတရား၏
စည္းရံုးသိမ္းသြင္းမႈေအာက္သို႕ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိသြားမည္မွာ
ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။


၁၉-ရာစု ကိုလိုနီစနစ္တြင္ ဘာသာတရားတို႕သည္ ကိုလိုနီအျပဳခံသူမ်ားအား
စည္းရံုးသိမ္းသြင္းရာ၌ အေရးပါေသာႏိုင္ငံေရးလက္နက္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း
အသံုးခ်ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕သည္
သူတို႕အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုခံယူရသည့္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံ သားတို႕အား
သူတို႕၏ဘာသာ၊ သူတို႕၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရိုက္ကို အထင္ၾကီး
ေလးစားလာေစလိုၾကသည္။ သူတို႕ကိုယ္ကို သာသနာ
ျပဳမင္းမ်ား၊ကယ္တင္ရွင္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႕က
ယံုၾကည္ေလးစားလာေစျခင္းျဖင့္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တည္ျငိမ္ မႈကို
မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို
၁၉ရာစုက လာေရာက္ကိုလိုနီျပဳခဲ့သူတို႕သည္ သူတို႕၏ ဧည့္ဘာသာသို႕
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္လာေစေရးအတြက္ ဧည့္ဘာသာ
သာသနာျပဳမစ္ရွင္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ ေရာ၊ သြယ္၀ိုက္၍ပါ
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳခဲ့ၾကသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားခဲ့၍သာလွ်င္
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဘာသာေရးကိုယ္ခံအား ေကာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာ အဆံုးအမေအာက္တြင္
ထြန္းကားလာရျခင္းျဖစ္ရာ အကယ္၍သာ ေထရ ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာေနရာတြင္
အျခားဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲတစ္ခုခု တည္ရွိေနခဲ့ပါလွ်င္
ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုၾကီးသည္ ၁၉-ရာစုကပင္
ဧည့္ဘာသာသာသနာျပဳတို႕၏ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းမႈေအာက္သို႕ အလြယ္တကူ
က်ေရာက္သြားမည့္အျပင္ ဗုဒၶ၀ါဒကိုအေျခခံ ေသာျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း
ထိုစဥ္ကပင္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈေအာက္သို႕ ေရာက္ရွိသြားမည္သာ ျဖစ္သည္။


ဘာသာတရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႕ကို ၀ါးမ်ိဳသိမ္းသြင္းျခင္းခံရေသာ
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳုးအေနႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္
ေရးရယူလိုေသာစိတ္တို႕ အညြန္႕တက္လာေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ကိုလိုနီျပဳသူႏွင့္
ကိုလိုနီအျပဳခံရသူတို႕အၾကား ကြဲျပားေသာအျမင္ မရွိေတာ့သည့္အေလ်ာက္
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအား ကိုလိုနီဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္
အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းလိုစိတ္လည္း ရွိေတာ့ မည္မဟုတ္ေပ။

သို႕ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ မတည္တံ့ခဲ့လွ်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ တိုင္းတစ္ပါးသားတို႕၏
ကိုလိုနီျပဳျခင္းကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္သည့္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
ယေန႕ထက္တိုင္ ဆက္လက္ခံစားေနရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထုၾကီးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕၏အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတို႕ကို အဓြန္႕ရွည္စြာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲ ေစလိုပါလွ်င္ ေထရ၀ါဒ
ဗုဒၶသာသနာ၏ ေက်းဇူးတရားကို အစဥ္မေမ့ဘဲ အဓြန္႕ရွည္စြာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္
အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းသင့္လွ ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


၀င္းသိန္းဦး
(ဓမၼရံသီ၊ အမွတ္-၁၃၀၊၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ။)Thursday, December 15, 2011

လူမ်ိဳးဆိပ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေရးဘ၀

'ကုိလုိနီ' (colony) ဆုိလွ်င္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတခုက
တျခားအင္အားငယ္ႏုိင္ငံတခုကုိ (သုိ႕မဟုတ္) ႏုိင္ငံအမ်ားကုိ သေဘာတူ
သည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေရးအရက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ၿပီး
အခ်ဳပ္အခ်ာကုိ သိမ္းခ်ဳပ္ကာ လက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံျပဳ လုပ္သည္ဟု ေယဘူယ်
နားလည္ၾကသည္။ 'ကုန္ၾကမ္းထုတ္-ကုန္ေခ်ာယူ' ဆုိသည့္
စီးပြါးေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရ 'အေစာင့္ေရွာက္ခံႏုိင္ငံ' အျဖစ္
လည္းေကာင္းသုိ႔မဟုတ္ 'ေရွ႕တန္းစစ္စခန္း' အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊
ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္းႏုိင္ငံတကာ နယ္ခ်ဲ႕မ်ား က်င့္သုံးခဲ့သည့္
နယ္ေျမျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းေသာနယ္ခ်ဲ႕မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေရးအတြက္
နယ္ခ်ဲ႕ခံနယ္ေျမမ်ား တုိးတက္ေရးကုိ အာရုံစုိက္ခဲ့ၾကသည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈအဖက္ဖက္မွ ေဒသခံမ်ား တုိးတက္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။
ေဒသခံအလုိေတာ္ရိမ်ား တုိးတက္ေလ နယ္ခ်ဲ႕မ်ား
အက်ဳိးအျမတ္ရေလ။တခ်ိန္တည္းတြင္ အလုိေတာ္ရိမဟုတ္ေသာ ေဒသခံမ်ား အျမင္
က်ယ္လာေလ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမ်ား ေပၚထြန္းေလျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႕ျဖစ္၍
မတုိးတက္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသငယ္မွ ေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမွ
အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံအဆင့္ ျမင့္မားခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေသာအမ်ဳိးသားမ်ားႏုိင္ငံ၊
ဓနသဟာယႏုိင္ငံ၊ အေစာင့္ အေရွာက္ခံႏုိင္ငံ မ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကသည္။
မတူကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာဓေလ့မ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား ရွင္သန္
တည္တံ့ ေရးကုိ အေလး ေပးခဲ့သည္။

ေကာင္းက်ဳိးမ်ားရွိခဲ့သလုိ ဆုိးက်ဳိးမ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ား ရွိခဲ့သည္။
နယ္ခ်ဲ႕ခံႏုိင္ငံမ်ား၏ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ အရင္း အျမစ္မ်ားကုိ
နယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ငံမ်ားကသူတုိ႔အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ဖက္စုံအသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။
နယ္ေျမမ်ားကုိမူ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားဆႏၵမပါဘဲ သူတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ရလြယ္ေအာင္
အျခမ္းျခမ္း စိတ္ျဖာခဲ့သည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရကုိလုိနီကြ်န္စိတ္မ်ား
သြင္းထားခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားကုိ အရွင္သခင္းမ်ားဟု အျမင္ေရာက္ေစခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္လုိစိတ္မ်ား ကင္းမဲ့ေအာင္ ဖန္တီးထားခဲ့သည္။

(၁၉၆၀) ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ႏုိင္ငံတကာနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ (International
Colonialism) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီးဟု ေၾကျငာလုိက္ခ်ိန္ တြင္
မလြတ္လပ္ေသးေသာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပ၀ြဲ င္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
အက်ပ္ရိုက္သြားခဲ့ရသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ကမၻာႀကီး၌အုပ္စု (၃) စု
ခြဲထားသည္။ အရင္းရွင္ကမၻာကုိ ပထမကမၻာ (1st World)၊ ဆုိရွယ္လစ္ ကမၻာကုိ
ဒုတိယကမၻာ (2nd World)၊ လြတ္လပ္စ ႏုိင္ငံမ်ားကမၻာကုိ တတိယကမၻာ (3rd
World) ဟူ၍ ခြဲျခားထားခဲ့ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္စကမၻာတြင္ မလြတ္လပ္ေသး
ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေသးသည္။ သမုိင္းအရ
ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းႏွင့္ ေနလာေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိျပည္သူ႕ဆႏၵမပါဘဲ
ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ဤတတိယကမၻာတြင္ ထည့္သြင္းထားခဲ့ ၾကသည္။သူတုိ႔သည္
မလြတ္လပ္ေသးေသာ ကုိလုိနီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္
ကမၻာ့ကုိလုိနီစနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီဟုေၾကျငာခ်ိန္တြင္
ေဒသႏၱရကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ား (regional colonists) ေအာက္တြင္ ၎
တုိ႔ရွိေနခဲ့သည္။

ဤလြတ္လပ္စကမၻာမ်ားသည္ ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ား (၀ါ)
လူမ်ဳိးမ်ားဆႏၵကုိမယူဘဲ သူတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင္ေျပမႈ၊ နယ္ခ်ဲ႕အခ်င္းခ်င္း
သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး နယ္ေျမမ်ားခြဲျခားမႈအေပၚ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထက္
ပုိ၍ေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ တခ်ဳိ႕က
လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး၊
ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရရွိေရးကုိ အာမခံခ်က္ ရွိၿပီး
ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရွိေသာ ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊
ကြင္ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ လည္းေကာင္းတည္ ေဆာက္ႏုိင္ၾကၿပီး၊
ဤအခြင့္အေရးမ်ား မေပးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေဒသႏၱရ ကုိလုိနီစနစ္ (regional
colonialism) ကုိ ဆက္လက္ က်င့္ သုံးသြားၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကမၻာက ၎ေဒသႏၱရကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ား (regional colonists)ကုိ
နယ္ခ်ဲ႕မ်ားဟု မသတ္မွတ္ၾကသျဖင့္ သူတုိ႔သည္ 'ဖုန္း ကြယ္ခံနယ္ခ်ဲ႕မ်ား
(hidden colonists)' ' ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူတုိ႔လက္ေအာက္
နယ္ခ်ဲ႕ခံအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ 'ဖုန္းကြယ္ခံ ကြ်န္ပုန္း ကုိလုိနီ(hidden
colony)'' ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ဤသည္ကုိ စတုတၳကမၻာ (4th world)ဟု သတ္မွတ္ရမည္။

ယေန႔ကမၻာတြင္ 'ကုိယ္စား ျပဳမခံရေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္
ျပည္သူမ်ားအဖြဲ႕(Unre -presented Nations and Peoples Organization –
UNPO) သည္ စတုတၱကမၻာ (4th world)အဖြဲ႔၀င္ ကြ်န္းပုန္းကုိလုိနီမ်ားအသင္း
ျဖစ္သည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ မလြတ္လပ္ေသးေသာ ကြ်န္ပုန္းကုိလုိနီ မ်ား၏
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ (shadowed UN)ျဖစ္သည္။ ဤအ၀န္းအ၀ုိင္းကလြတ္လပ္သြားလွ်င္
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ (UNO)၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္သြားမည္။ (၁၉၉၈) ခုတြင္႕UNPO၏
ေၾကြးေၾကာ္သံသည္ 'လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ား ျပည္ေထာင္စု' (Federation of
Independent States – FIS) ျဖစ္လာသည္။

ငါတုိ႕ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးပါတီ (NUPA) ၏
သဘာပတိႀကီးဦးေမာင္စိန္ညႊန္႕က (၁၉၉၆) ခုတြင္ 'လြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိးမ်ား
ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေနထုိင္ေသာစနစ္' (Voluntary association of Free
Nations) ကုိ က်င့္သုံးသြားမည္ဟု မဟာမိတ္မ်ား
ျဖစ္ေသာကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး( KNU)
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရး(KNPP)ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) မြန္ျပည္
သစ္ပါတီ (MNSP) လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (DPNS) ႏွင့္
ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PLF) တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာ
ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ယေန႔ ဗမာျပည္ေထာင္စုေခၚ ႏုိင္ငံတြင္ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊
ကရင္၊ကရင္နီ၊ မြန္၊ ရခိုင္တို႔သည္ ကြ်န္ပုန္းကိုလိုနီမ ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။
စစ္အာဏာရွင္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ပုန္း (Hidden Colonist) ျဖစ္သည္။
ဤကြ်န္ပုန္းကုိလုိနီစနစ္ (Hidden Colonialism) တြင္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္အာဏာရွင္
နအဖက ဗမာမဟုတ္ေသာလူမ်ဳိးကုိ ဗမာမႈျပဳ (Burmanization)
ရန္ေအာက္ပါစနစ္မ်ားကုိ က်င့္သုံး ေနသည္။

(၁) ဗမာရုံးသုံးအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ (Burma Official Nationalism)
(၂) ဗမာေဒသကုိ စီးပြါးေရးအရ ဗဟုိျပဳ၀ါဒ (Economic Centralism)
(၃) ယဥ္ေက်းမႈအရ ၀ါးမ်ဳိမႈ (Cultural Hegemonism)
(၄) ကုိလုိနီ ေသြးသားေရာေႏွာမႈ (Colonial assimilation) မ်ားကုိ က်င့္သုံးေနသည္။

အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ ကြ်န္ပုန္းကုိလုိနီမ်ားသည္
ေအာက္ပါစနစ္ဆုိးေအာက္တြင္ ဗမာမႈျပဳျခင္း (Burmaniztion) ခံေနရသည္။

(၁) တဆင့္ခံလူမ်ဳိးငယ္မ်ား (Sub-nation Status)
(၂) ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား (Migrant Workers)
(၃) ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း (Cultural Genocide)
(၄) လူမ်ဳိးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း (National Extinction of Ethnic Cleansing)
အထိ ေရာက္သြားရမည္။

ဗမာ့ရုံးသုံးအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ (Burma Official Nationalism)
"ဗမာျပည္သည္ တုိ႔ျပည္၊ ဗမာစကားသည္ တုိ႔စကား၊ ဗမာစာသည္ တုိ႔စာ၊ ဗမာျပည္ကုိ
ခ်စ္ပါ၊ ဗမာစကားကုိ ေလးစားပါ၊ ဗမာစာကုိ ျမတ္ႏုိးပါ။" ဟူ၍
အုပ္ခ်ဳပ္သူဗမာပါလီမန္အစုိးရေသာ္လည္းေကာင္း၊
စစ္အာဏာရွင္အစုိးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္က်င့္သုံး ခဲ့ၾကသည္။

ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပ၀ြဲ င္ေနသည့္ကာလတြင္ဗမာလူမ်ဳိးတရပ္လုံးကုိ
အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြ ေစရန္သုံးခဲ့စဥ္
မွန္ခဲ့သေလာက္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္းသည္
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအား "၀ါးမ်ဳိေရး" မူကုိ က်င့္သုံးရာ ေရာက္သည္။
ယေန႔ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဤေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္အတူ
နအဖစစ္အစုိးရက "ဗမာ မႈ" လုပ္ေနသျဖင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဤေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္အတူ နအဖစစ္အစုိးရက
"ဗမာမႈ" လုပ္ေန သျဖင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ "လူမ်ဳိးငယ္မ်ား"
(Subnations) အဆင့္ သုိ႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရသည္။ မိမိတုိ႔၏
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ စာေပမ်ား၊အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ား ၀ါးမ်ဳိခံခဲ့ရသည္။
အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့ရဲခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံး
မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားကုိ ျမတ္ႏုိးစိတ္ ကုန္ခမ္းခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ
မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးေပ်ာက္ကြယ္မည့္လမ္းကုိ ေရွးရႈေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗမာေဒသကုိ စီးပြါးေရးအရ ဗဟုိျပဳ၀ါဒ (Economic Centralism)
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ၏ စီးပြါးေရး အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အျဖတ္ေတာက္ခံရ ေသာေဒသသည္ စီးပြါးေရးပ်က္ၿပိဳရ
မည္သာျဖစ္သည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကုိ အမွီသဟဲျပဳေနရေသာ
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြါးပ်က္ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာေဒသသုိ႔ေျပာင္းေရြ႕သြားရသည္။
စက္ရုံအလုပ္ရုံမရွိေသာေဒသ သည္ ကုန္ၾကမ္းထုတ္၊ ကုန္ေခ်ာပုိ႔ခံရေသာ
ကုိလုိနီေစ်းကြက္ ျဖစ္ရသည္။ ယင္းေဒသမွ ပညာတတ္မ်ားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး
စက္ရုံအလုပ္ရုံရွိရာေဒသသုိ႔ ေရြ႕လ်ားသြားၾကသည္။ ယေန႔ဗမာေဒသကုိ
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ထား သည္။
ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္ရုံမ်ား ဗမာေဒသတြင္ ဗဟုိျပဳတည္ေဆာက္ထားသည္။
စီးပြါးေရးဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားသည္။

ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားေဒသမွ စီးပြါးေရး အဆင္မေျပသူမ်ား၊
အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား ဗမာေဒသသုိ႔ မလြဲမေရွာင္ သာ
ေရြ႕ေျပာင္းလာခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားေဒသတြင္
လူဦးေရေလ်ာ့နည္းခဲ့ရသည္။ ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္း
သားမ်ားေဒသ၌ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား မိမိေျမကုိ
စြန္႔ခြါသြားၾကရသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအရ ၀ါးမ်ဳိမႈ (Cultural Hegemonism)
ဗမာစာကုိ ရုံးသုံးစာ၊ ဗမာစကားကုိ ရုံးသုံးစကား၊ ဗမာယဥ္ေက်းမႈကုိ
အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ရာမွ တျခား ဗမာမဟုတ္ေသာ
တုိင္းရင္းမ်ား၏စကား၊ စာပီ၊ ယဥ္ေက်းမႈစေသာ အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ား
ေမွးမွိန္သြားခဲ့ရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ၀ါးမ်ဳိ ခံလုိက္ရသည္။ ဤသည္
လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္ခံလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းေစသည္။ အျခားတဖက္တြင္
ဗမာမႈျပဳျခင္းကုိအထင္းႀကီးစိတ္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈကုိ အထင္ေသးအျမင္ေသး ျဖစ္ေစသည္။

ကုိလုိနီေသြးသားေရာေႏွာမႈ (Colonial Assimilation)
ဤကဲ့သုိ႔ ဗမာအမ်ဳိးသားေရးကုိ ျပည္ေထာင္စု၏ ရုံးသုံးအမ်ဳိးသားေရးအျဖစ္
ဖန္တီးထားျခင္း၊ ဗမာျပည္ကုိ စီးပြါးေရးဗဟုိခ်က္မ ဖန္တီး လုိက္ျခင္း၊
ဗမာယဥ္ေက်းမႈကုိႏုိင္ငံေတာ္ယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းမ်ားသည္
ဗမာမဟုတ္ေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘ၀တည္ၿငိမ္မႈကုိ ပ်က္စီးေစသည္။
၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ၀ါးမ်ဳိလႊမ္းမုိးလုိက္ျခင္းသည္
ထုိလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေပ်ာက္ပ်က္ေစသည္။
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္အသိတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊
ရုပ္ဘ၀အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္း လဲခဲ့ရသည္။
အမ်ဳိးသားဘ၀ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကြ်န္ပုန္းကိုလိုနီဘ၀ က်ေ ရာက္ေနေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏
ေနာက္ဆုံးဘ၀မွာ 'လူမ်ဳိးဆိပ္သုဥ္းေရး (၀ါ) လူမ်ဳိးေပ်ာက္ကြယ္ ေရး'
ျဖစ္သည္။ ငါတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ
ငါတုိ႔လူမ်ဳိးကုိ ကယ္တင္ရမည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ မ်ဳိးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္
လက္ဆင့္ကမ္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ သမုိင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္သည္။ ငါတုိ႔သည္
ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအား 'အရႈံးေပး၀ါဒ' (Defeatism) ကုိ သမုိင္းဆုိးေမြအျဖစ္
မေပးအပ္။ ငါတုိ႔၏ အဘုိးအေဘးမ်ားသည္ ငါတုိ႔ကုိ ဤဆုိးေမြမ်ား မေပးခဲ့၍
ယေန႔တုိင္ အမ်ဳိးသားဘ၀ အာမခံခ်က္ရွိမည့္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္မ်ားကုိ
ထမ္းေဆာင္ရန္တာ၀န္ေပးခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားကုိလည္းဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္းရဦးမည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာကုိလုိနီစနစ္တြင္ လူမ်ဳိးမ်ား
ရွင္သန္တုိးတက္မႈရွိခဲ့သေလာက္ ေဒသႏၱရကုိလုိနီစနစ္တြင္ တနည္း ကြ်န္ပုန္း
ကုိလုိနီစနစ္တြင္ လူမ်ဳိး ဆိပ္သုဥ္းေရးကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ျဖစ္၍
ငါတုိ႔အမ်ဳိး မေပ်ာက္ပ်က္၊ မဆိပ္သုဥ္းရေအာင္ အမ်ဳိးသားတည္ တံ့
ရွင္သန္ေရးအတြက္ ငါတုိ႔ႏွင့္တကြ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ
ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ငါတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားဘ၀
ရွင္သန္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လူမ်ဳိး
မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ခုခံ ကာကြယ္ရမည္မွာ
လက္ငင္းတာ၀န္ျဖစ္သည္။

"ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဆုံးျဖတ္ဖန္တီးခြင့္မရွိေသာလူမ်ဳိးတမ်ဳိးသည္
ဂုဏ္က်က္သေရလည္း မရွိ၊ တန္းတူေရးလည္း မရွိ၊ အမ်ဳိးသားဘ၀ လုံၿခံဳေရးႏွင့္
နယ္ေျမတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးလည္း အာမခံခ်က္မရွိ။"
(မွတ္ခ်က္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ "ဗမာမႈ" ျပဳခံရေသာ
ရခုိင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ျဖစ္ရပ္မ်ား။)

(၁) ယခင္ကာလက ရခုိင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ရခုိင္တုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္တြင္
အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ရြင့္က်ာ (Migrants) ဘ၀ျဖင့္
စီးပြါးေရး ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္ဖန္တီးထားေသာ ဗမာေဒသသုိ႔ မလႊဲမေရွာင္သာ
ေရြ႕လ်ားသြားၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မည္သည့္ ေနရာသုိ႔ပင္ ေရာက္ေရာက္
အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ မိမိတုိ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိမိရပ္ရြာမွေသာ္လည္း ေကာင္း လာေရာက္အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ ရွိၾကသည္။
လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ မရွိ။ ရွားရွားပါးပါး
ျပဳခဲ့မိလွ်င္လည္း ၎ မိသားစုသည္ ရခုိင္မိသားစုသာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုကာလတြင္
လုံး၀ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။ ရခုိင္-ရွမ္း၊ ခ်င္း-ရခုိင္၊ မြန္-ရခုိင္၊
ကရင္-ရခုိင္ စသည္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမိခဲ့လွ်င္ေသာ္မွရလာေသာ သား၊ သမီးမ်ား
ဗမာျဖစ္သြားရသည္။ ယင္းထက္ဆုိး၀ါး သည္မွာ အမိရခုိင္၊ အဖ
ရခုိင္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ "ကြ်န္ေတာ္ ဗမာ" ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ မိဖမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ
အေရးႀကီးလာသည္။

(၂) ယခင္က ရခုိင္တုိ႔သည္ မိမိဘာသာစကားကုိ အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိးထား
ေျပာၾကသည္။သား၊ သမီးမ်ားကုိ အျပင္တြင္ ဗမာစကား (သုိ႔မဟုတ္)တျခားဘာသာစကား
ေျပာခ်င္သေလာက္ေျပာ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း အိမ္ကုိေရာက္လွ်င္ ရခုိင္စကား
(မိခင္စကား)ကုိသာ ေျပာေစသည္။ ယခုမူ သား၊ သမီးမ်ား ဗမာစကား (၀ါ)
ဘာသာျခားစကား အိမ္တြင္ေျပာေနသည့္အခါ နားေထာင္ေကာင္းသလုိ မိဘမ်ား က
လုိက္ေျပာၾကသည္။ မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ ဘာသာျခားစကားကုိ လုိလုိခ်င္ခ်င္
ေျပာေနၾကၿပီ။ တခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ ရခုိင္ျပည္မွဗမာျပည္ဖက္ ကူးသည္ႏွင့္
ရခုိင္စကား မေျပာေတာ့ေပ။ ယင္းထက္ဆုိးသည္မွာ ရခုိင္အသံႏွင့္ထိန္း၍ မရ။
ဗမာအသံျဖင့္ ထိန္းမွရသည့္ အဆင့္ျဖစ္ေန သည္။

(၃) စာေပႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ယေန႔ဗမာစာသည္ပင္လွ်င္ ရခုိင္စာျဖစ္ေနသည္။
ဗမာစာမူလသည္ ရခုိင္စာျဖစ္သည္။ ျမေစတီ ေက်ာက္စာက သက္ေသျပေနသည္။
ယခင္ရခုိင္ျပည္တြင္ ဗမာစာကုိျပလွ်င္ ရခုိင္တုိ႔ ရခုိင္အသံႏွင့္ ဖတ္ၾကသည္။
ဗမာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရခုိင္ျပည္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ (၂) လ (၃) လ အၾကာတြင္
ရခုိင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ ယခုမူ ရခုိင္ျပည္တြင္ ဗမာစာကုိ "ဗမာ
အသံ" ျဖင့္ ဖတ္ရမည္ဟု အတင္းအဓမၼခုိင္းေစလာသည္။ ဤလုပ္ရပ္အားလုံးသည္
"ဗမာမႈ"ျပဳ ခံေနရေသာ ရခုိင္တုိ႔၏ ဘ၀မွန္ျဖစ္ သည္။ ကြ်န္ပုန္းကုိလုိနီဘ၀
ေနာက္ဆုံးလားရာလမ္းသည္ "ရခုိင္လူမ်ဳိးဘ၀" ေပ်ာက္ကြယ္ေရးျဖစ္သည္။
အသွ်င္နာဂိႏၵက ရခုိင္တုိ႔အား "အမ်ဳိးသီလ၊ ႏွစ္ဌာနကုိ၊ ျပည့္၀မ႑ိဳင္၊
ေစာင့္စြမ္းႏုိင္၍၊ရကၡိဳင္နာမ၊ ဘြဲ႔မည္လွျဖင့္၊ အႏြတၱသညာ၊ ေခၚ
အပ္စြာတည္း။" ဟု မွာၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္
(Arakan Review ၀ဘ္ဆုိက္ဒ္တြင္ ေမလ (၁၀) ရက္၊ (၂၀၁၀) တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)ရည္းစားေဟာင္းကို ဘယ္လိုေမ့ရမလဲ

ခ်စ္သူ၊ခင္ပြန္း၊ဇနီးဆိုတာဟာ အရင္းႏွီးဆံုး သူစိမ္းေတြလို႕
ဆိုေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အရမ္းကို ရင္းႏွီးၾကတာဟာ
ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာေတြထက္ေတာင္ သာလြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးပါပဲ။ ႏွစ္ဦးၾကားမွာ
ဘယ္လိုအေႏွာင့္အယွက္မ်ိဳး၊ ဘယ္လိုၾကားခံမ်ိဳးမွ အ၀င္မခံဘဲကို ခ်စ္ၾက၊
နားလည္ တတ္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္
ကြဲသြားၾကျပီဆိုရင္ေတာ့ သူစိမ္းေတြျဖစ္သြား ပါေတာ့တယ္။

သားသမီးေတြဆိုရင္ေတာင္ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။
ခ်စ္သူ၊ခင္ပြန္း၊ဇနီးဆိုတာက ေတာ့ သူစိမ္းေတြလို ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။
တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ပဲ လမ္းခြဲၾကပါေစ အတိတ္က
သတိရစရာ အေၾကာင္းအရာေလးေတြေတာ့ ရွိေနတတ္ၾကစျမဲပါ။

နာၾကည္းမႈ၊မုန္းတီးမႈေတြေၾကာင့္ အားလံုးကိုေမ့ပစ္ လိုက္ျပီဆိုရင္ေတာင္
ဒါဟာ သိစိတ္ကျပဳလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုပါ။ မသိစိတ္ကေတာ့ ဘယ္လိုမွ
ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႕ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တိုက္ဆိုင္တဲ့
အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ခုၾကံဳလာခဲ့ရင္ေပါ့။

တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ျပန္လည္ေပါင္းသင္းလို႕ရမယ့္အေျခအေနမ်ိဳးမွာ
ကိုယ္ခ်စ္ရသူကို သတိရေနတာ၊ လြမ္းဆြတ္တမ္းတေန တာဟာ
ျဖစ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ဘယ္လိုမွ
ေပါင္းစပ္လို႕မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာဆိုရင္ေတာ့
ၾကိဳးစားေမ့ေပ်ာက္ပစ္ရေတာ့မွာပါ။ စိတ္ခံစားမႈရဲ႕အေျခအေနေပၚကိုလိုက္ျပီး
လူေတြရဲ႕စိတ္ဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ ခက္ခဲတတ္ ၾကသလို၊ တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း
ကိုယ့္ခံစားမႈကို ဘယ္သူ႕ကိုမွမျပဘဲ
ထိန္းခ်ဳပ္ျပီးေနတတ္ၾကပါတယ္။လူတစ္ေယာက္ကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတ သတိရေနတာဟာ
အခ်ိန္ေတြၾကာလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ေရာဂါတစ္ခုအသြင္ကို ေျပာင္းလဲသြား
ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္အလိုမက်မႈေတြ စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႕အတူ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္
ဘာေရာဂါမွ မည္မည္ရရမရွိဘဲ ေနထိုင္မေကာင္း တဲ့ေ၀ဒနာလိုမ်ိဳးေတြ
ခံစားေနၾကရတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေ၀ဒနာေတြပါပဲ။

လူတိုင္းအေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကသလို ဘ၀မွာ ၾကံဳဆံုလာရမည့္
ဆိုးရြားမႈေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႕၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕
ျပင္ဆင္ထားဖို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။ သင့္စိတ္ကို
အေကာင္းဆံုးအေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရွိေနပါတယ္။
ကိုယ့္စိတ္နဲ႕ကိုက္ညီမႈရွိ တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ေျဖသိမ့္ၾကပါ။

ကိုယ့္ဘက္က အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနဖို႕ေတာ့ လိုမယ္ေနာ္
တစ္ခ်ိန္က သူကိုယ့္အေပၚေကာင္းခဲ့တာေတြကို ျပန္လည္၀မ္းနည္းပူေဆြးျပီး
သတိရေနတတ္တာဟာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ အထူးသျဖင့္
ကိုယ့္ခ်စ္သူေဟာင္းနဲ႕အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို
ေတြးေတာလိုက္တိုင္း ၊ ကိုယ့္အေပၚေကာင္းခဲ့တာေတြကို သတိရမိတိုင္း
ေမ့ေပ်ာက္ဖို႕ ခက္ခဲေနေတာ့မွာပါ။ အခ်ိန္တိုင္း ကိုယ့္အေပၚေကာင္းခဲ့
တယ္ဆိုရင္ သင့္ဘက္ကလည္း သူ႔အေပၚေကာင္းခဲ့တာရွိမွာပါ။ လူတိုင္းက
မျပည့္စံုႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သင္သိလာမယ္ဆိုရင္ ေတာ့
စိတ္ခံစားမႈေပါ့သြားႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကိုလက္ခံေပးပါ
တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္လိုက္တာလို႕ မေတြးပါနဲ႕။
သူနဲ႕မေတြ႕ခင္ကေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရတဲ့ ျဖဴစင္ရွင္းသန္႕ျပီး ခံစားခ်က္မဲ့
တဲ့အခ်ိန္ေလးေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာကို
ျပန္ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာသင္သြားခ်င္ တဲ့ေနရာကို
သြားခ်င္တဲ့အခ်ိန္သြားလို႕ရတဲ့လြတ္လပ္မႈ၊ ဘယ္သူ႕ဖုန္းကိုမွ
ေမွ်ာ္စရာမလိုဘဲ ဖုန္းပိတ္ထားရင္ေတာင္ ျပႆနာရွာမယ့္သူမရွိတဲ့
လြတ္လပ္မႈေတြကို သင္ရရွိေနတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕။ ဖုန္းထဲက Contact List,
Email နဲ႕ Facebook ေတြကိုျဖတ္ပစ္လိုက္ပါ။ ဒါဆုိ ဘယ္ေလာက္ေတာင္
စိတ္ခံစားမႈေလ်ာ့နည္းသြားတယ္ဆိုတာကို သင္ခံစား မိႏိုင္ပါတယ္။

ခံစားမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေစမယ့္ နည္းလမ္းရွာပါ
လူတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ကြဲကြာသြားခ်ိန္မွာ အျမဲတမ္းမဟုတ္ေပမယ့္
တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ သတိရမႈေတြနဲ႕အတူ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြကို
ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ၾကိဳးစားေမ့ေဖ်ာက္ေပမယ့္ အာရံုမွာ
အျမဲတမ္းေပၚေနတတ္ပါ တယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္သင့္တာက
စာအုပ္တစ္အုပ္ယူျပီး သင့္ခံစားခ်က္ေတြကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။
လက္ရွိသင္ျဖစ္ေနတဲ့ သင့္ခံစားခ်က္၊ သင္ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕
သင္ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာေတြအားလံုးကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။

စိတ္ထဲေပါ့ပါးသြားပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ထပ္တစ္လေလာက္ၾကာခ်ိန္
သင္ေရးခဲ့တဲ့စာေတြကို ျပန္ဖတ္မယ္ ဆိုရင္ ရယ္စရာေကာင္းေနမွာပါ။
အကသင္တန္းေက်ာင္း၊ ေယာဂက်င့္စဥ္လို သင္တန္းေက်ာင္း၊
အားကစားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႕ ဆက္ သြယ္ျပီး
သင္တန္းမွာအခ်ိန္ျဖဳန္းပါ။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူ ကခုန္တာမ်ိဳး၊
သီခ်င္းဖြင့္ျပီး နားေထာင္ကာ ေအာ္ဟစ္ပစ္ လိုက္တာမ်ိဳုးေတြျပဳလုပ္ျပီး
စိတ္ကိုေျဖေလွ်ာ့လိုက္ပါ။

သူ႕မွာ အျပစ္ရွိေနတယ္ဆိုတာလည္း ေမ့မထားပါနဲ႕
သင့္စိတ္ထဲမွာ အျမဲတမ္းသင့္ခ်စ္သူကို အေကာင္းျမင္ေနတယ္ဆိုပါေတာ့။ သူ႕မွာ
ဘာအျပစ္မွမရွိေလာက္ေအာင္လည္း သင့္အေပၚမွာေကာင္းခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါဆိုရင္
သင့္ဘက္ကေန သူ႕ကိုေမ့ဖို႕ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲေနေတာ့မွာပါ။ ဒီ အခ်ိန္မွာ
သင္ေတြးဖို႕က အခုလက္ရွိသင့္ကို သူ႕ဘက္က မခ်စ္ေတာ့တာဟာ
သင္တို႕ႏွစ္ေယာက္လမ္းခြဲဖို႕ ဖန္တီးလာတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနပါျပီ။
ဒီေတာ့အျပစ္မရွိပါဘူးလို႕ သင့္ခ်စ္သူအေပၚထင္ေနတဲ့ အျမင္ေတြကိုေျပာင္းျပီး
ေမ့ႏိုင္ ဖို႕ၾကိဳးစားရမွာပါ။ လူတိုင္းကို ခ်စ္တယ္၊ မုန္းတယ္လို႕
ေျပာရတာလြယ္ေပမယ့္ စိတ္ထဲကေန တကယ္ျဖစ္လာတဲ့ အခ်စ္၊ အမုန္းေတြကိုေတာ့
ဖန္တီးရတာခက္ခဲေနမွာပါ။ ဒီေတာ့ လြမ္းစရာကို နာစရာနဲ႕ေျဖရမွာေပါ့။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းမခ်ပါနဲ႕ အခ်ိန္ယူပါ
အျပီးအပို္င္ လမ္းခြဲျပီးျပီဆိုေပမယ့္ သင္က တယ္လီဖုန္းခလုတ္ေတြကို
ႏွိပ္မိခ်ိန္၊ တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္ ၀မ္းနည္း ေနခ်ိန္ေတြမွာ
ျပန္ျပီးဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သြယ္မိႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကိုမခ်စ္လို႕
လမ္းခြဲသြားတဲ့သူတစ္ေယာက္မွာ သင့္ အတြက္ စိတ္ေက်နပ္စရာ Reply
ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သူ႕ရဲ႕ Reply ဟာ
သင့္ကိုပိုျပီးနာက်င္ေစမယ့္အျပင္ ၀မ္း နည္းပူေဆြးမႈေတြလည္း ပိုလာေစမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္စိတ္ထဲမွာ ဆက္သြယ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေပၚလာရင္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး
စဥ္းစားျပီး အခ်ိန္ယူပါ။ ကိုယ္ခင္မင္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႕တိုင္ပင္ပါ။
တစ္ခါတေလ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မျမင္ႏိုင္ မသိႏိုင္ျဖစ္ ေနတဲ့ကိစၥေတြကို
သင့္ေဘးကလူေတြကပိုျပီး ျမင္ေနႏိုင္ပါတယ္။

သင့္၀ါသနာ တခ်ိဳ႕ကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ပါ
ခ်စ္သူနဲ႕ သြားလာခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကို တမ္းတျပီး လြမ္းဆြတ္ေနမယ့္အစား
ဓာတ္ပံုသင္တန္းေတြ၊ တျခား၀ါသနာပါတဲ့ အရာေတြကိုျဖည့္စြက္ျပီး
အခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ။ ဒါဆို ပတ္၀န္းက်င္အသစ္မွာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း
အသစ္ေတြနဲ႕အတူ စိတ္ခံစားမႈအသစ္ကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္
ပတ္၀န္းက်င္မွာ သင့္ကိုအားက်ျပီး သင္ကလည္း ျပန္ျပီးအားက် ေလးစားရတဲ့သူေတြ
အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္ဆိုတာကို သင္ေတြ႕လာမွာပါ။
တကယ္လို႕ သင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ဟာ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္လို႕
ခဏတာကြဲသြားၾကတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ျပန္ လည္ျပီး
အဆင္ေျပေစမယ့္နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။

အလွျပင္ပါ
မိန္းကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာက္်ားေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအျမဲတမ္း
ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ေနပါ။ အထူးသျဖင့္ သင့္ခ်စ္သူ
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္တဲ့အရာေလးေတြကို အျမဲ၀တ္ဆင္တာမ်ိဳး၊
ျပဳျပင္ခ်ယ္သတာမ်ိဳးေတြျပဳလုပ္ျပီး သင့္ခ်စ္သူရည္းစား သိေအာင္
ျမင္သာေအာင္ဖန္တီးပါ။ ဥပမာ-ပါတီပြဲတစ္ခုကိုသြားရင္း
သင့္ခ်စ္သူရည္းစားေဟာင္းနဲ႕ဆံုေတြ႕ခ်ိန္မွာ သူ အမွတ္တရေပးထားတဲ့
လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြကို ၀တ္ဆင္လာတာမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါဆို
သင့္ရည္းစားေဟာင္းက သင္သူ႕အေပၚမွာ စိတ္ရွိေသးတယ္ဆိုတာသိျပီး
ျပန္အဆင္ေျပေစႏိုင္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြလို စကားဆက္ေျပာပါ
လံုး၀ခါးခါးသီးသီး မေခၚမေျပာဘဲမေနပါနဲ႕။ အမွတ္တမဲ့ဆံုေတြ႕ခ်ိန္မွာ
ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာဆိုပါ။ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္း အသင္းေတြနဲ႕
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရင္း ဘ၀မွာ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းေနေၾကာင္း သိပါေစ။

သူစိမ္းေကာင္ေလးေတြနဲ႕ စကားေျပာပါ
သင့္ရည္းစားေဟာင္းေရွ႕မွာ သူစိမ္းေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္နဲ႕
စကားေျပာတာ၊ခင္ခင္မင္မင္ေနျပတာဟာ သင့္ခ်စ္သူ ေဟာင္းကို
သ၀န္တိုမႈေတြပိုျပီး တိုးပြားေစပါတယ္။ မခံခ်င္စိတ္နဲ႕အတူ
စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကို သူ႕ ဘက္ကသ၀န္တိုေနတာပါ။
ဒါေပမဲ့ တျခားသူစိမ္းတစ္ေယာက္နဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ
သင့္ရည္းစားေဟာင္းေရွ႕မွာသာျဖစ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒါမွ
သင္တို႕ျပန္အဆင္ေျပသြားခ်ိန္မွာ ရိုးသားတဲ့ဆက္ဆံေရးကို
အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျပႏိုင္မွာပါ။

သိသာတဲ့ ဆက္သြယ္မႈေတြျပဳလုပ္ပါ
Facebook လိုမ်ိဳး Website ေတြမွာ သင့္ေန႕စဥ္ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕
ပံုေတြတင္ျပီး လွပစြာျဖတ္သန္းေနတဲ့ သင့္ဘ၀ကို သင့္ ရည္းစားေဟာင္း
သိျမင္ပါေစ။ သင့္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အမွတ္တရေန႕တခ်ိဳ႕မွာ စာပို႕ထာမ်ိဳး၊
မက္ေဆ့ခ်္ပို႕တာလိုမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ အရင္ကတည္းက
တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးခ်စ္ခဲ့ျပီးသားျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတဲ့အထင္လြဲမႈနဲ႕
နားလည္မႈလြဲတာေတြ ကို ရွင္းျပဖို႕နဲ႕ေျဖရွင္းဖို႕ ဒီအခ်ိန္ဟာ
အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းေတြဟာ ခ်စ္သူရည္းစားနဲ႕
အဆင္မေျပခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕
အဆင္ေျပဖို႕ဖန္တီးႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြေရးသားေဖာ္ျပ
ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႕အဆင္ေေျပမယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြရင္း
ခ်စ္သူနဲ႕အဆင္ေျပႏိုင္ၾကပါေစ။
Label: LOVE & RELATIONSHIP

CD ကို Software မသံုးဘဲကူးနည္း

CD ကို Nero Express လိုမ်ိဳး CD burn တဲ့ Software မသံုးဘဲ my computer
ထဲက CD/DVD Writer ေပၚမွာတိုက္ရိုက္ကးူလို႕ရတဲ့ အေၾကာင္းေလးပါ။

သိျပီးသားလူေတြ အမ်ားၾကီးရွိမွာပါ။ မသိေသးတဲ့ လူေတြအတြက္
ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ကးူခ်င္တဲ့ File, Folder က ကိုယ့္ Computer ထဲမွာရွိရပါမယ္။
မရွိေသးရင္ Computer ထဲကူးထည့္လိုက္ပါ။

၂။ CD, DVD disk အလြတ္ကို စက္ထဲထည့္လိုက္ပါ။

၃။ ကိုယ္ကူးခ်င္တဲ့ File/Folder ကို Ctrl+C (Copy) လုပ္ပါ။

၄။ CD ကူးဖို႕အတြက္ My Computer ကိုဖြင့္ တပ္ထားတဲ့ CD Rom ထဲကိုျပန္သြားလိုက္ပါ။

၅။ Ctrl+V (Paste) လုပ္ပါ။

ျပီးေတာ့ CD Writing Tasks ေအာက္က Write these files to CD ကို Click ႏွိပ္လိုက္ပါ။

၆။ Write these files to CD ကို Click ႏွိပ္လိုက္ရင္ CD Writing Wizard
(Box) က်လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဆိုရင္ စတင္CD ကူးႏိုင္ပါျပီ။
My Disc ေနရာမွာ CDရဲ႕ Name ကို ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့နာမည္ေပးလို႕ရပါတယ္။

ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက်နာမည္ေျပာင္းေပးျပီးရင္ Next ခလုတ္ကို Click
ႏွိပ္လိုက္ပါ။ Computer က Copy လုပ္ထားတဲ့ File ကို CD
ထဲကူးထည့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

File ထဲက data ေတြ CD ထဲကိုေရာက္ရွိသြားပါျပီ။ Finish ကို Click
ႏွိပ္လိုက္ျပီးရင္ CD ကိုဖြင့္ျပီး စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အိုေကပါလိမ့္မယ္။
ဒီကူးနည္းက Neo Express လို CD ထဲေရာက္ျပီးသား data ေတြကို
ျပန္ဖ်က္လို႕မရပါဘူး။ ကိုယ္ကူးလိုက္တဲ့ Disk မွာ Space အလြတ္
ရွိေသးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ကူးလို႕ ရပါေသးတယ္။ အသံုး၀င္ပါေစ။

Gmail အေကာင့္မရွိဘဲ Gmail ပို႕နည္း
တစ္ခါတေလ မိမိတို႕ mail ေတြ ဖြင့္မရတာနဲ႕ ၾကံဳေနတဲ့အခါ မိမိအေကာင့္ကို
အသံုးျပဳစရာမလိုဘဲ ေမးလ္ပို႕လို႕ရတဲ့ noteemail ဆိုဒ္ေလးကိုပါ။
ဒါေပမဲ့ ေမးလ္တစ္ေစာင္ပို႕ျပီးရင္ ေနာက္တစ္ေစာင္ပို႕ဖို႕ကိုေစာင့္ရပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ mail ေတြဖြင့္မရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ အဆင္ေျပမွာပါ။

လုပ္နည္းေတြကေတာ့ -
၁။ http://www.note2email.com/write ဆိုဒ္ကို အရင္ဖြင့္လိုက္ပါ။
၂။ Gmail Address ေနရာမွာ မိမိပို႕ခ်င္တဲ့ Gmail အေကာင့္ကိုရိုက္လုိက္ပါ။
၃။ Title မွာ မိမိေရးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစာေခါင္းစဥ္ကိုေရးလိုက္ပါ။
၄။ Note ေနရာမွာ မိမိေရးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေရးလိုက္ပါ။
၅။ Encryption Key ေနရာမွာေတာ့ ဘာမွမေရးလဲ ရပါတယ္။
၆။ ျပီးရင္ ပံုထည့္ခ်င္ရင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပံုကို ထပ္ေရြးလိုက္ပါ။
၇။ ျပီးရင္ Send it ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

ေမးလ္ပို႕တဲ့အခါ ကိုယ့္လိပ္စာမေပၚေအာင္ ပို႕နည္း
ေမးလ္ေတြကို လက္ခံရတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ေမးလ္ေတြမွာ ေပးပို႕တဲ့သူရဲ႕
အေကာင့္လိပ္စာပါမလာတတ္ပါဘူး။ sender@gmail.com အဲဒီလိုမေပၚဘဲ
ပို႕တဲ့လူရဲနာမည္ေလာက္သာ ပါေနတာမ်ိဳး၊ ျပီးေတာ့ @ေနာက္မွာ gmail လား
ymail လား yahoomail လားမသိေအာင္ ေဖ်ာက္ထားတာမ်ိဳးေတြေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။
@...com အဲဒီလိုေပၚေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္နည္းေလိး သိထားရင္
ေမးလ္ေတြပို႕ျပီး ကိုယ့္အေကာင့္ တျခားမေပးခ်င္တဲ့ လူေတြဆီေရာက္ေအာင္
ထိန္းထားလို႕ရတဲ့အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ လုပ္နည္းေလးကေတာ့ mail setting ထဲမွာ
၀င္ျပထားတာပါ။

၁။ ညာဘက္အေပၚေတာင့္က mail setting ကို ကလစ္လိုက္ပါ။
၂။ အဲဒီထဲက Accounts and Import ကို Click လိုက္ပါ။
၃။ ျပီးရင္ Send mail as အတန္းမွာ ညာဘက္အစြန္ဆံုးက Edit Info ကို Click လိုက္ပါ။
၄။ Specify a different "reply-to" address (optional) ကို Click လိုက္ပါ။
၅။ Reply-to address: ဆိုျပီး စာရိုက္လို႕ရမယ့္ အကြက္ေလးက်လာပါမယ္။
၆။ အဲဒီမွာ ကိုယ္ေမးလ္ပို႕လိုက္ရင္ သူ႕ဘက္မွာျမင္ေစခ်င္တဲ့ အေနအထားကို
ရိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ ပံုမွန္ဆို ကိုယ့္ဆီေရာက္လာတဲ့ ေမးလ္ရဲ႕
အေကာင့္နာမည္ကိုသိခ်င္ရင္ Reply ကို Click လိုက္တာနဲ႕ To ေနရာမွာ
သူ႕အေကာင့္ကတန္းေပၚလာတာပါ။ အခုဟာက To ေနရာမွာ
ကိုယ့္အေကာင့္မေပၚေအာင္ေျပာင္းေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ၾကိဳက္သလိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ( တစ္ခုသတိထားရမွာက @ နဲ႕ .com
ေတာ့မျဖစ္မေန ပါရပါမယ္)
ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့စာရိုက္ျပီးျပီဆိုရင္ Save Changes ကို Click လိုက္ပါ။

အဆင္ေျပၾကပါေစ..။