Sunday, September 30, 2018

လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတတ္ျခင္း-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည္။လူ႕အခြင့္အေရးသည္ကား ‘တန္းတူညီမွ်မႈ’ ရွိျခင္းကို အေလးအနက္ထားသည္။ တန္းတူညီမွ်မႈ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူနည္းစုတို႔၏အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈအျပည့္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအခ်က္မွာ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကိုေလးစားၿပီး အားလုံးကို ခြင့္တူညီမွ်မႈရွိေစဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

လူနည္းစု ဆိုသည္မွာ

နိုင္ငံေတာ္တစ္ခုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ လူအမ်ားစုႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်ေသာ လူမႈအစုအဖြဲ႕ မ်ားကို လူနည္းစု ( Minority ) ဟု ေခၚသည္။ ၎တို႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအယူဝါဒ၊ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈ ၊ အေတြးအေခၚအယူအဆ၊ ခႏၶာကိုယ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္က်န္းမာေရးအရ လူမ်ားစုႀကီးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူ လူနည္းစုအခြင့္အေရးဟုဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားကိစၥကိုသာ ေျပးျမင္ၾကသည္။ တကယ္တမ္းမွာ တိုင္းရင္းသားအေရးခ်ည္းသာမဟုတ္။ အျခားေသာ ပုံသဏၭာန္ကြဲျပားသည့္ လူနည္းစုအေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါဝင္ေနပါသည္။

လူနည္းစုမ်ားကို ၎တို႔အေျခခံသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ ေလးမ်ိဳးေတြ႕နိုင္သည္။

၁။ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ လူနည္းစု (Ethnic  Minority)
၂။ က်ား/မ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ လူနည္းစု
(Gender Minority)
၃။ သေဘာတရားအယူအဆဆိုင္ရာ လူနည္းစု
(Ideology Minority)
၄။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခားခံရေသာ လူနည္းစု
(social   discrimination  Minority) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

‘လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ လူနည္းစု’ ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရနည္းပါးေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဗမာလူမ်ိဳးက အမ်ားဆုံးရွိေနၿပီး က်န္လူမ်ိဳးစုမ်ားက အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္ပါးသည္။ ထိုအထဲကမွ လူဦးေရအရ ပို၍နည္းပါးစြာရွိေနေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ‘က်ား/ မ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈ ဆိုင္ရာလူနည္းစု’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ က်ား/မ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ရွိမႈအပါအဝင္ Gay မ်ား၊ Lesbian မ်ား၊ Tomboy မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။ ‘သေဘာတရားအယူအဆဆိုင္ရာ လူနည္းစုမ်ား’ ကေတာ့ ဘာသာေရးအရ အမ်ားစုႏွင့္ကြဲျပားေနေသာ ဘာသာျခားလူနည္းစုမ်ား ၊ နိုင္ငံေရးအရ အင္အားႀကီးမားမႈမရွိ ေသာ ပါတီငယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ်ားႏွင့္ဆန႔္က်င္ေသာ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ေထာက္ခံအားေပးေနသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

‘လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခားခံရေသာလူနည္းစု’ ဆိုသည္ကေတာ့ မသန္စြမ္းသူမ်ား (Disabilities )၊ က်န္းမာေရးအရ ခြဲျခားခံရသူမ်ား (HIV / AIDS  အပါအဝင္ အျခားေသာကူးစက္ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား)၊ အသက္အ႐ြယ္အရ ကေလးသူငယ္ျဖစ္ျခင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အို လူႀကီးျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသူမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

လူနည္းစုအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းအတြက္ ေမြးလာကတည္းက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၿပီးသားအခြင့္အေရးမ်ားသာျဖစ္သည္။ လူသားအခြင့္အေရးကို ေတာင္းယူေနရၿပီဆိုလွ်င္ အဆိုပါေဒသသည္ လူ႕တန္ဖိုးႏွင့္ လူ႕သား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးအနက္မထားတတ္ၾကေသာ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ရိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းက သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရွိ နိုင္ငံတိုင္း၊ နယ္ေျမေဒသတိုင္းသည္ လူသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔လိုသည္။

ဆိုခဲ့ပါလူနည္းစုတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ယခုထက္တိုင္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနၾကရဆဲသာျဖစ္သည္။ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုရာတြင္ နည္းလမ္းသုံးမ်ိဳးရွိသည္။

၁။ နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း
(Political Way)
၂။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဓေလ့အားျဖင့္ နိမ့္ခ်ဆက္ဆံၾကျခင္း
(Culture way)
၃။ စစ္ေရးနည္းလမ္းအသုံးျပဳ၍ ဗိုလ္က်စိဳးမိုးျခင္း
(War way) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားထဲမွ နံပါတ္သုံးအခ်က္ျဖစ္ေသာ စစ္ေရးနည္းလမ္းအသုံးျပဳၾကျခင္းမွာ လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန႔္သတ္လိုေသာအခါ ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အသြင္မတူသည့္လူနည္းစုမ်ားကိုေတာ့ နံပါတ္တစ္ႏွင့္ နံပါတ္ႏွစ္ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ကန႔္သတ္ႏွိမ့္ခ် ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ဥပမာ – က်ားမအခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်မႈ မေပးထားဘဲ ဓေလ့ထုံးစံအရ ခြဲျခားထားျခင္း၊ LGBT တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မေလးစားသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဟူ၍ မရွိသလို သက္ႀကီး႐ြယ္အိုလူႀကီးသူမမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္ေနထိုင္မႈကိုလည္း အေလးမထားျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚတြင္ရင့္သီးေသာ အေျပာအဆို အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံတတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ AIDS ေရာဂါအပါအဝင္ အျခားေသာကူးစက္ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျဖစ္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ လူေတာမတိုးရဲေတာ့ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာဆိုလွ်င္ လူထုေထာက္ခံမႈအားနည္းေသာ နိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား၊ ပါတီမ်ားအေပၚမေလးစားျခင္း၊ ဂ႐ုမစိုက္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအားလုံးသည္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ဓေလ့စရိုက္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ယခုလိုခြဲျခားဆက္ဆံေနမႈေတြရွိသည္။ အမ်ားဆုံးကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရိုက္အားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ Gay မ်ား၊ Tomboy မ်ားသည္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားထဲတြင္ ခပ္ေပါေပါဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနၾကရသည္။ ဒီနိုင္ငံ၏ လူမႈဓေလ့ကလည္း ၎တို႔ကို ပုံမွန္လူသားမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္နိုင္ဘဲ ထူးျခားေသာကန႔္သတ္မႈအျမင္စရိုက္မ်ားျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ၾကည့္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးအရ ပိတ္ပင္မႈေတြအျပင္ ဓေလ့စရိုက္အရ ေလွာင္ေျပာင္စရာလူသားမ်ားအျဖစ္ပါ သတ္မွတ္ခံေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ အင္အားနည္းပါးေသာ နိုင္ငံေရးပါတီငယ္မ်ား၏အသံကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ အစရွိသည္တို႔က အေလးထားနားေထာင္ျခင္းမရွိ။ ယင္းမွာ နိုင္ငံေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ (Political Discrimination) ျပဳလုပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳး လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ပင္ ပါတီငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ဆႏၵမ်ားက နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ထိုးေဖာက္နိုင္မႈမရွိေတာ့ေပ။ ပါတီငယ္မ်ား၏ ဆႏၵကို လိုက္နာဖို႔ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ တန္ဖိုးထားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ နားေထာင္ေပးဖို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးအရဆိုလွ်င္ လူတစ္ေယာက္မွာ HIV ပိုးရွိၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ အဆိုပါလူနာသည္ လူေတြကို မေတြ႕ရဲေတာ့။ လူနာရွင္သည္ပင္လွ်င္ မိမိလူနာ၏ေရာဂါကို ေျဖရမွာရွက္သည္။ တကယ္ဆို HIV ေရာဂါပိုးဆိုသည္မွာ လိင္မႈကိစၥတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ မေတာ္ တဆနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ကူးစက္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီနိုင္ငံမွာက HIV ဟူေသာအသံၾကားလွ်င္ လိင္မႈကိစၥရႈပ္ေပြျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႀကီးကို တပ္လိုက္ၾကသည္။ အျခားနိုင္ငံေတြလို ေဝဒနာရွင္ေတြကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအားေပးဖို႔ ေဝးစြ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေရာဂါထက္ ရွက္စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္မတန္ဘဲ ဆုံးပါးသြားရသည့္ ေဝဒနာရွင္ေတြ ရွိခဲ့သည္။

တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူနည္းစုအခြင့္အေရး

‘ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ျပည္’ ဟူ၍ နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းမွာ ဖြဲ႕သီထားတာ ေတြ႕ရသည္။ အမွန္တကယ္ေရာ အခြင့္အေရးေတြ သာတူညီမွ် ရၾကၿပီေလာဟု တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုေျဖၾကပါမည္နည္း။

အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီတူဆက္ဆံမႈေတြရွိမေနေသးသမွ် ဒီနိုင္ငံမွာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိၿပီဟု မဆိုနိုင္ေသးပါ။ ဆိုခဲ့ပါ လူနည္းစု၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) အားျဖင့္ေရာ၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ (Structure) အားျဖင့္ပါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ပေပ်ာက္သြားမွသာလွ်င္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ယင္းအတြက္ အေျဖက လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို ေလးစားတတ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ယူၾကဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သလိုျဖစ္ေနေသာတည္ေဆာက္ပုံ (Structure) ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) မ်ားကို လိုအပ္သလိုျပဳျပင္တည့္မတ္ယူၾကရပါမည္။ သည္ေနရာတြင္ Structure Change မွာ အသြင္သဏၭာန္ပိုင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၿပီး Culture Change မွာ အႏွစ္သာရပိုင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။

အသြင္သဏၭာန္ပိုင္းအတြက္ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအားျဖင့္ လူနည္းစုဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္၍အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အေျခခံပညာေရးအဆင့္မွစ၍ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတတ္ေစရန္ သြန္သင္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္နိုင္သည္။ အႏွစ္သာရပိုင္းအရဆိုလွ်င္ လက္ရွိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ လူနည္းစုတို႔၏ လူသားအခြင့္အေရးႏွင္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို စာနာေထာက္ထား တတ္လာၾကေစဖို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ လူနည္းစု အခြင့္အေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္တိုက္တြန္းမႈေတြ၊ အသိပညာေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ လူသားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အသားအေရာင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစုကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အိုက္ဒီယို ေလာ္ဂ်ီ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ လိင္စိတ္ႏွင့္ အျခားေသာတန္ဖိုးထားမႈစံမ်ား ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို အားမေပးသင့္ပါ။ တစ္နိုင္ငံတည္းမွာ အတူတကြေနထိုင္ၾကသူမ်ားအၾကားတြင္ ပို၍သတိထားသင့္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို မတူကြဲျပားမႈေတြအေပၚေလးစားတတ္လာဖို႔၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ လူနည္းစုတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ ျဖစ္တည္မႈမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးထားတတ္လာၾကေစဖို႔ တိုက္တြန္းသင့္သည္။မတူညီမႈမ်ားကို ေလးစားတတ္ျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားေသာလူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားတတ္ျခင္းသည္ လူသားမ်ား၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ လူသားယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ဖို႔လိုပါသည္။

အဓိကေတာ့ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လူနည္းစုတို႔၏ေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ခံစားျခင္းျဖင့္ လူသား၏အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ စရိုက္ျဖစ္သည့္ ‘ကိုယ္ခ်င္း စာနာသည့္စိတ္’ (Sympathy) ကို ေမြးျမဳၾကရင္း အမွန္တကယ္ လူသားအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ခြင့္တူညီမွ်မႈရွိသည့္ လူ႕ေဘာင္အသစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ယူၾကပါရန္ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပအပ္ပါသည္။

 ေဆာင္းပါး႐ွင္ - ဝင္းကို 

(#The_Voice_Journal)

Saturday, September 29, 2018

Time-lapse Photography


ကၽြန္ေတာ္ ဒိီေန႕ မွာ time-lapse photography ရုုိက္ပုုံရုုိက္နည္းနဲ႕ မရုုိက္ခင္ ၾကိဳတင္ သိထားသင့္တဲ့ ဗဟုုသုုတေလးေတြကုုိ ေရးေပးခ်င္ပါတယ္။
time-lapse ရုုိက္ၿပီးရင္ တစ္ခါတည္း edit လုုပ္ၿပီး video လုုပ္နည္းပါတစ္ဆက္တည္း ေရးေပးပါမယ္။
Beginner ေတြအတြက္ Time-lapse Photography ကုုိ အစအဆုုံး ကုုိယ့္ဘာသာ ဖန္တီးတတ္သြားေအာင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕  online ေပၚမွာ လွလုုိက္တာ မုုိက္တယ္ကြာ ဆုုိၿပီး ၾကည့္ၾကည့္ေနတဲ့ time-lapse ေတြက ဗီဒီယုုိေတြ ျဖစ္ေနပါလ်ွက္နဲ႕ဘာလုုိ႕ photography ျဖစ္ေနရသလဲဆုုိတာကိုု အရင္ရွင္းျပပါမယ္။

time-lapse ဟာ ကာလအတုုိင္းအတာ တစ္ခုုအထိ subject တစ္ခုုခုု၊ background တစ္ခုုခုုကုုိ (အဲ့ တစ္ခုုခုုဟာ ေရႊ႕လွ်ား (သုုိ႕မဟုုတ္) လႈပ္ရွားေနရပါမယ္) ရုုပ္ေသ ဓါတ္ပုုံေတြ ပုုံေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ဆက္တည္းရုုိက္ၿပီး အဲ့ဒီ ရာေထာင္ခ်ီတဲ့ ဓါတ္ပုုံေတြကိုု တစ္စကၠန္႕ကုုိ ပုုံေပါင္း ၂၄ / ၂၅ / ၃၀ / ၆၀ စသျဖင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ျပသလုုိက္တဲ့ အခါ ဓါတ္ပုုံေတြက လႈပ္ရွားလာသလုုိထင္ရၿပီး ဗီဒီယုုိတစ္ခုုလုုိ ျဖစ္လာတာပါ။
ဒါဟာ ရုုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အေျခခံ နည္းပညာနဲ႕တူပါတယ္။

ဒါဆုုိ အဲ့လုုိ ဓါတ္ပုုံေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရုုိက္ၿပီး ဗီဒီယုုိ ျပဳလုုပ္မယ့္အစား တစ္ခါတည္း ဗီဒီယုုိရုုိ္က္ၿပီး အျမန္ရစ္ျပလုုိက္ရင္ေရာလုုိ႕ေမးစရာရွိပါတယ္။

ဒါလည္း ျဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဗီဒီယုုိတစ္ခုုရဲ႕ရုုပ္ထြက္ ကြာလတီနဲ႕သူတုုိ႕ရဲ႕ storage ေနရာယူမႈေတြေၾကာင့္ time-lapse လုုိ နာရီ၊ ရက္ေတြ၊ လေတြ၊ ႏွစ္ေတြခ်ီၿပီး တစ္ဆက္တည္း ရုုိက္ကူးဖုုိ႕ဆုုိတာ မျဖစ္ႏုုိင္ပါဘူး။

time-lapse မွာ သစ္ပင္တစ္ခုု အေစ့ကေန ေပါက္ဖြားၾကီးျပင္းလာတာ၊ ၾကက္ဥကေန အေကာင္ေပါက္လာတာ၊ ပန္းသီးတစ္လုုံး အေကာင္းကေန ပုုတ္သိုုးသြားတာ၊ ပင္လယ္ထဲမွာ လေတြခ်ီ ခရီးသြားတာ၊ အေဆာက္အဦတစ္ခုု အုုတ္ျမစ္ကေန လုုံးဝၿပီးစီးသြားတဲ့အထိ ေျပာင္းလဲပုုံအဆင့္ဆင့္၊ ေနဝင္ ေနထြက္ခ်ိန္ေတြ၊ ၾကယ္ေတြ ေရႊ႕လ်ားသြားလာတာ ... စသျဖင့္ အမ်ားၾကီး အမ်ားၾကီးကုုိ မိမိ ဖန္တီးႏိုုင္သလုုိ စိတ္ကူးရွိသလုုိ ရုုိက္ကူးဖန္တီးလုုိ႕ရပါတယ္။ အဲ့လုုိ အခ်ိန္ကာလ အၾကာၾကီးရဲ႕ေျပာင္းလဲပုုံကုုိ လွလွပပ ပုုံေဖာ္ျပသခ်င္ရင္ေတာ့ time-lapse က အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေနဦးမွာပါ။*** Time-lapse ရုိက္ဖုုိ႕ အတြက္ လုုိအပ္တာေတြကေတာ့ 

1) မပါမျဖစ္ ကင္မရာေပါ့ (DSLR/ Mirrorless/ compact camera/ smart phone အဆင္ေျပတာနဲ႕ရုိက္ႏုုိင္ပါတယ္။ DSLR နဲ႕ Mirrorless ကေတာ့ ဦးစားေပးပါ။)

2) time-lapse ရုုိက္ဖုုိ႕အတြက္ field of view က်ယ္က်ယ္ရတဲ့ wide angle lens ေတြလည္းလုုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ background ေတြ foreground ေတြက ရႈပ္ေထြးေနတယ္ dead space ေတြမ်ားေနတယ္ဆုုိရင္ေတာ့ zoom lens ေတြကိုု အသုုံးျပဳၿပီး subject တစ္ခုုခုုကုုိ ဦးစားေပး ရုုိက္ကူးသင့္ပါတယ္။

3) ထုုံးစံအတုုိင္း လုုိအပ္မွာက tripod ေတာင့္ေတာင့္တစ္ခုုပါ။ နာရီနဲ႕ ခ်ီၿပီး တစ္ခါတစ္ရံေလတုုိက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြမွာလည္း အသုုံးျပဳရမွာမုုိ႕  အခ်ိန္ျပည့္ မလႈပ္မရွားပဲရုုိက္ကူးႏုုိင္ေအာင္ ေတာင့္တင္းခုုိင္မာတဲ့ tripod ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုု လုုိအပ္ပါတယ္။

4) Intervalometer ပါဝင္တဲ့ shutter remote cable တစ္ခုု၊ battery အားကုုန္သြားတဲ့ ျပႆနာကင္းေအာင္ wireless ထက္ cable ကုုိ ပိုုဦးစားေပးပါတယ္။ (တစ္ခ်ိဳ႕ကင္မရာေတြမွာလည္း  Intervalometer built in ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္ဆုုိရင္လည္း  Intervalometer cable မယူခဲ့လည္း ရပါတယ္။) ကၽြန္ေတာ့ကင္မရာမွာေတာ့ interval timer shooting ပါဝင္တဲ့အတြက္ အဲ့တာနဲ႕ပဲရုုိက္ကူး ျပသပါမယ္။

5) ၿပီးရင္ အားအျပည့္သြင္းထားတဲ့ battery နဲ႕ storage မ်ားၿပီး writer speed ျမန္တဲ့ memory card လုုိပါမယ္။ အဲ့တာက ရုုိက္တဲ့အပိုုင္းေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ရွင္းျပေပးပါမယ္။ တကယ္လုုိ႕  battery grip နဲ႕ဆုုိရင္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္။

ခုုကေတာ့ ဒါေလာက္ပါပဲ။ တျခားေတာ့ ထူးထူးေထြေထြ မလုုိပါဘူး ပုုံမွန္ ကိုယ္သုုံးေနက် ဟာေတြပဲေပါ့။
filter ေတြနဲ႕ရုုိက္ခ်င္တယ္ဆုုိရင္ေတာ့ filter ေတြ ယူခဲ့ေပါ့ေနာ္။
------------------------------------------------

အုုိေက….! Time-lapse အတြက္ gear ေတြရၿပီဆုိေတာ့ မရုုိက္ခင္ ၾကိဳသိထားသင့္တာေတြကုုိအရင္ရွင္းျပပါမယ္။

1) ဘယ္ေလာက္ မိမိနစ္ၾကာၾကာ time-lapse ဗီဒီယုုိလုုိခ်င္တာလဲ

2) မိမိဘယ္ေလာက္ မိနစ္ၾကာၾကာ ရုုိက္ခ်င္တာလဲ

3)ဘယ္ေလာက္ မိနစ္ၾကာၾကာ မိမိရုုိက္ကူးမယ့္ေနရာက အခ်ိန္ရမွာလဲ စတာေတြကုုိ ၾကိဳေတြးထား သိထားဖုုိ႕လုုိပါတယ္။

time-lapse မွာ အခ်ိန္တြက္ရင္ interval time က အေရးၾကီးပါတယ္။ interval time ဆုုိတာက လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ဓါတ္ပုုံတစ္ပုုံနဲ႕တစ္ပုုံၾကား ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ျခား ရုုိက္ကူးမွာလဲေပါ့။

အဲ့တာ မေျပာခင္ frame per second (fps) အေၾကာင္းအရင္ေျပာရေအာင္ဗ်ာ။
fps က မိတ္ေဆြတုုိ႕အကုုန္ၾကားဖူးမွာပါ။ ကင္မရာ ဝယ္ရင္ ဆိုုင္မွာ ဒါ ဘယ္ေလာက္ fps ရလဲ ဘာညာေမးဖူးမွာပါ။ တစ္စကၠန္႕အတြင္းမွာ အျမန္ဆုုံး ဓါတ္ပုုံဘယ္ႏွစ္ပုုံရုုိက္ႏုုိင္လဲဆုုိတာကုုိေပါ့။ 5 fps, 10 fps, 12 fps စသျဖင့္သိၿပီးၾကမွာပါ။

time-lapse မွာက်ေတာ့ fps က တစ္စကၠန္႕အတြင္းမွာ ဓါတ္ပုုံဘယ္ႏွစ္ပုုံျပမွာလဲကုုိ ဆုုိလုုိပါတယ္။ cinematic film ေတြမွာ 24 fps ကုုိ standard အေနနဲ႕ထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ႏုုိင္ငံေတြက် 30 fps က standard ပါ။ time-lapse ကုိေတာ့ အနည္းဆုုံးေတာ့ 24 fps  ေလာက္ေတာ့ ျပထားသင့္ပါတယ္။ fps မ်ားေလ ဗီဒီယုုိက ၾကည့္ရတာ ပုုိအဆင္ေျပေလပါပဲ။  ဒါေပမယ့္ fps မ်ားေလ မိတ္ေဆြရုုိက္ကူးရမယ့္ ဓါတ္ပုုံအေရအတြက္လည္း မ်ားလာေလပါပဲ။ ဓါတ္ပုုံပုုိမ်ားလာရင္ ရုုိက္ကူးရမယ့္ အခ်ိန္ပုုိမ်ားလာမယ္ေပ့ါေလ။

1) ဥပမာ မိတ္ေဆြက 24 fps နဲ႕ ၁၀ စကၠန္႕စာ time-lapse တစ္ခုု ရုုိက္ကူးမယ္ပဲထားပါေတာ့။ ဒါဆုုိရင္ 10 second x 24 fps = 240 photos ပါ။ ၁၀ စကၠန္႕စာအတြက္ မိတ္ေဆြလုုိအပ္မယ့္ ဓါတ္ပုုံက 240 ဆုုိရင္ရပါၿပီ။ တကယ္လုုိ႕    ၁၀ စကၠန္႕ကုုိပဲ 60 fps နဲ႕ထားခ်င္တယ္ဆုုိ မိတ္ေဆြလုုိအပ္မယ့္ ဓါတ္ပုုံက 600 ျဖစ္သြားပါမယ္။ ဒီသေဘာပါ..။ အဲ့ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြက အရင္ဆုုံး အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာရုုိက္ႏုုိင္မွာလဲ ဒါမွမဟုုတ္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဗီဒီယုုိကိုု လုုိခ်င္တာလည္းရယ္ ဘယ္ေလာက္ fps နဲ႕ဗီဒီယုုိ ျပဳလုုပ္မွာလဲကုုိ အရင္စဥ္းစားထားရပါမယ္။

2) တစ္ခါတစ္ေလ ကုုိယ္က အခ်ိန္ေတြအရမ္းပုုိေနတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း စာအုုပ္ေလးဖတ္ရင္း time-lapse ရုုိက္ခ်င္တယ္ဆုုိရင္ေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ကုုိယ္ၾကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ tripod ခ် composition ယူၿပီး exposure ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။ စမ္းရုုိက္ၾကည့္ပါ။ စိတ္တုုိင္းက်ၿပီဆုုိရင္ interval time ကုုိ ေအာက္မွာ ေရးေပးထားတဲ့အခ်ိန္ေတြထဲက သင့္ေတာ္တာတစ္ခုုခုုကိုု ယူသုုံးၿပီး photo count ကုုိ infinity မွာထား၍ camera battery မကုုန္မခ်င္း၊ memory card မျပည့္မခ်င္း၊ ဒါမွမဟုုတ္ မိမိဖတ္ေနတဲ့ စာအုုပ္မၿပီးမခ်င္း :P  ရုုိက္ေပးေနၿပီး၊ ၿပီးသြားမွ ရလာသမ်ွဓါတ္ပုုံေတြကုုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲထည့္ edit လုုပ္ၿပီး မိမိထားခ်င္တဲ့ fps နဲ႕ time-lapse video လုုပ္လုုိက္ရင္ သူရခ်င္တဲ့ ၾကာခ်ိန္ရလာမွာပါ။

3) တကယ္လုုိ႕မိမိရုုိက္ကူုုးမယ့္ေနရာက ၁၅ မိနစ္ပဲအခ်ိန္ရမယ္ဆုုိရင္ ဒါကေတာ့ အတြက္အခ်က္ေတြ လုုိုလာပါၿပီ။
၁၅ မိနစ္စာ ရုုိက္ကူးခြင့္ရမယ့္ အခ်ိန္အတြက္ 24 fps နဲ႕ျပဳလုုပ္ခ်င္တာဆုုိရင္၊ ၿပီးေတာ့ interval time ကလည္း 3 seconds နဲ႕ရုုိက္ရမယ္ဆုုိရင္….
**  15 minutes x 60 seconds = 900 seconds
**  900 seconds ÷ 3 seconds interval = 300 photos
**  300 photos ÷ 24 fps = 12.5 seconds video ၾကာခ်ိန္ရလာပါမယ္။

တကယ္က ဘာလုုိ႕လုုိက္တြက္ျပေနတာလဲ မသိဘူးေနာ္။ ၁၅ မိနစ္စာ အခ်ိန္ၾကည့္ရုုိက္။ ရခ်င္သေလာက္ပုုံရလာမယ္။ ရလာသေလာက္ပုုံကုုိ လုုပ္ခ်င္တဲ့ fps နဲ႕လုုပ္လုုိက္၊ ရခ်င္တဲ့ ဗီဒီယုုိၾကာခ်ိန္ရလာမွာပဲကုုိ …. :P

*** အေျခအေနအလုုိက္ ျခံဳငုုံၿပီး Interval time ကုုိ ထားသင့္တဲ့ အခ်ိန္မ်ား (tips ပါ အတိအက်မဟုုတ္ပါ)

• လမ္းမေပၚမွာ လူေတြ ပုုံမွန္တုုိင္း လမ္းေလ်ွာက္ေနၾကတာဆုုိ ၂ စကၠန္႕ခန္႕
• တိမ္ေတြ အရမ္းျမန္ျမန္သြားေနတယ္ဆုုိ  ၃ စကၠန္႕ခန္႕
• တိမ္ေတြ သိပ္လည္းမေႏွး၊ သိပ္လည္းမျမန္တဲ့ အေျခအေနမွာဆုုိ ၅ စကၠန္႕ခန္႕
• တိမ္ေတြ ခပ္ျဖည္းျဖည္းသြားေနတဲ့အေျခအေနမွာဆုုိ  ၁၀ စကၠၠန္႕ခန္႕
• ေနသြားရာ လမ္းေၾကာင္းကိုု ရုုိက္ခ်င္တာဆုုိ  ၃၀ ~ ၆၀ စကၠန္႕ခန္႕
• ညမွာ ၾကယ္ေတြ လာေတြ သြားရာ လမ္းေၾကာင္းကိုု ရုုိက္ခ်င္တာဆုုိ ၂၀ ~ ၄၅ စကၠန္႕ခန္႕
စသျဖင့္ အဆင္ေျပသလုုိ ထားၿပီးရိုုက္ကူးႏုုိင္ပါတယ္။

*** Time-lapse စတင္ရုုိက္ကူးရန္

1) Composition ရွာၿပီး အစမ္းရုုိ္က္ၾကည့္ပါ။

ထုုံးစံအတိုုင္း tripod ေထာက္၊ ကင္မရာတင္ၿပီး စိတ္ၾကိဳက္ composition ရွာပါ။ compositon ရၿပီဆုုိရင္ အစမ္း ၁ ပုုံ၊ ၂ ပုုံအရင္ရုုိက္ၾကည့္ပါ။ မလုုိတာေတြ ပါေနမလား၊ ကုုိယ္လုုိခ်င္တဲ့ field of view ရမရ၊ ၿပီးရင္ အလင္းအေမွာင္ကိုုလည္း Histogram မွာ စစ္ၾကည့္ပါ။ time-lapse စရုုိက္ၿပီဆုုိရင္ ပထမဆုုံး ပုုံအတုုိင္း အကုုန္က ထပ္တူထြက္လာမွာမုုိ႕ ေနာက္မွ စိတ္တုုိင္းမက် ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေပးလုုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြ shutter count ေတြ ႏွေျမာဖုုိ႕ေကာင္းပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ depth of field မ်ားမ်ားရေအာင္ Aperture ကုုိ f8 to f16 ေလာက္နဲ႕ ရုုိက္သင့္ပါတယ္။ ညဘက္ဆုုိရင္ေတာ့ အသုုံးျပဳထားတဲ့ lens ေပၚမူတည္ၿပီး f2.8 to f4 ~ f8  ေလာက္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ time-lapse လုုပ္တဲ့အခါ ပုုံေတြမွာ motion ပုုိ smooth ျဖစ္ေအာင္ shutter speed ကုုိ 1/30th ~ 1/60thဝန္းက်င္ေလာက္သာ ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါက tips ေပးတဲ့သေဘာပါ။ မိမိဘာသာ အဆင္ေျပသလုုိ ရုုိက္ကူးႏုုိင္ပါတယ္။

2) Manual Mode (M) or Aperture Priority (A / AV) နဲ႕ရိုုက္ပါ။

Time-Lapse ကုုိလည္း Manual Mode နဲ႕ သာဦးစားေပးရုုိက္ကူးသင့္ပါတယ္။ ဘာလုုိ႕ M နဲ႕ရုုိက္လည္းဆုုိတာ အမ်ားၾကီးလည္း ေရးေပးဖူးၿပီးသားဆုုိေတာ့ အက်ယ္ခ်ဲ႕မရွင္းျပေတာ့ပါဘူး။ ပုုံတုုိင္းမွာ တူညီတဲ့ exposure နဲ႕ုဆုုိ post-production လုုပ္တဲ့အပိုုင္းမွာ အဆင္ေျပသလုုိ ၾကည့္ရတာလည္း ပုုိေခ်ာေမြ႕ေစမွာပါ။ သုုိ႕ေပမယ့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာရွိပါေသးတယ္။ Manual နဲ႕ က အလင္းအေမွာင္ ျငိမ္ေနတဲ့ မွန္ေနတဲ့ ေန႕လည္ခင္းလုုိ အေျခအေနမ်ိဳးေတြနဲ႕ဆုုိ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ သုုိ႕ေပမယ့္ ေနဝင္ခ်ိန္ ေနထြက္ခ်ိန္လုုိ၊ day to night / night to day လုုိ
 အလင္းအေမွာင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး ေတြမွာဆုုိရင္ေတာ့ beginner ေတြအေနနဲ႕  Aperture Priority mode နဲ႕ရုုိက္ကူးတာ ပုုိအဆင္ေျပမွာပါ။ သူက Aperture, ISO ကုုိ အေသထိန္းထားေပးၿပီး shutter speed ကုုိ အတင္အခ်လုုပ္ေပးမွာမုုိ႕  ပုုံတုုိင္း exposure မွန္ေနေစဖုုိ႕  အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။ ကၽြမ္းက်င္ နားလည္သြားၿပီဆုုိရင္ေတာ့ Manual mode နဲ႕ပဲကိုုယ္တုုိင္ ျပင္ပ အေျခအေနကုုိ ၾကည့္ၿပီး exposure ကုုိယ္တုုိင္ထိန္းကာ ရုုိက္ကူးလုုိ႕ရပါတယ္။
Shutter Priority နဲ႕ေတာ့ မရုုိက္သင့္ပါဘူး။ သူက shutter အေသထားရင္ exposure မွန္ဖိုု႕ aperture ကုုိ အက်ဥ္းအက်ယ္ လုုိက္လုုပ္ေနမွာဆုုိေတာ့ depth of field ေတြလြဲၿပီး timelapse video ထဲမွာ တလြဲပုုံေတြ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

3) White Balance ကုုိ Auto မထားပဲ တစ္ခုုခုု သတ္မွတ္ေပးထားပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ပုုံမွန္အားျဖင့္ White Balance ကုုိ  Auto နဲ႕ထားရုုိက္ဖုုိ႕ေျပာေလ့ရွိေပမယ့္ ဒီေနရာမွာေတာ့ white balance ကုုိ daylight လုုိ cloudy လုုိ ျပင္ပအေျခအေနနဲ႕သက္ဆုုိင္တဲ့ mode တစ္ခုုခုုမွာထားသင့္ပါတယ္။ w-b ကုုိ auto ထားခဲ့မယ္ဆုုိရင္ သူက ျပင္ပ အလင္းေရာင္ကုုိ တြက္ခ်က္ၿပီး လိုုက္ေျပာင္းေပးေနမွာမုုိ႕ ပုုံေတြမွာ မတူညီတဲ့ w-b ေတြနဲ႕ဆုုိ edit ျပန္လုုပ္တဲ့အခ်ိန္ အလုုပ္ပုုိသလုုိ jpeg နဲ႕ရုုိက္ေလ့ရွိသူဆုုိရင္ေတာ့ သြားၿပီေပ့ါေလ။

4) Raw or Jpeg ?

မိမိက အလြယ္တကူ ေလ့က်င့္ ေလ့လာ၊ စမ္းသပ္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးရုုိက္ကူးခ်င္တာ၊ edit လည္း သိပ္မလုုပ္ခ်င္တာ၊ ဒါမွမဟုုတ္ memory card storage နည္းေနတာဆုိရင္ေတာ့ jpeg နဲ႕သာ ရုုိက္ကူးၿပီး၊ တျခားအေျခအေနေတြဆုုိရင္ေတာ့ Raw နဲ႕ပဲ ရုုိက္ကူးသင့္ပါတယ္။ ဘာလုုိ႕လဲ ထပ္မရွင္းေတာ့ပါ။

5) Auto Focus နဲ႕  Stabilizer (VR, IS) ကုုိ off ေပးထားပါ။

Composition ရၿပီး စိတ္တုုိင္းက်ၿပီဆုုိရင္ auto focus ကုုိ manual ေျပာင္းထားပါ။ ဒါက ရုုိက္ကူးေနရင္း focus out သြားမယ့္ အေျခအေနကုုိ ကာကြယ္ဖုုိ႕ပါ။ ၿပီးရင္ lens stabilizer ကုုိလည္း off ေပးထားပါ။ tripod ေပၚတင္ထားၿပီးသားမုုိ႕ stabilization လုုိက္လုုပ္ေပးဖုုိ႕မလုုိေတာ့သလုုိ။ တခါတစ္ရံ stabilizer ကုုိယ္တုုိင္က လႈပ္ရွားမႈကုုိ ျဖစ္ေစတတ္တာမိုု႕ပါ။

6) Battery နဲ႕ memory card

ရုုိက္ကူးေနရင္ ပုုံေတြ အကုုန္မရေသးခင္ battery အားကုုန္သြားတာ မျဖစ္ေအာင္ အားအျပည့္သြင္းထားတဲ့ battery နဲ႕ရိုုက္ပါ။ Grip တပ္ထားရင္လည္း battery ၂ လုုံးစာဆုုိေတာ့ ပုုိအဆင္ေျပပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုုက ရုုိက္ကူးေနရင္း memory ကဒ္ျပည့္သြားတာ မျဖစ္ေအာင္ ကဒ္အလြတ္တစ္ခုု ထည့္ရုုိက္ပါ။ format ပါ ခ်ထားလုုိက္ရင္ ပုုိေကာင္းပါတယ္။
Battery မလုုိအပ္ပဲ မကုုန္ေအာင္ ေခြ်တာဖုုိ႕အတြက္ image review ဖြင့္ထားရင္ off ထားပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကင္မရာေတြမွာ auto power off function ပါတာမ်ိဳးရွိခဲ့ရင္ disable လုုပ္ေပးထားဖုုိ႕လည္းလုုိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ landscape photographer ေတြဖြင့္ထားတတ္တဲ့ Long exposure Noise reduction  (LR Noise Reduce) ဖြင့္ထားခဲ့ရင္ Off ေပးထားပါ။
(ပုုံေေတြမွာ ၾကည့္ႏုုိင္ပါတယ္)

7) time-lapse ရုုိက္ဖုုိ႕ရာအတြက္ shooting menu ထဲက interval timer shooting ကုုိသြားၿပီး interval time နဲ႕ number of count ကုုိ set လုုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ Nikon ထဲမွာကပါၿပီးသားမုုိ႕  intervalometer cable မသုုံးတာပါ။ ဝယ္ထားၿပီးသားလည္း မရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ cable မွာ set လုုပ္တာကိုုေတာ့ မျပေတာ့ပါဘူး သေဘာတရားက အတူတူပါပဲ။

ဒါဆုုိရင္ေတာ့  လုုိအပ္တဲ့ setting အကုုန္ ခ်ိန္ၿပီးသြားၿပီမုုိ႕ shutter ကုုိ ႏွိပ္ကာ time-lapse စတင္ရုုိက္ကူးႏုုိင္ပါၿပီ။***************************************************
*** Making video for time-lapse
ဓါတ္ပုုံရုုိက္တာ ၿပီးသြားၿပီဆုုိေတာ့ ယခုု Post-production (Editing) အပုုိင္းကိုု ဆက္ေရးေပးပါမယ္။ ဒါက် လက္ေတြ႕ျပမွရမွာမုုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ နမူနာပုုံေတြလည္း ထည့္ေပးထားပါတယ္။ ပုုံေတြမွာလည္း အညႊန္းေရးေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ပုုိင္းက် LR editing tutorial ေတြကုုိ ဗီဒီယုုိနဲ႕လုုပ္ေပးမွာမုုိ႕ခဏ ေစာင့္ေပးပါဦးလုုိ႕ေတာင္းပန္ပါတယ္။ (ခဏခဏ ေမးထားေပးမယ့္ မလုုပ္ႏုုိင္ေသးလုုိ႕ပါ၊ မခက္ခဲေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္ေပးလိုု႕မရေသးလုုိ႕ပါ) :’(

ၿပီးေတာ့ ယခုုပုုံေတြက ဒီ tutorial ျပဖုုိ႕အတြက္ ၁၀ စကၠန္႕စာ အၾကမ္းရိုုက္လာတာပါ။ HD က storage နည္းေနလုိ႕ယခင္ time-lapse ေတြက လုုပ္ၿပီးတာနဲ႕ Raw ေတြ ဖ်က္ဖ်က္ပစ္ရလုုိ႕ မရွိေတာ့လုုိ႕ပါ။ အဲ့ေတာ့ ယခုု tutorial time-lapse video ကုုိေတာ့ မျပေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ပုုိစ့္မွ youtube ေပၚက နမူနာ time-lapse ေတြ ေလ့လာဖုုိ႕တင္ေပးထားပါမယ္။

* Edit in Lightroom


1) ရလာတဲ့ ဓါတ္ပုုံေတြကိုု folder အသစ္တစ္ခုု ေဆာက္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာထဲထည့္ထားပါ။ ၿပီးရင္ LR ထဲ  import လုုပ္လုုိက္ပါ။ ပုုံေတြရာေထာင္ခ်ီေပမယ့္ ကိစၥမရွိပါဘူး… ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕တစ္ပုုံုုကုုိပဲEdit လုုပ္ရင္ရပါတယ္။ က်န္တာေတြကိုု အကုုန္ Sync လုုပ္လုုိက္မွာပါ။ ပထမဆုုံးပုုံ (သုုိ႕) အလင္းအေမွာင္ စိတ္တုုိင္းက်တဲ့ပုုံကုုိ ေရြးၿပီး မိမိ စိတ္တုုိင္းက် ျပင္ဆင္ edit ပါ။ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီဆုုိရင္ ပုုံေတြအကုုန္ Select All (Ctrl + A / Command + A) မွတ္ၿပီး ဓါတ္ပုုံ ညာဘက္ ေအာက္နားေလးက  auto sync ကုုိ ႏွိပ္လုုိက္ပါ။ အဲ့မွာ check လုုပ္စရာ တစ္ခုုေပၚလာပါမယ္။ OK ေပးပါ။
2) ၿပီးရင္ file menu ထဲက export လုုပ္ၿပီး JPEG file ေတြကိုု folder တစ္ခုုထဲ save ေပးလုုိက္ပါ။
3) ဒါဆုုိ LR နဲ႕လုုပ္စရာ ၿပီးပါၿပီ။  export လုုပ္ခ်ိန္ကုုိေတာ့ ပုုံအေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး အေတာ္ၾကာေစာင့္ရပါတယ္။ အေညာင္းအညာ ေျဖခ်ိန္ရတာေပ့ါ။

* Making video by Photoshop


ဒီအဆင့္မွာ တကယ္တမ္းေတာ့ Video ျပဳလုုပ္နည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေဆာ့ဝဲေတြကေန Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Final Cut Pro  စသျဖင့္ နည္းမ်ားစြာရွိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လူတိုု္င္းမွာ အလြယ္တကူရွိၿပီး  သုုံးလည္းသုုံးတတ္ၾကတဲ့ Photoshop နဲ႕ပဲျပဳလုုပ္ျပပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့ Photoshop CC ပဲရွိတာမုုိ႕ ယခင္ CS5, CS6 ေတြမွာ လုုပ္ပုုံလုုပ္နည္း နည္းနည္းကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားမွာမုုိ႕ သည္းခံေပးပါ။ လုုိက္စမ္းလုုပ္ၾကည့္ရင္း လုုပ္တတ္သြားမွာပါ။

1) PS မွာ file menu ထဲက Open ကုုိႏွိပ္ၿပီး ခုုန ဓါတ္ပုုံေတြ save ထားတဲ့ folder ကုုိသြားပါ။ ပထမဆုုံးပုုံကုုိ select လုုပ္ၿပီး ဘယ္ဘက္ေထာင့္က Option ကုုိႏွိပ္ကာ Image Sequence ကုုိအမွန္ျခစ္ထည့္ေပးပါ။ Format မွာ JPEG က ေရြးၿပီးသားဆုုိေတာ့ မလုုိေတာ့ပါဘူး။
2) Frame Rate ေရြးခုုိင္းတဲ့ေနရာမွာ ကိုုယ္ထားခ်င္တဲ့ Frame Rate ေရြးေပးပါ။ ၿပီးရင္ OK ..
3) Window menu ထဲက Timeline ကုုိ ဖြင့္ေပးပါ။ (မဖြင့္ရေသးရင္)
4) ဒါဆုုိရင္ ေအာက္က timeline မွာ ဗီဒီယုုိ ေပၚေနပါၿပီ။ မိနစ္ဘယ္ေလာက္စာ၊ စကၠန္႕ဘယ္ေလာက္စာလဲဆုုိတာလည္း ၾကည့္လုုိ႕ရပါတယ္။
5) ခုုက background audio ထည့္တဲ့အပုုိင္းပါ။ ဒီတုုိင္း time-lapse video ၾကီးထက္စာရင္ background audio ေလးနဲ႕ဆုုိ ပုုိၿပီး ၾကည့္ေပ်ာ္ရႈေပ်ာ္ရွိသြားတာေပါ့။ time-lapse video မွာ ရွိတဲ့အခ်ိိန္အတုုိင္း ထည့္ခ်င္တဲ့ audio file ကုုိ အတိအက် အရင္ ျဖတ္ထုုတ္ထားတာ ပုုိေကာင္းပါတယ္။ PS ထဲမွာ ခ်ိန္ညွိရ ပုုိလြယ္သြားေအာင္ပါ။ ခုုက ၁၀ စကၠန္႕စာေတြလုုိ႕ပဲသေဘာထားပါမယ္။
6) Audio Track ေဘးနားက ဂီတ သေကၤတပုုံေလးကိုု ႏွိပ္လုုိက္ၿပီး Add Audio ကုုိ ႏွိပ္ပါ။ မိမိထားခ်င္တဲ့ အသံဖုုိင္ကုုိေရြးၿပီး import လုုပ္ပါ။ ဒါဆုုိရင္ video နဲ႕ audio အေပၚေအာက္ ပူးတြဲျပေနပါလိမ့္မယ္။
7) Play သေကၤတေလးကိုု ႏွိပ္ၿပီး ရုုပ္နဲ႕အသံ ကုုိက္ညီေအာင္ စိတ္တုုိင္းက် ခ်ိန္ညွိပါ။
8) အုုိေကၿပီဆုုိရင္ File menu ထဲက export ကုုိသြားၿပီး Render Video ကုုိေရြးေပးပါ။
9) က်လာတဲ့ box ထဲမွာ မိမိျပင္ခ်င္တာရွိ ျပင္ဆင္ၿပီး (ဘာမွမျပင္လည္းရပါတယ္) Render လုုပ္ေပးလုုိက္ပါ။ ဒါဆုုိရင္ ကုုိယ္လုုိခ်င္ေနတဲ့ Time-Lapse video တစ္ခုု ရလာပါၿပီ။ render time ကေတာ့ video ရဲ႕ ၾကာခ်ိန္နဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕  performance  ေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ေအးေဆးေကာ္ဖီေသာက္ၿပီး ႏွပ္ေနႏုုိင္ပါၿပီ။
10) ဒါဆုုိရင္ေတာ့ time-lapse video တစ္ခုု အစကေန အဆုုံး ကိုုယ္တုုိင္ ဖန္တီးလုုိ႕ရသြားပါၿပီ။

***** တျခားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား

Tripod ေပၚတင္ၿပီး အေသထားရုုိက္ကူးရတဲ့ static time-lapse ေတြအျပင္ timer နဲ႕ေရွ႕တုုိးေနာက္ဆုုတ္၊ ေဘးဘယ္ညာ ေရႊ႕လ်ားၿပီးရုုိက္ကူးလုုိ႕ရတဲ့ motion gear ေတြနဲ႕လည္း time-lapse ကုုိ ရုုိက္ကူးလုုိ႕ရပါတယ္။ အဲ့လုုိ gear ေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႕ဆုုိရင္ ရုုပ္ပုုံေတြက ပုုိၿပီး သက္ဝင္လႈပ္ရွားၾကည့္လုုိ႕ေကာင္းေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပုုိက္ဆံပုုိကုုန္ပါတယ္၊ ဝယ္ရတဲ့အတြက္ :P ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း အဲ့ gear ေတြမရွိေသး၊  မဝယ္ႏိုုင္ေသးေတာ့ ဒီအပုုိင္းကုုိေတာ့ လက္ေတြ႕မရုုိက္ၾကည့္ရေသးလုုိ႕ခ်န္ထားခဲ့ပါ့မယ္။ အဲ့လုုိ ရုုိက္လုုိ႕ရတယ္လုုိ႕ပဲ information ေပးတာပါ။

တျခားတစ္ခုုက Time-lapse တုုိ႕ Star-trials တိုု႕ဆုုိတာ shutter ကိုု ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အသုုံးျပဳရလုုိ႕ shutter count တက္ေစ (ထိေစ) ႏုုိင္ပါတယ္။ ဒါကုုိလည္း သိထားရမွာပါ။ အဲ့တာမိုု႕တစ္ခ်ိဳ႕  ဓါတ္ပုုံဆရာေတြဟာ T-L ကုုိ သူတုုိ႕ရဲ႕ ေလ့လာခါစ ကင္မရာအေဟာင္းေလးေတြနဲ႕ရုုိက္ၿပီး အဓိက ကင္မရာကုုိေတာ့ ရုုိးရုုိး shooting ေတြမွာသာ ရုုိက္ေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္လုုိ႕ ကုုိယ္ camera upgrade လုုပ္ျဖစ္ရင္လည္း မိမိကင္မရာအေဟာင္းေလးေတြ မေရာင္းရက္ရင္ အဲ့လုုိ သုုံးလုုိ႕ရပါတယ္လုုိ႕… အၾကံျပဳရင္း ယခုု Post ကုုိ ဒီမွာပဲ နိဂုုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုုံး ဓါတ္ပုုံလွလွေလးမ်ား ရုုိက္ႏုုိင္ၾကပါေစ။

သိလုုိတာရွိ၊ မရွင္းတာရွိရင္ comment မွာျဖစ္ျဖစ္ chat box မွာျဖစ္ျဖစ္ေမးထားခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္ လုုိင္းသုုံးျဖစ္တဲ့အခါ ျပန္ေျဖေပးထားမွာပါ။
ၿပီးေတာ့ ယခုု post က ပုုံေတြကုုိလည္း ၾကည့္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာေတြကိုု ပုုံေတြမွာ ျပန္ရွင္းျပထားပါတယ္။


#Time_lapse_Photography
#Photography
#Knowledge_Sharing
#ဓါတ္ပုုံပညာ
#Admin

Friday, September 28, 2018

၀က္သားႏွင့္ သရက္သီးခ်ဥ္စပ္သုပ္ - အသီးအရြက္စံုဟင္းရည္ - ပူဒီနာငါးပိေထာင္း

၀က္သားႏွင့္ သရက္သီးခ်ဥ္စပ္သုပ္


ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
ဝက္သားသံုးထပ္သား  –  ၃၀ဝ ဂရမ္
သရက္သီးစိမ္း  –  ၁ လံုး
ၾကက္သြန္နီ  –  ၁ လံုး
င႐ုတ္သီးစိမ္း  –  ၇ ေတာင့္ခန္႔
နံနံပင္  –  အနည္းငယ္
ခရမ္းခ်ဥ္သီး  –  ၁ လံုး
ေျမပဲဆံ  –   စားပြဲဇြန္း ၂ ဇြန္း (ေထာင္းၿပီး)
ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္  –  စားပြဲဇြန္း ၁ ဇြန္း
ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္  –  စားပြဲဇြန္း ၂ ဇြန္း
ဆား  –  အနည္းငယ္
သၾကားရည္  –  အနည္းငယ္
ငံျပာရည္ အၾကည္  –  လိုအပ္သလို
သံပရာသီး  –  ၁ လံုး

ျပဳလုပ္နည္း
၁။       ဝက္သားကို ေရ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ နံနံပင္ (အျမစ္)၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္ အၾကည္၊ င႐ုတ္ေကာင္း မႈန္႔တို႔ျဖင့္ ႏူးအိလာေအာင္ ျပဳတ္ပါ။
၂။       ဝက္သားႏူးအိသြားၿပီဆိုလွ်င္ အေအးခံၿပီး ပါးပါးလွီးထားပါ။
၃။       ဇလံုတစ္လံုးထဲ ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ဝက္သား၊ သရက္သီးတစ္ျခမ္း (အခြံႏႊာ ပါးပါးလွီး)၊ င႐ုတ္သီး (ပါးပါးလွီး)၊ နံနံပင္(ပါးပါးလွီး)၊ သံပရာတစ္လံုး အရည္ညႇစ္ၿပီး အခြံပါထည့္၊ အရသာမ်ားႏွင့္ က်န္တဲ့ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးထည့္ၿပီး နယ္ၿပီး သုပ္ပါ။
၄။       အရသာမွာ ခ်ဥ္၊ စပ္၊ ဆိမ့္ၿပီး ခ်ိဳတဲ့အရသာရၿပီဆိုလွ်င္ ထမင္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စားလို႔ရပါၿပီ။

*        ဒီအသုပ္ေလးက ဝက္သားရဲ႕ အီတဲ့အရသာနဲ႔ သရက္သီးရဲ႕ခ်ဥ္တဲ့အရသာႏွစ္ခုကို မွ်တေအာင္ ဖန္တီးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္ကို ထူးျခားၿပီး အရသာ တကယ္ရွိတယ္ဗ်ာ။
          သရက္သီးက အရမ္းခ်ဥ္ေနမယ္ဆိုရင္ သံပရာမထည့္ပါနဲ႔။ သၾကားရည္နည္းနည္း ပိုထည့္ေပးပါ။ အခ်ဥ္အရသာႀကိဳက္တယ္ဆိုလွ်င္ သၾကားရည္မထည့္ဘဲ သုပ္လည္း ရပါတယ္။
          ေနာက္တစ္ခုက ဝက္သား အရမ္းႏူးျပဲသြားေအာင္ မျပဳတ္ပါနဲ႔။ ႏူးၿပီး အေခါက္ေလးက နည္းနည္းေလး အိၿပီး မာဆတ္ဆတ္ေလးျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
          သုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဝက္သားျပဳတ္ရည္ေလး နည္းနည္းထည့္ၿပီး သုပ္ၾကည့္ပါ။ ပိုစားေကာင္းပါတယ္။
          င႐ုတ္သီးအျပင္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ထည့္ၿပီးသုပ္လည္း ရပါတယ္။ ဝက္သားျပဳတ္ထားတဲ့ အရည္ကိုလည္း အရသာျပင္၊ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ (သို႔) နံနံပင္ထည့္ၿပီး ဟင္းခ်ိဳလုပ္ေသာက္လို႔ ရပါေသးတယ္။
          အိုေက… ဒါဆိုရင္ ဒီတစ္ပတ္ ပိတ္ရက္ေလးမွာ ဝက္သားႏွင့္ သရက္သီးခ်ဥ္စပ္သုပ္ေလး သုပ္စားလို႔ရၿပီေပါ့ဗ်ာ။

ခ်က္ျပဳတ္ျပသူ - အံ့၀င့္ထြဋ္ (MRTV4)

အသီးအရြက္စံုဟင္းရည္


 ဒီအသီးအရြက္စံုဟင္းရည္ကို တိုင္းရင္းသားခ်က္နည္းတစ္မ်ိဳးကို နည္းယူၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်က္နည္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတင္မက မိမိႏွစ္သက္ရာမ်ားေပါင္းစပ္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
• ပဲပုပ္ - ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္း
 (ကင္ၿပီး ေထာင္းၿပီးသား)
• ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၄ ႁမႊာ
• င႐ုတ္သီးစိမ္းအနီ - ၄ ေတာင့္
• ဆား - အနည္းငယ္
• ခရမ္းကေစာ့သီး - အလံုး ၂၀
• ဖ႐ံုၫြန္႔ - ပန္းကန္လံုး ၁ လံုး
• ဆူးပုပ္ - ပန္းကန္လံုး ၁/၂ လံုး

ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႔ င႐ုတ္သီးတို႔ကို မီးျပင္းျပင္းနဲ႔ ေမႊးလာေအာင္ ေလွာ္ေပးၿပီး ညက္ေအာင္ ေထာင္းထားပါ။
၂။ ေရ ၅၀ဝ မီလီလီတာကို ဆူေအာင္တည္ၿပီး ေထာင္းထားေသာ အဆာမ်ားနဲ႔ ပဲပုပ္မႈန္႔ မ်ား ထည့္ေပးပါ။ ခရမ္းကေစာ့သီးမ်ားနဲ႔ ဖ႐ံုၫြန္႔မ်ားထည့္ၿပီး တည္ပါ။ ဆားခတ္ၿပီး အရသာ ျမည္းပါ။ ေနာက္ဆံုး ဆူးပုပ္ထည့္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါၿပီ။
ခ်က္ျပဳတ္ျပသူ - ကိုသစ္ထူး

ပူဒီနာငါးပိေထာင္း


 ျမန္မာထမင္းဝိုင္းမွာ ျမန္မာထမင္းဟင္းအရသာကို ပိုၿပီး ျပည့္စံုဖို႔ဆိုလွ်င္ ဒီလို အရန္ဟင္းေလး လိုပါတယ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
• ငါးပိ                         - စားပြဲဇြန္း ၂ ဇြန္း  (မီးကင္ထားပါ)
• င႐ုတ္သီးစိမ္း           - ၂၀ ေတာင့္ (မီးကင္ထားပါ)
• င႐ုတ္သီးမွည့္အေတာင့္ရွည္    - ၂ ေတာင့္ (မီးကင္ထားပါ)
• ပူဒီနာ                           - ၄ ပင္ (ေခြ်ထားပါ)
• ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႔              - စားပြဲဇြန္း ၂ ဇြန္း
• ဆား                           - အနည္းငယ္

ျပဳလုပ္နည္း
၁။ မီးကင္ထားတဲ့ င႐ုတ္သီးကို ဆားအနည္းငယ္ထည့္ၿပီး ေထာင္းပါ။
၂။ ၿပီးလွ်င္ ငါးပိႏွင့္ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႔ထည့္ၿပီး ေထာင္းပါ။
၃။ ပူဒီနာထည့္ေထာင္းပါ။
၄။ ၿပီးလွ်င္ ေထာင္းထားတဲ့ ပူဒီနာ ငါးပိေထာင္းကို မီးျပန္ကင္ပါ။
၅။ မီးျပန္ကင္ထားတဲ့ ပူဒီနာငါးပိေထာင္းက ပိုေမႊးၿပီး စားေကာင္းတယ္။ မီးျပန္မကင္ လည္း စားလို႔ေကာင္းပါတယ္။
.....................................
MyintOoTha


Thursday, September 27, 2018

ေကာင္းမြန္တဲ့ ရံုးပိတ္ရက္ကို ျဖတ္သန္းၾကစို႕(Successful Weekend Habits You Should Try)

ကိုယ့္အေနနဲ႔  အိမ္အႏွ႔ံ သန္႔႐ွင္းေရး၊ ပံုထားတဲ့ အ၀တ္ေဟာင္းေတြေလ်ွာ္ မီးပူတိုက္ ဒါမွမဟုတ္​ ရက္သတၱပါတ္ တပတ္လံုး လက္စမသပ္ရေသးတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးစံုအတြက္ ျပဳလုပ္ ျပင္ဆင္ေနရတာေၾကာင့္ အရာရာမွာ ေအာင္ျမင္ေနသူေတြေကာ ရံုးပိတ္ရက္ကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္းၾကပါလိမ့္လို သိခ်င္မိပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ရံုးပိတ္ရက္ဆိုလည္း အျခားသူမ်ားကို အကူအညီေပး၊ လူမႈေရးကိစၥ သို႔မဟုတ္ ပရဟိတအလုပ္ေတြနဲ႔ မလစ္ဟင္းရသလို ရက္႐ွည္အလုပ္လုပ္ထားတဲ့ သူတို႔ဦးေဏွာက္ေတြ ျပန္လည္အားျပည့္ဖို႔လည္း တတ္စြမ္းႏိုင္ၾကတယ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ္ေတြလည္း ရက္သတၱပါတ္ အဆံုးသတ္ ရံုးပိတ္ရက္မွာ အႀကိဳး႐ွိ႐ွိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အခ်ိန္ကုန္သြားေအာင္ စိတ္ကူးအခ်ိဳ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကည့္ဖို႔စလိုက္ၾကစို႔။

ရံုးပိတ္ရက္အတြက္ အစီအစဥ္ (Plan your weekend)

ေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းဟာ အစီအစဥ္​လုပ္ထားတဲ့အတိုင္း သူတို႔ေတြရဲ႕ ရံုးပိတ္ရက္ကို ေပ်ာ္စရာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားနဲ႔သာ ျဖတ္​သန္​း ၿပီးဆံုးလိုၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း အမွတ္တရ ျပတိုက္တစ္ခုကို သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ စကားေျပာပြဲ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို တက္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုနဲ႔အတူ ပန္းျခံတစ္ခုသြားၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေပါ့။ အလုပ္ကိစၥေတြမပါေတာ့ စိတ္လည္းၾကည္၊ ေခါင္းလည္း႐ွင္းတာေပါ့ဗ်ာ။

အပ်င္းမထူသင့္ (Cross-train)

နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ေအာင္ျမင္ေနသူအမ်ားစုက တနလၤာေန႔မတိုင္ခင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေကာင္းေကာင္းအနားယူ၊ အားျပန္ျဖည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သိသလို အလုပ္ခြင္ျပန္အေရာက္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္ဖို႔လိုတာ သိၾကပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို သူတို႔​ေတြက ရတဲ့အခ်ိန္မွာ မိသားစုနဲ႔အတူ အိမ္ေနာက္ေဖးကြက္လပ္၊ ပန္းျခံမွာ သို႔မဟုတ္ အပန္းေျဖကစားကြင္းတစ္ခုထဲမွာ ကိုယ္လက္လွုပ္ရွား ကစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈ လုပ္ၾကတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ပါေသးတယ္။ သူတို႔ခႏၶာကိုယ္ကို ပ်င္​းရိ ပ်င္းတြဲ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာေရာက္သလို မိသားစုအလိုက္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေစရာလည္း ေရာက္တာကိုးေနာ္။


ေ၀းေ၀းေန (Unplug)

ေနာက္ ရံုးပိတ္ရက္အေလ့အက်င့္ တစ္ခုအေနနဲ႔ မိမိ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႔ေနၾက နည္းပညာသစ္ ပစၥည္​းအစံုကေန ခပ္ခြာခြာေနဖို႔ လက္ေတြ႕ၾကံေဆာင္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတြက မၾကာခဏဆိုသလို စမတ္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ခဏခဏပြတ္ၾကသလို၊ ေန႔စဥ္နဲ႔အမ်ွ ကြန္​ပ်ဴတာ အသံုးျပဳ အလုပ္လုပ္ၿပီး ျဖတ္​သန္​းၾကရတာ မဟုတ္လား။

 ကိရိယာ တန္​ဆာပလာေတြကို ပိတ္သိမ္းၿပီး ကိုယ္​့ကိုယ္​ကိုယ္ အသက္႐ွဴ ခြင့္ အခ်ိန္ ဘာေၾကာင့္မေပးႏိုင္ရမွာလဲ။

 ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ႔ အထိအေတြ႕အဆက္အဆံလုပ္ေတာ့ ေႏြးေထြးတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ပတ္​၀န္​းက်င္​မွာ စတင္ေပ်ာ္ရႊင္ရင္း ရံုးပိတ္ရက္ အလြန္ အားျပန္ျပည့္ေနဖို႔ အကူအညီျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အားတဖန္ျဖည့္ဖို႔ (Learn to recharge)

ေအာင္ျမင္သူေတြ ရံုးပိတ္ရက္မွာ အျခားဘာလုပ္ၾကေသးလဲ။ သူတို႔က စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၿပီး အနားယူ အားျပန္ျဖည့္ၾကတာေလ။ စာေကာင္းေပမြန္ေတြဖတ္ၿပီး ရံုးပိတ္ရက္မွာ အနားယူတယ္၊ အားျပန္ျဖည့္တယ္ဆိုတာက လူေတြရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာအသစ္ေတြသိရသလို မိမိမသိေသးတဲ့ ကမၻာသစ္ေတြကို ေဖြ႐ွာၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ ​ေပ်ာ္​စရာ နည္းလမ္းေလးတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔လည္းေျပာလို႔ရတယ္။ စာေတြဖတ္ရင္း စာအုပ္ေတြၾကား စ်ာန္၀င္ေနတဲ့ ကိုယ္​့ကိုယ္​ကိုယ္ ျပန္လည္ ႐ွာေဖြေတြ႕မိႏိုင္သလို အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ကုန္လို႔ ကုန္သြားမွန္းေတာင္ မသိျဖစ္ရမွာပါ။


မိသားစုကို အခ်ိန္ေပး (Make time for the family)

တနလၤာေန႔ကေန ေသာၾကာေန႔အထိ မိမိအခ်ိန္ေတြ အလုပ္မွာကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ ရက္သတၱပါတ္ အဆံုးသတ္ ရံုးပိတ္ရက္ကို  မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေပးလိုက္ပါ။ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကတာ၊ ႐ုပ္႐ွင္တစ္ကားေလာက္သြားၾကည့္တာ၊ မုန္႔သြားစားၾကတာ စသျဖင့္ မိသားစုေတြ ရင္​းႏွီး စည္​းလံုး​ေရး အကူအညီရတဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို ျပဳ လုပ္ပါ။ ရံုးပိတ္ရက္က သူတို႔​ေတြအတြက္ ေပးအပ္ထားသင့္ၿပီး မိမိအတြက္ မဟုတ္ရပါဘူး။

၀ါသနာကို အလိုလိုက္ (Pursue your passion)

ေအာင္ျမင္ေနသူေတြရဲ႕ အျခားရံုးပိတ္ရက္အေလ့အထကေတာ့ သူတို႔​ေတြ စြဲလမ္းတဲ့ ၀ါသနာႀကီးတဲ့ ကိစၥကို ရံုးပိတ္ရက္မွာ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ပန္​းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ ေရးဆြဲတာ၊ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ေရးစပ္တာ၊ သို႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္တာ ဘာပဲျဖစ္​ျဖစ္​ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ အပန္းေျပမႈ ခံစားရတာကို လုပ္ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္အားလပ္ခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ တစ္​စံုတစ္​ခုလည္း ျဖစ္သင့္တာေပါ့။

အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ေအာင္ျမင္သူ ၊ေအာင္ျမင္ေနသူ၊ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြက ႀကိဳတင္ အစီအစဥ္​ခ်တယ္၊ ၀ါသနာကိုလည္း မလစ္ဟင္းေစသလို၊ မိသားစုကိုလည္း အခ်ိန္ေပးရင္း၊ မပ်င္းရိစြာ အားျပန္ျဖည့္ၾကပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္ေသခ်ာလုပ္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ ေသခ်ာ အနားယူ အားျပန္ျဖည့္ဖို႔ လုပ္ၾကတာေပါ့ မဟုတ္​ဘူးလား။

Alex Aung (24 Sep 2018)

Ref: Successful Weekend Habits You Should Try By Josephine Mills 

Wednesday, September 26, 2018

"ရဟန္းသိကၡာခ်ပံုအစီအစဥ္"

သိကၡာခ်နည္​း
========

ရဟန္းသိကၡာခ်ပံုအစီအစဥ္ ဒုလႅဘရဟန္းေတာ္မ်ား သိကၡာခ်ရာ၌
သိသင့္ေသာ ရဟန္းသိကၡာခ်နည္းမ်ား"
----------------------------------------------
ဒုလႅဘရဟန္းမ်ား လူထြက္ေသာအခါ အထူးသတိထားသင့္ဧ။္၊ သိကၡာခ်နည္းကုိ မသိနားမလည္ဘဲ ျဖစ္သလို ျပီး,ျပီးေရာ့
သိကၡာခ်၍လူထြက္ျခင္း၊ လူအ၀တ္စား ၀တ္လိုက္လွ်င္ သိကၡာက်သည္ထင္၍ စနစ္တက်သိကၡာမခ်ဘဲ လူအ၀တ္စားေကာက္၀တ္ျပီး လူထြက္ျခင္းမ်ားျပဳမိပါက လူျဖစ္မသြားပါ၊ လူအ၀တ္စား၀တ္ထားေစကာမူ ရဟန္းသိကၡာမ်ားတည္ရိွေနတ့ဲ ရဟန္းအျဖစ္ပင္ တည္ရိွေနပါသည္။

သိကၡာခ်ရာ၌ "သိကၡာခ်ဆဠဂၤ"ဆိုတ့ဲအတိုင္း အဂၤါ(၆)မ်ိဳးရိွဧ။္၊ ထိုအဂၤါ(၆)မ်ိဳးလုံးျပည့္စုံပါမွ ရဟန္းသိကၡာက်ပါသည္၊ အဂၤါ(၆)မ်ိဳးထဲကတစ္ခုခုလြဲေခ်ာ္ေနရင္ မညီညြတ္ခ့ဲရင္ ရဟန္းသိကၡာမ်ား မက်ပါ။

ဝိနည္းမွာက "စိတ္,ေခတ္,ကာလ,ပေယာဂႏွင့္ ပုဂၢလ,ဝိဇာ ဤေျခာက္ျဖာ သိကၡာက်ေၾကာင္းတည္း" လိုဆိုထားပါတယ္။

(၁) စိတ္ဆုိတာ ကာယကံရွင္ ရဟန္းကုိယ္တုိင္က သိကၡာ ခ်ခ်င္တဲ႔စိတ္ကုိ ေျပာတာပါ။  ကာယကံရွင္က သိကၡာခ် ခ်င္စိတ္ လူထြက္လိုတ့ဲစိတ္ရွိမွ သိကၡာက်ပါ တယ္။

ကာယကံရွင္မွာ သိကၡာခ် ခ်င္စိတ္ လူထြက္လိုတ့ဲစိတ္မရွိပါက သကၤန္းခြ်တ္ျပီး ကုိယ္တုံးလုံး ဝတ္လစ္ စလစ္ေနေစကာမူ သိကၡာ
က်မသြားပါဘူး။ ရဟန္းေတာ္အျဖစ္တည္ရိွေနပါတယ္။

ကုိယ္တုံးလုံး ဝတ္လစ္စလစ္ မကေသးဘဲ  ေခါင္းမွ ေျခမ,အထိ တစ္ကုိယ္္လုံးကုိ အေရခြံခြာ ပစ္အုံးေတာ့ သိကၡာမက်ပါဘူး။ ရဟန္းအျဖစ္တည္ရိွေနတုန္းပါဘဲ။

ဒီထက္ပုိျပီး မေသမခ်င္း ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္လုိ႔ ေသသြားရင္ေတာင္ လူကုိသတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ရဟန္းသံဃာကုိ သတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  ထို႔ေၾကာင့္စိတ္ဆုိတဲ႔ အဂၤါရပ္တစ္ခုကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

(၂) ေခတ္ဆုိတာက သိကၡာခ်ရာမွာ ဘုရားပညတ္ထားတဲ႔ စကားစုေတြကုိ ေျပာတာပါ။ သိကၡာခ်ႏိုင္တ့ဲေခတ္ပုဒ္ (၂၂) ပုဒ္ခန္႔ ရွိပါ
တယ္။ ထိုထဲကမွ တစ္ပုဒ္ပုဒ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး ေျပာဆိုသိကၡာခ်မွ သိကၡာ က်ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီသိကၡာခ်ႏိုင္တ့ဲေခတ္ပုဒ္ကလည္း
အေရးႀကီးပါတယ္။

(၃) ကာလဆုိတာက သိကၡာခ်တ့ဲေခတ္ပုဒ္ကုိ ရြတ္ဆုိတဲ႔အခါကာလပါ၊ ပစၥဳပၸန္ကာလနဲ႔ ရြတ္ဆုိမွ သိကၡာက်ပါတယ္။ အတိတ္ကာလ အနာဂတ္ကာလနဲ႔ ကာလအပိုင္းျခားကုိ မရည္ညႊန္းတ့ဲ အနာမ႒ကာလေတြနဲ႔ ရြတ္ဆို၍သိကၡာခ်ပါက သိကၡာမက် ပါဘူး။
ဥပမာ=မေန႔က ငါ့ကိုလူလို႔မွတ္ပါ၊(အတိတ္)
     မနက္ျဖန္ ငါ့ကိုလူလို႔မွတ္ပါ။(အနာဂတ္)
     ငါ သိကၡာ ခ်မယ္၊ငါရဟန္း၀တ္ေနတာ ဘာမွ်အက်ိဳးမရိွ (အနာမ႒ကာလ)နဲ႔ ေျပာဆိုသိကၡာခ်တာမ်ဳိးဟာ သိကၡာခ်မႈ မျဖစ္၍ သိကၡာမက်ပါ။

ငါ့ကုိ သာမေဏလုိ႔မွတ္ပါ၊ ငါ့ကိုလူလုိ႔မွတ္ပါ၊
ငါ့ကို ဥပါသကာ/ဒါယကာလို႔မွတ္ပါ ဆိုတ့ဲ
ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္စကားမ်ိဳးန႔ဲဆိုမွ သိကၡာခ်မႈေအာင္ျမင္ပါတယ္၊ သိကၡာက်ပါတယ္။
ဒီကာလကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

 ၄။ ပေယာဂဆုိတာက သိကၡာခ်လိုသူ(၀ါ)လူထြက္လိုသူ ကာယကံရွင္ရဲ႕ ဝစီပေယာဂ ေခၚ ႏႈတ္ပါးစပ္နဲ႔ ရြတ္ဆုိျပီး သိကၡာခ်မွ သိကၡာက်တာေၾကာင့္ ဝစီပေယာဂ(ႏႈတ္ႁမြက္ဆိုမႈ)ကုိ ေျပာတာပါ။

စာရြက္ ေပၚမွာ လက္နဲ႔ ေရးတာဟာ ကာယပေယာဂျဖစ္လုိ႔ သိကၡာခ်မႈ မျဖစ္ပါဘူး။
အထက္ပါ(၄)ခုက သိကၡာခ်လိုတ့ဲ လူထြက္လိုတ့ဲ ကာယကံရွင္ဘက္ကျပည့္စုံရန္ လုိအပ္တဲ႔ အခ်က္ေလးခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက
လည္း အေရးပါတ့ဲအခ်က္ပါ။

တျခိ့ဳ သိကၡာခ်တ့ဲစကားကုိ ဆရာတပည့္ႏွစ္ဦးလုံးေျပာမွ သိကၡာက်တယ္လို႔ မွားယြင္းစြာေျပာဆိုေနၾကပါတယ္၊ ထိုစကား
သည္ ၀ိနည္းကုိ ေကာင္းစြာမသင္ဘူး၍ ၀ိနည္းနားမလည္ဘဲလြဲမွားစြာ ေျပာေနေသာစကားသာျဖစ္ပါသည္၊ ယခုေခတ္
ဆရာကတိုင္ေပးျခင္းသည္ အမွားကင္းေစရန္အတြက္သာ ေရွ႕ကတိုင္ေပး၍လိုက္ဆိုေစျခင္းျဖစ္ဧ။္၊ သိကၡာခ်မည့္သူက
(၀ါ)လူထြက္လိုသူက ကၽြမ္းက်င္စြာဆိုတတ္လွ်င္ ဆရာလုပ္သူ(သုိ႔) နားေထာင္၍ အသိမွတ္ျပဳေပးသူက ဆိုစရာမလိုပါ။

၅။ ပုဂၢလဆုိတာကေတာ့ သိကၡာခ်မႈကုိ နားေထာင္ အသိမွတ္ျပဳေပးတဲ႔သူပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ဟာ လူဇာတ္ရိွသူျဖစ္ရပါမယ္။

    (သိကၡာခ်တဲ့စကားလုံးကုိ နားလည္သိရိွတ့ဲ
    ရွင္,ရဟန္း,လူ မည္သူ႔ထံမွာမဆုိ သိကၡာ
    ခ်လုိ႔ရပါတယ္။)
 
ဒါေပမဲ့ နတ္ျဗဟၼာေတြ,တိရစၧန္ေတြထံမွာေတာ့ သိကၡာခ် လုိ႔ မရပါဘူး၊ နတ္ျဗဟၼာနဲ႔တိရစၧာန္ေတြဆီသိကၡာခ်ရင္ သိကၡာမက်
ပါဘူး။

၆။ ဝိဇာနနာဆုိတာေတာ့ နားေထာင္ျပီးအသိမွတ္ျပဳေပးသူက ဒီရဟန္းဟာ သိကၡာခ်မႈ ျပဳလုပ္တာပဲလုိ႔ သိရွိနားလည္ တာကုိ
ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။သူဟာ သာသနာမွာမေပ်ာ္ပိုက္ဘူး လူအျဖစ္ကိုေတာင့္တျပီးရဟန္းသိကၡာခ်ေနတာလို႔ နားလည္သိရိွ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤနံပါတ္(၅)နဲ႔ (၆)ႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ သိကၡာခ်မႈကုိလက္ခံအသိမွတ္ျပဳ၍ နားေထာင္ေပးသူဘက္မွ ျပည့္စုံရမယ့္ အခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအဂၤါ(၆)ခ်က္လုံးနဲ႔ညီေအာင္ သိကၡာခ်လွ်င္ သိကၡာက်၍ တစ္ခုခုခၽြတ္ယြင္းလြဲေခ်ာ္မႈျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ သိကၡာမက်ပါ။

         သိကၡာခ်ပုံ
         ********
အလြယ္ဆုံးသိကၡာခ်နည္းကုိေျပာပါမည္။

သိကၡာခ်လိုေသာရဟန္ုေတာ္သည္ အသိမွတ္ျပဳ နားေထာင္ေပးမည့္ဘုန္းႀကီး(သုိ႔)လူ,သာမေဏတစ္ဦးထံခ်ဥ္းကပ္ျပီး သိကၡာခ် လူထြက္မည့္အေၾကာင္းအသိေပး ေလွ်ာက္ထား ေျပာၾကားကာ

ပါဠိလို.."သာမေဏေရာ,တိ မံ ဓာေရထ"

ျမန္မာလို...တပည့္ေတာ္ကို
              (ကၽြန္ေတာ္ကို)ကိုရင္/သာမေဏဟု မွတ္ပါဘုရား။

ပါဠိလို...ဂိဟီ,တိ မံ ဓာေရထ"

ျမန္မာလို...တပည့္ေတာ္ကို
               (ကၽြန္ေတာ္ကို)  လူအျဖစ္မွတ္ေတာ္မူပါဘုရား။

ထိုစကားလုံးကုိပါဠိ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာနဲ႔ျဖစ္ေစ  မိမိနားလည္ရာဘာသာစကားနဲ႔ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ႁမြက္ေျပာဆိုျပီး သိကၡာခ်ရ
ပါတယ္။ နားေထာင္သူက သိကၡာခ်ေနသည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္လွ်င္သိကၡာခ်မႈကိစၥ ေအာင္ျမင္ပါသည္။
     *********************

ကခၤါလာသိကၡာခ်ႏိုင္ေသာေခတ္ပုဒ္(၂၂)ခု
 -------------------------------------------
(၁)ဗုဒၶံ ပစၥကၡာမိ၊(ဘုရားကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၂)ဓမၼံ ပစၥကၡာမိ၊(တရားကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၃)သံဃံ ပစၥကၡာမိ၊(သံဃာကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၄)သိကၡံ ပစၥကၡာမိ၊(ရဟန္းသိကၡာကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၅)၀ိနယံ ပစၥကၡာမိ၊(၀ိနည္းအက်င့္ကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၆)ပါတိေမာကၡံ ပစၥကၡာမိ၊(၀ိနည္းပါတိ ေမာက္ကို စြန္႔ပါဧ။္)
(၇)ဥေဒၵသံ ပစၥကၡာမိ၊(ပါတိေမာက္ျပျခင္း
      ပါတိေမာက္ရြတ္ဆိုျခင္းကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၈)ဥပဇၩာယံ ပစၥကၡာမိ၊(ဥပဇၩာယ္ဆရာကုိ စြန္႔ပါဧ။္)
(၉)အာစရိယံ ပစၥကၡာမိ၊(ဆရာကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၁၀)သဒၶိ၀ိဟာရိကံ ပစၥကၡာမိ၊(အတူေန တပည့္ကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၁၁)အေႏၲ၀ါသိကံ ပစၥကၡာမိ၊(အနီးကပ္တပည့္ကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၁၂)သမႏုပဇၩာယကံ ပစၥကၡာမိ၊(ရဟန္းျပဳစဥ္အခါက ဥပဇၩာယ္အတူယူသူကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၁၃)သမာနာစရိယကံ ပစၥကၡာမိ၊(ဆရာတူ သီတင္းသုံးေဖာ္ကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၁၄)သျဗဟၼစာရႎ ပစၥကၡာမိ၊(တရားအတူ က်င့္ဘက္သီတင္းသုံးေဖာ္ကုိစြန္႔ပါဧ။္)
(၁၅)ဂိဟီ'တိ မံ ဓာေရဟိ။(တပည့္ေတာ္ကုိလူလိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)
(၁၆)ဥပါသေကာ'တိ မံ ဓာေရဟိ  (တပည့္ေတာ္ကုိဥပါသကာလိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)
(၁၇)အာရာမိေကာ'တိ မံ ဓာေရဟိ။ (တပည့္ေတာ္ကုိအရာမ္ေစာင့္လိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)
(၁၈)သာမေဏေရာ'တိ မံ ဓာေရဟိ။ (တပည့္ေတာ္ကုိသာမေဏ(ကိုရင္)လိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)
(၁၉)တိတၳိေယာ'တိ မံ ဓာေရဟိ။ (တပည့္ေတာ္ကုိ တိတၳိလိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)
(၂၀)တိတၳိယသာ၀ေကာ'တိ မံ ဓာေရဟိ။
(တပည့္ေတာ္ကုိတိတၳိတပည့္လိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)
(၂၁)အႆမေဏာ'တိ  မံ ဓာေရဟိ။ (တပည့္ေတာ္ကုိ ရဟန္းမဟုတ္သူလိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)
(၂၂)အသက်ပုတၱိေယာ'တိ မံ ဓာေရဟိ။
 (တပည့္ေတာ္ကုိ ဘုရားသားမဟုတ္သူလိ႔ုမွတ္ပါဘုရား)။

အထက္ပါ(၂၂)ပုဒ္ထဲမွ မိမိနားလည္ေသာပုဒ္တစ္ခုကုိအသုံးျပဳ၍ သိကၡာခ်ႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။"ဂိဟီ'တိ မံ ဓာေရဟိ" စေသာ (၈)ပုဒ္ကို ကခၤါပါဠိ၌ "ဂိဟီ'တိ မံ ဓာေရဟိ"ဟုအနည္းညႊန္းဆို ေသာ ဧက၀ုစ္ကိန္းနဲ့ ျပထားေသာ္ျငားလည္း နားေထာင္၍ အသိမွတ္ျပဳေပးသူသည္ မိမိထက္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးေသာ ဆရာေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္မ်ား၍  ေလးစားတ့ဲအေနနဲ႔ "ဂိဟီ'တိ မံ ဓာေရထ"စသျဖင့္ အမ်ားညႊန္းဆို ဗဟု၀ုစ္ကိန္းႏွင့္ ဆိုၾကသည္။

  မိမိတန္ဘိုးထား ျမတ္ႏိုးသူမ်ားကုိယဥ္ေက်းစြာေျပာဆိုရာ၌ အမ်ား ညြန္း ဗဟု၀ုစ္ကိန္းကို အသုံးျပဳ႐ိုးထုံးစံရိွ၍၄င္း၊ ဓာေရဟိ ဟုအနည္းသုံး ဧက၀ုစ္ကိန္းသုံးလွ်င္ ႐ိုင္းတ့ဲသေဘာျဖစ္သြားသည္ဟု အယူဆရိွ၍၄င္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဗုဒၶံ ပစၥကၡာမိ(ဘုရားကုိစြန္႔ပါဧ။္)စသည့္ေခတ္ပုဒ္မ်ားကုိ အသုံးမျပဳၾကေပ။ဘုရားစြန္႔ျခင္း တရားကုိစြန္႔ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္
ေသာစကားမ်ားသုံး၍ သိကၡာခ်ပါက နား၀င္မခ်ိဳသလို ရက္စက္ရာ ေက်းဇူးကန္းရာလည္းက်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ နား၀င္ခ်ိဳေသာ ေက်းဇူးကန္းရာမက်ေသာ "ဂိဟီ'တိမံ ဓာေရဟိ / ဂိဟီ,တိ မံ ဓာေရထ" (တပည့္ေတာ္ကို လူလို႔မွတ္ပါဘုရား)စတ့ဲစကားလုံးတို႔ျဖင့္သာ သိကၡာခ်ေပးေလ့ရိွပါသည္။

=====ေနာက္ဆက္တြဲ=====

ထမီၾကားမွာ သိကၡာက်/မက်
********************
သားအဖ (၂)ဦး (၇) ရက္ ဒုလႅဘဝတ္ရာ သားကုိရင္က(၅)ရက္ေျမာက္မွာ အသဲအသန္ လူထြက္ခ်င္စိတ္ျပင္းထန္ေနသည္ဆိုဧ။္။

ဆရာေတာ္ ခရီးထြက္ေနသျဖင့္ အေဖလုပ္သူက (၂)ရက္ေစာင့္ရန္ႏႇင့္ဆရာေတာ္ျပန္လာမွသိကၡာခ်လူထြက္မည္ဟုဆိုသတ့ဲ။

ႏွစ္ရက္ထပ္ေစာင့္ရမည္ကို သီးမခံႏိုင္တ့ဲသားက "အေဖကလည္းဗ်ာ အိမ္ေရာက္လို႔အေမ့ထမီထဲ ဝင္လုိက္ရင္ သိကၡာက်သြား
မွာပါ"လုိ႔ ေျပာသည္ဆိုဧ။္။

ထိုကိစၥအတြက္ အမ်ားနားလည္ရန္ရွင္းျပလိုပါသည္၊ ထမီထဲ ဝင္မိရုံနဲ႔ သိကၡာမက်ေသးပါဘူး၊ အာပတ္အျပစ္သင့္႐ုံသာျဖစ္ပါ
သည္၊ လင္မယားလိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳမိမခ်င္း ရဟန္းသိကၡာမ်ားရိွေနပါသည္၊ သိကၡာက်၍မသြားပါ။

လိင္ဆက္ဆံမႈကုိ ျပဳမိလွ်င္ေတာ့ သိကၡာအားလုံးေတာ့က်သြားသည့္အျပင္ ထိုသူရ့ဲဘ၀ပါ အညြန္႔တုံးသြားေစေတာ့သည္၊

အေၾကာင္းမွာ သိကၡမခ်ဘဲ လိင္ကိစၥျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပဌမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္၍ စ်ာန္မဂ္ ဖိုလ္ ရနိုင္ေသာ
အေၾကာင္းတရားမ်ားအားလုံးကို ဖ်က္ဆီးျပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုပါရာဇိကအမႈက်ဴးလြန္ထားပါက ဒီဘ၀မွာ ေနာက္ထပ္ရဟန္းခံ၍မရေတာ့၊ ရဟႏၲာကိုယ္တိုင္ ကမၼ၀ါဖတ္၍ ရဟန္းျပဳေပးေစကာမူရဟန္းသိကၡာလုံး၀မရနိုင္ေတာ့သလို ရဟန္းအသြင္နဲ႔တရားအားထုတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္တရားထူး တရားျမတ္မွမရနိုင္ေတာ့။

(၁)လိင္ကိစၥလြန္က်ဴးျခင္း။
(၂)အနည္းဆုံးတစ္မတ္တန္မွစ၍ ပိုမိုတန္ဘုိးရိွတ့ဲေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားခိုးယူျခင္း။
(၃)လူသတ္မိျခင္း,ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ေစရန္နည္းေပးျခင္း ေဆးေကၽြးျခင္း။
(၄)စ်ာန္,မဂ္,ဖိုလ္တရားကုိ မိမိတကယ္မရဘဲရသည္ဟု လိမ္ညာျပီးေျပာျခင္း။

ထိုေလးမ်ဳိးထဲက တစ္ခုခုကို သိကၡာမခ်ဘဲလြန္က်ဴးမိပါက ပါရာဇိကက်သည္ဟုေခၚဆိုေသာ ဒီဘ၀၌ ရဟန္းအျဖစ္ထပ္မံျပီးမရႏိုင္ေသာ ဘ၀အညြန္႔တုံးမႈမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္၊ ရဟန္းအသြင္နဲ႔ စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္မ်ားလည္း လုံး၀မရႏိုင္ေတာ့၍ စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္မ်ိဳးေစ့ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ပါသည္။(လူဘ၀ ကိုရင္ဘ၀နဲ႔တရားအားထုတ္ရင္ေတာ့ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ကိုရႏိုင္ပါသည္။)

ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္အတြက္စနစ္တက် သိကၡာခ်၍ လူ၀တ္လဲၾကရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေမတၱာေရွ႕ထား၍ တင္ျပ
လိုက္ပါသည္။

ေရးသားသူအ႐ွင္ စႏၵိမာ

Tuesday, September 25, 2018

ADHDျဖစ္ေနေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီးလူေတြအတြက္ ေန႔စဥ္ဘ၀ေနထိုင္နည္းမ်ားေရးသားသူ Phyo Wai Yan
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.


ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder ) ျဖစ္ေနတ့ဲလူေတြဟာ အခ်ိန္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စုစုစည္းစည္းလုပ္ျခင္း၊ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ကိုင္ျခင္းေတြနဲ႔ အျခားအျခားေသာအရာေတြမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ သူတို႔ေတြဟာ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ဘ၀တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ၾကမလဲ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို သတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခုခုအတြင္းမွာ ခ်ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ပါ။

ADHD ရွိတဲလူေတြဟာ ရိုးရွင္းလွျပီး အျခားလူေတြ မိနစ္အတြင္းမွာ ခ်ႏိုင္မယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို တစ္ေနကုန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီးျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ အခ်ိန္သက္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ခန္႔မွန္းေျခတစ္ခု ထားထားေပးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ADHD

ရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကေလးေတြတက္ရမယ့္ေက်ာင္းကို ေရြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကန္႔သက္ရက္တစ္ခုထားျပီး အဲဒီရက္မတိုင္ခင္ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ေနာက္ထပ္မတူတဲ့ ဥပမာ တစ္ခုကေတာ့ ဖိနပ္၀ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေစ်းၾကီးတာကို ပယ္ျပီး ေစ်းခ်ိဳတာကို ၀ယ္လိုက္ပါ။

အဓိကျဖစ္ခ်င္တာကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်တဲ့အခါမွာ ေစ်းကအေရးၾကီးတာလား၊ အႏုသုခုမက အေရးၾကီးတာလား၊ အဆင္ေျပဖို႔ အေရးၾကီးတာလား၊ လက္ေတြ႔က်ဖို႔အေရးၾကီးတာလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္တတ္ဖို႔ပါ။ ယင္းအရာေတြေပၚမွာ အဓိကအာရုံထားျပီး ဆံုးျဖတ္ပါ။

ဗ်ာမမ်ားပါေစနဲ႔။

ADHDရွိေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ အလုပ္သစ္တစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အလုပ္ေဟာင္းကို ဖယ္ရွားျပစ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္က စာေပအသင္းကို သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဂီတအသင္းကေန ထြက္လိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။ ADHDသမားေတြဟာ ဗ်ာမ်ားေနတတ္ျပီး အလုပ္တစ္ခုကို ထဲထဲ၀င္၀င္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အျပင္ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကေနလည္း ေက်နပ္မႈကို ရသင့္သေလာက္ မရၾကပါဘူး။

အရံေဆး၀ါးေတြကို ေဆာင္ထားေပးပါ။

ဆရာ၀န္ေပးထားတဲ့ေဆးေတြ ေသာက္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္တိုင္း ျပကၡဒိန္မွာ ဒါမွမဟုတ္ သင့္အစီအစဥ္ ဇယားမွာ ေဆးျပန္ျဖည့္ရမယ့္ေန႔ကို မွတ္သားထားပါ။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အီးေမးလ္ေတြမွာလည္း သတိေပးခ်က္ ထားရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ကို သတိေပးခိုင္းပါ။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ေဆးမကုန္ခင္ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ ၾကိဳျဖည့္ထားတာပါပဲ။

 ADD အကူအညီအဖြဲ႕အစည္အား ဆက္သြယ္ပါ။

ဘ၀တူေတြနဲ႔ ဆံုေတြ႔တဲ့အခါမွာ စိတ္အားေတာ္ေတာ္ရွိသြားမွာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ ပ်င္းစရာေကာင္းျပီး ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ေနရတဲ့ စာရင္းအင္းေတြလို အလုပ္ေတြ လုပ္ေနမယ့္အစား အြန္လိုင္းေပၚမွာ စကားေျပာႏိုင္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္ေလဟာ အလုပ္ကို ၁၅မိနစ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ခဏေလာက္ေတာ့ စကား၀ိုင္းထဲကေန ထြက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ျပီးေနာက္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ စကားစျမည္ ေျပာၾကပါတယ္။

အ၀တ္ဗီရိုကို ရိုးရွင္းစြာထားပါ။

ADHDျဖစ္ေနတဲ့လူေတြဟာ အ၀တ္ေတြမ်ားမ်ားရွိေလ မနက္တိုင္း ၀တ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ရခက္ေလပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အ၀တ္ပိုေတြကို ရွင္းလင္းျပစ္လိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အ၀တ္သစ္ရွိတာနဲ႕ အ၀တ္ေဟာင္းေတြ ဖယ္ရွားပစ္ရပါမယ္။

သင့္မွာ ADHD ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြအတိုင္း ေနထိုင္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အလုပ္ျဖစ္မွာမို႔လို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း အခက္အခဲေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႕ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။Credit :Hello ဆရာ၀န္​ 

Monday, September 24, 2018

⚠️ဒီဂ်စ္တယ္ မီးဖို အသံုးျပဳသူမ်ား သိထားရမည့္ အခ်က္(၅) ခ်က္⚠️
👍အိမ္ရွင္မ အိမ္ရွင္ထီးတို႔အတြက္ အသံုးတည့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တာေလး ေရးေပးလိုက္ပါတယ္👍

1️⃣ဒီဂ်စ္တယ္မီးဖို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က 2000 W, 2200 W ရွိလို႔ (လံုး၀) Extension ႀကိဳးေခြမ်ားနဲ႔ မသံုးသင့္ပါဘူး❗

2️⃣ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက “on/off” ႏွိပ္ၿပီးရင္ တန္းၿပီး လာေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ အလံုးေတြက “ON” ႏွိပ္ၿပီးတဲ့အျပင္ “stand by” သို႔မဟုတ္ “Function” ခလုတ္ တစ္ခုခုကိုပါ ႏွိပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေထြေထြထူးထူး မဟုတ္ေပမယ့္ ဆိုင္က ေသခ်ာ ရွင္းျပလိုက္ရင္ေတာင္ အိမ္ေရာက္မွ ျပန္လာတာမ်ိဳး ဖုန္းဆက္ေမးတာမ်ိဳး ျဖစ္ဖူးလို႔ပါ❗

3️⃣ဒီဂ်စ္တယ္မီးဖို တိုင္းမွာ “Function” ေတြအစံု ျပထား ေရးထားေပမယ့္ တကယ္သံုးသင့္တာက ကိုယ္ခ်က္တဲ့ ဟင္းအေပၚ ဆီပူအေပၚ မူတည္ၿပီး ‘(+ , -)’ အတိုးအေလွ်ာ့ လုပ္ေပးရင္း ခ်က္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ရွင္ထီး အိမ္ရွင္မေတြ အတြက္ ပိုအဆင္ေျပ သင့္ေတာ္ပါတယ္❗

4️⃣“တရုတ္မိတ္ေတြက ခဏ ခဏ အပ်က္ျမန္တယ္” “အေကာင္း၀ယ္လည္း မထူးပါဘူး” ဆိုတဲ့ အသံေတြအတြက္ေတာ့ အေရးႀကီးဆံုး ဒီနည္းေလးကို မေမ့ေစခ်င္ပါဘူး❗

☑️ဒီဂ်စ္တယ္မီးဖို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက “Auto-Off” အလိုေလ်ာက္ ပိတ္ေပးတဲ့ စနစ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲက ေစ်းအေပါဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္ဖိုကေတာ့ မပါ၀င္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အခုေျပာမယ့္ အခ်က္ေလးကိုေတာ့ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္တဲ့ စနစ္ ပါပါ မပါပါ အသံုးျပဳေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေပးခ်င္ပါတယ္☑️

🔴ခ်က္ၿပီးၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ပလပ္ ကို ခ်က္ခ်င္း မျဖဳတ္ပါနဲ႔🔴

✴️“on/off” ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီးသာ ပိတ္ပါ။ ပန္ကာက ဆက္လည္ေနပါလိမ့္မယ္။ အလိုေလ်ာက္ ပိတ္တဲ့ စနစ္ပါ၀င္တဲ့ မီးဖိုေတြက အခ်ိန္ၾကာလို႔ ေလပူျပန္ထုတ္တာ ‘၀’ သြားရင္ အလိုလို ပိတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ပန္ကာလည္တဲ့ ၾကာခ်ိန္ (အပူထုတ္တဲ့ၾကာခ်ိန္)က မိမိ ခ်က္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေပၚ မူတည္ၿပီး ကြာဟႏိုင္ပါတယ္။ ပန္ကာရပ္ၿပီး အသံမၾကားေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ပလပ္ကိုျဖဳတ္ပါ✴️

✳️အကယ္၍ အလိုေလ်ာက္ပိတ္တဲ့ စနစ္မပါရင္လည္း ေတာ္ေတာ္ ၾကာၾကာထားၿပီးမွ ပလပ္ကိုျဖဳတ္ပါ။ ဒီနည္းက တကယ္ေရရွည္သံုးမယ့္ အိမ္ရွင္ထီး အိမ္ရွင္မေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေလးလို႔ ညႊန္ေပးခ်င္ပါတယ္✳️

5️⃣️ခ်က္ၿပီးၿပီးခ်င္း ေတာ့ အလယ္ မီးပူေနရာကို သြားမကိုင္ဖို႔ကေတာ့ အထူးေျပာေနစရာ မလိုဘူးထင္ေပမယ့္ ေအးသြားလို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရစို၀တ္ အေျခာက္(သို႔မဟုတ္) ေဖါ့ဖတ္ေလးကို အသံုးျပဳေစခ်င္ပါတယ္❗

📣📣📣 ကဲ ဒီေလာက္ဆို အိမ္ရွင္မ👩‍🍳 အိမ္ရွင္ထီး👨‍🍳မ်ား ဒီဂ်စ္တယ္မီးဖိုကို ဘယ္လို ေရရွည္ခံေအာင္ သံုးမလဲဆိုတဲ့ အသံုးျပဳပံုေလးေတြကို သိသြား တတ္သြားၿပီလို႔ အထူး ယံုၾကည္ပါတယ္...🤩🤩🤩


👍ခုေရးသားထားတဲ့ အေၾကာင္းရာေတြက မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုရတယ္ဆိုရင္ပဲ ေက်နပ္ပါၿပီ👍

မိတ္ေဆြလိုပဲ အျခားမိတ္ေဆြေကာင္မ်ားလည္း သိခြင့္ရေအာင္ share လုပ္ေပးလိုက္ပါဦးလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ 🗣️ 🗣️🗣️…

🙏ေက်းဇူးအထူး🙏

🌐New World Wholesale🌐
(လကၠားေစ်းႀကီးသင့္ဆီလာၿပီ)

#NewWorldWholesale #NWW
#DigitalStove #5ways
#Sunday_Knowledge_Sharing

Sunday, September 23, 2018

Abs roller စနစ္တက်လုပ္နည္း( Challenge your abs )

ေစ်းလဲေပါ၊ လုပ္စရာေနရာလဲ မလို၊ အ႐မ္းလဲ ထိေရာက္တဲ့ Abs ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက တစ္ခုေပါ့။ အဲ ခက္တာတစ္ခုက ပံုမွားလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရမ္းမ်ားတာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ ဒီတစ္ေခါက္ စနစ္တက် လုပ္နည္းကို ေရးလိုက္ပါတယ္။

Plank ဟာ Abs အတြက္ ေကာင္းတယ္၊ Challenge တယ္ဆိုရင္Abs rollout အတြက္ေတာ့ Plank challenge ျဖစ္တာေလာက္ကို အိပ္ေနသေလာက္ပဲ ဆိုရမွာပါပဲ။ Next level plank ဆိုပါေတာ့။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းကို သာမန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒူးေထာက္ထိုင္ၿပီး ဘီးကို ကိုင္ထားမယ္၊ ၿပီးရင္ ေရွ႕ကို တြန္းမယ္၊ ၿပီးရင္ မူလ ဒူးေထာက္ေနရာကို ျပန္ဆြဲမယ္။ ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲတာကိုပဲ အမွားေတြလုပ္တတ္ၾကတာပါပဲ။

ဘယ္လိုအမွားလဲဆိုတာသိဖို႔၊ အမွန္ျပင္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီေလ့က်င့္ခန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလို ေရွ႕ထိုးခ်၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လုပ္လာတာနဲ႔ Abs ကို Train တာနဲ႔ ဘာဆိုင္လဲေပါ့။

Abs ဝမ္းဗိုက္သားရဲ႕ တာဝန္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္းကို ပံုပ်က္မသြားေအာင္၊ ေကာ့လန္လြန္မသြားေအာင္ ထိန္းေပးပါတယ္။

ဥပမာ ေခါင္းေပၚ အရမ္းေလးလံတာ ရြက္ထားရလို႔ လူက ေနာက္လန္က်ေတာ့မလို ျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႔။ ဒီအခ်ိန္မွာ တည့္မတ္ေအာင္ Abs ရယ္၊ Core muscle ေတြရယ္က ထိန္းေပးပါတယ္။ ဒါကို ခါးနာမွာ၊ ေက်ာ႐ိုးထိမွာစိုးလို႔ သဘာဝေပးထားတဲ့ တာဝန္လို႔ ဆိုခ်င္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီသေဘာတရားကို Abs rollout လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ သံုးပါတယ္။ ေရွ႕ကို ထိုးခ်လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သဘာဝအေလ်ာက္ လူဟာခါးေကာ့သြားပါတယ္။ ဒါဆို ကိုယ္အေလးခ်ိန္က ခါးေနာက္ပိုင္း Lower back ကို ေရာက္သြားၿပီး ဒဏ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒဏ္ရာအနာတရ မျဖစ္ေအာင္၊ ေကာ့မသြားေအာင္ လုပ္ေပးရမယ့္ တာဝန္ဟာ Abs အေပၚက်လာပါၿပီ။


သန္မာတဲ့ ဝမ္းဗိုက္ႂကြက္သားဟာ ေရွ႕ထိုးခ်လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခါးကိုေျဖာင့္ေနေအာင္ ထိန္းေပးထားပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားေၾကာင့္ Abs rollout ကို သံုးတာပါ။ Abs rollout ကိုလုပ္ၿပီး Abs ကို သန္မာလာေအာင္ က်င့္တာပါ။

ဒီေတာ့ မသန္မာေသးတဲ့ Abs နဲ႔ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကို သံုးတဲ့ အခါ သံုးမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အမွား သံုးမ်ိဳး ဆိုခ်င္လဲ ဆိုေပါ့။

၁- ေရွ႕ထိုးခ် အဆင္းမွာ ခါးေကာ့ၿပီး ခါးနာျခင္း

၂- ျပန္အထမွာ Abs နဲ႔ မထပဲ ဒူးကေန အရွိန္ယူထျခင္း

၃- Wheel ကို ကိုင္ထားတဲ့ လက္ေတြ၊ ပုခံုးေတြေပၚ အားအရမ္းစိုက္ရျခင္း

ဒီ သံုးမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ပံုမွားလို႔ ဒီလိုခံစားရႏိုင္သလို မသန္မာေသးတဲ့ Abs ေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ စနစ္တက် မွန္မွန္ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔ ေအာက္မွာ အခ်က္ေလးေတြ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

၁- ဒူးေထာက္ထိုင္ၿပီး Wheel ကို ပံုပါအတိုင္းကိုင္ပါ။ Wheel ကို လက္တစ္ေျဖာင့္ထဲေအာက္ ေနရာနားက စပါ။

၂- Wheel ကို ကိုင္ထားၿပီးရင္ ခါးကို အနည္းငယ္ (အနည္းငယ္) ေလး ကုန္းထားပါ။

၃- အသက္ကို ရွဴထုတ္လိုက္ၿပီး ဗိုက္သားကို လံုးဝေတာင့္ထားပါ။ ေရွ႕ထိုးခ်၊ ေနာက္ျပန္ဆြဲေနခ်ိန္မွာ အသက္ရွဴထုတ္မလုပ္ရပါဘူး။

၄- ေရွ႕ကို ေျဖးေျဖးခ်င္းထိုးခ်ပါ။ အခုမွ စလုပ္သူဆို ျပားျပားဝပ္သြားသည္အထိ လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေပေလာက္ပဲ ထိုးခ်ႏိုင္တယ္ဆိုရင္လဲ တစ္ေပေလာက္က စပါ။ သန္မာလာမွ ပိုတိုးေပါ့။

၅- ဒီလို ေရွ႕ထိုးခ်စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွ ခါးဟာ ေျဖာင့္ေနရပါမယ္။ ခါးအနည္းငယ္ ေကာ့သြားၿပီး Lower back ( ခါးေနာက္) အေပၚ ဘာ Pressure မွ မေရာက္ပါေစနဲ႔။

၆- ေရွ႕ထိုးခ်အၿပီး ျပန္ဆြဲတဲ့အခါမွာ ဒူးအားကို မသံုးပါနဲ႔။ ဒီလိုမျဖစ္ေစဖို႔ ျပန္အဆြဲမွာ တင္ပါးဟာ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းကို မေက်ာ္ရပါဘူး။ ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ရင္ ရွင္းသြားမွာပါ။

၇- ေရွ႕ထိုးခ်၊ ေနာက္ျပန္ဆြဲၿပီးရင္ အသက္ရွဴပါ။ ၿပီးရင္ အသက္ျပန္ ရွဴထုတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္စပါ။

အခုမွ စလုပ္သူဆိုရင္ ၃-၆ ႀကိမ္ၾကားေလာက္ပဲ ရႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ရသေလာက္ကို ၄ ေၾကာ့ ေၾကာ့ပါ။

အႀကိမ္အမ်ားႀကီးကို ပံုစံမမွန္ပဲလုပ္တာထပ္ ပံုမွန္မွန္နဲ႔ လုပ္တာဟာ ပိုထိေရာက္သလို ဒဏ္ရာလဲ ကင္းေစပါတယ္။


ကဲ၊ လုပ္နည္းလဲ သိၿပီဆိုေတာ့ ဘာေစာင့္ေနအုန္းမလဲ။ ေနာက္တစ္ေခါက္ Workout မွာ Abs ကို အေသ Train ဖို႔ ဒီလုပ္နည္းကို သင္ယူ ထည့္လိုက္ပါလို႔။

အဲ၊ Challenging ေတာ့ အေသျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထပ္သတိေပးလိုက္ပါရေစ။

Golden_Dreams ❤️

Saturday, September 22, 2018

"စိတ္၀င္စားဖြယ္အခင္းအက်င္းမ်ား"
ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးသည္ ယခုတေလာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖင့္ျပည့္နွက္ေနသည္ ။ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ၾကီးမားေသာ အတိုင္းအတာတခုအထိ ၾကီးမားသည္ဟုယူဆရေသာ အေကာင္ၾကီးၾကီးမ်ားကို စတင္အေရးယူျပလိုက္ျခင္း ၊ ေရြွတိဂံုေစတီေတာ္ ေရြွျပားမ်ား အေရာင္မွိန္လာျခင္းအေပါ ္ နိုင္ငံေရးဆန္ဆန္ တဖက္ကိုတဖက္ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ၾကျခင္း၊ ဂန့္ေဂါတြင္ သားဖြားဆရာမတဦးအား ကိုလိုနီေခတ္က ပုလိပ္မ်ားဘိန္းပစ္ဖမ္းသည့္ နည္းလမ္းဆန္ဆန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေဆးျပားမ်ားပစ္ဖမ္းျခင္း ၊ ဖားအံေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသား ၄၁ ေယာက္ ေထာင္ေဖာက္ေျပးျခင္း ၊ ေက်ာက္ဆည္တြင္ လူသတ္တရားခံမ်ား ကို တရားရံုးသို ့ထုတ္ရာတြင္ ဇိမ္ခံကား Mark 2 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ရံုးထုတ္လာျခင္း ၊ ထိုဇိမ္ခံကားမွာ နံပါတ္အတုျဖင့္ လိုင္စင္မဲ့ကားျဖစ္ေနျခင္း၊ တပ္ခ်ဳပ္၏ VK အေကာင့္ အပိတ္ခံရျခင္း တို့သည္ ထူးဆန္းေထြလာသတင္းမ်ားျဖစ္သည္ ။

   က်ြန္ေတာ္သည္ ထိုသတင္းမ်ားကိုလည္းစိတ္၀င္စားပါ၏ ။ ထိုသတင္းမ်ားလို ထူဆန္းေထြလာမဟုတ္ပဲ ခပ္ရိုးရိုးသတင္းတပုဒ္ကိုလည္း နိုင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ စိတ္၀င္စားမိပါ၏ ။ ထိုအရာကားအျခားမဟုတ္ ၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္  စေနေန့က ေနျပည္ေတာ္ လြွတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန ့တြင္ စကားေျပာၾကေသာ လူသံုးဦး၏ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကိုစိတ္၀င္စားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုလူသံုးဦးမွာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ၊တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွူးၾကီးသန္းထိုက္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ့ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒါ ္ေက်ာ့ယဥ္၀င္း တို့ျဖစ္သည္ ။သမၼတဦး၀င္းျမင့္က အခမ္းအနားသို ့သ၀ဏ္လြွာေပးပို ့၍ ေျပာၾကားရာတြင္

“ဒီမိုကေရစီရဲ့အႏၱရာယ္မ်ားဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီမလိုလားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကဖ်က္ကယက္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကိုမယံုၾကည္သူမ်ား ၊ ဒီမိုကေရစီကိုယံုၾကည္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားမလိုအားမလိုအားမရျဖစ္ျပီး မိမိသေဘာနဲ့မိမိ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္စနစ္ဆီသို ့ျပန္ျပီး အသက္သြင္းေပးသလို ျဖစ္သြားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ့ဆန့္က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကုိ အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ား ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ့မညီညြတ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ့ ျပည္သူ ့အာဏာကိုရယူဖို့ၾကိဳးစားသူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒီအႏၱရာယ္ကိုအထူး အေလးအနက္ထား သတိျပဳဖို့လိုပါတယ္ “  ဟု ေထာက္ျပသြားသည္ ။ သမၼတအေနနွင့္ အရွင္းလင္းဆံုးသတိေပးမွုျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို တမ္းတေနသူမ်ားကလည္း အစုအေ၀းၾကီးမားစြာရွိေနေသးသည္ ။ ထိုသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုမၾကိဳက္  ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္တက္လာေသာလက္ရွိအစိုးရျပဳတ္က်သြားပါမွ အေနအစားေခ်ာင္ကာ ယခင္က ရထားခဲ့ဖူးေသာအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္ရမည္ဟုတမ္းတေနသူမ်ားလည္း၇ွိသည္ ။ ထိုသူမ်ားကိုသတိထားၾကဖို့ သမၼတၾကီးဦး၀င္းျမင့္က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းသတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၈ တြင္  လူထုအံုၾကြမွုေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္လာကာ အာဏာမွလက္လြွတ္ရဖို့ အေကာင္အထည္ျမင္လာရေသာအခါ တည္ဆဲ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ အစိုးရသည္ လူထုကိုအာရံုလြွဲသည့္အေနနွင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ့နွင့္ ျပည္ျမိဳ့တို့တြင္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပါ ္လာေစေတာ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ျပည္ျမိဳ့တြင္ မူဆလင္နွင့္ ဗုဒၥဘာသာ၀င္မ်ားၾကား ကုလား-ဗမာအဓိကရုဏ္းၾကီးေပါ ္ေပါက္လာခဲ့သည္ကို စာေရးသူ အသက္နွစ္ဆယ္အရြယ္ခန့္က လက္ေတြ့မ်က္ျမင္ေတြ ့ၾကံဳခဲ့ဖူးပါသည္  ။

တည္ျငိမ္ေနေသာျမိဳ့မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကျငာခံလိုက္ရေလေတာ့သည္ ။ဇာတ္လမ္းအစတြင္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားသည္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ေကာလဟလသတင္းမ်ားျဖန့္ၾကျပီး ကုလားဆိုင္မ်ားကို စတင္ဖ်က္ဆီးျပေလ့ရွိသည္ ။ လူထုကေသြးဆူကာ ပါ၀င္လာျပီဆိုလ်ွင္သူတို့သည္ေနာက္ဆုတ္္ျပီးကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္ ။ျမိဳ့လူထုေသာက္မည့္ေသာက္ေရကန္ထဲသို ့ မူဆလင္မ်ားအဆိပ္ခတ္ေတာ့မည္ဆိုေသာ ေကာလဟလမ်ားကိုလည္း လူေတြထဲသို့ပ်ံ့နွံ့ေအာင္လုပ္ေလ့ရွိသည္ ။ ဤနည္းျဖင့္ ျမိဳ့လူထုသည္ထိမ္းမနိုင္သိမ္းမရေသာအေျခအေနသို့ေရာက္သြားေလ့ရွိသည္ ။ထိုအကြက္မ်ိဳးကို NLD အစိုးရတက္လာကာစက မႏၱေလး၊ မိတၳီလာ စေသာျမိဳ့ၾကီးမ်ားတြင္ တေၾကာ့ျပန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသးသည္ ။ ျပည္သူလူထု၏နိုင္ငံေရးအသိဥာဏ္ျမင့္မားမွုေၾကာင့္ ထို့ထက္ပို၍ၾကီးမားမလာခဲ့ေပ ။NLD အစိုးရတက္လာကာစက အခ်ိဳ့ေသာ သူမ်ားက ဒီအစိုးရၾကာၾကာခံမည္မဟုတ္ ၊ မၾကာမီသူတို့ျပန္လာမည္ဟု သတင္းျဖန့္ၾကသည္ ။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္းေလာကမွာ ထိုကဲ့သို ့၀ါဒျဖန့္မွုမ်ား ရွိခဲ့သည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ NLD အစိုးရကိုအာဏာျပေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ိဳ့ေသာလူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီကို မနွစ္သက္ယံုမက ျပိဳလဲေစခ်င္ၾကေလသည္ ။

      ၁၉၈၈ တြင္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီေရးေတာ္ပံုျဖစ္ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန့္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ့သည္ အေရးအခင္းကို ပံုပ်က္သြားေစရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္ ။ ပထမဆံုး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကိုဖြင့္၍ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကိုလြွတ္ပစ္သည္ ။ ဒုတိယအဆင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္  ေသာက္ေရကန္ထဲအဆိပ္ခပ္မည္ဟူေသာ ေကာလဟလေတြပ်ံ့ေအာင္ လူေတြထိတ္လန့္ေျခာက္ခ်ားေအာင္လုပ္သည္ ။ ထို့ေနာက္ ဘယ္သူကခိုင္း၍ ဘယ္သူကေစလြွတ္လိုက္မွန္းမသိသူမ်ားသည္ အျမိဳ့ျမိဳ့အနယ္နယ္တြင္ေပါ ္ေပါက္လာကာ  မသကၤာဖြယ္ရာ ရာဇ၀တ္မွူမ်ားကိုက်ဴးလြန္ၾကသည္ ၊ က်ဴးလြန္ရန္ၾကိဳးစားၾကသည္ ။ ထိုအခါ လူထုကလက္ရဖမ္းဆီးျပီး ေဒါသအေလ်ာက္စစ္ေဆးစီရင္ၾကသည္ ။ အခ်ို့ေနရာမ်ားတြင္ ထို မသကၤာဖြယ္လူမ်ားကို ရဟန္းေတာ္မ်ားလက္သို့အပ္လိုက္ျပီးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျပီးဆံုးသြားသည္ ။ အခ်ိဳ့ေနရာမ်ားတြင္မူ စိတ္မထိမ္းနိုင္ေသာ ျမိဳ့ခံရြာခံမ်ားသည္ ထိုသူမ်ားကို ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ကာ ေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္ ။ ထူးဆန္းသည္မွာ အသတ္ခံရေတာ့မည့္သူမ်ား သည္ ငိုယိုျခင္း၊ေတာင္းပန္ျခင္း၊ထိတ္လန့္တုန္လွုပ္ျခင္း စေသာ သာမန္လူသားတစ္ေယာက္၏ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းမ်ားမျပပဲ ေဆးမိေနသူမ်ားပမာ ဘာမွေမးမရ ၊ေျပာမရပဲ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ထံုေပေပျဖင့္အေသခံသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။စတုတၳအဆင့္ကေတာ့ စစ္ကားမ်ားသည္ ဂိုေထာင္မ်ားကို ဖြင့္ေပးကာ ပစၥည္းအနည္းငယ္မ်ွသာယူျပီးထြက္သြားၾကသည္ ။ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ အေစာင့္မရွိေတာ့ေသာ ဂိုေဒါင္မ်ားကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူလူထုက သြားေရာက္ယူငင္ၾကေသာအခါမွ စစ္ကားမ်ားေရာက္လာကာ ပစ္ခတ္ၾကေတာ့၏ ။

၁၈.၉.၁၉၈၈ တြင္စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္သည့္အခါ အေရးအခင္းကာလအတြင္း ဂိုေဒါင္ေဖာက္ၾကျခင္း နွင့္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကျခင္းကိုသာ အဓိက အေၾကာင္းျပ၍တိုင္းျပည္အဖက္ဖက္မွယိုယြင္းေနသျဖင့္ အာဏာသိမ္းလိုက္ရပါေၾကာင္း န.၀.တ အဖြဲ့ကေၾကျငာ၀ါဒျဖန့္သည္မွာ ယခုအထိျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါ ဘားအံေထာင္မွ ေထာင္သား ၄၁ ေယာက္ ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ေထာင္တံခါးေလးထပ္ကို အမွိုက္သယ္သည့္ကားျဖင့္ ထြက္ေျပးသည္ ဟုေျပာၾကေရးၾကသည္ ။ ေထာင္တံခါးဆိုသည္မွာ အလြန္ထူေသာသံတခါးျဖစ္ျပီး တိုက္ေျပးသြားေသာအမွိုက္ကားမွာ သိပ္ျပီးေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းမဟုတ္ ။ MAZDA အမ်ိဳးအစား ပစ္ကပ္ကားေလးျဖစ္သည္။ တံခါးကိုတိုက္ဖြင့္၍ တြန့္ေၾကေနေသာ ကားေခါင္းပံုစံမ်ိဳးလည္းမရွိ ။ ထိုအေနအထားျခင့္ လူ ၄၁ ေယာက္ ကားေပါ ္တြင္ပါသြားျပီး လြတ္သြားသည္မွာ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူကို အေသပစ္ခတ္ဖမ္းမိသည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုကေတာ့ ထိတ္လန့္တုန္လွုပ္သြားေလသည္ ။ သည္ၾကားထဲ ပလပ္တတ္ေရသန့္ဘူးအခြံေကာက္သူသံုးဦးကိုပင္ ရဲက မွားယြင္းဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေသးရာ မဖမ္းပဲပစ္သတ္လိုက္လ်ွင္ အျပစ္မရွိပဲအေခ်ာင္ေသရမည့္ကိန္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန့ကလည္း ဘုိကေလးျမိဳ့မရဲစခန္းအခ်ဳပ္ခန္းမွ တရားခံသံုးဦးထြက္ေျပးျပန္သည္ ။ နွစ္ေယာက္ကို ျပန္မိျပီး လြတ္ေနေသာတေယာက္ကိုလိုက္လံရွာေဖြစံုစမ္းေနသည္ဆို၏ ။အခ်ဳပ္သားေတြ အက်ဥ္းသားေတြမၾကာခနေျပးၾကတာ ရိုးရိုးသားသားတိုက္ဆုိင္တာလား ၊ျမိဳ့ၾကီးေတြမွာ လူမိုက္ေတြၾကီးစိုးေနတာ ၊ လူသတ္မွုေတြမ်ားလာတာ ၊ ရာဇ၀တ္မွုေတြထူေျပာေနတာ ရိုးရိုးလား ၊ လက္မည္းၾကီးေတြစနက္လားဆိုတာေတာ့သတိျပဳရမည္ ။

ဒါေတြကို ျမင္ေတာ့ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလအတြင္းက ဗိုလ္ခင္ညြန့္၏အကြက္မ်ားကိုသတိရမိသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေထာင္သားေတြသည္ အျမဲတမ္း စစ္တုရင္ခံုေပါ ္မွ နယ္ရုပ္ကေလးေတြ  ပြန္းကေလးေတြျဖစ္သည္ ။ စစ္ဆင္ေရးအလုပ္သမား (ေပါ ္တာ )လိုသလား၊ ေထာင္သားေတြကိုအထမ္းသမားအျဖစ္သံုးသည္ ။ ပုသိမ္-မံုရြာလမ္းၾကီးေဖာက္ဖို့ အလုပ္သမား (labour ) ေတြလိုသလား ၊ ေထာင္သားေတြကိုသံုးသည္ ။ လမ္းခင္းရင္းေသလိုက္ၾကတာေသာက္ေသာက္လဲ ၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ -မႏၱေလး အျမန္လမ္းၾကီးေဖာက္ေတာ့ေရာ အလုပ္သမားမလံုေလာက္မွာ မပူရ ၊ ေထာင္သားေတြ ရဲဘက္စခန္းအက်ဥ္းသားေတြရွိသည္ ။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္နွစ္ေယာက္ အေလာင္းေတာင္လိုပံုခဲ့သလဲဆိုတာ စာရင္းမရွိအင္းမရွိ ။ ယခုလည္းျမန္မာျပည္မွာ အခ်ိဳ့ေသာ အာဏာကိုအေခ်ာင္လမ္းမွလိုခ်င္သူေတြက ဘာသာေရးျဖင့္မွိုင္းတိုက္သည္ ၊ သိပ္အဆင္မေျပ ၊လူေတြကသည္အကြက္ကိုသိေနၾကျပီ။သို့ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနပါျပီဟူေသာ အေျခအေနထင္ျမင္လာေစရန္ အျခားနည္းလမ္းေပါင္းစံု ျဖင့္ လုပ္ၾကဦးမည္။စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္းသျဖင့္ လူေတြလမ္းေပါ ္ထြက္လာေစရန္ ၀ိသမေလာဘသားအခ်ိဳ့က ေဒါ ္လာေစ်းကို ေမြွေနွာက္ကစားသည္ ။  ဒါကိုရည္ရြယ္၍ သမၼတၾကီးဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္

  “ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ့ဆန့္က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကုိ အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ား ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ့မညီညြတ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ့ ျပည္သူ ့အာဏာကိုရယူဖို့ၾကိဳးစားသူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒီအႏၱရာယ္ကိုအထူး အေလးအနက္ထား သတိျပဳဖို့လိုပါတယ္ “ ဟူ၏။ ျပတ္သားရဲရင့္ေသာအမွာစကားျဖစ္ပါ၏ ။

     ထိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန့အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္းစာတမ္းဖတ္ၾကားသည္ ။

“ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆိုတာ မွန္ကန္မွုကိုအမ်ားဆႏၵနဲ့ သေဘာတူညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ မွားမွားမွန္မွန္အမ်ားစုညီသည္နွင့္ “ ဤ “ ကို “ က်ြဲ” လို့ဖတ္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒိလိုသာေဆာင္ရြက္ေနမယ္ဆိုရင္ အဓမၼဒီမိုကေရစီသာ ျဖစ္သြားပါမယ္ ။နိုင္ငံေတာ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မွန္ကန္မ်ွတေသာဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ျဖစ္ေစေရး အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး တဦးေကာင္း တေယာက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မရနိုင္ ပါဘူး “  ဟု ဗိုလ္မွူးၾကီးသန္းထုိက္ကစာတမ္းထဲတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္ ။ ယခင္အခါမ်ားကလည္း   လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္ မဲခြဲေသာအခါ  ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ NLD အမတ္မ်ား၏အဆိုေအာင္သြားခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီအနုိင္က်င့္ခံရသည္ဟု တပ္မေတာ္သားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ့ကေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ မွတ္မွတ္ရရ နုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးကို ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲခဲ့စဥ္ကလည္းေကာင္း ၊ သူရဦးေရြွမန္းကို လြွတ္ေတာ္အထူးကိစၥမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠရာထူး သက္တမ္းတိုးေပးစဥ္ကလည္းေကာင္း တပ္မေတာ္သားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန့္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျပီး အတည္ျပဳခဲ့ဖူးသည္ ။ ထိုကိစၥမ်ားကိုရည္ရြယ္၍ (လြွတ္ေတာ္တြင္NLDအမတ္ လူမ်ားစုျဖစ္ေနျခင္းကိုရည္ရြယ္၍)  မွားမွားမွန္မွန္အမ်ားစုညီသည္နွင့္ “ ဤ “ ကို “ က်ြဲ” လို့ဖတ္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူး ဟု ဗိုလ္မွူးၾကီးသန္းထိုက္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသလားမသိေပ ။ အမွန္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္ ့ ( Of the people , By the people , For the people )ျဖစ္သည္ ။

မည္သူမဆိုဒီမိုကေရစီကိုတကယ္ယံုၾကည္လ်ွင္  ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၍ ျပည္သူလူထု၏အဆံုးအျဖတ္ကိုခံၾကယံုသာျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူကမ်ားမ်ားယံုၾကည္လ်ွင္ မ်ားမ်ားအေရြးခ်ယ္ခံရမည္ ။ နည္းနည္းယံုၾကည္လ်ွင္နည္းနည္းသာအေရြးခ်ယ္ခံရမည္ ။ လံုး၀မယံုၾကည္လ်ွင္ လံုးလံုးေရြးခ်ယ္ခံရမည္မဟုတ္ ။ ဒါသည္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ပါ၏ ။ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာသူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စား လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ သူတို့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါသည္ ။အဓမၼဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ  ျပည္သူလူထုကမေရြးခ်ယ္ပဲ လြွတ္ေတာ္ထဲ၀င္ထိုင္ကာ အဆံုးအျဖတ္ကိစၥမ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကိုသာေခါ ္ထိုက္မည္ထင္ပါသည္ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ နုိင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီေန့တြင္ မွတ္သားစရာ စကားတခြန္းရပါသည္ ။တဦးေကာင္းတေယာက္ေကာင္းေဆာင္ရြက္၍မရဟုလည္း ေျပာေသး၏။ ပါတီတခု၏ေခါင္းေဆာင္ေျပာသည့္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္မဲေပးၾကျခင္းကို တဦးေကာင္းတေယာက္ေကာင္းဟု ထင္စရာ၇ွိေသာ္လည္း ထိုတဦး ကိုပင္ ျပည္သူလူထုကယံုၾကည္သျဖင့္ ဘယ္သူမွန္းေသေသခ်ာခ်ာမသိေသာသူမ်ားကိုပင္မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ တဦးေကာင္းတေယာက္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ဖို့ ျပည္သူလူထုကမဲေပးထားသည္ဆိုလ်ွင္ တဦး၏ဆႏၵသည္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵဟုပဲမွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စတာလင္ကိုယံု၍ လူထုက ဆိုဗီယက္ကြန္ျမူနစ္စနစ္ကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္း ၊ေမာ္စီတုန္းကိုယံုသျဖင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယံုသျဖင့္ ဖဆပလကိုပံုေအာေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္း ၊ ဦးနုကိုယံုသျဖင့္ သန့္ရွင္းဖဆပလ ကို မဲေပးခဲ့ၾကျခင္း ၊ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယံုသျဖင့္ NLD ကို ပံုေအာမဲေပးခဲ့ၾကျခင္းတို့သည္ တဦးေကာင္းတေယာက္ေကာင္းေၾကာင့္ ပါတီကို အျပတ္အသတ္ေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္းသာဓကသက္ေသေကာင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ တေယာက္မေကာင္းသျဖင့္စုန္းစုန္းျမဳပ္သြားေသာပါတီမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီျဖစ္သည္ ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပါတီအခ်ိဳ့ကိုလည္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္လ်ွင္ေတြ ့နိုင္ပါ၏ ။ အက်ယ္မခ်ဲ့လိုေတာ့ျပီ ။

   ထိုကမၻာ့ ဒီမိုကေရစီ ေန့အခမ္းအနားတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ေဒါ ္ေက်ာ့ယဥ္၀င္းလည္း ပါတီကိုယ္စားစာတမ္းဖတ္ၾကားေသး၏။

“ ဒီမိုကေရစီစံနွုန္းမ်ာအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူ့ဆႏၵအရ အနုိင္ရပါတီကို စနစ္တက်လြွဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီ ရဲ့က်င့္စဥ္အတိုင္း လက္ေတြ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ သို့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏အနွစ္သာရတခုျဖစ္ေသာ ျပည္သူ့ထံမွဆင္းသက္လာေသာအာဏာကို ၊ျပည္သူတို့အတြက္ ၊ ျပည္သူ့ထံသို ့ျပန္လည္ စီးဆင္းေစျခင္း ဆိုေသာ က်င့္စဥ္ကေတာ့ ေမွးမွိန္လာေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္ “ ဟု ေျပာၾကားခဲ့၏။ သူေျပာတာေကာင္းေပ၏ ။ သို့ေသာ္ သူတို့ေျပာသလို လုပ္ခဲ့သလားဆိုတာ ေတာ့ ေမးစရာရွိေပမည္ ။ ဒီမိုကေရစီစံနွုန္းမ်ာအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆိုရာ၌ အျပင္ကိစၥမ်ားကိုအသာထား၍ ပါတီတြင္း ဥကၠဌနွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ေရြးပြဲကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ပါတီညီလာခံေခါ ္၍မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့သလား ၊ ဇိမ္အိမ္ပုလိပ္၀ိုင္းသလို ညၾကီးမင္းၾကီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၾကံခိုင္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို ရဲအင္အားမ်ားသံုးကာ (နိုင္ငံေရးပါတီအရွုပ္အရွင္းကိစၥမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္လစာကိုစားေသာ ျပည္သူ ့ရဲကိုအသံုးခ်တာကိုက ဥပေဒနွင့္မညီေပ) အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ သန္းေခါင္ယံပါတီ လူရွင္းပြဲၾကီးလုပ္ခဲ့ျပီး သူရဦးေရြွမန္းနွင့္ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုရာထူးမွ ဖယ္ထုတ္ခဲ့ေလသည္ ။

ဒါသည္ ဒီမိုကေရစီလားဟုေမးရေပမည္ ။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အာဏာလြွဲေပးတာကိုသာဒီမိုကေရစီဟု ေျပာေန၍မရေပ ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနုိင္ရ NLD ပါတီကိုအာဏာလြွဲမေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ့ထဲမွေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အာဏာလြွဲေပးသည္ဆုိေသာပါတီတြင္ျပန္ပါေနပါေသးသည္ ။ ရွံုးေသာပါတီက နုိင္ေသာပါတီကိုအာဏာလြွဲေပးၾကျခင္းမွာ ထူးဆန္းေသာကိစၥမဟုတ္ ၊ လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္ ။ တကမၻာလံုးမွာလည္းဤသို့လုပ္ၾကသည္ ။ ထူးဆန္းသည္ေတာ့မဟုတ္ ၊အာဏာမွမဆင္းခင္ရက္ပိုင္းအလိုတြင္တက္သုတ္ရိုက္ကာ ေျမကြက္မ်ား နာမည္ေျပာင္းခ်ထားျခင္း၊ နိုင္ငံပိုင္ ေျမယာနွင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို မိမိလူမ်ားသို ့တက္သုတ္ရိုက္လြွဲေပးျခင္းသည္သာ ထူးဆန္းေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ ေညာင္ျမစ္တူးလ်ွင္ပုတ္သင္ဥေတြေပါ ္လာေပလိမ့္မည္ ။

    က်ြန္ုပ္သည္ NLD ပါတီ၀င္မဟုတ္ ။ NLD ဘာလုပ္လုပ္ေထာက္ခံေနေသာ NLD ေလာ္ဘီမဟုတ္ ။ သူတို့အမွားလုပ္လ်ွင္လည္းအျမဲေထာက္ျပေနခဲ့သည္ ။ သို့ေသာ္ NLD သည္အခ်ိဳ့လူမ်ားစြပ္စြဲသလို ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေမွးမွိန္သည္ဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိမရွိ ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ၂၀၁၀ တြင္ မဲနိုင္၍ အစိုးရဖြဲ့ခဲ့စဥ္က အစိုးရအဖြဲ့ထဲတြင္ စစ္တပ္နွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ လဲ၍မည္သူ့ကိုမ်ွ ရာထူးမေပးခဲ့ ။ လူနည္းစုပါတီမ်ားကို တြဲေခါ ္ခဲ့ျခင္းမရွိ ၊ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားမွဆိုလ်ွင္ေ၀လာေ၀း။  By the people ေတြ For the people ေတြ မလုပ္ခဲ့တာေတာ့အေသအခ်ာျဖစ္သည္ ။ယခုမွ ဒါေတြျပန္ေျပာေနျခင္းသည္   ပံုျပင္ထဲက ေျမြေခြးလို မစားရေသာစပ်စ္သီးခ်ဥ္ျခင္းလား မသိေပ ။ NLD ကေတာ့ သူတို့အစိုးရထဲတြင္ တပ္ကလူေတြ ၊တပ္ထြက္ေတြပါသလို ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ေတြလည္းပါသည္ ။ ေနာက္မွ ထိုသူေတြနွင့္ သူတို့မိခင္ပါတီလမ္းခြဲၾကတာေတာ့တပိုင္းျဖစ္သည္ ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးအမတ္မ်ားကိုေနရာေပးမွုအတြက္ ၂၀၁၅ တြင္NLD ကိုမဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကပင္လ်ွင္ မေၾကနပ္ၾကပါ ။ ေနာက္ေနာင္ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ထပ္အနုိင္ရခဲ့လ်ွင္ ထိုသို့သေဘာထားၾကီးမွုမ်ိဳးကို ျပမေနပါနွင့္ေတာ့ ။ စိတ္ခ်ရေသာကိုယ့္လူ ကိုယ့္ ဘက္သားေတြနွင့္သာ အစိုးရအဖြဲ့ဖြဲ့ေစခ်င္သည္ ။ ျပည္သူလူထုဘာကိုလိုခ်င္သည္ ၊ဘာကိုမလုိခ်င္ဘူးဆိုတာ မဲပုံးေတြထဲကမဲေတြမွာ ေရတြက္ၾကည့္လ်ွင္သိနုိင္ပါသည္ ။

              ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သည္ တပတ္ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေတြျပည့္နွက္ေနေသာရက္သတၱပတ္ျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းမွု နွစ္ ၃၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ကာလျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀မရေသးသည့္ကာလျဖစ္သည္။ မျဖစ္စေလာက္ရထားေသာဒီမိုကေရစီကိုပင္ အပနာမ ေျပာခံေနရသည့္ကာလျဖစ္သည္ ။ လက္မည္းၾကီးမ်ားတေၾကာ့ျပန္ေခါင္းေထာင္ဖို့ၾကိဳးစားေနေသာကာလျဖစ္သည္ ။ ဘုရားကေရြွပင္ေမွးမွိန္ေနရေသာကာလျဖစ္သည္ ။ ေထာင္သားမ်ားလြယ္လြယ္ကူကူထြက္ေျပးနိုင္ေသာကာလျဖစ္သည္ ။ဒုစရိုက္မွုမ်ားေပါမ်ားေသာကာလျဖစ္သည္ ။ ကိုယ္နွင့္မတဲ့လ်ွင္ WY ေဆးျပားပစ္၍ ဖမ္းနိုင္ေသာကာလျဖစ္သည္ ။ မိမိေရကန္ထဲမွ ငါးၾကီးၾကီးမ်ား  ပိုက္ကြန္ထဲသို့စတင္ဖမ္းမိေသာကာလျဖစ္သည္ ။ အဓမၼဒီမိုကေရစီဆိုေသာစကား  ကို ထူးထူးဆန္းဆန္းၾကားရေသာကာလျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးလည္း နီးလာေသာကာလျဖစ္သည္ ။ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ့ မညီညြတ္တဲ့နည္းလမ္းနဲ့ ျပည္သူ့အာဏာကိုရယူဖို့ၾကိဳးစား သူေတြဟာဒီမိုကေရစီရဲ့အႏၱရာယ္ေတြျဖစ္တယ္ ဟု သမၼတၾကီးဦး၀င္းျမင့္ ခပ္ရွင္းရွင္းသတိေပးရေသာကာလျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု ပါးနပ္၍သတိရိွရေတာ့မည္ကာလျဖစ္ေပသတည္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)  

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၂၁.၉.၂၀၁၈

Friday, September 21, 2018

Mantou 馒头 - Rainbow Donut - မႏၱေလးငွက္ေပ်ာေပါင္း - ျမန္မာ့႐ုိးရာ ၾကာဆံသုပ္
ျမန္မာ့႐ုိးရာ ၾကာဆံသုပ္
(Myanmar Vermicelli Salad)
......................................................
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေနရာေဒသေပၚမႈတည္ၿပီး ၾကာဆံသုပ္ သုပ္နည္းမ်ား ကဲြျပားသြားၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အေျခခံေလးေတြကေတာ့ ဆင္ပါတယ္။ မစည္ကိုယ္တိုင္လည္း ၾကာဆံသုပ္ကို သိပ္ႀကိဳက္ပါတယ္။
အခ်ိန္ရလို႔ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ ဆံုလို႔ကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုသံုးကာ
ၾကာဆံသုပ္ေကြၽးဖို႔ပဲ အရင္ဆံုးစဥ္းစားပါတယ္။ မစည္ရဲ႕ သုပ္နည္းလက္ရာကို သုပ္စားလို႔ရေအာင္ ျပန္ရွယ္လိုက္ပါတယ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
......................
• ဆန္ၾကာဆံ - ၂ဝဝ ဂရမ္ (ေရေႏြးေဖ်ာထားပါ)
• ၾကက္ဥ - ၃ လံုး (ျပဳတ္ၿပီး အခြံဖယ္ၿပီး အဝိုင္းေလးေတြလွီးထားပါ)
• သခြားသီး - ၂ လံုး (အလံုးလိုက္ေရေဆးၿပီး ျခစ္နဲ႔ အေခ်ာင္းေလးေတြျခစ္ထားပါ)
• ေဂၚဖီ - ၅ ရြက္ (ခတ္ပါးပါး မွ်င္မွ်င္ေလးေတြ လွီးထားပါ)
• ၾကက္သြန္နီ - ၃ လံုး ( ေဒါင္လိုက္ ပါးပါးေလးလွီးထားပါ)
• အာလူး - ၃ လံုး (ႏူးေအာင္ျပဳတ္ၿပီး၊ ပါးပါးလီွးထားပါ)
• ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္ - လိုသေလာက္
• ပူစီနံ - ၁ စည္း (အရြက္ေခြ်ၿပီး ခတ္ၾကမ္းၾကမ္းေလးေတြလီွးထားပါ။ အပင္႐ုိးမ်ား ခ်န္ထားပါ)
• ပဲမုန္႔အက်က္မႈန္႔ - လိုသေလာက္
• ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႔ - စားပဲြဇြန္း ၂ ဇြန္း
• င႐ုတ္သီးအက်က္မႈန္႔ - စားပဲြဇြန္း ၁ ဇြန္း ခဲြ
• ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ - စားပဲြဇြန္း ၁ ဇြန္း
• ငံျပာရည္ - စားပဲြဇြန္း ၁ ဇြန္း
• ပဲငံျပာရည္ - စားပဲြဇြန္း ၂ ဇြန္း  (ျပဳတ္ၿပီးသား ၾကာဆံနယ္ထားရန္)


အသုပ္အခ်ဥ္လုပ္ရန္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
.....................................................
• မန္က်ည္းမွည့္ - စားပဲြဇြန္း ၃ ဇြန္း
• င႐ုတ္သီးေဆာ့စ္ - စားပဲြဇြန္း ၁ဝ ဇြန္း
• သၾကားညိဳ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ ဇြန္း
• ၾကက္သားမႈန္႔ - စားပဲြဇြန္း ၁ ဇြန္း
• ပူစီနံအပင္႐ုိး - ၁ စည္း
• အသီးအရြက္ျပဳတ္ရည္  - စားပဲြဇြန္း ၅ ဇြန္း

ျပဳလုပ္နည္း
..................
၁။  ေရေႏြးေဖ်ာထားေသာ ဆန္ၾကာဆံႏူးအိလာလွ်င္ ေရစင္ေအာင္ဆန္ခါႏွင့္စစ္ၿပီး
ပဲငံျပာရည္ျဖင့္ နွံ႔ေအာင္ခပ္ဖြဖြေလး လက္နဲ႔နယ္ပါ။

၂။ ေဇာက္နက္အိုးအေသးေလးထဲကို အသုပ္အခ်ဥ္လုပ္ရန္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးထည့္ၿပီး
မီးမွ်င္မွ်င္ေလးျဖင့္ မၾကာခဏေမႊေပးပါ။ သၾကားေပ်ာ္ၿပီး အရည္ထိတည္ပါ။ အရည္ေပ်ာ္ၿပီး
အနည္းငယ္ အရည္ခန္းလာလွ်င္ မီးဖိုေပၚမွခ်ၿပီး အေအးခံပါ။ ေအး သြားလွ်င္ သံဆန္ခါစစ္နဲ႔ အရည္စစ္ထားပါ။
က်န္အဖတ္မ်ား လြတ္ပစ္လို႔ရပါၿပီ။

၃။ ဇလံုအႀကီးထဲမွာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ထည့္၍သုပ္ပါ။
အေပါ့အငန္အစပ္ ဆားျမည္းၿပီး လိုတာထပ္ျဖည့္ပါ။ ခ်က္ခ်င္းစားပါ။ မုန္႔တီ ဟင္းရည္ေလးနဲ႔ တဲြစားလွ်င္အလိုက္ဆံုးပါ။မွတ္ခ်က္ - တို႔ဟူး၊ အေၾကာ္မ်ားလည္း ထည့္သုပ္လို႔ရပါတယ္။

................................................
Syi Lwin Foods Garden

သီးေမြွးနွင့္လုပ္တဲ ့မႏၱေလးငွက္ေပ်ာေပါင္း

ဖီးျကမ္းငွက္ေပ်ာသီးကိုအလြယ္တကူ၀ယ္လို ့မရတဲ ့ေနရာကလူေတြအတြက္စမ္းလုပ္ျကည့္ထားတာပါ။ ညီမေလးတေယာက္နဲ ့သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က သူတို ့ေနတဲ ့ေနရာမွာ ဖီးျကမ္းမရွိဘူး သီးေမြွးနဲ ့ေကာဆိုလို ့လုပ္ျကည့္လိုက္တာ။ သီးေမြွးနဲ ့ေပါင္းတာ က ပိုေမြွးျပီး ပိုခ်ိဳတယ္။စားလို ့ေကာင္းတယ္။ လုပ္နည္းကေတာ့တူူတူပါပဲ။ သီးေမြွးကပိုခ်ဳိေတာ့ ထန္းလ်က္ကိုေလ်ာ့ထည့္ထားပါတယ္။ ျပန္ေတာ့ေရးေပးလိုက္မယ္ေနာ္။

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား
၁။ ထန္းညက္အညို - ၅ က်က္သား
၂။ က်က္ျပီးသားနြားနို ့- ၁ လီတာ
၃။ သီးေမြွး ငွက္ေပ်ာသီး - ၁၀ လုံး
၄။ ဆား - အနည္းငယ္
၅။ အုံးသီးဖတ္- ၁ ခြက္
၆။ ေရ - ၃ လီတာ


ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ငွက္ေပ်ာေပါင္းျပဳလုပ္မည့္ ေရ ၅လီတာေလာက္ဆံ့တဲ ့အိုးထဲမွာ ေရ၊ ထန္းညက္၊ ဆားအနည္းငယ္ကို တည္ပါ။ ထန္းညက္ နွင့္ ဆားအ၇ည္ေပ်ာ္သြား၇င္ တဖက္က အိုးခံျပီး ေရစစ္နွင့္ စစ္ပါ။ ထန္းညက္ ထဲမွအမွိဳက္မ်ား ပါရင္ စစ္သြားေအာင္လို ့ပါ။
၂။ စစ္ျပီးေသာ ထန္းညက္ရည္ထဲတြင္ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားထည့္ျပီး နာရိီ၀က္ခန္ ့မီးေအးေအးျဖင့္ တည္ထားပါ။အ၇ည္ အ၇မ္းပစ္သြား၇င္ေ၇အနည္းငယ္ထပ္ထည့္ပါ။ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားေပ်ာ့ျပီး အခ်ိဳရည္မ်ား၀င္သြားပါလိမ့္မည္။
၃။ အဲေနာက္ နြားနို ့ကိုထည့္ရ်္ မီးေအးေအးနွင့္ပဲတည္ပါ။ နြားနို ့ကိုထည့္ျပီးခ်ိန္တြင္ နြားနို ့ပြက္လာရင္ ေ၀က်တက္လို ့ဂရုတစိုက္ေမြွေပးပါ။ မလိုင္အဖတ္ေလးေတြရလာပါလိမ့္မည္။ လိုခ်င္တဲ့ အခ်ိဳရည္ အေနအထားနဲ ့မလိုင္ဖတ္မ်ားမ်ားရလာခ်ိန္တြင္ မီးဖိုေပၚမွခ်ပါ။
၄။ ငွက္ေပ်ာေပါင္းေလးကိုထည့္ အုံးသီးဖတ္ကို အေပၚက ျဖဴး အခ်ိဳထက္ျကိုက္ရင္ သျကားပါျဖဴးျပီး စားနိုင္ပါျပီ။ခ်က္ျပဳတ္ျပသူ - အိစံ

Chinese Steamed Bun
...........................
 အခုေပါင္းထားတဲ့ ေပါင္မုန္႔ေလးကို မန္ထိုလို႔လည္းေခၚၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက ဆန္ထက္စာရင္ ဂ်ဳံထြက္ရွိမႈက ပိုမ်ားတာေၾကာင့္ မန္ထိုေပါက္စီကို အျမဲတမ္း အစားအစာအေနနဲ႔ စားသံုးၾကပါတယ္။ ျဖဴေဖြးတဲ့ ဂ်ဳံနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ မန္ထိုေပါက္စီေတြက စက္မႈမထြန္းကားခင္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ အရမ္းကို ေစ်းႀကီးတဲ့ ေပါက္စီျဖစ္လာပါတယ္။

 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာ မန္ထို၊ ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲနဲ႔ Bing ဆိုတဲ့ ေပါင္မုန္႔ကို ေန႔စဥ္စားသံုးၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာေတာ့ ထမင္းကို အဓိကထား စားၾကပါတယ္။ အဲဒီမန္ထုိေပါက္စီကို ၾကက္သြန္ၿမိတ္၊ ပဲအႏွစ္ေတြ၊ အေစ့အဆန္ေတြ ထည့္ၿပီး တစ္ခါတည္းထည့္ေပါင္းလုပ္လာၾကပါတယ္။ အကယ္၍ ဘာမွမထည့္ထားဘူးဆိုလွ်င္ ေနာက္ဆံုးထြက္လာတဲ့ မန္ထိုကို ထက္ျခမ္းခြဲကာ အသားေတြ၊ အရြက္ေၾကာ္ေတြ ထည့္ၿပီး စားၾကပါတယ္။ အကယ္၍ အသားထည့္ၿပီး လုပ္လွ်င္ေတာ့ ေပါက္စီလို႔ ေခၚပါတယ္။


ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
ေပါက္စီဂ်ံဳ  -  ၂၀၀ ဂရမ္
တေဆး (Yeast)  -  ၃ ဂရမ္
သၾကား  -  ၃၀ ဂရမ္
ေရ  -  ၁၀၀ ဂရမ္
ဆား  -  အနည္းငယ္
အေစ့အဆန္မ်ား  -  လက္တစ္ဆုပ္စာ (Almond, ဗာဒံ​ေစ့ စသျဖင့္)

ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္
၁။ ပါ၀င္ပစ္ၥည္းမ်ားအားလံုးကို ေရာၿပီး သမေအာင္နယ္ပါ။ ဂ်ံဳသားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဲၾကည့္လိုက္လို႔ ျပတ္မထြက္ေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္ အေစ့အဆန္မ်ားကို ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိတ္ၿပီး ေရာနယ္ပါ။ ဂ်ံဳသားကို ၁ နာရီခန္႔ အပြခံပါ။

၂။ ဂ်ံဳသား (၂ ဆ) ပြလာၿပီဆိုလွ်င္ ဖိၿပီး ေလထုတ္ပါ။ ဂ်ံဳသားကို ထူထူရွည္ရွည္ေလးျဖစ္ေအာင္ လိွမ့္ၿပီး ဓားနဲ႔ျဖတ္ေပးပါ။ ဂ်ဳံသားကို ထပ္ၿပီး အပြခံပါ။

၃။ ေပါင္မုန္႔လံုးေလးေတြကို ေပါင္းတဲ့အိုးထဲမွာ မိနစ္၂၀-၂၅ မိနစ္ ခန္႔ၾကာေအာင္ ထည့္ေပါင္းပါ။ အကယ္၍ ေပါင္းသည့္အိုးမရွိလွ်င္ ေအာက္က ေရေႏြးအိုးတည္ၿပီး အေပၚက ဆန္ခါတင္ပါ။ ၎င္းအေပၚကေန ထည့္ေပါင္းေပးလို႔ ရပါၿပီ။ မုန္႔သားေတြ ကပ္မသြားေအာင္ ဆုျမတ္က ပန္းကန္ေပၚ ဂ်ဳံျဖဴးၿပီး ေပါင္မုန္႔တင္ၿပီး ေပါင္းပါတယ္။ ေပါင္မုန္႔ေအာက္ကေန စကၠဴကပ္ၿပီး ေပါင္းေပးလည္း ရပါတယ္။ မေပါင္းခင္ ဂ်ဳံသားေတြကို စီတဲ့အခါမွာ နည္းနည္းခြာၿပီး ေပါင္းေပးပါ။ ဂ်ဳံသားေတြ ပြလာၿပီး က်ပ္သြားမွာစိုးလို႔ပါ။


.......
ဆုျမတ္ဦး

Rainbow Donut
(သက္တံေရာင္စံုဒိုးနပ္)
....................................
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
• ဂ်ံဳမႈန္႔ - ၁  ၁/၂ ခြက္
• သၾကားျဖဴ႐ိုး႐ိုး - ၁/၂ ခြက္
• ေဘကင္ေပါင္ဒါပြေဆး - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• ေထာပတ္ (အခန္းအပူခ်ိန္) - စားပြဲဇြန္း ၂ ဇြန္း
 (မိုက္ခ႐ိုေဝ့မွာ စကၠန္႔အနည္းငယ္ အပူေပးၿပီး ေပ်ာ္ပါေစ)
• ၾကက္ဥ (အလံုးႀကီး) - ၁ လံုး (အခန္းအပူခ်ိန္)
• ႏြားႏို႔ - ၁/၄ ခြက္
• ဗနီလာအနံ႔ရည္ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃ ဇြန္း
• Food Color  အေရာင္ဆိုးေဆး - နီ၊ ျပာ၊ စိမ္း၊ ဝါ
 (စိတ္ႀကိဳက္အေရာင္ရသည္အထိ)


ျပဳလုပ္နည္း
 ၁။ အိုးႀကီးတစ္အိုးမွာ ဂ်ံဳမႈန္႔၊ သၾကားျဖဴႏွင့္ ေဘကင္ေပါင္ဒါ ပြေဆးတို႔ကို ေရာေႏွာၿပီး သမေအာင္ ေမႊပါ။
 ၂။ ေနာက္အိုးေသးတစ္အိုးမွာ ၾကက္ဥကို ေခါက္ထည့္ၿပီး နည္းနည္း႐ိုက္ပါ။
 ၃။ ႏြားႏို႔ႏွင့္ ေထာပတ္ရည္ကို ေရာထည့္ၿပီး သမေအာင္ ေမႊပါ။
 ၄။ ဗနီလာအနံ႔ရည္ကို ေရာထည့္ၿပီး သမေအာင္ ေမႊပါ။
 ၅။ ၾကက္ဥႏြားႏို႔ အေရာအေႏွာကို ဂ်ံဳမႈန္႔အေရာအေႏွာထဲ ေလာင္းထည့္ၿပီး ဇြန္းႀကီးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ သမေအာင္ ေမႊပါ။
 ၆။ မုန္႔ႏွစ္ရည္ကို ခြက္ေသး ၄ ခြက္မွာ အညီအမွ်ခြဲထည့္ၿပီး တစ္ခြက္စီကို နီ၊ ျပာ၊ စိမ္း၊ ဝါ အေရာင္ ၃ စက္စီ (သို႔) ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ အေရာင္ရလာသည္အထိ ထည့္ၿပီး ေမႊပါ။
 ၇။ မုန္႔ႏွစ္ရည္အေရာင္တစ္မ်ိဳးစီကို အလံုပိတ္ႏိုင္တဲ့ Zip ပါတဲ့ ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲ ေလာင္းထည့္ပါ။ (နီ၊ ျပာ၊ စိမ္း၊ ဝါ ပလတ္စတစ္အိတ္ ၄ အိတ္ရပါမယ္။)
 ၈။ ေထာပတ္ (သို႔) Cooking Spray သုတ္လိမ္းထားတဲ့ ဒိုးနပ္ပဲန္ထဲ အနီေရာင္မုန္႔ႏွစ္ရည္ကို တစ္ကြက္အရင္ အညီအညာညႇစ္ထည့္ပါ။
 ၉။ ေနာက္တစ္ဆင့္ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အဝါ အစီအစဥ္အလိုက္ ညႇစ္ထည့္ပါ။
 ၁၀။ အာဗင္ကို 350˚F (180˚C) ခ်ိန္ၿပီး ၁၀ မိနစ္ ႀကိဳအပူ ေပးၿပီးလွ်င္ မုန္႔ဗန္းကို ၉ မိနစ္ ဖုတ္ပါ။
 ၁၁။ Donut Pan ကို အာဗင္က ထုတ္ယူၿပီး ခဏအေအးခံၿပီးလွ်င္ အဆင္သင့္စားသံုးႏိုင္ပါၿပီ။

 (မွတ္ခ်က္ - Donut ၆ ခု ရပါမယ္။)


.........................................
Dexter Bistro


ေတာ႕ပိုကီး ဆန္မႈန္႕ ၀က္ဗိုက္အသားျပား ေရႊအပ္မႈိ နဲ႕ ဘာဘီခယူေဆာ႕ (Rice cake, Bacon & Enoki Mushroom with BBQ Sauce)

ကုိရီးယား ေတာ႕ပိုကီးကို ကေလး လူၾကီး အၾကိဳက္ဆံုး အရသာနဲ႕ တီထြင္ထားတာေလး လုပ္စားၾကည္႕လို႕ရေအာင္ ရွယ္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္..


ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား 

၀က္ဗိုက္သားျပား ၁၆၀ ဂရမ္ (အေနေတာ္ လွီးထားပါ)
ေရႊအပ္မႈိ ၈၅ ဂရမ္
ႏွမ္းဆီ ဇြန္း ၁ စားပဲြဇြန္း
ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁ တက္ (နဴတ္နဴတ္စင္းထားပါ)
ဘာဘီခယူေဆာ႕ ဇြန္း ၄-၅ စားပဲြဇြန္း
ေတာ႕ပိုကီးဆန္မႈန္႕ ၁ ခြက္
ငရုတ္ပြနီ၊စိမ္း ခြက္ တစ္၀က္ (ပါးပါး ရွည္ရွည္လွီးထားပါ)
Eryngii မိႈ ၁၀၀ ဂရမ္ (ပါးပါး လွီးထားပါ)
နွမ္းနက္ေစ႕ လက္ဖက္ဇြန္း ၂ ဇြန္း
ငရုတ္ေကာင္းနက္ အနည္းငယ္
ဆား အနည္းငယ္
ၾကက္သြန္ျမိတ္ ၂  ပင္ ပါးပါးလွီးထားပါ

ျပဳလုပ္နည္း (Mehod)

၁။ မကပ္ေသာ ဒယ္အိုးထဲ နွမ္းဆီထည္႕ၿပီး ပူေအာင္တည္ပါ။ ဆီပူလ်င္ ၾကက္သြန္ ျဖဴ  နွင္႕ ၀က္သားျပားထည္႕ၿပီး အိုးပူေပးပါ။ ေသခ်ာနွွံ႕ေအာင္ ေမႊေပးပါ။ အသား အညိဳေရာင္းသန္းလာလ်င္ နွမ္းနက္ ကလဲြလို႕ က်န္ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ထည္႔ၿပီး ေမႊေပးပါ၊ ဆန္မႈန္႕ နဴးအိတယ္႕ အထိတည္ပါ။ ၾကက္သြန္ျမိတ္ မ်ား ျဖဴးၿပီး ပူပူေလးသံုးေဆာင္ပါ။


Syilwin Foodgarden