Monday, December 5, 2011

ဗုဒၶ၀ါဒီတို႕လက္ခံထားသည့္ တန္ခိုးရွင္ႏွင့္ အျပစ္သေဘာတရား

ကမၻာတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သမွ်ေသာ ဘာသာတရားအသီးသီးသည္ နဂိုမူလက
လူသားထုတစ္ရပ္လံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူသားခ်င္းကိုယ္ခ်င္း စာတရား
ထြန္းကားေရးစသည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာတရားမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္
ထြန္းကားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
သို႕ေသာ္ အဆိုပါဘာသာတရား အသီးသီးကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကကုန္ေသာ
လူသားတို႕အေနႏွင့္ မိမိတို႕ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ
္ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းမႈသာ မရွိခဲ့ပါလွ်င္ ငါ့ဘာသာမွ ငါ့ဘာသာဟူေသာ
တစ္ယူသန္အစြဲျဖင့္ ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းမႈသည္ လူသားတို႕ကို
လမ္းမွားသို႕ပို႕ေဆာင္ေပးတတ္ေၾကာင္း ကမၻာ႔သမိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္
သမိုင္း၀င္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲၾကီးမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိေပသည္။
ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းသူမ်ားသည္ အယူ၀ါဒေရးအရမဟုတ္ဘဲ
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရယံုၾကည္မႈကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ၾသဇာအာဏာထူေထာင္ ရန္
ၾကိဳးစားေနၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဂုိဏ္းဂဏမ်ိဳးစံု၏ၾကိဳးကိုင္မႈမွ
လြတ္ကင္းရန္ အစဥ္သတိျပဳလ်က္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာတရားမ်ားကို ခံယူက်င့္သံုးကာ
ပုထုဇဥ္ဘာ၀အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစျခင္းျဖင့္ ျမင့္ျမတ္
စင္ၾကယ္ေသာ ဘ၀အေျခအေနဆီသို႕ တက္လွမ္းရေပမည္။ ထိုသို႕တက္လွမ္းႏိုင္ရန္
မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္မွတစ္ပါး အျခားျပင္ပတန္ခိုးရွင္ ဖန္ဆင္းရွင္၊ နတ္ေဒ၀တာ
တစ္စံုတစ္ရာကို အားမထားဘဲ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္မည့္
နည္းနာမ်ားကို ညႊန္ၾကား ျပသေပး သည့္ လမ္းစဥ္တစ္ခုအေပၚသာ ေလးနက္စြာ
ယံုၾကည္အားထားမႈ ျပဳၾကရေပလိမ့္မည္။
ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေလ့က်င့္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဘာသာတရားႏွင့္ အညီ
စစ္မွန္စြာေနထိုင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုကိုရရွိႏိုင္ျပီး
ျပင္ပစြမ္းအားရွင္မ်ားထံသို႕ ယံုၾကည္သက္၀င္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ မရႏိုင္ေၾကာင္း
သြန္ သင္ညြၽန္ျပခဲ့သည္။
ဗုဒၶအလိုက် ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းသူ ဆိုသည္မွာ စိတ္ေကာင္းေစတနာထားျခင္း၊
သနားၾကင္နာျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လို္က္ေလ်ာ ညီေထြေနထိုင္ျခင္းႏွင့္
လူသားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိျခင္းတို႕ကို လက္ကိုင္ထားလ်က္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္သြားႏိုင္သူ မ်ိဳးကိုသာ
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဘာသာတရားတစ္ခု၏ တာ၀န္မွာ အဆိုပါပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ေစရန္
လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအား စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာ ေစဖို႕
လမ္းညႊန္သင္ျပေပးရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းတာ၀န္ကို ထမ္းရြက္ျခင္းသည္
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားထုအၾကား ၀မ္းနည္း ဖြယ္ရာ လစ္လပ္ေနသည့္
ဟာကြက္ၾကီးတစ္ခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာလည္း ေရာက္ေပလိမ့္မည္။
စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ရင့္က်က္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကင္းမဲ့ျခင္းသည္ ေလာကီအာရံုမ်ားအား
တြယ္တာမက္ေမာလ်က္ရွိေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ လူသားမ်ားကိုသာ
ျဖစ္ထြန္းလာေစခဲ့သည္။ ထိုသူတို႕ထဲမွတခ်ိဳ႕သည္
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈကို ပဓာနထားသည့္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ကို
ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သူတို႕လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္
ဘာသာတရားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈကို ေပ်ာက္ဆံုးေစခဲ့သည္။
ဗုဒၶ၀ါဒကမူ ေလာကီေရးရာကိစၥမ်ား၊ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား
ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ေရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ပါ အသံုး၀င္သည့္နည္းလမ္းတို႕ကို
သြန္သင္ညႊန္ျပခဲ့ေပသည္။
မည္သို႕ဆိုေစ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕အေနႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမပါေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
ဘာသာသာသနာ ထြန္းကားမႈ၏ အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတတစ္ရပ္အျဖစ္ မမွတ္ယူသင့္ေပ။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘာသာတရားႏွင့္ညီေသာ ဘ၀တစ္ခုကို ေဆာက္တည္ျခင္းသည္
လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ
ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈတို႕အား အေလးထားရန္မလိုဟု
ဆိုလိုျခင္းလည္း မဟုတ္ေခ်။
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘာသာတရားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈျဖစ္ထြန္းေစမည့္
အလားအလာမ်ားအား ဟန္႕တားဖ်က္ဆီးပစ္မည့္ လမ္းစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္
လိုက္နာက်င့္သံုရန္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းသူတစ္ဦးသည္ သူတစ္ပါး၏
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထိပါး ေစမည့္
မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမွ်မက်င့္သံုးဘဲ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ျပဳသင့္ေပ သည္။
သည္းခံျခင္းတရားသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၏ ထင္ရွားလွေသာ ၀ိေသသလကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
သည္းခံျခင္းတရားကပင္ ကြဲျပားျခား နားေသာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားအၾကား
ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈကင္းမဲ့သည့္
ျငိမ္းခ်မ္းခိုင္ခံ့ေသာ ဘာသာေရး အသိုင္းအ၀န္းတစ္ရပ္ကို တည္ျမဲေအာင္
ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ကမၻာ့ဘာသာတရားတို႕၏ ရာဇ၀င္တြင္ စာတင္၍ခ်ီးက်ဴးအပ္ေသာ
ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒက ဘာသာတရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍
ဆင္းရဲျခင္းကင္းေသာ ပံုမွန္ဘ၀တစ္ခုဆီသို႕ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား
လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ ေပးလ်က္ရွိေပသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ေလာကီအာရံုမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊
သဘာ၀လြန္ဖန္ဆင္းရွင္ တစ္စံုတစ္ဦး ထံတြင္ျဖစ္ေစ ေက်းကြၽန္အျဖစ္
ခံယူသြားရန္ မလိုအပ္ေပ။
သို႕ေသာ္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ အသိတရားတို႕ကို
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ မသိဆိုးရြားျခင္း
အလံုးစံုကို အႏိုင္ယူမည့္ စစ္မွန္ေသာပညာဥာဏ္ကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။
ဗုဒၶ၀ါဒက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
သဘာ၀လြန္စြမ္းအင္မ်ား သို႕မဟုတ္ အံ့ဖြယ္သရဲတန္ခိုးျပမႈမ်ားကို
မွီခိုအားထားၾက ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းမႈမျပဳခဲ့ေပ။ အကယ္စင္စစ္ အံ့ဖြယ္သရဲ
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ စြမ္းအားမ်ားကို ယံုၾကည္သက္၀င္ျခင္းသည္
မည္သူ႕ကိုမွ် မည္သည့္အခါတြင္မဆို စိတ္ထားျဖဴစင္သန္႕ရွင္းေအာင္
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိပါေခ်။
ဗုဒၶ၀ါဒအလိုအရ ျမင့္ျမတ္ျခင္းသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အသြင္လကၡဏာေပၚတြင္မႈမတည္ဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စင္ၾကယ္မႈအေပၚတြင္သာ
အေျခခံေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ယူသန္အစြန္းေရာက္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ကို
ကိုးကြယ္အားထားစရာ ဖန္ဆင္းရွင္မရွိသည့္ ဘုရား မဲ့၀ါဒီမိစၦာဒိ႒ိမ်ား၊
ရုပ္တုဆင္းတု ကိုးကြယ္သူမ်ားအျဖစ္ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ၾကသည္။ သို႕ေသာ္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကမူ အျခားဘာသာ၀င္ မ်ားအား မည္သည့္အခါကမွ်
လက္တံု႕ျပန္ေခ်ပမႈမျပဳခဲ့ေပ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕က ဗုဒၶဘာသာကို မကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားဘာသာ၀င္တုိ႕သည္
ေကာင္းကင္ဘံု၏ သုခခ်မ္းသာကို ခံစားရလိမ့္ မည္မဟုတ္ဟု မည္သည့္အခါကမွ်
ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ အက်ဥ္းျခံဳးဆိုရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္
သူတို႕ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားအား ကိုးကြယ္ခံယူက်င့္သံုးေနၾကသလို
အျခားဘာသာ၀င္တို႕၏ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကိုလည္း ေလးစားမႈ
ရွိၾကပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ ပဋိပကၡႏွင့္ရန္လိုမုန္းတီးမႈကိုဖန္တီးျခင္း သို႕မဟုတ္
သူတို႕ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားကိုစြန္႕လႊတ္ျခင္းျပဳရန္ မလိုဘဲ
အျခားေသာဘာသာ၀င္တို႕ႏွင့္ အယူ၀ါဒကြဲျပားမႈအေပၚ ေက်ေအးစြာ
လက္ခံႏိုင္ၾကပါသည္။
ဤဘာသာတရားက အျခားဘာသာ၀င္မ်ားကို အျပစ္သားမ်ားအျဖစ္
ရႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ စာရိတၲအဆင့္ အတန္းအား
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးတို႕၏
ဆံုးမသြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးထား ပါသည္။
စစ္မွန္ေသာဗုဒၶ၀ါဒသည္ ဆုေတာင္းေနရံုျဖင့္ သဘာ၀လြန္စြမ္းအားရွင္
တစ္စံုတစ္ရာ၏ကယ္တင္ေစာင္မမႈကို ရရိွႏိုင္သည္ဟု သြန္သင္ခဲ့ ေသာ
ဘာသာေရးမဟုတ္ေပ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ယံုၾကည္မႈအယူ၀ါဒမ်ိဳးစံုကို
မိမိတုိ႕၏ ဘာသာအယူ၀ါဒထဲသို႕ ဆြဲသြင္းကာ လာသမွ်လက္ခံက်င့္သံုးတတ္သည့္
အမည္ခံဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲအခ်ိဳ႕၏ ဘာသာေရးမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ေပ။
ဗုဒၶ၀ါဒအလိုအရ သဘာ၀လြန္စြမ္းအားရွင္တစ္ဦးက အျပစ္မ်ားအားခြင့္လႊတ္သည္ဟု
ယံုၾကည္သက္၀င္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေပ။ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈတစ္ခု၏
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳျခင္းႏွင့္
ျဖဴစင္ၾကံ႕ခိုင္ေသာစိတ္ထား ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ သာ
ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္ေပသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးထံ ဆုေတာင္းေနရံုျဖင့္
အျပစ္မွလြတ္ကင္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္ေပ။
ဗုဒၶဘာသာသည္ လူသားတို႕အတြက္ မိမိက်ဴးလြန္သည့္အျပစ္၏ အက်ိဳးဆက္ကို
မိမိတို႕ဘာသာခံယူရျခင္းဟူေသာ သေဘာတရား အေပၚ အေျချပဳထားျပီး ထာ၀ရငရဲကို
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမပါဘဲ အမွန္တရားကိုနားလည္ သေဘာေပါက္စြာ
လိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ ဘာသာတရားတစ္ခုသာ ျဖစ္ေပသည္။
ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းတို႕သည္ ယာယီမွ်သာျဖစ္ၾကျပီး ေလာကတြင္
မည္သည့္အရာမွ် ထာ၀ရမတည္ျမဲေၾကာင္း သြန္သင္ခဲ့ သည့္ ဗုဒၶဘာသာအဖို႕
သက္ရွိတို႕အား ငရဲဘံု၌ ထာ၀ရခံစားေစသည္ဆိုေသာ အေတြးအေခၚမွာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္
လံုး၀မရွိပါေခ်။ သဘာ၀ လြန္တန္ခိုးရွင္ တစ္စံုတစ္ရာအား
သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိသည့္ ဘာသာတရားတို႕၏
ေနာက္လိုက္မ်ားအတြက္ အေရး ၾကီးဆံုး သေဘာတရားျဖစ္သည္။ သူတို႕အတြက္
ထာ၀ရတည္ျမဲေနေသာ ဖန္ဆင္းရွင္မပါရွိဘဲ 'ဘ၀' ျဖစ္ေစ၊ 'ဘာသာတရား' ျဖစ္ေစ
ေပၚေပါက္မလာႏိုင္ေပ။
ဗုဒၶဘာသာကမူ အလားတူယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ိဳးအား အသိအမွတ္မျပဳေပ။
ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ပါရွိသည့္ နတ္ေဒ၀တာကဲ့ သို႕ေသာ
တန္ခိုးရွင္အယူအဆမွာ အျခားေသာဘာသာတရားတို႕ႏွင့္
လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြဲျပားျခားနားေပသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ ဘာသာတရား အဆံုးအမႏွင့္ညီညြတ္ေသာဘ၀ကို
ေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ထားျဖဴစင္သန္႕ရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕မွ
တစ္ဆင့္သာလွ်င္ မိမိတို႕၏လြတ္ေျမာက္မႈကို ရွာေဖြၾကရသည္။
နတ္ေဒ၀တာကဲ့သို႕ေသာ တန္ခုိးရွင္မ်ားတည္ရွိမႈကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕က
လက္ခံပါသည္။ နတ္ေဒ၀တာတို႕က ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လူသားတို႕ကို
ယာယီအားျဖင့္ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လူသားတို႕၏စိတ္ထားျဖဴစင္မႈႏွင့္
အဆံုးစြန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈကို ရရွိ ေစႏိုင္သည့္ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္
ရွိသူမ်ားအျဖစ္ကား မည္သည့္အခါကမွ် ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မျပဳၾကေပ။
ယင္းတို႕ကို ရရွိေစရန္မွာ 'မိမိကိုယ္ကိုမိမိသာ ကိုးကြယ္ရာ' ဟူသည့္
ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆိုအမိန္႕ႏွင့္အညီ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾက
ရမည္သာျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းက အေလးအနက္
ယံုၾကည္လက္ခံထားၾကပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။
Ref: Concept of God and Sin by K. Sri Dhammananda.
၀င္းသိန္းဦး
(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္-၂၊၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)


No comments: