Saturday, December 31, 2011

ဗုဒၶ၀ါဒလာကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ တမလြန္အယူ

လူသားတို႕သည္ လူဟူ၍ပီပီျပင္ျပင္ ယဥ္ေက်းလာခ်ိန္မွအစျပဳ၍ တမလြန္ဘ၀ကို စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကသည္။ဘာသာအယူ၀ါဒ အေတာ္မ်ား မ်ားကလည္း သူတို႕၏အဆံုးအမက်င့္၀တ္တို႕ကို တမလြန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ထားၾကသည္။ သူတို႕၏ ဘာသာေရးျပ႒ာန္းခ်က္တို႕အား လိုက္ နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းတို႕၏ အက်ိဳးရလဒ္ကို တမလြန္တြင္ ခံစားၾကရမည္ဟု အဆိုရွိၾကသည္။ ဤဘ၀တြင္ ဘာသာေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို လိုက္နာသူတို႕သည္ တမလြန္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ျပီး၊ မလိုက္နာ ဆန္႕က်င္သူတို႕မွာကား ဆင္းရဲဒုကၡျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ဟုဆိုၾကသည္။

'ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ' ကိုစည္းစိမ္သုခအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေနရာဌာနတစ္ခု အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 'ဆင္းရဲ႕ဒုကၡ'ကို ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ေပါင္းစံုအား ခါးစည္းခံစားေနရမည့္ ေနရာဌာနတစ္ခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း တင္စားေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအယူအဆ အစဥ္အလာသည္ ဗုဒၶမပြင့္မီႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာကာလမွအစျပဳ၍ ယေန႕တိုင္တည္ရွိခဲ့၊ တည္ရွိဆဲ၊ တည္ရွိေနဦး မည္သာ ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူတို႕ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အဆံုးအမတို႕ကို ေနာင္တမ လြန္တြင္ ခံစားရမည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္တို႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။ 'တမလြန္ရွိသည္' ဆိုေသာအယူအဆသည္ ဘာသာတရား အေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႕ အဓိကပင္မေထာက္တိုင္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေနာင္တမလြန္ရွိသည္ဆိုေသာ အယူအဆကိုသာ ပစ္ပယ္လိုက္ပါက အဆိုပါဘာသာတရားအေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႕ ရပ္တည္ ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေကာင္းမႈပဲလုပ္လုပ္၊ ဆိုးမႈပဲက်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ ေနာင္တမလြန္သာ မရွိခဲ့ပါက လူဆိုးေရာ၊ လူေကာင္းပါ ကြယ္လြန္ျပီး ေနာက္ ဘာမွ်ကြဲျပားေသာရလဒ္ကို ခံစားရမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားတို႕ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕၊ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ဘာသာတရားအဆံုးအမကို လိုက္နာၾကဖို႕ 'တမလြန္ဘ၀တည္ရွိသည္' ဟူေသာ အယူအဆက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနေပသည္။ ဘာသာ တရား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပံုစံအေနအထားခ်င္း မတူကြဲျပားၾကေစကာမူ တမလြန္တည္ရွိျခင္းကိုေတာ့ လက္ခံထားၾကေပသည္။ ပမာဆိုရေသာ္ မဇၩိမေဒသတြင္ထြန္းကားခဲ့၊ ထြန္းကားဆဲျဖစ္ေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒတို႕၏ တမလြန္အယူအဆ တြင္ သတၲ၀ါတစ္စံုတစ္ရာ၏ ဤဘ၀မွ ၀ိညာဥ္သည္ တစ္ဘ၀အျပီးတစ္ဘ၀ ကူးေျပာင္းက်င္လည္ေနရသည္။ ဘာသာတရားအဆံုးအမ ႏွင့္အညီ လိုက္နာခဲ့သူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သတၲ၀ါအျဖစ္ျပန္လည္ ျဖစ္တည္လာၾကရသည္။ အကယ္၍ ဘာသာတရား အဆံုးအမကို မလိုက္နာခဲ့ပါမူ ထိုသူ၏၀ိညာဥ္မွာ နိမ့္က်ေသာသတၲ၀ါအျဖစ္ ျပန္လည္ျဖစ္တည္ရမည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ဘာသာတရားအဆံုး အမကို လိုက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းတို႕အေပၚ မူတည္ကာ တစ္ဘ၀ျပီး တစ္ဘ၀ေျပာင္းလဲ ျဖစ္တည္ေနရမည္သာျဖစ္သည္။

အာရွအေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ထြန္းကားခဲ့ေသာ အယူ၀ါဒတို႕တြင္မူ ထိုသို႕ တစ္ဘ၀ျပီးတစ္ဘ၀ ကူးေျပာင္းျဖစ္တည္မႈ မရွိေစကာမူ ဘာသာတရားႏွင့္အညီ လိုက္နာခဲ့သူတို႕အတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေကာင္းကင္ဘံု ရွိျပီး၊ ဘာသာတရား အဆံုးအမအား မလိုက္နာခဲ့သူတို႕ အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခံစားရန္ ထာ၀ရငရဲကရွိေနသည္။

သို႕ျဖစ္ရာ အဆိုပါဘာသာတရားတို႕တြင္ လူသားတို႕အား ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား လိုက္နာေစေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ဆံုးမ ရာတြင္ တမလြန္တည္ရွိမႈက မရွိမျဖစ္ေသာ အဓိကပင္မ မ႑ိဳင္ၾကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းသူသည္ တမလြန္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္၊ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းသူသည္ တမလြန္တြင္ မေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သတိျပဳသင့္သည္မွာ ဗုဒၶ၀ါဒလာ ကိုယ္က်င့္တရား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ မ႑ိဳင္သည္ တမလြန္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း အေပၚ လံုး၀အေျခမျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒက ညႊန္ျပခဲ့ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕မွာ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္အေပၚတြင္သာ အေျချပဳထားေပသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒလာ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕သည္ ေနာင္တမလြန္အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဗုဒၶေဒသနာက သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။

x           x           x

"ဒါယကာတို႕၊ ဤေလာက၌ ျမတ္ေသာ တပည့္သာ၀ကသည္ ဤသို႕စဥ္းစား၏။ စဥ္းစားပံုမွာ - ငါသည္ အသက္ရွင္ေနခ်င္သည္၊ မေသ ခ်င္။ ခ်မ္းသာစြာ ေနခ်င္သည္၊ ဆင္းရဲကို စက္ဆုပ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ဤသို႕ အသက္ရွင္ေနခ်င္ေသာ၊ မေသခ်င္ ေသာ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနခ်င္ေသာ၊ ဆင္းရဲကို စက္ဆုပ္ေသာ ငါ့ကိုသတ္မည္ဆိုလွ်င္  ယင္းသို႕သတ္ျခင္းကို ငါမၾကိဳက္ေပ။ ငါကလည္း အသက္ရွင္ေနခ်င္ေသာ၊ မေသခ်င္ေသာ ခ်မ္းသာစြာေနခ်င္ေသာ၊ ဆင္းရဲကို စက္ဆုပ္ေသာ သူတစ္ပါးကို သတ္မည္ဆိုပါလွ်င္ ယင္းသို႕ သတ္ျခင္းကို သူတစ္ပါးလည္း ၾကိဳက္မည္မဟုတ္ေပ။ ငါမၾကိဳက္ေသာအရာျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအေပၚ ျပဳလုပ္သင့္ပါမည္နည္း။

ထိုသူသည္ ဤသို႕စဥ္းစားဆင္ျခင္းကာ မိမိလည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ သူတစ္ပါးကိုလည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္မႈ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေျပာၾကား၏။ ဤသို႕အားျဖင့္ ထိုသူ၏ကိုယ္ က်င့္ေကာင္းျခင္းသည္ အစြန္းသံုးပါးမွ စင္ၾကယ္၏။"

x           x           x


ဗုဒၶကဆက္လက္၍ သူ႕ဥစၥာခိုးယူျခင္း၊ သူ႕သားမယားကို က်ဴးလြန္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး အက်ိဳးယုတ္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္း၊ သူတစ္ပါး ခ်စ္ျခင္းကြဲေအာင္ ကုန္းတိုက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး မခံသာေအာင္ ရုန္႕ရင္းစြာေျပာဆိုျခင္း၊ သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဳးမရွိေစမည့္ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာ စကားကိုဆိုျခင္းတို႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို လက္ကိုင္ထား၍ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္၊အျခားသူ တို႕ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႕ တိုက္တြန္းရန္၊ ယင္းသို႕ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေျပာဆိုရန္ လမ္းညႊန္ေဟာၾကား ခဲ့ေပသည္။
(ေသာတာပတၲိသံယုတ္၊ ေ၀ဠဳဒြါရ၀ဂ္)

x           x           x


ဤေဒသနာကို ေထာက္ရႈျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶသည္ လူသားတို႕အား ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား မိန္႕ၾကားရာတြင္ လူသား ခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈကိုသာ အဓိကအေျချပဳထားသည္ကို သိရွိႏိုင္ေပသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ဗုဒၶ၀ါဒလာ လူ႕ကိုယ္က်င့္တရားသည္ တမလြန္ ရွိျခင္းအား ယံုၾကည္သူမ်ားေရာ၊ မယံုၾကည္သူမ်ားပါ လက္ခံႏိုင္ေသာတရား ျဖစ္ေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္လည္း ဗုဒၶ၀ါဒတြင္ တမလြန္တည္ရွိျခင္းအယူအဆသည္ အဓိကအေရးပါေသာမ႑ိဳင္ၾကီးမဟုတ္ပါေခ်။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူတို႕အဖို႕လက္ငင္းဒိ႒ မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ပင္ အက်ိဳး ခံစားရေသာအယူ၀ါဒသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာလည္း လက္ရွိဘ၀မွာပင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါကလည္း ေနာင္တမလြန္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထား ေမးခြန္းထုတ္လာသူမ်ား ရွိခဲ့ဘူး သည္။ ထိုအခါတိုင္း ဗုဒၶက ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းဟူသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲကိုသိျခင္း၊ ဆင္းရဲ၏အရင္းအျမစ္ကိုသိျခင္း၊ ဆင္းရဲကင္းရာကိုသိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲကင္းရာလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းဟူသည့္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ႏိုင္မႈႏွင့္ မည္သို႕မွ်မပတ္သက္ေသာ ကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ေပသည္။ဗုဒၶလမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း အားထုတ္သူတို႕သည္ မ်က္ေမွာက္မွာပင္ သက္ရွိထင္ရွားဘ၀ျဖင့္ ေလာက၏သစၥာတရားကို သိျခင္း(မဂ္ဆိုက္ျခင္း)၊ သိျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း( ဖိုလ္ဆိုက္ျခင္း) ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႕အျပင္ အသက္၀ိညာဥ္ေကာင္သည္ ေသလြန္ျပီးေနာက္ အျခားဘ၀သို႕ေျပာင္းကာ ခႏၶကိုယ္သစ္တစ္ခုရရွိသြားျခင္းျဖင့္ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀ရွိသည္ဟု လက္ခံျခင္း(သႆတဒိ႒ိ) သည္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀မရွိဟု လက္ခံျခင္း (ဥေစၦဒဒိ႒ိ)သည္လည္းေကာင္း၊ မရွိလည္းမဟုတ္/ရွိလည္းမဟုတ္ဟု လက္ခံျခင္း ( အမရာ၀ိေကၶပဒိ႒ိ) သည္လည္းေကာင္း မိစၦာဒိ႒ိ ၆၂ပါးတြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ တရား မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ပိဋကတ္ေတာ္တြင္ အထင္အရွားေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။ (အဗ်ာကတသံယုတ္၊ေခမာသုတ္)
သို႔ပါ၍ ဗုဒၶ၀ါဒလာကိုယ္က်င့္တရားတို႕ကို လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္မွာ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ တည္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္အယူ အဆမ်ားအေပၚ အေျချပဳစရာမလိုဘဲ၊ လူလူခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ အဆိုပါ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို ျမဲျမံေစမည့္ သတိတရားတို႕အား အစဥ္သျဖင့္ လက္ကိုင္ထားကာ ၾကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္သြားရန္သာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။
၀င္းသိန္းဦး
(၃-၈-၂၀၀၀)
(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္-၆၊ဒီဇင္ဘာ၊၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္။)

No comments: