Thursday, July 30, 2015

စင္ကာပူႏုိင္ငံ ေအာင္ျမင္မႈ၏ လွ်ဳိ ့၀ွက္ခ်က္ - ပညာေရးစနစ္“လူဦးေရ ၅ သန္း ေက်ာ္သာရိွသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလးတခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ စေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူလိုက္ကာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၇၅ ခု စာရင္းတြင္ စင္ကာပူတကၠသိုလ္ ၂ ခု ပါ၀င္ေနပါသည္ . . .”

စင္ကာပူေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္းယု ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ သူ႔အေၾကာင္းကို ကမၻာတလႊား သုေတသီမ်ား စိတ္၀င္တစား စူးစမ္းေလ့လာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားရာ အရင္းခံ အေၾကာင္းတခုျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္ပညာေရးတြင္ လီကြမ္းယုႏွင့္ သူ႔ကိုဆက္ခံသူမ်ား မည္သို႔ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏံွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ကိုမူ ပညာရွင္တို႔ ေျပာေလ့သိပ္မရိွၾကပါ။ စင္ကာပူပိုင္ဆိုင္သည့္ တခုတည္း ေသာ အရင္းအျမစ္ သယံဇာတျဖစ္သည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား တိုးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း လီကြမ္းယု မၾကာခဏ မွတ္ခ်က္ခ်ေလ့ရိွပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ စင္ကာပူသည္ ကမၻာ့ပညာရည္အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ထိပ္ပိုင္းမွ အၿမဲပါ၀င္ေနပါသည္။ လူဦးေရ ၅ သန္း ေက်ာ္သာရိွသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလးတခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ စေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူလိုက္ကာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၇၅ ခု စာရင္းတြင္ စင္ကာပူတကၠသိုလ္ ၂ ခု ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ေအာင္ျမင္မႈရရိွေအာင္ လီကြမ္းယု ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပံုမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း လွပါသည္။

စင္ကာပူ၏ ပညာေရးစနစ္ကို လီကြမ္းယုနွင့္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား မိမိတို႔ဘာသာ အသစ္ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အေမြရခဲ့သည့္ ပညာေရးအေျခခံ အေဆာက္ အဦမ်ား ေပၚတြင္ အေျခတည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ ေႏွာင္းလူတို႔ မေမ့ေကာင္းပါ။ အတိတ္ ကိုလိုနီ ေခတ္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ အေမြရခဲ့သည့္အရာမ်ားအနက္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ဳိးရိွမည့္ မည္သည့္ အရာကိုမဆို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ စိတ္ပါလက္ပါရိွမႈသည္ စင္ကာပူလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္တြင္ အျခား ေခတ္ၿပိဳင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လီကြမ္းယု ကဲြျပားျခားနားခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္ခံက်င့္သံုးရန္ အားသန္မႈကို ပညာေရးဘက္တြင္ အထင္ရွားဆံုး ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၉၀၅ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူအမို်းသားတကၠသိုလ္၊ ၁၈၂၃ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရာဖယ္အင္စတီက်ဴ၊ ၁၈၈၆ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္-တရုတ္ေက်ာင္းစသည့္ စင္ကာပူ၏ထိပ္တန္း ပညာေရးအသိုက္အ၀န္းႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ စင္ကာပူလြတ္လပ္ေရးမရမီ ကာလ အတန္ၾကာကတည္းကပင္ တည္ရိွေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အထက္တန္းပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ကိုလည္း O-level, A-level စာေမးပဲြအဆင့္မ်ားကို စံနမူနာယူေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။(စင္ကာပူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ပညာေရးရမွတ္စံခိ်န္မ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာေၾကာင့္ သင္ရိုးမ်ားကို အနည္းငယ္ အဆင့္ျမွင့္ထားပါ ေသးသည္။)

စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္းကို လ်စ္လ်ဴမရႈေသာ္လည္း ပညာေရးစနစ္၏ အေရးႀကီးဆံုး ပင္မအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာရည္ တိုးတက္ေစရန္ကို အဓိကအားစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

စင္ကာပူျပည္တြင္း၌ ကမၻာ့အဆင့္မီေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတည္ေဆာက္ေနခိ်န္တြင္ ထူးခြ်န္ေက်ာင္း သားမ်ားကို ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ အစိုးရပညာ ေတာ္သင္ ဆုမ်ား ရက္ေရာစြာ ခီ်းျမွင့္ခဲ့ပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရး ေလာကဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အျခား၀န္ထမ္း မ်ားထက္ လခေကာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အေတာ္ဆံုး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းပညာရွင္မ်ားကို ပညာေရးဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ဆဲြေဆာင္သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ ထူးခြ်န္သူမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ားကို ရွာေဖြကာ ပိုမိုထူးခြ်န္ေစရန္ အားစိုက္သင္ၾကားေပးၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အစိုးရဌာန မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေစေသာစနစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွသူမ်ားသည္ ပညာသင္ႏွစ္ တႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ အနည္း ဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ထူးခြ်န္သူ ဦးစားေပးသည့္စနစ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ဆရာမ်ားအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုး သင္ၾကားနိုင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လုပ္သက္အနည္း၊ အမ်ား ေပၚ မမူတည္ဘဲ ရာထူးတိုးတက္မႈရၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာမ်ားသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရံုးဌာန၊ စာသင္ ခန္းမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးစသည္ျဖင့္ ေနရာေျပာင္းလဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေလ့ရိွပါသည္။ ပညာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ရံုးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တလွည့္စီ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ အရည္အခ်င္းရိွသူကို ခီ်းျမွင့္ေျမွာက္စားေသာစနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာရည္ အနိမ့္အျမင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကသူ ေက်ာင္းသားအားလံုး အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားရရိွနိုင္ေရးကိုလည္း ပစ္ပယ္ မထားပါ။ စင္ကာပူသည္ သူ၏အဆင့္ျမင့္လွေသာ ဘဲြ႕ႀကိဳ၊ ဘဲြ႕လြန္တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူေလ့ရိွ ေသာ္လည္း လူတိုင္းအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ပညာမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ နည္း ပညာကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား၊ ပိုလီတကၠနစ္ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း စင္ကာပူပညာေရးစနစ္၏ လူသိနည္း ေသာ ရတနာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ ေခတ္ေရွ႕ ဦးတည္ခီ်တက္ေသာစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိရိုးဖလာ ဘာသာစကား မ်ားျဖစ္သည့္ မန္ဒရင္တရုတ္၊ မေလးႏွင့္ အိႏၵိယတမီလ္ဘာသာစကားမ်ားအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုပါ ပူးတဲြသံုးစဲြျခင္း၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္တို႔ကို အာရံုစူးစိုက္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းစသည့္ ေရရွည္ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္၏ တရား၀င္ရံုးသံုးဘာသာျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ စင္ကာပူ၏ ကဲြျပားေသာ လူမ်ဳိးစံုအတြက္ ဘံုဘာသာစကား လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့စီးပြား ကုန္သြယ္ေရး၊ သိပၸံပညာစေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို လူအမ်ား စံထား အသံုးျပဳလာျခင္း၊ ေနာင္ရာစုမ်ားစြာအထိ အဂၤလိပ္ဘာသာ အသံုးတြင္က်ယ္ေနမည္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆခဲ့မိျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါေသးသည္။

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးစဲြ၊ ႏိုင္ငံစဲြစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စင္ကာပူ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ရိုးရာျဖစ္ေသာ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ နွင့္ ဘာသာစာေပကို ဦးစားမေပးဘဲ ႏိုင္ငံတကာလူမ်ဳိးစံု ၀င္ထြက္သြားလာ အလုပ္လုပ္ရာ စင္ကာပူၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္ဘာသာကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း လီႏွင့္ အျခားသူႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ျခားနားမႈတခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ စင္ကာပူပညာေရးစနစ္သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရိွေနပါသည္။ စင္ကာပူ ပညာေရးသည္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သခၤ်ာအေပၚ အာရံုစိုက္မႈ မ်ားလြန္းေၾကာင္း ပညာေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သိျမင္လာၾကၿပီး အျခား စာေပ၊ အႏုပညာ၊ အားကစား စေသာ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီထြန္းကားလာေစရန္လည္း ေျပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွေနပါသည္။

ထိုသို႔ ပညာေရးဟန္ခ်က္ ထိန္းညိွမႈသည္ ယေန႔ေခတ္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနကာ မိမိကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ထူေထာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ား စူးစမ္းရွာေဖြလ်က္ရိွပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံျပဳ သုခမိန္ႀကီးအတြက္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ေက်ာင္းတက္ပညာသင္ျခင္းထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုနက္နဲက်ယ္၀န္းပါသည္။ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ျပင္းျပကာ အၿမဲမျပတ္သင္ယူေလ့က်င့္ ေနသူမ်ဳိးမ်ား ကိုသာ ပညာတတ္ဟုယူဆေၾကာင္း ၁၉၇၇ ခုနွစ္ မိန္႔ခြန္းတခုတြင္ လီကြမ္းယု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စင္ကာပူ ပညာေရးစနစ္ကို ကမၻာ့အဆင့္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ၏ အထင္ရွားဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို သူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဈာပန အခမ္းအနားကို စင္ကာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။

ဦးေဆြ(ရန္ကင္း)
Ref: World Economic Forum
ဦးေဆြ (ရန္ကင္း)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

No comments: