Wednesday, October 31, 2018

"စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ သိပၸံပညာ"


****************
ေအးထြန္းမင္း
****************
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားထိုင္ျခင္းကို ကမၻာႏွင့္အဝန္း စိတ္ဝင္စား လာၾကသည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႔ ရွင္းမရေအာင္႐ႈပ္ေထြး ေပြလီလာျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈႀကီးမား လာျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းရွာၾကရာတြင္  တရားထိုင္ျခင္းကို ၿငိမ္းေအးစြာ ခိုလႈံရာအျဖစ္ေတြ႕ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈ မည္သို႔ ရွိသည္ကို ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သုေတသနျပဳထားေသာ စာတမ္းေပါင္း ၈ဝဝ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စာတမ္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိလာ သည္။

စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ႐ႈမွတ္ျခင္း(meditation) ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ မူကဲြမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕စြာ ကမၻာႏွင့္အဝန္းလိုက္စားလာေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာမွ ဆင္းသက္လာၿပီး မူကဲြအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်င့္သုံးေနၾကေစကာမူ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိတ္အလ်ဥ္ကို တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ ျဖစ္သည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုသည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္ သုေတသီမ်ား တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံႏိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္မႈ မရွိေသးေပ။ စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္တြင္ စူးစိုက္ထားျခင္းဟု ေယဘုယ် အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကသည္။
ေမာ္လီက်ဴးဇီဝေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဂြၽန္ ကဘတ္ဇင္း (Jon Kabat Zinn) သည္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ေဆး ေက်ာင္း၏ ရာသက္ပန္ ပါေမာကၡျဖစ္သည္။

စိတ္တည္ၿငိမ္မႈကို အေျခခံလ်က္ စိတ္ ဖိစီးမႈေလ်ာ့က်ေစေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု (Mindfulness-Based Stress Reduction) ကို သူက ေဖာ္ ထုတ္လိုက္သည္။ ဗုဒၶဓမၼလာနည္း နိႆယႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္သုံး လ်က္ ေဆးသိပၸံပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ ေပးေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ထို နည္းလမ္းကို ယခုအခါ  သိပၸံသုေတ သနမ်ား၌ စံအျဖစ္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။
အသက္႐ွဴမႈ၊ ခႏၼာကိုယ္က ထိ ေတြ႕ခံစားမႈ၊ စိတ္အလ်ဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားမႈတို႔ကို အာ႐ုံစိုက္ၿပီး ႐ႈမွတ္ေသာနည္းျဖစ္သည္။ ႐ႈမွတ္ေန စဥ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာက္ တတ္ရာရာ အေတြးမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေတြး မ်ားကို သူ႕ဘာသာ ေရြ႕ေလ်ာေပ်ာက္ ကြယ္သြားေစသည့္နည္းျဖစ္သည္။ စိတ္ကို ဖြင့္ထားၿပီးေပၚလာေသာ အေတြးမ်ားကို ဆက္လက္လြင့္ေမ်ာ သြားခိုင္းသည္။ ေပၚလာေသာ အ ေတြးႏွင့္ ခံစားမႈမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ မသြားဘဲ ေနလိုက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ နာက်င္ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခံစားမႈ အဖုံဖုံကို လိုက္ပါခံစားျခင္းမရွိဘဲ သူ႔ သေဘာသူေဆာင္ကာ လြင့္ပါးေပ်ာက္ ကြယ္သြားေစျခင္းျဖစ္သည္။
ထြက္သက္ ဝင္သက္ျဖင့္ ပိန္လိုက္ေဖာင္းလိုက္ျဖစ္ေနသည္ကို အာ႐ုံစုိက္ေနရင္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ကာ ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ကို မၾကာခဏျပန္လည္ စုစည္းရ သည္။ လက္ရွိ ဝင္သက္ထြက္သက္ ကို စူးစိုက္ထားရျခင္းသည္ပင္ စိတ္ကို ႐ႈမွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ကို ႐ႈမွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနမ်ားသည္ ေထာင္ဂဏန္းအထိရွိၾကသည္။ ထို သုေတသနမ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ဆဲြႏိုင္ခဲ့ သည္မွာ စိတ္႐ႈမွတ္မႈသည္ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္ က်ေရာဂါ၊ ေသာကပြားျခင္းႏွင့္ နာ တာရွည္ ကိုက္ခဲနာက်င္မႈတို႔ကို ေလ်ာ့ နည္းသက္သာေစေၾကာင္း အခိုင္အ မာ ေတြ႕ရွိရသည္။ အျခားသက္ ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ခိုင္မာစြာ သက္ေသမျပ ႏိုင္ေသးေပ။

သုေတသနအျပဳခံမ်ားကို အုပ္စု ခဲြလ်က္ စိတ္႐ႈမွတ္ျပဳ တစ္ခုတည္း သာျပဳသူအုပ္စု၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆးေသာက္ ေနသူမ်ားအုပ္စု၊ စိတ္ေျဖေလ်ာ့ကုသ မႈခံယူသူ အုပ္စု၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆးမ ေသာက္သူမ်ား အုပ္စုစသျဖင့္ ခဲြျခား လ်က္ သုေတသျပဳခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္လ်က္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ စိတ္က် ေရာဂါ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေရာဂါ၊ နာတာရွည္ နာက်င္ခိုက္ခဲမႈေရာဂါတို႔ကို ေလ်ာ့ပါး ေစေၾကာင္း သိရွိလာရသည္။

ရက္သတၱပတ္ ရွစ္ပတ္ၾကာ စိတ္႐ႈ မွတ္ျခင္း (တရားထိုင္ျခင္း) ကို က်င့္ ႀကံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားသည္ စိတ္ ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရမႈ သက္သာလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသို႔ သက္သာလာမႈသည္ သုံးလ မွ ေျခာက္လအထိ တည္ၿမဲေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ျပင္ စိတ္ၿငိမ္ ေဆး ရွစ္ပတ္ၾကာ ေသာက္သုံးထား သည့္ စိတ္က်ေရာဂါသည္မ်ားထက္ အေျခအေနမ်ားစြာ ေကာင္းမြန္သာ လြန္သည္ကို လည္းေတြ႕ရသည္။
လူေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ကို သုေတသနျပဳၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ Clinical Pyschological Review  ၏ စာတမ္းတြင္လည္း အလားတူ ရလဒ္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္သည့္ ကုထုံးသည္ စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသသည္ထက္ သာလြန္သည္ဆို သည့္အခ်က္ကို အျငင္းပြားသူမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ စိတ္ကို႐ႈမွတ္ သည့္ ကုထုံးသည္ ေဆးဝါးထက္မသာ လြန္သည့္တိုင္ ေဆးဝါးနည္းတူ သက္ ေရာက္မႈရွိသည္ကို လက္ခံလာၾက သည္။ ေဆးဝါးျဖင့္ ကုသျခင္းတြင္ ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးရွိႏိုင္သည္။ စိတ္႐ႈမွတ္ကုထုံးမွာမူ ေဘးထြက္ဆိုး က်ိဳးမရွိေပ။

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါ မ်ားကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ မည္ သည့္နည္းျဖင့္ ေလ်ာ့နည္း သက္သာ ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို မသိရွိရ ေသးေပ။ သို႕ေသာ္ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္ ျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆုံးသက္ဆိုင္လိမ့္မည္ ဟု ယူဆၾကသည္။

စိတ္က်ေရာဂါသည္ တစ္ခုတည္း ကို အဖန္တလဲလဲ အေတြးေရာက္ေန ျခင္း (Ruminative Thinking) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ယူဆထားသည္။ အတိတ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ေနသည့္ တစ္စုံတစ္ခုကို ရည္ရြယ္ရင္း မရွိပါ ဘဲလ်က္ အလိုလိုစဥ္းစားေနမိျခင္း၊ ထို အေတြးက ေျခာက္လွန္႔ေနျခင္းတို႕က ဦးေႏွာက္၏ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ လာျခင္း (Ruminative Thinking) ျဖစ္သည္။ မရည္ရြယ္ပါဘဲ အလိုလို အေတြးေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ေနျခင္းသည္ ထြက္ သက္ဝင္သက္ကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ ထားသျဖင့္ ဝင္လာေသာ အေတြးမ်ား ကို သူ႕ဘာသာ လြင့္ေမ်ာေပ်ာက္ ကြယ္ေစသည္။ ဝင္လာေသာ အေတြး အေပၚေကာင္းသည္ဆိုးသည္ မဆုံး ျဖတ္ဘဲထားလိုက္ၿပီး ဝင္သက္ထြက္ သက္ကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ေစျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေနသည့္ ဦး ေႏွာက္၏ အေလ့အက်င့္ကို တိုက္ စားေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည္။ တစ္နည္းဆိုရပါက ဦးေႏွာက္တြင္ ရွိေနသည့္ အက်င့္ဆိုး ကို စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္စြာ႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ တိုက္ဖ်က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦေႏွာက္အတြင္း ႏ်ဴရြန္ကြန္ ရက္မ်ား (Neural Network) ႏွင့္ စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္က ထင္ရာစိုင္းေနမႈတို႕ အဆက္ အစပ္ရွိေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ားက သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ တျဖည္းျဖည္းထင္ရွားလာသည္။ စိတ္ ကို႐ႈမွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ႀကိမ္ ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္လွ်င္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ေသာကပြားမႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ သိသာလာသည္။

စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ နာတာ ရွည္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသန အေထာက္အ ထားမ်ား ေတြ႕လာရသည္။
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ၾကြက္သား အဆစ္အျမစ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ား (fibromyalgia,rheumatoid arthritis, and chronic musculoskeletalpain) ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ သိရ သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန ၁၁ ခုမွ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ဆဲြျခင္းမွ အ ေထာက္အထားမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ နာက်င္ ကိုက္ခဲမႈ အျပင္းအေပ်ာ့အေပၚတြင္ သာမက နာက်င္မႈ အေပၚစိတ္ခံစား မႈကို ျပဳျပင္ေပးႏိုင္သည္ကိုပါ ေတြ႕ လာရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ Journal of Neuroscience ၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေလ်ာ့နည္း သက္သာလာျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ရွိ ေနသည့္ နာက်င္မႈ သက္သာေစေသာ စနစ္ (body’s natural opioid system)  က နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ သက္ သာေစရန္ ဟိုမုန္းမ်ား (endogenous opioids,like endorphins, that bind to opioid receptors in the brain) ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္။ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက နာက်င္ကိုက္ခဲမႈအေပၚ (စိတ္၏)  ခံႏိုင္ရည္ ကို ျပဳျပင္ေပးလိုက္သည္ ဟု ယူဆရ သည္။ နာက်င္သည္ဆိုေသာ အေတြး ကို လိုက္ပါခံစားျခင္းမရွိဘဲ သူ႕ဘာ သာ လြင့္ေမ်ာသြားေစသည့္ အေလ့ အက်င့္ရလာျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ သည္။ ခံစားမႈအေပၚ တုံ႕ျပန္ျခင္း၊ အေကာင္းအဆိုး ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆက္လက္ေရြ႕ေလ်ာသြားေစျခင္းျဖစ္ သည္။

တဒဂၤ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ပစၥဳပၸန္ တြင္ စူးစိုက္လ်က္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ကို တုံ႕ျပန္ျခင္း၊ ေကာင္းသည္ဆိုး သည္ မဆုံးျဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက ရရွိေစသည္။ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိသျဖင့္ ေဆးဝါးမပါဘဲ ကုသႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳခ်က္မွ ထြက္ေပၚ လာေသာ  ရလဒ္မ်ားသည္ အားရ ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမ်ဳိးႏြယ္၊ အ သက္အရြယ္၊ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ အဖုံဖုံတို႔ အေပၚ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည့္ ရလဒ္လို အပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံမည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

စိတ္က်ေရာဂါ၊ ေသာကဖိစီးမႈ ႏွင့္ နာတာရွည္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေဝဒနာမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကိုလည္း စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း ျဖင့္ ကုသႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လာ ၾကသည္။ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးဆုံး ကိုင္ျခင္း၊ ေလေအာင့္ေလနာ၊ အစာမ ေၾကေလေအာင့္၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း ျဖင့္ ကုသႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိ သည္ ဟုဆိုသည္။ ထို႕ျပင္ ကင္ဆာ ေရာဂါသည္တို႕အားလည္း စိတ္သက္ သာရေစရန္ ေျဖသိမ့္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ စိတ္ဖိစီးျခင္း သည္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေန တတ္သျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါ အေပၚတြင္ လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနၾကသည္။
 စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို မီဒီယာမ်ားက အလြန္အကြၽံ ခ်ီးက်ဴးေရးသား ေျပာဆို ေနျခင္းေၾကာင့္ သုေတသီမ်ားက စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္း သုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း သတိထားေျပာဆိုၾကသည္။

ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ ဗက္ဂို (Dr.David Vago)သည္ (Osher Center for Intergrative Medicine and director of the Contemplative Neuroscience)  မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ သူက '' စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္း ဟာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အ ထားေတြကို ေတြ႕ရတယ္။ လူေပါင္း ၁၆ဝဝ မွာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ ေတာ့မယ့္ ကနဦး အေျခအေနကို စိတ္ ႐ႈမွတ္ျခင္းက တန္႔ေနေစတာေတြ႕ရ တယ္။ အဆစ္အျမစ္ေရာင္တယ္ဆို တာ အိုမင္းျခင္းရဲ႕ ေရွ႕ေျပး နမိတ္ လကၡဏာပဲ။ ဒီလိုဆိုရင္ အိုမင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းက ေႏွးေကြး ေစမလားလို႔ ေတြးစရာျဖစ္လာတယ္။စိတ္ကို ႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီး မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့ အေထာက္ အထားေတြကို အခိုင္အမာေတြ႕ လာရတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က် လာ တာဟာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္း တာ၊  ဆဲလ္ေတြအိုမင္းလာမႈ ေလ်ာ့ က်လာတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္'' ဟု ဆိုသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ Telomeres ကို အထူးျပဳေလ့လာေနေသာ သုေတ သီမ်ားလည္း ရွိသည္။ Telomeres သည္ ဆဲလ္မ်ား သက္တမ္းကို တိုင္းတာေသာ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။ ဆဲလ္သက္တမ္းအတိုအရွည္သည္ ေနထိုင္ပုံႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနသည္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ စိတ္ ဖိစီးမႈတို႔သည္  ဆဲလ္သက္တမ္းကို တိုေစသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆဲလ္က္တမ္းတိုသည္ႏွင့္အမွ် အိုမင္း ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည့္ ကင္ဆာ၊ ႏွလုံး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလုံး ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါမ်ားကို စဲြကပ္ ေစသည္။

အိုမင္းလာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္အျပင္လႊာပါးလ်ား (cortical thinniing) လာျခင္းသည္ မွတ္Óဏ္ကို ခ်ိဳ႕ယြင္း ေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ စိတ္ကို ႐ႈမွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္သည္ ဦးေႏွာက္အျပင္လႊာ ပါးလ်ား လာျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
ဦးေႏွာက္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို  ပုံေဖာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္  နည္းပညာ (neuroimaging) ျဖင့္ စိတ္႐ႈမွတ္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သိရွိလာရသည္။ သို႕စဥ္တိုင္ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ မည္သို႕မည္ပုံ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစသည္ကိုမူ မသိရေသး ေပ။

''ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းျဖစ္ေပၚမႈနဲ႕ အပိုင္းအလိုက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ မႈေတြ ေျပာင္းလဲသြားတာကို ေတြ႕ရ တယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အျပင္လႊာ တခ်ဳိ႕ ေနရာေတြမွာ အထူအပါး ေျပာင္းလဲ သြားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဦးေႏွာက္ ရဲ႕ အခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာ လႈပ္ရွားမႈ ေလ်ာ့က်သြားတာရွိသလိုနဲ႔ တိုးလာ တာေတြလည္းေတြ႕ရတယ္'' ဟု  အာ႐ုံ ေၾကာသိပံၸ ပညာရွင္ ဝင္ဒီဟက္စ္စန္ကင့္  (Wendy Hasenkamp,Ph.D) က ေျပာသည္။

သုေတသီမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္၏ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လႊမ္းၿခဳံ ေလ့လာသည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လူ၏ သိမွတ္မႈ၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ ခႏၶာ ကိုယ္တြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို ခံစားမႈ၊ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ား ကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ ကိုယ္ကိုယ္ သိရွိျခင္း စသည့္ ျမားေျမာင္လွေသာ ဦးေႏွာက္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သုေတသီမ်ားက ေလ့လာသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္သူ သို႕မဟုတ္ တရားထိုင္သူ အေယာက္ ၃ဝဝ ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာရာတြင္ ဦးေႏွာက္ ၏ အစိတ္အပိုင္းရွစ္ခုအေပၚ တညီ တၫြတ္တည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမင့္မားစြာ သိမွတ္မႈ (meta-awareness)၊ နက္နဲစြာ ေတြး ေတာ ဆင္ျခင္မႈ (introspection)၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အာ႐ုံသိမႈ၊ မွတ္ ဥာဏ္၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ယာဘက္ႏွင့္ ဝဲဘက္ ျခမ္း ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဦးေႏွာက္၏ အာ႐ုံေၾကာကြန္ ရက္မ်ားအတြင္း  အေလးအနက္ဆင္ျခင္မႈကို ေထာက္ကူေပးသည့္အပိုင္း (frontopolar cortex)သည္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အပိုင္းျဖစ္သည္။ အေလးအနက္ ဆင္ျခင္ရာတြင္ စိတ္သည္လက္ရွိ အခိုက္အတန္႔တြင္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိအေတြးကို လည္းေကာင္း သိမွတ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

စိတ္ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအပိုင္း (frontopolarcortex) သည္ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္။
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္၏ မီးခိုးေရာင္ အပိုင္းမ်ားေလ်ာ့ပါးလာသည္။ စိတ္ကို ႐ႈမွတ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းျဖင့္ ထိုသို႔ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းမွ အကာအ ကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေႏွးေကြးသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္အပိုင္း (frontopolarcortex)  သည္လႈပ္ရွားမႈနည္းသြား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုအပိုင္းသည္ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ ေသာကေရာက္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ေလာကဓံ တရားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အျပင္းအထန္ မတုံ႕ျပန္ေတာ့ျခင္းကို စမ္းသပ္ မႈမ်ားက ၫႊန္ျပေနသည္။ စိတ္ဆိုး မာန္ဆိုး တစ္ဇြတ္ထိုး တုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေပ။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ ေသြးေပါင္ က်ေစသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ တရားထိုင္သူမ်ား၏ ေသြးဖိအား သည္ရွိသင့္သည့္ အေနအထားထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ သူတို႕ စိတ္သည္ ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းေနသျဖင့္ ေသာကဖိစီးမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္း ေသြးေပါင္က်လာျခင္းျဖစ္ ႏိုင္သည္။ စိတ္ၾကည္လင္သူမ်ား သည္ ကာယေလ့က်င့္ခန္း ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္လာေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ေသြးေပါင္က်ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု အခ်ဳိ႕သုေတသီမ်ားကဆို သည္။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းသည္ ၉၆ ပါး ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးဟု မမွတ္ယူၾက ရန္ သုေတသီမ်ားက သတိေပး သည္။ စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က မ်ားစြာေျပာင္းလဲၿပီး အခ်ဳိ႕က အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဦးေႏွာက္သည္ အ ေတြ႕အႀကဳံကို လိုက္လ်က္ေျပာင္းလဲ လြယ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အ ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္၏ ႐ုပ္ပိုင္းသာမက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ေျပာင္းလဲမႈသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ယူဆထားသည္ထက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းလဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည့္ အျဖစ္အ ပ်က္မ်ားကို အိႏၵိယ ေယာဂီႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ သည္။ မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္း၊ အသက္ ႐ွဴျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျခင္းတို႕သည္ သိစိတ္ ျဖင့္ ခိုင္းေစျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ ခႏၶာကိုယ္အ တြင္း ေသြးလွည့္ပတ္သြားလာေနျခင္း ကိုလည္း မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေပ။ အိႏၵိယ ေယာဂီႀကီးမ်ားသည္ ၄င္း၏ ခႏၶာရွိ ဒဏ္ရာမွ ေသြးထြက္ေနသည္ကို ရပ္ တန္႔ပစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္၏ စြမ္းပကား ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားကို လိုသလိုေစစား ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားထိုင္လာသည့္ အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ စြမ္းအားကို ရရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို လည္း လိုသလိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အ တြက္ ၄င္းတို႔သည္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို အသက္ရွင္႐ုံမွ် အေနအထားအထိ ေလ်ာ့ခ်ထားႏိုင္သည့္အတြက္ သူတို႕ သည္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီလ်က္ အသက္ ရွင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ မွတ္ တမ္းမ်ားကလည္း ရွိေနသည္။

စိတ္႐ႈမွတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ၏ခႏၶာအေပၚမည္သို႔ သက္ေရာက္သည္ဆိုသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမွာ အစဦးမွ်သာရွိေသးသည္။မည္ သို႔ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။


No comments: