Monday, February 16, 2015

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ဦးပုိင္လီမိတက္ (Union of Myanmar Economic Holdings Limited) အပိုင္း (၃)
Asia World ကို Crony capitalist ခရိုနီအရင္းရွင္ (ခရိုနီ) လို႔ေျပာႏိုင္တယ္။ UMEH ဦးပိုင္ကို (ခရိုစိမ္း) လို႔ အရပ္ေခၚ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း
ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (မစက)သည္ စစ္တပ္မွ စီမံခန္႔ခဲြလုပ္ကုိင္သည့္ စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္း ေနာက္တခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တပ္မေတာ္၏အလွ်ဳိ႕ဝွက္ဆုံး စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ၁၉၈၉ ခု၊ မတ္လတြင္ နဝတ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၂ ခုကုိ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရ၌သာ အခြင့္အေရးရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ တျခားလူပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ တျခားအဖဲြ႔အစည္းတခုခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

နဝတ ဥပေဒ ၉/၈၉ အရ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ
၁။ ကြ်န္းသစ္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ေရာင္းဝယ္ျခင္း။
၂။ ရြာသူရြာသားမ်ားက ၎တုိ႔တကုိယ္ေရသုံးစဲြရန္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေက်းရြာပုိင္ ေလာင္စာထင္း စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားမွလဲြ၍ သစ္ေတာစုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း။
၃။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရွာေဖြျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အလားတူ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။
၄။ ပုလဲ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ အဖုိးတန္ေက်ာက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္တင္ပုိ႔ျခင္း။
၅။ အစုိးရက သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ အရံထားရွိသည့္ ငါးလုပ္ငန္းမွ ငါးႏွင့္ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း။
၆။ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း။
၇။ ေလေၾကာင္းႏွင့္ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း။
၈။ ဘဏ္ႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္း။
၉။ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း။
၁ဝ။ သတၳဳရွာေဖြျခင္းႏွင့္ထုတ္ယူျခင္း၊တင္ပုိ႔ျခင္း။
၁၁။ ပုဂၢလိကအား ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သမဝါယမမွ လုပ္ကုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ လဲြ၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား။
၁၂။ ရံဖန္ရံခါ အစုိးရမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပပါ အပုိဒ္သစ္တခု ထပ္ထည့္ၿပီး နဝတ ဥပေဒ အမွတ္ ၆/၉၇ ျဖင့္ ဤ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးရန္အလုိ႔ငွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ အသုံးစရိတ္ ေလ်ာ့က်ေစ ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အစုိးရသည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခု လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အဖဲြ႔အစည္းတခုခုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္းဘဲ၊ စပ္ဆုိင္သည့္ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔အစည္းတခုခုက ပုိင္ဆုိင္သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္သည္။

ေနာက္ ႏွစ္ရက္သုံးရက္ၾကာေသာအခါ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းဖဲြ႔စည္း ရန္ အစုိးရသည္ နဝတ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၄/၉၇ ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးရန္အလုိ႔ငွာ တပ္မေတာ္၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရး အသုံး စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အျခား လုိအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အစပထမ၌ ဦးပုိင္လီမိတက္သည္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ရုံးေအာက္၌ရွိၿပီး မစက (MEC) သည္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ရုံးလည္းျဖစ္သည့္၊ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေသးသည့္ စစ္ဖက္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္က ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား အသစ္ဖဲြ႔စည္းလုိက္သလုိ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဝင္းျမင့္ႏွင္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္လွတုိ႔အား ဖယ္ပစ္လုိက္ၿပီး ဦးပုိင္လီမိတက္ကုိ Bureau of Defense Industries ေအာက္တြင္ထားလုိက္သည္၊ (မစက) ကုိ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ရုံးေအာက္တြင္ ဆက္္လက္ထားရွိသည္။ အစုိးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ (မစက) အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ (ဇယား ၆.၁၃ တြင္ ရႈ)။

ဤအထဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ပစၥည္းကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္မႈထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္း၊ မီရထားႏွင့္တျခားပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရွာေဖြေရး၊ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ထြက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒအရ အစုိးရလက္ဝါးႀကီးအုပ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံး ပါဝင္သည္။

တပ္မေတာ္အား ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ စက္မႈႏွင့္နည္းပညာ အေျခစုိက္ဌာနမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကုိ အကူအညီ ေပးရန္ (မစက) ကုိ ပုံေဖာ္ထားသည္။ (မစက) ၏ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ေငြ (၁ဝ) ဘီလ်ံရွိသည္။ ဤရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အရင္းပမာဏမွာ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ၎၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည္မွစၿပီး သိသိသာသာ တုိးခ်ဲ႕လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇယား ၆.၁၁
ဦးပုိင္ေအာက္ရွိကုမၸဏီမ်ား
စဥ္ ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစား ၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ၂ဝဝ၁-ဝ၂ ၂ဝဝ၃-ဝ၄ ၂ဝဝ၆-ဝ၇
၁။ ဦးပုိင္က ရာႏႈန္းျပည့္ပုိင္ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၃၅
၂။ အစုစပ္လုပ္ငန္း (ဦးပုိင္အခဲြ) ၁၈ ၂၁ ၁၁ ၉
၃။ အစုစပ္လုပ္ငန္း (တဲြဖက္) ၇ ၁၁ ၈ ၇
စုစုေပါင္း ၄ဝ ၄၈ ၃၆ ၅၁
[ကုိးကား။ ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အစီရင္ခံစာ(ႏွစ္အလုိက္)]

ဇယား ၆.၁၂
ဦးပုိင္အျမတ္ႏွင့္ခဲြေဝမႈ(က်ပ္သန္းေပါင္း)ကအဆင့္အစုရွယ္ရာဝင္ ခအဆင့္အစုရွယ္ရာဝင္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အျမတ္
ရာခုိင္ႏႈန္း ပမာဏ ရာခုိင္ႏႈန္း ပမာဏ
၁။ ၁၉၉ဝ-၉၁ ဝ.၆၁ --- --- --- ---
၂။ ၁၉၉၁-၉၂ ၆.၆၇ ၁ဝ ၄.ဝဝ ၁ဝ ၂.ဝ၂
၃။ ၁၉၉၂-၉၃ ၅.၉၉ ၄ဝ ၂.၄၇ ၁ဝ ၃.၆၂
၄။ ၁၉၉၃-၉၄ ၂၅.၁၂ ၄ဝ ၅.ဝ၇ ၁၅ ၇.၅၈
၅။ ၁၉၉၄-၉၅ ၅၂.၈၉ ၄ဝ ၁၃.၁၁ ၃ဝ ၁၉.၆၆
၆။ ၁၉၉၅-၉၆ ၂၁၈.၆၂ ၁၂.၅ ၄၁.၂၅ ၃ဝ ၁ဝ၇.၉ဝ
၇။ ၁၉၉၆-၉၇ ၇၃၃.၁၇ ၃ဝ ၉၉.ဝဝ ၃ဝ ၃၁၆.၆၇
၈။ ၁၉၉၇-၉၈ ၁၂၂၅.၈၃ ၃ဝ ၆၄.ဝဝ ၃ဝ ၆၅၁.၈၃
၉။ ၁၉၉၈-၉၉ ၁၁၈၄.၁၉ ၃ဝ ၂၈.၇၅ ၃ဝ ၉၄၉.၄ဝ
၁ဝ။ ၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ၂၆၃၄.၈၆ ၁၂.၅ ၄၁.၂၅ ၃ဝ ၁၄၂၉.၆၅
၁၁။ ၂ဝဝဝ-ဝ၁ ၃၄၃၃.၁၇ ၁၂.၅ ၄၁.၂၅ ၃ဝ ၂၁၃၃.၆၉
၁၂။ ၂ဝဝ၁-ဝ၂ ၃၂၅၄.၁၈ ၁၂.၅ ၄၁.၂၅ ၃ဝ ၂၈၈၉.၃၅
၁၃။ ၂ဝဝ၂-ဝ၃ ၄၇၉၂.၄၁ ၁၂.၅ ၄၁.၂၅ ၃ဝ ၃၉၆ဝ.၄
၁၄။ ၂ဝဝ၃-ဝ၄ ၆၉၅၉.၁၆ ၁၂.၅ ၄၁.၂၅ ၃ဝ ၅ဝ၄ဝ.၅၁
၁၅။ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ ၈၉၄၃.၉၇ ၁၂.၅ ၄၁.၂၅ ၃ဝ ၇၂၆၆.၅၄
၁၆။ ၂ဝဝ၅-ဝ၆ ၉၉၈၁.၁၂ ၁၂.၅ ၄၂.၂၉ ၃ဝ ၈၈၃၇.၉၇
၁၇။ ၂ဝဝ၆-ဝ၇ ၁၂ဝ၁ဝ.၇ဝ ၁၂.၅၁ ၄၂.၂၉ ၃ဝ ၁ဝ၂၆၈.၆၅
စုစုေပါင္း ၅၅၄၆၂.၆၆ --- ၇၈၉.၇၃ --- ၄၃၈၈၅.၅၂
[ကုိးကား။ ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အစီရင္ခံစာ(ႏွစ္အလုိက္)]

ဇယား ၆.၁၃
(မစက) ေအာက္ရွိစက္ရုံမ်ား (၂ဝဝ၆)
စက္ရုံ တည္ေနရာ ထုတ္ကုန္/မွတ္ခ်က္
၁။ သံမဏိစက္ရုံ (၁) ေအာင္လံ သံမႈိ
၂။ သံမဏိစက္ရုံ (၂) ေျမာင္းဒကာ တံတားေဘာင္
၃။ သံမဏိစက္ရုံ (၃) အင္းစိန္(ရြာမ) သံမႈိ၊ square match၊ သံဆူးႀကိဳး
၄။ သံမဏိစက္ရုံ (၄) ျမင္းျခံ သံသတၳဳရုိင္း
(ေဆာက္လုပ္ဆဲ စီမံကိန္း)
၅။ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ ၿမိဳင္ကေလး ဘိလပ္ေျမ
၆။ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ ေက်ာက္ဆည္ ဘိလပ္ေျမ
၇။ စက်င္ေက်ာက္ျပားစက္ရုံ မႏၱေလး စက်င္ေက်ာက္ျပား
၈။ ဂရင္ႏုိက္ေက်ာက္ျပားစက္ရုံ လြိဳင္ေကာ္ ဂရင္ႏုိ္က္ေက်ာက္ျပား
၉။ ေအာက္စီဂ်င္စက္ရုံ ရန္ကုန္ (မင္းဓမၼ) ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔
၁ဝ။ အမွတ္ ၁ သၾကားစက္ရုံ ကန္႔ဘလူ သၾကား
၁၁။ မက္သေနာစက္ရုံ ကန္႔ဘလူ မက္သေနာ
၁၂။ အမုိးျပားစက္ရုံ အင္းတေကာ္ အိမ္မုိးသြပ္ျပား
၁၃။ ရန္ကုန္ေဆးဝါးစက္ရုံ ေမွာ္ဘီ ေဆးထုိးပုိက္၊အိမ္သုံးေဆး
၁၄။ SIGMA ဝုိင္ယာစက္ရုံ လႈိင္သာယာ ဝုိင္ယာႀကိဳး
၁၅။ ဒဂုံဘီယာခ်က္စက္ရုံ ေရႊျပည္သာ ဘီယာ (SKOL/ DAGON)
၁၆။ သေဘၤာပ်က္ သံတုိသံစ စက္ရုံ သီလဝါ သံတုိသံစမ်ား (သံမဏိစက္ရုံ ၁ အတြက္)
၁၇။ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ ေမာေတာင္ ေက်ာက္မီးေသြး (ထုိင္းႏုိ္င္ငံသုိ႔အဓိကပုိ႔ရန္)
၁၈။ ေဂါဒန္မုိင္း သီေပါ ဂ်စ္ပဆန္
၁၉။ အင္းဝကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ရန္ကုန္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ (ပဲႏွင့္ပဲမ်ဳိးစုံ)
၂ဝ။ အင္းဝဘဏ္ ရန္ကုန္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း
၂၁။ ကုန္စည္ခန္႔ခဲြျခင္းလုပ္ငန္း ရန္ကုန္ ကြန္တိန္နာ လုပ္ငန္း

(မစက) ေအာက္ရွိ အင္းဝဘဏ္သည္ အရင္းေငြ က်ပ္ (၁၅) ဘီလ်ံျဖင့္လွည့္ပတ္ေနၿပီး အပ္ႏွံေငြ (၈)ဘီလ်ံႏွင့္ ေခ်းေငြ (၄) ဘီလ်ံရွိသည္။ အင္းဝဘဏ္သည္ မေကြး၊ လာရွဳိး၊ ဟဲဟုိးရွိ ေလဆိပ္ မ်ားႏွင့္ေလယာဥ္ေျပးလမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား ဘဏ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၂) ဘီလ်ံ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ တျခားေခ်းေငြ က်ပ္သန္း (၅ဝဝ) သည္ ငါးကန္တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္သြား သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑အား ေခ်းေငြမ်ားမွာ က်ပ္ (၁.၅) ဘီလ်ံခန္႔ ရွိသည္။ မစကသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား မီဂါဝပ္ (၇၁ဝဝ) ေက်ာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မည့္ တာဆန္းေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း ထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

(မစက) ေအာက္တြင္ အထင္ရွားဆုံးႏွင့္လူသိအမ်ားဆုံးလုပ္ငန္းမွာ အာမခံလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံ ေတာ္ပုိင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တခုတည္းေသာ အာဏာပုိင္သည့္ အသက္ႏွင့္အေထြေထြ အာမခံကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့အာ မခံ လုပ္ငန္းဥပေဒ (အမွတ္ ၆၊ ၁၉၉၆) ႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံဥပေဒ (ေၾကာ္ျငာအမွတ္ ၁၁၆၊ ၁၉၉၇) တုိ႔ကုိ အသီးသီး ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းႏွင့္အတူ အစုိးရသည္ (မစက) အား အာမခံလုိင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ယခုကဲ့သုိ႔ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ တခုတည္းေသာကုမၸဏီ ျဖစ္တန္ရာသည္။

(မစက) သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအာမခံ ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ အာမခံေပးသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ ၾကားခံအာမခံေဆာင္ရြက္ေပးသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး အာမခံေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအာမခံေကာ္ပုိေရးရွင္းတြင္ အဓိကရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ (မစက) (၅၅%)၊ Jarney Asia Bhd၊ မေလးရွား (၂၇%)၊ႏွင့္ မုိက္ကယ္ညြန္႔ႏွင့္ကုမၸဏီ (၁၈%) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာမခံ ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ (မုိက္ကယ္ညြန္႔ႏွင့္ကုမၸဏီ)ႏွင့္ Swiss Underwriting Services တုိ႔ကုိ အာမခံကုိယ္စား လွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအာမခံ ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ အာမခံကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္မႈကုိ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ Jarney Asia Bhd၊ မေလးရွားသည္လည္း ၎၏ရွယ္ယာမ်ားကုိ အင္းဝဘဏ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအရေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း အစုိးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာမခံ ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တခ်ိဳ႕ မစက ေအာက္ရွိ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တျခားအစုိးရဌာနမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွစီမံခန္႔ခဲြသည့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ထိတုိင္ စစ္တပ္အတြက္မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္စက္ရုံမ်ားအေပၚ မွီခုိေနရေပသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနမွ စက္ရုံ (၃) ခုအား စီမံခန္႔ခဲြမႈကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ တပ္မေတာ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ (မဂၤလာဒုံ)၊ တပ္မေတာ္မုိးကာကင္းဗတ္စစက္ရုံ (သမုိင္း)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ရွဴးဖိနပ္စက္ရုံ (အင္းတုိင္) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ စက္ရုံ (၆)ခုကုိလည္း စစ္လက္နက္ပစၥည္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ဤသည္တုိ႔မွာ တပ္မေတာ္ခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ (မိတၳီလာ)၊ တပ္မေတာ္ခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ (သမုိင္း)၊ တပ္မေတာ္ေဘာလုံး စက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ)၊ တပ္မေတာ္သတၳဳပစၥည္းစက္ရုံ (အုတ္က်င္း)၊ တပ္မေတာ္သားေရစက္ရုံ (မႏၱေလး) ႏွင့္တပ္မေတာ္ ေဆးဝါး စက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ဆယ္တြင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး (ကကနက္) သည္ တပ္မေတာ္ အသုံးျပဳေရးအတြက္ လက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းအျပင္ စက္ရုံ (၉) ရုံကုိလည္း လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္သီးသန္႔သုံးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ပစၥည္းမ်ားမွာ စစ္တပ္သုံးမဟုတ္သည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထင္ရွားဆုံးျပရလွ်င္ ေဘာလုံးစက္ရုံႏွင့္ ေဆးဝါးစက္ရုံမွပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားမွ တပ္မေတာ္အတြက္ တစုံတရာဝင္ေငြရၿပီး သာမန္စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးသည္ဟု ေျပာဆုိသည္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးအျပင္၊ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး (ကကပံ့) ကလည္း စက္ရုံအမ်ားအျပားကုိ လုပ္ကုိင္ေနသည္။ ၎တုိ႔မွာ တပ္မေတာ္လၻက္စက္ရုံ (နမ့္ဆန္)၊ တပ္မေတာ္လၻက္စက္ရုံ (သံေတာင္)၊ တပ္မေတာ္လၻက္စက္ရုံ (ရန္ကုန္)၊ တပ္မေတာ္စည္သြပ္စက္ရုံ (မႏၱေလး)၊ တပ္မေတာ္စည္သြပ္စက္ရုံ (သံတဲြ)၊ တပ္မေတာ္ ပုဇြန္ငါးပိႏွင့္ငါးခ်ဥ္စက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ)၊ တပ္မေတာ္ဘီစကြတ္ႏွင့္ေခါက္ဆဲြစက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ) ႏွင့္တပ္ မေတာ္ဂ်ဳံမႈန္႔စက္ရုံ (ၾသဘာ) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤစက္ရုံမ်ားက စစ္တပ္ရိကၡာအတြက္သာမက စီးပြားေရးရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္လည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။

စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေနတံဆိပ္ SUN ႏုိ႔ဆီဗူး ထုတ္လုပ္ရန္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက ပ်ဥ္မပင္ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းစက္ရုံကုိ သိမ္းၿပီး ပုဂၢလိကပုိင္က႑သုိ႔ ကန္ထရုိက္ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္) ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး (ကကလွမ္း) ကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္။ ဤသည္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ထူးထူးျခားျခား မဟုတ္ေပ။ ၎တုိ႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ရန္ ေရွ႕တန္းအဖဲြ႔အစည္း အမ်ားအျပား ထူေထာင္စဥ္ကတည္းကျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း၊ စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ေျဖေဖ်ာ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနျခင္းမ်ားသည္ လုံးဝ လူသိထင္ရွား ျဖစ္လွသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ကမကထျပဳထားသည့္ ေစတမန္ ေတးဂီတထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီ မိတက္၊ ျမက္ခင္းသစ္အႏုပညာအုပ္စု တုိ႔ကုိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖ်က္သိ္မ္းခဲ့သည္။ အလားတူ ျမန္မာသတင္း ေဂဇက္ (Myanmar News Gazettee) ႏွင့္ ဝံသာႏု၊ ႏွစ္ပါတ္တခါထုတ္ေဝသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ျမက္ခင္းသစ္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းႏွင့္ တႏွစ္ ၄ ႀကိမ္ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာ့ျမင္ကြင္း (Myanmar Perspective) ထုတ္ေဝခြင့္လုိင္စင္မ်ားကိုလည္း ရုပ္သိ္မ္းခဲ့သည္။

ယခင္ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး (ကကျပည္) သည္ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္အေစာပုိင္းက ျမဝတီ ပုံႏွိပ္တုိက္ကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္း ၂ ေစာင္၊ လစဥ္ထုတ္ ကေလးမဂၢဇင္းတေစာင္၊ အပါတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္ႏွင့္ စာအုပ္အနည္းငယ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပုံႏွိပ္တုိက္သည္ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မီွခုိေနရပုံေပၚသည္။ ဤ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၏ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္သည့္ ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသည္ ရုပ္သံ စီးပြားေရးအတြက္ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားကုိ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနသည္။ ထုိလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြတစုံတရာ ရေကာင္း ရေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ႏွင့္ထုတ္လႊင့္မႈစရိတ္မ်ား မလုံေလာက္ေခ်။ အဆင့္အသီးသီးရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္သာမက တုိးခ်ဲ႕၍ပင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္တပ္ဖဲြ႔မ်ား၌ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းနွင့္ အျခားအိ္မ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းစသည့္ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျပင္၊ တခ်ဳိ႕တပ္ရင္းမ်ားသည္ ေရခဲစက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္လမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစသည့္ အငယ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။

စစ္တပ္က တပ္ပုိင္အေဆာက္အဦး၊ လွ်ပ္စစ္မ်ားသာမက ထရပ္ကားမ်ားကုိပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ငွားရမ္းသည့္ကိစၥ အမ်ားအျပားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိသည့္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ားအၾကား ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ကြာဟမႈရွိပုံေပၚသည္။ ေထာက္ပံံ့မႈမ်ားတြင္ အဆမတန္ကြာဟမႈရွိသည္။ တခ်ဳိ႕တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ အေတာ္ေကာင္းမြန္စြာ ေပးႏုိင္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ားမွာမူ ေငြ သားေထာက္ပံ့မႈမွာ အနိမ့္ဆုံးလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆီးႏုိ္င္ရန္ပင္ခက္ခဲလွသည္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ဝဝ က်ပ္မွ်သာ ေထာက္ပ့ံႏုိင္ၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃ဝဝဝ) သာ ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အဖဲြ႔အစည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ စတင္ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး၊ တပ္ရင္းဘားတုိက္မ်ားတြင္ လုိင္စင္မဲ့ ကားမ်ားထားေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္ ေမွာင္ခုိ္ကုန္မ်ား သယ္ယူေပးျခင္း စသည့္ ဥပေဒျပင္ပ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ရန္ တပ္ရင္း တပ္ဖဲြ႔မ်ားကို အားေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မႈက တသီးပုဂၢလ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းသက္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ရံပုံေငြ ရွာေဖြရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းရေတာ့မည္မဟုတ္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ဝန္ထမ္းအားလုံးအတြက္ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝဝ လစဥ္အပုိေဆာင္း ေငြေပးထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤႏွစ္ကုန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံး ရပ္ဆုိင္း ၾကရန္ ဟု ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃ဝ)ရက္ေန႔၊ ကက္ဘိနက္အစည္းအေဝး၌၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလဲြ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးႏွင့္ တပ္ရင္းရံပုံေငြႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ တရားဝင္ ပိတ္ပင္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ရန္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔အားလုံးသုိ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤအမိန္႔သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕အား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ မလဲြေျပာင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္ စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔အကုန္လုံး ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
စစ္ေရးခ်ဳပ္ရုံးေအာက္တြင္ မတူျခားနားသည့္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္း (၂)ခုရွိသည္။ တခု မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔ စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ (မစစက) ျဖစ္ၿပီး အျခားတဖဲြ႔မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔ စည္းရုံးေရး ေကာ္မတီသည္ က်ပ္ေငြ (၉.၆) ဘီလ်ံတန္ဖုိးရွိေသာ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၂၆) ခု ပုိင္ဆုိင္သည္။ ၎သည္ ေဒသအသီးသီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖဲဲြ႔မ်ားအား ေခ်းေငြမ်ား ခ်ေပးသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႔ စည္းရုံးေရးေကာ္မတီေအာက္ရွိ အေက်ာ္ၾကားဆုံး စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွာ ေရႊအင္းဝအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီႏွင့္ေရႊအင္းဝ ဘတ္စ္ကားလုိင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဤ ၂ ဖဲြ႔စလုံးကုိ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ (မစစက) သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္အထူးကုေဆးခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ေဆးရုံမ်ားမွ လက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မူလက အခေၾကးေငြ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာျဖင့္ ေကာင္း ေကာင္း ကုသေပးသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မိသားစုမ်ားအၾကား ခဲြျခားမႈမ်ားရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

၂ဝဝ၁ ႏွင့္၂ဝဝ၄ အၾကား (၄) ႏွစ္အတြင္း (မစစက) သည္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ က်ပ္ေငြ (၁၄၃ဝ.၅)သန္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး အရာရွိ (၄၆) ေယာက္၊ အဖဲြ႔ဝင္ (၁၇၉) ေယာက္ႏွင့္ မိသားစုဝင္ (၁၈၂) ေယာက္ တုိ႔အား ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရွာေဖြေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔၏အဖဲြ႔ဝင္မ်ားေနထုိင္ရန္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ယာ အလုံး (၁၂ဝ) ခန္႔ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္ ဟုဆုိသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး (ကကျပန္) သည္ သန္ျမန္သူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္သည္။ ၎တြင္ သန္ျမန္သူဘတ္စ္ကားလုိင္းႏွင့္ သန္ျမန္သူေဆာက္လုပ္ေရးအုပ္စု တုိ႔ပါဝင္သည္။ မသန္မစြမ္းစစ္သည္မ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ ဤ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက မသန္မစြမ္းစစ္သည္မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးသည္။ မသန္မစြမ္းစစ္သည္ (၁၇၇) ေယာက္အတြက္ ေရရွည္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရန္ ဦပုိင္းလီမိတက္၌ အစုရွယ္ယာမ်ားဝယ္ေပးၿပီး၊ တျခားစစ္သည္ (၁၃၄ဝ) အား ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ဟု ဆုိထားသည္။ မသန္မစြမ္းစစ္သည္မ်ားအတြက္ ေငြလွဴပဲြအခမ္းအနားမ်ားကုိ ရံဖန္ရံခါ သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံေပးပုိ႔သည္။ သန္ျမန္သူ ဘတ္စ္ကားလုိင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ဘတ္စ္ကားလုိင္း တဒါဇင္ေက်ာ္ ေျပးဆဲြေနသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ၊ မုံရြာ၊ လြိဳင္ေကာ္တြင္ လုပ္ငန္းခဲြမ်ားရွိၿပီး အေဝးေျပး ဘတ္စ္ကားလုိင္းမ်ား ေျပးဆဲြေနသည္။
MEC ျမန္မာ့စီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

ဆရာကြၽန္ေတာ္ ႕႕႕႕႕ ပါ။ Myanmar Economic Cooperation (MEC) ရဲ႕အေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပေပးအံုး။ MEC ကိုလည္း စစ္တပ္ကလူေတြပဲ ခ်ယ္လွယ္ေနတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္က ႕႕႕႕႕ စက္ရံု၊ ႕႕႕႕႕ မွာလုပ္ေနတဲ့ဝန္ထမ္းပါ။ ဦးပိုင္ဆိုးသလို MEC ကလည္း စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းလူေတြတြက္ လုပ္ေနတယ္လို႔ပဲထင္ပါတယ္ဆရာ။ ကြၽန္ေတာ္အားလံုးေတာ့ မသိပါဘူးဆရာ။ စက္ရံုေတြမွာခန္႔ထားတဲ့ စက္ရံုမူးေတြကလည္း စစ္တပ္ကလူေတြပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး အဓိကစာရင္းဇယားကိုင္တဲ့ ရံုးအဖဲြ႔ ဆိုရင္လည္း စစ္တပ္ကထြက္လာတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးၿငိမ္းဆိုတဲ့လူေတြမ်ားပါတယ္။ ဦးပိုင္ပဲလူသိမ်ားေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ MEC ကိုသိပ္မသိေသးဘူးထင္ပါတယ္။ ဆရာျဖစ္ႏိုင္ရင္ MEC ရ့ဲသမိုင္းကိုလည္း တင္ေပးေစလ္ိုပါတယ္။

• Myanmar Economic Corporation (MEC) ျမန္မာ့စီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စစ္တပ္ကေန ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အၾကီးဆံုး (ကြန္ဂရိုမားရိတ္) အုပ္စုၾကီး ႏွစ္ခုထဲက တခုျဖစ္တယ္။
• က်န္တခုကေတာ့ Union of Myanmar Economic Holdings Limited (UMEH) ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဦးပုိင္လီမိတက္ျဖစ္တယ္။
• MEC ကို ၁၉၉၇ မွာဖြဲ႔ခဲ့တယ္။ ရံုးခ်ဳပ္က ရန္ကုန္၊ အလံုလမ္းမွာရွိတယ္။ အရင္ဒုသမတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဟာ MEC ခ်ယ္ယာမင္ျဖစ္တယ္။
• အၾကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကေန စစ္သံုး ဥပမာ ဘိလပ္ေျမ၊ ရာဘာေတြေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဘို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို လိႈ႕ဝွက္လုပ္ကိုင္ေနတယ္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အထိ MEC ေအာက္မွာ စက္ရံုေပါင္း ၂၁ ခု ရွိေနျပီ ျဖစ္တယ္။ သံမဏိစက္ရံု ၄ ခု၊ ဘဏ္တခု (အင္းဝဘဏ္)၊ ဘိလပ္ေျမစက္ ၁ ခုပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အာမခံလုပ္ငန္းကိုလည္း လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားတယ္။
• ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ Cybermec Information Technology Center ကိုထူေထာင္လိုက္တယ္။
• MEC ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ Directorate of Defence Procurement (DPP) စစ္လက္နက္ ဝယ္ယူေရးဌာန ေအာက္မွာထားတယ္။ ရွယ္ယာကို လက္ရွိစစ္မႈထမ္းေနသူေတြသာပိုင္ဆိုင္တယ္။
• ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္တာေတြရွိေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ အၾကီးဆံုးစီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီး ျဖစ္တယ္။
• US ယူအက္စ္အစိုးရက (ဆန္ရွင္) လုပ္ထားတဲ့စာရင္းထဲမွာပါတယ္။
• UMEHL ကိုေရာ MEC ကိုပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ဘာမွစြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။


ေဖ့စ္ဘြတ္မွာဖတ္ရတဲ့ MEC တိုင္စာမ်ား
(၁)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းမွ အလံုၿမိဳ႕နယ္ အထက (၇) ၌ လာေရာက္ ေက်ာင္းတက္ ေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ေမေဒးဆိပ္ကမ္းရွိ သမၺန္ဆိပ္အား တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC က ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ရာ ျဖတ္သန္းမသြားလာႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ၿခံစည္း႐ိုး ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚေအးေအးျမင့္က ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေက်ာင္းနံရံမ်ား၌ ကပ္ထားေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚစႏၵာျမင့္က ႏုိဝဘၤာလ ၂ဝ ေန႔တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္။ အဆုိပါသမၺန္ဆိပ္အား ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC က ႏုိဝဘၤာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသြားရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္း ပိတ္သြားသျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၄ ရက္ၾကာ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ျဖစ္ေနရာ ယင္းၿခံစည္း႐ိုးခတ္ထားမႈကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ကတည္းက ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

(၂)
ျမန္မာ့စီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC ဒုရဂၤဗိုလ္သႀကားစက္ရုံတြင္ ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ကြ်န္မသည္ ဒုရဂၤဗိုလ္သႀကားစက္ရုံမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မတို႔စက္ရုံႏွင့္ ရုံးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အရာရွိႏွင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားရွိပါသည္။ အရာရွိ ၅ ေယာက္တို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုျပီး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရားစနစ္က်င့္သုံး အႏိုင္က်င့္ေနပါသည္။ သူတို႔သည္ သႀကားစက္ ႀကံရာသီ ျပီးဆုံးတာနဲ ့စက္ရုံမွဴး၊ ဒုစက္ရုံမွဴး၊ လက္ေထာက္စက္ရုံမွဴး၊ ခြဲမွဴး၊ စုမွဴးမ်ားသာ စက္ပိတ္ပြဲဆိုျပီးျပလို႔ ထိပ္တန္း စားေသာက္ဆိုင္မွာ ေပ်ာ္ပြဲစားေနႀကျပီး၊ က်န္တဲ့ စိတ္မွဴး၊ စက္ကြ်မ္း ၃၊ ၄၊ ၅ မ်ားကိုေတာ့ မင္းတို႔ကိုဂရုမစိုက္ဘူး မင္းတို႔ကို ေကြ်းစရာမလိုဘူး၊ ေပးစရာမလိုဘူး၊ ငါတို႔က စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ကိုပိုင္တယ္။ MEC ရုံးခ်ဳပ္ကိုလည္းပိုင္တယ္။ မင္းတို႔တိုင္ခ်င္ရင္တိုင္၊ ဘယ္ကိုတိုင္တိုင္ ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုျပီး၊ လက္ေထာက္စက္ရုံမွဴး ဦးေအာင္ေဌးျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဖုန္းေတြကိုလည္း စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ကမေျပာဘဲနဲ႔ ေျပာတယ္ဆိုျပီး စိတ္မွဴးႏွင့္ ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားမကိုင္ရဘူးတဲ့။

သူတို႔ဟာ ေန႔စဥ္ ျပည္ကေဒၚခ်ိဳဝင္းခ်ီ သႀကားအိတ္ေတြကို ေပၚေပၚလြင္လြင္ ေရာင္းေနပါတယ္။ တင္လဲရည္ဆိုလဲ ေအာင္လံဦးကံထြန္း အရက္ခ်က္စက္ရုံကိုေရာင္းပါတယ္။ ဒီလိုေတြ ရုံးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ေတြ မသိေအာင္ခိုးျပီး ေရာင္းေနတာကို ဝန္ထမ္းမ်ားက ဓါတ္ပုံရိုက္ျပီးတိုင္မွာကို သူတို႔ေႀကာက္လို႔ စိတ္မွဴးႏွင့္ ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား ဖုန္းမကိုင္ရ၊ ကင္မရာမ်ားမယူရ၊ ဓါတ္ပုံရိုက္ျပီး Fb ကေနတိုင္တဲ့သူကို ရဲစခန္းပို႔မယ္ဆိုျပီး ဦးေအာင္ေဌးျမင့္က ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျခိမ္းေျခာာက္ေနပါတယ္။

ဓါတ္အားေပးဌါနမွာက ကြ်န္မရဲ့ သူငယ္ခ်င္းမိန္းကေလးက သူေန႔တိုင္း ေအာင္လံကိုျပန္ရင္ ဖယ္ရီကားေပၚမွာ ေျပာျပပါတယ္။ အင္ဂ်င္မေမာင္းဘဲနဲ႔ အေမာင္းျပျပီး၊ ဒီဇယ္ေတြထုတ္ေရာင္းပါတယ္။ ဓါတ္အားေပးဌာနက တာဝန္ခံအမ်ဳိးကလဲ ခိုးေရာင္းလို႔ရတဲ့ ပိုက္ဆံကို က်န္တဲ့ဝန္ထမ္းမ်ား မေပးဘူးတဲ့။ လက္ေထာက္ စက္ရုံမွဴး ဦးေအာင္ေဌးျမင့္နဲ႔သာ ညိွျပီးယူတယ္တဲ့။ စတိုကေန ႏွစ္ဂါလံထုတ္ျပီး ဂိတ္ပါတ္လုပ္ျပီး အျပင္ကိုငါးလံခိုးျပီး ေရာင္းခ်ေနတာ။ ဓါတ္အားေပးတာဝန္ခံပဲလို႔ ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္းက ေျပာေျပာျပပါတယ္။ ယခုလည္း ဓါတ္အားေပးဌါနမွာ အေပၚနဲ႔ ေအာက္ဝန္ထမ္းေတြ အဆင္မေျပဘူး။ ျပႆနာ ခဏခဏတက္ေနတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ခိုးေရာင္းလို႔ ရတာမွန္သမ်ွ အရာရွိေလးဦးနဲ႔ စက္ရုံမွဴး ခြဲမွဴးမ်ားကိုေတာ့ အနည္းငယ္ခြဲေဝေပးျပီး၊ စုမွဴး။ တာဝန္ခံမ်ားကိုလည္း အနည္းငယ္ေပးပါတယ္။ က်န္တဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေတာ့ လုံးဝမေပးတဲ့အျပင္ ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ဒဏ္ခံေနရပါတယ္။

ဒါေႀကာင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္ေနတဲ့ အရာရွိေလးဦးအား စစ္ေဆးျပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တိုင္ႀကားလိုက္ရပါတယ္။ ကြ်န္မတိုင္တာကို မယုံဘူးဆိုရင္ စက္ရုံကို လာေရာက္ျပီး စုံစမ္းႀကည့္ပါ။ ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမးျပီး စုံစမ္းႀကည့္ပါ။ အားလုံးေပၚပါလိမ့္မယ္။ ဒီႏွစ္အဆိုးဆံုးပါ။ ဒီသတင္းကို တိုင္ႀကားေသာ ကြ်န္မက ကုန္ေခ်ာဌာနက ထုတ္ကြ်မ္း ၄ ရာထူးပါ။ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း သူတို႔က ခြဲျခားဆက္ဆံေနတာကိုလည္း သိရပါလိမ့္မယ္။

(ျပီး)

No comments: