Saturday, February 28, 2015

သတင္းစာမ်ား၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား
ေပါ့ေပါ့မေတြးသင့္ေသာ အလုပ္သမားအေရး

ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ကာလမွစကာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လယ္အသိမ္းခံ လယ္သမားမ်ား၊ လုပ္ခလစာ အႏွိမ္ခံ လုပ္သားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ေပၚေပါက္ေနေပသည္။

ယခင္ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈတို႔မွာ အမ်ားစု ေျပလည္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူလယ္သမား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုမူ တင္းမာစြာ တုံ႔ျပန္ လယ္သမား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည္အထိ အေရးယူခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု သုံး႐ုံမွ လုပ္သားမ်ား၏ လစာ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံမႈ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ တစ္လ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရွိေသးသည့္အျပင္ ဆႏၵျပလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္သုံးဦး ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး စက္႐ုံ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပသည္ဟု အစိုးရက ေျပာဆိုကာ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လစာတိုးျမႇင့္ ရရွိေရးအတြက္ စက္႐ုံဝင္ေပါက္ေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနၾကသူ လုပ္သားမ်ားကမူ အစိုးရက ၎တို႔အား စက္႐ုံပိတ္ဆုိ႔ ဆႏၵျပေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တမင္စြပ္စြဲ ေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံဝင္ေပါက္ကို ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဝင္ေပါက္ေနရာကို ခ်န္လွပ္ေနရာယူထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားထံ ေျပာဆိုထားသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔အၾကား ထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ အပါအဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိက်စြာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးရမည့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္း အလုပ္ခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ အလုပ္႐ုံ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး အကာအကြယ္၊ လူမႈဖူလုံေရး အေထာက္အပံ့မ်ား စီစဥ္ေပးမႈ အစရွိသည္တို႔ကို တိက်စြာ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ျဖည့္ဆည္းေပးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ မိမိတို႔ဘာသာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လုိေပမည္။

အလုပ္သမားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ထံတြင္ လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ေပးေလာက္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ မူလက သေဘာတူထားေသာ အလုပ္ခြင္ စည္းကမ္းမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ အလုပ္ခ်ိန္အတိအက် မခုိမကပ္ အလုပ္ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္မႈတို႔ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဆႏၵျပရာတြင္လည္း အလုပ္ရွင္အေပၚ ဖိအားေပးရာ ေရာက္သည့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ မတိုင္မီ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာမႈတို႔ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ကုန္ခဲ့သည့္ စနစ္ဆိုး တစ္ေလွ်ာက္လုံး အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အလြန္းသင့္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ခါးစည္းခံလာခဲ့ရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းကာလ ေရာက္ခ်ိန္ မိမိတို႔ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လာျခင္းကို အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔က ေကာင္းစြာ နားလည္ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈ ရရွိေစေရးအတြက္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္ အထူးလိုအပ္လွသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားတို႔အၾကား မည္သူမွားသည္၊ မွန္သည္ဟု အျငင္းပြားျခင္း၊ အလုပ္ရွင္တို႔က အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိလွ်င္ ရွိသလို အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အကြက္ဆင္၊ အျပစ္ဖို႔ျခင္း၊ အစိုးရက အာဏာျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္သကဲ့သို႔ ျပဳမူေနျခင္းထက္ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွသာ ေျပလည္မႈ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၂-၂၀၁၅)

---------------------------
Editorial, The Voice Daily Vol-2/No-273 (#voiceeditorial)


ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း

ကမာၻေပၚရွိ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒတို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသားတို႔ကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္း စည္းကမ္းတက် ေနထိုင္ၾကရန္ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေပးၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးရသည္။

ကိုလိုနီျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားတြင္မူ ကိုလိုနီအစိုးရမ်ားက ၎တို႔ ကိုလိုနီျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေစရန္၊ ၎တုိ႔အေပၚ ေတာ္လွန္တိုက္ခုိက္မလာေစရန္၊ ၎တို႔ အလိုရွိသလို လြယ္ကူစြာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေလ့ရွိသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ၎တို႔ ကိုလိုနီျပဳခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒတို႔မွာမူ ကိုလိုနီအစိုးရ ျဖစ္ေသာ္လည္း စနစ္တက် ေလ့လာကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳထားေသာ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ားကို အေျချပဳကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ေကာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

တစ္ပါတီအာဏာရွင္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံတို႔တြင္မူ ဥပေဒဆိုသည္မွာ အာဏာရွင္တို႔အလိုက် ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လက္နက္သဖြယ္ က်င့္သုံးရန္ လိုရာဆြဲ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏုိင္ရန္၊ ပုဒ္မတပ္ အေရးယူႏုိင္ရန္ လိုလွ်င္ လိုသလို တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဟု အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။

အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္း ကာလတြင္လည္း ယခင္အာဏာရွင္စနစ္မွ လူေဟာင္းမ်ားသာ အာဏာသုံးရပ္တြင္ ေနရာယူထားဆဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို ေကာင္းစြာ သေဘာမေပါက္ဘဲ ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ကိုလိုနီႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒဆိုးမ်ားကို အေပၚယံမွ်သာ ျပင္ဆင္ကာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအလို႔ငွာ သုံးစြဲေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမေျပာင္း စနစ္ေျပာင္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ယခင္စနစ္ေဟာင္းက အျမင္ေဟာင္း၊ အေတြးအေခၚေဟာင္း၊ အျပဳအမူေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကို အသုံးခ်ေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမည္ခံမ်ားက ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းကို ခါးစည္းခံေနရေသာ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဥပေဒ အကာအကြယ္ မရရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သိန္းေထာင္ေပါင္း ေသာင္းခ်ီေနေသာ Father Land ကုမၸဏီ၏ အလြဲသုံးစားမႈသည္ ဥပေဒ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အေပ်ာက္ႀကံျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ရရွိမည့္ အျပစ္ဒဏ္မွာလည္း မ်ားစြာႀကီးေလးမႈ မရွိသည့္အျပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ပါက ေစာစီးစြာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စြန္႔စားရဲသူမ်ား က်ဴးလြန္ရဲသည့္ ျပစ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေနေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ တရားမွ်တေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘဲ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုအေပၚ အာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ မိမိတို႔ စိုးရိမ္စိတ္ လုံၿခဳံေစေရးအတြက္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ေခတ္ ဥပေဒဆိုးမ်ား ဖ်က္သိမ္း၊ ျပင္ဆင္၊ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသလို ျဖစ္ၿပီး အာဏာသုံးရပ္ အက်ဳိးရွိမည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အေလးထားေနပါက ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ေလးစားမႈ မရရွိႏုိင္သည့္အျပင္ သြားလို၊ ေရာက္လိုေသာ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၂-၂၀၁၅)

----------------------------------
Editorial, The Voice Weekly Vol-11/No-7 (#voiceeditorial)


“မိဘျပည္သူမ်ား”ကို တန္ဖိုးထားေသာ အစိုးရဆိုလွ်င္

“ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တရားမွ်တေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္းသာ တရားမွ်တလာၾကသည္။ ဆင္ျခင္မႈရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္းသာ ဆင္ျခင္တံုတရား ရလာၾကသည္။ ရဲရင့္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္းသာ ရဲရင့္လာၾကသည္”
အရစၥတိုတယ္ (ဂရိေတြးေခၚပညာရွင္)

ယခုရက္ပိုင္း သတင္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရသူမ်ားအနက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ႏိုင္ငံသားမည္သူမဆို တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ား လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ပါဝင္ေနသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာပင္ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္တရား႐ုံးက အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအိုတစ္ဦးအား စည္ပင္ပုဒ္မ ၂၆ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ “မည္သူမဆို ဤဥပေဒအရ ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္”
ဟု ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အတူ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ အျခားအဘြားအိုတစ္ဦးမွာလည္း ပုဒ္မ ၂၇ ျဖင့္ ထပ္မံ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအဘြားအိုမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသနည္း။
မည္သူမ်ားက ေျဖၾကားေျဖရွင္းေပးၾကမည္နည္း။

“အခု တရား႐ံုးလာတာကလည္း ဘာမွမပါဘဲနဲ႔ လာတာ။ ႐ံုးခ်ိန္းက တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။ ဖရဲသီး၊ ဆီးသီးေရာင္းၿပီး မရွိမဲ့၊ ရွိမဲ့နဲ႔ တရား႐ံုးလာရတာ။ အဘြားေနတာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနတာ။ စည္ပင္ကလည္း က်ဴးေက်ာ္ဆိုၿပီး ဖ်က္ခိုင္းတယ္။ ေနစရာမရွိလို႔ မဖ်က္ေပးႏုိင္ဘူး။ ဝိုင္းကြက္ကေလး ေပးမယ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေလးေပးမယ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေရႊ႕ေပးမယ္လို႔ အဘြားေျပာထားပါတယ္”

“အဘြားက သမၼတနဲ႔ေတြ႕မယ္ဆိုရင္ ေျပာခ်င္တယ္။ ပုဒ္မ ၂၆ ဘယ္လိုေၾကာင့္ တရားစြဲတာလဲ။ အဘြားတို႔ ျမန္မာျပည္သား အစစ္ပဲ။သမၼတႀကီး ေျပာေျပာေနတဲ့ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးဆိုတာ ဘယ္မွာဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္လို႔လဲ။
သမၼတႀကီးကမွ ေနစရာေလး ခ်မေပးရင္ အဘြားတို႔ ဘယ္နားေနရမွာတုန္း။ သမၼတႀကီး ေျပာတာကို တီဗီြမွာလည္း ၾကားဖူးတယ္။ ေရဒီယိုထဲမွာလည္း ၾကားဖူးတယ္။ ေျပာတာနဲ႔က တျခားစီ ျဖစ္မေနဘူးလား”ဟူေသာ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ အဘြား ေဒၚတင္လႈိင္၏ ေျပာစကားမ်ားကို သက္ဆိုင္သူမ်ား သတိျပဳေစခ်င္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ယခုတရား႐ုံးတြင္ပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးၿပီး အသက္ ၇၄ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုတစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦးတို႔မွာလည္း ယင္းပုဒ္မမ်ားျဖင့္ပင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လစီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ၾကရသည္။

အလားတူပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းမွ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ အပါအဝင္ သက္ႀကီးအမ်ဳိးသမီးမ်ား တရားစြဲခံထားရမႈတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ဥပေဒသည္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခား၊ ဥပေဒအတိုင္း ေလးစားလိုက္နာရမည္ဆိုသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ေသာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရသနည္းဆိုသည္ကိုေတာ့ ဆင္ျခင္စဥ္းစားသင့္ၾကပါသည္။ အမႈရင္ဆိုင္ေနၾကရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသက္အရြယ္အရ၊ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားအရဆိုပါလွ်င္ တရားဓမၼျဖင့္ ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားကို ေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္း ကုန္ဆံုးၾကရမည့္ အရြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခဲေသာ ဘဝခရီးၾကမ္းကို အသက္အရြယ္ႏွင့္မမွ် ျဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားသင့္ၾကပါသည္။ မတရားမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္၊ မွန္ကန္မွ်တမႈ မရရွိေသာအခါ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြရင္း အေရးယူခံေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္ကိုလည္း ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား ဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝုိင္းေမာ္ေဒသတြင္ သစ္အလုံးလုိက္ ခုိးထုတ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၁၃၈ ဦးကုိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ အပက (၃) ျဖင့္ တရားစြဲရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖိုးတန္သစ္မ်ား တရားမဝင္ ခိုးထုတ္သြားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေနၾကခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ဥပေဒအတိုင္းဟုဆိုကာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရသည္မွာ လြန္စြာစိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ “မိဘျပည္သူမ်ား”ဟု အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ဆိုပါက ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပစၥကၡအေျခအေနမ်ားကို လံုးဝလ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ 


တ႐ုတ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ ကိစၥ


“ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ မွ်တစြာ ခြဲေဝသုံးစြဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ” ဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ေခ်းေငြရယူရာမွာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့နဲ႔ မတူဘဲ ေပးသူနဲ႔ယူသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စလုံးမွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ား ရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြပမာဏ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ယခုအစိုးရ လက္ထက္မွသာ ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ ကိစၥမ်ားကို အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ စုစုေပါင္းစီမံခ်က္ ၂၆ ခုအတြက္ ေခ်းေငြေပါင္း ေဒၚလာ ၃၈၅၂ ဒသမ ၉၂၈ သန္း ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းထားရွိၿပီး ေဒၚလာ ၁၅ဝ ဒသမ ၇၃၄ သန္း ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုက အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့၊ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လိုၿပီး ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ေခ်းယူခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမဝါယမဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္တို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သံုးႏႈန္းေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္နာယက,က သတိေပးခဲ့ရသည္အထိ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က တ႐ုတ္ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း China Exim Bank ကေနၿပီးေတာ့ ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ေနာက္ထပ္ေခ်းယူၿပီး က်ပ္တစ္သိန္းကေန ငါးသိန္းအထိ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းေပး႐ုံနဲ႔ သူတို႔ဘဝေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြဟာ လုံးဝျပည့္စုံတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ တကယ္ လိုအပ္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲကိုေရာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရာက္ရဲ႕လား ဆိုတာကိုလည္း ေမးစရာ ရွိပါတယ္” ဟူ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို၊ “ကမၻာေပၚမွာ အဆုံးအ႐ႈံး အေလအလြင့္ မရွိဘဲ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းဆိုတာ ဘယ္မွာမွ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဝန္ႀကီးရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနၿပီး လက္ေတြ႕မက်ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္မ်ား ဆန္သလားလို႔ ကြ်န္မတို႔ ေတြးမိပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေပၚ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက “အခုလို ေျပာဆိုေနတာေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဒီေနရာမွာ ျပန္ေျပာခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္က စိတ္ကူးမယဥ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ လက္ေတြ႕သမားပါ။ စိတ္ကူးမယဥ္ပါဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကတာဟာ အထင္နဲ႔ ေျပာၾကတာဟာ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္နဲ႔ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္တို႔ပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလိုေလး ျပန္ေျပာပါရေစ” ဟု ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက,က ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းမႈမ်ား ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုမ်ား တင္သြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အပါအဝင္ သတိျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားဟူေသာ မ႑ိဳင္ေလးရပ္အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ မ႑ိဳင္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းညိႇျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက ျပည္သူ႔အေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လူထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ဆိုသည္ကို လည္းေကာင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား မရွိေစရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံႏိုင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။
 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

No comments: