Saturday, February 14, 2015

ေခါင္းေဆာင္ကိုပဲ အားမကိုးခ်င္ၾကပါနဲ႔|| ေဆာင္းပါး - ၿငိမ္းခ်မ္းေအး || 

ထင္ရွားေအာင္ျမင္ေနသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးမ်ားထဲကတခုက ခရစ္ စမား (Charisma) ပါဆိုရင္ အားလုံးလက္ခံ မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ခရစ္စမား ရွိသူေတြကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရင္ သူတို႔ဟာ လူအမ်ားကို ဩ ဇာစူးတယ္၊ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တယ္ အတုယူေလးစားအားက်လာေစတယ္။ ဒါေတြကို ျဖစ္ေစ တဲ့ ထူးျခားတဲ့ စြမ္းပကားမ်ိဳး သူတို႔မွာ ေမြးရာပါ (ဝါ) သဘာ၀အရကို ရွိေနတယ္။ ဂ်ာမန္ လူမႈေဗဒပညာရွင္ မက္စ္ဝက္ဘ္ ဘာ ၁၈၆၄-၁၉၂၀ က ခရစ္စမားရွိတဲ့ေခါင္း ေဆာင္ကို ‘လူသာမန္ေတြနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ ေကာင္းျမတ္မႈ၊ ပုဂၢလိက တကိုယ္ေရအရည္ အေသြးေတြရွိတယ္၊ ထူးျခားတဲ့၊ သီးျခားသ ေဘာေဆာင္တဲ့ အႏႈိင္းမဲ့ အံ့မခန္း စြမ္းအား၊ အရည္အသြးေတြေၾကာင့္ လူေတြက သဘာ၀ လြန္၊ မဟာလူသားဆန္ဆန္ အေလးထား၊ ဂုဏ္ျပဳဆက္ဆံျခင္းခံရတယ္’ လို႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္တယ္။ 

ခရစ္စမားကို အေျချပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံကိုလည္း ‘လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းကို စံနမူနာျပဳ၊ သူရဲေကာင္း ကိုးကြယ္မႈဝါဒပုံစံ အေလးထား ဦးၫြတ္ဆည္းကပ္တယ္၊ အလုံးစုံ သစၥာရွိမႈ၊ အမိန္႔နာခံမႈကို ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အမိန္႔ (သို႔မဟုတ္) ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ စံႏႈန္း၊ လမ္းစဥ္ေတြအတိုင္း လိုက္လံေဆာက္႐ြက္တယ္’ လို႔ဆိုတယ္။ ဒီလို ပုံစံမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အၿမဲတမ္း အသုံးတည့္မွန္ကန္၊ အက်ိဳးမ်ားဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ခရစ္စမားရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ပုံစံ တမ်ိဳးတည္း တင္မကဘဲ အျခားပုံစံေတြကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီး ကိုယ့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခ အေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ပုံစံယူႏိုင္မွ ေကာင္းပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာရင္း ေအာက္မွာအက်ဥ္းသေဘာ ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါမယ္။ 

၁။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံ အေျပာင္းအလဲ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ သူ႕မွာ ေျဖာင့္မွတ္ မွန္ကန္ ႐ိုးသားမႈ၊ လူအ မ်ားရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို နားလည္ခံစားႏိုင္ စြမ္းရွိတဲ့ အနာဂတ္အျမင္မ်ိဳး ရွိရမယ္။ အ မ်ားဆႏၵကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လမ္းစဥ္မ်ိဳး ခ်မွတ္ႏိုင္ရမယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရမယ္။ ခ်မွတ္တဲ့လမ္းစဥ္ကို အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေစဖို႔ရာလည္း ေနာက္ လိုက္ကို ဦးေဆာင္လႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။ ဒီလို ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးရဲ႕ လူအမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းက က်ယ္ျပန္႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပုံစံ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔က ဦးေဆာင္သူကို ျပန္ လည္ပံ့ပိုးႏိုင္သူ၊ အေကာင္းဆုံးရလဒ္ေတြကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ အေသးအဖြဲကအစ အေလးထား ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးကာ အ က်ိဳးအေၾကာင္းညီ ေတြးေခၚစဥ္းစား ေျမာ္ျမင္ ႏိုင္သူ ေနာက္လိုက္မ်ိဳးေတြ အမ်ားစုရွိမွျဖစ္ မယ္။ အႀကီးအမႉးျဖစ္သူကလည္း လိုအပ္ တဲ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္စုံတဲ့ ေနာက္လိုက္ မ်ိဳးေတြ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိမွ အေျပာင္းအလဲက အလုံးစုံ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ တယ္။ 

၂။ အေျပာင္းအလဲကာလ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အ ေျခအေနတခု တည္ၿမဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အကူး အေျပာင္းကာလမွာ အသုံးဝင္တယ္။ ေနာက္ လိုက္အေနနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထေျမာက္ေအာင္ ျမင္ဖို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အမိန္႔ကို တ သေဝမတိမ္း နာခံဖို႔ သေဘာတူထားရမယ္။ အမိန္႔ကိုလိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ေခါင္းေဆာင္ က အျပစ္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ဒီပုံစံမွာ အႀကီးအကဲေနာက္လိုက္ေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အလုပ္တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ခြဲေဝေပးထားေပမယ့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အ လုံးစုံနီးပါးထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး မိဘသဖြယ္ အရာ ရာကို လိုက္လံေဆာင္႐ြက္၊ ဝင္ေရာက္ ဆုံး ျဖတ္ေပးေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္လိုက္ရဲ႕ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ပိုမိုအေရး ပါတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္တာမ်ိဳးေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းမႈကိုသာ ေမၽွာ္ကိုးၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္၊ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းနည္းတယ္။ ျပန္လည္ ေစာေၾကာ ေဝဖန္မႈဆိုတာလည္း မရွိသေလာက္ ရွားတယ္။ အသံက်ယ္စြာ ထြက္သူ ထက္ျမက္တဲ့ ေနာက္လိုက္တခ်ိဳ႕ ရွိႏိုင္ေပမယ့္ အၿမဲတမ္း ေရွ႕တန္းမေရာက္၊ ေနရာမရႏိုင္ေတာ့ ဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံရွိတဲ့ အ ဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ေပ်ာ္ပိုက္ေလ့မရွိဘဲ အခ်ိန္ ကာလတခုမွာ ထြက္သြားရေလ့ရွိတယ္။ ဒီပုံစံကို သေဘာတရားအရ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံလို႔ေတာင္ ပီပီျပင္ျပင္မေခၚႏိုင္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈပုံစံတမ်ိဳးလို႔သာ ဆိုႏိုင္တယ္။ ဒီပုံစံဟာ ေရတို စီမံကိန္းခ် ေဆာင္႐ြက္ ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ အသုံးတည့္ၿပီး အလုပ္တြင္က်ယ္ ပိုမို ေအာင္ျမင္ အက်ိဳးရွိ ေစတယ္။ ဒီစနစ္ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး ခ်ိဳ႕ယြင္း ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ထိုးထြင္း ဆင္ျခင္ ေဝဖန္သုံးသပ္ႏိုင္မႈမဲ့တဲ့ ေနာက္လိုက္ အမ်ားစုကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ 

၃။ လူပုဂၢိဳလ္ ေက်ာ္ေဇာမႈကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ ဒီပုံစံဟာ ခရစ္စမားရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကို အေျချပဳတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ ေနာက္လိုက္ ကို လႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္း ေရွ႕ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစတဲ့အတြက္ အေျပာင္းအလဲအ တြက္ လိုအပ္တယ္။ ဒီပုံစံဟာ ေခါင္းေဆာင္ ကိုပဲ ဗဟိုျပဳေလ့ရွိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က တာဝန္ႀကီးႀကီး အၿမဲယူရေလ့ရွိတဲ့အတြက္ သူ႕မွာ ေရရွည္ခံတဲ့ အားစိုက္မႈမ်ိဳး၊ မဆုတ္ မနစ္ျပဳမႈမ်ိဳး၊ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာမႈမ်ိဳးလို တယ္။ ေခါင္းေဆာင္က အေျခအေနအလိုက္ အေကာင္းဘက္ကို (သို႔မဟုတ္) မွန္ကန္တဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး လုပ္ေကာင္း လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းတခုလုံး၊ ေနာက္ လိုက္အားလုံးကို ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အညီ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ရမယ့္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္မႈမ်ိဳး ကို လုပ္ဖို႔က် ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိတယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေနာက္ လိုက္ထက္ မိမိဘာသာ အားကိုးယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ပိုရွိေနေလ့ရွိတယ္။ အေကာင္းအဆိုး၊ အက်ိဳးအျပစ္ အားလုံးဟာ ေခါင္းေဆာင္တဦး တည္းနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္သလို ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မရွိရင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ျဖစ္ေပၚတိုး တက္မႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ အစရွိတဲ့ အက်ိဳး ရလဒ္ေတြ အားလုံးဟာ အေဟာသိကံျဖစ္သြား ေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္လိုက္ အျမင္မွာ ေအာင္ျမင္မႈပန္း တိုင္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ဟာ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ သြယ္ေနေလ့ရွိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ခ်မွတ္တဲ့ လမ္းစဥ္ကိုသာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္တတ္တဲ့ ေနာက္လိုက္မ်ိဳးသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ထုတ္ ႏိုင္၊ သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ ေခါင္းေဆာက္မႈ ေန ရာဆက္ခံႏိုင္ဖို႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္စုံတဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မႈ မဲ့ေစ တယ္။ 

ဒီပုံစံရဲ႕ အဆိုးဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ေခါင္း ေဆာင္ကိုယ္တိုင္က ‘ငါကေတာ့ မမွားႏိုင္ ဘူး’ဆိုတဲ့ စိတ္ႀကီးဝင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစတာပါ။ ဒီပုံစံမွာ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမယ့္ အာဏာရွင္ပုံစံလို တဦးတည္း သေဘာဆႏၵနဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥတိုင္းကို ဆုံးျဖတ္တာ မ်ိဳး လုံးလုံးမဟုတ္ေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္မႈ၊ ဆႏၵသာ အတည္ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ေဝဖန္ အႀကံေပး ေထာက္ျပမႈေတြကို အမ်ား အားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ရွိေလ့ရွိတယ္။ ‘ငါလုပ္ရင္ မမွားႏိုင္ပါဘူး’ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚက အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ အုပ္စုသေဘာ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေစမႈ ဓေလ့၊ စိတ္ဓာတ္၊ အက်င့္ကို ပ်က္စီးသြား ေစတယ္။ ဒီပုံစံဟာ လူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ခရစ္စမားကို အေျခတည္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္ ပုံစံလို လူအၾကည္အၫို ေလ်ာ့သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထနည္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ လိုက္ေတြကပါ ‘ေခါင္းေဆာင္ မမွားႏိုင္ပါဘူး’ လို႔ စဥ္းစားလာတဲ့အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ စီ စဥ္ေဆာင္႐ြက္တာမွန္သမၽွ အက်ိဳး၊ အေၾကာင္း အညီ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ မပါဘဲ လက္ခံေလ့ ရွိၾကတယ္။ ဒါဟာ အာဏာရွင္စနစ္လိုေၾကာက္ လို႔မဟုတ္ဘဲ၊ ခ်စ္လို႔ လက္ခံတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ေနာက္လိုက္ အျပန္ အလွန္ ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သြား တတ္တယ္။ 

၄။ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံ ဒီပုံစံဟာ အေျပာင္းအလဲကာလ ပုံစံနဲ႔ သဘာတရားတူၿပီး ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ သေဘာ ရွိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈ ဩဇာ အာဏာကို အလုံးစုံ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ တ ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေနာက္လိုက္၊ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ တဦးတည္းရဲ႕ ပုဂၢလိကသေဘာ၊ ဆႏၵတခုတည္းအေပၚ အမွီျပဳတာျဖစ္တဲ့အျပင္ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ အျမင္ေပါင္းစုံကို လက္ခံေဆြး ေႏြး တိုင္ပင္သုံးသပ္မႈမပါတဲ့အတြက္ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ကမ်ားေစတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံကလည္း ဘယ္ကိစၥမ်ိဳးမဆို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရတဲ့ အတြက္ စိတ္ဒုကၡ ဆင္းရဲႀကီးစြာ ခံစားရေလ့ရွိတယ္။ ဒီပုံစံဟာ ေရတိုအတြက္သာ အခိုက္အ တန္႔ေကာင္းၿပီး ေရရွည္မွာ ေနာက္လိုက္။ ျပည္သူက အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ဂ႐ုမစိုက္ အေလးမထားျဖစ္လာေလ့ရွိတယ္။ အမ်ားစုက ေခါင္းေဆာင္လုပ္တာကို မ ဆိုင္သလို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတတ္လာၿပီး၊ မျဖစ္ မေနခိုင္းလို႔ လုပ္ရရင္ေတာင္ အလုပ္ျဖစ္ သေဘာမ်ိဳးသာ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ထက္ျမက္သူေတြကေတာ့ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ၾကာ ရွည္မေနႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီလို အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြကေန ထြက္ခြာေလ့ရွိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကမၻာမွာ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံေတြဟာ ထက္ျမက္တဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြကို (တိုင္းတပါး ကို) အမ်ားဆုံး ဆုံး႐ႈံးရေလ့ရွိတယ္။ ဒီပုံစံ ဟာ အေရးေပၚအေျခအေန ကာလတို (သို႔မဟုတ္) စစ္ပြဲတခုလို အဆုံးအျဖတ္ေတြကို အလ်င္အျမန္ ခ်မွတ္ၿပီး ‘တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔’ လိုက္နာမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္အေျခ အေနမ်ိဳးအတြက္သာ သက္သက္သင့္ေလ်ာ္ တယ္။

 ၅။ ႀကိဳးနီစနစ္၊ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ ဒီပုံစံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္ ရွည္လ်ား ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈဟာ အေပၚ ပိုင္း အဆင့္ေတြမွာသာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာတခု ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ ဖို႔ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ဖို႔ လိုအပ္လာရင္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို မလိုလားအပ္ဘဲ အ ခ်ိန္ကုန္ခံ ေက်ာ္ျဖတ္ရေလ့ရွိတယ္။ ဒီပုံစံမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေကာင္းမေကာင္းက ထုတ္ျပန္ တဲ့ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ အေပၚမူတည္တယ္။ ဒီလို ပုံစံဟာ လုံၿခဳံေရးအရ အေရးပါတဲ့၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ မေနလိုအပ္တဲ့ ေနရာအစိတ္အပိုင္း သီးသန္႔ မ်ိဳးအတြက္သာ အသုံးဝင္တယ္။ ေနရာတိုင္း မွာ အသုံးခ်ရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တခုအတြက္ အထက္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ ေနရတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေခ်ာ ေမြ႕ေျပျပစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ ကင္းမဲ့ၿပီး ဖန္တီးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လိုမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစေလ့ရွိတယ္။ 

၆။ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ ဆုံးျဖတ္ေစတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက်စနစ္လို႔ ဆို ႏိုင္တယ္။ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးကို ကိုယ္စား ျပဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ စုေပါင္းၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ကို ေနာက္ ဆုံး ေခါင္းေဆာင္က အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕ ထိုး ထြင္း တီထြင္ႀကံဆလိုမႈကို အားေပးတယ္။ လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္၊ ဆုံးျဖတ္ မႈ အဆင့္ဆင့္မွာ ေနာက္လိုက္ေတြ ကိုယ္ တိုင္ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့အတြက္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္ေစၿပီး အလုပ္ပိုမိုတြင္ က်ယ္ဖို႔ တြန္းအားျဖစ္ေစတယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ အေရးပါ အရာ ေရာက္၊ အသိမွတ္ျပဳခံရမႈကို ရရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အ တြက္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးခံစားခြင့္ကို မေမၽွာ္ကိုး ဘဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လာေစတယ္။ ေနာက္ဆုံး ထြက္လာတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္က ေကာင္းက်ိဳး ႀကီးေပမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္ အားလုံး ပါဝင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈေတြ လုပ္ရတဲ့အ တြက္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ေတာ့ ၾကာေစ တယ္။ အဖြဲ႕အစည္း ပုံစံ၊ အုပ္စု အဖြဲ႕အသီး သီး အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံျဖစ္တယ္။ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ပိုမိုအေလးထားတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုပုံစံဟာ အလ်င္အျမန္ အေရးယူ ေဆာင္ ႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြမွာ အသုံးဝင္ေလ့မရွိဘူး။ ေနာက္လိုက္ ေတြ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်ဥ္းရင္လည္း အား လုံးပါဝင္ႏ္ိုင္မႈက အလကားျဖစ္ရၿပီး ေကာင္း မြန္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ရေလ့ရွိတယ္။ 

၇။ အလုပ္ဗဟိုျပဳ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ ဒီစနစ္မွာ အလုပ္ၿပီးေျပာက္မႈကိုသာ အ ေလးထားတဲ့အတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပုံစံ၊ အာ ဏာရွင္ သေဘာေဆာင္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ က အဓိကအလုပ္ေတြ၊ ဆုံးျဖတ္မႈေတြကို တာဝန္ယူၿပီး ေနာက္လိုက္ကို အလုပ္ၿပီးေျမာက္ ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ တာဝန္ခြဲေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပး ေလ့ရွိတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔အလ်ဥ္မီ ေဆာက္႐ြက္ ရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈကိုသာ ဦးတည္တဲ့ အတြက္ အရည္အခ်င္းကို အာမ မခံႏိုင္ဘူး။ ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာယာ၀ေျပာမႈကို အေလးမျပဳတဲ့အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္လာေစမႈ အား နည္းတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရဲ႕ အျပစ္အနာအဆာေတြဟာ အလုပ္ဗဟိုျပဳပုံစံ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ 

၈။ လူဗဟိုျပဳ (သို႔မဟုတ္) လူမႈဆက္ဆံမႈကို အေလးထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ ဒီပုံစံမွာ ဒီမိုကေရစီပုံစံအတိုင္း ေခါင္း ေဆာင္ဟာ ေနာက္လိုက္အားလုံးကို ပူးေပါင္း စုစည္း ပါဝင္ႏိုင္မႈကို အေလးေပးတယ္။ အား လုံး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ပုံစံ၊ ပူးေပါင္း ဖန္တီးတီထြင္ႏိုင္မႈကို အားေပးတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က လက္ေအာက္ငယ္သားအား လုံးကို ႐ိုင္းပင္းကူညီ၊ အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ေဖာ္ ေ႐ြေႏြးေထြး တေျပးညီ ဆက္ဆံေလ့ရွိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ျပဳမႈေဆာင္႐ြက္ ဆက္ဆံၿပီး လိုအပ္တာေတြ ပံ့ပိုးကူညီ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့အတြက္ ေနာက္ လိုက္အားလုံး ကာယ၊ စိတၱသုခ ခ်မ္းသာရၿပီး အလုပ္တြင္က်ယ္၊ ပိုမို အလုပ္လုပ္လာေစ တယ္။ အထက္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သမၽွ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ ရင္ မတူညီတဲ့ အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ ၿပီး ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏိုင္ရမယ္ဆိုတာ နား လည္ သေဘာေပါက္ေစတယ္။ အမွတ္စဥ္ ၄၊ ၅၊ ၇ ပါ အက်ိဳးထက္၊ အျပစ္ကိုမ်ားေစတဲ့ ပုံစံေတြဟာ လိုအပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း သီးသန္႔အတြက္သာအသုံးျပဳရမယ္။ ‘ခရစ္စမား’ ကို အေျချပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ အမွတ္ စဥ္-၃ အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ဆက္စပ္ တဲ့ ကာလတိုအတြင္းမွာသာ အက်ိဳးရွိေစတဲ့ ပုံစံ အမွတ္စဥ္ ၁၊ ၂ ေတြဟာလည္း အေျခ အေနတခုအတြက္သာ အသုံးဝင္တယ္။ ေရ ရွည္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈကို အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံမွာ အုတ္ျမစ္ခ် အေျခတည္ ေစခ်င္ရင္ ေနာက္လိုက္ေတြကိုပါ အရည္ အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေပးရင္း ပါဝင္ပူးေပါင္း လုပ္ ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ဆုံးျဖတ္ေစမႈကို အားေပးတဲ့ အမွတ္စဥ္ ၆၊ ၈ ပါ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ိဳး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွ ျဖစ္ ပါမယ္။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္ရရင္ လူၾကည္ၫိုတဲ့ ခရစ္စမား ရွိ ေခါင္းေဆာင္ကိုခ်ည္းကို အားမကိုးဘဲ လူ တဦးခ်င္း ‘တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ရွိ၊ တာဝန္သိ’ စိတ္ဓာတ္ အက်င့္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာ၊ ျဖစ္ စဥ္၊ အဆုံးအျဖတ္တိုင္းမွာ အျပဳသေဘာ ပါ ဝင္ေထာက္ျပ၊ ေဝဖန္၊ ေဆြးေႏြး၊ ဆင္ျခင္၊ သုံသပ္ကာ ေခါင္းေဆာင္- ေနာက္လိုက္ အျပန္အလွန္ မွီခိုအက်ိဳးရွိတဲ့ ဆက္ဆံမႈ (စနစ္) မ်ိဳးတည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ၂၁ ရာစု အ ေျပာင္းအလဲ အသစ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္း၊ ႏိုင္ငံတရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပလိုက္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ။ 

ကိုးကား - Encyclopedia of Leadership, George R. Goethals, Georgia Jones Sorenson, James MacGregor Burns Sage Publications, 2004.

No comments: