Sunday, June 3, 2018

"ပန္းေဂၚဖီ (ပန္းမုန္လာ) စုိက္ပ်ဳိးနည္း"ျမန္မာအမည္ - ပန္းေဂၚဖီ၊ ပန္းမုန္လာ၊ မုန္းလာပြင့္
အဂၤလိပ္အမည္္ - CAULIFLOWER
႐ုကၡေဗဒအမည္ - Brassica oleracea var; botrytis
မ်ဳိးရင္းအမည္ - CRUCIFERAE

၁။ မူရင္းေဒသ
 ဆုိက္ပရပ္ကၽြန္း၊ အီတလီေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္း ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၆၀၀) ခန္႔က စတင္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ယူဆၾကသည္။  

၂။ အမ်ဳိးအစား

 သက္လ်င္မ်ဳိး
 စိုက္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္ထိ (၉၀) ရက္ၾကာသည္။ အပြင့္အရြယ္ငယ္ၿပီး၊ က်စ္လစ္သည္။ Snow-ball မ်ဳိး သည္ သက္လ်င္မ်ဳိးျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ေျမျပန္႔တြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးသည္။

သက္ႀကီးမ်ဳိး 
 စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္ထိ (၁၂၀) ရက္ၾကာသည္။ အပြင့္အရြယ္အစား ႀကီးမားသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အစုိက္မ်ားသည္။ အရြက္အရြယ္ႀကီးၿပီး ပန္းပြင့္ (Curd)ကို ဖံုးအုပ္ထားေလ့ရွိသည္။ ယခု အခါတြင္ Snow flower,Snow King  မ်ဳိးမ်ားကုိ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ ရွိပါသည္။

၃။ ေျမအမ်ဳိးအစား
 မုန္လာအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ အပင္ဟူသမွ်တုိ႔သည္ ေျမေကာင္းကုိ ႀကိဳက္ၾကသည္။ ၄င္းအတြင္း အေကာင္းဆံုးေျမကား သဲဆန္ေသာ ႏုန္းေျမျဖစ္သည္။ ေျမအခ်ဥ္အငံဓာတ္ (၆-၆.၆) ေျမမ်ဳိး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သည္။

၄။ ရာသီဥတု
 ပန္းေဂၚဖီသည္ ေဂၚဖီထုပ္ကဲ့သို႔ အေအးႀကိဳက္ေသာ္လည္း ေဂၚဖီထုပ္ထက္ အပူဒဏ္ ပိုခံႏုိင္သည္။ ေအးၿပီး အစိုဓာတ္ အၿမဲရလွ်င္ စိုက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဂၚဖီထုပ္ကဲ့သုိ႔ စိုက္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ တစ္လတြင္ ပ်မ္းမွွ် အပူခ်ိန္ (၆၀-၇၀) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ရွိေနမည္။ ေဂၚဖီထုပ္ကဲ့သို႔ ေျခာက္ေသြ႕မႈဒဏ္ မခံႏုိင္ေပ။ အကယ္၍ ရာသီဥတုေျခာက္ေသြ႕ေနလွ်င္ ပန္းေဂၚဖီအပြင့္ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပန္းေဂၚဖီစိုက္လွ်င္ ေျမအမ်ဳိးအစား ထက္ ရာသီဥတုက အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပန္းေဂၚဖီသည္ တစ္ႏွစ္ခံပင္ျဖစ္သည္။ ပန္းပြင့္ထြက္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အပူခ်ိန္ မည္မွ်ၾကာၾကာႏွင့္ ပတ္သက္ရွိရမည့္ အရြယ္အစားမွာ သက္လ်င္၊ သက္ႀကီးမ်ဳိးေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သက္လ်င္တြင္ ပင္စည္၏ အခ်င္း (၅-၆)မီလီမီတာ ရွိေသာ အရြယ္တြင္ အပူခ်ိန္ (၇၀) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္၊ (၈-၁၀) ရက္ခန္႔လုိအပ္ၿပီး၊ သက္ႀကီးမ်ဳိးတြင္ ပင္စည္အခ်င္း (၇-၈) မီလီမီတာရွိေသာ အရြယ္တြင္အပူခ်ိန္ (၇၇) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္၊ (၁၅-၂၀) ရက္ခန္႔လုိအပ္ေပသည္။

၅။ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္
ေျမျပန္႔ေဒသ  -  စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တုိဘာလ
ေတာင္ေပၚေဒသ  -  ဧၿပီ၊ ေမ၊ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တုိဘာ

၆။ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း
  (၁၀ x ၂.၅)ေပ၊ ေဘာင္ကို ေပါက္ျပားျဖင့္ ေျမစိုင္ခဲကေလးမ်ားရေစရန္ ျပဳျပင္ေပးရ၏။ ေျမ မ်ားစြာ ညက္လွ်င္ ေရေလာင္းေသာအခါ ၾကပ္သိပ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ မေကာင္းဘဲ အေညွာင့္ေပါက္မႈ ညံ့လာ၏။ ပ်ဳိးတစ္ေဘာင္လွ်င္ မ်ဳိးေစ့ေအာင္စ၀က္ခန္႔လိုပါသည္။ ပ်ဳိးေဘာင္ေပၚတြင္ မ်ဳိးေစ့ ႀကဲရန္ (၂) လက္မျခား ေျမာင္းမ်ားဆြဲၿပီး မ်ဳးိေစ့ကုိ ညီညာစြာခ်၍ အေပၚမွ ႏြားေခ်းေဆြးမႈန္႔ ပါးပါးဖံုးအုပ္ၿပီး ၄င္း ေပၚ၌ စင္းၿပီးေကာက္႐ုိးေျခာက္မ်ား ပါးလႊာစြာ ဖံုးအုပ္ေပးကာ ေရရႊဲရႊဲေလာင္းေပးရမည္။ ေဘာင္ေပၚတြင္ တစ္ေတာင္အျမင့္မွ သက္ကယ္ ေကာက္႐ိုးမိုးေပးရသည္။

(၃-၄) ရက္ၾကာလွ်င္ အေညာင့္ေပါက္လာသည္။ (၁၂) ရက္ၾကာလွ်င္ တန္းၾကားကုိ ေျမဆြေပါင္းရွင္းျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရသည္။ ပ်ဳိးသက္ (၂၀) ရက္ရလွ်င္ ယူရီးယားေျမၾသဇာကို တစ္ေဘာင္လွ်င္ (၅) ေအာင္စုႏႈန္းျဖင့္ ေရေဖ်ာ္ဖ်န္းေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရ၀သည့္တုိင္ ေလာင္းေပးရသည္။ စိုက္ခင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပါက ညေန (၃) နာရီခန္႔တြင္ အျမစ္မနာေအာင္ႏုတ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္သင့္သည္။ အကယ္၍ ပ်ဳိးႏုတ္ေနစဥ္ မုိးရြာပါက အျမစ္မ်ားကုိ ငွက္ေပ်ာရြက္ျဖင့္ ထုပ္ၿပီး အျမစ္ မေျခာက္သြားေစရန္ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ေရစိမ္ထားရသည္။ မိုးတိတ္မွ စိုက္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပ်ဳိးႏုတ္မ ေလာရန္ သတိထားရမည္။ တစ္ဧကလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ (၁၀၀-၁၅၀) ဂရမ္လုိအပ္ပါသည္။

၇။ စိုက္ခင္းပ်ဳိးျခင္း
  ပ်ဳိးေဘာင္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကတည္းက စိုက္ခင္းကုိ ထယ္ (၂) စပ္၊ ထြန္ (၃) စပ္၀င္၍ ေျမျပဳျပင္ ထားရမည္။ ေပါင္းျမက္မ်ားေျပာင္သည့္တုိင္ ေကာက္ယူၿပီး ၾကမ္းတံုး႐ိုက္ထားရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိအလုိရွိ ေသာ အကြာအေ၀းတုိင္း ေၾကာင္းဆြဲျခင္း၊ ေပါက္ျပားျဖင့္ ေျမျပန္ဆြျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

 ပ်ဳိးသက္ (၃၅-၄၀) ရက္ရလွ်င္ ၊ သုိ႔မဟုတ္ အရြက္ (၄-၅) ရြက္ထြက္လာလွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕စုိက္ ပ်ဳိးႏုိင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာ ညေန (၃) နာရီေနာက္ပိုင္းျဖစ္သင့္ပါသည္။ တူရြင္းျဖင့္ က်င္းတူးၿပီး က်င္းထဲ ေရ ေလာင္းရပါမည္။ ၄င္းကို ေရခံသည္ဟုေခၚပါသည္။ ပ်ဳိးပင္ကိုႏုတ္ၿပီး ၄င္းက်င္းထဲသို႔ တည့္မတ္စြာခ်၍ အျမစ္ကုိ ေျမတြင္ဖိကပ္ၿပီး အေပၚမွ ေျမဖံုးေပးရမည္။ ေသေသာအပင္မ်ားကို (၄-၅) ရက္အတြင္း ျပန္ျဖည့္ေပးရမည္။ ထုိ ထက္ေနာက္က်လွ်င္ မူလအပင္ကို မမီေတာ့ေပ။ ေရႊ႕စုိက္ၿပီး တစ္လသားအထိ ပရစ္ဖ်က္ဆီးမႈကုိ ဂ႐ုစို္က္ရ သည္။

 သက္လ်င္မ်ဳိးကို သက္ႀကိးမ်ဳိးထက္ အနည္းငယ္စိပ္စိပ္ထား၍ စိုက္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္ (၁.၅-၂) ေပျခား၊ တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၂-၂.၅) ေပျခားထားၿပီး စိုက္ပ်ဳးိႏုိင္ပါသည္။ ေရႊ႕စိုက္ၿပီး (၁၀-၁၅) ရက္ရလွ်င္ ခါးဆြျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

၈။ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း
  ပန္းေဂၚဖီ၏အျမစ္သည္ အာဟာရဓာတ္မ်ား စားသံုးေသာမ်ဳးိျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမၾသဇာကို ေအာက္ပါအတုိင္း တစ္ဧကစံႏႈန္းထား၍ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

စဥ္ ေျမၾသဇာ  စုစုေပါင္း  ေျမျပဳျပင္စဥ္ထည့္  စိုက္ပ်ဳိးၿပီးထည့္
 ပထမ ဒုတိယ တတိယ
၁။ ႏြားေခ်း၊   ၄ တန္                  ၄ တန္                -       -        -
ေျမေဆြး
၂။ ယူရီးယား ၁၄၀ ေပါင္        ၇၀ ေပါင္ ၃၀     ၄၀           -
၃။ တီစူပါ ၁၀၀ ေပါင္      ၁၀၀ ေပါင္            -               -             -
၄။ ပိုတက္ရွ္ ၉၀ ေပါင္       ၆၀ ေပါင္ -                -    ၃၀
၅။ ပဲဖတ္ ၁၀၀ ေပါင္    ၆၀ ေပါင္   - - ၄၀

၉။ အပင္ျပဳစုျခင္း
ၾကားေပါင္းလုိက္ျခင္း
 ပန္းေဂၚဖီပင္၏ ေျမေအာက္ (၁.၅- ၂)ေပမွ အျမစ္မ်ားက အစာေရစာပိုမို စားသံုးပါသည္။ ၾကားေပါင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမသားသမသြားပါသည္။ ေရကို တစ္ပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ပတ္ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က် သြင္းေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။
 အပြင့္ေကာင္းစြာ ပြင့္ေနခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္ျခည္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ပါက ပန္းပြင့္အေရာင္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ၿပီး စားသံုးရာတြင္လည္း အသားၾကမ္း၍ အရသာခါးသက္လာတတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အပြင့္၏အခ်င္း (၂-၃) လက္မအရြယ္ေရာက္ေသာအခါ အျပင္ရြက္မ်ားကို စည္ေပးရပါသည္။

၁၀။ ဆြတ္ခူးျခင္း
 သက္တမ္းလိုက္၍ ေရႊ႕စိုက္ၿပီး (၂-၂.၅) လၾကာလွ်င္ ပန္းပြင့္ကို စတင္ခုတ္ႏိုင္ပါသည္။ အေ၀း သို႔  တင္ပို႔ပါက အရြက္ကုိ (၂-၃) ရြက္ခ်န္ထား၍ ႏုတ္ရပါသည္။ အခိ်န္မီမခုတ္ပါက ပန္းပြင့္အေရာင္ေျပာင္း သြားၿပီး ပန္းပြင့္ရွည္ထြက္လာပါသည္။ တစ္ဧကလွ်င္ ေဂၚဖီပန္းပြင့္မ်ဳိးလိုက္၍ တန္ခ်ိန္ (၅-၈) တန္ထြက္ႏိုင္ပါ သည္။ သာမန္အားျဖင့္ ပန္းေဂၚဖီကုိ တာရွည္သုိေလွာင္မထားေပ။ သို႔ေသာ္ စိုထိုင္းဆ (၈၅-၉၀) ရာခုိင္ႏႈနး္၊ (၃၂) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္တြင္ ထားေပးပါက တစ္လခန္႔ အထားခံပါသည္။

၁၁။ မ်ဳိးေစ့ခံျခင္း
 ပန္းေဂၚဖီသည္ ပင္တည္း၀တ္မႈန္ကူးသေႏၶမေအာင္ႏုိင္ဘဲ ပင္ျခား၀တ္မႈန္ကူးသေႏၶေအာင္သည့္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ရာတြင္ မ်ဳိးကြဲမ်ား မပါ၀င္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳရမည္။

(က) မ်ဳိးေစ့မွ မ်ဳိးေစ့ထုတ္ျခင္း 
 မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ရန္ ရာသီဥတုေအးျမရသည္။ အပူခ်ိန္ ပ်မ္းမွ် (၆၅) ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ခန္႔ ရွိရပါသည္။ ေနေရာင္ေကာငး္စြာလိုအပ္ၿပီး၊ ေန႔တာရွည္ျခင္းကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ သစ္ရြက္ေဆြး ၊ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်းမ်ား စြာ ထည့္ေပးရန္လိုပါသည္။ သဘာ၀ေျမၾသဇာအျပင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိုတက္ရွ္ကုိ (၃း၄း၃)ေရာစပ္ၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ ေပါင္ (၁၅၀-၂၀၀) ခန္႔ထည့္ေပးရသည္။ ေကာင္းစြာ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ပ်ဳိးပင္ သက္ရက္ (၂၀-၂၅)တြင္ (၁.၅) ေပျခား၍ စိုက္ပ်ဳိးရပါသည္။ ေပါင္းျမက္ရွင္းျခင္း အပင္ႀကီးရင့္ခ်ိန္တြင္ ေရအမ်ားဆံုး လိုအပ္သျဖင့္ ေရကုိ ဂ႐ုစုိက္၍ ေလာင္းေပးရမည္။

(ခ) မ်ဳိးပင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
 အပင္ငယ္ဘ၀မွ ေခါင္းစတင္ေပၚသည္အထိ မ်ဳိးလကၡဏာ မမွန္ကန္ေသာအပင္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ဖယ္ထုတ္ရမည္။ ပန္းခုိင္တြင္ အေမြးေပါျခင္း၊ အရြက္ထြက္ျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ပယ္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျခင္ေထာင္ ဇာပါးျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသင့္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ခ်ိန္တြင္ အရြက္ေဟာင္း၊ အရြက္၀ါမ်ားကုိ ဖယ္ေပးရသည္။

(ဂ) ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ျခင္း
 ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေျမကို ေျမလံုးမပ်က္ ယူ၍ စိုက္ရမည္။ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ (၂) ေပခြာထား စုိက္သင့္သည္။ ေျမၾသဇာကို အပင္ပတ္လည္ ထည့္ေပးရမည္။ အပင္အသားမက်မီ ေရပုိ၍ ေလာင္းေပးရမည္။ ေနပူလြန္းျခင္း၊ ဆီးႏွင္းက်ျခင္းရွိလွ်င္ အရိပ္လုပ္ေပးရ၏။

 ပန္းေဂၚဖီေခါင္းမ်ား ႀကီးရင့္လာၿပီး အပြင့္၏ ေဘးမွ စတင္ကြဲလာ၏။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အပြင့္ၾကားမွ အသီးတန္မ်ား ထြက္လာလွ်င္ ေသး၍ မသန္ေသာ အတန္ကို ဖယ္ရွားရမည္။ အသီးမ်ားေကာငး္စြာရင့္မွည့္လွ်င္ ရိတ္သိမ္း၊ ေလွ႕၍ ေျခာက္ေစရန္ ျပဳျပင္ကာ ေလလံုေသာ ပံုးမ်ားတြင္ထည့္၍ သိုေလွာင္ၾက၏။
 တစ္ပင္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေအာင္စ၀က္အထိ မ်ဳိးေစ့ထြက္ပါသည္။ တစ္ဧကလွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၂၅၀-၃၀၀) ေပါင္ မ်ဳိးေစ့ရပါသည္။

Credit: Mega Grow International Co.,ltd.

No comments: