Thursday, September 17, 2015

သမီးပ်ိဳေလးမ်ား၏ ဘဝ စိန္ေခၚမႈမ်ား တစ္ခ်ိန္က တပည့္တစ္ေယာက္ ၏ ၂ႏွစ္အရြယ္သမီးေလးကုိ လူရင္း တစ္ဦးက ကူညီထိန္းေက်ာင္းေပးရင္း ကေလးကုိ မေတာ္တေရာ္ လုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းၾကားရေတာ့ ကြၽန္မထမင္း ေတာင္ မစားႏုိင္ပါ။ ခံစားရ သည္က ရက္ေပါင္းမ်ား စြာ။

ခုလည္း ၂ႏွစ္မွ ၁ဝႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရ သည့္ သတင္းေတြၾကားေနရေတာ့ ဘယ္သူ႕ကုိ အျပစ္တင္ရမွန္း မသိႏုိင္ ေတာ့ပါဘူး။ မိဘ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကလည္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္သလုိ၊ မသမာသူမ်ားကလည္း သားသမီးခ်င္းကုိယ္ ခ်င္းစာႏုိင္လွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္ မည္နည္း။

အၾကမ္းဖက္ျခင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။
၁။ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း
၂။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း


လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း
ယခုအခါ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ သည္ ေတာေရာၿမိဳ႕ေပၚမွာပါ ျဖစ္ ပြားေနပါသည္။ အသက္အရြယ္ အပုိင္းအျခားအရ ေျပာရလွ်င္ ၂ႏွစ္ မွ ၁ဝႏွစ္အတြင္း သမီးငယ္ေလးမ်ား အေနနီးစပ္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲမႈ၊ အဓမၼမႈ၊ အေဖာ္မဲ့မႈ၊ ျဖားေယာင္းမႈ၊ အခြင့္အေရးရမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ ပြားရ ျခင္းဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း
ကေလးသူငယ္မ်ားအားအၾကမ္း ဖက္ရာတြင္ ေက်းရြာ၊ၿမိဳ႕ေပၚ ႏွစ္ေန ရာလုံးတြင္ ျဖစ္ပြားခံရႏုိင္သည္။ ေန႔ ဘက္တြင္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သလုိ ညဘက္ တြင္လည္း ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခံရသည့္အေၾကာင္းအရင္း
တစ္ခန္းတည္းအတူေနျခင္း၊ အေနနီးစပ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲ ျခင္း၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ ထိန္းသိမ္းမႈ ကင္းကြာျခင္း၊   ျဖား ေယာင္ေသြးေဆာင္ခံရျခင္း၊ ကေလး မ်ားအား မုန္႔၊ ေငြေပး၍ မက္လုံးေပး ျမႇဴဆြယ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္သူ အရက္မူးေနျခင္း၊ အၾကမ္း ဖက္သူ စိတ္ၾကြ ေဆးသုံးစြဲျခင္း၊ အေဖာ္မဲ့ေနထုိင္သြား လာျခင္း၊ အလုိတူၿပီး လူမိျခင္း၊ ဝတ္ စားဆင္ယင္မႈ မလုံၿခဳံျခင္း စသည့္ အခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရ ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။ ထုိ႔ အျပင္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယုိကားမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစာအုပ္ဓာတ္ပုံ မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘုတ္မွ ညစ္ညမ္းပုံမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားၾကည့္ ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္သဘာဝအရ ဟုိမုန္း (Hormone) ေျပာင္း လဲျခင္း၊ စိတ္ ကစားလုိျခင္း၊ အေနာက္တုိင္းယဥ္ ေက်းမႈအတုခုိးျခင္း၊ ကာမစိတ္ႏိႈးဆြ ေစႏုိင္ေသာ သ႐ုပ္ပ်က္အဝတ္အစား မ်ား ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္း၊ ကာမ ရာဂစိတ္ၾကြေဆးသုံးစြဲျခင္း၊ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္၍ စိတ္ေလျခင္း၊ အတူေန အိမ္ေထာင္သည္မ်ား မဆင္ မျခင္ေန ထုိင္ျခင္း၊ မိဘမ်ားက သားသမီးေရွ႕ တြင္ အျမင္မေတာ္ေနထုိင္ျခင္း၊ လူ သူကင္းမဲ့သည့္ ေနရာတြင္ အခ်ိန္ မေတာ္မေဖာ္မဲ့ သြားလာျခင္း၊ ရန္ၿငိဳး ေၾကာင့္ လက္စားေခ်ျခင္း စသည့္  အခ်က္မ်ားေၾကာင့္က်ဴးလြန္ခံရသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား
ခႏၶာကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လတ္တ ေလာနာက်င္မႈေဝဒနာခံစားရျခင္း၊ နာက်င္မႈဒဏ္ရာမွ ေသြးထြက္မႈ ေၾကာင့္ ေရွာ့ခ္ျဖစ္ကာ အသက္ အႏၲရာယ္ ထိခုိက္ႏုိင္ျခင္း၊ ကုသ၍ မရေသာ AIDS ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး မသန္မစြမ္းျဖစ္ကာ ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား ႏုိင္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္ ေနျခင္း၊ မည္သည့္အရာကုိမွ် စိတ္ မဝင္စားေတာ့ျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္ ကုိယ္ မထူးဇာတ္ ခင္းကာ မေကာင္း မႈစ႐ုိက္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳသူျဖစ္လာျခင္း၊ အရွက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေစႏုိင္ျခင္း၊သားပုပ္ေလ လြင့္ကဲ့ရဲ႕ ေစာင္းေျမာင္းမေကာင္း ေျပာခံရျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဝုိင္းပယ္ ခံရျခင္း၊ လူမႈဘဝေကာင္းရ ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးနည္းပါး ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ မိမိ ေနထုိင္ရာမွ ထြက္ေျပးျခင္း၊ ဆက္ လက္ေနထုိင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ဟန္႔တားေစမည့္ အခ်က္မ်ား
– ကေလးသူငယ္မ်ားအား မိဘမ်ား၏ အုပ္ထိန္းမႈ ကင္းကြာစြာမထားေစ ရန္။
-ကေလးသူငယ္မ်ားအား တစ္ဦး တည္းေစခုိင္းျခင္း မျပဳရန္။
– ကေလးသူငယ္မ်ားအား အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲစြာ အပ္ႏွံထားျခင္းမ်ိဳး မျပဳ လုပ္ရန္။
– အတုျမင္အတတ္သင္ေစသည့္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယုိကားမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း အား တားျမစ္ရန္။
-ကာမရာဂစိတ္ကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေစသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ေနထုိင္သြားလာ မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။
-အေဖာ္မဲ့တစ္ဦးတည္း အခ်ိန္မေတာ္ သြားလာျခင္းမျပဳ ရန္။
-ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲ စြာျဖင့္လုိက္ပါျခင္းမျပဳရန္။
– လူသူကင္းမဲ့ေနရာသုိ႔ အေဖာ္မဲ့ သြားလာျခင္းမျပဳရန္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
– အရက္ပုန္းမ်ား ဖမ္းဆီးအေရး ယူျခင္း။
– အက်င့္စာရိတၱကုိ ထိခုိက္ေစေသာဆင္ဆာ မဲ့ ညစ္ညမ္းစာေပ႐ုပ္ပုံမ်ား တားျမစ္ျခင္း။
– ကာမရာဂစိတ္ႏိႈးဆြေသာ ေဆး မ်ား သိမ္းဆည္းအေရးယူျခင္း။
– အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ အလွျပင္ဆုိင္မ်ားကုိ ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူး ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အျဖစ္ မ်ားေနသည္။ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ေပ်ာ့ ကြက္နင္းကာ လူပြဲစားမ်ားက အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း  လ်က္ ေရာင္းစားခံေနရသည္။ ထုိ႔ အတူ အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ား၊ လူ လတ္ပုိင္းအမ်ိဳး သမီးမ်ား၊ အသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္မ်ား၊ သာ သနာ့ႏြယ္ဝင္မ်ားကိုပင္ မေရွာင္၊ သည့္ထက္ဆုိးသည္က မိတ္ေဆြမဆုိ ထားႏွင့္ အေဖအရင္းက ရာဂ အေမွာင္ဖုံးကာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဘိုးရင္းမွ ေျမးအရင္းကုိလည္း ေကာင္း၊ အစ္ကုိအရင္းမွ ညီမအရင္း ကုိလည္းေ ကာင္း ခ်မ္းသာမေပးသည္ မွာ အရက္ေသစာမူးယစ္ေဆးမ်ား ေၾကာင့္ဟု ဆုိရေပမည္။

ေသြးသားအရင္းမွ အၾကမ္းဖက္ ခံရသူမ်ားမွာ ေက်းလက္ေနလူမ်ား၊ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီးပညာရည္နိမ့္ပါးၿပီး အရက္ေက်းကြၽန္မ်ားသာ အၾကမ္း ဖက္ေလ့ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမီးပ်ိဳေလးမ်ား ဘဝလုံၿခဳံေစရန္ မိမိကုိယ္တုိင္လုံၿခဳံ  စိတ္ခ်စြာ သတိထားၿပီး စာမ်ား၊ ဗဟု သုတရေစမည့္ အစီအစဥ္ မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈသင့္သည္။ မိဘမ်ားကလည္း အထူးသျဖင့္ မိခင္ႏွင့္အတူေန မိ သားစုမ်ားကလည္း မိမိ၏သမီး ငယ္ ရြယ္မ်ားကုိ
မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ထိန္း ႏုိင္ၾကပါေစဟုအသိေပးအပ္ပါသည္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
မိသားစုအတြင္းအၾကမ္းဖက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ဦး စီးတစ္ဦးက စီးပြားရွာအလုပ္မွ ျပန္ လာလွ်င္ အိမ္တန္းမျပန္ဘဲ အေပါင္း အသင္းမ်ားႏွင့္ အရက္ဆုိင္သြား၊ ေသာက္စားၿပီး အခ်ိန္လင့္မုိးခ်ဳပ္မွ အိမ္ျပန္လာၿပီး ဇနီးႏွင့္မိသားစုမ်ား ကုိ ေအာ္ဟစ္ေသာင္း က်န္း၊  ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္နိစၥဓူဝႏွိပ္စက္ေနလွ်င္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံေနရၿပီျဖစ္ သည္။
သားသမီးမ်ားကုိ ဆုိဆုံးမရာ တြင္ အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ေပးၿပီး ႐ုိက္ႏွက္လွ်င္ကေလးမ်ား သည္ တစ္စစ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္း လာမည္ျဖစ္ သည္။ ထုိအခ်က္သည္ လည္း အိမ္ တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္အိမ္ေထာင္ဦးစီးသည္ စီးပြားရွာ၍ ရသမွ်မိသားစုကုိ မငဲ့ ကြက္ဘဲ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ AIDS ၊အႏွိပ္ခန္း၊   ျပည့္တန္ ဆာအခန္းသုိ႔ သြားကာ ေငြျဖဳန္းတီး ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ရေသာအခါ ဇနီးျဖစ္သူမွ စိတ္ေသာကေရာက္ရ ၿပီး၊ သားသမီးမ်ားလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့စြာ ေနရျခင္းသည္ မိသားစုအေပၚ အၾကမ္းဖက္ရာေရာက္သလုိ၊ ခင္ပြန္း မွေနာက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ေနလွ်င္ ဇနီးျဖစ္သူမွာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ခံေနရ ၿပီ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရပုံ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရ သလုိ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း အၾကမ္း ဖက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနျပန္သည္။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္   ေယာက္်ားရွာ ေဖြသမွ် ခင္ပြန္း၏မိဘမ်ားကုိ လုံးဝ မေပးကမ္းျခင္း၊ ခင္ပြန္း၏ ေမြးခ်င္း မ်ားအား အကူအညီေပးရန္တြန္႔တုိ ျခင္း၊ မိမိ ဘက္ကုိသာ ၾကည့္႐ႈျခင္း ေၾကာင့္ ခင္ပြန္း၏မိဘမ်ား ဒုကၡ ေရာက္ခ်ိန္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွ စိတ္ ဆင္းရဲကာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္း ဖက္ခံရၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးထြက္ေပါက္ ရွာကာ အရက္ႏွင့္ ကုစားလာေတာ့ သည္။ ခင္ပြန္းအရက္ေသာက္၍ ျပန္လာလွ်င္ ဇနီးျဖစ္သူက
ေအာ္ႀကီး ဟစ္က်ယ္ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္း၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ႐ုိးသားမႈကုိ အခြင့္ ေကာင္းယူကာ လူေရွ႕သူေရွ႕႐ုိင္းပ် စြာ ေျပာဆုိ ဆက္ ခံျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ ျပည့္စုံစြာရွာေဖြေပး ေသာ္ လည္း မိသားစုအတြက္ အက်ိဳး ရွိစြာ အသုံးမျပဳဘဲ ႏွစ္လုံးထီ၊ သုံးလုံး ထီထုိးၿပီး အေၾကြးပတ္လည္ဝုိင္းကာ ျဖစ္ေန၍၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားဆုံး ႐ႈံးျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ခံရသူအမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ရွိေပ သည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း သည္ က်ယ္ျပန္႔ လွသည္။ သားဆုိး၊ သမီးဆုိးမ်ားကလည္း မိဘႏွစ္ပါးကုိ ႐ုိင္းပ်စြာ ဆက္ဆံေအာ္ဟစ္ေသာင္း က်န္းလွ်င္လည္း အိမ္တြင္းအၾကမ္း ဖက္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

နီနီႏုိင္(သထုံ)

No comments: