Wednesday, September 2, 2015

The Summary of 38 Mingala Dhamma ၃၈ ျဖာ မဂၤလာအက်ဥ္း(ပါဠိ+ျမန္မာ+အဂၤလိပ္)

၁။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ = လူမုိက္တုိ႔နွင့္မေပါင္းသင္း မဆက္ဆံျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
1. Asevanaca balanam; Not to associate with the foolish is the highest blessing.

၂။ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နံ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္သာလ်ွင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
2. Panditananca sevana; To associate only with the wise is the highest blessing.

၃။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ = ပူေဇာ္ထုိက္သူကုိ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
3. Pujaca Pujaneyyanam; To honour those who are worthly of honour is the highest blessing.

၄။ ပတိ႐ူပေဒသဝါေသာ စ= သင့္ေလ်ွာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္ေဒသမွာ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
4. Patirupadesavaso ca; To dwell in a suitable locality is the
highest blessing.

၅။ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ =ေရွ႕အခါက ႀကိဳတင္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ထားၿပီးျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာမဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။
5. Pubbe ca Katapunnata; To have done meritorious deeds in the past is the highest blessing.

၆။ အတၱသမၼာပဏိဓိ စ=
မိမိကုိယ္ကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေဆာက္တည္ႏုိင္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
6. Attasamma panidhi ca; To set one self in the right course is the highest blessing.

၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ = မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔ႏွံ႔စပ္ေသာေလာကီ ေလာကုတၱရာ အေထြေထြဗဟုသုတရွိ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
7. Bahusaccanca; To have a wide general knowledge in mundane and supramundane level is the highest blessing.

၈။ သိပၸဥၥ = နည္းပညာနွင့္ လက္မႈပညာတတ္က်ြမ္းျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
8. Sippanca; Being skillful in the technology and handicrafts is the highest blessing.

၉။ ၀ိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ=လူ၀တ္ေၾကာင္ နွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားအတြက္ ျမတ္ဗုဒၶက ခ်မွတ္ပညတ္ထားေသာ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကုိ သင္ယူျခင္း လုိက္နာက်င့္ႀကံျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
9. Vinayo ca susikkhito; Learning and abiding by the rules of conduct and disciplines laid down by the Buddha for lay devotees and monks is the highest blessing.

၁၀။ သုဘာသိတာ စ ယာ ဝါစာ =မွန္ကန္ေသာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အမ်ားအက်ဳိးရွိေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
10. Subhasita ca yavaca; Speaking what is true, pleasant and beneficial to other is the highest blessing.

၁၁။ မာတာပိတုဥပ႒ာနံ = မိဘႏွစ္ပါးကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ ျပဳစုလုပ္ေက်ြးျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
11. Matapitu upalthanam; To attend closely to one’s parents is the highest blessing.

၁၂။ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ = ဇနီးမယား သမီးသားတုိ႔ကုိ ေက်ြးေမြးျပဳစု ယုယျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
12. Puttadarassa Sangaho; To take care of one’s wife and children is a noble blessing.

၁၃။ အနကုလာ စ ကမၼႏၲာ = သင့္ေလ်ွာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအခ်ိန္ သင့္ေလ်ွာ္ေလ်ွာက္ပတ္ေသာ အေျခအေနမွာ အျပစ္ကင္းေသာအလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
13. Anakulaca Kammanta; To perform a faultless work at a proper time and under proper Circumstances is a noble blessing.

၁၄။ ဒါနဥၥ =ဒါနေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ( ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းသည္) မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
14. Dananca; Performing acts of charity is the highest blessing.

၁၅။ ဓမၼစရိယာ စ= ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ဆယ္မ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရုိးသားေျဖာင့္မွန္စြာ ေနထုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
15. Dhammacariya ca; To live righteously performing the ten kinds of meritorious deeds is a noble blessing.

၁၆။ ဥာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ =ေဆြမ်ဳိးေတြကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးၾထစ္ပါသည္။
16. Natakananca Sangaho; To support one’s paternal relatives is a noble blessing.

၁၇။ အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ= မိမိအက်ဳိး သူမ်ားအက်ဳိး ႐ြယ္သယ္ပုိးျခင္းနဲ႔စပ္၍ အျပစ္တင္ ကဲ့ရိဖြယ္မရွိေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
17. Anavajjani Kammani; To perform a blameless action associated with the welfare of oneself and other is a noble blessing.

၁၈။ အာရတီ ပါပါ= မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္၏မေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာသိလ်က္ မေကာင္းမႈအားလုံးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
18. Arati pa pa; To resolve mentally to refrain from committing all evils, knowing well the evil consequences of evil conduct is a noble blessing.

၁၉။ ဝိရတီ ပါပါ= ကာယဒုစၥရုိက္ သုံးပါး ၀စီဒုစရုိက္ ေလးပါးတုိ႔မွ လက္ေတြ႕ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
19. Virati pa pa; To refrain from committing three bodily evil deeds and four verbal evil deeds is a noble blessing.

၂၀။ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ = မည္သည့္အရက္ေသစာ မူးယစ္ေဆးမ်ဳိးကုိမဆုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
20. Majjapanaca Samyamo; To abstain from any intoxicating drink or drug is a noble blessing.

၂၁။ အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု = ေကာင္းမႈကုသုိလ္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
21. Appamado ca dhammesu; Not to be negligent in doing good deeds is a noble blessing.

၂၂။ ဂါရေဝါ စ= ရုိေသထုိက္သူကုိ ရုိေသျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
22. Garavo ca; To pay respect to those who are worthy of respect is a noble blessing.

၂၃။ နိဝါေတာ စ = မာန္မာန မထားဘဲ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ္ခ်ၿပီး ရုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ေနထုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာျဖစ္ပါသည္။
23. Nivatoca; To be humble and modest without pride and conceit is a noble blessing.

၂၄။ သႏၱဳ႒ိ စ= ရုိးရုိးသားသားနဲ႔ မွန္မွန္ ဆက္လက္အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေသာ္ မိမိလက္ရွိပုိင္ဆုိင္ထားတာနဲ႔ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲႏုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။
24. Santutthi ca : To be contented with whatever one possesses presently, although one must strive and work hard honestly and steadily is a noble blessing.

၂၅။ ကတညဳတ= သူမ်ားျပဳဖူးတဲ့ေက်းဇူးတရားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
25. Katannuta : To acknowledge other’s gratitude and repay one’s debt of gratitude a noble blessing.

၂၆။ ကာေလန ဓမၼႆ ၀နံ = ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာေရာ ေနာင္ဘ၀မွာပါ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာတရားဓမၼကုိ နာၾကားျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
26. Kalena dhamma savanam : To listen to the dhamma which can lead one to prosperity in the present life as well as in future lives is a noble blessing.

၂၇။ ခႏၱိ စ= ရန္ၿငိဳးအာဃာတမထားဘဲ သူတပါးတုိ႔ ရန္စေစာ္ကားမႈကုိ ခြင့္လြတ္ၿပီး သည္းခံျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
27. Khantica : To forgive the insult caused by other and be patient without bearing a grudge is a noble blessing.

၂၈။ ေသာ၀စႆတာ= လူႀကီး သူမနဲ႔ပညာရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား ေပးေသာအႀကံဉာဏ္ၾသဝါဒေတြကုိ နာခံလြယ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။
28. Sovacassata : To obey readily the advice given by elders and learned persons is a noble blessing.

၂၉။ သမဏာနဥၥ ဒႆနံ = စင္ၾကယ္ေသာစိတ္၊ စင္ၾကယ္ေၾကာင္းအက်င့္ကုိ က်င္သုံးေနေသာ ရဟန္း သူေတာ္စင္ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ဖူးျမင္ရျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
29.Samanananca dassanam : To see noble persons who have purified or are trying to purify their minds is a noble blessing.

၃၀။ ကာေလန ဓမၼသာကစၦာ = သင့္ေလ်ွာ္ေလ်ွာက္ပတ္ေသာအခ်ိန္မွာ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္တုိနွင့္ တရားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။
30. Kalena dhammasakaccha : Discussion of the dhamma with learned persons at the proper time is a noble blessing.

၃၁။ တေပါ စ= ကိေလသာအားလုံး ခန္းေျခာက္ေစရန္ ဣေျႏၵကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ ျခဳိးၿခံေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
31. Tapo ca : To practise austerity by controlling one’s sense faculties in order to scorch all defilements is a noble blessing.

၃၂။ ျဗဟၼစရိယာ စ= သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ျခင္းအက်ဳိးငွာ ျမတ္ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
32. Brahmacariyanca : To undertake the noble practice in order to realize the four noble truths is a noble blessing.

၃၃။ အရိယသစၥာန ဒႆနံ = တဆင့္ခ်င္း မဂ္စိတ္ေလးပါးျဖင့္ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
33. Ariyasaccana dassanam : To realize the four Noble Truths with four Path- consciousnesses stage by stage is a noble blessing.

၃၄။ နိဗၺာန သစၦိကိရိယာ စ= နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ သႏၱိသုချဖစ္ေသာ အျမင့္ဆုံးခ်မ္းသာကုိ ခံစားျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
34. Nibbana sacchikiriya ca : To realize Nibbana and enjoy the highest bliss is a noble blessing.

၃၅။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ စိတၲံ ယႆ နကမၸတိ= ေလာကဓံ ရွစ္ပါးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း မတုန္လႈပ္ေသာစိတ္နဲ႔ ခုိင္ၿမဲတည္တံ့စြာရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
35. Phuthssa Lokadhammehi Cittam yassa na Kampati : To stand steadfastly with an unshaken mind associated with eight worldly condition is a noble blessing.
ဒီေလာကဓံ တရား ရွစ္ပါး
(၁) လာဘ ... ပစၥည္းဥစၥာရျခင္း
(၂) အလာဘ.. ပစၥည္း ဥစၥာမရျခင္း
(၃) ယသ ... အေျခြအရံေပါမ်ားျခင္း
(၄)အယသ . .အေျခြအရံမရိွျခင္း
(၅)နိႏၵာ... အကဲ႔အရဲ႔ခံျခင္း
(၆) ပသံသာ.. အခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း
(၇) သုခံ.. ခ်မ္းသာျခင္း
(၈) ဒုကၡံ ....... ဆင္းရဲျခင္း ။
The eight worldly condition are;
(1) Labha ....= Gain
(2)Alabha.....= Loss
(3)Yassa..,,,,.= Fame
(4) Ayassa....= Dishonour
(5) Ninda......= Blame
(6) Pasansa...= Praise
(7) Sukha......= Well being
(8) Dukkha...= Misery.

၃၆။ အေသာကံ= စုိးရိမ္ေသာက မွန္သမ်ွ ကင္းပျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
36. Asokam. : To be free from all worries is a noble blessing.
၃၇။ ၀ိရဇံ= ကိေလသာျမဴ မွန္သမ်ွ မွ လြတ္ကင္းေသာစိတ္ရွိျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
37. Virajam : To have a mind free from the dust of all defilements is a noble blessing.

၃၈။ ေခမံ = ကိေလသာရန္မွန္သမ်ွ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။
38. Khemam : To possess a peaceful mind free from all dangers of defilements is a noble blessing.

ေစတနာျဖင့္
အရွင္သူရဓမၼ(ခြန္မ်ဳိးႏြယ္)
သင္ၾကားေလ့လာဗုဒၶဘာသာ

No comments: