Monday, May 14, 2018

Graphics အေၾကာင္း


Graphics (γραφικός graphikos ဆိုတဲ့ ဂရိစာလံုးကလာၿပီး ပံုဆြဲျခင္းနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာလို႔ အဓိပၸာယ္ရ) ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ နံရံေတြ၊ ကင္းဗတ္စေတြ၊ စခရင္ေတြ၊ စာရြက္ေတြ နဲ႔ ေက်ာက္တုန္းေတြေပၚမွာ အသိေပးျခင္း၊ ပံုေဖာ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ထြင္းထားတဲ့ပံုရိပ္ေယာင္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဒီဇိုင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕မွာ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ ဒီဇိုင္းဖန္တီးျခင္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္ျခင္းလိုပဲ ေဒတာေတြကို ရုပ္ပံုေတြအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတာမ်ိဳး၊ စာလံုးစီျခင္း နဲ႔ ဂရပ္ဖစ္အႏုပညာေတြ၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ျပန္လည္ဖန္တီးမႈပိုင္းဆိုင္ရာပညာရပ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကေန ထုတ္လုပ္ေပးလိုက္တဲ့ ရုပ္ပံုေတြကို ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဓာတ္ပံု၊ Drawing ပံု၊ လိုင္းအႏုပညာ၊ ဂရပ္ဖ္ေတြ၊ ဒိုင္ယာဂရမ္ေတြ၊ typography ေတြ၊ နံပါတ္ေတြ၊ သေကၤတေတြ၊ ပထဝီဆိုင္ရာဒီဇိုင္းေတြ၊ ေျမပံုေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာပံုေတြနဲ႔ အျခားေသာပံုေပါင္းမ်ားစြာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရပ္ဖစ္ေတြဟာပံုုသ႑န္အမ်ဳိးရိွႏိုုင္ပါတယ္။

တစ္ခါတေလမွာ စာသားေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ အေရာင္ေတြကို ေပါင္းစပ္ထားပါတယ္။ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းေတြမွာ brochureေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊ ပိုစတာေတြ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ေတြ နဲ႔ စာအုပ္ေတြမွာ အျခားေသာ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္မႈမ်ိဳးမွမလိုအပ္ဘဲ ႏွစ္သက္ရာကို သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းေတြ၊ ဖန္တီးမႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ Typography ဖန္တီးမႈေတြပါဝင္ပါတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ဒါမွမဟုတ္ ထိေရာက္တဲ့ ေျပာဆိုဆက္သြယ္လိုမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေပမဲ့လည္း အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အရာေတြနဲ႔တြဲဖက္လိုက္ျခင္းနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ထူးျခားဆန္းသစ္တဲ့ ဖန္တီးမႈေတြကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ဂရပ္ဖစ္ေတြကို အသံုးခ်ဖို႔ပဲျဖစ္ေစ၊ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အႏုပညာအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ဓာတ္ပံုေတြလို မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္က မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို ထင္ရွားေစလိုတဲ့အခါမ်ိဳးမွာျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ထူးျခားတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ပံုရိပ္ေတြကို ပံုေဖာ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဗိသုကာပညာရပ္ေတြမွာလည္း ဂရပ္ဖစ္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း
သမိုင္းမတင္မီေခတ္ကို ေလ့လာေနတဲ့ မႏုႆေဗဒပညာရွင္ေတြ ေတြ႔ခဲ့တဲ့ အေစာဆံုးဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းေတြကေတာ့ BC 40,000 မွ BC 10,000 ကာလအတြင္း ေက်ာက္ေခတ္ဦးပိုင္းမွာျဖစ္ေစ၊ အဲဒီထက္ေစာၿပီးျဖစ္ေစ၊ ဂူူေတြထဲဆြဲခဲ့တဲ့ နံရံျခစ္ပန္းခ်ီေတြ၊ ေက်ာက္တံုးႀကီးေတြ၊ အရိုးေတြ၊ ဆင္စြယ္ေတြ နဲ႔ သမင္ခ်ိဳေတြေပၚက အမွတ္အသားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြထဲက အမ်ားစုကေတာ့ နကၡတ္ဆိုင္ရာ၊ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ နဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ အရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိကာလကေန အေစာဆံုးေတြ႕ရွိထားတဲ့ ဂရပ္ဖစ္ေတြကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆ေထာင္ေလာက္က ဆြဲထားခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာေတြနဲ႔ ေၾကြတံဆိပ္တံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းတစ္ေခတ္အစျပဳခဲ့တဲ့ အမွတ္အသားေတြနဲ႔ စာရင္းအင္းအတြက္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြအတြက္ မွတ္သားခဲ့တာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးေတြက ပိရမစ္ေတြေဆာက္ဖို႔ ပလန္ေတြကို Papyrus (က်ဴစကၠဴ) လို႔ေခၚတဲ့ စာရြက္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ အထက္ပါနည္းလမ္းေတြကို အေစာဆံုးအသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

သံုးစြဲတဲ့အခါမွာ (Materials) အျဖစ္ ထံုးေက်ာက္နဲ႔ သစ္သားျပားေတြကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ BC 600 နဲ႔ 250 ၾကားမွာ ဂ်ီၾသေမႀတီပညာရပ္ကို အဓိကထားေလ့လာခဲ့တဲ့ ဂရိေတြက သူတို႔ရဲ႕ စက္ဝိုင္း သီအိုရမ္၊ ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္သီအိုရမ္ အစရွိတဲ့ သခ်ၤာပညာရပ္ဆိုင္ရာ သီအိုရီေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ ဂရပ္ဖစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အႏုပညာမွာဆိုရင္ေတာ့ ပန္းခ်ီေရးသားျခင္းပညာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေအာင္ မိုႏိုတုန္းေတြနဲ႔ လိုင္းေတြကို ျပဳလုပ္ရာမွာ ထင္ရွားေအာင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

Graphic ထဲမွာ တခ်ဳိ႕ကိုု အၾကမ္းဖ်ဥ္းခဲြျခားျပပါ့မယ္

Drawing (ပံုဆြဲသားျခင္း)
Drawing ဆိုတာက မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုေပၚမွာ ကိရိယာတစ္ခုကို သံုးၿပီး ဖိျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပစၥည္းကို မ်က္ႏွာျပင္တစ္ေလွ်ာက္ေရႊ႕လ်ားျခင္းအားျဖင့္ အရာထင္က်န္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ နည္းပညာလို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီပညာရပ္မွာ အသံုးျပဳရတဲ့ ပစၥညး္ေတြကရွိကိုရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Graphical Drawing ဆိုတာက ကိရိယာေတြသံုးၿပီး ဆြဲရတဲ့ ပံုဆြဲျခင္းနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Printmaking
Woodblock Printing လို႔ေခၚတဲ့ သစ္သားပံုႏွိပ္စာကေတာ့ တရုတ္မွာ (AD 105 ေလာက္က) စာရြက္ေတြ တီထြင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆံုးေတြ႕ရတဲ့ ပံုေတြပါ ပါဝင္တဲ့ ပံုႏွိပ္စာျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းမွာ အဓိကအသံုးျပဳတဲ့ နည္းစနစ္ေတြကေတာ့ ပံုထြင္းျခင္း၊ ပန္းတေမာ့ နဲ႔ အက္ဆစ္နဲ႔စားျခင္း (etching) အျပင္ အျခားေသာ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

Etching
Etching ဆိုတာကေတာ့ သတၱဳျပားတစ္ခုေပၚမွာ အက္ဆစ္ကို သံုးၿပီး ပံုရိပ္ထြင္းတဲ့ Intaglio နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အက္ဆစ္က သတၱဳကိုစားလိုက္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြကို ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အက္ဆစ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့ မ်က္ႏွာျပင္က ပါးလႊာလြန္းေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတၱဳျပားရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ လိုင္းတစ္ခုပဲ စားသြားတာမ်ိဳးပါ။ Printmaking မွာ ဒီနည္းလမ္းကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့တာက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Augsburgက  ဒယ္နီယယ္လ္ ေဟာ့ပ္ဖာ (Daniel Hopfer: 1470-1536) ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ သူက သူ႕ရဲ႕ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမွာ ဒီနည္းလမ္းကိုသံုးၿပီး တန္ဆာဆင္ခဲ့ပါတယ္။ Etching ကို ပံုေဖာ္ထားၿပီးသားဆားကစ္ျပားေတြ၊ ၿပီးေတာ့ Semiconductor ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။

Line Art
Line Art ဆိုတာက အမ်ားအားျဖင့္ ေနာက္ခံေပၚမွာ အရမ္းကို ထင္ရွားေနတဲ့ လိုင္းေတြ၊ အေကြ႕အေကာက္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေယဘုယ်သံုး စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း (အေမွာင္) သို႔မဟုတ္ အေရာင္ေတြကို မသံုးဘဲ ႏွစ္ဘက္ျမင္ ဒါမွမဟုတ္ သံုးဘက္ျမင္အရာဝတၳဳေတြကို ပံုေပၚေစဖို႔ အသံုးျပဳပါတယ။္ Line Art မွာေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္းကို သံုးေပမဲ့ မ်ဥ္းေတြကေတာ့ အေရာင္ကြဲေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Illustration (ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း)
ဇာတ္လမ္းတစ္ခုက ဇာတ္ေကာင္တစ္ခုကို ပံုေဖာ္တယ္ဆိုတာကလည္း စိတ္ကူးယဥ္ပံုရိပ္ေတြကို ပံုေဖာ္တာပါပဲ။ Illustration ဆိုတာကေတာ့ Drawing၊ ပန္းခ်ီကားေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ အျခားေသာ အႏုပညာလက္ရာေတြကို ပံုစံထက္စာရင္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပိုၿပီးအေလးေပးတဲ့ အႏုပညာကို အေတြးထဲျမင္ေယာင္လာေစမယ့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Illustration ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု၊ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ပုဒ္ကို တန္ဆာဆင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ရွင္းလင္းေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စာသားမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အရာတစ္ခုကို ပံုရိပ္ေဖာ္ေပးလိုက္ရံုပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးကာတြန္းေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးရာ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈေရးရာ သတင္းစကားတစ္ခုခုပါဝင္ေနတဲ့ Illustration ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Illustration ေတြကို က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အသံုးျပဳပံုေတြကို ေဖာ္ျပႏုိင္ဖို႔အတြက္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကို ပံုေဖာ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဥပမာေပးတဲ့အခါမ်ိဳုးေတြမွာ အသံုးျပဳျခင္း (Typology)၊ နည္းပညာလက္စြဲစာအုပ္ေတြမွာ တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း၊ ဇာတ္လမ္းသြားတစ္ခုရဲ႕ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ Brands ေတြကို လူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းေတြ၊ တစ္ေယာက္စီရဲ႕ အေတြးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ စာဖတ္သူေတြကို ျပံဳးေစ၊ ရယ္ေမာေစေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာႏိုင္ေစျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Graph သို႔မဟုတ္ Chart
ဂရပ္ဖ္ ဒါမွမဟုတ္ ခ်ပ္ေတြကေတာ့ ဇယားကြက္ ဒါမွမဟုတ္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ Information Graphic တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ပ္ေတြကိုေတာ့ ေဒတာ ပမာဏအမ်ားႀကီးနဲ႔ ေဒတာထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ မတူညီတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြၾကားထဲက ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြကို နားလည္ရလြယ္ကူေစဖို႔ အသံုးျပဳပါတယ္။

Diagram
Diagram ဆိုတာကေတာ့ Concepts ေတြ၊ အိုင္ဒီယာေတြ၊ တည္ေဆာက္ပံုေတြ၊ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းေတြ အစရွိတဲ့ အရာေတြကို ျမင္ေယာင္လာေစဖို႔ အသံုးျပဳတဲ့ ရိုးရွင္းၿပီး စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခုပါ။ ေခါင္းစဥ္ကို ပိုၿပီးရွင္းလင္းဖို႔နဲ႔ ျမင္ေယာင္လာေစဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳတာပါ။

Symbol (သေကၤတ)
သေကၤတေတြကေတာ့ အေျခအားျဖင့္ဆိုရင္ ယူဆခ်က္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အေရအတြက္္တခုကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ဆိုလိုတာက အိုင္ဒီယာတစ္ခု၊ အရာတစ္ခု၊ Concept တစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ အရည္အေသြးတစ္ခုအစရွိသျဖင့္ပါ။ စိတ္ပညာဆုိင္ရာနဲ႔ အေတြးအေခၚပညာဆုိင္ရာ စကားရပ္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတြးျမင္ယူဆခ်က္ေတြရဲ႕ သဘာဝမွာကို သေကၤေတြရွိေနၿပီးေတာ့ သေကၤတဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ေတြ သို႔မဟုတ္ သေကၤတဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပစၥည္းေတြကို သံုးၿပီး ေဖာ္ျပတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

Map (ေျမပံု)
ေျမပံုဆိုတာက ေနရာတစ္ခုကို ရိုးရွင္းစြာ ေဖာ္ျပၿပီး ေနရာတစ္ခုအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ အရာေတြၾကားထဲက ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြကို ထင္ရွားေအာင္ ျပဆိုေပးတဲ့ သြားလာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမပံုေတြက ႏွစ္ဘက္ျမင္ပံုရိပ္ေတြသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပထဝီအေနအထားအရ သံုးဘက္ျမင္ေနရာေတြကို တိက်စြာ ဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါတယ္။ Waldseemullerဆိုသူက ပထမဆံုးေခတ္မီေျမပံုေတြထဲက တစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့တဲ့သူပါ။

ဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံုပညာနဲ႔ အျခားေသာ ဂရပ္ဖစ္ေတြၾကားက ကြာျခားခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အျခားေသာ အဓိပၸာယ္ေတြ မပါ ဝင္ဘဲ ဓာတ္ပံုဆရာက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အျဖစ္ေတြထဲက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိုပဲ မွတ္သားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ဓာတ္ပံုဆရာကျမင္ကြင္းေတြ။ ရိုက္မယ့္ေထာင့္ေတြနဲ႔ အျခားေသာနည္းလမ္းေတြျဖစ္တဲ့ မွန္ဘီလူးေတြကို သံုးၿပီး ျမင္ကြင္းကို ေဝဝါးေအာင္လုပ္ျခင္း၊ Filter သံုးၿပီး အေရာင္ေတြကို ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ အခ်ိန္ကပဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုပညာက ျမန္ဆန္ၿပီး ေကာင္းမြန္လြန္းတဲ့ ဖန္တီးမႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ေစခဲ့ပါၿပီ။ ဓာတ္ပံုပညာရဲ႕ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာေတာင္ စစ္ပြဲေတြလို ရိုက္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္လည္ဖန္တီးယူရိုက္ကူးၿပီး တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္လို႔ လက္ေတြ႕ ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့အခါမွာ အျငင္းပြားစရာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အနည္းငယ္ေလာက္သာ အဆိုးျမင္ဘက္က ရိုက္ကူးလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ၾကည့္ရႈသူေတြအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အႀကီးႀကီးျဖစ္သြားႏိုင္ေစပါတယ္။ ျမင္ကြင္းကို ေရြးခ်ယ္တာကလည္း ျပင္းထန္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ မလိုခ်င္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကို ျဖတ္ထုတ္လိုက္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာင္ရိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုကို ဖံုးကြယ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္လုိက္ျခင္းဟာ အမွန္တရားဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ျပန္ေမးရေလာက္တဲ့အထိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြဟာ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖတ္သန္းလာတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေစခ်င္တဲ့အရာေတြကိုသာ ျမင္ခိုင္းလိုက္တဲ့အမ်ိဳးပါ။ ဓာတ္ပံုပညာကလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ဓာတ္ပံုဆရာက ျမင္ကြင္းအတိုင္း၊ ျဖစ္ရပ္မွန္အတုိင္း ရိုက္လိုက္ရင္ေတာင္ လူေတြက ေတြးခ်င္ရာေတြးၿပီး ျမင္လိုက္ၾကတာမ်ဳိးပါ။

Engineering Drawing
အင္ဂ်င္နီယာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ Drawing ေတြကေတာ့ သဘာဝကိုက နည္းစနစ္က်က်ျဖစ္ေနတဲ့ Drawing ပံုစံတစ္မ်ိဳးပါ။ ဒါကိုေတာ့ ပစၥည္းတစ္ခုထုတ္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္စံုရွင္းလင္းေအာင္ ေဖာ္ျပရာမွာ သံုးပါတယ္။ Layout (ပံုေဖာ္မႈ) ေတြ၊ Nomenclature (စာလံုးဖြဲ႕စည္းပံု) ေတြ၊ ဘာသာျပန္ဆုိမႈေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ပံုပန္းသ႑ာန္ေတြ ျဖစ္တဲ့ စာလံုးပံုစံေတြ၊ မ်ဥ္းေၾကာင္းပံုစံေတြ၊ အရြယ္အစားေတြ စတာေတြကို စံျပဳသတ္မွတ္ထားတဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြအရ ဖန္တီးရတာျဖစ္ပါတယ္။

Computer Graphics
ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။
၁။ Raster Graphics
Pixel တစ္ခုခ်င္းစီကို သီးျခားသတ္မွတ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ ဓာတ္ပံုေတြလိုပါပဲ။
၂။ Vectors Graphics
သခ်ၤာေဖာ္ျမဴလာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လိုင္းေတြ၊ ပံုစံေတြကိုသံုး၍ ဆြဲသားၿပီး ပံုရိပ္ထုတ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Vectors ေတြကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပတ္သားေကာင္းမြန္တဲ့ ဂရပ္ဖစ္ေတြကို ရရွိၿပီး ဖိုင္ဆိုက္ဒ္လည္း ေသးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့ Vectors ေတြကို သံုးတဲ့အခါမွာေတာ့ ၾကည္လင္ျပတ္သားေအာင္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာပါတယ္။ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Raster ဂရပ္ဖစ္ထက္ ဖိုင္ဆိုဒ္က ႀကီးေနပါလိမ့္မယ္။ ၁၉၅၀မွာ MIT ရဲ႕ Whirlwind I ကြန္ပ်ဴတာမွာ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ Display တစ္ခုကို တြဲဖက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ေနာက္မွာေတာ့ MIT ရဲ႕ TX-0 နဲ႔ TX-2 က လိုက္လာၿပီး ၁၉၅၀ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္ေတြေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လာေစတဲ့ Interactive Computing ကို ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ Ivan Sutherland က Sketchpad ကို တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ Sketchpad ဆိုတာက ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္အသံုးျပဳတဲ့နည္းလမ္းေတြကို လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုး ေခတ္ေရွ႕ေျပး ပရိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၀ အလယ္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္ သုေတသနပေရာဂ်က္ေတြကို MIT, General Motors, Bell Labs Lockheed Corporation ေတြမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ MIT ရဲ႕ Douglas T. Ross က ဂရပ္ဖစ္ ပရိုဂရမ္းမင္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ေပါင္းစပ္ေပးတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခု (Compiler Language) ကိုတီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ MIT မွာပဲ S.A. Coons နဲ႔ ဘိုးအင္းက J.C. Ferguson တို႕က ပံုေဖာ္ထားတဲ့မ်က္ႏွာျပင္ေတြကို စၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ GM က သူတို႔ရဲ႕ DAC-1 စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အျခားကုမၸဏီေတြျဖစ္တဲ့ Douglas, Lockheed နဲ႔ McDonnell တို႔က တစ္မူထူးျခားတဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ရေအာင္ ျပလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၈ခုႏွစ္မွာေတာ့ IBM Research Center, Yorktwon Heights , N.Y (1) က Arthur Appel က Rendering နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ray Tracing ကို ပထမဆံုး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၀ေနာက္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ တစ္ကိုယ္ရည္သံုးကြန္ပ်ဴတာေတြက အေျခခံပံုေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ပံုေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆြဲႏုိင္သည္အထိ အစြမ္းပိုထက္လာခဲ့ပါတယ္ ။ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္နာေတြက တစ္ကိုယ္ရည္သံုး ကြန္ပ်ဴတာေတြျဖစ္တဲ့ Commodore Amiga နဲ႔ Macintosh ကို အေလးအနက္ထားရမယ့္ ဒီဇိုင္း Tool တစ္ခုအျဖစ္ စၿပီး ျမင္လာၾကပါၿပီ။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစၿပီး အျခားေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႔စာရင္ ပိုၿပီး တိက်ေအာင္ ဆြဲေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၀ေႏွာင္းပိုင္းမွာ အစြမ္းထက္တဲ့ SGI ကြန္ပ်ဴတာေတြေၾကာင့္ 3D ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္ေတြကို စတင္ေရးဆြဲလာႏုိင္ပါၿပီ။ ဒါေတြကိုပဲ ေနာက္ပိုင္း Pixar ကေနၿပီး ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာကိုအသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းတိုေတြကို ဖန္တီးဖို႔ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

Macintosh ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း စတူဒီယိုေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္အတြက္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၀နဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒန္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မွာ ေဒတာေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စာသားနဲ႔ေဖာ္ျပမယ့္အစား သေကၤတေတြ၊ Icon ေတြ၊ ရုပ္ပံုေတြကို GUI(Graphical User Interface) ကို သံုးခဲ့ပါတယ္။ Multimedia နည္းပညာေတြမွာ ဂရပ္ဖစ္ေတြက အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္ ၅ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ 3D ဂရပ္ဖစ္ေတြက ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ဂိမ္းေတြ၊ Multimedia ေတြနဲ႔ animation ေတြမွာ ပိုၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာပါတယ္။ ၁၉၉၆မွာေတာ့ ပထမဆံုး 3D နည္းပညာသံုး ဂိမ္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Quake ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာသံုး animation ရုပ္ရွင္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Toy Story ကို ရုပ္ရွင္ရံုေတြမွာ စတင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေန စၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္ေတြက ပိုၿပီး တိက်လာၿပီး အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ပိုအစြမ္းထက္လာတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့ 3D modeling software applications ေတြျဖစ္တဲ့ Maya, 3D Studio Max နဲ႔ Cinema 4D ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္ေတြကို Screensaver အေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ နဂိုမူလရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေရးပါတဲ့ GUI Layout ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္ေပၚမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေဖာ္ျပေနျခင္းမွ ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ Screensaver ေတြက အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အႏုပညာလက္ရာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ နဂိုမူလရည္ရြယ္ခ်က္က ေမွးမွိန္သြားၿပီး ေခတ္မီဖန္သားျပင္ေတြမွာေတာ့ ဒီလိုေတြ ကာကြယထားဖို႔မလိုေတာ့ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းတက္လာတာနဲ႔အမွ်ပံုရိပ္ေတြကို ၾကည့္ရႈႏုိင္တဲ့ အင္တာနက္ဘေရာက္ဆာေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

 ပထမဆံုးကေတာ့ Mosaic ျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ေတြက ေသးငယ္တဲ့ ဂရပ္ဖစ္ေတြျဖစ္တဲ့ banners ေတြ၊ ေၾကာ္ျငာေတြ၊ Navigation buttons ေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ webpage ေတြမွာ GIF Format ေတြကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္မီ Web Browser ေတြကေတာ့ Webpages ေတြေပၚမွာ GIF ေတြအျပင္ JPEG, PNg နဲ႔ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ SVG ပံုေတြကို ေဖာ္ျပေပးလာႏိုင္ပါၿပီ။ SVG နဲ႔ VML ေတြကို အခ်ိဳ႕ေသာ ေခတ္မီ Web Browser ေတြမွာ ေထာက္ပံ့ေပးလာႏိုင္ၿပီး Vector Graphic ေတြကို ဘယ္အရြယ္အစားမဆို ရွင္းလင္းျပတ္သားေနေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလာႏုိင္ပါၿပီ။ Plugins ေတြကလည္း Web Browsers ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို က်ယ္ျပန္႔လာေစၿပီး SWF နဲ႔ X3D အစရွိတဲ့ ဖိုင္ေဖာမက္ေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး Animated လုပ္ထားတဲ့ 3D Graphic ေတြကို ေဖာ္ျပလာႏိုင္ပါတယ္။ Web Forum ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ Signature Artမ်ား
ေခတ္မီ Web Graphics ေတြကို Adobe Photoshop, the GIMP သို႔မဟုတ္ Corel Paint Shop Pro အစရွိတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ပါၿပီ။ MS window အသံုူးျပဳသူေတြကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မျပည့္စံုဘူးလို႔ ထင္ရတဲ့ MS Paint သာ ရွိပါတယ္။ MS Paint ဟာ Drawing အတြက္ ဖန္တီးထားတာျဖစ္ၿပီး ဂရပ္ဖစ္အတြက္ ဖန္တီးထားတာ မဟုတ္လို႔ပါ။

ဂရပ္ဖစ္အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို စုစည္းေပးဖို႔အတြက္ မ်ားျပားလွတဲ့ ပလက္ေဖာင္းေတြနဲ႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ေတြကို ထူေထာင္ထားေပးၿပီးပါၿပီ။ ဓာတ္ပံုျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္းနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ ဂရပ္ဖစ္ေတြ အစရွိတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အႏုပညာေတြနဲ႔ User ရဲ႕ ပို႔စ္အေနာက္မွာ ေပၚလာတတ္တဲ့ အင္တာနက္ဖိုရမ္ signatures ေတြကို လူေတြက ဖန္တီးအသံုးျပဳလာပါၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းဖန္တီးသူေတြက သူတို႔ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖန္တီးလာၾကပါတယ္။ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ေတြကလည္း Fans ေတြအတြက္ ဂရပ္ဖစ္ေတြထပ္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္နဲ႔ User ေတြက သူတို႔ရဲ႕ Gaming Profile ေတြကို သံုးၿပီး အဆိုပါဂိမ္းေတြကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

(ထြန္းလင္းေနာင္)

Ref; Internet
Ref; ဆရာဆန္နီျငိမ္း ဂရပ္ဖစ္အနုုပညာ
Ref; ဆရာႀကီးဦး၀င္းေဖ (2017 ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုုင္းျပပဲြ ေဟာေျပာမႈမွ)
Ref; ဆရာေမာင္ေမာင္လွျမင့္ (2017 ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုုင္းျပပဲြ ေဟာေျပာမႈမွ)

No comments: