Tuesday, May 22, 2018

"မကၠေဒးမီးယား စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳး၊ ျပဳစု၊ ထိန္းသိမ္းနည္း"ယေန႔ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ အေစ့ဆံ (၁)တန္လွ်င္ ေဒၚလာ (၆၀၀၀) ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိသျခင့္ ေတာင္သူဦးၾကီးမာ်းစိုက္ပ်ိဳးရန္ စိုက္ဝင္စားမႈျမင့္မားလာတဲ့
မကၠေဒးမီးယားအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရႊသီးႏွံကို မကၠေဒးမီးယားအေၾကာင္းေမးျမန္းေနၾကသူမ်ား ခဏခဏေတြ႕ေနရတဲ့အတြက္ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

မူရင္းေဒသ
---------------
မကၠေဒးမီးယားသီးႏွံ၏ မူရင္းေဒသမွာ ၾသစေတးလ်တိုက္ Queensland ေဒသ
ႏွင့္ New South Wales ကမ္းရိုးတန္းေဒသမွျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ႕က Queensland nut ဟုေခၚၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မာ်းတြင္
ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိပါသည္။
အပင္လတ္၊ အပင္ၾကီးမ်ိဳးျဖစ္ျပီး အျမဲစိမ္းသစ္ေတာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးအပင္သည္ အျမင့္ေပ(၆၀)ႏွင့္ အထက္ရွိျပီး အက်ယ္ေပ(၄၀)ခန္႔အထိ
ေဘးကိုင္းမ်ားျဖာထြက္ပါသည္။ အရြက္မ်ား အေရာင္ေတာက္ျပီး စိမ္းစိုသည္။


ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ရာသီဥတု
----------------------------------
မကၠေဒးမီးယားသည္ အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းမႈနည္းပါးေသာ သဲဆန္လြန္းသည့္ ေျမမ်ိဳးမွလြဲ၍ ေျမအမ်ိဳးအစား အမ်ားအျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။

pH (5 - 5.5) အတြင္းရွိျပီး ေရနစ္ေရဝပ္ျခင္းမရွိေသာ သစ္ေဆြးေျမၾသဇာ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ ေဖာ့စဖိတ္ရရွိႏိုင္မႈ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမမ်ား၊ အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းမႈ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမမ်က္ႏွာ္ျပင္အေစာင္း (၁၅%) ထက္မပိုေသာ ေျမမ်ားကို ဦးစားေပး
ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

မကၠေဒးမီးယားသည္ ႏွစ္စဥ္မိုးေရခ်ိန္လက္မ (၆၀)ႏွင့္အထက္ရြာသြန္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရွင္သန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပန္းပြင့္ခ်ိန္ကာလျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ အေအးဓာတ္ ( 14 ံC - 18 ံC)အတြင္းရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အျမင့္ေပ (၁၅၀၀ မွ ၃၀၀၀) အတြင္း ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီးပြင့္မႈ သဘာဝ
---------------------
ကိုင္းဆက္ပင္သည္ သက္တမ္း(၄)ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အေစ့စိုက္အပင္သည္ သက္တမ္း(၆)ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ စတင္သီးပြင့္ပါသည္။ အစိုဓာတ္ေကာင္းမြန္ ေသာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သီးပြင့္ႏိုင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)အထိ စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကိုက္ေသာ ထြက္ႏႈန္းရရွိႏိုင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)အထိ သီးပြင့္ႏိုင္ပါသည္။

မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္
------------------------------------------
အသီးခြံေခ်ာမ်ိဳး ႏွင့္ အသီးခြံၾကမ္းမ်ိဳးဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိေသာ အသီးခြံေခ်ာမ်ိဳးသည္ အခြံပါး အေစ့ဆံၾကီးေသာမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုက္အမ်ားဆံုးေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အထြက္ေကာင္းမိခင္ပင္မာ်းကို လိင္မဲ့နည္းျဖင့္ ကိုင္းကူးကိုင္းဆက္၍ ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးပါက မိခင္ပင္၏ အရည္အေသြးအတိုင္း ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ သီးပြင့္ခ်ိန္ေစာ သျဖင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုင္းဆက္ပင္မ်ား ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါသည္။

ကိုင္းဆက္ပင္မာ်း စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက ပင္ျခားတန္းျခား (၂၅ x ၂၅) ေပ၊ တစ္ဧက (၇၀)ပင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေစ့စိုက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက ပင္ျခားတန္းျခား (၃၂ x ၃၂)ေပ တစ္ဧက(၄၀)ပင္ ႏႈန္းထား၍ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။

စိုက္က်င္းတူးျခင္း
---------------------
မကၠေဒးမီးယားပင္သည္ အပင္ၾကီးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရေသာက္ျမစ္တိုသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ စနစ္မက်ပါက အပင္ယိုင္လဲျခင္း၊ ေလဒဏ္မခံႏိုင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သျဖင့္ စိုက္က်င္းအား (၂.၅ x ၂.၅) အရြယ္အစားဖလားပံု တူးသင့္ပါသည္။

အေပၚယံေျမၾကီးအား က်င္းတစ္ဖက္စီ သီးျခားဖယ္ကာ ေျမခံအျဖစ္ ၾကက္ေခ်း (၂)ျပည္ႏွင့္ N.P.N (၁၀ း ၁၀ း ၁၀)အား ၅၀၀ ဂရမ္ႏႈန္းထည့္၍ က်င္းျပန္ဖံုးထားရပါမည္။ ပႏၷက္ရိုက္၊ က်င္းတူး၊ က်င္းဖံုးျခင္းအား ေမလအတြင္း ျပီးေအာင္
ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
--------------
ရာသီဥတုေပၚမူတည္၍ အစိုဓာတ္မွန္ေသာ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။ ပထမႏွပ္ထားေသာ က်င္းမာ်းကိုေဖာ္၍ ပ်ိဳးပင္ကိုေျမလံုးမပ်က္ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။ စိုက္က်င္းေျမသည္ ေျခာက္ေသြ႕ေနပါက က်င္းထဲသို႔ အပင္ထည့္
ျပီးေနာက္ က်င္းတစ္ဝက္ခန္႔ ေျမျဖည့္ျပီး အပင္ေျမလံုးႏွင့္ ေကာင္းစြာသိပ္သည္း က်စ္လစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အပင္စိုက္ျပီးျပီးခ်င္း (၄ x ၆)လက္မ ေျမဖံုးျခင္းအား ပင္စည္မွ ၂ လက္မခန္႔ခြာ၍ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ထိန္းသိမ္းျပဳစုျခင္း
----------------------
ေပါင္းရွင္းျခင္းကို တစ္ႏွစ္ (၃-၄)ၾကိမ္ခန္႔ အပင္ပတ္လည္ (၃)ေပခန္႔အက်ယ္ျပဳ လုပ္ေပးရပါသည္။ အပင္ေျခပတ္လည္တြင္ ေပါင္းျမက္ေျခာက္မာ်း ေကာက္ရိုး စသည္မ်ား ဖံုးအုပ္ကာ အစိုဓာတ္ထိန္းျခင္းကို မိုးမကုန္မီျပဳလုပ္ရပါသည္။ အစိုဓာတ္ထိန္းျခင္းကို သီးပြင့္ခ်ိန္ေရာက္သည္ထိ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ ေသာ ရာသီတြင္ ေရေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းအား ၁၀% မွ ၂၀%ထိ ျမင့္မား ေစပါသည္။

အသီးထြက္ႏႈန္းတိုးရန္ နည္းလမ္းမ်ား
-------------------------------------------
- အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမ်ိဳးမ်ား စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။
- မွန္ကန္ေသာ အပင္အကြာအေဝးျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။
- ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
- ကိုင္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အပင္ပံုစံသြင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
- စိုက္ခင္းထိန္းသိမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်ိန္ရာသီအလိုက္စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အသီးေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း
-------------------------------------
ေကာင္းစြာရင့္မွည့္ေသာ အရည္အေသြးေကာင္း အေစ့ဆံမ်ား ရရွိရန္အတြက္ အသီးမ်ား အပင္မွဆြတ္ခူးျခင္းမျပဳလုပ္ပဲ ပင္ေျခေအာက္ရွင္း၍ ေၾကြသီး ေကာက္ယူျခင္းက ပို၍ေကာင္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးေစ့မ်ားမွာ အညႇာခိုင္သျဖင့္ အသီးခံြ၏
အတြင္းသားအျဖဴေရာင္မွ အညိဳေရာင္ေျပာင္းသြားခ်ိန္တြင္ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းေပးရမည္။ ခူးဆြတ္စုေဆာင္းျပီးေသာ အသီးမ်ားကို အခြံခြာမည့္စခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းပို႔၍ အခြံခြာျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ အဆင့္မီ အေစ့အဆံ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အသီးထြက္ႏႈန္းေစ်းကြက္
------------------------------
စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မကၠေဒးမီးယားမ်ိဳးသန္႔ျခံတစ္ျခံမွ ေရေျမေဒသေပၚမူတည္၍ (၁)ဧကလွ်င္ အခံြပါအေစ့ (၁တန္မွ၅တန္ထိ) ထြက္ျပီး အေစ့ဆံ
(၀.၃ တန္မွ ၂ တန္ထိ) ရရွိပါသည္။ အပင္သက္တမ္း(၂၀)ႏွစ္ႏွင့္ (၃၀)ႏွစ္ၾကားသည္ အသီးထြက္အေကာင္းဆံုးကာလျဖစ္သည္။ ယေန႔ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္
တြင္ အေစ့ဆံ(၁)တန္လွ်င္ ေဒၚလာ (၆၀၀၀)ဝန္းက်င္ရွိသျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ သိန္း (၆၀)မွ (၁၀၀)အထိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ေရႊသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ိဳးျပဳအက္ပလီေကးရွင္းကို အခမဲ့ေဒါင္းလုခ္ဆြဲလိုက္ပါ။
-------------------------------------------------------------------------------------------
ေရႊသီးႏွံ အခမဲ့မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို ေဒါင္းလုခ္ဆဲြျခင္းျဖင့္ ဒီလိုမ်ိဳး
ျပီးျပည့္စံုတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကိုအခမဲ့ ဖတ္ရႈႏိုုင္မွာပါခင္ဗ်ာ။

တိုက္ရိုက္အခမဲ့ ေဒါင္းလုခ္ရယူရန္လင့္ခ္;
👉 https://goo.gl/aqo4jy

အဆင္မေၿပပါက ထပ္မံေဒါင္းလုခ္ရယူရန္လင့္ခ္;
👉 https://goo.gl/mxMHi6

ေရႊသီးႏွံအြန္လိုင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္ အသစ္ကိုလည္း အခမဲ့ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။
🌏 www.shwetheenhan.com

No comments: