Tuesday, June 6, 2017

Salary ဆိုတာ . . .

Salary ဆိုတာ . . .


Salary သည္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က သူ၏ လုပ္အားကို ေပးအပ္သျဖင့္ ရရွိေသာ တန္ရာတန္ဖိုး ေပးအပ္ေသာ အဖိုးအခ ျဖစ္သည္။ထိုသူ၏ အဖိုးအခတြင္ သူ႔ရဲ႕တစ္ဦးတည္း ခံစားခ်က္ သာမက သူနဲ႔ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ပါ ပါဝင္ပတ္သက္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ HR ေတြသည္ Salary ကို မွန္ကန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည္။အထင္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖင့္ Organization တြင္ ရွိေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ Motivation ေလ်ာ့ခ်ျပီး Push လုပ္ေနေသာ HR မျဖစ္ရန္ ေသခ်ာ ဂရုထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါဆို HR ေတြ အေနျဖင့္ Salary ကို ေသခ်ာေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ၾကရမည္။ပထမဆုံး Salary ကို ျပင္ဆင္ရန္ က်ေနာ္တို႔တြင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းတူမ်ားတြင္ ေပးအပ္ေနေသာ ရာထူးမ်ား၏ လစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရမည္။ျပီးေနာက္တြင္ လုပ္ကိုင္မည့္ ရာထူးတြင္ ရွိရမည္႔ အရည္အခ်င္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ပညာ အေတြ႔အၾကဳံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အေသးစိတ္ ျပဳစုထားရမည္။

Allowances ႏွင့္ Benefits မ်ားကို အျခား လုပ္ငန္းတူမ်ားတြင္ ေပးေသာပုံစံမ်ားကို ေလ့လာျပီး မိမိတို႔ Organization တြင္ လစာႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ထားရမည္။သို႔မွသာ မွန္ကန္ေသာ လစာပုံစံျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။ထို႔သို႔ေပးေခ်မႈတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိမရွိကိုမူ HR မွ ပိုင္းျခား ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္ရမည္။

ေပးအပ္ေသာ လစာသည္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အသိပညာ အေတြ႔အျကုံမ်ား တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ပညာအရည္အခ်င္း စေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူတည္ျပီး ေပးပါသည္။အျခားခံစားခြင့္မ်ား ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ပိုေျကး ေထာက္ပံ့ေျကးမ်ား ပါရွိပါသည္။Social Security Board(SSB)ေျကးမ်ားကိုလည္း မိမိဝန္ထမ္းဘဝလုံျခံုမႈအတြက္ ထည့္သြင္းေပးေဆာင္ရမည္။သို့မွသာ အေကာင္းဆုံးေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝ ျဖစ္လာမည္။က်ေနာ္တို့၏ ယခုလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အားအနည္းဆုံးအပိုင္းသည္ SSB ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လစာကို စနစ္တက် ေပးေခ်ျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္အင္အားရွိေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျပီးေတာ့ သူတို့ပတ္ဝန္းက်င္ အသိအမွတ္ျပုမႈ ရရွိေအာင္ ေပးေခ်ပါသည္။လစာေပးျခင္းသည္ Brand Image ေကာင္းရွိမႈရဲ႕ အေရးျကီးဆုံး တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။လစာသည္ ဝန္ထမ္းဘဝအတြက္
1. Motivation
2. Happy
3. Public Relationship တို့ကို ဂရုစိုက္ေသာ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပး လိုျခင္းသည္ လစာေပးျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Motivation ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ပိုက္ဆံရျခင္းေျကာင့္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္အားကို အသိအမွတ္ျပုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ထို့ေျကာင့္ ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ ပိုက္ဆံေျကာင့္ အလုပ္လုပ္သည္ဟု တြက္ဆထားလွ်င္ မွားႏိုင္သည္။ဝန္ထမ္းသည္ တစ္ခါတစ္ေလမွာ သူ၏စိတ္ေပ်ာ္ျခင္းကို ဦးစားေပးပါသည္။စိတ္ေက်နပ္စရာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ျခင္း အသိအမွတ္ျပုခံရျခင္း ႏွစ္လိုဖြယ္ အေျကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ျခင္းတို့ကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ထို့ေျကာင့္ လစာသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဟူေသာ အယူအဆမွာ မွားယြင္းႏိုင္ပါသည္။လစာသည္ စားဝတ္ေနေရးတြင္သာ အေရးျကီးဆုံး အခန္းက႑ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စနစ္တက် တည္ေဆာက္ေသာ Payroll System သည္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ထို့ေျကာင့္ မိမိတို့ Organization တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္တို့ျဖင့္ Payslip တစ္ခုကို ျပုလုပ္ ထားႏိုင္ပါသည္။
Payslip တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္မ်ားမွာ
1 အေျခခံလစာ
2 အခ်ိန္ပိုနာရီ
3 အခ်ိန္ပိုေျကး
4 အျခားျဖစ္ေသာ
   * ရက္မွန္ေျကး
   * ကြ်မ္းက်င္မႈဆုေျကး
   * ထုတ္လုပ္မႈဆုေျကး
   * လုပ္သက္ဆုေျကး
   * ေထာက္ပံ႔ေျကး
5 စုစုေပါင္းလုပ္ခလစာ
6 ျဖတ္ေထာက္ေငြ
    * လူမႈဖူလုံေရးထည့္ဝင္ေငြ
    * ဝင္ေငြခြန္
    * အာမခံေျကး
    * စုေဆာင္းေငြ
    * ျကိုတင္ေငြ
    * ပိုေပးေငြ
    * ေလ်ာ့ေပါ့မႈေျကာင့္ျဖတ္ေတာက္ေငြ
    * စုစုေပါင္းျဖတ္ေတာက္ေငြ
    * အသားတင္ထုတ္ေပးေငြ စေသာအခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။

အခေျကးေငြတြင္ မပါဝင္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ
1 ခရီးစရိတ္
2 လုပ္ငန္းသေဘာ စိုက္ထုတ္ေငြမ်ား
3 SSB အက်ိုးခံစားခြင့္မ်ား
4 ေနထိုင္စရိတ္မ်ား
5 ေဆးကုသစရိတ္
6 အလုပ္ထုတ္နစ္နာေျကး
7 ပင္စင္လစာႏွင့္ အျငိမ္းစားလုပ္သက္ေျကး တို့သည္ အခေျကးေငြတြင္ မပါဝင္သင့္ေသာ အေျကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။လစာေပးေခ်မႈသည္ တစ္လထက္ ေက်ာ္လြန္၍ မရပါ။အလုပ္သမား အေရအတြက္ႏွင့္ လုပ္ခေပးရမည့္ေန့မ်ားမွာ -
 အလုပ္သမား ၁၀၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက လစာကို ေငြေပးေခ်ရန္ကာလ အပိုင္းအျခား ကုန္ဆုံးသည့္ေန့တြင္ ေပးရျပီး ၁၀၀ အထက္ ေက်ာ္လြန္ပါ ေနာက္အက်ဆုံး ေပးေခ်ႏိုင္သည္မွာ ေပးရန္ကာလ အပိုင္းအျခား ကုန္ဆုံးျပီး (၅) ရက္ အတြင္းတြင္ ေပး၍ရပါသည္။အခ်ိန္ပိုေျကး တြက္ခ်က္ပုံမ်ားကိုလည္း ဥပေဒတြင္ ျပဠာန္းထားသည္မွာ

လခစားအတြက္
တစ္ရက္အခေျကးေငြ * 12
------------------------------ * 2
44/48 * 52

ေန႔စားႏွင့္ ပုတ္ျပတ္ အတြက္
တစ္ရက္အခေျကးေငြ * 6
------------------------------ * 2
44/48                                 ႏွင့္တြက္ခ်က္ရန္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လူမႈဖူလုံေရးစနစ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေျကာင့္ SSB ကို ေပးေဆာင္သင့္ပါသည္။
1 က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံစနစ္
2 မိသားစုေထာက္ပံ႔မႈ အာမခံစနစ္
3 အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိမႈ အက်ိုးခံစားခြင့္
4 သက္ျပည့္အျငိမ္းစားအက်ိုးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက်ိုးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္
5 အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ အက်ိုးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္
6 လူမႈဖူလုံေရး အိမ္ရာစီမံကိန္း အာမခံစနစ္
7 အျခားလူမႈဖူလုံေရးစနစ္ တို့ေျကာင့္ Payroll ကိုင္ေသာ HR မ်ားက ေသခ်ာရွင္းျပျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

လက္ရွိ SSB မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ အာမခံစနစ္မ်ားႏွင့္ ထည့္ဝင္ေျကးမွာ -
1. က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံစနစ္တြင္ အလုပ္ရွင္ 2% အလုပ္သမား 2%
2. အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ အက်ိုးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္တြင္ အလုပ္ရွင္ 1%  ျဖစ္ပါသည္။ခြင့္မ်ားကိုလည္း
1. ေရွာင္တခင္ခြင့္ (6) ရက္
2. နာမက်န္းခြင့္ (30) ရက္
3. မီးဖြားခြင့္ (မီးမဖြားမီ 6 ပတ္ ႏွင့္ မီးဖြားျပီး 8 ပတ္ / အမ်ိုးသား မီးဖြားျပီး 2 ပတ္)  
4. လုပ္သက္ခြင့္ (10) ရက္
5. လစာမဲ႔ခြင့္ မ်ား အေျကာင္းကိုလည္း HR Policy နဲ႔ အညီ လုပ္ထားျပီး နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပ ေပးရပါမည္။သို့မွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိႏိုင္ေသာ Payroll System တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ေပးသြားႏိုင္ ရပါမည္။ေကာင္းမြန္ေသာ Payroll System မ်ားကို တည္ေဆာက္ျပီး ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျကပါစို႔။

ေဝျဖိဳးဟိန္း (HRM Learner)

Credit: Saya ေ၀ၿဖိဳးဟိန္းရဲ႕ Page

No comments: