Tuesday, June 6, 2017

NGO အလုပ္လုပ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားရင္

#NGOအလုပ္လုပ္ဖို႕စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxမ်ားxxxxxxxxxxxxxxxxxx


အခုတေလာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ အလုပ္လာစပ္တဲ့သူေတြ မ်ားေနသည္။  NGO မွာ အလုပ္၀င္ခ်င္တယ္၊ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ဆိုေသာ သံုးဘြဲ႕ရ ပညာတတ္္မ်ားပါသလို၊ ငါ့ေယာက္်ားကို နင္တို႕ အဖြဲ႕ထဲသြင္းေပး စမ္းပါ ။ ဆိုေသာသူလည္းမရွား။ မိန္းမယူခ်င္ျပီ အလုပ္ရွိရင္ ေျပာဗ်ာ ဆိုသူလည္းရွိသည္။ NGO ေ လာကကို လူေတြစိတ္၀င္စားလာၾကေသာေၾကာင့္ ၀မ္းသာရပါသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေျပာရလွ်င္ေတာ့ အမ်ားစုအလုပ္၀င္ခ်င္သည္မွာ NGO မ်ားက
အစိုးရႏွင့္စာလွ်င္ ျမင့္မားေသာ လစာကို ကမ္းလွမ္းတတ္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဲ .. တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ၾကီးေတြေလာက္ေတာ့
ႏွစ္စဥ္ေၾကးေတြ၊ ေဘာနပ္စ္ေတြ မေပးႏုိင္ဘူးေပါ့ေလ။

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာတစ္ေယာက္၏ သေဘာထားကို ျပန္လည္ထင္ဟပ္
ျပရလွ်င္ NGO အလုပ္မွာ ၀ါသနာပါမွသာ ေကာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါသနာမပါဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ဖို႕ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ၀ါသနာလည္းပါသည္ ။

လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလည္းစိတ္၀င္စားသည္။
နာ လည္း သံုးနာမက ေလးငါးေျခာက္နာ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါသည္။

တစ္ခု သတိျပဳရမည္မွာ NGO လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေနာက္မွ ေပၚလာေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲသည့္ စနစ္မ်ိဳးမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာ သည္ ျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ၊ ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ေဖၚထုတ္ ျခင္း၊ စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရး ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်ရွိေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး စေသာ အပိုင္းမ်ား ကို စီမံခန္႕ခြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စံနစ္ျခင္း ခပ္ဆင္ဆင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ကေတာ့ NGO မ်ားက အက်ိဳးအျမတ္မရွာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အက်ိဳးအျမတ္ရွာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း အလြယ္တကူ ခြဲျခား ႏုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ရွာသည္လည္းမဟုတ္ ၊ မရွာသည္လည္း မဟုတ္သည့္ ၾကားက်က် NGO မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထို႕အျပင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို ေနာက္ခံျပဳထားေသာ  ေျကာ္ျငာ NGO မ်ားလည္းရွိပါသည္။ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး၊ ျပည္သူလူထု စီးပြားတိုး တက္ေရး ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္လာၾကတာလည္းရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ NGO ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား စည္းမွာ ပါးလ်ားလာျပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။

NGO မ်ားကို ဘာသာေရးစြက္ဖက္မႈကင္းေသာ အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ၾကသည္မွာ မ်ားေသာ္လည္း မလႊဲ မကင္းသာပင္ NGO အခ်ိဳ႕မွာ   ဘာသာေရးအစြဲရွိၾကပါသည္။

မည္သို႕ပင္ ဆိုေစကာမူ NGO မ်ားသည္လည္း လူသားမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေသာေျကာင့္ လံုး၀ျပည့္စံု ရလဒ္ကို ရေအာင္လုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားေကာင္းသေလာက္သာ အဖြဲ႕အစည္းကေကာင္းႏုိင္ မည္ ဆိုသည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႕ေသာ သေဘာရွိေသာ NGO မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုပါက အားလံုးေသာ သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိပါသည္။

ပညာေရးမေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္း၊ သန္႕ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္ ၊ ကြင္းဆင္း အကူ စေသာရာထူးမ်ား၊ စာရင္းကိုင္ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး ရာထူးမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္အရာရွိ ရာထူးမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ အိုင္တီ အရာရွိ ရာထူးမ်ား၊  သာမန္ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း ရာထူးမ်ား၊ ကားေမာင္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းရာထူးမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ အၾကံေပးရာထူး၊ မန္ေနဂ်ာ ရာထူး၊ ဌာနေခါင္းေဆာင္ ရာထူးမ်ား စသည္ျဖင့္ စီမံခ်က္အလိုက္ ၊ အဖြဲ႕အလိုက္ ေထြျပားေသာ အေခၚအေ၀ၚမ်ားျဖင့္ ေနရာရာထူး အေျမာက္အျမားကို အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ http://www.themimu.info/jobs-for-myanmar-nationals တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးကို ေလ်ွာက္ထားေတာ့မည္ဆိုပါလွ်င္ ေအာက္ပါတုိ႕ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

၁။ CV 

CV Form သည္ မိမိ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ အသက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အဖြဲ႕အစည္းသည္ မိမိကို သိရွိျခင္းမရွိပါက မိမိအေၾကာင္းသိႏုိင္ရန္ CV ကို အားကိုးရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ CV Form ေရးသားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရွာေဖြ ေလ့လာ ေရးသားထားဖို႕လိုပါသည္။ Internet တြင္ CV Form ပံုစံအေျမာက္အမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိမိ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားလံုးကို CV Form သို႕ မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အျပည့္အစံုေဖၚျပထားသင့္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ကိုယ္ပိုင္ CV Form ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသျဖင့္ ယင္းတို႕ကိုလည္း ျဖည့္ စြက္ေပးဖို႕လိုပါသည္။

၂။ Job Announcement

အလုပ္ေၾကာ္ျငာစာကို လည္း ေလ့လာထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေၾကာ္ျငာစာ အမ်ားစုတြင္ မိမိထမ္းေဆာင္ ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ကို ေဖၚျပထားျပီးျဖစ္သျဖင့္ ယင္း၀တၱ၇ားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္၇န္ လိုအပ္ေသာ ပညာ ၇ပ္မ်ားကို ေလ့လာထားရပါမည္။ သို႕မွသာ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားကို မွန္းဆၾကည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ Field of Work
မိမိေလွ်ာက္ထားေသာ အလုပ္၏သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ ကိုလည္း ေလ့လာထားဖို႕ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႕မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 ၃။(က) ဘ႑ာေရး
 ယင္းအပိုင္းတြင္ ေငြရေျပစာကပ္ျခင္းမွ စ၍ ၾကိဳတင္ေငြထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း၊ လက္မွတ္ လိုအပ္ခ်က္၊ ေငြရေျပစာတြင္ပါရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္စဥ္၊ အရာရွိ အဆင့္ဆင့္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ၊ ေငြသားသယ္ေဆာင္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္၊ ဘ႑ာေရးဌာနသံုး ပံုစံမ်ား၊ ယင္းပံုစံမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေငြရေျပစာႏွင့္ ပူးတြဲတင္ျပရန္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ အေသးသံုး ေငြ၊ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလိုက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေငြပမာဏ၊ အသံုးစရိတ္ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း၊ ပိုသံုးမိေငြနွင့္ ကုန္ေအာင္မသံုးႏုိင္ေသာေငြ မ်ား စီမံခန္႕ခြဲဲျခင္း၊ အလြဲသံုးစား မႈ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား၊ အလွဴရွင္၏ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘဏ္အေကာင့္ ဖြင့္ျခင္း၊ ခ်က္လက္မွတ္ေရးသား ျခင္း၊ ေငြစာရင္းကိုက္ျခင္း၊ ေငြစာရင္းမ်ားကို Database သို႕ ထည့္သြင္းျခင္း၊ လစာေပးေခ်ျခင္း၊ လအလိုက္ ေငြလဲနႈန္းမ်ား၊ အလွဴရွင္ထံမွ ေငြလႊဲ မည့္ အခ်ိန္ဇယား၊ ေငြလႊဲျခင္း၊ လႊဲေငြလက္ခံရယူျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အစီရင္ ခံစာ၊ ကုဒ္နံပါတ္စံနစ္မ်ား၊ မရွင္းလင္းေသာ ေငြရေျပစာမ်ားအတြက္ ေအာက္ေျခမွတ္စု ေရးသားျခင္း၊ မူရင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း/ေပးပို႕ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၏ ေငြေခ်ရန္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ား၊  မီးခံေသတၱာစီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ေငြသားပမာဏ ၊ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလိုက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲႏုိင္မႈ နႈန္း၊ က႑အလိုက္ ေငြသံုးနႈန္း ၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သံုးစြဲမႈ ၊ စီမံခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ေငြသံုးနႈန္း၊ အလွဴရွင္ တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေငြသံုးစြဲမႈ ၊ အလားအလာရွိေသာ အလွဴရွင္ ေလ့လာျခင္း၊ အေရးေပၚသံုး အရန္ေငြသား၊ ၀န္ထမ္းေခ်းေငြ၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား စသည္ျဖင့္ မဆံုးႏုိင္ေသာ ေလ့လာစရာမ်ား ရွိေန မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕အနက္မွ မိမိရာထူးအရ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ားကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

၃။(ခ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

 ယင္းအပိုင္းတြင္ ၀င္စာ၊ထြက္စာ၊ ေရ/မီးျပည့္စံုေရး၊ ရံုးခန္း/ယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္း၊ မီးစက္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အိုင္တီပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲ႕ျခင္း၊ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖြယ္ရာမ်ား၊ ရံုးခန္းအျပင္အဆင္၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း/ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေန႕လည္စာ စီမံေပးျခင္း၊ ဟိုတယ္ ဘြတ္ကင္လုပ္ျခင္း၊ ကား/ရထား/ေလယာဥ္လက္မွတ္ မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ေရးသားျခင္း၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပတ္စ္ပို႕ႏွင့္ ဗီဇာ သက္တမ္းစီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေလ၀င္ေလထြက္စံနစ္၊ အခန္းဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ရံုးအေဆာက္အဦး၏ ဥပဓိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကားပါကင္ စီမံျခင္း၊ စကၠဴႏွင့္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊  ရံုုးအေသးသံုးေငြ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဖုန္း/ဖက္စ္/အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ပိုင္ေျမေပၚမွ အလိုအေလ်ာက္ထြက္ကုန္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ထမင္းခ်က္မ်ားနွင့္ သန္႕ရွင္းေရးု၀န္ထမ္းမ်ားအားစီမံခန္႕ခြဲျခင္း စေသာ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ မိမိ သက္ဆိုင္ရာရာထူး မွ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာလိုက္ပါ။

၃။ (ဂ) ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး

 ယင္းအပိုင္းတြင္ ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္ေတာင္းခံျခင္း၊ ပစၥည္းမွာယူျခင္း၊ ပစၥည္းလက္ခံရယူျခင္း၊ ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအဖြဲ႕ပိုင္ယာဥ္ျဖင့္ပို႕ျခင္း/အျခားယာဥ္ျဖင့္ပို႕ျခင္း၊ ေစ်းနႈန္းဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေစ်းနႈန္းစံုစမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ တင္သြင္းသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္ မ်ား၊ သက္ဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ တရား၀င္ လိုင္စင္ရ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားလိုအပ္မႈ၊ ၀ယ္ယူသည္  ့နည္းလမ္းမ်ား အလုိက္  ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္၊  ၀ယ္ယူမႈစီစစ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၊  တင္ဒါ/ႏိုင္ငံတကာတင္ဒါ ေခၚျခင္း၊ ေငြေပးေခ် ျခင္း၊ ငွားရမ္း/ေရာင္း၀ယ္စာခ်ဳပ္မ်ားေရးသားခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ အဖြဲ႕ပိုင္ယာဥ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အဖြဲ႕ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား အားမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ပိုင္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အဖြဲ႕ပုိင္ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳမႈ/အသံုး၀င္မႈ စီစစ္ျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စက္သံုးဆီစီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ စက္သံုးဆီ အသံုးျပဳမႈ ကန္႕သတ္္ခ်က္၊ စီမံခ်က္မ်ားအလိုက္ ၀ယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာကန္႕ သတ္ခ်က္မ်ား၊  ၾကိဳတင္ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ေနာက္က်ေပးေခ်ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား၊ စတိုစီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ စတိုစာရင္းအင္းမ်ား ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ စတိုႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ စတိုအတြင္း စိုထိုင္းဆႏွင့္ အပူခ်ိန္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ စတိုတြင္းပစၥည္းမ်ားအလိုက္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ပစၥည္းလွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းလွဴဒါန္းမႈ လက္ခံျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုး/ေလ်ာ့နည္း ပစၥည္းမ်ား ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သက္တမ္းကုန္ပစၥည္းမ်ား စြန္႕ပစ္ျခင္း/ဖ်က္ ဆီးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဒရိုင္ဘာမ်ားႏွင့္ ရံုးေစာင့္မ်ားစီမံကြပ္ကဲျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အသံုးျပဳ ပံုသင္တန္းေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒတာေဘ့စ္မ်ား စသျဖင့္ မဆံုးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ မိမိရာထူးအရ ပါ၀င္ရမည့္ က႑မ်ားကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

 ၃။(ဃ) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း

ယင္းအပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ တာ၀န္နွင့္ ၀တၱရားမ်ားေဖၚထုတ္ျခင္း၊ လစာနွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အစမ္းခန္႕ကာလ၊ အလုပ္ေခၚစာ ေၾကျငာျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူစာရင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴး အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းျပဳစုျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးရက္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးခံမည့္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ားအား ခ်ိန္းဆိုျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေကာင္းမြန္ဆံုး သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အလုပ္အတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း/ ဌာနတိုင္းမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းျပေစျခင္း၊ ရံုးအခင္းအက်င္း ႏွင့္ လိုက္နာရမည္ ေပၚလစီ မ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ား ရွင္းျပျခင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရယ္၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးနွံေပးျခင္း၊ လစာတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းကဒ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ခံစားခြင့္ ရွိမိသားစု စာရင္းထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏နွစ္စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ႏွစ္တိုးခံစားခြင့္မ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း၊ အသက္အာမခံ ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈအာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ မ်ား ထားရွိျခင္း၊ အခြန္တြက္ခ်က္ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ခြင့္လက္က်န္မ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ခြင့္လက္က်န္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိသို႕ေပးပို႕ျခင္း၊ စီမံကြပ္ကဲမႈ ကြန္ပ်ဴတာစံနစ္ထဲသို႕ ထည့္သြင္းျခင္း၊ အလုပ္ထြက္မည့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း၊ အလုပ္ထြက္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ ေထာက္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ထားရွိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းေစျခင္း၊ လုပ္သက္ ရင့္၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ခ်ိီးျမွင့္ျခင္း၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ အဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က္အား ၀န္ထမ္းတုိင္း သို႕ေရာက္ရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အားသစ္ေလာင္း ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ထူးခၽြန္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူး တိုးတက္ရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ မိမိ ပါ၀င္ရမည္ကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

၄။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း

NGO အေျမာက္အမ်ားသည္ စီမံခ်က္အေျခခံ ရွိၾကသည္။ စီမံခ်က္ရွိလွ်င္ အလုပ္ရွိမည္။  စီမံခ်က္မရွိလွ်င္ ဘာမွ်ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ စီမံခ်က္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲျခင္းကဲ့သို႕ပင္ အလြန္က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ NGO မ်ား၏ စီမံခ်က္မ်ားတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးကို ျခံဳ၍ Stakeholders ဟုေခၚတတ္သည္။ ယင္းတြင္ စီမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕ မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ပါ၀င္သည္။

စီမံခ်က္ စက္၀န္း
စီမံခ်က္စက္၀န္းကို အၾကမ္းအားျဖင့္ Planning, Implementation, Evaluation (PIE) စသျဖင့္ မွတ္သားႏုိင္သည္။

Planning အဆင့္တြင္ 
 ၁- အၾကံဥာဏ္ရျခင္း
 ၂-စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
 ၃- ဒီဇ္ုိင္းထုတ္ျပီး နိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
 ၄- အလွဴရွင္ရွာေဖြျခင္း
 ၅- Proposal ေရးသားတင္သြင္းျခင္း
 ၆- အလွဴရွင္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႕ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

Implementation အဆင့္တြင္
 ၁- ၀န္ထမ္းရွာေဖြငွားရမ္းျခင္း
 ၂- ရံုးမ်ားျပင္ဆင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း
 ၃-လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း
 ၄- ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
 ၅-လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္း
 ၆-ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 ၇-အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္ျခင္း
 ၈-ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကီးၾကပ္ျခင္း
 ၉-စီမံခ်က္ျပီးေျမာက္မႈတိုင္းတာျခင္း စသည္တို႕ပါ၀င္ႏုိင္သည္။
Evaluation အဆင့္တြင္
 ၁- စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ားအား စာရင္းစစ္၀င္ျခင္း
 ၂-စီမံခ်က္၏ ေအာင္ျမင္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ က်ရံႈးေသာ အခ်က္မ်ားကိုေဖၚထုတ္ျခင္း
 ၃- စီမံခ်က္၏ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း
 ၄-စီမံခ်က္က မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ျခင္း
 ၅- စစ္ေဆးတို္င္းတာရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို တင္ျပျခင္း
 ၆- စီမံခ်က္ပိတ္သိမ္းျခင္း စသည္တို႕ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

၅။ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္-
၁၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း
၂။ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိျခင္း
၃။ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း
၄။ က်ားမလူမႈေရးရာ ညီမွ်မႈရွိေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း
၅။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး
၆။ ေဒသတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
၇။ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၈။ ဘက္လုိက္မႈ မရွိျခင္း
 ၉။ လ်ိွဳ႕၀ွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းျခင္း
၁၀။ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ လူထုအၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း
၁၁။ အစိုးရ၏ က်င့္ထံုးဥပေဒမ်ားကို္ လိုက္နာျခင္း
၁၁။ ႏုိင္ငံတကာစံနႈန္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း
၁၂။ မိမိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ပံုရိပ္ကိုထိန္းသိမ္းထားျခင္း
၁၃။ လာဘ္စားမႈ၊ အခြင့္အေရးယူမႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈ ကင္းရွင္းျခင္း
၁၄။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ေပးျခင္း
၁၅။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းမႈမျဖစ္ေစရန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁၆။ ေငြကို အက်ိဳးအရွိဆံုးျဖစ္ေအာင္ အသံုးခ်ျခင္း
၁၇။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁၈။ ေဒသအေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးအေျပာင္းအလဲမ်ားမ်ား မသက္ေရာက္ေစျခင္း
၁၉။ လူထု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ား
၂၀။ လက္ေတြ႕ အေထာက္အထားအေျခခံ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
၂၁။ အလွဴရွင္မ်ား၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၂၂။ လူ႕အခြင့္အေရးစံနႈန္းမ်ား
 စသည္တို႕သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

NGO မ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။
၁။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
၂။ လုပ္ငန္းနည္းပညာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈ
၃။ ညိွႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ
၄။ ထိန္းညွိ ေပးျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ
၅။ အသင္းလိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
၆။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရယ္္ေလ်ာ့က်ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
၇။ အစီရင္ခံျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ
၈။ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ( အထူးသျဖင့္ ေဒသစကားႏွင့္ Eng)
၉။ IT နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ
၁၀။ ေဒသလူမႈေနာက္ခံကၽြမ္းက်င္မႈ
၁၁။ စိတ္ဖိစီးမႈ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ
၁၂။ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
၁၃။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူသူမ်ား အၾကား လုပ္ကိုင္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ
၁၄။ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ
စသည္တို႕ ပါ၀င္ပါသည္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေဖၚျပထားေသာ အထက္ပါ (၆)ခ်က္အတြင္းရွိ အေၾကာင္းအရာမွာ အျပည့္အစံုးမဟုတ္ေသးပါ။ တစ္ခုခ်င္းစီကို စာအုပ္တစ္အုပ္စာျဖန္႕ေရးႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ က်မ္းစာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားျပီးသားပင္ရွိပါလိမ့္မည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိရန္ လည္း ေလ့က်င့္ရယူႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အထက္ပါတို႕သည္ ျပည့္စံုသည္မဟုတ္ေၾကာင္း တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူ မ်ားထံမွ ထပ္မံေခါင္းစဥ္မ်ားေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္းလည္း သိရွိသင့္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ယခုအခ်ိန္မွ NGO အလုပ္ထဲ စတင္၀င္မည့္သူမ်ားအတြက္ မူ အၾကမ္းဖ်င္းသိထားလွ်င္၊ ယုတ္စြအဆံုး ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာျပနုိင္လွ်င္ (Eng လိုေျပာႏိုင္လွ်င္ပိုေကာင္း) ပင္ အင္တာဗ်ဴး အဖြဲ႕၏ စိတ္၀င္စားမႈခံရပါလိမ့္မည္။

Credit: www.themimu.info

No comments: