Friday, December 11, 2015

လက္ရွိအစုိးရကုိ ျပည္သူမႀကိဳက္ခဲ့ေသာ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္
၂၀၁၅ခု ႏုိ၀င္ဘာ ၈ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ရွိ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူမ်ား ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္ အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံျခင္း၊ မေထာက္ခံျခင္းမ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသား အေျဖထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပမႈမ်ားအား ႏွိမ္နင္း၍ တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိဘဲ ႏုိင္ငံကုိ ၂၂ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

ထုိကာလအတြင္း တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးပံုရိပ္ က်ဆံုးမႈႏွင့္အတူ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး က႑မ်ားသည္ အဘက္ဘက္မွ ယုိယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္မွ ေရြးေကာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ၍ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲကာ ႏုိင္ငံကုိ ငါးႏွစ္တာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထုိငါးႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကိုလည္း တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အား တုိးတက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အားနည္း၍ လူထုႏွင့္ကင္းကြာေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းမ်ားသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ စုိးစိမွ်မရရွိခဲ့ေပ။ 

ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မ႐ႈမလွ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ မတုိင္ခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုိ အႏုိင္ရပါတီ လက္ထဲသုိ႔ အပ္ခဲ့ရေတာ့မည့္ လက္ရွိအစုိးရအား ျပည္သူမ်ား မႀကိဳက္သည့္ အခ်က္ ၁၀ခ်က္ကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။

(၁) သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ မႀကိဳက္ပါ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ညီတၫြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္မႈအရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ တုိင္းျပည္သုိ႔ လစဥ္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ အမွန္စစ္စစ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ မဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀ကုိ မထင္ဟပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

မိန္႔ခြန္းပါ စကားလံုးမ်ားသည္ “စာ” ဆန္၍ သမၼတႀကီး၏ ႏွလံုးသားထဲမွ ခံစားေနသည့္ ပကတိအရွိ တရားအတုိင္း ေျပာၾကားေသာ “စကား”မ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ လူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈ က်ဆင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္မွာ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အစုိးရ၏ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိသာ ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ေသာ ကိစၥမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုသုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်မျပသည့္အတြက္ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

 ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား၏ တုိင္းျပည္သုိ႔ ေျပာၾကားေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္း” တစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္စရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ညတုိင္း အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ သမၼတ အေနျဖင့္ စာနာနားလည္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ မိဘမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကုိ အျပည့္အ၀ ရရွိခဲ့သည္။

(၂) အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ စကားမ်ားကုိ မႀကိဳက္ပါ

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ အားေကာင္းေသာ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား တာ၀န္ေပးမႈ နည္းပါးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္က တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း အမ်ားစုကုိသာ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ား ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ထုိ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀ႏွင့္ ခံစားခ်က္ကုိ အမွန္တကယ္ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားေၾကာင့္ “ဗီလိန္” ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ မီးေမာင္းထုိးျခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ရသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴေရး/ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ “ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ဆုိၿပီး နယ္တကာလွည့္ၿပီး ပါး႐ုိက္ရဲတယ္ကြ” ဟူေသာစကား၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္၏ “အေႂကြးေက်ဖို႔ဆုိရင္ ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားမယ္” ဟူေသာစကား၊ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း၏ “ေငြ ၂၀၀၀နဲ႔ ေလာက္ေအာင္သံုး” ဟူေသာစကား၊ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ “ေႂကြးတင္ရင္ ျပည္သူဆပ္လိမ့္မယ္” ဟူေသာစကား၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္၏ “ဆိုက္ကားသမားလည္း သန္းႂကြယ္သူေ႒း ျဖစ္ႏိုင္တယ္" ဆိုတဲ့စကား၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဌးဦး၏ "အိုဘားမား ႏွစ္ခါလာေတာ့ ႏွစ္ခါအႏွမ္းခံရတာေပါ့” စကား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အႀကံေပး ဦးကုိကုိလိႈင္၏ “မီးျပတ္ရင္ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းေနေပါ့” ဟူေသာစကားမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ကုိ နာက်င္ေစခဲ့ၿပီး အစုိးရ အဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း က်ဆင္းခ့ဲရသည္။

(၃) လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ ေျဖရွင္းပံုကုိ မႀကိဳက္ပါ

အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ မံုရြာၿမိဳ႕ရွိ လက္ပေတာင္းေတာင္တြင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ တ႐ုတ္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းၿပီး ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကိစၥအား အစုိးရအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္ သိကၡာက်ဆင္းစရာ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္၍ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီအား ဆႏၵျပရာတြင္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းေပးျခင္း အားနည္းခဲ့သလို ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္လည္း ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ဘာသာတရားကုိ ကုိင္း႐ႈိင္းေသာ နယ္ေျမတြင္ ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ မီးခိုးဗံုးေၾကာင့္ ေသေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ရာအနာတရ ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရၾကား မေက်လည္မႈမ်ားကုိ စတင္ျဖစ္ေပၚရန္ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံ ေတာင္သူအမ်ဳိးသမီး ေဒၚခင္၀င္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ေသနတ္က်ည္ဆန္ ထိမွန္ၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ရျခင္းသည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

(၄) ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကုိ မႀကိဳက္ပါ

လႊတ္ေတာ္အသစ္တြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ “ၿငိမ္းစုစီ” ဟုေခၚေသာ ဥပေဒ ေပၚလာသည္။ ထုိဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ(၅)အရ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးအား ျငင္းပယ္ခြင့္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သေဘာထားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ရွိအစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း ျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ၍ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ားကုိ တရား႐ုံးမွ အျပစ္ေပးအေရးယူခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း အေျမာက္အျမားရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ဆႏၵျပရမည္ဆုိေသာ အခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ခ်ီတက္မည္ဆုိေသာ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အၾကား ျခားနားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

(၅) မုိးက်ေရႊကုိယ္ေတြကုိ မႀကိဳက္ပါ

ယခုအစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရသည္ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ အံမတုႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ အမ်ားစု တာ၀န္ထမ္းရြက္ေနသည့္ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား ခန္႔ရန္ “ျပန္တမ္း”မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားက “ဖဲႀကိဳးနက္” လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိနည္းတူ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အစုိးရမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကလည္း “ဖဲႀကိဳးျပာ” လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ခန္႔ထားခဲ့သည့္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက “ဖဲႀကိဳးစိမ္း”လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ တရားေရး က႑တြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားကုိ ခန္႔ထားခဲ့သည့္ အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားက “ဖဲႀကိဳး၀ါ” လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ လစာတုိးေပးခဲ့မႈမ်ားမွာ ေက်းဇူးတင္ မခံရဘဲ အေဟာသိကံ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

(၆)ေျမသိမ္းယာသိမ္းေတြကုိ မႀကိဳက္ပါ

ယခုအစုိးရ လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ား၊ တံတားႀကီးမ်ား၊ စက္မႈဇုန္သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ဓားမဦးခ် ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔သိမ္းဆည္းရာတြင္ ယခင္အစုိးရ၏ နာမည္ဆုိးမ်ားကုိ မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ လက္ရွိေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေက်နပ္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လယ္သမားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏လယ္ေျမ အသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မီး႐ႈိ႕သတ္ေသမႈလိုမ်ဳိး ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ လယ္သမားမ်ား၏ အမုန္းကုိ ရရွိခဲ့သည္။

(၇)ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုမႈကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့တာ မႀကိဳက္ပါ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ အစုိးရ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုမႈအစား အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္းမွ ၆ပြင့္ဆုိင္၊ ၈ပြင့္ဆုိင္၊ ၁၂ပြင့္ဆုိင္ စသည္ျဖင့္ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လာသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုမႈမွာ အားေပ်ာ့သြားခဲ့ရသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရး ေ၀ဖန္အကဲျဖတ္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္အကဲျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

(၈)ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ မႀကိဳက္ပါ

အစုိးရသစ္၏ ေပၚလစီအရ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ေပးသည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အထူးေက်းဇူးတင္မည္ဟု အစုိးရက ယူဆခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မရွိ ကားမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ႀကိဳတင္စီမံမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေန႔စဥ္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ လူဦးေရ ၅သန္းမွာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ေမာ္ေတာ္ကား ၀ယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ကားထားစရာ ေျမေနရာအလြတ္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ လမ္းေဘးတြင္ ျဖစ္သလုိ ထားရသလုိ ယာဥ္စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ကရိန္းကားမ်ားျဖင့္ သိမ္းယူဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္အား ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဘဲ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းအုိမင္းေနေသာ ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားအား စီးနင္းရျခင္း၊ ကားဒ႐ုိင္ဘာႏွင့္ စပယ္ယာတုိ႔၏ ႐ုိင္းျပေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း၊ စီးနင္းလုိေသာ ျပည္သူႏွင့္ ကားအစီးေရ မမွ်တျခင္း၊ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ နီးကပ္ျခင္း၊ ယာဥ္စီးခ ပုိမုိေတာင္းခံျခင္းမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

(၉)လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္တာကုိ မႀကိဳက္ပါ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀သည့္အတြက္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔သုိက္မ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသစ္ တက္ခါစတြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစရန္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီး မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မီးျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူလူထုအား ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အစုိးရအတြက္ က်ဆံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

(၁၀)စီးပြားေရး လုိင္စင္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးျခင္းကုိ မႀကိဳက္ပါ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုိင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ယင္းတုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိသာ ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး လူတန္းစားသစ္ျဖစ္ေသာ “ခ႐ုိနီ”ဟူေသာ လူတန္းစား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အစုိးရသစ္သည္ “သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး”ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္မႈေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားကာ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိမည္ဟု အမ်ားက ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အစုိးရအဖြဲ႔ အရာရွိႀကီးမ်ားက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိသာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားက အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္တင္ ေျပာၾကားခဲ့သလို တိုင္းျပည္ ဘ႑ေငြ အေျမာက္အျမားမွာလည္း ယိုဖိတ္ခဲ့ရသည္။


ေဇာ္သက္ေထြး - Tomorrow

No comments: