Sunday, December 27, 2015

ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.
The Need For a Religion.

~~~~~~~~~~~~~~~
ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.
~~~~~~~~~~~~~~~

To understand the real purpose of life.it is advisable for a person to choose and follow
anethical-moral system that restrains a person from evil deeds. encourages him to do good
and enables him to purify his mind.for simplicity.we shall call this system'religion'

ဘဝ၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္ အစစ္ အမွန္ကို သိနားလည္ ေရးအတြက္ လူ တစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္က်င္ ့
စာရိတၲဆိုင္ ရာ စနစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ ၍ လိုက္နာက်င္ ့သုံးသင္ ့သည္ ။ထို ကိုယ္က်င္ ့စာရိတၲ စနစ္
သည္ မ ေကာင္းမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကည္ ရန္ ခ်ဴပ္ထိန္းေပးရမည္။ ေကာင္းမူမ်ားကို ျပဳလုပ္
ရန္ အားေပးရမည္။ သူ၏ စိတ္ကို ျဖဴစင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ ရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးနိုင္ ရမည္ ။လြယ္ကူ ရွင္း
လင္းေစရန္အတြက္ ထိုစနစ္ ကို ''ဘာသာ တရား''ဟု ကြ်နု္ပ္ တို ့ေခၚဆိုၾကပါစို ့။

'Religion is the expression of the striving man. it is his greatest power .
leading him onwards to selfrealisation.it has the power to transform one with negative
characteristics into someone with positive qualities .it turns the ignoble.noble. the
selfish. unselfish. the pround. humble: the haughty, forbearing: the greedy, benevolent:
the cruel, kind: the subjective, objective.

ဘာသာ တရားသည္ အမွန္တရားအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနသူ တစ္ဦး၏ သ ေဘာထား ေဖာ္ျပခ်က္
ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သူ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ စြမ္းရည္ ျဖစ္၏။သူ ့ကိုယ္သူ ျမင္ သိလာရန္ သူ ့အား ေရွ ့
သို ့ ပို ့ေဆာင္ ေပး၏။ အနုတ္ လကၡဏာ ဓ ေလ ့စရုိက္ ရွိသူ တစ္ဦးအား အ ေပါင္းလကၡဏာအရည္ အ
ေသြးမ်ား ရွိလာေအာင္ ေျပာင္းလဲေပး၏။

ဘာသာ တရားသည္ မ ျမင္ ့ျမတ္သူတို ့အား ျမင္ ့ျမတ္လာေအာင္ ၊ကိုယ္က်ိဳးရွာသူ မ်ားအား ကိုယ္က်ိဳး
စြန္ ့လာေအာင္ ၊ေထာင္ လႊားသူမ်ားအား မာန္စြယ္ က်ိဳးလာေအာင္ ၊ေမာက္မာ သူမ်ားအား သီးခံတတ္
လာေအာင္ ၊ေလာဘ ၾကီးသူ မ်ားအား သ ေဘာထား ေကာင္းလာေအာင္ ၊ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ား
အား သနားၾကင္ နာတတ္လာေအာင္ ပုဂၢလိက အျမင္ ရွိသူ မ်ားအား ဓမၼ ဓိ႒ာန္ အျမင္ ရွိလာေအာင္
ေျပာင္းလဲေပးသည္။

Every religion represents, however imperfectly. a reaching up wards to a higher level of
being.From the earliest times. religion has been the source of man's artistic and cultural
inspiration. Although many forms of religion had come into being in the course of history.
only to pass away and to be forgotten.each one in its time had contributed something
towards the sum of human progress.

''ဘာသာ တရားတိုင္း ပင္ လွ်င္ မည္သို ့ပင္ မျပည္ ့စံု ေစကာမူ အဆင္ ့ျမင္ ့ေသာ လူ သားအျဖစ္သို ့
ေရာက္ေအာင္ ဘဝ ျမင္ ့တက္ေရး လမ္းစဥ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ အ ေစာဆုံး အခ်ိန္မွ စ၍ ဘာသာ တရား
သည္ လူ သားတို့ ့အား အနုပညာ နွင္ ့ယဥ္ေက်းမူဆိုင္ ရာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ထက္သန္တက္ၾကြလာေစ
သည့္ အ ေၾကာင္းရင္း ဇာစ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပ သည္။
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘာသာ တရား၏ အသြင္ မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာၾကျပီးေသာ္ ေမွးမိွန္ကာ ကြယ္
ေပ်ာက္သြားၾက၏။သို ့ေစကာမူ ဘာသာ တရားတစ္ခုစီသည္ ၄င္းေပၚေပါက္သည္ ့ အခ်ိန္အခါ ၌ လူ
သားတို ့၏ တိုးတက္မူ အ ေပါင္းအစု ေတြ တစ္စုံ တစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာျဖင္ ့ ေထာက္ပံ ့ကူညီေပး
ခဲ ့သည္သာ ျဖစ္၏။

''Christianity helped to civilise the a West , and the weakening of its influence has marked
a downward trend of the Occidental spirit.
Buddhism , which civilised the greater part of the East long before . is still a vital force.
and in this age of scientific knowledge is Likely to extend and to strengthen its influence.
''it dose not, at any point. come into conflict with modern knowledge. but embraces and
transcends all of it in a way that no other sysetem of thought has ever done before or is
ever Likely to do,

''ခရစ္ယာန္ ဘာသာ သည္ ကမၻာ ့အ ေနာက္ျခမ္းကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ကူညီေပးခဲ ့၏။
၄င္း၏ ဩဇာ အရွိန္အဝါ ေလ်ာ ့က်လာျခင္း သည္ အ ေနာက္တိုင္း စိတ္ဓာတ္ ေရစီးေၾကာင္း ေလ်ာ
ဆင္းျခင္းနွင္ ့တိုက္ဆိုင္ လ်က္ ရွိ၏။
ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ထက္ မ်ားစြာပို၍ေစာကာ ကမၻာ ့အ ေရွ ့ျခမ္း တိုင္းနိုင္ ငံ အမ်ားစု ကို ယဥ္ေက်း
ေစခဲ ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ သည္ ယ ေန ့အလြန္အ ေရးပါေသာ ခြန္အား တစ္ ရပ္ ျဖစ္ေန ေပ ေသး၏။
သိပၸံ အသိပညာ တိုးတက္ေန ေသာ ယခုေခတ္၌ ၄င္း၏ ဩဇာ အရွိန္အဝါ ကို ပို၍ တိုးခ်ဲ ့နိုင္၊ပို၍ၾကံ ့
ခိုင္ ေစနိုင္ ေသာ အလားအလာ ရွိ၏။

ဗုဒၶ ဘာသာ သည္ သိပၸံနည္းက် ေခတ္သစ္ အသိပညာနွင္ ့ မည္သည္ ့အခ်က္တြင္ မွ ဆန္ ့က်င္ ဘက္
မျဖစ္ေခ်။ ေခတ္သစ္ အသိပညာ အားလုံးကို ဗုဒၶ ဘာသာက ေထြးပိုက္၍ ေက်ာ္လြန္သြားနိုင္ ၏။
ဤသို ့စြမ္းေဆာင္ နိုင္ မူကို အျခားမည္သည္ ့ အ ေတြးအ ေခၚ စနစ္ကမွ မျပဳလုပ္ နိုင္ ခဲ ့ပါ။
ေနာင္ တြင္ လည္း ျပဳလုပ္ နိုင္ မည္ မဟုတ္ပါ။

''Western man seeks to conquer the universe for material ends.
Buddhism and Eastern philosophy strive to attain harmony with nature and spiritual
satisfaction,

''အ ေနာက္တိုင္းသားတို ့သည္ ရုပ္ ဝတၴဳ တိုးတက္ ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖင္ ့စၾကာဝဠာကို ေအာင္ နိုင္
ရန္ နည္းလမ္းရွာ ၾက၏။
ဗုဒၶ ဘာသာ နွင္ ့ အ ေရွ ့တိုင္း ဒႆန ပညာသည္ သဘာဝ နွင္ ့ သဟာဇာတ ျဖစ္ျပီး စိတ္ပိုင္း ဆိုင္
ရာ ေက်နပ္မူကို ရရွိရန္ ၾကိဳးစားၾက၏။

''Religion teaches a person how to calm down the senses and make the heart and mind
peaceful.
The secret of calming down the senses is to eliminate desire which is the root of our
disturbances.
It is very important for us to have contentment.

''ဘာသာ တရားသည္ အာရုံ နိုးၾကြမူ မ်ားကို ျငိမ္ဝပ္ေစျပီ နွလုံး နွင္ ့စိတ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေစနိုင္ သည္ ့
နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ ျပ ေပး၏။
အာရုံနိုးၾကြ မူ မ်ားကို ျငိမ္ဝပ္ေစနိုင္ ေသာ လွ်ဳိ ့ဝွက္ ခ်က္ မွာ ဝင္ ေရာက္ ေနွာက္ယွက္ မႈမ်ားအားလုံး
၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္ ့ လိုခ်င္ တပ္မက္မူ ''တဏွာ''ကို ပယ္သတ္ ရန္ ျဖစ္၏။
ကြ်နု္ပ္ တို ့အဖို ့ ေရာင္ ့ရဲ တင္းတိမ္ မူ ရွိျခင္းသည္ အလြန္ အ ေရးၾကီး၏။

''The more people crave for their property . the more they have to suffer . property dose
not give happiness to man,
Most of the rich people in the world today are suffering from numerous physical and
mental problems.
With all the money they have. they cannot buy a solution to their problems.

''လူ တို ့သည္ မိမိ တို ့၏ ပစၥည္း ဥစၥာ ကို တပ္မက္တြယ္တာ ေလ ေလ ပို၍ ဆင္းရဲ ေလ ေလ ျဖစ္သည္
ပစၥည္းဥစၥာ သည္ လူ တို ့အား ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ မူ ကို မ ေပးေဆာင္ ပါ။
ယ ေန ့ကမၻာ တြင္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ ၾက ေသာ လူ အမ်ားစု သည္ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ
ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ့ ့ၾကံဳ ခံစားေန ၾကရသည္။
သူ တို ့ရရွိထားေသာ ေငြ အားလုံးနွင္ ့ သူ တို ့၏ ျပႆနာ အားလုံး ေျဖ ရွင္းခ်က္ ကို သူ တို ့မဝယ္
ယူ နိုင္ ပါ။

Yet, the poorest men who have learnt to have contentment may enjoy their lives far
more than the richest people do.
As one rhyme goes:
''Some have too much and yet do crave.
''I have Little and seek no more:
''They are but poor though much more
they have and I am rich with Little store.
''They poor. I rich: they beg. I give:
They Lack . I have:
they pine: I Live ."

သို ့ပါ ေသာ္ လည္း ေရာင္းရဲ တင္းတိမ္ ရန္ ဆည္းပူးေလ ့လာထား ျပီးၾက ေသာ အဆင္းရဲဆုံး လူတို ့
သည္ သူတို ့၏ ဘဝ မ်ားကို အခ်မ္းသာ ဆုံး လူမ်ားထက္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ခံစားနိုင္ ၾကလိမ္ ့မည္။
ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္တြင္ ဆိုထားသကဲ ့သို ့ …

''အခ်ိဳ ့ သူ တို ့သည္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပိုင္ ဆိုင္ ထားၾက ေသာ္ လည္း လိုခ်င္ ေတာင္ ့တ ေနၾက၏။
ကြ်န္ုပ္ တို ့၌ အနည္းငယ္သာ ရွိပါေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ၍ မ ရွာေတာ ့ပါ ။
သူ တို့ ့သည္ မ်ားစြာ ပို၍ ရရွိ ၾကပါေသာ္လည္း ဆင္းရဲ ေန ၾက၏ ။
ကြ်န္ုပ္ ၌ အနည္းငယ္ သာ စုေဆာင္း ထားပါေသာ္လည္း ကြ်န္ုပ္ ခ်မ္းသာ ၏။
သူ တို ့ဆင္းရဲ ၾကျပီ ကြ်န္ုပ္ ခ်မ္းသာ ၏ ။ သူ တို ့က ေတာင္းခံျပီး ကြ်န္ုပ္ က ေပးကမ္း၏။
သူ တို ့ ၌ မရွိပါ ၊ကြ်န္ုပ္၌ ရွိပါ၏။
သူ တို ့လုံးပါးပါး ေန ၾက၏။ ကြ်နု္ပ္ က ေနထိုင္ လ်က္ ရွိ၏။

Dr.k.Sri Dhammananda
ေေဒါက္တာ မင္းတင္ မြန္ (ဘာသာ ျပန္ )

No comments: