Wednesday, May 29, 2013

စီးပြားေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား(၁)


ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ လူသားတို႕၏ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးကို ေရွးရႈလ်က္ တရား ေဒသနာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားခဲ့ေပသည္။ ေလာကီၾကီးပြား တိုးတက္ေရးအတြက္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေဒသနာေတာ္ မ်ားစြာထဲတြင္ပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အဆိုအမိန္႕မ်ားလည္း ပါ၀င္ လ်က္ရွိေပသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဟုဆိုႏိုင္သည့္ ယင္းေဒသနာေတာ္မ်ားသည္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ ေရာေႏွာတည္ရွိေနေပသည္။ ပမာဆိုရေသာ္ စိတ္ထားစင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ လာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေရးဆိုင္ရာ ေဒသနာတစ္ရပ္တြင္ပင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း ေဟာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။
ယင္းသို႕ေဟာၾကားခဲ့ရျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ပါေခ်။ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ စိတ္ထားစင္ၾကယ္မႈႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ ဆိုေသာ ရလဒ္ႏွစ္ခုသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ မွီခိုဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္တို႕ကိုေလ့လာဆည္းပူးလိုသည္ ဆိုပါက အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ေလ့လာမႈ ျပဳၾကရေပမည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဒသနာတစ္ရပ္အေနႏွင့္ အထူးေဟာၾကားမႈမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စားစရာ၊ ၀တ္စရာ၊ေနစရာ ႏွင့္ ေဆး၀ါး တည္းဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို သုတၱန္မ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရွိရေပသည္။ အဆိုပါပစၥည္းေလးပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္ အဆံုးအမၾသ၀ါဒမ်ားသည္ အႏွစ္သာရပိုင္းတြင္ကား စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

၀ိနည္းေတာ္

၀ိနည္းေတာ္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ေဆး၀ါးတည္းဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးကို မည္သို႕ သေဘာထား ဆင္ျခင္သံုးေဆာင္ၾကရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား သည္ ၄င္းတို႕၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ သူတစ္ပါးေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈအေပၚတြင္သာ မွီခိုအားထား ရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕အေနျဖင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ား၏ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈကို ခံယူထိုက္ေသာ အျပစ္ကင္းသည့္ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဗုဒၶျမတ္စြာက ၀ိနည္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ၀တစ္သာတာတြင္ ဓမၼကိုေလ့လာဆည္းပူးျခင္း၊ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းျခင္းႏွင့္ တရားဓမၼျပန္လည္ေဟာေျပာပို႕ခ်ျခင္း တို႕ကို အေလးထားလုပ္ကိုင္မႈသည္သာ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ သီလရွင္မ်ားအတြက္ မွန္ေသာအသက္ေမြးမႈ (သမၼာအာဇီ၀)မည္ ပါေပသည္။
၀ိနည္းႏွင့္အညီ အလွဴခံယူရရွိထားေသာ ပစၥည္းေလးပါးကို ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္ျပဳျခင္း၊အျငင္းပြားျခင္းကင္းရွင္းစြာ ျငိမ္းျငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း၊ ညီညီညြတ္ညြတ္ အသံုးျပဳၾကေစရန္ လိုအပ္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ၀ိနည္း ပိဋကတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားထံမွ ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ လူ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၾကေစရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။
ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ျခိဳးျခံစြာေနထိုင္သံုးေဆာင္ျပီး ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းေလးပါးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားထားရွိအပ္ေသာ သေဘာထားကို ဗုဒၶျမတ္စြာက အရိယာတို႕၏အစဥ္အလာ(၄)ပါးအျဖစ္ ေအာက္ပါ အတိုင္း လမ္းညႊန္မိန္႕ၾကားခဲ့ေပသည္။

(၁) ဤသာသနာ၌ ရဟန္းသည္ အယုတ္အျမတ္အမွတ္မထားဘဲ မိမိရရာသကၤန္းျဖင့္ေရာင့္ရဲ၏။ ထိုေရာင့္ရဲျခင္းဂုဏ္ကို လည္း ေျပာေလ့ရွိ၏။ သကၤန္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ရွာမီွးမႈမျပဳ။သကၤန္းမရျခင္းေၾကာင့္လည္း မေတာင့္တ၊ သကၤန္းရ၍လည္း မက္ေမာေတြေ၀မႈမရွိဘဲ အျပစ္ကိုသာျမင္လ်က္၊ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ လ်က္သာ သံုးေဆာင္၏။ စြဲလမ္းမႈကင္းရာ ရရာသကၤန္းျဖင့္ေရာင့္ရဲျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ မခ်ီးေျမွာက္သလို တစ္ပါးသူ အားလည္း ရႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳေပ။

အၾကင္ရဟန္းသည္ အစြဲအလမ္းမရွိ။ ရရာသကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲႏိုင္၏။ မပ်င္းမရိ၊ သတိသမၸဇဥ္ရွိ၏။ ဤရဟန္းကို ေရွးက် ၍အထြတ္အျမတ္ဟု မွတ္ယူအပ္ေသာ အရိယာတို႕၏ အစဥ္အလာကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေသာ ရဟန္းဟုဆိုအပ္၏။

(၂) ဤသာသနာ၌ ရဟန္းသည္ အယုတ္အျမတ္အမွတ္မထားဘဲ မိမိရရာဆြမ္းျဖင့္ေရာင့္ရဲ၏။

(၃) ဤသာသနာ၌ ရဟန္းသည္ အယုတ္အျမတ္အမွတ္မထားဘဲ မိမိရရာေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏။

(၄) ဤသာသနာ၌ ရဟန္းသည္ ဘာ၀နာ၌ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ကာမစၧႏၵနီ၀ရဏတို႕ကိုပယ္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ 
ထိုသို႕ ေမြ႕ေလ်ာ္ ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမွာက္သလို တစ္ပါးသူအားလည္း ရႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳေပ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဘာ၀နာျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ၏၊မပ်င္းမရိ၊သတိသမၸဇဥ္ရွိ၏။ ဤရဟန္းကို ေရွးက်၍အထြတ္အျမတ္ဟု မွတ္ယူအပ္ ေသာ အရိယာတို႕၏ အစဥ္အလာကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။
(အဂၤုတၱရနိကာယ္၊စတုကၠနိပါတ္၊ အရိယာ၀ံသသုတ္)

အထက္ပါေဒသနာက ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈႏွင့္ ရုပ္၀တၳဳအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို လူသားတို႕ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္အသံုးခ်ရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈတို႕အၾကား ဆက္စပ္ေနပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၀ိနည္းေတာ္လာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက တတ္ႏိုင္သမွ် ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းပမာဏ အနည္းဆံုးသံုးစြဲေနထိုင္သည့္ လူေနမႈဘ၀ဟန္ပန္တစ္ခုကို စံနမူနာအျဖစ္ထုတ္ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ယင္းသို႕ေသာ လူေနမႈဘ၀ဟန္ပန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္လည္းရွိပါသည္။
ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ မယ္သီလရွင္မ်ားသည္ ယင္းသို႕ျခိဳးျခံစြာ ေနထိုင္က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ၀န္ထုပ္ ၀န္ပိုးမျဖစ္ေစသည့္အျပင္ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာအခ်ိန္ကာလႏွင့္ စြမ္းအားမ်ားကို ဓမၼတရားေတာ္မ်ား သင္ယူျခင္း၊ ဘာ၀နာ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္းတို႕တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာအသံုးခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ သူတို႕အေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် လူမႈေရးအေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားဆီမွ လြတ္ကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရာတြင္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းက တန္ဖိုးထားေသာ ဂုဏ္ပကာသနမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနရန္ မလိုေတာ့ေပ။

မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ဆိုက္ျပီးေသာ ရဟႏၱာၾကီးမ်ားပင္ျဖစ္ေစ၊ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ကာစ ရဟန္းေတာ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶ ဘာသာ ရဟန္းေတာ္မွန္သမွ်သည္ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈအနည္းဆံုးႏွင့္ ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းမႈလုပ္ငန္းတြင္ အေကာင္းဆံုး ႏွစ္ျမဳပ္လုပ္ကိုင္ေရးဟူေသာ မူ၀ါဒကိုသာ တစ္ေျပးညီ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရေပသည္။

ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကို စြန္႕ပယ္ျပီး ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားျမဲျမံမႈအေပၚ မွီခိုအားထားၾကရေပသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိုယ္က်င့္တရားအသီးသီးကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေသာတရားထူးကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေစႏိုင္ပါသည္။

(၁) ကိုယ္ႏႈတ္မလြန္က်ဴးျခင္း (ပါတိေမာကၡသံ၀ရသီလ)
ရဟန္းေတာ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ဘုရားရွင္ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ စည္းကမ္း(ပါတိေမာကၡ)ေဘာင္အတြင္းေနထိုင္ျခင္း၊ တားျမစ္ထားေသာအျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး ညႊန္ျပထားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း၊ တရားဓမၼ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လံု႕လစိုက္ထုတ္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသီလကို ‘သဒၶါ’ အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါသည္။

(၂) ဣေျႏၵမ်ားကိုေစာင့္စည္းျခင္း (ဣျႏၵိယသံ၀ရသီလ)
ရူပါရံု၊သဒၵါရံု၊ဂႏၶာရံု၊ရသာရံု၊ေဖာ႒ဗၺာရံု၊ ဓမၼာရံုဟူေသာ အာရံုေျခာက္ပါးထဲမွ တစ္ပါးပါးကိုေတြ႕ၾကံဳခံစားရေသာအခါတြင္ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္း၊တြယ္တာမက္ေမာျခင္း၊ရြံရွာစက္ဆုပ္ျခင္းဟူေသာ အကုသိုလ္ေစတသိတ္မ်ား ျဖစ္ခြင့္မေပး ဘဲ မိမိစိတ္ကိုမိမိေစာင့္ထိန္းရေပသည္။ ဤသီလကို ‘သတိ’ အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါသည္။

(၃) အသက္ေမြးမႈ စင္ၾကယ္ျခင္း (အာဇီ၀ပါရိသုဒၶိသီလ)
မွားယြင္းေသာအသက္ေမြးမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး ရိုးသားမွန္ကန္စြာ အသက္ေမြးမႈျပဳၾကရသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ စ်ာန္တရား၊ မဂ္တရားတို႕ကို အမွန္မရရွိဘဲ ရရွိသေယာင္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ၾကြား၀ါျခင္းမျပဳရေပ။ ဖ်ားနာျခင္းမရွိဘဲ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ စားဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႕ကိုအလွဴခံျခင္း၊ တပည့္ဒါယကာမ်ားထံမွ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ ကုိ ေမွ်ာ္ကိုးကာ အဆန္းတၾကယ္ အံ့ဖြယ္က်င့္စဥ္မ်ား က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္းတို႕မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။

ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူမ်ားအား မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရလုပ္ျခင္း၊ မိမိအားလွဴဒါန္းပါေစေၾကာင္း စကားရိပ္သန္းျပျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခိမ္းေျခာက္အလွဴခံျခင္း၊ မိမိက နည္းနည္းစြန္႕ၾကဲျပီး သူတစ္ပါးထံမွမ်ားမ်ားရယူဖို႕ ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ အလဲအလွယ္ျပဳျခင္းတို႕ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရ၏။ ဤသီလကို ‘၀ီရိယ’ အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါသည္။

(၄) ပစၥည္းေလးပါးကို သင့္ေလ်ာ္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ပညာႏွင့္ဆင္ျခင္ကာ မွီ၀ဲသံုးေဆာင္ျခင္း (ပစၥယသႏၷိႆိတသီလ)

ပစၥည္းေလးပါးကို အလိုဆႏၵအေလ်ာက္ အသံုးျပဳျခင္းထက္ ယင္းတို႕၏စစ္မွန္ေသာ အသံုး၀င္မႈႏွင့္တန္ဖိုးတို႕အား သတိျပဳ ဆင္ျခင္သံုးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။အစာေရစာသံုးေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ရဟန္းတို႕သည္ ယင္းအစာေရစာတို႕၏ အရသာကို ခံစား ရန္မဟုတ္ဘဲ အဟာရျဖစ္ထြန္းျခင္းအားျဖင့္ ဓမၼကိုေကာင္းစြာ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျပဳၾကရသည္။ ဤသီလကို ‘ပညာ’ အားျဖင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ေစပါသည္။

အိမ္ယာထူေထာင္ လူတို႕ေဘာင္၀ယ္
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ သြန္သင္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အိမ္ရာထူေထာင္ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားကိုပါ ရဟန္းေတာ္မ်ားနည္းတူ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေစ လိုေသာ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာမွ် ပိဋကတ္ေတာ္၌မေတြ႕ရေပ။ ထို႕အျပင္ လူတိုင္း ရဟန္းႏွင့္ မယ္သီလရွင္ မ်ားအျဖစ္ ခံယူၾကရန္ကိုလည္း ဗုဒၶျမတ္စြာက ဘယ္အခါကမွ် မညႊန္ၾကားခဲ့ပါေခ်။

ဗုဒၶသည္ သူ၏သံဃိကအစည္းအရံုးကို ထူေထာင္ခဲ့စဥ္အခါက ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျပီး အမွီအခိုကင္းသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ စံနမူနာျပအျဖစ္ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။ သံဃိကအစည္းအရံုးက ဓမၼ ေဒသနာေတာ္မ်ား ျပန္႕ပြားေပးခဲ့သည္။ သံဃိကအစည္းအရံုးသည္ ဓမၼေဒသနာေတာ္မ်ား ျပန္႕ပြားေစျခင္းအားျဖင့္ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အားျဖည့္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ သံဃိကအစည္းအရံုး သည္ ဘ၀တစ္သက္တာပတ္လံုး ဓမၼတရားေတာ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူး က်င့္ၾကံအားထုတ္သြားလိုသူမ်ားအတြက္ ခိုလႈံ အားထားရာလည္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားသည္ သာသနာ့၀န္ထမ္းရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို ေလာကီလူ႕ေဘာင္အတြင္း သာမန္ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေနထိုင္သူ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္လည္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ဗုဒၶျမတ္စြာျပ႒ာန္းေပး ခဲ့ေသာ ၀ိနည္းဥပေဒမ်ား၊ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားသည္ သံဃာမ်ားႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား၊ အိမ္ရာထူေထာင္ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႕ဘ၀အတြက္အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်၍ရႏိုင္ ပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ပစၥည္းေလးပါး ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္အၾကားမွာပင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနေစ ရန္ စီစဥ္ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ “ဘ၀ဆိုသည္မွာ ပစၥည္းေလးပါး မျပည့္စံုေစဦးေတာ့၊ ခ်မ္းေျမ႕စြာ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္သြားႏုိင္သည္” ဆိုေသာအခ်က္ကို ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ သီလရွင္တို႕၏ လူေနမႈဘ၀ဟန္ပန္က စံနမူနာျပသလ်က္ရွိပါသည္။

သို႕ရာတြင္ လူျပိန္းအမ်ားစုမွာကား ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး အဆင္ေျပေသာဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္မွာ ပစၥည္း ေလးပါးျပည့္စံုမႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ဟုသာ ထင္မွတ္ေနၾကေလသည္။

သားသမီးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္တို႕သည္ ရဟန္း၊သီလရွင္တို႕ထက္ပို၍ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္း ျပည့္စံုၾကြယ္၀ဖို႕ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ထင္မွတ္ထားၾကေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစၥည္းေလးပါးသည္ ဘ၀၏အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျပည့္စံုေစသည္ဟု ယူဆျမဲယူဆလ်က္သာ ရွိေနၾကသည္။ အိမ္ရာထူေထာင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လက္ေတြ႕က်က် သြန္သင္ညႊန္ျပထားပံုမ်ားကို သုတၱန္ေဒသနာမ်ား၌ ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ ေလးဆယ့္ငါး၀ါပတ္လံုး ဘ၀အေျခအေနမ်ိဳးစံု၊ စရိုက္မ်ိဳးစံုရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးစံုတို႕ကို သူတို႕ႏွင့္ သင့္ေတာ္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အဆံုးအမၾသ၀ါဒမ်ား မိန္႕ၾကားခဲ့ေပသည္။

အိမ္ယာထူေထာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဥစၥာဓနကို မည္သို႕ရွာေဖြရမည္၊ မည္သို႕ သိမ္းဆည္း ရမည္။ မည္သို႕ သံုးစြဲ ရမည္။ ယင္းဥစၥာဓနတို႕အေပၚ မည္သို႕ သေဘာထားရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုတၱန္ေဒသနာေတာ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။

(၁) ရွာေဖြျခင္း
ဥစၥာဓနမ်ားကို မတရားသျဖင့္ ရယူသိမ္းပိုက္မႈမျပဳဘဲ မိမိ၏ကာယအား၊ ဉာဏအား စိုက္ထုတ္ၾကိဳးပမ္းရွာေဖြသင့္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ရွာေဖြရယူသင့္သည္။

(၂) ဂရုျပဳသိမ္းဆည္းျခင္း
အျခားေသာ အသက္ေမြးမႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္အနာဂတ္ကာလတြင္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ အိုစာမင္းစာအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ ဥစၥဓနကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းသင့္သည္။

(၃) အသံုးျပဳျခင္း
(က) မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုအက်ိဳးစီးပြားကို ပံ့ပိုးရန္၊
(ခ) ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မိတ္သဂၤဟမ်ားအား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းကဲ့သို႕ ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးရန္။
(ဂ) ပတ္၀န္းက်င္ စည္ပင္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ကဲ့သို႕ေသာ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားေပးပံ့ပိုးရန္စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥစၥာဓနကို အသံုးျပဳသင့္ေပသည္။

(၄) ထားရွိအပ္ေသာ သေဘာထား
ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ေသာကမ်ားျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းတို႕၏ အရင္းခံအေၾကာင္းတရား မျဖစ္သင့္ေပ။ ဥစၥာဓနကေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အက်ိဳးစီးပြား အစစ္အမွန္ႏွင့္ ယင္း၏အကန္႕အသတ္တို႕ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္။ လူ႕အရည္အေသြး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈကို ဦးတည္ေရွးရႈေသာ နည္းလမ္းႏွင့္အညီသာ ဥစၥာဓနကို အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရေပသည္။ 

က်မ္းကိုး - Buddhist Economics by Ven. P.A. Payutto

၀င္းသိန္းဦး
(ဓမၼရံသီ၊ အမွတ္ -၁၁၁၊၁၉၉၉-ခုႏွစ္၊မတ္လ။)

No comments: