Wednesday, January 11, 2017

Misconception - တရားဘာ၀နာအေပၚလြဲမွားေသာအယူအဆ


Misconception #1လြဲမွားေသာအယူအဆ(၁) 

Meditation is just a relaxation technique

တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း
တရားဘာဝနာကို အပန္းေၿပရုံ၊ အနားယူၿခင္းအၿဖစ္မွ်သာအားထုတ္ၿခင္း မ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါ။ 

စိတ္ေရာကိုယ္ပါအနားရၿပီး အပန္းေၿပၿခင္းသည္
တရားအားထုတ္ၿခင္း၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။ ဝိပႆနာဘာဝနာ(Vipassana-style meditation)သည္ထိုမွ်မက
ေလးနက္ေသာပန္းတိုင္ကိုရည္ညြန္းေသာ္ၿငားလည္း အားထုတ္သူေယာဂီမ်ားစုက အပန္းေၿဖအနားယူၿခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုမွ်သာယူဆေလ့က်င့္ၾကသည္။

တရားအားထုတ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့သည္စိတ္၏အာရုံစူးစိုက္ၿခင္း(သမာဓိ)ကိုအေလးအနက္ထားၾကသည္။စိတ္ကိုအာရုံတစ္ခုခုေပၚ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊အရူခံ(စိတ္၊ေဝဒနာ၊ဝင္သက္ထြက္သက္၊ကသုိဏ္းပရိကံ)တစ္ခုခုေပၚ၌ေသာ္လည္းေကာင္း
ၿငိမ္သက္စြာတင္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။အေလးအနက္အၿပင္းအထန္ေလ့က်င့္ႏုိင္လွ်င္စ်ာန္ဟုေခၚေသာ၊ပီတိသုခခ်မ္းသာတိုၿဖင့္ၿပည့္ဝသည့္အဆင့္ၿမင့္သမာဓိကိုရရွိႏုိင္သည္။စ်ာန္သည္အာရုံတစ္ခုတည္း၌အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာတည္ၿငိမ္ေနေသာ(ဧကဂၢထာ)စိတ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္။

သာမာန္စိတ္တုိ့ထက္သာလြန္ေသာပီတိခ်မ္းသာသုခၿဖင့္ၿပည့္ဝေနေသာခံစားမူတစ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္။အားလံုးေသာကမၼဌာန္းနည္း(၄၀)သည္ထုိအဆင့္တြင္လမ္းဆံုးၾကသည္။

ထိုအဆင့္သည္ပန္းတိုင္ၿဖစ္ၿပီး၊သင့္လည္းထိုအဆင့္သို့ေရာက္ရွိပါကဘဝတစ္ခုလံုး၏က်န္အခ်ိန္အားလံုးကိုထပ္ခါထပ္ခါေလ့က်င့္ေနၿခင္းၿဖင့္ကုန္ေကာင္း
ကုန္လြန္ေစလိမ့္မည္။စ်ာန္သည္ ဝိပႆနာဘာဝနာမဟုတ္ပါ။ ဝိပႆနာဘာဝနာ၌သတိတရားၿမဲမူလိုအပ္သည္။သတိတရားၿဖစ္ရန္ သက္ေတာင့္သက္သာအာရုံစူးစုိက္စြမ္းရွိရမည္။

ပီတိ၊သုခႏွင့္အပန္းေၿပမူသည္ တရားအားထုတ္ၿခင္း၏ ေဘးထြက္ပစၥည္း(by products)၊ ပန္းတိုင္၏ေရွးေၿပး(precursors)
ႏွင့္မိမိတရားအားထုတ္နည္းမွန္မမွန္စစ္ေဆးႏုိင္သည့္စံအရာမွ်သာၿဖစ္သင့္သည္။ သိုေသာ္ပီတိ၊သုခႏွင့္အပန္းေၿပမူတို့ကုိပန္းတုိင္အၿဖစ္မသတ္မွတ္သင့္ပါ။

ဝိပႆနာဘာဝနာသည္ အလြန္ေလးနက္သိမ္ေမြ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏က်င့္စဥ္ၿဖစ္ၿပီး ကိေလသာတရားမ်ား
မွလြတ္ေၿမာက္ရန္၊ စင္ၾကယ္ရန္ ႏွင့္ စိတ္အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ေၿပာင္းလဲရန္တို့ၿဖစ္သည္။

Misconception #2 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၂)

Meditation means going into a trance
အသိတရားကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာနစ္ေမာေနရန္ လြဲမွားစြာတရားအားထုတ္ၿခင္း

အသိတရားမွကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာသြားေအာင္ၿပဳလုပ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ဝိပႆနာဘာဝနာသည္
အသိတရားကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာနစ္ေမာသြားေအာင္ေလ့က်င့္ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဝိပႆနာဘာဝနာသည္ မိမိကိုယ္ကိုအိပ္ေမြ့ခ်ၿခင့္၊စိတ္ညိဳ့ၿခင္း (hypnosis)
လည္းမဟုတ္ပါ။ မိမိစိတ္ကို အသိတရားကင္းလြတ္သြားေအာင္(Black out) အားထုတ္ၿခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ သင့္ကို
သင္ခံစားမူကင္းသည့့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္အၿဖစ္ေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားေနတာမ်ိဳးမၿဖစ္သင့္ပါ။ထုိသို့မၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္းကသာနည္းမွန္ၿဖစ္သည္။

တရားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းၿဖင့္ သင္ခံစားမွဳ၏ အေၿပာင္းအလဲၿခင္းမ်ားကို တစ္ထက္တစ္စပိုၿပီးနားလည္လက္ခံနိဳင္လိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။ သင့္ကုိသင္
ပို၍တိက်ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာလက္ခံနဳိင္ရန္သင္ယူအားထုတ္သင့္သည္။တရားဘာဝနာအားထုတ္ရန္ၾကိဳးစားသင္ယူၿခင္းၿဖင့္ ကမၼဌာန္းအာရုံ၌နစ္ေမ်ာေနေသာ
စိတ္အဆင့္မ်ားၿဖစ္ေပၚလာမည္။ အသိတရားကင္းလြတ္ၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ အသိကင္းေန သည့္အခုိက္ (In hypnotic trance) တစ္စံုတစ္ေယာက္က
ေယာဂီ၏စိတ္ကိုလာေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿခင္းၿဖစ္ၿပီး၊အဆင့္ၿမင့္သမာဓိရရွိ(စ်ာန္ဝင္စား) ေနသည့္ေယာဂီသည္မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္သတိရားေအာက္တြင္ရူမွတ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

အသိကင္းေနၿခင္းသည္စိတ္၏အေပၚယံၿဖစ္စဥ္မွ်သာၿဖစ္ၿပီး ဝိပႆနာဘာဝနာမဟုတ္ပါ။အဆင့္ၿမင့္သမာဓိ(စ်ာန္)သည္ သတိတရားၿမရန္အတြက္အထူးလိုအပ္ေသာအဆင့္တစ္ခုၿဖစ္သည္။
ဝိပႆနာဘာဝနာ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ သတိတရားၿမဲရန္ေလ့က်င္ပ်ိဳးေထာင္ၿခင္း(the cultivation of mindfulness or awareness)
ၿဖစ္သည္။သင္တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ဘာကိုမွ် မသိ၊မၾကားဘဲ အသိကင္းမဲ့ေနခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ဝိပႆနာဘာဝနာကိုပြားမ်ားေနၿခင္းမဟုတ္ပါ။

Misconception #3 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၃)
Meditation is a mysterious practice which cannot be understood
တရားအားထုတ္ၿခင္းကို နားမလည္နဳိင္သည့္ ဂႏၶာရီဆန္ဆန္က်င့္စဥ္အၿဖစ္လြဲမွားစြာလက္ခံၿခင္း

တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သိစိတ္မ်ား(levels of consciousness)
ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး၊သရုပ္ေဖာ္ေၿပာဆိုႏုိင္ရန္အတြက္အလြန္ခက္ခဲနက္နဲသည္။အခ်ိ့ဳေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုစကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပေၿပာဆိုရန္ခက္ခဲသည္ဆိုေသာ္လည္း
လံုးဝနားမလည္ႏုိင္ေသာကိစၥမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါ။စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပမူကို ေက်ာ္လြန္၍
နားလည္ႏုိင္စြမ္းၿဖစ္သည္။သင့္မည္ကဲ့သိုလမ္းေလွ်ာက္ရမည္ကိုနားလည္ေသာ္လည္း
သင့္၏နာဗ္ေၾကာမ်ားႏွင့္ၾကြက္သားမ်ားကမည္ကဲ့သိုလွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္ကို အစီစဥ္တက်အတိအက်ေဖာ္ၿပရန္အတြက္မၿဖစ္နဳိင္ပါ။ သိုေသာ္သင္လမ္းေကာင္းေကာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္သည္။

ထိုအတူ ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ့တရားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းၿဖင့္နားလည္ႏုိင္ပါသည္။စိတၱဇဆန္သည္ေဝါဟာရမ်ားၿဖင့္ေလ့လာသင္ယူရန္မၿဖစ္နဳိင္သည့္အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။လက္ေတြ ့ေလ့က်င့္ခံစားႏုိင္ပါသည္။

တရားဘာဝနာပြားမ်ားရုံၿဖင့္ၾကိဳတင္တြက္ဆခန့္မွန္းထားေသာရလဒ္မ်ား အလုိေလွ်ာက္ရရွိလိမ့္မည္ဟုေလွနံဓားထစ္မမွတ္သားသင့္ပါ။ ဘာဝနာလုပ္ငန္းသည္ လုပ္တုိင္းၿဖစ္သည့္ပံုေသနည္း(formula)လည္းမဟုတ္ပါ။ဘယ္တရားထုိင္ခ်ိန္၌(session)မွာဘာေတြၿဖစ္လာလိမ့္မည္ဆိုေသာၾကိဳတင္ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားမည္သည့္အခါမွ် မမွန္နဳိင္ပါ။ တရားထုိင္ခ်ိန္တိုင္း၌စံုစမ္းမူမ်ား(investigation)၊လက္ေတြ့စမ္းသပ္မူမ်ား(experiment)ႏွင့္စြန့္စားခန္းမ်ား(adventure)ၿဖစ္ေနလိမ့္မည္။ယခင္တရားအခ်ိန္မ်ားမွာရရွိခဲ့သည့္ခံစားခ်က္မ်ား၊သင္ခန့္မွန္းထားသည့္အတိုင္း
ရရွိခဲ့ပါကသင့္တရားအလုပ္တြင္တိုးတက္မူရွိေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္(indicator)ၿဖစ္သည္။ထုိေဖာ္ၿပခ်က္အရ သင္သည္ဘာဝနာပန္းတုိင္သို့သြားရာလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ေရာက္ရွိေနၿပီၿဖစ္သည္။

Misconception #4 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၄)
The purpose of meditation is to become a psychic superman
အဘိဥာဏ္ရ စူပါမန္းၿဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တရားအားထုတ္ၿခင္း
တရားအားထုတ္ၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သတိတရားစြဲၿမဲမူ၌တိုးတက္ရန္(To Develop Awareness)ၿဖစ္သည္။

မိမိစိတ္ဘာၿဖစ္ေနသည္ကိုေစာင့္ဖတ္ၿခင္းသည္လည္းအဓိကမဟုတ္ပါ။ေကာင္းကင္၌ပ်ံႏုိင္ၿခင္းသည္တရားအားထုတ္ၿခင္း၏ပန္းတိုင္မဟုတ္ပါ။ပန္းတိုင္အစစ္မွာ ကိေလသာတို့မွ
လြတ္ေၿမာက္ရန္ၿဖစ္သည္။အဘိဥာဏ္စြမ္းအားႏွင့္တရားအားထုတ္ၿခင္းတို့မွာအၿပန္အလွန္ခက္ခဲနက္နဲစြာစပ္ဆက္ေနၾကသည္။
တရားအားထုတ္ခါစေယာဂီမ်ားသည္အဘိဥာဏ္ကိစၥမ်ားကို ေတြးမိေကာင္း ေတြးမိေပလိမ့္မည္။အခ်ိဳ့ေသာေယာဂီမ်ားလြန္ခဲ့သည့္ဘဝေဟာင္းမ်ားကိုမွတ္မိေကာင္းမွတ္မိေပလိမ့္မည္။
ထိုကဲ့သို့မွတ္မိၿခင္းမ်ိဳးကိုေကာင္းစြာဖြံၿဖိဳးၿပီး စိတ္ခ်ရေသာအဘိဥာဏ္၏အစြမ္းဟုမေခၚဆိုႏုိင္ပါ။အလြန့္အလြန္ေရးပါေသာအရာအၿဖစ္လည္းမသတ္မွတ္သင့္ပါ။

ထုိအဘိဥာဏ္ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ၿငိကပ္တတ္ေသာတဏွာကို ၿဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာေၾကာင့္အားထုတ္ခါစေယာဂီမ်ားအတြက္
အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။လမ္းမွန္ေပၚမွလြင့္စင္သြားေအာင္ဖ်ားေယာင္းတတ္ေသာေထာင္ေခ်ာက္မ်ား (ဥပကၠိေလသာ ၁၁ပါး)
ၿဖစ္သည္။အဘိဥာဏ္ကိစၥကို အေလးမၿပဳမိေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္းသည္နည္းေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။အဘိဥာဏ္အစြမ္းမ်ားရသည္ၿဖစ္ေစ၊မရသည္ၿဖစ္ေစမည္မွ်မထူးၿခားပါ။

ေယာဂီ၏တရားထုိင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဘိဥာဏ္အစြမ္းမ်ားရရန္ သီးသန့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အားထုတ္ေကာင္းအားထုတ္ခဲ့မည္။ အဘိဥာဏ္အစြမ္းရရန္
အလြန္ပင္ခဲယဥ္းသည္။အလြန္အဆင့္ၿမင့္သည့္၊စ်ာန္ဆိုက္ေသာသမာဓိကို ေလ့က်င့္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿပီးသူ
(ကသိုဏ္၁၀ပါး၌ စတုတၳစ်ာန္ေရာက္ေအာင္ ဝသီေဘာ္၅တန္ၿဖင့္ကြ်မ္းက်င္စြာအားထုတ္နဳိင္သူ)သာ
အႏၱရာယ္နည္းပါးစြာ အလြန္ခက္ခဲေသာအဘိဥာဏ္အစြမ္းကိုရရွိရန္ ေလ့က်င့္နဳိင္သည္။ ေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားေၿခခြ်တ္ရန္ရည္ရြယ္၍
အဘိဥာဏ္အစြမ္းမ်ားရရန္ အားထုတ္သင့္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္မၿပတ္ အားထုတ္ရန္လုိအပ္သည္။ မိမိႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္သည္လုပ္ငန္းခြင္ကို(သတိတရားစြဲၿမဲရန္) ေဇာက္ခ်ၿပီး
ဥပကၠိေလသာ ၁၁ပါး တို့မွလြန္ေၿမာက္ေအာင္ၾကိဳးစားပါေလ။

Misconception #5 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၅)
Meditation is dangerous and a prudent person should avoid it
တရားအားထုတ္ၿခင္းအႏၱရာယ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ဆင္ၿခင္ေတြးေခၚတတ္သူမ်ားေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

အရာရာတိုင္း၌အႏၱရာယ္ရွိသည္။လမ္းၿဖစ္ကူးေနစဥ္ဘတ္စ္ကားဝင္တိုက္နဳိင္သည္။ေရခ်ိဳးေနစဥ္အတြင္းလည္ပင္းရုိးက်ိဳးနဳိင္သည္။တရားထိုင္ေနစဥ္အတြင္းသင့္၏အတိတ္မွမွတ္ဥာဏ္မ်ားအားလံုးေမ့ေပ်ာက္သြားနဳိင္သည္။

ၾကိဳးစားၿပီးေမ့ၿဖစ္ထားေသာေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္အတိတ္ကအၿဖစ္အပ်က္မ်ား တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ၿပန္လည္ေပၚလာနဳိင္သည္။

လံုးဝအႏၱရာယ္မရွိသည့္အရာဆိုတာမရွိနဳိင္ပါ။အရာရာတိုင္းသည္အႏၱရာယ္ရွိသည့္အတြက္အခ်ိန္ၿပည့္ေခါင္းမူးၿခံဳ၍ေနရမည္ဟုလည္းမဆိုလိုပါ။ စစ္မွန္ေသာရွင္သန္ရပ္တည္ၿခင္းမဟုတ္ပါ။
အသက္မေသခင္ဘဝဆံုးေနၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ဘယ္အႏၱရာယ္ႏွင့္ေတြဘို့ ဘယ္ေလာက္ၿဖစ္နဳိင္ေၿခမ်ားသည္။ဘယ္လုိအႏၱရာယ္မ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ႏုူိင္သည္။ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ေသာ္မည္သုိ့ရင္ဆုိင္ရမည္ဆိုတာၿပင္ဆင္ထားသင့္သည္။

လက္စြဲစာအုပ္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာထိုစိန္ေခၚမူမ်ားကိုေက်ာ္လႊားလြန္ေၿမာက္ရန္ၿဖစ္သည္။ ဝိပႆနာဘာဝနာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသတိတရားစြဲၿမဲမူတိုးတက္ရန္(develop awareness)ၿဖစ္သည္။

ဝိပႆနာဘာဝနာသည္အႏၱရယ္မရွိပါ။ဝိပႆနာဘာဝနာသည္အႏၱရယ္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားရန္အတြက္သာၿဖစ္သည္။သတိတရားလက္ကိုင္ထားၿခင္းၿဖင့္အႏၱရယ္မ်ားမွလံုၿခံဳေစသည္။တရားဘာဝနာကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္အားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္သိမ္ေမြ့စြာတၿဖည္းၿဖည္းတိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။ေၿဖးေၿဖးႏွင့္မွန္မွန္ေလ့က်င့္လွ်င္သင့္၏တရားအားထုတ္မွဳသည္ သဘာဝအတိုင္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။မည္သည့္အရာကိုမွ်အတင္းအၾကပ္အၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
အခ်ိန္ၿပည့္တရားစခန္းတြင္ကၽႊမ္းက်င္ေသာအရည္အၿခင္းရွိသည့္ကမၼဌာန္းဆရာေကာင္းႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားပါကအလြန္လွ်င္ၿမန္စြာတိုးတက္ေအာင္ၿမင္လာလိမ့္မည္။ လြယ္ရာကစၿပီးေၿဖးေၿဖးမွန္မွန္ေလ့က်င့္ပါကအားလံုးၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္လိမ့္မည္။

Misconception #6 လြဲမွားေသာအယူအဆ (၆)
Meditation is for saints and holy men, not for regular people
တရားအားထုတ္ၿခင္း ရဟန္းသံဃာမ်ားအတြက္သာၿဖစ္ၿပီး သာမာန္လူမ်ားႏွင့္မဆုိင္ပါ။

အေမရိကန္မွနာမည္ၾကီးရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ဘတ္စကက္ေဘာခ်န္ပီယံမ်ားကိုသာမာန္လူတုိ့ထက္စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားသူမ်ားအၿဖစ္ လက္ခံထားသကဲ့သို့ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္

ရိုေသၿမတ္နဳိးဖြယ္ရာဂုဏ္တုိ့ၿဖင့္ၿပည္စံုေသာေၾကာင့္ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ ကမၼဌာန္းတရားႏွင့္ဝိပႆနာဘာဝနာတို့ကို အားထုတ္ရမည္ဟုအာရွေဒသ၌ က်ယ္က်ယ္ၿပန့္ၿပန့္လက္ခံယူဆထားၾကသည္။
ထုိသူမ်ားသည္စြမ္းနဳိင္သူမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ရွားပါးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ၿမင့္ၿမတ္ေသာရေသ့၊ရဟန္းမ်ားအားလံုးနီးပါး တရားဘာဝနာပြားၾကသည္။ သိုေသာ္ထိုသူမ်ားသည္
ရေသ့၊ရဟန္းမ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္တရားအားထုတ္ၿခင္းမဟုတ္ၾကပါ။သံသယာေဘးကိုေၾကာက္ရႊံ ့၍ တရားဘာဝနာ၌ ေမြေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္သာရေသ့၊ရဟန္းမ်ားအၿဖစ္သတ္မွတ္ေခၚဆိုခံရၿခင္းၿဖစ္သည္။

တရားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းကသာ စင္ၾကယ္ၿမင့္ၿမတ္သူ အၿဖစ္သို့ေရာက္ေစၿခင္းၿဖစ္သည္။ ရေသ့၊ရဟန္းမၿဖစ္ခင္ကတည္းက တရားအားထုတ္ၾကသူမ်ားၿဖစ္သည္။

လံုးဝၿဖဴစင္သည့္သီလအက်င့္ရွိသူသာတရားအားထုတ္သင့္သည္ဟု ေယာဂီအမ်ားစုက လြဲမွားစြာနားလည္လက္ခံထားၾကသည္။ ထုိနည္းသည္ အလုပ္ၿဖစ္နုိင္ေသာနည္းတစ္ခုမဟုတ္ပါ။သီလၿမဲရန္အတြက္
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မူ(mental control) သည္အနိမ့္ဆံုးအေၿခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္သည္။ အေၿခခံ ၅ပါးသီလ(သို့) ၈ပါးသီလတုိ့ကို မေစာင့္စည္းနဳိင္၊
ၿဖဴစင္စြာမလုိက္နာႏုိင္လွ်င္သမာဓိထူေထာင္ရန္မၿဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဗုဒၶနည္းအရတရားဘာဝနာပြားမ်ားရန္သီလ၊သမာဓိ၊ပညာသည္ အေၿခခံအုပ္ၿမစ္ၿဖစ္သည္။ က်င့္စဥ္နက္ရွဳိင္းလာေလေလ
ထုိသိကၡာသံုးပါးမွာပို၍ဖြံၿဖိဳးလာေလေလၿဖစ္သည္။သိကၡာသံုးပါး(သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ)သည္ အၿပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္တစ္ခ်ိန္မွာတစ္ခုခ်င္းစီဖြံံ ့ၿဖိဳးရန္ေလ့က်င့္ၿခင္းထက္
တစ္ၿပိဳင္နက္ဖြံံ့ၿဖိဳးရန္ေလ့က်င့္ၿခင္းကပို၍မွန္ကန္သည္။သီလအက်င့္(လံုးဝ)ၿပည့္စံုေအာင္ၿမင္ေပါက္ေၿမာက္ေအာင္ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာေယာဂီေလာင္းသည္ မည္သည့္အခါမွမွ်
စတင္တရားအားထုတ္ၿဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ထုိေယာဂီေလာင္းသည္ ေရခ်ိဳးရန္အတြက္သမုဒၵရာၾကီးတစ္ခုလံုးၿငိမ္သက္လံုးဝၿငိမ္သက္သြားေအာင္ေစာင့္ေနသူႏွင့္တူသည္။

သီလအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ အေၿခခံအဆင့္သီလမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကခ်မွတ္ေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ဥပေဒ (rules and regulations )
ၿဖစ္သည္။သင့္ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒ(သို့)သင့္ေက်ာင္းစည္းကမ္း(သို့)သင့္ဖခင့္ခ်မွတ္ထားလုိက္နာရန္အခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။မည္သူကခ်မွတ္သည္ၿဖစ္ေစထိုဥပေဒ၊စည္းကမ္းတို့ကိုသိနားလည္ၿပီးလုိက္နာရန္ၿဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒ၊စည္းကမ္းတို့မွာရွင္းလင္းလြယ္ကူ၍ တိက်ၿပတ္သားၿပီး၊ စည္းကမ္းတစ္ခုခ်ိဳးေဖာက္တုိင္းတစ္ခ်က္အရုိက္ခံရလွ်င္ဆိုလွ်င္ခ်န္ပင္ဇီေမ်ာက္တစ္ေကာင္ပင္လိုက္နာလိမ့္သည္။ ထုိအေၿခခံအဆင့္သီလ၌
တရားဘာဝနာအားထုတ္ၿခင္းမလိုအပ္ပါ။ဥပေဒ၊စည္းကမ္းႏွင့္ ရိုက္မည့္ဒုတ္(အၿပစ္ဒဏ္)တုိ့သာလိုအပ္သည္။ဒုတိယအဆင့္သီလမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္သူ၊ ရုိက္မည့္ဒုတ္မရွိပဲအထက္ပါစည္းကမ္းအားလံုးကို
လိုလုိလားလားလုိက္နာၿခင္းၿဖစ္သည္။ထိုစည့္ကမ္းမ်ားကိုသင့္၏အဇၥ်တသႏၱာန္မွ သိစိတ္ၿဖင့္ေကာ၊မသိစိတ္ၿဖင့္ပါပင္ကိုယ္သေဘာအတိုင္းလက္ခံလုိက္နာၿခင္းၿဖစ္သည္။

စည္းကမ္းတစ္ခုခ်ိဳးေဖာက္တုိင္းလည္းသင့္ကိုယ္သင္အၿပစ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုအဆင့္သို့ေရာက္ရန္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳလိုအပ္သည္။

သင္ပရမ္းပတာလုပ္ကိုင္တတ္လွ်င္၊ သင္၏အသြင္အၿပင္အမူအရာမွာလည္းပရမ္းပတာၿဖစ္ေနလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္းၿမင့္မားလာၿခင္းသည္
စိတ္ပရမ္းပတာၿဖစ္မွဳကိုနည္းပါးေစသည္။

တတိယအဆင့္သီလကို ကိုယ္က်င့္တရား(ethics)လုိ ေခၚဆိုရမွာပါ။
အၿမင့္ဆံုးေသာအဆင့္ၿဖစ္ၿပီးလံုးဝကြာၿခားေသာအဆင့္တစ္ခုကိုေရာက္ရွိခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားမည္သည္အာဏာပိုင္(သို ့)ခိုင္းေစသူမွခ်မွတ္ေသာ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
မ်က္ေစ့ပိတ္၊နားပိတ္ကိုလုိက္နာၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ထိုအဆင့္၌ အေၿခအေန၊အခ်ိန္အခါႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အၿပဳအမူကိုကိုယ္တိုင္ေရႊးခ်ယ္နဳိင္စြမ္းရွိေနၿပီၿဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ဥာဏ္ရည္ၿမင့္မားစြာၿဖင့္အေၿခအေနအားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုး တံုု့ၿပန္မူတို့ကိုဖန္တီးနဳိင္ၿပဳမူနဳိင္ၿပီၿဖစ္သည္။ထုိအၿပင္
အတၱအက်ိဳးထက္အမ်ားအက်ိဳးကိုေပၚမွာအေၿခခံသည့္ဆံုးၿဖစ္ခ်က္ေတြကိုရဲဝံစြာခ်နဳိင္မည္ၿဖစ္သည္။အေၿခအေနတစ္ရပ္လံုး၏အေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကိုသိၿမင္နိဳင္စြမ္းရွိၿပီး
အတၱႏွင့္ပရကို ဟန္ညီညီထိန္းနဳိင္မည္ၿဖစ္သည္။

ေလာဘ၊ေဒါသႏွင့္ေမာဟတို့ကင္းလြတ္ၿပီး မိမိ၊သူတပါး အက်ိဳးမ်ားမည့္နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္သာ ေတြ ့ၾကံဳသမွ်ကိစၥတို့ကို
လြန္ေၿမာက္ေစလိမ့္မည္။ထိုကဲ့သို့ စိတ္ထားမ်ိဳးကို တရားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းၿဖင့္သာ ရရွိနိုင္သည္။မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးႏွင့္မွ် ထိုကဲ့သို့ၿမင့္မားမြန္ၿမတ္ေသာ
စိတ္ထားမ်ိဳးကိုမရရွိနိုင္ေပ။ၿပႆနာတိုင္းကိုရူေထာင့္တိုင္းမွအဆင္ေၿပေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္းသည္ေဘာလံုးမ်ားစြာကိုေလထဲ၌ေၿမာက္ကစားၿခင္းနွင့္ဆင္တူၿပီး
မည္သည့္ထူးခြ်န္ထက္ၿမက္မူကမစြမ္းနဳိင္ပါ။အၿမဲတန္းအတြက္အလြန္ပင္ပန္းေသာကိစၥရပ္လည္းၿဖစ္သည္။တရားဘာဝနာအားထုတ္ၿခင္းမွရရွိသည့္ အဆင့္ၿမင့္သမာဓိကသာ
အမွားအယြင္းမရွိၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္နဳိင္သည္။


Misconception #7 လြဲမွားေသာအယူအဆ (၇)
Meditation is running away from reality
တရားအားထုတ္ၿခင္းအမွန္တရားမ်ားမွထြက္ေၿပးၿခင္း
တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္အမွန္တရားႏွင့္ရင္ဆုိင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္လည္းဘဝ၏နာၾကည္းဖြယ္ရာမ်ားမွမလြတ္ေၿမာက္သြားပါ။

ဘဝကိုနက္ရွုိင္းစြာနားလည္ႏုိင္ၿပီး အမွန္တရားကိုရဲရဲရင္ဆိုင္နိဳင္ေသာခြန္အားကို ရရွိနိုင္သည္။

ဝိပႆနာဘာဝနာသည္သင္ၿမင္ေတြ ့သည္အတိုင္း ဘဝကိုလက္ေတြ ့က်က် (ဓမၼဓိဌာန္က်က်) ေတြ့ၾကံဳခံစားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုၿဖစ္သည္။

ထင္ေယာင္ထင္မွားမူမ်ားကိုေမာင္းထုတ္နဳိင္ၿပီးသင္ကိုသင္မသိမသာလိမ္ညာေနမူမ်ားမွလြတ္ေၿမာက္ေစနဳိင္သည္။အရွိကိုအရွိအတိုင္း၊ (သဘာဝကို သဘာဝအတိုင္း၊ မၿမဲမူကို အၿမဲသည့္အတိုင္း)
သင္ကုိသင္ အမွန္အတိုင္း ေတြ ့ၿမင္ေစသည္။ သင္၏အားနည္းေပ်ာ့ညံ့မူမ်ားကို အရင္းခံကာ သင့္ကိုယ္သင္
ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားမူဝဲၾသဃ(wheel of illusion)ထဲက မလြတ္ေၿမာက္ေအာင္ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္။
ဝိပႆနာဘာဝနာသည္ သင္၏ၿပႆနာမ်ားကိုဖံုးကြယ္ေမ့ေပ်ာက္ေအာင္မစြမ္းေဆာင္နဳိင္ပါ။

သင္ကုိသင္အမွန္အတိုင္း အတိအက် ေတြ ့ၿမင္နဳိင္ေအာင္သာေလ့က်င့္ယူၿခင္းၿဖစ္သည္။

အရွိကိုအရွိအတိုင္းလံုးဝ ရူၿမင္လက္ခံႏုိင္မွသာ တိုးတက္ေသာ ေေၿပာင္းလဲမူကိုသင္ကိုယ္တိုင္ၿပဳလုပ္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

Misconception #8 လြဲမွားေသာအယူအဆ (၈)
Meditation is a great way to get high
တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္ ဘဝၿမင့္မ်ားရန္အတြက္ေကာင္းဆံုးလမ္း

တစ္ခါတစ္ရံ တရားအားထုတ္ၿခင္း ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာပီတီသုခၿပည့္ဝေသာခ်မ္းသာသည့္ခံစားမူမ်ားရရွိနဳိင္ပါသည္။ ထိုခံစားမူမ်ားသည္တရားအားထုတ္ၿခင္း၏ပန္းတိုင္မဟုတ္သလိုအၿမဲတန္းလည္းမရရွိနိုင္ပါ။ သမာဓိထူေထာင္ရန္၊သတိတရားၿမဲရန္စေသာမွန္ကန္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားၿဖင့္အားမထုတ္ဘဲ
ထိုခ်မ္းသာသုခကိုေတာင့္တ၍တရားဘာဝနာကိုအားထုတ္ပါက ပို၍ပင္ထိုခံစားမူမ်ားကိုရရွိရန္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

စိတ္တင္းက်ပ္မူမ်ားမွေၿပေလ်ာ့ၿခင္းၿဖင့္အနားယူအပန္ေၿပမူမ်ိဳးၿဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုအနားယူအပန္ေၿပမူမွတဆင့္ပီတိသုခမ်ားရရွိႏုိင္သည္။

တရားအားထုတ္ၿခင္းမွပီတိသုခကိုလိုက္လံရွာေဖြေနၿခင္းေၾကာင့္မြန္းၾကပ္ေသာစိတ္ထားမ်ဳိးၿဖစ္ေပၚလာကာဘာဝနာ၏ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကိုပ်က္စီးေစသည္။

ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ခ်မ္းသာသုခတို့သည္မေတာင့္တသည္အခိုက္အတန့္၌သာလြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္သည္။ထုိပီတိသုခသည္ပန္းတိုင္မဟုတ္၊တစ္ခါတစ္ရံမွရေလ့ရွိေသာ
တရားအားထုတ္ၿခင္း၏ေဘးထြက္ပစၥည္းမွ်သာၿဖစ္သည္။အခ်ိန္ၾကာၾကာေနစဥ္ရက္ဆက္တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ခ်မ္းသာသုခတို့မၾကာခဏရရွိႏုိင္သည္။
ထိုပီတိသုခအေၾကာင္းကို အဆင့္ၿမင့္ေယာဂီမ်ားထံမွ တေလသံတည္း (ၿငင္းခ်က္မရွိ)ၾကားႏုိင္သည္။

Misconception #9 လြဲမွားေသာနားလည္မူ (၉)
Meditation is selfish
တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္ တကုိယ္ေကာင္းဆန္၊အတၱၾကီးၿခင္းၿဖစ္သည္။

တရားအားထုတ္သည့္ေယာဂီမ်ားကိုတကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ၊ အတၱၾကီးသူမ်ားအၿဖစ္ သတ္မွတ္တတ္ၾကသည္။ကူရွင္ေပၚ၌ၿငိမ္သက္စြာထုိင္ၿပီးတရားအားထုတ္ေနသည့္ေယာဂီမ်ားသည္
ေသြးလွဴရန္ေဆးရုံသို့သြားေနသူမ်ားလည္းမဟုတ္ပါ၊သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ဒုကၡသည္မ်ားကိုအကူအညီေပးရန္အလုပ္ရွဳပ္ေနသူမ်ားလည္းမဟုတ္ၾကပါ။ ဘာေၾကာင့္တရားအားထုတ္ေနသနည္း?

ေယာဂီ၏ဆႏၵကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ဘာေၾကာင့္ ေယာဂီတစ္ေယာက္ တရားအားထုတ္ေနသနည္း?။ ထုိေယာဂီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာကိေလသာတရားမ်ားၿဖစ္သည့္ ေဒါသ၊ေလာဘႏွင့္ေမာဟတို့ကို
မိမိစိတ္အစဥ္မွေမာင္းထုပ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကိေလသာတရားကို အၿပီးသတ္ ေမာင္းထုပ္ရန္ အဖန္တလဲလဲၾကိဳးစားေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

ထိုကိေလသာတရားမ်ားသည္အၿခားသူမ်ားေပၚတြင္ထားရွိရမည့္ၿဗဟၼာစိုရ္(ေမတၱာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာ)တရားမ်ားမၿဖစ္ေပၚေအာင္ေႏွာက္ယွက္ပိတ္ပင္တတ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
ထိုကိေလသာတရားမ်ားကို အၿပီးတိုင္မပယ္ရွားႏုိင္သ၍ ေယာဂီတစ္ေယာက္ၿပဳလုပ္သည့္အမ်ားေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကိစၥမ်ားသည္ (သံသရာအတြက္)
မိမိေကာင္းစားေရးႏွင့္ မိမိ အတၱ၏အဆြယ္အပြားမွ်သာၿဖစ္သည္။ "ကူညီမူ" ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္တတ္ၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္(သို့) မိမိကိုယ္ကို
ထိခိုက္နစ္နာေစၿခင္းသည္ အလြဲမွားဆံုးကစားပြဲၿဖစ္သည္။ အဆင့္ၿမင့္ေယာဂီတစ္ေယာက္၏ဘဝကိုဆန္းစစ္လွ်င္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္
ကုိယ့္အက်ိဳးစြန့္လႊတ္ရမည့္ လူမူေရးပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေလ့မရွိသည္ကိုေတြ ့ရွိနုိင္သည္။

အမွန္မွာကြ်န္ပ္တို့သည္ကြ်န္ပ္တို့ထင္တာထက္ပို၍အတၱၾကီးၾကသည္။ အကန့္အသတ္မရွိလြတ္လပ္ခြင့္ရခဲ့လွ်င္အတၱသည္ အႏွစ္သာရရွိေသာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို
ေၿမာင္းထဲသို့ေရာက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္သည္။တရားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းၿဖင့္ကြ်န္ပ္တုိ့သည္ မိမိအတၱ၏ခိုင္းေစမူမ်ား ႏွင့္ နုးညံေသာလွည့္ၿဖားမူမ်ားကိုထင္ရွားေအာင္
သတိထားလိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။ထိုအခါမွသာအမွန္တကယ္အတၱကင္းစင္လိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။မိမိ၏အတၱကိုသန့္စင္ေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္းသည္အတၱၾကီးသည္အလုပ္မဟုတ္ပါ။


Misconception #10 လြဲမွားေသာနားလည္မူ (၁၀)
When you meditate, you sit around thinking lofty thoughts
တရားအားထုတ္ၿခင္း ထိုင္၍စဥ္းစားေတြးေခၚေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
တရားေဘာကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ရႈျခင္း နည္းမ်ားစြာရရွိပါသည္။ ထိုနည္းမ်ားသည္ ဝိပႆနာဘာဝနာမဟုတ္ပါ။

ဝိပႆနာသည္ သတိတရားၿမဲေအာင္ေလ့က်င့္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အရွိအတိုင္းသိေအာင္လုပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဝိပႆနာဘာဝနာ ရုိးရွင္းသည့္က်င့္စဥ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။ ႏွစ္သက္မူ၊မနွစ္သက္မႏွင့္အေတြးပံုရိပ္တို့မပါဝင္ေသာ
ကိုယ္ေတြ့တိုက္ရုိက္ရူပြားမူၿဖစ္သည္။ ဘဝ၏ ခဏတုိင္း၊ ခဏတုိင္းကိုအရွိအတိုင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ(ယထာဘူတက်)စြာေတြၿမင္ေအာင္အားထုတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

Misconception #11 လြဲမွားေသာနားလည္မူ (၁၁)
A couple of weeks of meditation and all my problems will go away
ႏွစ္ပတ္၊၁လ တရားစခန္းဝင္ရုံၿဖင့္ ၿပႆနာအားလံုးအဆင္ေၿပသြားလိမ့္မည္။

တရားအားဘာဝနာသည္အခါတည္း၊ခ်က္ခ်င္း၊အၿပီးေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ " အံုဖြ"မန္းေဆးတစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ေၿပာင္းလဲမူကိုခ်က္ခ်င္းေတြ ့ေကာင္းေတြ ့ပါလိမ့္မည္။

အႏွစ္သာရရွိသည့္အက်ိဳးရလာဒ္ေကာင္းကိုေတာ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွရွိႏုိင္လိမ့္မည္။ကြ်န္ပ္တို့၏စၾကာဝ႒ာၾကီးကို ဤကဲသို့ခက္ခဲမူမ်ားၿဖင့္
ဖြဲ့စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ တစ္ေန့တစ္ညႏွင့္ရရွိနိုင္ေသာအရာသည္ဘာမွ်တန္ဘိုးရွိမည္မဟုတ္။ တရားအားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ခက္ခဲလမ့္မည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စည္းကမ္းေကာင္းေကာင္းႏွင့္ စနစ္တက်အနစ္နာခံေလ့က်င့္ရသည့္ က်င့္စဥ္ၿဖစ္သည္။တရားထိုင္တိုင္းရလာဒ္ေကာင္းေတြရရွိနိုင္သည္။

အခ်ိဳ့ေသာရလာဒ္မ်ားသည္ေဖာ္ၿပၿခင္းငွာမစြမ္းႏုိင္ေအာင္သိမ့္ေမြ ့နက္နဲၾကသည္။ ထိုရလာဒ္မ်ားသည္စိတ္၏အနက္ရွဳိ္င္းဆံုးေနရာ၌တည္ရွိေနၿပီး အခ်ိန္အတန္ၾကာမွာထြက္ေပၚလာသည္။
ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ သိသာထင္ရွားေသာေၿပာင္းလဲမူရလာဒ္ကို တရားထုိင္တိုင္း တစ္စိုက္မတ္မတ္လိုက္လံရွာေဖြေနခဲ့လွ်င္ ထိုေယာဂီသည္
သိမ့္ေမြ ့ နက္နဲေသာတုိးတက္ေၿပာင္းလဲမူကိုလက္လြက္ဆံုးရွုံးလိမ့္မည္။ ထုိအခါ သူမွာမည္သည့္ေၿပာင္းလဲမူ၊တိုးတက္မူမွ်မရရွိပါဆိုၿပီး
စိတ္ခြန္အားေတြေလ်ာ့က်လာၿပီးလက္ေၿမာက္အရွဳံေပးမွာေသခ်ာသည္။သည္းခံၿခင္း(ခႏၱီပါရမီ)သည္ အဓိကက်သည္။ တရားအားထုတ္ၿခင္းမွဘာကိုမွ်သင္ခန္းစာအၿဖစ္မရရင္ေတာင္မွ
သည္းခံၿခင္းသေဘာကိုသင္ယူၿပီးၿဖစ္မွာေသခ်ာသည္။ သည္းခံၿခင္း ဘဝအတြက္ အဖိုးတန္ဆံုးေသာသင္ခန္းစာၿဖစ္သည္။

Credti: ဓမၼနဒီ

No comments: