Thursday, August 9, 2018

အုန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးနည္း(Coconut Cultivation)

၁။ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္ ေအာက္ေရျပင္ႏွင့္ နီးေသာေနရာတြင္ ေပါက္ေရာက္နိုင္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ အေျမာက္အမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္။

ျမန္မာအမည္ - အုန္း

အဂၤလိပ္အမည္ - COCONUT

႐ုကၡေဗဒအမည္ - Cocos nucifera

မ်ိဳးရင္းအမည္ - PALMACEAE

၂။ မူရင္းေဒသ - အပူပိုင္းေဒသ

၃။ အုန္းမ်ိဳးမ်ား

သက္တမ္းကိုလိုက္၍သုံးမ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။

(က) အျမင့္မ်ိဳး(အုန္းထရံ)

(ခ) အပုမ်ိဳး(ဝက္မလြတ္)

(ဂ) လိေမၼာ္ေရာင္မ်ိဳး(ေတာ္ဝင္အုန္း၊ အုန္းပနီ)

၄။ ေရေျမရာသီဥတု

အသင့္ေတာ္ဆုံးေျမသည္ ေျမဆီေပါမ်ားလ်က္ ေရအလြယ္တကူစိမ့္ဝင္နိုင္ၿပီး ေရေငြ႕ထိန္းအားရွိေသာ ႏုန္းတင္ေျမႏု၊ သဲ ႏုန္းေျမမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြက္ အုန္းပင္သည္ ေရအလြန္ႀကိဳက္ေသာအပင္ျဖစ္၍ ေႏြရာသီ၌ ေအာက္ခံေရနီးလၽွင္ (သို႔) ေရအလြယ္တကူ ေပးသြင္းနိုင္ေသာေနရာျဖစ္လၽွင္ အလြန္ေစးေသာေျမႏွင့္ ေက်ာက္စရစ္ဆန္ေသာ ေျမမ်ိဳးမွလြဲ၍ က်န္ေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္သည္။ အပင္ေၿခ ေရဝပ္ျခင္းကို လုံးဝမႏွစ္သက္ပါ။ အနည္းဆုံး အပူခ်ိန္ ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၃၀ - ၇၀ လက္မရြာသြန္းလၽွင္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

၅။ အုန္းမ်ိဳးေရြးခ်ယ္နည္း

အုန္းပင္သည္ ႏွစ္ရွည္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစေကာင္း၍ အေႏွာင္းေသခ်ာေစရန္ မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ပ်ိဳး ေထာင္ျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ အုန္းမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ရွိပါသည္။

၁။ အုပ္စုလိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

၂။ အမိမ်ိဳးပင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

၃။ မ်ိဳးအုန္းသီးေရြးခ်ယ္ျခင္း

၄။ ပ်ိဳးအုန္းပင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

၆။ ေျမျပင္ျခင္း

အုန္းပင္မစိုက္မီ ဇန္နာဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ ေတာခုတ္၍ မတ္လတြင္ မီးရွို႔ကၽြန္းေခြရပါသည္။ ဧၿပီလတြင္ ၿခံကာ၍ အကြက္ခ်ျခင္း၊ က်င္းတူးျခင္းကို ၃၀ × ၃၀ ေပ အကြာအေဝးထား၍  မစိုက္မီ တစ္လႀကိဳတင္၍ ၃ေပပတ္လည္က်င္းကို တူးထားရပါမည္။ ေမလတြင္ က်င္းအတြင္းသို႔ အေပၚယံေျမလႊာ၊ သစ္ရြက္ေဆြး၊ ႏြားေခ်းေဆြး ႏွင့္ ၿခံမီးရွို႔၍ရေသာ ျပာမ်ားကို ျပန္ဖို႔ေပးရပါမည္။

၇။ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

အုန္းသီးကို သဲတစ္ဝက္ခန္႔ေရာထားေသာ ပ်ိဳးေဘာင္ေပၚမွာ အလ်ားလိုက္လွဲ၍ အညႇာဘက္ကို ေထာင္ၿပီးျမဳပ္၍ ပ်ိဳးေထာင္ရပါသည္။ သဲလႊာတြင္ စနစ္တက် ျမဳပ္၍ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ သဲလႊာကို ေျခာက္လက္ မထူေအာင္ခင္း၍ မ်ိဳးအုန္းပင္ကို ပင္ၾကားတန္းၾကား ၉ × ၁၈ လက္မစီ တန္းခ်ၿပီး သဲကို ေလးလက္မ ထပ္ထည့္ေပးရ မည္။ ပ်ိဳးပင္ကို အစိုဓာတ္မျပတ္ေစရန္ ေရမွန္မွန္ေလာင္းေပးျခင္း၊ လိုအပ္လၽွင္ အရိပ္ေပးျခင္း၊ အစိုဓာတ္ဆုံးရွုံးမွု နည္းပါးေစရန္ အတန္းၾကားတြင္ ေကာက္ရိုးဖုံးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၈။ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ပ်ိဳးသက္ တစ္ႏွစ္သားရွိလၽွင္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လတို႔တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးရပါ မည္။ စိုက္ခ်ိန္တြင္ ပ်ိဳးပင္သည္ အရင္းတုတ္၍ သန္စြမ္းလၽွက္ အရြက္ဖားၿပီး ပ်ိဳးပင္၏ အလက္ရင္းမ်ား၌ အရြက္ကြဲစ ျပဳေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိရပါမည္။

စိုက္ေသာအခါ က်င္းအလယ္တည့္တည့္၌ ပ်ိဳးပင္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာထား၍ တြဲလ်က္ရွိေသာ ပ်ိဳးအုန္းသီး ၏ အေပၚလႊာကို သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ေဖာ္၍ စိုက္ရပါမည္။ မစိုက္မီ အျမစ္မ်ားကို ဓားျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ေခါင္းတုံးရိတ္ေပးရပါသည္။ အပင္ရွည္ပါက ငုတ္စိုက္၍ ခ်ည္ထားရပါမည္။

၉။ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း

မိုးဦးက်စ ဇြန္လတြင္ ေျမၾသဇာ အၿပီးေကၽြးရပါသည္။ မီးဖိုျပာ၊ ႏွမ္းဖတ္ ပုတ္ရည္၊ ႏြားေခ်းေဆြး စသည္တို႔ ထည့္ေပးနိုင္သည္။

၁၀။တစ္ဧကအပင္ေရ

၃၀×၃၀ ေပ စိုက္လၽွင္ တစ္ဧက ဝင္ဆံ့ပင္ေရ ၄၈ ပင္။

၁၁။ ေရသြင္းျခင္း

ေျမာင္းသြယ္၍ ပင္ေျခရင္းဝိုင္းေပးေသာ ေရသြင္းနည္းသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ အုန္း၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ ေႏြရာသီမွာ ေရလုံေလာက္ေအာင္ေပးနိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ အပင္ျပဳစုျခင္း

မိုးရာသီ၌ အပင္တန္းၾကား ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ထယ္ထိုးျခင္း၊ အုန္းပင္ရင္းတြင္ အပိုင္းလိုက္ ေပါင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးျခင္း၊ ေျမနိမ့္ေသာၿခံမ်ား ေရမဝပ္ေစရန္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁၃။ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ား

၁။ အပင္ငယ္စဥ္ ျခ၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ ႂကြက္မ်ား က်ေရာက္တတ္သည္။

၂။ အပင္ႀကီးလာလၽွင္ ရြက္စားပိုး၊ ျခယံ၊ ပိုးႀကံ့ေကာင္မ်ား က်ေရာက္သည္။

ေရာဂါမ်ား

အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ၊ အညႊန္႔ညိဳးေရာဂါမ်ား က်ေရာက္သည္။

၁၄။ အထြက္ႏွုန္း

အျမင့္မ်ိဳးသည္ အပင္သက္တမ္း ၇-၁၀ ႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အပုမ်ိဳးသည္ ၃-၅ ႏွစ္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ လိေမၼာ္ ေရာင္မ်ိဳးသည္ ၅-၇ ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း စတင္သီးပါသည္။ စတင္ သီးေသာႏွစ္တြင္ တစ္ပင္လၽွင္ ငါးလုံး၊ အသီးမွန္ သြားေသာႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ပင္မွ အလုံး ၅၀ ႏွုန္း သီးပါသည္။ တစ္ဧကလၽွင္ ပ်မ္းမၽွ အလုံး ၂၅၀၀ ထြက္ရွိပါ သည္။
Source - သစ္သီးဝလံစိုက္ပ်ိဳးနည္း

No comments: