Thursday, March 15, 2012

မ်ဳိးဆက္ပ်ံ႕ပြားျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

(PICHAYANUND CHINDAHPORN ေရးသားေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မ်ဳိးဆက္ပ်ံ႕ပြားျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိသမီး အခြင့္အေရးညီလာခံတြင္ ထိုင္းအမ်ဳိးသမီးပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ မ်ဳိးဆက္ပ်ံ႕ပြားျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါးကို ခ်ဳိးလင္းျပာပရိတ္သတ္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပပါသည္။)

ကိုယ္ဝန္ယူရမည္၊ မယူရမည္ စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီး အေယာက္တိုင္းသည္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚစဥ္းစားမႈမ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ၾကပါ၏ေလာ။ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကာမစပ္ယွက္မႈ၏ ျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနေပသေလာ။ ဒီေမးခြန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ အတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ "မ်ဳိးဆက္ပ်ံ႕ပြားျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ညီလာခံ" ၌ အဓိကေဆြးေႏြး ျငင္းခုံၾကေပသည္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အိတ္(စ္) ေရာဂါ၊ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းပတမ္း ဆက္ဆံေနၾကျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္၊

"အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ အိမ္ေထာင္သားေမြးလုပ္ရတယ္ဆိုတာ သူ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ တစ္ခ်က္ထဲတင္ မကေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လိုက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲ ကို ဝင္ေရာက္လိုက္တာပါပဲ" ဟု မဟိေဒါ(လ္) တကၠသိုလ္မွ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ပညာရွင္ တြဲဖက္ပါေမာကၡ "ကရစ္တာယာအခ်ာဟနစ္ကူး" ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပ်ံ႕ပြားေရး အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သံဝါသျပဳမႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ ၾကည့္ပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မတူမတန္ဟု သေဘာထားေနသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရေပမည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ "သံဝါသျပဳမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရမႈ၊ အိတ္စ္ေရာဂါ၊ အၾကမ္းဖက္ခံ၇ျခင္း၊ ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ ျဖစ္ျခင္း" ဟူသည့္ သုေတသနစာတမ္း တစ္ေစာင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္၊

တြဲဖက္ပါေမာကၡ ကရစ္တာယာသည္ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနမွ "ကႏုတ္ဝမ္တာရာဝမ္" ႏွင့္အတူတြဲၿပီၤး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လိင္မႈကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္၊ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပ်႕ံပြားေရး အခြင့္အေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ အသစ္မ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာဆိုေနခဲ့သည္။

ကရစ္တာယာႏွင့္ ကႏုတ္ဝမ္တို႔သည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ၊ အိတ္စ္ေရာဂါ၊ လိင္တူဆက္ဆံမႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို သုေတသနျပဳၿပီး "အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္" ရရွိေစရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ "အမ်ဳးိသမီးေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးရွိမွ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ ဘဝမ်ဳိးက လြတ္ႏိုင္မွာပါ" ဟု ကရစ္တာယာက ေျပာခဲ့သည္၊ သူျပဳစုေနသည့္ သုေတသနသည္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အတြင္း ဖခင္ မ်ား ေနရာရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ရိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကို ေဇာင္းေပးထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ိအျပင္ သံဝါသျပဳမႈကိစၥ အေပၚတြင္လည္း မိန္းမတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရးရရွိသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္၊

သံဝါသျပဳမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသင့္သည္ဟု တင္ျပထားေပသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ မလိုခ်င္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရရွိလာပါက ဖ်က္ခ်ခြင့္ ကိစၥကို ထိုအမ်ဳိးသမီးတစ္ ေယာက္၏ စိတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရွိေစသင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္။ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္ လုပ္ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အိတ္စ္ေရာဂါ ဖန္တီးေပးေနသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသင့္ေပ သည္။ ထို႔အတူ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း သူတို႔၏ဆႏၵအတိုင္း ခြင့္ျပဳသင့္ေပသည္။

စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အိတ္စ္ေရာဂါ မျဖစ္ေစရန္ တစ္အိမ္ေထာင္စနစ္က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ ဟူသည့္အခ်က္ပင္။ အိတ္စ္ေရာဂါသည္ ကြန္ဒုံးအေပၚ အဓိက မူမတည္ေပ။ ကြန္ဒုံးမသုံးဘဲ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သုံးပါက အိတ္စ္ေရာဂါ မျဖစ္ႏုင္ေပ။ Safe Sex ဟူေသာ "လုံျခဳံသည့္သံဝါသ ျပဳမႈသည္ အိတ္စ္ေရာဂါႏွင့္ ကာလသားေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ဒုံးသုံးပါ" ဟု ေျပာျခင္းထက္ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သုံးပါဟု ပို၍ေဆာ္ၾသသင့္ေပသည္။

စိတ္ဆႏၵအရ သံဝါသျပဳျခင္း ကိစၥမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳမူသင့္ေပသည္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္ရရွိလာပါက ကိုယ္ဝန္ယူျခင္း မယူျခင္းကစၥအတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အခြင့္ေရးတစ္ရပ္ ရရွိေနၾကပါသေလာ။ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သုတ္ပုိးမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ပို႔လႊတ္ခြင့္ ရွိျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေပ။ ေယာက်္ားမ်ား စိတ္ဆႏၵရွိတိုင္း သံဝါသအျပဳခံေနရသည္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား စိတ္ပ်က္စျပဳေနၾကၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ နားလည္မႈ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

"မ်ဳိးဆက္ပ်ံ႕ပြားေရး ကိစၥေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးဟာ မယားျဖစ္မႈႏွင့္ မိခင္ျဖစ္မႈ ႏွစ္ခုလုံး အက်ဳံးဝင္တဲ့ အတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ ျဖတ္ခြင့္ ရွိသင့္ပါတယ္။ က်မတို႔တစ္ေယာက္ခ်င္း အဲဒီလိုမလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ တစ္ျခားလူေတြကို ဘာမွလမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး" ဟု ကရစ္တာယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရွးရိုးထိုင္း အယူအဆသည္ ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ ခြင့္ ေပးထားျခင္း မရွိေပ။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္အထိ ကေလးဖ်က္ခ်သည့္ ကိစၥမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဂ်ာမန္ဥပေဒကို ကိုးကားၿပီး တရားမဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ထိုင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး ကိုယ္ဝန္ရလာသည့္တိုင္ ကေလးဖ်က္ခ်ခြင့္ မရဘဲ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ စိတ္ဆႏၵအရ သံဝါသျပဳခ်င္သည့္တိုင္ ကိုယ္ဝန္ရမွာစိုးသည့္အတြက္ သံဝါသမျပဳရဲေအာင္ ျပဌာန္းထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒသည္ အေနာက္တိုင္းဥပေဒကို ေမြးစားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ "အေနာက္တိုင္းသားေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြကို ယဥ္ေက်းမႈဖန္တီးေပးသူေတြလို႔ သုံးသပ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ခရစ္ယာန္ဝါဒ အေတြးအေခၚပဲေပါ့" ဟု ကရစ္တာယာက ေျပာခဲ့သည္။

ကရစ္တာယာ၏ သုေတသနထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ သံဝါသျပဳမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ကေလးရရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာျပင္ပတြင္ ကေလးအသက္မရွင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ သံဝါသျပဳျခင္းသည္ သူတို႔၏စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ကေလးယူျခင္း၊ မယူျခင္းအေပၚ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိသင့္ေပသည္။ ေယာက်္ားအေပၚ ကိုးကြယ္အေလးေပးျခင္းေၾကာင့္ HIV ႏွင့္ အိတ္စ္ေရာဂါျဖစ္ေစ သည္ဟု ကရစ္တာယာက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ "လုံျခံဳသည့္သံဝါသျပဳမႈ" ေၾကာင့္ HIV ေရာဂါကို ကာကြယ္ ႏိုင္ေပသည္။ ထိုအခါ ကြန္ဒုံးသုံးစရာလိုမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ေယာက်္ားထံမွ သုတ္ပိုးသည္ အမ်ဳိးသမီး၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲေရာက္လာၿပီး ကိုယ္ဝန္ရလာသည့္အခါ ကိုယ္ဝန္မလိုခ်င္လွ်င္ ဖ်က္ခ်ခြင့္မ်ဳိးေတာ့ ေပးသင့္ေပသည္။

ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ ေယာက်္ားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသည့္ နည္းတူ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အျခားအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ တြဲဖက္ပါေမာကၡ " ေဒါက္တာနာလေပၚ(န္)ဟာဝႏြန္" က အမ်ဳိးသမီးခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံမႈအေပၚ သူေတသနျပဳေနေပသည္။ "အခုလိုေတာင္းဆိုလာၾကတဲ့အတြက္ ထိုင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဘယ္လိုရိုက္ခတ္လာႏိုင္သလဲ။ ဘာေၾကာင့္ဒီလို ျဖစ္လာရတာလဲဆိုတာကို က်မတို႔ ေလ့လာရပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးၿပီးေရာဆိုၿပီး မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ထားလို႔ မရပါဘူး။ ကေလးဖ်က္ခ်တဲ့ ကိစၥကိုလည္း က်မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာရမွာပါ" ဟု ေဒါက္တာနာလေပၚ(န္)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေမြးဖြားရေသးသည့္ သေႏၶသားအခြင့္အေရး ကိစၥကို ဂရုတစိုက္ေလ့လာၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ကိုယ္ခႏၶာအရေရာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ ရေပမည္။ ကေလးဖ်က္ခ်မႈ၊ အိတ္စ္ေရာဂါ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံမႈ စသည့္ကိစၥမ်ားကို သီးျခားတက႑စီ ေလ့လာသုံးသပ္သင့္ေပသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ဘဝအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသင့္ၿပီး သူတို႔၏ကိုယ္ခႏၶာကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ မလိုေပ။ "မိန္းမေတြဟာ ေယာက်္ားေတြရဲ့ ေနာက္လိုက္လို႔ဘဲ သတ္မွတ္ေနၾကတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာေတာင္မွ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း မလုပ္ႏုိင္ၾကဘူး။ သံဝါသျပဳတာမွာလည္း သူတို႔ရဲ့ ဆႏၵအတိုင္း လုပ္လို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။" ဟုသမၼာဆတ္ တကၠသိုလ္မွ " ေဒါက္တာ ခ်ာလီဒါေပၚ(န္)ေဆာ္ဆမ္ပန္း" က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ဆက္ဆံေနၾက တယ္ေလ။ မလိုခ်င္လဲရလာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ကိုက်ေတာ့ ဖ်က္ခ်ခြင့္ မရျပန္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးအိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ သံဝါသျပဳျပန္ေတာ့ လမ္းေပၚက မိန္းမလို႔ ကင္ပြန္းတပ္ၾကျပန္ေရာ" ဟု ေဒါက္တာခ်ာလီဒါေပၚ(န္)က ဆက္ေျပာျပ သည္။

တြဲဖက္ပါေမာကၡ ကရစ္တာယာ၏အဆိုအရ ကေလးဖ်က္ခ်ခြင့္ မရေသးေၾကာင္း သိရေပသည္။ လူအမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားရရန္ အဆိုမျပဳၾကဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မ်က္ႏွာလြဲခတ္ပစ္ လုပ္ေနၾကေပသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းတူ ျဖစ္ေနသည္ဟု ပါေမာကၡကရစ္တာယာက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ကေလးဖ်က္ခ်ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ HIV ႏွင့္ အိတ္စ္ေရာဂါကို ႀကိဳေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ေနေပေတာ့သည္။

ခ်ိဳးလင္းျပာ - မ်ဳိးဆက္ပ်ံ႕ပြားျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

No comments: