Wednesday, January 20, 2016

ေျပာင္းလဲလာသည့္ ရာသီဥတုကို ရင္ဆုိင္ရန္ ေျပာင္းလဲရမည့္ လူေနမႈအေလ့အက်င့္မ်ား
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု အစည္းအေဝးတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေရးရာ၌ ပထမဆုံး သမုိင္းဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရိွခဲ့သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ကမၻာ့ေလထု၏ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ကုိ ၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ (၃ ဒသမ ၆ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) ထက္ ပိုမတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ၾကမည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ၁ ဒသမ ၅ ဒီဂရီထက္ ပိုမတက္ေအာင္အား ထုတ္ၾကဖို႔လည္း ဆႏၵျပဳၾကသည္။
ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကမၻာ့ ေလထုအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနေသာကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ အဓိက ျဖစ္သည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရမည္။ ကမၻာ့မ်က္ႏွာျပင္မွ ျပန္ကန္ထြက္လာေသာ အပူဓာတ္မ်ား အာကာသထဲသို႔ လြင့္ပ်ံဆံုး႐ႈံးမသြားေစရန္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕က ထိန္းအုပ္ေပးထားသျဖင့္ ကမၻာသည္ အေလာေတာ္ ေႏြးေထြးေနသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္သာ မရိွပါက ကမၻာသည္ ေအးလြန္းေနမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ရွိတုိ႔ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

၁၈၅ဝ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ကမၻာ့ေလထုထဲ၌ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ ၂၈ဝ ‘ပီပီအမ္’ တြင္ ရိွခဲ့သည္။ ေလထု ထုထည္အပံုတစ္သန္းတြင္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္အပံု ၂၈ဝ ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆုိလိုသည္။ ကမၻာႀကီးကို ပံုမွန္ေႏြး ေထြးေနေစသည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံစသည့္ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ သံုးစဲြမႈ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အတူ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၌ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ပမာဏသည္ ၃၈ဝ ပီပီအမ္ အထိျမင့္ တက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ တြင္ ၃၈၇ ပီပီအမ္အထိ ေရာက္ ရိွသည္။ ယခုအခါ ၄ဝဝ ပီပီအမ္ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ကဲေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏေၾကာင့္ ကမၻာ့ေလထု အပူခ်ိန္ ရိွသင့္သည္ထက္ ျမင့္လာၿပီး ရာသီဥတုလည္း ေျပာင္းလဲလာသည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တက္၍ ဖ်ားလာေသာအခါ ကုိယ္တြင္းဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလာသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ကမၻာတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္လည္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ကို ေလထုထဲ ပိုေရာက္ေစသည္။ သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ ေလထုထဲမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ကို စုပ္ယူၿပီး ရွင္သန္သည္။ သစ္ပင္မ်ားကုိ ခုတ္လဲွမီး႐ိႈ႕လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေတာမီးေလာင္လွ်င္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆုိက္မ်ား လြတ္ထြက္လာသည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိင္ စုပ္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္သာမကဘဲ သစ္ပင္ထဲမွ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆုိက္ကိုေလထုတြင္းေရာက္ ရိွေစျခင္းဟူေသာႏွစ္ထပ္ ကြမ္းဆုိးက်ဳိးကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစသည္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕ အစည္းအေဝးသေဘာတူခ်က္အရ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႕ ေလထုတြင္း ေရာက္ေနေသာႏႈန္းကုိ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမဆီလႊာ ႏွင့္ ေရထုက ျပန္လည္စုပ္ယူႏုိင္သည့္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၁ဝဝ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ တူညီသြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ ၂ဝ၅ဝ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ တစ္ကမၻာလံုး၌ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစဲြမႈ လံုးဝရပ္တန္႔ၿပီးသား ျဖစ္ေနရန္ လုိအပ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြး၏ ေနရာတြင္ ယင္းထက္ ကာဗြန္ထြက္ရိွမႈ ထက္ဝက္ေလ်ာ့နည္းေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို အစားထိုး အသံုးျပဳျခင္း၊ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆုိက္ မထြက္ေသာ ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ားကုိအတတ္ႏုိင္ဆံုးအသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ရႏုိင္ေသာ ေလာင္စာျဖစ္ၿပီး ေစ်းလည္း သက္သာသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးေနရာတြင္ အျခားစြမ္းအင္ တုိ႔ကုိ အစားထုိးသံုးစဲြလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္တက္လာသည္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာသည္။ နည္းပညာ အခက္အခဲမ်ား ရိွေနေသးသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား ေသာ္မွ ေက်ာက္မီးေသြးေနရာတြင္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္တုိ႔ကုိ အခ်ိန္တိုအတြင္း အစားထိုးရန္ အခက္အခဲရိွသျဖင့္ ယင္းကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ မစြန္႔ပယ္ႏုိင္ၾကေသးေခ်။ ယင္းအခ်က္ကို အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔စဥ္လ်က္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၏ ဆုိးက်ဳိးကို သိျမင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရရွည္အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုး၍ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးကို ေလွ်ာ့ခ်ေနၾကၿပီ။

ဥပမာ ကာဗြန္အထုတ္ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ဓာတ္ေငြ႕ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသီးသီးေၾကညာခဲ့ၾက သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအရ ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္၌ အေမရိကန္မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ခဲ့ေသာ ပမာဏထက္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်မည္။ တ႐ုတ္က ေလွ်ာ့ခ်မည့္ ပမာဏကုိ ေျပာၾကားျခင္းမရိွေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ သည္ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္း၌ ေလ်ာ့က်သြားေစရမည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးကိုေလွ်ာ့၍ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္၊ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္တုိ႔ျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် အစားထိုးသံုးစဲြၾကမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ နည္းတူ က်န္ႏိုင္ငံအားလံုးသည္လည္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ကိုသိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွသာ ကမၻာႀကီး ကပ္ဆုိက္မည့္ေဘးမွ သက္သာရာရၾကမည္။ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ မိမိတုိ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းသို႔ တင္ျပရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက စာမ်က္ႏွာ ၄၅ မ်က္ႏွာရိွ အစီရင္ခံစာကို တင္ ျပထားရာ ပါဝင္ေသာအခ်က္ အလက္မ်ားမွာ အားရဖြယ္မရိွဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက ေက်ာက္မီး ေသြးအသံုးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ေက်ာက္မီးေသြးမွလွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္စီမံကိန္းအသစ္မ်ားအေၾကာင္းၾကားသိေနရသည္မွာ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းသည္။
ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ အထြက္နည္းေအာင္လုပ္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ စက္ကိရိယာ ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ ေခြၽတာျခင္းသည္လည္း ထိေရာက္ေသာ နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အေဆာက္အအံုက႑တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရေနသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကိုသာ အားမကိုးဘဲ သဘာဝေနေရာင္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် အသံုးျပဳျခင္း၊ အပူအေအးမွ်တေသာ အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္းမ်ားကိုႀကံဆအသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ယခုအခါ တစ္ကမၻာလံုး စြမ္းအင္ ေလွ်ာ့သံုးႏုိင္မႈ ပမာဏ၏ ၆ဝ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသည္ အေဆာက္အအံုမ်ား ရိွ စြမ္းအင္စနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကုိ ျမႇင့္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံုပိုင္း ဆုိင္ရာ စြမ္းအင္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္ တင္ႏုိင္သကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရးစနစ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မႈသည္အထိုက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရေနသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးကို လံုးလံုး ပစ္ပယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေန၌ ဓာတ္ေငြ႕အထြက္ နည္းေရးအတြက္ ေနထိုင္မႈ အေလ့အက်င့္ ပံုစံေျပာင္းျခင္းျဖင့္ လူတုိင္း ပါဝင္ကူညီႏိုင္သည္။ ေနထိုင္မႈပံုစံ ေျပာင္းျခင္းဆုိသည္မွာမလိုအပ္ဘဲ မီးထြန္းထားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ဆီစားမ်ားေသာ ဇိမ္ခံကားမ်ား အစားဆီစားသက္သာေသာ ကားမ်ားကို စီးျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကားအစားစက္ဘီးျဖင့္ သြားျခင္း၊ ၾကည့္သူမရိွလွ်င္ ႐ုပ္သံစက္ပိတ္ထားျခင္း၊ ေရ ေႏြးတည္လွ်င္ ဆူသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပိတ္ျခင္းမ်ဳိးအျပင္ ေရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား အလဟႆ ျဖစ္သြားျခင္းကိုလည္း သတိျပဳေရွာင္ ရွားဖို႔လိုသည္။

အေပၚယံမွ် ရွပ္၍ၾကည့္လွ်င္ မျမင္သာေသာ္လည္း စြမ္းအင္သည္ လူတုိ႔၏ အျခားအေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရ၊ စားနပ္ရိကၡာတုိ႔ႏွင့္ ခဲြ၍မရေအာင္ ဆက္စပ္ေနသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ထမင္းတစ္ပန္းကန္၊ ေရတစ္ခြက္၊ ဓာတ္ဆီတစ္လီတာ စသည္ျဖင့္ တစ္မ်ဳိးစီကုိသာ သီးျခားစဥ္းစား ေလ့ရိွျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ နည္း လမ္းမဟုတ္ေခ်။ ထမင္းတစ္ပန္းကန္အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စားနပ္ ရိကၡာက႑၊ေရတစ္ခြက္အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္က႑တုိ႔သည္ နက္႐ိႈင္းစြာ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။

တုိက္ခန္းအျမင့္မ်ားသို႔ ေရတင္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာကို သံုးရျခင္းသည္ ေရအတြက္ စြမ္းအင္လိုအပ္ျခင္း၏ သိသာေသာ ဥပမာျဖစ္သည္။ ေရသံုးစဲြသူထံ မေရာက္မီ ေရကို စုပ္ယူ၊ သို ေလွာင္သန္႔စင္၊ သယ္ပို႔၊ ျဖန္႔ျဖဴး စသည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ စြမ္းအင္ မပါ၍ မျဖစ္ေပ။ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ေရကန္စသည့္ ေျမေပၚေရကုိ ရယူရန္ ေရ ၁ ကုဗမီတာလွ်င္ စြမ္းအင္ ဝဒသမ ၃၇ကီလိုဝပ္ နာရီ ကုိသံုးရသည္။ ယခုအခါ စြမ္းအင္ပမာဏ၏ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရရရိွ ေရးကိစၥမ်ားတြင္ သံုးစဲြေနရသည္။

စြမ္းအင္ရရန္ ေရသံုးရၿပီး ေရရရန္ စြမ္းအင္လုိသည့္နည္းအတုိင္းအပင္ႏွင့္ အသား၊ ငါးတုိ႔မွ လူတုိ႔ စားသံုးႏုိင္သည့္ အစားအစာ ျဖစ္လာရန္ ေရေရာ၊ စြမ္းအင္ကိုပါ လို ျပန္သည္။ သီးပင္၊ စားပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အသား၊ ငါးရရန္ အတြက္ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴျခင္း၊ အသီးအရြက္၊ သား၊ ငါးတုိ႔ကို ျပဳ ျပင္ေဆးေၾကာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ ေရကုိသံုးရသည္။ ထိုနည္းတူ စုိက္ခင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားမွ သီးႏွံ၊ သား၊ ငါးတုိ႔ကို မီးဖိုေခ်ာင္အေရာက္အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ရန္ စြမ္းအင္လိုအပ္သည္။ ကမၻာ့စြမ္းအင္သံုးစဲြ မႈ၏ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စားနပ္ ရိကၡာထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကမၻာတြင္ မစားမေသာက္ဘဲ စြန္႔ပစ္ေနၾကေသာ၊ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းမႈ ညံ့ဖ်င္း၍ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေနေသာအစာ ပမာဏသည္လူတုိ႔စားေသာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာပမာဏ၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်ရိွ သည္ဟုဆိုသည္။ ေငြတန္ဖုိးႏွင့္ ေျပာလွ်င္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္း ၇၅ဝ မွ်ျဖစ္ သည္။ ယင္းအလဟႆျဖစ္မႈမ်ဳိး ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လွ်င္ စြမ္းအင္အသံုး၊ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးကို ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရန္လိုေနသည္။

ေရ၊ စားနပ္ရိကၡာတုိ႔ကို အလ ဟႆ မျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္း၊ ေခြၽတာျခင္းတုိ႔သည္ သာမန္ေခြၽတာျခင္းမွ် မဟုတ္ဘဲ စြမ္းအင္အသံုးရနည္းေအာင္၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ပမာဏ ေလ်ာ့ပါး ေအာင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ လႈပ္ရွားသူ တုိ႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြးကို ပစ္ပယ္ရန္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆုိေနၾကသေလာက္ ေရ၊ အစားအစာ၊ စြမ္းအင္တုိ႔ကို အလ ဟႆမျဖစ္ေအာင္စားေသာက္ေန ထိုင္ၾကဖို႔လႈံ႔ေဆာ္ေရးတြင္အားေပ်ာ့လွေသးေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသည္ လက္ရိွလူသား မ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ဘုိးဘြားမိဘမ်ားက ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္မည္မွန္းမသိခဲ့ၾကဘဲ ေက်ာက္မီးေသြး အဓိကျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ၾ<ြကင္းေလာင္စာမ်ားကို အလြန္အကြၽံ သံုးမိခဲ့ၾက ၍ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုိး က်ဳိးျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္းကို သိၿပီျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစုလူသားတုိ႔ သည္ မိမိအပါအဝင္ မိမိ၏သား သမီးေျမးျမစ္မ်ား ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ဧရာမေဘးဆုိးႀကီးမ်ားကို မခံစားၾကရေအာင္၊ ခံရလွ်င္လည္းသက္သာေအာင္ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးေလွ်ာ့ေရးကို တစ္ဖက္က ေတာင္းဆုိရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ေရ၊ အစားအစာႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား အလဟႆ မျဖစ္ေရးအတြက္ လူ ေနမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲၾကဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္တုိက္တြန္းက်င့္ သံုးသင့္ၾကသည္။

ေက်ာ္ဦး

No comments: