Wednesday, January 6, 2016

A Great Teacher _ ၾကီးက်ယ္ထင္ ရွားေသာ ဆရာ
The founder of this unique method is not a myth but a Great Teacher who actually lived
in this world.
He never tried to present himself as a supernatural being but as a human being who has
himself realised the absolute truth: the cosmic or universal law. The secret of life and the
real cause of suffering and happiness. He makes no claim to divinity.

ဤ အတုမရွိ ထူးျခားေသာ နည္းကို တည္ေထာင္ သူသည္ စိတ္ကူးယဥ္ ဒ႑ာရီတြင္ ပါရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္
တစ္ဦးမဟုတ္ ၊ဤ ကမၻာ ေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ ခဲ ့ေသာ ၾကီးက်ယ္ထင္ ရွားသည္ ့ဆရာ တစ္
ဆူသာ ျဖစ္သည္။

သူသည္ သူ ့ကိုသူ သဘာဝ လြန္ စြမ္းအားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအျဖစ္ တင္ ဆက္ ရန္ မည္သည္ ့အခါ
မွ် မၾကိဳးစားခဲ ့။စၾကာဝဠာ နိယာမ၊ဘဝ ၏လ်ဳိ ့ဝွက္ခ်က္ ၊ဆင္းရဲ ခ်င္းနွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းသာခ်င္းတို ့၏
အ ေၾကာင္းရင္း အမွန္တည္းဟူေသာ အၾကြင္းမဲ ့အမွန္တရားကို မိမိအလိုလို သိျမင္ နားလည္လာေသာ
လူသားတစ္ေယာက္ အျဖစ္သာ သူ ခံယူခဲ ့သည္။
သူ သည္ နတ္ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံေျပာဆိုျခင္းမျပဳခဲ ့ပါ။

Today this teacher is not only honoured by hundreds fo millions of his followers but also
by the cultured people and intellectuals throughout the world.
Although this Noble Man. this Liberator.this Social Reformer.this Democrat and Inspirer
had passed away. he left behing a noble message for humanity to follow in order to
eliminate human suffering. misery . fear . worry and unsatisfactoriness. from his message
one can gain happiness in this life and in the life hereafter: the ultimate liberation of all
human suffering.
ယခုအခါ ဤဆရာ ကို သူ၏ဘာသာဝင္ သန္းေပါင္း ရာ ေပါင္း မ်ားစြာတို ့က အ ေလးအျမတ္ ဂုဏ္ျပဳ
ၾကသည္ ့အျပင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရွိ ဗဟုသုတ ျပည္ ့စုံ၍ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားနွင္ ့ ေတြး
ေခၚ ဆင္ ျခင္ တတ္သည္ ့ ပညာ ရွင္ မ်ားကပါ ရိုေသ ေလးစားၾကသည္။

ဤျမင္ ့ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၊ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစသူ ၊လူမူေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးသူ၊ဒီမိုက ေရ
စီဝါဒီ နွင္ ့ စိတ္နုိးၾကား တက္ၾကြေအာင္ အားေပးသူသည္ ကြယ္လြန္သြားျပီး(ပရိနိဗၺာန္စံျပီး)ျဖစ္ပါေသာ္
လည္း လူ သားတို ့၏ ဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္း ၊ေၾကာက္ ရြံ ့ျခင္း ပူ ေဆြးျခင္းနွင္ ့ ေက်နပ္ဖြယ္ မရွိျခင္းတို ့ကို
ပယ္ဖ်က္ ရန္အတြက္ လူ သားတို ့လိုက္နာ က်င္ ့သုံးရန္ ျမင္ ့ျမတ္ေသာ အဆုံးအမ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို
သူခ်န္ ရစ္ေပးခဲ ့သည္ ။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မွ တဆင္ ့ လူသားတို ့၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡ အားလုံးမွ ေနာက္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ မူ ဟူသည္
(အတုမဲ ့)ခ်မ္းသာ ကို ဤ ဘဝ၌ လည္းေကာင္း ၊ေနာင္ ဘဝ ၌ လည္းေကာင္း ရရွိနိုင္ သည္။

This great teacher comforted the bereaved. He helped the poor who were neglected.
He ennobled the lives of the deluded and purified the lives of criminals. He consoled the
weak.united the divided. enlightened the ignorant. clarified the doubts of mystics.
elevated those debased and dignified the noble.
ဤ ၾကီးက်ယ္ထင္ ရွားေသာ ဆရာ သည္ ပူေဆြး ေၾကကြဲေနသူတို ့ကို စိတ္သက္သာေအာင္ ေဖ်ာင္း
ဖ်ေပးခဲ ့၏။စြန္ ့ပယ္ ခံေနရ ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီေပးခဲ ့၏၊ လမ္းမွားသို ့လွည္ ့စားခံေနရ
ေသာ သူတို ့၏ ဘဝမ်ားကို ျမင္ ့ေစခဲ ့၏။ ရာဇဝတ္ သားမ်ား၏ ဘဝ ကို ျဖဴစင္ ေစခဲ ့သည္။အားႏြဲ ့
သူမ်ားကို နွစ္သိမ္ ့ေစခဲ ့သည္။ စိတ္ဝမ္းကြဲျပား ေနသူမ်ားကို စည္းလုံးေပးခဲ ့၏။ မသိ မျမင္ သူတို့ ့အား
အသိဥာဏ္ ပြင္ ့လင္းေစခဲ ့သည္။ ဥာဏ္မမီသည္ ့ အရာမ်ားကို ေလ ့လာ ေတြးေခၚေန သူတို ့၏ သံသ
ယမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးခဲ ့၏။ ရႈတ္ခ်ခံေနရသူတို့ ့အား အဆင္ ့ ျမင္ ့တက္ေအာင္ ျမွင္ ့တင္ ေပးခဲ ့၏။
ျမင္ ့ျမတ္သူတို ့အား ဂုဏ္ သိ ကာ တိုးျမင္ ့လာေအာင္ ေဆာင္ ၾကည္းေပးခဲ ့၏။

Both the rich and the poor. the saintly and the criminal loved him. Despotic or righteous
kings. famous or obscure princes and nobles.generous or stingy millionaires.haughty or
intelligent scholars.and destitutes.paupers. down -trodden scavengers wicked murderers.
cannibals. despised courtesans all benefited by his noble way of life.wisdom and compa-
ssion.
ခ်မ္းသာသူမ်ားေရာ ဆင္းရဲ သူမ်ားပါ ၊သူေတာ္စင္ မ်ားေရာ ရာဇဝတ္သားမ်ားပါ သူ ့ကိုခ်စ္ခင္ ၾကသည္။
ၾကမ္းၾကဳတ္သည္ ့သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ မ်ား(သို ့မဟုတ္) ေျဖာင္ ့မတ္ေသာ ဘုရင္ မ်ားသည္လည္း
ေကာင္း ထင္ ေပၚ ေက်ာ္ၾကားသည္ ့(သို ့မဟုတ္) မထင္ ရွားသည္ ့မင္းသား မ်ားနွင္ ့ မွႉးမတ္မ်ားသည္
လည္းေကာင္း ရက္ေရာ စြာေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲတတ္ေသာ (သို ့မဟုတ္)တြန္ ့တို ေစးနွဲတတ္ ေသာ မီလ်ံ
နာ သူေ႒းၾကီးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း မာန ၾကီးသည္ (သို ့မဟုတ္)ဥာဏ္ပညာ ၾကီးသည္ ့ပညာရွင္
ေသာ္လည္းေကာင္း ထို ့အျပင္ ခိုကိုးရာ မဲ ့သူမ်ား သူ ေတာင္းစားမ်ား နင္းျပားျဖစ္ေနသူမ်ား အမွုဳိက္
ပုံ စသည္မွ ေမႊေနွာက္ ရွာစားေနသူမ်ား မိုက္မဲ ေသာ လူသတ္သမားမ်ား လူ သားစားသူမ်ား အထင္
အျမင္ ေသးခံ ၾကရ ေသာ ျပည္ ့တန္ဆာ မ်ားဤသူ အားလံုးတို ့သည္ သူ၏ျမင္ ့ျမတ္ေသာ္ ဘဝလမ္း
စဥ္ ၊သူ ၏ ဥာဏ္ပညာနွင္ ့ သူ၏ဂရုဏာ တရားတို ့ေၾကာင္ ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ ့ၾကသည္။

His noble example was a source of inspiration to all. His serene and peaceful countenance
was indeed soothing to the troubled.His message of peace and tolerance was welcomed
by all with indescribable joy and was of lasting benefit to everyone who had the good
fortune to hear and to practise it.

His iron will. profound wisdom. universal love .boundless compassion. selfless service.
brave renunciation. perfect purity .magnetic personnality.exemplary methods employed to
introduce his teachings and his final success -all these Factors have inspired about one
fifth of the population of the world today to hail and honour this teaching as their
supreme master.
သူ၏ျမင္ ့ျမတ္ေသာ စံနမူနာသည္ လူ အားလုံးအတြက္ စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြ ေစ ေသာ အ ေၾကာင္း
ဇာစ္ျမစ္တစ္ ရပ္ ျဖစ္ေပ၏။ သူ၏ တည္ၾကည္ ရႊင္ လန္းျငိမ္းခ်မ္းေသာ မ်က္နွာ အသြင္ အျပင္ သည္
ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနသူ တို ့အား အမွန္တကယ္ပင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာေစ၏။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္ ့ သည္း
ခံနိုင္ ေရးအတြက္ သူ ၏ သြန္သင္ ဆံုးမ မူကို လူအားလုံးတို ့ကပင္ ေဖာ္မျပ နိုင္ ေသာ ဝမ္းေျမာက္မူ
နွင္ ့ အတူ လက္ကမ္းၾကိဳဆိုခဲ ့ၾက၏။ ထို ဆုံးမ သြန္သင္ မူ ကို ၾကားနာျပီး လက္ေတြ ့က်င္ ့သုံးရန္
အခြင္ ့ေကာင္း ရသူတိုင္းသည္ ထာဝရ အက်ိဳးတရားကို ရရွိသြားေပ၏။

သူ ၏ သံမဏိ စိတ္ဓာတ္ ၊ၾကီးက်ယ္နက္ ရႈိင္းေသာ ဥာဏ္ပညာ၊စၾကာဝဠာ အလုံး ပ်ံ ့နွံ ့ေသာေမတၲာ ၊
အကန္ ့အသတ္ မရွိေသာ အၾကင္ နာတရား ၊ကိုယ္က်ိဳးကင္းေသာ အက်ိဳးေဆာင္ မူ ၊ရဲရင္ ့ေသာ စြန္ ့
လႊတ္မူ၊လုံးဝ အျပစ္ကင္းေသာ ျဖဴစင္ မူ ၊သံလိုက္ ဓာတ္ပမာ ဆြဲေဆာင္ နိုင္ စြမ္းရွိေသာ ကိုယ္ ရည္
ကိုယ္ေသြး ၊သူ၏ ဆုံးမ ၾသဝါဒ ကို သင္ ျပရာ၌ အသုံးျပဳေသာ စံနမူနာ နည္းနာမ်ားနွင္ ့ သူ၏ ေနာက္
ဆုံးေအာင္ ျမင္ မူ ဤ အရာ အားလုံးသည္ ယ ေန ့ကမၻာသူ ကမၻာသား ငါးပံု တစ္ပံု ခန္ ့တို ့အား ဤ
ဆရာ သမားကို သူတို ့၏ အထြတ္အထိပ္ ဆရာ သခင္ အျဖစ္ ေသာင္းေသာင္း ဖ်ဖ် ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ၾက
ရန္ စိတ္ထက္သန္ တက္ၾကြေစခဲ ့သည္ ။

This noble teacher sacrified his worldly pleasures for the sake of suffering humanity to
seek the Truth and to show the path of deliverance from suffering. He visited the poor
people whilst kings and minister had to visit him.
After his enlightenment he had dedicated 45 years of his life for guiding deluded human
beings to lead meaningful. respectable and peaceful lives.
ဤ ျမင္ ့ျမတ္ေသာ ဆရာ သည္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾက ေသာ လူ သားတို ့၏ အက်ိဳးငွာ အမွန္ တရား
ကို ေဖြရွာ၍ ဆင္းရဲ ဒုကၡ မွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းကို ညႊန္ျပရန္အတြက္ သူ၏ ေလာ
ကီခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ မူမ်ားကို စြန္ ့လႊတ္ခဲ ့သည္ ။ သူ ့ထံတို ့ ဧကရာဇ္ ဘုရင္ မ်ားနွင္ ့ ဝန္ၾကီးမႉးမတ္
မ်ားက လာေရာက္ ဖူးေတြ ့ၾကရ ေသာ္လည္း သူ က ဆင္းရဲသားမ်ားနွင္ ့သြားေရာက္ ေတြ ့ဆံုခဲ ့သည္။
သူသည္ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ကို ရရွိ၍ ဘုရားျဖစ္ျပီးသည္ ့ေနာက္ သူ ့ဘဝ၏ ၄၅ နွစ္တာကာလ ကို လမ္း
မွားသို ့ေရာက္ ရွိေနၾက ေသာ လူ သားတို ့အား အဓိပၸာယ္ ျပည္ ့ဝ၍ ရိုေသ ေလးစားထိုက္သည္ ့ ျငိမ္း
ခ်မ္းသည္ ့ ဘဝ မ်ားကို ထူေထာင္ နိုင္ ေအာင္ လမ္းညႊန္ ပို ့ေဆာင္ နိုင္ ေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္
ျမွပ္နွံ ပုံအပ္ ေပးခဲ ့သည္ ။

This great teacher feared none nor did he instil fear in others. this one quality that should
be cultivated by all in this war-torn world.of ours where the most precious thing-life -is
sacrificed at the altar of brute force and where armaments are creating fear. tension and
hatred.

He also did not create temptations of sensual pleasure as a means to introduce his noble
way life.

ဤၾကီးက်ယ္ ျမင္ ့ျမတ္ေသာ ဆရာ သည္ မည္ သူ ့ကို မွ် မ ေၾကာက္ လန္ ့သည္ ့အျပင္ မည္ သူ ့ကို
မွ်လည္း ေၾကာက္ ရြံ ့စိတ္ဝင္ လာေအာင္ မသြတ္သြင္းခဲ ့ေခ်။ ဤသည္ကာ စစ္မက္မ်ားေၾကာင္ ့ စုတ္
ျပတ္ေၾကမြ ခဲ ့ရ ေသာ ကြ်နု္ပ္ တို ့၏ ကမၻာ ၌ လူ သားအားလုံးတို ့ ျပဳစု ေမြးျမဴထိုက္ သည္ ့ အရည္
အ ေသြးတစ္ ရပ္ ျဖစ္ေပ၏။ ဤ ကမၻာ တြင္ အဖိုးတန္ ဆံုး အရာ ျဖစ္သည္ ့'ဘဝ' ကို ရက္စက္ ၾကမ္း
ၾကဳတ္ မူစြမ္းအား၏ ယစ္ပူေဇာ္ မူ ပသရာ စင္ ထက္၌ ကြပ္မ်က္ပူေဇာ္ေနၾက၏။ ဤ ကမၻာ တြင္ စစ္
လက္နက္မ်ားသည္ လူသားတို ့၏ နွလုံးသား၌ ထိတ္လန္ ့မူ ၊စိုးရိမ္ ပူပန္မူ နွင္ ့ မုန္းတီးမူ တို ့ကို ျဖစ္ေ
ေပၚေန ေစ၏။

ထိုဆရာ သည္ သူ၏ ျမင္ ့ျမတ္ေသာ ဘဝ လမ္းစဥ္ ကို တင္ သြင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ ကာမ
ဂုဏ္ေပ်ာ္ရႊင္ မူျဖင္ ့ ေသြးေဆာင္ မူ မ်ားကို လည္း မဖန္တီး မျပဳလုပ္ခဲ ့ေခ်။

He was the perfect scientist in the study of life. the perfect psychologist who analysed
the nature of the mind to the extent that his teaching was acclaimed as a scientific
method. Modern scientific discoveries never come in conflict with his teaching.
သူ သည္ ဘဝ ကို ေလ ့လာ ရာ၌ ျပည္ ့ျပည္ ့ဝဝ ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာ ေသာ သိပၸံ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္
၏။ စိတ္ ၏ သဘာဝ ကို ခြဲ ျခမ္းေလ ့လာ ရာ ၌လည္း သူ၏ သင္ ၾကားမူသည္ သိပၸံနည္းက်သည္ဟု
တစ္ခဲနက္ ခ်ီးမြမ္းရ ေလာက္ေအာင္ ျပည္ ့စံုစြာ ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာ သည္ ့ စိတ္ပညာ ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္၏။
ေခတ္သစ္ သိပၸံ ပညာ ၏ေတြ ့ရွိခ်က္ မ်ားသည္ သူ၏ သင္ ၾကားမူနွင္ ့ မည္ သည္ ့အခါမွ် ပဋိပကၡ မျဖစ္
ေခ်။

To great philosophers and unbiased thinker. he is a teacher who understood worldly
conditions in its proper perspective. To moralists his teaching was the highest code of
discipline .He symbolizes perfection. He was the perfect model of all the virtues he
preached.

To rationalists .he is the most liberal -minded noble teacher. To free-thinkers. he is a
teacher who encouraged people to think independently to find out the truth.
To agnostics. he is a very gentle and understanding teacher who guided humanity.
ေက်ာ္ေစာ ထင္ ရွားေသာ ဒႆန ပညာရွင္ မ်ားနွင္ ့ ဘက္လိုက္မူ မရွိၾကသည္ ့ ေတြးေခၚရွင္ မ်ား၏
အျမင္ တြင္ သူသည္ ေလာက အ ေျခ အ ေန မ်ားကို အရွိ အရွိ အတိုင္း မွန္ကန္စြာ သိနားလည္ ေသာ
ဆရာ တစ္ဆူ ျဖစ္၏။ ကိုယ္က်င္ ့တရား ပညာရွင္ တို ့၏ အ ျမင္ တြင္ သူ၏ ဆုံးမသြန္သင္ မူမ်ားသည္
အျမင္ ့မားဆုံးေသာ ကိုယ္က်င္ ့စည္းကမ္း ဥပ ေဒ ျဖစ္၏။ သူသည္ လုံးဝ အျပစ္ကင္းစင္ ျခင္း ၊အ ျပည္
အစံုေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ။
သူသည္ သူ သြန္သင္ ေဟာေျပာ ေသာ ေကာင္းျခင္းဂုဏ္မ်ား၏ အ ေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ စံျပနမူနာ
ပုံစံုဖစ္သည္။

ဆင္ ျခင္ တုံတရား လက္ကိုင္ ထားသူ၏ အျမင္ တြင္ သူသည္ သ ေဘာထား အၾကီးဆုံးေသာ ျမင္ ့ျမတ္
သည္ ့ဆရာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္သူ မ်ား၏ အျမင္ တြင္ သူ သည္ လူ အ ေပါင္းတို ့
အား အမွန္တရားကို ရွာ ေဖြရန္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚၾကဖို ့ အားေပးေသာ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္သည္။
ထာဝရ ဘုရားသခင္ ကို မသိ မျမင္ နိုင္ ဟု ယုံၾကည္ သူတို ့၏ အျမင္ တြင္ သူသည္ လူမူေရး တရားကို
လမ္းညႊန္ေပးေသာ အလြန္နူးညံ ့သိမ္ေမြ ့၍ နားလည္မူ ရွိသည္ ့ ဆရာ တစ္ဆူ ျဖစ္၏။

He was no doubt the most persuasive of all the great teachers. He never used
compulsion or fear as a means of gaining converts. He has introduced .a noble way of
life without even attaching a religious label to it.
What he wanted was to see people living in harmony as cultured. harmless and
contended human beings by upholding his noble advice.
သူသည္ ၾကီးက်ယ္ထင္ ရွားေသာ ဆရာ မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး တိုက္တြန္းစည္းရုံးသိမ္းသြင္း နိုင္ သည္ ့
ဆရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယုံမွား သံသယ မရွိသင္ ့ေခ်။
သူသည္ ဘာသာ ကူးေျပာင္းသူမ်ားကို ရရွိေရး နည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ အနိုင္
အထက္ျပဳျခင္း သို ့မဟုတ္ ေျခာက္လွန္ ့ျခင္း ကို မည္ သည္ ့အခါမွ အသံုးမျပဳ ခဲ ့ေခ်။
သူသည္ ျမင္ ့ျမတ္ေသာ ဘဝ လမ္းစဥ္ ကို တင္ သြင္းေဟာၾကားရာ၌ ဘာသာ ေရး တံဆိပ္ ကို ပင္
မကပ္ဘဲလ်က္ တင္ သြင္းခဲ ့ေပ၏။
သူ ျဖစ္ေစလိုသည္မွာ လူ အ ေပါင္းတို ့သည္ သူ ၏အဆံုးအမ ၾသဝါဒ ကို လိုက္နာ က်င္ ့သံုးၾကျခင္းျဖင္
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေသာ ၊အႏၲရာယ္ မျပဳတတ္ေသာ ၊ေရာင္ ့ရဲတင္းတိမ္ ေသာ လူ သားမ်ားအျဖစ္ စိတ္
တူ သ ေဘာတူ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ ေနထိုင္ ၾကျခင္းကို ျမင္ ေတြ ့ရန္ျဖစ္သည္။

He was the humble servant of humanity unperturbed by either praise or blame.
He did not ask people to come and worship him or .pray to him in order .to gain salvation.
He did not introduce his message by means of charismatic techniques or so called
miraculous power but by educating and.convincing the public.
သူသည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း သို ့မဟုတ္ အျပစ္တင္ ျခင္း အတြက္ စိုးရိမ္ ေၾကာင္ ့ၾကမူမရွိေသာ တုန္လႈပ္မူ
မရွိေသာ မာန္ မာန ကင္းသည္ ့ လူ သားတို ့၏ အက်ိဳးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္၏။ သူသည္ လူ
အ ေပါင္း တို ့အား ကယ္တင္ ျခင္း ခံယူရန္ အတြက္ သူ ့ အား လာျပီးရွိခိုး ကိုးကြယ္ ရန္ သို ့မဟုတ္
သူ ့ထံ ဆုေတာင္းရန္ မ ေတာင္းဆို မ ေျပာၾကားခဲ ့ေခ်။
သူ သည္ အံ ့ဖြယ္ သရဲ ျဖစ္ေအာင္ တန္ခိုးျပ၍ ၾကည္ ညိုိအားတက္ဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ နည္
ျဖင္ ့့ သူ ၏ အဆုံးအမ ၾသဝါဒ ကို မတင္ သြင္းဘဲ ျပည္သူ တို ့အား ပညာ ေပးျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္
သ ေဘာေပါက္ မွ လက္ခံ ယုံၾကည္ ေစျခင္း နည္းျဖင္ ့သာ သင္ ၾကားညႊန္ျပ ေပးခဲ ့သည္။

Written by Dr.K.Sri Dhammananda

ေဒါက္တာမင္းတင္ မြန္ (ဘာသာ ျပန္)

Credit: www.damanady.tk

No comments: