Saturday, August 27, 2011

ဧရာဝတီၿမစ္ အပါအဝင္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ ေလးစားအပ္ပါေသာ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရွင့္

  • August 21, 2011 ရက္ ၊ 10:00pm တြင္ khin mg sun ေရးသားခဲ့ေသာ ဘေလာ့ျဖစ္ပါသည္ ။
ေလးစားအပ္ပါေသာ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရွင့္....

က်မသည္ ဧရာဝတီၿမစ္ အပါအဝင္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ တခ်ိဳ ့ေသာ ၿမစ္တို ့တြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ / ေဆာက္လုပ္မည့့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမန္မာနိုင္ငံသားတေယာက္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ကိုဦးထိပ္တြင္ပန္ဆင္ကာ ၿမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူသန္းေပါင္း ၆၀ေက်ာ္တို ့၏ကိုယ္စား ၊ လွည္းေန ေလွေအာင္း ၿမင္းေဇာင္းမက်န္ေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အားလံုး ကိုယ္စား သမၼတၾကီးထံသို ့ဤ စာအား Facebook စာမ်က္နွာမွတဆင့္ ေရးသားေပးပို ့လိုက္ေပသည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ... 

(၁)ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ သန္းေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ေသာ ၿပည္သူတို ့တြင္ရရွိခံစားေနရသည့္ ယခုလက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ/ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ဆက္လ်ဥ္း၍ မလိုအပ္ေသာ စိုးရိမ္ထိတ္လန့္မွဳ မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ 

(၂)ေရေၿမေတာေတာင္တို ့၏ စိမ္းလန္းသာယာလွပမွုၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထား၍ ပင္ကိုယ္သဘာဝေရခ ံေၿမခ ံေကာင္း သၿဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘဝရပ္တည္မွုအား အၿပည့္ဝဆံုး ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ေသာ ေနရာေဒသၿဖစ္ေၾကာင္းကို ေရွးယခင္ကေတြ ့ရွိခဲ့ၾကသၿဖင့္ ဘာသာစကားနွင့္ ကိုးကြယ္မွုမတူညီသည့္ လူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာ စုေဝး ေနထိုင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္လာခဲ့ၾကရာ ၿပည္ေထာင္စုဟူ၍ ေနရာေဒသတခုတိတိက်က်ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုမွ တဆင့္ ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ၿဖတ္၍ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ လူသန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ " ၿမန္မာနိုင္ငံ " ဟု အမည္နာမတြင္ခဲ့သည့္ ့ထိုၿပည္ေထာင္စုၾကီးအား တို ့တာဝန္ အေရးသံုးပါးထဲမွ တပါးၿဖစ္သည့္ "ၿပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး" ဆိုသည့္အခ်က္ကို လိုက္နာက်င့္သံုး၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

(၃)ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ၿပည့္နွစ္တြင္က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာနိုင္ငံ သမၼတေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ ၿပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအမ်ားဆံုးၿဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ခံရေသာသမၼတၾကီးသည္ ဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာ မင္းက်င့္တရား ၁၀ပါးအား ဦးထိပ္တြင္ ပန္ဆင္၍ ၿပည္သူမ်ားအား တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့ မင္း/ သမၼတ တစ္ဦးၿဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိနား လည္ ေသာ ၿပည္သူ သန္းေပါင္း ၆၀ေက်ာ္၏ ခိုင္မာသည့္ယံုၾကည္မွုကို ဆက္လက္ၿမင့္တင္ေပးရန္ ....

စသည့္ အခ်က္ မ်ားပင္ၿဖစ္သည္။ 

သို ့ရာတြင္ က်မသည္ ဤစာကို ေရးသားရာ၌ မွီၿငမ္းေထာက္ကူစရာဟူ၍ 

(၁)က်မ၏လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကံဳ 

(၂)တရားဝင္ထုတ္ၿပန္ထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား နွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ၿပည္သူ ့အသံမ်ား. 

(၃)နိုင္ငံသားတေယာက္၏ နိုင္ငံသားတာဝန္ေက်ပြန္လို ေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ 

စသည္ တို ့ၿဖင့္ ၿပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ရွဳေထာင့္မွေန၍ ေရးသားထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။


စီမံကိန္းစာမ်က္နွာမ်ားအား တိတိက်က် ဖတ္ရွဳနိုင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ဖတ္ရွဳခြင့္ရမည့္အေၿခအေန အားလဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ က်မေရးသားေပးပို ့ေသာဤစာထဲတြင္ မူရင္းစီမံကိန္း စာခ်ဳပ္နွင့္ လဲြဖယ္မွုမ်ားပါရွိေနပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ သမၼတၾကီးအား ပဏာမအေနနွင့္ ဂါရဝေရွ ့ထား၍ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။


ၿပည္သူသန္းေပါင္း ၆၀ေက်ာ္သိခ်င္ေသာ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မ်ားကိုသမၼတၾကီးအား တင္ၿပရာတြင္ လက္တေလာ ၿပည္သူမ်ား အာရုံစိုက္မိေနသည့္ ဧရာဝတီ ၿမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို ဥပမာထား၍ တင္ၿပလိုပါသည္။

၄င္းတို ့မွာ..

(၁)ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမု၊ အက်ိဳးအၿမတ္ရလာဒ္နွင့္ ဆံုးရွဳံးမွုတန္ဘိုး ခြဲေဝရွင္းတမ္း (Project Cost and Profit & Loss Ratio)

(၂)နိုင္ငံတခုနွင့္တခု စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမွုမ်ားၿပဳလုပ္ရာတြင္ၿဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးအတြက္ အၿပည့္အဝ ၿပန္လည္အစားထိုးေပးကာကြယ္ေပးနိုင္သည္ ့အာမခံခ်က္ ( Political Risk Insurance )

(၃)ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ထားရွိေသာ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံသူ၏ စီမံကိန္းဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္နွင့္ တိုက္ရိုက္မပတ္သတ္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့့္ ေငြေၾကး အာမခံခ်က္ ( Banker's Guarantee from World Bank )

စသည္တို ့ၿဖစ္သည္။

(၁)ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမွု၊အက်ိဳးအၿမတ္ရလာဒ္နွင့္ ဆံုးရွဳံးမွုတန္ဘိုး ခဲြေဝရွင္းတမ္း ect Cost and Profit & Loss Ratio)

 ဤအခ်က္မွာ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ား လြန္စြာရွုတ္ေထြး၍ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် နားမလည္နိုင္ေသာပထမခ်က္ ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာလူမ်ိဳး သန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားလြန္စြာေပါၾကြယ္ဝသည့္ ကခ်င္ ၿပည္ နယ္ ကဲ့ သို ့ေသာ အထင္ကရ ေနရာေဒသတခုတြင္ ထိုလူမ်ိဳးစုအကုန္လံုး အတြက္ အဓိက အသက္အာမခံမွဳကို အေထာက္အကူၿပဳေပးေနေသာ ၿမစ္ဧရာဝတီ ေရ၏ ၇.၆ ရာခိုင္နွဳန္းကို နွစ္စဥ္ပိုင္နိုင္စြာသံုး၍ ရင္းနွီး လုပ္ကိုင္ မည့္ အခြင့္ အေရးအား တိုင္းသူၿပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵမရွိဘဲ တရုတ္ၿပည္သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရရွိကိုင္ေဆာင္ထားနိုင္ခဲ့ပါသနည္း။


ထိုေရကာတာစီမံကိန္းမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးအၿမတ္အား ရင္းနွီးၿမဳပ္နံွသူတရုတ္ၿပည္သည္ ၇၀ ရာခိုင္နွုန္းရယူ ပိုင္ဆိုင္ သြားမည္ ဟုအတိအလင္းဆိုထားသည္ ၊ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိုးရအၾကီးအကဲမ်ားမွလဲထိုစီမံကိန္းသည္ ၿမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေငြေၾကးအင္အား ၊ နည္းပညာ အင္အားၿဖင့္ မတည္ေဆာက္နိုင္၍ တရုတ္တို ့၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ရပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံအား စဥ္ဆက္မၿပတ္ေစာင့္ၾကည့္အကူအညီ ေပးလိုေသာ တရုတ္ၿပည္ထံမွ ထိုကုန္က်မည့္ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမွု ေငြေၾကးပမာဏကို အတိုး သက္သက္ၿဖင့္သာ ေခ်းယူ၍ မရခဲ့ပါသနည္း။


ၿမန္မာနိုင္ငံအား ထိုရင္းနွီးၿမဳပ္နံွမွဳမွ ထြက္ရွိလာေသာ အက်ိဳးအၿမတ္၏ ၂၀ ရာခိုင္နွုန္း ရရွိခံစားေစမည္ ၊ စီမံကိန္း ေအာင္ၿမင္ပီးေနာက္ လ်ွပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာ ရရွိ မည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ေပးအပ္လိုက္ရေသာ သဘာဝ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာ နယ္ေၿမ နွင့္ ၇.၆ ရာခိုင္နွဳန္းေသာ ၿမစ္ဧရာဝတီ၏ ေသြးသားနွင့္ နွိဳင္းယွဥ္ပါလွ်င္ ထိုက္တန္သည္ဟု မည္သည့္နည္းနွင့္ ယူဆထားပါနည္း ။
ဤသည္မွာ တရုတ္ၿပည္သည္ ထိုသူတို ့၏တိုင္းၿပည္ အက်ိဳးအတြက္တည္ေဆာက္ေသာ လ်ွပ္စစ္ ေရကာတာ စီမံကိန္းအတြက္ ၿမန္မာ့နယ္ေၿမကိုငွားရမ္းခ ၊ ၿမန္မာနိုင္ငံအသက္ေသြးေၾကာမၾကီးအား ထုတ္ယူသံုးစြဲခအား ဤမွ်ေလာက္ေသာ တန္ဘိုးပမာဏေလးၿဖင့္ ပိုင္းၿဖတ္သြားသည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံသည္ရရွိ လာမည့္ အက်ိဳးအၿမတ္ကို ခံစားရယူခြင့္မဆိုထားဘိ . ေပးအပ္လိုက္ရေသာ ရင္းနွီးမွဳ၏ အရွဳံးသည္ပင္ ၿမင့္မိုရ္ေတာင္မက ၾကီးမားေနသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္ ။


ထို ့ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵမပါပဲ လက္ခံခဲ့ပါသနည္း။


ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ က်မကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားမွ တိက်ေရရာစြာ သိခ်င္ေနေသာ ေမးခြန္းမ်ားပင္ၿဖစ္ေပသည္။

(၂)နိုင္ငံတခုနွင့္တခု စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမွုမ်ားၿပဳလုပ္ရာတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးအတြက္ အၿပည့္အဝ ၿပန္လည္အစားထိုးေပးနိုင္သည့္ နိုင္ငံတခုလံုးနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အာမခံခ်က္ (Political Risk Insurance )

 ထိုအခ်က္အား မတင္ၿပမွီ ေရွးဦးစြာ ေၿပာလိုသည္မွာ ၿပည္သူ သန္းေပါင္း ၆၀သည္ ယင္းအခ်က္ကို သီအိုရီပိုင္းအရ နားလည္ခ်င္မွ နားလည္ပါလိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္ ထိုအခ်က္သည္ သေဘာတရားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ၿပည္သူတဦးခ်င္း၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိန္းဝပ္ေနၾကသည္။ ထိုခံစားခ်က္ကို က်မ၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ ့အၾကံဳနွင့္ Website မ်ားမွလိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား ထုတ္ယူ၍ ယွဥ္တြဲေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ...

နိုင္ငံတနိုင္ငံမွ တၿခားတနိုင္ငံသို ့ စီမံကိန္းတခု (သို ့မဟုတ္ )တခုထက္ပိုေသာ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမွဳမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ခန့္ ့အပ္ၿခင္း ခံရမည္ဆိုပါလွ်င္ ထိုသို ့ခန္ ့အပ္ၿခင္းခံရသူ (ယခု အေၿခအေနအရ တရုတ္ၿပည္ - Contractor ) သည္ ခန္ ့အပ္သူ ( ယခု အေၿခအေနအရ ၿမန္မာၿပည္- Owner ) အား လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမွဳမ်ား ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ပ်က္ဆီးဆံုးရွဳံးမွုမ်ား အားလံုးအတြက္ အၿပည့္အဝ ၿပန္လည္အစားထိုးေပးနိုင္ပါသည္ဟု တိက်စြာဆိုထားေသာ အာမခံမွုစာခ်ဳပ္ (Political Risk Insurance Contract )အား အာမခံေပးမည့္နိုင္ငံ (ယခု အေၿခအေနအရ ၿမန္မာနွင့္တရုတ္မဟုတ္ေသာ တၿခား စီးပြားေရးေတာင့္တင္းသည့္ နိုင္ငံ - Insurance Broker) ထံမွ ဝယ္ယူေပးရမည္။


ထိုစာခ်ဳပ္( Political Risk Insurance)တြင္ ပါဝင္ရမည့္ ပ်က္ဆီးဆံုးရွဳံးနိုင္မည့္အေၿခအေနမ်ားကိုု ကြ်မ္းက်င္ေသာ (တရုတ္မဟုတ္သည့္) နိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ၿမန္မာပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ အာမခံေပးမည့္နိုင္ငံ ( Insurance Broker )

အား ပ်က္ဆီးဆံုးရွဳံးမည့္အခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ၿပရာ၌ အဓိကအားၿဖင့္္းပညာပိုင္းဆိုဟူေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးကိုလဲ အဆင့္ဆင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပရေပမည္။

 

သို ့ေသာ္ စီမံကိန္း မစမွီ

 

ၿမန္မာအစိုးရသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေနသူ အားလံုးထံမွ မည္သည့္ၿခိမ္းေခ်ာက္မွု ၊ တိုက္ခုိက္မွုမ်ိဳးမွ မပါေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ဒုိ႕တာဝန္အေရးသံုးပါးထဲမွ တပါးအပါအဝင္ၿဖစ္ေသာ "တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မွု မၿပဳိကြဲေရး " ဆိုသည့္အခ်က္ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သည့္ အေနၿဖင့္ ေရွးဦးစြာ ရယူရေပမည္။ သို ့မွသာ Political Risk Insurance Contract ကို Insurance Broker ထံတြင္ Contractor (တရုတ္ၿပည္)မွ လြယ္ကူစြာ ဝယ္ယူ၍ ၿမန္မာနိုင္ငံ (Owner) သို ့ေသခ်ာစြာ ေပးအပ္နိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။


က်မ၏ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ၊ နည္းပညာပိုင္းအရ ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးနိုင္မည့္ ခန္ ့မွန္းခ်က္အေၿခအေနမ်ားနွင့္ ယခုလက္ရွိ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ား၏ စိုးရိမ္မွုအတိုင္းအတာ ၊ အေၿခအေနမ်ားအရ Insurance Broker မွ တာဝန္ယူ အာမခံေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားအား ေယဘူယအားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပရေသာ္....

 

(၁)စီမံကိန္းၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္းအတာထက္ေက်ာ္လြန္၍ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ နယ္ေၿမ အေနအထားဆိုင္ရာပ်က္ဆီးဆံုးရွဳံးမွုမ်ား မရွိနိုင္ပါဆိုသည့္ အာမခံခ်က္

 

(၂)ရင္းနွီးၿမဳပ္နံွသူ (Contractor) ေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို တာဝန္ယူ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္ ဟူေသာ အာမခံခ်က္

ဥပမာ.

ၿမစ္ထဲသို ့စြန္ ့ပစ္ေသာ ဓါတုပစၥည္မ်ားေၾကာင့္ ၿမစ္ေရ မသန္ ့ရွင္းမွဳၿဖစ္ကာ တိရိစာၦန္မ်ား ၊လူမ်ား ေသေၾကပ်က္ဆီးမွုမရွိၿခင္း ဟူေသာ အာမခံခ်က္ ၊

နွစ္စဥ္သံုးစြဲေနေသာ ေရအင္အား ၇.၆ရာခိုင္နွန္းသည္ တိုင္းၿပည္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ၿပည္သူၿပည္သား သန္း ၆၀ေက်ာ္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွုအား မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် ထိခိုက္မွု မရွိနိုင္ပါ ၊

 

ေသာင္ထြန္း၍ ၿမစ္ေၾကာင္း ေၿပာင္းၿခင္းမ်ားလဲ မရွိပါ ဟူေသာ အာမခံခ်က္မ်ား

(၃)အကယ္၍ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ တိုင္းၿပည္ပ်က္ဆီးခဲ့ပါလွ်င္ ထိုပ်က္ဆီးသြားေသာ တိုင္းၿပည္အတြက္ ေနာက္ထပ္ တိုင္းၿပည္အသစ္ တခု ၿပန္လည္အစားထိုးေပးနိုင္ပါသည္ ဟူေသာ အာမခံခ်က္

(၄)ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုင္းသူၿပည္သားလူအမ်ားတို ့သည္ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံသူ- Contractor ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာၾက နွစ္ၿခိဳက္ၿခင္း မရွိ၍ တတိုင္းၿပည္လံုးနီးပါး ဆန္ ့က်င္ခဲ့ပါလွ်င္ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္အား လြယ္ကူစြာ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အာမခံပါသည္

ဟူေသာ အခ်က္မ်ားပင္ၿဖစ္သည္။

သို ့အတြက္ေၾကာင့္ မင္းက်င့္တရား ၁၀ပါးနွင့္ ၿပည့္စံုေသာ သမၼတၾကီးနွင့္ ထိုစီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ေနေသာ အထက္လူၾကီးမ်ားသည္ တိုင္းသူၿပည္သားတို ့သေဘာၾကနွစ္ၿခိဳက္ၿခင္း မရွိေသာ ၊ ဆန့္ က်င္ ေန ေသာ ၊ စိုးရိမ္ထိန္ ့လန္ ့ေနေသာ ထိုစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ၊ အေၿခအေနမ်ား အားလံုးသည္ ၿဖစ္လာဖြယ္ရာ မရွိပါဟူသည့္ ေၿဖရွင္းခ်က္ကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးၿပဳထား၍ ၿပည္သူမ်ား၏ မလိုအပ္ေသာ စိုးရိမ္မွုမ်ားအား အေတြးထဲမွထုတ္ၿပစ္လိုက္ပါဟူသည့္ ေၿဖသိမ့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ၿပေနမည့္အစား Contractor မွ ဝယ္ယူေပးအပ္ထားသည့္ Original Political Risk Insurance Contract အား တိုင္းသူၿပည္သားမ်ား လြယ္ကူစြာ သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါမလိုအပ္ေသာ အေၿခအေနမ်ားကို ဖယ္ရွားနိင္ေပမည္။

၄င္းတို ့မွာ - 

(၁) တရုတ္ - Contractor သည္ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုင္းသူၿပည္သားမ်ား၏ သေဘာတူညီမွုၿဖင့္ ေအးေဆးစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္။ 

(၂) တိုင္းသူၿပည္သားတို ့သည္ ယင္းတို ့၏ မလိုအပ္ေသာ စိုးရိမ္မွုမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားနိုင္၍ ေန ့စဥ္ ၿပဳ လုပ္ရ မည္ ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေအးေဆးစြာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္။

(၃) တိုင္းသူၿပည္သားတို ့၏ ေထာက္ခံမွုကို ရရွိ၍ တရုတ္နွင့္ ၿမန္မာၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမွုကိုလဲ ပိုမို ခိုင္မာေစမည္။

စသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ၿဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး တင္ၿပလိုသည့္ တတိယအခ်က္မွာ..

(၃)ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ထားရွိေသာ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံသူ၏ စီမံကိန္းဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္နွင့္ တိုက္ရုိက္မပတ္သတ္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့့္ ေငြေၾကး အာမခံခ်က္ ( Bnker's Guarantee from World Bank )

 ဤအခ်က္သည္ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံသူ တရုတ္ၿပည္ (Contractor) ၏ စီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွ တခု သို ့မဟုတ္ တခုထက္ပိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမရွိေသာ အခါတြင္ ၊ သို ့မဟုတ္ ၿငင္းဆန္ေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ ၿမန္မာၿပည္ (Owner) မွ ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံသူ၏ ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ ထားရွိေသာ ေငြေၾကးအား ရယူပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္ ဆိုေသာ ဘဏ္၏ အာမခံခ်က္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အား ရယူထားနိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္လည္း တိုင္းသူၿပည္သားတို ့အား စိတ္ေအးခ်မ္းသာမွုကို ေပးစြမ္းနိုင္၍ စီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ရာတြင္ လြယ္ကူစြာ ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္နိုင္ေပမည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ၃ခ်က္အား စီမံကိန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ၿပထားသည့္ အေထာက္အထားနွင့္တကြ ပါရွိေသာ စာမ်က္နွာမ်ား ၊ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသမ်ားသည္ ယေန့အခ်ိန္အခါတြင္အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွေရးသားေဖာ္ၿပလွ်က္ရွိေနေသာ

နည္းပညာပိုင္းပိုင္ဆိုင္ရာရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ၊ အားေပးနွစ္သိမ့္မွုမ်ား ထက္ပိုမိုထိေရာက္စြာသန္း ၆၀ ေက်ာ္ေသာ ၿပည္သူၿပည္သားတို ့၏ မလိုအပ္ေသာစိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့မွုအား ကာကြယ္မွု ေပးနိုင္ေပလိမ့္မည္ဟု က်မယံုၾကည္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီမံကိန္းတြင္ အသံုးၿပဳထားေသာ အရည္အေသြးၿမင့္မားသည့္ ပစၥည္းမ်ား ၊နည္းပညာ မ်ားသည္ လူသန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေသာ ၿမန္မာၿပည္သူလူထုၾကီးအား မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် ေလ့လာစစ္ေဆးခြင့္ရနိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေလ့လာစစ္ေဆးခြင့္ ရနိုင္သည္ ဆိုေစကာမူ ထိုသန္း ၆၀ ေက်ာ္ေသာ တိုင္း သူၿပည္ သားအားလံုးတို ့သည္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။


သို ့ပါေသာေၾကာင့္ တရားေစာင့္ေသာ သမၼတၾကီးသည္ တိုင္းသူၿပည္သားတို ့၏ဆႏၵၿဖင့္ေရြးခ်ယ္တင္ ေၿမွာက ္ ထား ေသာ မင္း/သမၼတ တဦး ၿဖစ္သည္နွင့္ ေလ်ွာ္ညီစြာတိုင္းသူ ၿပည္သားတို ့၏အက်ိဳး နွင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း၊ တိုင္းသူၿပည္သားတို ့၏ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့မွဳနွင့္ နွလံုးစိတ္ဝမ္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲၿခင္းမ်ားကို တိုင္းၿပည္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ေရွးရွဳ၍ သုတ္သင္ဖယ္ရွားေပးနိုင္ၿခင္းတည္းဟူေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ေမ်ွာ္လင့္ အားကိုး၍ လူသန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္၏ ဆႏၵနွင့္ထပ္တူက်ေသာ ယခုစာကို သမၼတၾကီးအား ေပး ပို ့ေလ်ွာက ္ ထားလိုက္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ ဆိုရေသာ္ က်မတို ့ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ လွည္းေန ေလွေအာင္း ၿမင္းေဇာင္း မက်န္ေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ သတၱဝါအားလံုးတို ့သည္ ဘာသာတရားထြန္းကားေသာ တိုင္းၿပည္၏
အရိပ္အာဝါသေအာက္တြင္ တည္ရွိၾကသူမ်ားၿဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ သည္းခံၿခင္း ပါရမီနွင့္ အလြန္တရာ ၿပည့္စုံၾကြယ္ဝၾကေပသည္။

သို ့ေသာ္ " အခ်ဳပ္အၿခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး" ဟူေသာၿမန္မာၿပည္ဖြား နိုင္ငံသားတိုင္း ေလးစားလိုက္နာရမည့္တာဝန္တရပ္အား ေက်ပြန္ၿခင္းငွာ မိမိတိုင္းၿပည္ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္ ဆီး မည့္အေရးကို ကာကြယ္လိုၿခင္း ၊ တိုင္းၿပည္၏ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာသည္ တိုင္းသူၿပည္သားတို ့၏ လက္ဝယ္တြင္ မရွိဘဲ တိုင္းတပါး၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခံတိုင္းၿပည္သို့ ေရာက္ရွိမည့္ အေရးအား ကာကြယ္ၿခင္းလိုတည္းဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကား မိမိိအသက္ထက္ပိုမို၍ လြန္စြာ ရွင္သန္နိုးၾကားလွေပသည္။

သို ့ပါေသာေၾကာင့္ တရားေစာင့္ေသာ သမၼတၾကီးသည္ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားအား သနားၾကင္နာေသာအားၿဖင့္ က်မတို ့တိုင္းၿပည္တြင္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၿမစ္ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ဆက္လွ်ဥ္း၍ ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့မွုမ်ားအား မင္းက်င့္တရား ၁၀ပါးနွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ လိုအပ္သလို ဖယ္ရွားသုတ္သင္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ေပသည္။

"က်မတို ့တိုင္းၿပည္ရွိ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားသည္ တိုင္းတပါး၏ အနည္းငယ္မွ် ေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲေသာ ခ်မ္းသာမွုမ်ားကို ရရွိၿခင္းထက္ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္၏အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္၍ ဆင္းရဲေနၿခင္းအားပိုမိုလိုအပ္လွေပသည္။"

ေလးစားစြာၿဖင့္

KWT

http://www.edinooyin.com/profiles/blog/show?id=4347155%3ABlogPost%3A3297964&xgs=1&xg_source=msg_share_post

(မွတ္ခ်က္ - က်မသည္ ယခု အခ်ိန္အထိ အမိၿမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒအား ဆန့္က်င္ေနသည့္ မည္သည့္ ပါတီ၊ အဖြဲ ့အစည္းနွင့္မွ် ဆက္စပ္ၿခင္း၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ၿခင္းမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းရိုးသားစြာ သစၥာကတိၿပဳပါသည္)


Notes: Forward Mail ကရတာေလးျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္

No comments: