Saturday, March 23, 2013

၀ါဒတစ္ရပ္ ထြန္းပ်ံ႕လိုေသာ္


မိမိယံုၾကည္ လက္ခံထားေသာ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလိုၾကသည္မွာ လူသားတိုင္း၏ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိယံုၾကည္ လက္ခံသကဲ့သို႕ အျခားအျခားေသာသူမ်ားအားလည္း ယံုၾကည္လက္ခံေစလိုၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားတို႕သည္ မိမိတို႕ယံုၾကည္ရာ အယူ၀ါဒကို ထြန္းကားသည္ထက္ထြန္းကား ပ်ံ႕ႏွံ႕သည္ထက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားမွ်တေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသလို မတရားႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း အသံုးျပဳတတ္ၾကေပသည္။ မိမိတို႕၏ အယူ၀ါဒထြန္းကား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရးတည္းဟူေသာဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္ တရားမွ်တသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ စြဲလမ္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႕ျဖစ္ရာ မူလကေကာင္းျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အယူ၀ါဒတခ်ိဳ႕သည္ လူသားတို႕အား အႏၲရာယ္ၾကီးမားလွ ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အယူ၀ါဒကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူသတ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ လူသားတို႕ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒတို႕က လူသားတို႕၏ တိုေတာင္းလွေသာ ဘ၀တစ္သက္တာ အခ်ိန္ကာလကို အခ်ည္းႏွီး၀ါးမ်ိဳပစ္ခဲ့ၾကသည္။

အယူ၀ါဒေရးရာ ပဋိပကၡမ်ားကို အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ အႏိုင္ရေသာဘက္က မိမိတို႕၏အယူ၀ါဒက အႏိုင္ရေလျပီဟု အမွတ္မွားခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႕အႏိုင္ရသည့္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုတြင္ မိမိတို႕၏အယူ၀ါဒကို စိတ္ၾကိဳက္ျပန္႕ပြားေစႏိုင္ျပီဟု အထင္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕သည္ဆိုျခင္းအေပၚ မွားယြင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပ သည္။

နယ္ေျမေဒသ၊ ကာလတစ္ခုတြင္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သေကၤတမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ ေပၚလာျခင္း၊ အခမ္းအနားသဘင္မ်ား ဆင္ယင္က်င္းပျခင္း၊ ယင္းအယူ၀ါဒကို သက္၀င္ယံုၾကည္ပါသည္ဟု အမည္ခံထားသူဦးေရ မ်ား ျပားလာျခင္းတို႕ကိုၾကည့္၍ ယင္းအယူ၀ါဒ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေလျပီဟု တစ္ထစ္ခ်မွတ္ယူ၍ မရႏိုင္ေခ်။ စင္စစ္အားျဖင့္ ယင္းအယူ၀ါဒ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း ရွိ - မရွိဆိုသည္ကို ေအာက္ပါအခ်က္သံုးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ရွိ-မရွိ ေလ့လာသံုးသပ္၍သာလွ်င္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

(၁)
အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ စစ္မွန္ေသာသေဘာတရားမ်ား
သန္႕ရွင္းခိုင္မာစြာတည္ရွိျခင္း

အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ရန္မွာ ယင္းအယူ၀ါဒဆိုင္ရာ မူလသေဘာတရားမ်ားကို ျဖဳတ္ပယ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ခ်ဲ႕ကားျခင္း၊ အစား ထိုးျခင္းတို႕မရွိဘဲ စစ္မွန္သန္႕ရွင္းစြာတည္တံ့ေနရန္ အထူးလိုအပ္လွေပသည္။ ယင္းသို႕တည္တံ့ေနရန္အတြက္ အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္း၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ သေဘာတရားေရးရာ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူ ပညာရွင္မ်ားတိုးပြားလာေအာင္ အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းတို႕သည္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႕အျပင္ ယင္းအယူ၀ါဒ၏အမည္ကိုအေရျခံဳ၍ လူတစ္စု၊ လူတစ္ဖြဲ႕၊ လူတန္းစားတစ္ရပ္အက်ိဳးအတြက္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရးလက္နက္အျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္း၊ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္ရန္သာ ရည္ရြယ္လ်က္ လူျပိန္းအၾကိဳက္လိုက္ကာ အယူမွား၀ါဒမွားမ်ားျဖင့္ လူအမ်ားလမ္းမွားေရာက္ ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေနျခင္းတို႕ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သန္႕စင္ပစ္ၾကရမည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ျဖန္႕ျဖဴးရန္ တာ၀န္ယူထားသူတို႕သည္ မိမိတို႕ျဖန္႕ျဖဴးရမည့္ အယူ၀ါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္းအမွန္ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခား တည္းျဖတ္ႏိုင္သည္အထိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ျဖန္႕ျဖဴးရန္ တာ၀န္ယူထားသူူသည္ မိမိ၏အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို လူသားတို႕၏ဘ၀တြင္ မည္သို႕ ဆက္စပ္အသံုးခ်သင့္သည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕သိရွိျပီး မိမိ၏ အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ယွဥ္၍ တင္ျပႏိုင္မွသာလွ်င္ လူအမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္ကာ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

(၂)
အယူ၀ါဒဆိုင္ရာသေဘာတရားက လမ္းညႊန္ေသာ
နည္းလမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း

အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ရန္မွာ ယင္းအယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားခ်ည္း တည္ရွိေနရုံမွ်ျဖင့္မျပီးေခ်။ ယင္းသေဘာတရားက လမ္းညႊန္ေသာ နည္းလမ္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးမႈကင္းေသာ သေဘာတရားသည္ ေသေနေသာ သေဘာတရားတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုေတသီတို႕ အေနျဖင့္ ကာလတစ္ရပ္က ေဒသတစ္ခုတြင္ ဤမည္ေသာအယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးေလသည္ဆိုေသာ အသိမွတစ္ပါး အျခား မည္သည့္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာမွ် ထူးျခားမႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။

လက္ေတြ႕လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမွသာ ယင္းအယူ၀ါဒကရည္ရြယ္ေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ဦးတည္ခ်က္မ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ရုပ္လံုးေပၚလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤေနရာတြင္ အေရးၾကီးသည္မွာ ယင္းအယူ၀ါဒ၏ သေဘာတရားေရးရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အစစ္ အမွန္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားမွသာ မွန္ကန္စြာလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သေဘာတရားအစစ္အမွန္ ကို နားမလည္ဘဲ တတ္ေယာင္ကား လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါက ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္း လြဲေခ်ာ္သြားကာ ယင္းအယူ၀ါဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္အစစ္အမွန္တို႕ ရုပ္လံုးေပၚလာမည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕သည္ အျပန္အလွန္မွီခို အားထားေနရေပသည္။ လက္ေတြ႕ဘ၀မွထြက္ေပၚလာေသာ အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သေဘာထားတစ္ရပ္သည္သာ မွန္ကန္သလို ယင္း မွန္ကန္ေသာ သေဘာတရားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကမွသာလွ်င္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သူကေတာ့ သေဘာတရားသမား - စာသမားပဲ၊ ငါကေတာ့ အလုပ္သမား-အက်င့္သမားပဲ ဟုခြဲျခားပုတ္ခတ္ေနၾကရန္ မသင့္ ေခ်။ စာသမားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံေနသူျဖစ္ျပီး အက်င့္သမားကလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စာေပသေဘာ တရား ေလ့လာသူျဖစ္ေနရေပမည္။ သို႕မွသာ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံပါသည္ ဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားက လမ္းညႊန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမည္ေပလိမ့္မည္။

(၃)
အယူ၀ါဒေရးရာရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္း

အထက္ကဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း သေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ႕ အခ်ိဳးညီညီေပါင္းစပ္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါက မိမိတို႕၏အယူ၀ါဒ ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသို႕ အေကာင္အထည္ ေပၚ လာသည့္ရလဒ္တို႕သည္ မိမိအပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ မည္ေရြ႕မည္မွ် အက်ိဳးျပဳသည္-မျပဳသည္ကိုေထာက္ရႈ၍ ယင္းအယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕သည္-မပ်ံ႕ႏွံ႕သည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

အယူ၀ါဒတစ္ရပ္က လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာအေပၚမူတည္၍ ယင္းအယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ ေနမည့္ သက္တမ္းကိုလည္း မွန္းဆႏိုင္ေပသည္။ အယူ၀ါဒတိုင္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေကာင္းက်ိဳးကိုရည္ေမွ်ာ္၍ ေပၚေပါက္လာၾက သည္ခ်ည္းျဖစ္ရာ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္လာျပီဆိုမွသာ လွ်င္ ယင္းအယူ၀ါဒအမွန္တကယ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေလျပီဟု မွတ္ယူသင့္ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကာလ၊ေဒသ တစ္ခုတြင္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သေကၤတမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အခမ္းအနားသဘင္မ်ား၊ ယင္းအယူ၀ါဒကို ယံုၾကည္သက္၀င္ပါသည္ဟု အမည္ခံထားသူမ်ား ေပါမ်ားေနရုံမွ်ျဖင့္ ယင္းအယူ၀ါဒ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေလျပီဟု တထစ္ ခ်မဆိုသင့္ေၾကာင့္ ထင္ရွားလွေပသည္။

မိမိယံုၾကည္သက္၀င္သည့္ အယူ၀ါဒကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ သေဘာေပါက္သည့္အတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာ က်င့္သံုးျခင္း၊ ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးရသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ပင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိခံစားရျခင္းျဖင့္ တစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးတြင္ ယင္းအယူ၀ါဒ အမွန္တကယ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းသို႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိုသာ ဤမည္ေသာအယူ၀ါဒတစ္ရပ္ ခိုင္မာစြာထြန္းကား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသတည္း။

(ဗုဒၶေဒသနာလာ ပရိယတၲိ၊ ပဋိပတၲိႏွင့္ ပဋိေ၀ဓဟူေသာ သာသနာသံုးရပ္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။)

၀င္းသိန္းဦး
(၁၇-၄-၉၁)
ဓမၼရံသီ၊ ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ။

No comments: