Sunday, March 12, 2017

အိမ္စာခ်ဳပ္စာတမ္း - တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ - ေျမ၊အေဆာက္အအံု အေရာင္းအ၀ယ္


အိမ္စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္…

အိမ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေလွ်ာက္လႊာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အခြန္တံ ဆိပ္ေခါင္းတစ္ခု လိုအပ္တယ္။ ေရာင္းသူဝယ္ သူေတြရဲ႕ မွတ္ပံုတင္မူရင္းေ တြ လိုအပ္မယ္။

စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးၿပီဆိုရင္လည္း မိတၱဴတစ္စံု ဆြဲထားရ မယ္။ ေျမပံု ဂရန္မူရင္း၊ အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းခ်ထားျခင္းမရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြ လိုမယ္။ ဒါေ တြ အားလံုးအတြက္ မိတၱဴေတြ ကူးေပးရမယ္။ ၿပီးရင္မွတ္တမ္း ဌာန၊ ေငြသြင္း ဌာနကို သြားၿပီးေရာင္းသူဝယ္သူ သက္ေသေတြ လက္ေဗြႏွိပ္ လိုက္ရင္ အေ ရာင္းအဝယ္ျဖစ္သြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေန႔ကေန ေလးလအတြင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ ရ မယ္။ ဌာနကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေျမပံုနဲ႔ ေျမရာဇဝင္ သက္တမ္းကလည္း တစ္ႏွစ္ပဲသက္တမ္းရွိတယ္။ မွတ္ပံုတင္ကိုယ္စား လွယ္စာ SP ၊ GP ရရွိတဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ကပဲ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဂရန္အမည္ေ ပါက္ ကြယ္လြန္ရင္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီးေတြကေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္အသစ္ႏွစ္စံုနဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္းေတြထပ္ၿပီး လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

စာခ်ဳပ္မွတ္ပံုတင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ သက္ေ သႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မွတ္ပံု တင္ေတြပါလာရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေျမဂရန္ မူရင္းေတြ၊ ပိုင္ဆိုင္သူ ေသဆံုးခဲ့တယ္ ဆိုရင္လည္း ေသ စာရင္းမူရင္းေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေသဆံုးသူနဲ႔ က်န္ခဲ့တဲ့သူ ဘယ္လိုေတာ္စပ္လဲဆိုတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိတဲ့ ကတိျ ပဳလႊာ ဒါမွမဟုတ္ က်မ္းက်ိန္လႊာေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စာ တမ္းျပည့္စံုရင္ မွတ္ပံုတင္တာကို ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းကိုေတာ့ သက္ဆိုင္သူသာသြားထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။
Credit: The Kumudra

တိုက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္၌ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စစ္ေဆးလက္ခံၾကဖို႔လို

ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရာ၌ တိုက္ခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူသည့္အခါ၌ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားတြင္ လက္ မွတ္ေရးထိုးျခင္းထက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ားအား ေသခ်ာ စိစစ္ ၀ယ္ယူသင့္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပ ေျပာဆို သည္။

အေရးၾကီးအခ်က္အေနျဖင့္ ဆက္စပ္စာခ်ဳပ္မွန္ကန္မႈ(BCC)က်ျပီး မိတၱဴရွိ မ ရွိ၊ ေျမပိုင္ရွင္မွ လက္မွတ္ထိုးေပးျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆး သင့္ျပီး လက္ရွိပိုင္ရွင္ ထံတြင္ BCC စာရြက္ရမရွိပါက ေျမပိုင္ရွင္ထံမွ BCC မူရင္းစာရြက္ကို မိတၱဴ ကူးယူထားသင့္သည္ဟု အိမ္ျခံေျမ ဥပေဒရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

တုိက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္ စာ တမ္းမ်ား အေနျဖင့္

(၁) ဆက္စပ္ စာခ်ဳပ္၊(၂) BCC (လူေနထိုင္ခြင့္) စာရြက္၊ (၃) ေျမရွင္လက္မွတ္၊(၄) ေရမီတာ၊ မီးမီတာ စာရြက္ စသည့္ စာရြက္စာ တမ္းမ်ား လိုအပ္ျပီး အဆိုပါစာရြက္မ်ား ပါ၀င္ပါက ပိုင္ဆိုင္မႈ ေသ ခ်ာေၾကာင္း တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

“ ဟိုတစ္ေလာက ဗဟန္းဘက္မွာ လူငယ္လင္မယား အိမ္၀ယ္တာ ဦး ကို ေခၚသြားတယ္၊ ေတာ္ေသးတာေပ့ါ၊ အဲဒီလူငယ္ ေလးေတြက အိမ္အေ ရာင္းအ၀ယ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒေတြ၊ ဘာေတြလိုအပ္တယ္ဆုိတာ ဘာမွ နားမလည္ဘူး၊ လိမ္တဲ့သူနဲ႕ ေတြ႕ရင္ ဘာမွ လုပ္ေနစရာမလိုဘူး၊ သူတို႕ကို အသာေလး လိမ္သြားလို႕ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အထူးသတိထားသင့္တယ္” ဟု အိမ္ျခံေျမ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စြာထက္က ေျပာသည္။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္ အခန္း၏ တိုက္အ မွတ္၊ အခန္း၊ လမ္း၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အက်ယ္အ၀န္းကို တိက်စြာ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေဆာက္အအံု၏ လက္ယာဘက္ျခမ္း (သို႕) လက္၀ဲဘက္ျခမ္း (သို႕) အေဆာက္အအံု၏ ေခါင္းရင္းခန္း (သို႔) ေျခရင္းခန္း စသည္ျဖင့္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ေျမပိုင္ရွင္ထံ၌ လက္ ရွိ ေရာင္းခ်သူမွ ေျမလခေပးသြင္းၿပီး နာမည္ေပါက္ရရွိထားမႈကိုလည္း စစ္ေ ဆးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ တိုက္ခန္းမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္ဟာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရန္ကုန္မွာ ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ဒါေတြကို သိဖို႕ လိုအပ္တယ္၊ မဟုတ္လို႕ တစ္ခုခု ျပႆနာ ျဖစ္လာရင္ ရွင္းစ ရာေတြ ျဖစ္လာမယ္၊ ကၽြန္မကေတာ့ နားမလည္တဲ့သူေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ ဆုိရင္ ကူညီေပးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ပြဲစားေတြက်ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ လည္း နားမလည္ေတာ့ ရွင္းမျပၾကဘူး၊ အဲဒီမွာ အေမြဆိုင္တို႕ ဘာတို႔ဆိုရင္ ဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္ရင္ ရံႈးႏိုင္တယ္” ဟု အိမ္ျခံေျမ ပြဲစား တစ္ဦးျဖစ္သူ မဇင္ေလးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား တြင္က်ယ္လာျပီး ျမိဳ႕နယ္အခ်က္အခ်ာ က်မႈအေပၚ မူတည္ျပီး ေစ်းႏႈန္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ရွိေၾကာင္း၊ အနိမ့္ဆံုး သိန္း ၇၀ ၀န္းက်င္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျ မ ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕ တိုက္ခန္း၀ယ္သူေတြဆိုရင္ တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဆက္စပ္စာခ်ဳပ္ေလးတစ္ခုကိုင္ထားရံုနဲ႕ မိမိပို္င္ဆုိင္တဲ့ အေထာက္ အထား ျပည့္စံုၿပီလို႕ ထင္မွတ္ထား ၾကပါတယ္၊ မိမိျပန္ေရာင္းတဲ့အခါ ၀ယ္ တဲ့ ဟိုဘက္က ၀ယ္သူ ေတြက ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့သူဆိုရင္ ကုိယ္ျပန္ေရာင္း တဲ့ အခ်ိန္ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ႏုိင္လို႕ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အိမ္ျခံေျမ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ထြန္း က ေျပာသည္။
Credit: Myanmar Chronicle


ေျမအေဆာက္အအံု အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ခိုင္မာေရး ႏွင့္ GP/SP ဆိုင္ရာ သတိျပဳဖြယ္မ်ား

ယခုအခါ ေျမ/အေဆာက္အအံု အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥမ်ားစြာတြင္ အ႐ႈပ္အ ရွင္း ျဖစ္ၿပီး တရားျဖစ္လ်က္ ႐ိွေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ တရား႐ံုးတြင္၊ ဥ ပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုုပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို သာ အားကိုးႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

General Power / Special Power မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လဲႊေျပာင္းေပး သူ ေသဆံုး ကြယ္လြန္ခိ်န္တြင္ ပ်က္ျပယ္သြားသည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လဲႊေျပာင္းေပးသူက အျခားသူ တစ္ဦးကို အ လားတူ GP/SP ထပ္မံထုတ္ေပးလၽွင္ လည္းေကာင္း၊ ႐ႉပ္ေထြးလာႏိုင္ သျဖင့္ ေျမ / အေဆာက္အအံု အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ GP/SP ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ စိတ္မခ်ရပါ။
ေရာင္းဝယ္ရာ၌ တရားဝင္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ကို မျဖစ္ေန ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းသာလွ်င္ စိတ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျမ/အေဆာက္အအုံ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ အျ ပည္႔အဝ ကပ္ထားျခင္းမ႐ိွသည့္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္သည္ တရားဝင္ အေထာက္အထားတစ္ခု မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
Credit : ျျမန္မာ့အလင္း

ေျမကြက္၊က္ခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
ေျမကြက္၊ တုိက္ခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းထားခ်က္ေတြနဲ႔ ေျဖၾကား ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္........

ေမး။ ။ အစိုးရကေန လူေနဖို႔ ေျမကြက္ အသစ္ေတြကို ၿမိဳ႕ျပင္မွာ ခ်ထားေပး တဲ့ အခါမွာ ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ ခ်ထားေပးပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အစိုးရကေန လူေနရပ္ကြက္သစ္ေတြကို ၿမိဳ႕ျပင္မွာ အကြက္ရိုက္ၿပီး ခ်ေပးတဲ့အခါ ပါမစ္ေျမအျဖစ္ ခ်ထားေပးပါတယ္။ ေျမ အေရာင္းအဝယ္သ မားေတြကေတာ့ဓာတ္ပံုပါတဲ့ ေျမခ်ပါမစ္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ေျမကြက္အသစ္ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါ လယ္ေျမ၊ ရြာေျမေတြ ပါသြားခဲ့ရင္ အဲသည္လယ္သမား၊ ရြာသူရြာသားေတြကို ၿမိဳ႕ကြက္သစ္မွာ ေျမကြက္ေတြ ျပန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

အဲသည္လယ္သမားနဲ႔ ရြာသူရြာသားေတြကိုေတာ့ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေျမကြက္ လက္မွတ္ေတြပါတဲ့ စလစ္စာရြက္တစ္ရြက္ ေပးပါတယ္။ အဲသည္ စလစ္ စာ ရြက္ေပၚမွာ ေျမကြက္ခ်ထားေပးတဲ့ ဌာန၊ ဥပမာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ရံုးအမည္ တံဆိပ္အပိုင္းနဲ႔ တာဝန္ခံအရာရွိရဲ႕ လက္မွတ္ ပါရွိပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေျမခ်ပါမစ္ရေအာင္ ဆက္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ယူရပါတယ္။
နယ္ေျမေတြမွာေတာ့ စလစ္ေျမစာရြက္ စာတမ္းထုတ္ေပးတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ မိမိအမည္ေပါက္ကို ပံုစံ (၁၀၅) ေျမပံုထြက္လာေအာင္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲသည္ေနာက္မွ ႏွစ္ (၃၀) ဂရန္၊ အႏွစ္ (၆၀) ဂရန္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွ စိတ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ေမး။ ။ အခန္းဝယ္ထားတဲ့ ကိုယ့္တိုက္ခန္းသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြား လို႔ ေျမရွင္က တုိက္အသစ္ျပန္ေဆာက္ရင္ အခန္းျပန္ရႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ဝယ္ထားတဲ့ တိုက္ခန္းက သက္တမ္းကုန္ဆံုးလို႔ ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးရင္ျဖစ္ေစ ဆံုးရႈံးသြားတဲ့အခါ အခန္းျပန္ မရႏိုင္ ပါဘူး။ ဝယ္ထားတဲ့ အခန္းကို ပိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခန္းမရွိေတာ့ရင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေျမရွင္က တိုက္အသစ္ျပန္ေ ဆာက္ရင္ေတာ့ မိမိအထပ္၊ မိိမိအခန္းေနရာျပန္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိပါ တယ္။ျပန္ေဆာက္မယ့္ အခန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ကုန္က်စရိတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ တိုက္သစ္ ေဆာက္တာ ေျမရွင္ရဲ႕ စိုက္ထုတ္ကုန္က် စ ရိတ္ေတြရွိပါတယ္။မိမိအခန္း ေဆာက္လုပ္ကုန္က်စရိတ္ ကုန္က်ေငြကို ထပ္ေပးရတဲ့ သေဘာပါ။ အျပင္လူက လာဝယ္တဲ့ ေစ်းအတိုင္း ေပးစရာမ လိုပါဘူး။ အေၾကာင္းက အရင္တိုက္အေဟာင္းအခန္း ဝယ္ယူခဲ့တုန္းက ေျမ ရွင္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြရွိေနလို႔ အရင္ အခန္းပိုင္ရွင ္ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

Credit : The Kumudra

No comments: