Tuesday, May 15, 2012

GG သည္ ေျပးသည္အေ၀းကို


ဂ်ီဂ်ီ႕ကိ္ုေတြ႕လ ား။ ေဟာဟု ိ စာသင္ခန္းရ႕ဲ ေနာက္ဆုံးမွာေလ။ အဲဒါ ဂ်ီဂ်ီေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီဟာ အၿမဲတမး္မႈန္ကုပ္ကုပ္ မ်က္ႏွာေပးနဲ႕ပါ။ စိတ္႐ႈပ္ စိတ္အိုက္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာမ်ိဳးေလ။ အဲဒါ ၇ ႏွစ္သား ဂ်ီဂ်ီ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ ေဖာ္ေရြပါတယ္။ သူ႔မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။မႈန္ကုပ္ကုပ္ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ သူ႔ထုံးစံပဲ။ မသိရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုစိတ္ေကာက္ အလိုမက်ျဖစ္ေန သလားေတာင္ထင္ရတယ။္ သူ စိတ္ေကာက္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ ေဝခဲြမရ ျဖစ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔အတြက္ ေဝရခဲြရ လြယ္ကူတာဆိုလို႔ သူ႔အေမ အိမ္က ထည့္ေပးလိုက္တဲ့ဲ ႏွစ္ခ်ပ္ပူး ေပါင္မုန္႕ေထာပတ္သုပ္ပဲ။ ခဲြခ်င္ ေဝခ်င္ရင္ ႏွစ္ျခမ္းခြာလိုက္ရံုပဲေလ။ အလယ္မွာ ေထာပတ္ န႔ဲ သၾကားနဲ႕ေပါ့။ သိပ္အရသာရိွတာပဲ။ ဂ်ီဂ်ီေဝခြဲလို႔ မရတာက အဲဒီ ေပါင္မုန္႕ ေထာပတ္သုပ္ကို ဘာျဖစ္လို႔ ေန႔တိုင္း စားေနရတာလ ဲဆိုတာပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီ႕မွာ မုန္႕ဖိုး မရိွပါ။ အျပင္ အစားအစာေတ ြ ဝယ္စားမွာစိုးလ ို႔ သူ႔အိမ္က မုန္႔ဖိုး မေပးဘူးတဲ့။

မိဘ ဆိုေတာ့လည္း စိတ္ပူတာ အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီဟာလည္း သူမ်ားေတြလို ဆီးထုပ္ေတြ၊ေနၾကာေစ့ ေတြ၊ ေျမပဲေလွာ္ ေတြ သိပ္စားခ်င္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ ဂ်ီဂ်ီ ဘာလုပ္သလဲ။ ေပါင္မုန္႔ ေထာပတ္သုတ္အစုတ္ပလုတ္ကို ဆီးယိုန႔ ဲ လဲစားတယ။္ အိမ္က ထည့္ေပးတဲ့ ႏြားႏို႔ကို ေက်ာက္ေက်ာရည္နဲ႔ လဲေသာက ္တယ။္ ဒါ ဂ်ီဂ်ီ႕ရဲ႕ ဥာဏ္မီသေလာက္ ေျဖရွငး္ နည္းေတြေပါ့။ သူ႔ သူငယ္ခ်င္း ေတြကလည္း ဆီးထုပ္နဲ႕ေပါင္မုန္႕ကို လဲစားရလု႔ ိ သိပ္ သေဘာက်တယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီ ဥာဏ္မမီတာေတြက ေျပာရရင္ အမ်ားႀကီးပါပဲ။

အတန္းထဲမွာ ဂ်ီဂ်ီဟာ ခဏခဏ ရိုက္ခံထိတယ္။ စကားမ်ားလို႔တ့ဲ။ ဟုတ္ေတာ့လည္းဟုတ္တယ္။ ဂ်ီဂ်ီဟာ သိပ္ စကားမ်ားတယ္။ သူ႔မွာ သိခ်င္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ အထူးသျဖင့္ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာေတြကို ဘာေၾကာင့္ မွတ္စုစာအုပ္ထ ဲ ျပန္ကူးေရးေနရတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ‘ကြ်ႏု္ပ္၏အေၾကာငး္ ’ စာစီစာကုံး ေရးရင္း အတန္းသားအားလုံးရ႕ဲ မိဘေတြ နာမည္က ဦးျမ န႔ ဲ ေဒၚလွ ျဖစ္ေနရတာလဲ။

ပထဝီဝင ္ လတၱီတြဒ္္၊ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္မ်ဥး္ေတြကိ ု ဘာေၾကာင့္ အလြတ္က်က္ေနရတာလ ဲ စသညျ္ဖင့္အမ်ားႀကီးေပါ့။ ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာေတြကို မွတ္စုထ ဲ ျပန္ေရးခိုင္းတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ဂ်ီဂ်ီဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ စကားေတြ ေျပာေနေတာ့တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အရိုက္ခံရေရာ။ သူတို႔ ဆရာမဟာႀကိမ္လုံးကို ႏွစ္လုံး ပူးၿပီး သားေရကြငး္ န႔ ဲ ေပါင္းခ်ည္ထားတယ္။တစ္ခါတေလဆို ႀကိမ္လုံးေတ ြ အမ်ားႀကီးဝယ၊္ အတန္းထဲမွာကို ထိုင္ၿပီး အက်အန ေရြးတယ္။ စိတ္တိုင္းက်တဲ့ အလုံးရၿပီ ဆိုမွ စိတ္ရွည္လက္ရွည္န႔ ဲ လွလွပပေလး သားေရပင္န႔ ဲ စည္းေနေတာ့တာ။ ေတာလိုက္ထြက္မယ့္္ မုဆိုး ဓားေသြးတာ က်ေနတာပဲ။

ႀကိမ္လုံးစာ မၿိပီ ဆိုကာမွျဖင့္ ဂ်ီဂ်ီ ေျခသလုးံဟာ ေသြးေတာင္ စို႔တယ။္ ဂ်ီဂ်ီဟာ စာမညံ့ပါဘူး။ စာေတြမေရးလည္း ဖတ္စာအုပ္ထဲကေန သူ က်က္လို႕ရ တာပဲ။ စာေမးပြဲမွာလည္း အဆင့ ္ ေကာင္းေကာင္း ရတယ။္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ စာေမးပြဲ ေကာင္းေကာင္း ေအာင္ဖို႔က အဓိက မဟုတ္လား။ ေနာက္ၿပီးအတန္းထဲမွာ စကားေျပာမိတာဟာ ေျခသလုးံ ေသြးထြက္ေအာင္ ႐ိုက္ရေလာက္တဲ့အထိ အျပစ္ႀကီးသလား။
ဂ်ီဂ်ီ ဆရာမကုိ သိပ္ေမးၾကည့္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ‘နားမလည္ရင္ ေမး ဆုိလို႔ ေမးမိရင္ေတာင္ ‘ငါသင္တုန္းက နားမေထာင္ထား ဘူးလား ဆိုၿပီး ေခါင္းေခါက္တ ဲ့ ဆရာမႀကးီကိ ု ‘သားက ို ဒီေလာက္အထ ိရိုက္စရာ လိုအပ္လို႔လား လို႔ ဂ်ီဂ်ီ ဘယ္လို ေမးမလဲေနာ္။ ဒါ ဂ်ီဂ်ီ ဥာဏ္မမီတဲ့ ေက်ာင္းက ကိစၥေပါ့။

အိမ္မွာလည္း ဂ်ီဂ်ီဟာ သိပ္ အဆင္ေျပႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ အေမဟာ သူ႔ကုိတစ္ခ်ိန္လံုးစာပဲ ထိုင္လုပ္ခိုင္းတယ္။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ ရင္ေတာင္ ေကာငး္ ေကာငး္ မနားရဘူး။ အဆိုးဆုံးက က်က္ထားတဲ့စာေတြကို သူ႔အေမဆီမွာ အလြတ ္ ျပန္ျပန္ ဆိုရတာပ။ဲ ဂ်ီဂ်ီဟာ စာက်က္ၿပးီ ရင ္ ဘယ္ေတာ့မွလြယ္လြယ္မေမ့တတ္ဘူး။ အဲဒါသူ႕ဘာသာယံုတယ္။ ခ်ေရးဆိုအကုန္ျပန္ခ်ေရး ႏိုင္တယ္။ စာေမးပြဲမွာ လည္း ခ်ေရးရတာပဲ မဟုတ္လား။ ဘာလု႔ ိ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး စာျပန္ေနမွာလဲ။ စာျပန္ရမယ ့္ အခ်ိန္မွာ ေဆာ့ပစ္စမ္း ေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီ႕အေမက ေတာ့ သူစာက်က္ၿပီးသားဆိုတာကုိ မယံုလို႔ ျပန္ဆုိခိုင္းရတာ ဆိုၿပီး ဆင္ေျခေပးတာပဲ။ ကဲ တကယ္မက်က္ထားဘူး ဆိုလည္း ဘာျဖစ္ ေသးလဲ။ စာေမးပြဲက်ရင္ ဂ်ီဂ်ီပဲ အရွက္ကြဲမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ျပႆနာပဲ မဟုတ္လား။ ဂ်ီဂ်ီ အတန္းထဲမွာ အဆင့္နိမ့္ေတာ့ေရာ အေမတုိ႔က ဂ်ီဂ်ီ႕ကိုမခ်စ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ထမငး္ မခံြ႕ေကြ်းေတာ့ဘူးလား။ အျမဲတမ္းၾကီးလည္း အဆင့္ ေကာင္း ေကာင္းမလိုခ်င္ပါဘူး ။ အဆင့္ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း စာေမးပြဲေအာင္ရင ္ ေနာက္တစ္တန္းတက္ရမွာပ ဲ မဟုတ္ဘူးလား။ အဆင္ ့တစ္ ရေတာ့ ေရာ ေရႊေရာင္ သံဆြဲျပားႀကီးန႔ ဲ စာအုပ္တစ္ဒါဇင္ အထုပ္ႀကီးပ ဲ ရတာမဟုတ္လား။

အဲဒီ စာအုပ္ထုပ္ႀကီးကုိလည္း ဂ်ီဂ်ီ အတန္းထဲမွာ စကားမ်ားလို႔ ဆိုၿပီး ဂ်ီဂ်ီ႕အေဖပဲ နံရံကုိ ပစ္ေပါက္ဆုတ္ၿဖဲခဲ့တာပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ဂ်ီဂ်ီအလိုခ်င္ဆံုး ဆုက အ႐ုပ္ေတြပဲ။ ဂ်ီဂ်ီဟာ သိပ္အေဆာ့ မက္သူပါ။
ဒါေပမယ့္ ေဆာရတဲ့အခ်ိန္ ဂ်ီဂ်ီမွာ သိပ္ရွားတယ္။ ဘာလုိ႔ ဂ်ီဂ်ီကုိယ္တိုင္ေတာင္ မလိုခ်င္တဲ့ ‘စာအေတာ္ဆံုးေက်ာင္းသား ဘဝကိ ု ဂ်ီဂ်ီ႕မိဘေတြက ငမး္ ငမး္တက္ မက္ေမာေနရတာလဲ။ မိဘခ်င္း ဂုဏ္ၿပိဳင္ ဂုဏ္ရိွခ်င္တာလား။ စာမွ မေတာ္ရင္ ဂ်ီဂ်ီ႕ဘဝမာွ အာမခံခ်က ္ မရိွေတာ့ဘူးလား။ အဲဒီ အာမခံခ်က္ကိုေရာဂ်ီဂ်ီ႕မိဘေတြက ဂ်ီဂ်ီ႕ကို မေပးႏိုင္ဘူးလား။ ဂ်ီဂ်ီ႕ဘဝကိ ု ဂ်ီဂ်ီဘာသာ တာဝန္ယူႏိုင္ မယူႏိုင္ ဂ်ီဂ်ီဘယ္သိဦးမလဲ။ ဂ်ီဂ်ီ ေခါင္းဟာ တျဖညး္ ျဖညး္ ေလးလာတယ္။ အရြယ္န႔ ဲ ေသာက မမွ်ေတာ့ဘူး။
ၾကာေတာ့လညး္ စဥ္းစား စရာေတြနဲ႔ အသားက်သြားတာပဲ။ ေလးလာတ့ ဲ ေခါင္းကိုထမ္းပိုးဖို႔ ဂ်ီဂ်ီ႕ အရပ္ႀကီးလညး္ တျဖညး္ ျဖညး္ ရွည္ လာတယ္ေလ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ရဲ႕ လူပ်ိဳဘဝဟာ စိမ္းစိုရဲရင့္စြာပဲ ကေလးဘဝ ပန္းအိုးေဟာင္းေလးထဲက ထုိးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ လာခဲ့တာ ေပါ့။ အခု ဂ်ီဂ်ီဟာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ပါ။

လူပ်ိဳေပါက္ ဂ်ီဂ်ီဟာ အိပ္မက္ေတ ြ အင္နဲ႔ အားန႔ ဲ မက္ေတာ့တာေပါ့။ သူ ခံယူထားတာကလူငယ္ဆိုတာ ေခတ္ရဲ႕အိပ္မက္ပဲ။ လူငယ္ ေတြရဲ႕ အိပ္မက္ဟာလည္း ေခတ္နဲ႔အၿပိဳင္ ျမစ္လုိစီးဆင္းေနရမယ္ေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ ေခတ္ဟာ ေရစီးေၾကာင္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လႈိင္းၾကမ္း တဲ့ျမစ္ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ီဂ်ီဟာ အဲဒီျမစ္ထဲ စီးဝင္ဖို႔ လိႈင္း တဝုန္းဝုန္း ထခဲ့တာေပါ့။ သုိ႔ေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ ျမစ္ဟာ သဲေသာင္ေတြ၊ကြ်န္းေတ ြ အေတြ႕မ်ားလာတယ။္ ဒီေတာ့ ေရစီးလည္းပ ဲ ေႏွးလာရၿပီေပါ့။ အဓိကေသာင္ထြန္းေနတာကေတာ့ သူ႔အေဖပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီ႕အေဖဟာ ေရွးရိုးဆန္တယ္။ ေဒါသ ႀကးီတယ။္ ေခတ္ကို သိဖို႔ ျငင္းဆန္တယ္။
ဂ်ီဂ်ီ႕ကိုလည္း သူ႔လိုပဲ အစဥ္သင့္ေဖာက္ျပီးသားလမ္းေတြေပၚမွာပဲ ေအးေအးလူလူ ေလွ်ာက္လွမ္းေစခ်င္တယ္။ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ အေဖဟာ ‘အရဲစြန္႔ ႀကိဳးစားျခင္း ႏွင့္ ‘မိုက္႐ူးရဲဆန္ျခင္း ကုိအခုထိ စာလံုးေပါင္းမသဲကဲြဘူး။ ဂ်ီဂ်ီကေတာ ့ စိတ္လႈပ္ရွားရတာကိုမွ ႀကိဳက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ ေကာင္းကင္ဟာ အကန္႔အသတ္ ရွိတယ္။ ဂ်ီဂ်ီပ်ံခ်င္တိုင္း ပ်ံလုိ႔ မရဘူး။ ၾကာေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ပင္းဂြင္း ငွက္လို႔ထင္ လာတယ္ေလ။ ငွက္ေတာ့ ငွက္ပဲ။ မပ်ံတတ္ဘးူ ။ ဂ်ီဂ်ီ တက္ခ်င္တဲ့ဲ တကၠသိုလ္ကို ေရြးခြင့္ မရလိုက္ဘူး။ ဂ်ီဂ်ီ တက္လိုက္ရ တ့ ဲ တကၠသိုလ္ကလညး္ အေကာင္းဆုံးထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီ႕အတြက္ေတာ ငယ္ငယ္က အေမထည့္ေပးတ ဲ့ ေပါင္မုန္႕ ေထာပတ္ သုပ္နဲ႕ဘာမွ မကြာဘူး။ ပို ဆိုးတာက ဒီတစ္ေခါက္မွာလဲစားလု႔ ိ မရေတာ့တာပဲ။ ငယ္ငယ္တုန္းက ျပႆနာေတြဟာ ဂ်ီဂ်ီ႕ အတြက ္ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္မ်က္ႏွာကာတြနး္ ေလးေတ ြ ျဖစ္လာတယ။္ တကယ့ ္ ျပႆနာဆိုတာ အခုမွ ေခ်ာင္ထဲက သရဲေျခာက္ သလု ိ ဘြား ခန ဲထြက္လာတာကိုး။ ဂ်ီဂ်ီ လန္႔သြားတယ။္ ဂ်ီဂ်ီ႕အတြက ္ တကၠသိုလ္န႔ ဲ အတူတူ တစ္တြဲတညး္ ပါလာတ့ဲ ေသာကကေတာ့ မိဘခ်ငး္ သေဘာတူထားၿပီးသား သတုိ႔သမးီ ေလာင ္ ဆိုတာႀကီးပါပဲ။ သူမက တကၠသိုလ္က ိုဂ်ီဂ်ီ႕ထက ္ ႏွစ္ႏွစ္ေစာၿပီး ေရာက္ႏွင့္ ေနသူပါ။ ဂ်ီဂ်ီစိတ္ဓာတ္ဟာ ေျမႀကးီထဲက တီေကာင္တစ္ေကာင္န႔ ဲသူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သြားတယ္။ အခ်စ္ဆုိတာ ရယ္ဒီမိတ္အစားအစာ လိုမ်ား သေဘာထားကုန္ၾကၿပီလား။ ေပါက္ေပါက္ဆန္လို အပူနည္းနည္း ေပးလိုက္ရုံန႔ ဲ တေဖာက္ေဖာက ္ ပြင့္လာတာမ်ိဳးမ်ားလား။ 

ဂ်ီဂ်ီကေတာ့ ဒီလိုမယံုၾကည္ပါ။ ဂ်ီဂ်ီ႕မွာ ရည္းစား ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ ထိုရည္းစား ႏွစ္ေယာက္လံုးကုိလည္းဂ်ီဂ်ီမိဘမ်ားက သေဘာ မတူႏိုင္ဟု ဆိုကာ ဂ်ီဂ်ီ႕အား အျဖတ္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ထိုေသာအခါလညး္ ဂ်ီဂ်ီကအတိုက္အခံမရွိ ျဖတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ ကုိယ္တုိင္က တကယ္ မခ်စ္ခဲ့ျခင္းလား။ ဒါမွမဟုတ္ အေမတို႔ႏွင့္ဘယ္ေတာ့မွအႏိုင္ရေအာင္ အျငင္းမပြားႏိုင္ခဲ့ျခင္းလား။ သိပ္ မေသခ်ာခ့ဲ ပါ။ သိပ္ လည္း မခံစားရခဲ့ဟ ုထင္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ မိမိ အိမ္ေထာင္ဘက္ကိုေတာ့ မိမိဘာသာ ေရြးခြင့္ရလိမ့္မည္ဟု တိတ္တဆိတ္ စိတ္ကူး ေဖာင္ေလး ထိုးထားခဲ့တယ္။ ယခု ထိုေဖာင္ေလးဟာ လူႀကီးခ်င္း သေဘာတူထားေသာ ေရတံခြန္ႀကီးထဲသို႔ အရိွန္ျပင္းစြာ က်ဆုံးသြား ပါၿပီ။ အစပင္ ရွာမရေတာ့။ ထုိ သူမကို သူမခ်စ္ပါ။ မခ်စ္ခ်င္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ခ်စ္သင့္သည္ ဆိုတာလညး္ မသိပါ။ ဘယ္လိုခ်စ္ရ မည္ ဆိုတာလည္း ဂ်ီဂ်ီ မသိပါ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ေမးခြနး္ ေတြက ိုဘယ္သူမွ မေျဖခဲ့ၾကတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ေျဖမယ့္သူ မရိွေတာ့ ေမးခြန္းဆိုတာ လည္း အူလည္လည္ရွက္ကုိးရွက္ကန္းႀကီး ျဖစ္လို႔ေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီ သိပါၿပီ။ ဂ်ီဂ်ီအတြက္အလုပ္သင့္ဆံုးက ဆုပ္ကုိင္ထားသမွ်ကုိ
လႊတ္ခ်လိုက္ဖို႔ပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီ ႀကိဳးစားရမွာက မႀကိဳးစားဖို႔ပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ စာမ်က္ႏွာတိုင္းဟာ ကြက္လပ္မရိွ။ သူတို႕ေရးမွတ္ထားႏွင့္ ၿပီးၾကၿပီ။ ဂ်ီဂ်ီဟာ ဘယ္တုန္းကမွ ဗလာစာအုပ ္ တစ္အုပ္ မျဖစ္ခ့ဲပါ။ ထိုအစား ေရာင္စုျံခယ ္စာအုပ္တစ္အုပ္သာ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ။္ သူဘာေရာင ္ ျခယျ္ခယ္ ေခးြ ပု၊ံ ေၾကာင္ပုံ၊ ေနလုံးႀကီးပ ုံ စသညျ္ဖင့္ေဘာင္ခတ္ထားၿပီးသား ရုပ္ပံုမ်ားသာ ျဖစ္လာရမည္ မဟုတ္ပါလား။ မလွဘူးလား ဆိုရင္ေတာ့ လွတာေပါ့။ေဘာင္ခတ္ေပးထားေတာ့လည္း ပိုသပ္ရပ္တာေပါ့။ ‘အဆင္သင့္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ထားျပီးေသာအေကာင္း ဆုံး အရာမ်ား’ ကို ဂ်ီဂ်ီလက္ခံဖ ို႔ သူ႕လက္ကိုျဖန္႕လိုက္ပါတယ္။ ပံုစံမေပၚေတာ့ေသာ အနာဂတ္ေယာင္ေယာင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေယာင္ ေယာင္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ေျပာင္စင္ေအာင ္ ခါခ်လိုက္ၿပးီ ေနာက ္ သူ႕လက္ထဲသို႔ ေရႊေရာင္ေဘာလ္ပန ္ တစ္ေခ်ာင္း ေရာက္လာ၏။ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ဂ်ီဂ်ီ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ပါၿပ။ီ ‘ေပးစားျခင္း’ ဆုိတဲ့ စကားဟာ မေတာ္တဆ ေပၚလာတာမွ ဟုတ္ရဲ႕လား။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဂ်ီဂ်ီဟာ အေတာ္ ေပါ့ပါးလာပံုပဲ။ သူ႔မ်က္ႏွာဟာ အၿမဲ ၿပံဳးေစ့ေစ့နဲ႔။ သူ႔မွာ ဘာမွပူစရာ မရိွေတာ့ဘူးေလ။ စိတ္ပူစရာေတ ြ မရိွေတာ့မွာကိုေတာင္ စိတ္ပူေနရမယ့္ ဘဝမ်ိဳးကို ဂ်ီဂ်ီ ရျပီးျပီေလ။သူ႔မိဘ ေပးတ့ဲအိမ္မွာေနတယ္။ သူ႔မိဘ ေပးတဲ့အလုပ္မွာ ဝင္လုပ္ တယ္။ ေန႔တိုင္းဟာ အတူတူပဲ။ ဘာမွေျပာင္းလဲမႈ မရိွ၊ ဘာမွ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ မရိွ။ အိမ္ေထာင္ေရး ဆိုတာလညး္ ဘာမွခက္အခ ဲ မရိွေတာ့ သာယာတာေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ဂ်ီဂ်ီဟာ တိုက္ဆိုင္ တူညီတာ ဆုိလုိ႔ေတာ့ တစ္စက္ေလးမွ ရွိတယ္မထင္နဲ႔။ ဂ်ီဂ်ီဟာ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို လက္ထပ္ထားတာပါပဲ။ တစ္ထပ္တညး္ က်ေနသလိုလိုန႔ ဲ ဘယ္ညာတစ္သက္လံုး လြဲေနတာေလ။ ဥပမာ သူ မလုပ္ တာေတြဟာ သူမ လုပ္တာေတြေပါ့။ သူ မႀကိဳက္တာဟာသမူ ႀကဳိက္တ့ဲ အရာေတြေပါ။ သ ူ မမုန္းတာဟာ သူမ မုန္းတီးတာ ေတြပဲေပါ့။

ဒါေပမယ့္ သူတို႕လင္မယားဘယ္တုန္းကမွ ကေတာက္ကဆတ ္ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ ဘယ္တုန္းကမွ ဘယ္အရာကိုမွ ျပႆနာလို႔ မယူဆခဲ့ေတာ့လို႕ပဲ။ သူ႔ မိန္းမဘာလုပ္လုပ္၊ ဘာေျပာေျပာ ဂ်ီဂ်ီက ၾကည့္ေနတာ မ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေမးတယ္။ ဦး ဂ်ီဂ်ီႀကီးကသူ႔မိန္းမကုိ သိပ္ခ်စ္တာပဲ ေနာ္တဲ့။ အဲဒီအခါမ်ိဳး က်ရင္ေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ သူ နားမလည္တဲ ့ဘာသာစကားတစ္ခုနဲ႕အေမးခံရ သလ ို ေၾကာင္အမ္းအမ္းနဲ႔ ေမးတဲ့သူကို ျပန္ၾကည့္ေနခဲ့တာပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီကို ေမးတ ဲ့ လူေတ ြဆိုတာလည္း တျခား မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ သားန႔ ဲ သမီးတို႔ရ႕ဲ သူငယ္ခ်င္းေလးေတြေပါ့။ သူ႔ကို ဦးဂ်ီဂ်ီတဲ့။

ဟုတ္တာေပါ့ သူ႔အသက္ကပဲ ၅၀ ကို ေတာ္ေတာ္ေက်ာ္ေနၿပီ။ သူ႔မိဘ ေတြ ဆုံးသြားတ ့ဲ အသက္အပိုင္းအျခားေရာက္ဖို႕ကုိ လညး္ သိပ္မလိုေတာ့ဘူး။ ဂ်ီဂ်ီ႕မိဘေတြ ဆုံးသြားေတာ ့ ဂ်ီဂ်ီ အင္မတန္ ထူးျခားတ ့ဲ ခံစားခ်က္ကိုဖ်တ္ခနဲ ရခဲ့တယ္။ လွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္မွာ ထိုင္ေနရတုန္း မီးပ်က္သြားတာန႔ ဲ ႀကံဳရတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ခံစားခ်က္မ်ိဳးပဲ။ အရာအားလံုး အေမွာင္ခ်ထားႏွင့္ၿပီး လွ်ပ္စီးလက္သလို ဖ်က္ခနဲ အလင္း ပြင့္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းျပန္အေမွာင္က်။ သူ႔ လက္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဖုန္မႈန္႔ တစ္မႈန္ တေလမ်ား က်န္ဦးမလားလို႔ ဂ်ီဂ်ီ လကျ္ဖန္႔ၾကည့္တယ။္ အေရျပားေတြ တြန္႔ေနတာေတာ့ အထင္အရွားပ။ဲ ၿပီးမွ တာဝန္ေက် သူငိုလိုက္တယ္။အ႐ံႈးေပးၿပီး လက္ေျမွာက္ ထားရတာ သိပ္ၾကာခ့ဲၿပီေလ။ အခု သူ႔ လက္အံ ေသသြားၿပီ။ ဂ်ီဂ်ီ႕သားန႔ ဲသမီးကလညး္ လိမၼာၾကပါတယ။္ မိဘ စကား နားေထာင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႕ အေမစကား ေပါ့။
ဂ်ီဂ်ီကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ေျပာဆ ို ဆုံးမတာ မရွိသေလာက္ ပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ကေလးေတြ ငယ္ငယ္တုန္းကစာက်က္ၿပးီ ရင္ သူတို႔ အေမ ဆီမွာ စာလာလာ ျပနၾ္ကတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳး က်ရင္ေတာ ့ ဂ်ီဂ်ီဟာညဥ့္ႀကီးသန္းေခါင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၿခံထဲမွာ ျမက္ရိတ္စက္ တစ္လုံးန႔ ဲ ျမက္ ေတြရိတ္ေနေတာ့တာပါပ။ဲ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ဝင္ၿပီး မုတ္ဆိတ္ရိတ္ရင္ ရိတ္ေနတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္ ေတြမွာ ဂ်ီဂ်ီမုတ္ဆိတ္ ရိတ္တိုင္း မွန္ထဲက သူ႔အရိပ္က ‘ေသြးေၾကာင္တ့ဲ ဂ်ီဂ်ီ’ လုိ႔ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လွမ္းေခၚေနတာ ခက္တယ္။

အဲဒါနဲ႔ပ ဲ ဂ်ီဂ်ီဟာ မွတ္ဆိတ္ထူလပ်စ္နဲ႕ ျဖစ္လာတယ္။ ကေလးေတြကေတာ ့ သူ႔ကိုဆံပင္ေျပာင္းျပန ္ ေပါက္ေနၿပီဆိုၿပီး ေနာကၾ္က တယ။္ သူ႔မွာ ဆံပင္ရယ္လို႔ သိပ္မရိွေတာ့တာကိုး။ ၿပးီ ေတာ ့ဂ်ီဂ်ီဟာ ေႏွးလာတယ္။ ဂ်ီဂ်ီဟာ ေလးလာတယ္။ ဂ်ီဂ်ီ အမႈိက္မ်ိဳးစံု ပိတ္ေလွာင္က်ပ္ခဲၿပီး မစီးႏိုင္ေတာ့တဲ့(ဒါမွမဟုတ္) စီးဆင္းစရာ မလိုေတာ့တဲ့ ေျမာင္းအုိႀကီး ျဖစ္လာရေတာ့ တာပါပဲ။ သူ အႀကီး အက်ယ္ေနမေကာင္း ျဖစ္ရာက အေျခအေန ဆိုးလာၿပီး တစ္ကုိယ္လံုး ‘အ’ သြားတယ္။ အခု ဂ်ီဂ်ီ႕ ခႏၶာကုိယ္ဟာဘုန္းႀကီး ငါးပါးေရွ႕မာွ ေပါ့။ သူ႔မိနး္ မကေတာ့ မ်က္မွန္ အနက္ႀကီးတပ္လို႔ သူမရဲ႕ မ်က္လံုး ေတြကိ ဖြက္ထားေလရဲ႕။ သူတို႕အားလံုး ဂ်ီဂ်ီကိုအမွ်ေ၀ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ ၀ိညာဥ္ဟာသူတို႕နဲ႕အတူမရွိတာကုိ သူတို႔ မသိၾကဘူး။ ဂ်ီဂ်ီ ဘယ္မွာလဲ။
ဂ်ီဂ်ီ ေသဆုံးလိုက္တာန႔ ဲ တစ္ၿပိဳင္နက ္ ဂ်ီဂ်ီ႕ ဝိညာဥ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ကေန ဝရုန္းသုန္းကားတြန္းတိုက္ထြက္လာၿပီး တစ္ဟုန္ထိုး ေျပး ေတာ့တာပါပဲ။ ဘယ္တုန္းကတည္းက ႀကံစည္ထားသလဲေတာ့မသိပါ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ကို ေတြ႕လား။ 

သူ ေျပးေနတယ္ေလ။ ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ မရပ္ မနား စိတ္္ပါစြာနဲ႔ေပါ့။ သိပ္လြတ္လပ္တာပ။ဲ သ႔အူ တြက္ေတာ ့ ျဖတ္သန္းမိသမွ် ဘဝႀကီးတစ္ခုလုံးဟာ သံေယာဇဥ္မွန္သမွ် မ်ိဳးတုံးရာ ေနရာ။

သူ ေျပးေနတယ္။ သူ ေျပးေနေျပးတာ သိပ္မျမန္ေတာ့ ေအးလာတယ္။ ေအးခ်မ္းလိုက္တာ။

ဘယ္သူမွ မေျပးခိုင္းဘဲ ဘာေၾကာင့္ ေျပးေနလဲေတာ့ ဘယ္သူမွ အတိအက် မသိပါ။ ‘သူ႔မိဘေတြသူ႔ကို ျမင္သြားမွာ စိုးလို႔မ်ားလား’ ဟူေသာ ေမးခြန္းကိုမူကား သူ႔ဝိညာဥ္ ေခတၱရပ္နား အေမာေျဖေနခ်ိန္တြင္ေမးၾကည့္ခ်င္ပါေသးတယ္။ အခုေတာ့ သူ ေျပးပါေစဦးေလ။

က်ားေပါက္ (ဟန္ထူးလြင္)
စာၾကြင္း။   ။ က်ားေပါက္ - ေၾကာင္တက္နင္းသြားေသာ စႏၵရားခလုတ္မ်ား စာအုုပ္ေလးမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း

No comments: