Wednesday, August 19, 2015

ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အစုအဖဲြ႕အလုိက္ ဘယ္လုိထင္ျမင္ၾကသလဲ?
အေျခခံစနစ္ ေျပာင္း
လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သမိုင္းက ေပးလာသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမိဒီယာမ်ားႏွင့္ နားလည္ တတ္ကၽြမ္းသူ၊ ေလ့လာသူမ်ားက ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသလုိ၊ ရႈပ္ေထြး၍ နားလည္ရခက္သည္မ်ားလည္း အပါအ၀င္။
ယင္းသို႔ေရသားေဖာ္ျပျခင္းသည္ အေရးၾကီးသလို ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မွာလည္း သံုးလခန္႔သာ လိုေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ရပ္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ေနသည့္ လက္ရွိစနစ္၏ အေျခခံမွာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္သည္။  ယင္းစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေရး အားျပိဳင္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို လက္ေတြ႔က်က် အဆင့္ဆင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သြားရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ယင္းသို႔အဆင့္ဆင့္ ဖြံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ လက္ရွိအေျခခံ ဥပေဒတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ရန္လိုအပ္ေနသည္ဟု အာဏာရ ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

အေျပာင္းအလဲအတြက္ အင္အားစုမ်ား အားၿပိဳင္
လူထု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရြးခ်ယ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအားျပိဳင္မႈ ပံုစံသည္ အေရးၾကီး၏။ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ပူးတြဲတြက္ခ်က္ရေပမည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးၾကီးသလို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (National League for Democracy – NLD)သည္ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အစိုးရ ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရာမွာ ပြတ္ကာသီကာ မဟုတ္ပဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခ်င္ေၾကာင္း NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နယ္လွည့္စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (Union Solidarity and Development Party – USDP) ဥကၠ႒ အျဖစ္မွ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ဖယ္ရွားခံလုိက္ရသည့္ သူရဦးေရႊမန္းက မည္သည့္ ပါတီမွ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန မရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္းသုိ႔ုျဖစ္ႏုိင္ေျခ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ထားေပးလာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ USDPပါတီ ကုိယ္စားျပဳ အဖဲြ႔မ်ား၏ မေလ်ာ္ၾသဇာႏွင့္ အဂတိဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕၏ အေနအထုိင္ အေျပာအဆုိ ေမာက္မာျခင္းေၾကာင့္ အထင္ေသးခံရျခင္း၊ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ တစ္သားတည္း မျဖစ္ျခင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ပါတီ တစ္ဆက္တည္း မရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သူရဦးေရႊမန္းက ၄င္းပါတီကုိပင္ ေ၀ဖန္ေရးလုပ္ခဲ့သည္။ ကုိယ့္ပါတီ ကုိယ္ေ၀ဖန္ေရး လုပ္ျခင္းကုိ ၾကိဳဆုိစရာပါ။

ပါတီ၏အျခား ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနည္းျခင္း၊ ေနသာသလုိေနျခင္း၊ ပါတီမူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေလ့လာသိရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၄င္းကေထာက္ျပေသးသည္။

သူရဦးေရႊမန္းမွာ လက္ရိွအစုိးရ သက္တမ္းကာလ အတြင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုမႈမ်ားရိွခဲ့ျခင္းအျပင္၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရွ႕အလားအလာေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ ႏွစ္ဦးတည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည့္ ကိစၥမ်ားသည္လည္း ယင္းသုိ႔ ပါတီရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထုတ္ပယ္ခံရသည္ ဆုိေသာ္လည္း ပါတီ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ရိွေနေသးသည့္အျပင္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားဆဲျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ နီးစပ္သူ၊ နားလည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ေစာေၾကာမႈမ်ား ရိွလာသည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ အနည္းဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးသည္အထိ လက္ရိွ တာ၀န္ေနရာမ်ားတြင္ ရိွေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေတာင္းဆုိထားသည့္ ပါတီတစ္ရပ္ရပ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရပ္စဲႏုိင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏုိင္ရန္မွာ ႏွစ္လမွ သံုးလအထိ အခ်ိန္ယူရတတ္သည္ျဖစ္၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းကုိ အေရးယူၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ ဖယ္ရွားလွ်င္လည္း ဤကာလမွ် အခ်ိန္ယူရေပမည္။

တစ္ဖန္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေတာင္းဆိုလာသည့္အတိုင္း တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔ေအာက္တြင္ ႏွစ္မ်ားစြာ အခြင့္ထူးခံဘ၀ျဖင့္ က်င္လည္ခဲ့ရသည့္ လက္ရွိအာဏာရသူမ်ားမွာလည္း ယင္းအေျပာင္းအလဲ ဒဏ္ကို မခံလုိ၍ ေျပာင္းလဲေရးဘက္သုိ႔ ယိမ္းလာသည့္ ဦးေရႊမန္းအျပင္ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း အပါအ၀င္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီထိပ္တန္း ရာထူးမ်ားမွ ဖယ္ရွားလုိက္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းတို႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ၾကမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ၎တုိ႔ သေဘာအေလ်ာက္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။
သမၼတရံုး၏ ထင္ရွား၀န္ၾကီးႏွစ္ပါး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းတို႔က တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ မဲေပးႏုိင္သူ ၄၀၀၀/၅၀၀၀ ေလာက္သာရိွသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ႏွစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကမည့္အျပင္၊ USDP အလံေတာ္ေအာက္မွေန၍ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ အျငိမ္းစားယူ တပ္မေတာ္ အရာရိွ ၅၉ ဦးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး လွေဌး၀င္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး(ျငိမ္း) သူရဦးသက္ေဆြတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သမၼတရံုး၏ အျခား၀န္ၾကီး သံုးပါႏွင့္ လက္ရွိ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာင္ခမ္းတို႔ကလည္း USDP၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ NLDက ၈၈မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲအစည္းမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္သည့္အေပၚ အျပစ္တင္မည့္အစား တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရေအာင္ ၀န္းရံျပီး၊ တစ္ဖက္က ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု၊ တစ္ဖက္က တပ္မေတာ္ အုပ္စုႏွင့္ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီဟု စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းက ေျပာသည္။ NLD သည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူက သိထားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ သူမ်ားမပါ၀င္ၾကပါ။ သိထားလွ်က္ မပါ၀င္ခဲ့တစ္ဦးသူမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း ျဖစ္သည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ရပ္တည္ခ်က္ လုပ္ေဆာက္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံမႈအား ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း NLD ပါတီက တဲြမေခၚႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း ေျပာသည္။ ကုိယ္စားလွယ္စာရင္း ထြက္လာခ်ိန္မွာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၀င္ၿပိဳင္မည္ဆုိၿပီး ထြက္လာခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း မရိွ၍ ပါတီကုိ မဟာမိတ္ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားနွင့္ တုိင္းရင္သား ပါတီမ်ားက ယံုၾကည္မႈ က်သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရရိွေရး
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစနစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးမွာ ယင္းသို႔ေသာ အားျပိဳင္မႈမ်ားကို ရွင္းထုတ္ပစ္ဖို႔ မလိုပဲ သင့္တင့္ေသာ ရလဒ္ေကာင္း တစ္ခုခု ေပၚထြက္ရန္ စီမံသြားရမွာပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အာဏာရ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ရိွစနစ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မွာကုိ လုိလားဟန္မရိွ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္ေအာင္လႈိင္က ႏိုင္ငံေရ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္တြင္ အဓိကမွာ တိုင္းရင္သားအားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား လံုး၀ခြဲျခားမႈ မရွိ၍ ႏိုင္ငံေရး အာမခံခ်က္ ေပးလို႔ရသည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC)၏ တပ္မေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမင့္စိုးက ယင္းကဲ့သို႔ ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ကိုးကားေျပာဆိုထားသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာသလုိ ညီညြတ္ေရး လုိခ်င္ျခင္း ရိွ မရိွ ဦးေရႊမန္းအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လတ္တေလာ သက္ေသတစ္ခုပင္ မဟုတ္ပါလား။

အစုိးရသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျဖရွင္းလိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ မေတြ႔ရိွရေသးေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္ကုိသာ အသံုးခ်သည့္ နည္းလမ္းကုိ လက္ကုိင္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔ (KIO) ဥကၠ႒ ဦးလေဇာင္ဟရားက ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကခ်င္အာဇာနည္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။
Myanmar Peace Centreမွ ဦးလွေမာင္ေရႊကလည္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဆင့္ကို ဦးစြာေက်ာ္ျဖတ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အစိုးရဘက္က တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးသြားပါက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စႏိုင္ေရး၊ မစႏိုင္ပါကလည္း လက္ရွိ အေျခခံမ်ားႏွင့္ ေနာက္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္ကို ရွင္းျပထားသည္။

လူထု၏ အခန္း႑ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ပါတီတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အမတ္ေလာင္း တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ လူထုသည္ အေကာင္းအဆိုး၊ အက်ိဳးအျပစ္ အားျပိဳင္ေျပာဆိုခ်က္ဟု ရႈျမင္ျပီး၊ လူထုသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသူ ေနရာတြင္ရွိသည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အားျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔သည္ မဲေပးမည့္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ႏွလံုးကို ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းရန္ အားထုတ္ၾကမည္၊ အားထုတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း စဥ္းစားျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ တာ၀န္ယူတက္မႈဟု သေဘာပိုက္ပါေလ။

ထိုသေဘာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဂုတ္လ၉ရက္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသၾကီး မင္းဘူးျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုကို ယခုကဲ့သို႔ ေျပာပါသည္။ “ျပည္သူသန္း၅၀ေက်ာ္္၏ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ အသင့္ရွိေနသည့္အျပင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္”ဟူသတည္း။

မဲေပးႏိုင္သူ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေပၚ တရားသူၾကီးေတြလိုပဲ ႏွစ္ဖက္ျပိဳင္ဘက္ၾကားက ျပႆနာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကိုပဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ မဆိုင္သည္မ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ထားမည္။ ဥပမာ မည္သည့္ ပါတီႏိုင္ေစလုိျခင္းထက္၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ေကာင္းစားေရးကုိ အမွန္တကယ္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည့္ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ မဲေပးပါ။ ႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ေပးခဲ့ရသည့္ မဲေပးအခြင့္အေရးမုိ႔ ေၾကာက္ေနစရာမလုိ။

အလားတူပဲ ယင္းႏိုင္ငံသားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို အာရံုမစိုက္သေလာက္ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အနည္းဆံုး ႏွစ္ဦးအၾကား ေျပာဆိုအားျပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျခားနားခ်က္မ်ားကို နားလည္ရန္ အားထုတ္ရေပးမည္။ သိၾကသည့္အတိုင္း လြယ္ကူသည့္ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမႈကား မၾကာခဏဆိုသလို မဲေပးလိုသူမ်ားက အထူးတလည္ စိတ္၀င္စားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေျပာဆိုသည္ကို ေရွာင္က်ဥ္တတ္ၾကသည္ ။
ဥပမာ - အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေနရာေပါင္း ေသာင္းခ်ီ၍ ဘယ္ကာလအတြင္းမွာ ဖန္တီးေပးမည္၊ အေျခခံ တစ္ေန႔လုပ္အားခကို ဘယ္မွ်အထိ တိုးျမွင့္ေပးမည္၊ လူအမ်ားစု လက္လွမ္းမွီ ၀ယ္ယူေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ား ဘယ္လို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည္ စသည္ျဖင့္တို႔ကို ထင္ျမင္ခ်က္မွ်ပင္ ေပးေလ့မရွိပါ။
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူထုက မဲေပးရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ပီသႏိုင္မႈႏွင့္ အနာဂတ္ အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္စားရမည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား၏ အတုိင္အေဖာက္
ဒီမိုကေရစီ ပါတီၾကီးမ်ားသည္ အျခားဒီမိုကေရစီ ပါတီၾကီးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးထား စဥ္းစားလွ်င္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ၾကီးမားေပမည္။
၈၈မ်ိဳးဆက္ေခါင္ေဆာင္ ဦးကိုကိုၾကီးဆိုလွ်င္ NLD၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရသည့္တိုင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ မဲျပားသြားႏိုင္မည္ကို မလိုလား၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ၎၏ရပ္တည္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားကို ၀န္းရံ အားေပးမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု တည္ေထာင္သြားရန္ သေဘာရွိေနသည့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကလည္း တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသမားတို႔သည္ နားလည္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးဟု အားလံုးကိုယ္စား တင္ျပခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေျပာင္လဲခ်င္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စဥ္းစားၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ ညွိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ( SD )မွ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရးမွာ၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးမွာ မရိုးသားရင္ မရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူထုနဲ႔ အတူထူ ေထာင္ဖုိ႔လိုတယ္ဆိုတာ ပန္ၾကားခ်င္တယ္” ဟုေျပာဆိုသည္။

လူထု၏ ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္ေကာင္းရန္
လူထုႏွင့္အတူထူ ေထာင္ဖို႔ဆိုရာတြင္ လူထုကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာပံု၊ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လူထုပါ၀င္လာမႈ အေရၾကီးပံု ( ဥပမာ - အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူတိုင္း မပ်တ္မကြက္ မဲေပးရန္)၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိသားစု စကား၀ုိင္း၊ မိတ္ေဆြစကား၀ိုင္းပံုစံ သို႔မဟုတ္ လူထုေဟာေျပာပြဲ ပံုစံျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္း ရႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပး ေျပာၾကားေပးၾကရေပမည္။ လူထုသည္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာကုိသာ အားကုိး ေနရေသးသည္။ သတင္းရရိွေရး ပုိမုိထိေရာက္သည့္ ရုပ္/သံႏွင့္ ေရဒီယုိကုိ အစုိးရက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ေပၚမွ လူမႈကြန္ယက္မ်ားကုိ သတင္းဖယ္လွယ္ေရး အတြက္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကရေသာ္လည္း မွန္ကန္တိက်မႈကုိ စိန္ေခၚေနေသးသည္။

အဓိက အေလးေပး ေျပာၾကားေစလိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု ပါတီမ်ားက လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ အမ်ားဆံုး (တစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာၾကသည္မွာ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ) ရရွိေရးျဖင့္၊ ယင္းအေပၚ အေျခခံ၍ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ ယင္းအေၾကာင္းကိုကပင္ လူထုအတြက္ ေလ့လာစရာနည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေလ့လာရာတြင္ အေကာင္းဆံုး နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္မွာ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္သာ လူထုသည္ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ အားေကာင္းေစႏိုင္၏။

ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးပြဲ အားလံုးနီးပါးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အျမင္အေပၚ မွ်ေ၀ခံစားတက္ျပီးသား ပရိတ္သတ္ကိုသာလွ်င္ ေျပာၾကား စည္းရံုးေလ့ရွိသည္။ မဲေပးမည့္သူမ်ားကို တက္ၾကြစိတ္ ၀င္စားလာေစမည့္အျပင္ အားေပးတိုက္တြန္းဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ အားထုတ္ေလ့ရိွ၏။

ဥပမာ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “စနစ္ကို ေျပာင္းမွျဖစ္မယ္၊ စနစ္ကို မေျပာင္းရင္ မတိုးတက္ႏိုင္ဘူး၊ စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းမွာ ခဏခဏ လာတာမဟုတ္ဘူး။” ဟု ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ “အစုိးရဟာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္တဲ့ အစုိးရပဲ ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလုိ အစုိးရကသာ ဒီမုိကေရစီကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္”ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

ထိ႔ုအတူ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးကလည္း ျပည္သူလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ လုပ္ခ်င္လို၍၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အသိေပးခ်င္ပါသည္။ လက္ရွိ ထင္ရွားသည္မွာ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။ “အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကဖြဲ႔မယ့္ အစိုးရဟာ အဂတိကင္းေစရမယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မဲေပးမည့္သူမ်ား၏ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲပစ္ရန္ မဟုတ္သေလာက္ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ သူ႔အားေထာက္ခံသူမ်ားကို ေျဖာင္းျဖတည့္မတ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္မဲရံုသို႔သြား၊ မဲေပးရန္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ယင္းသို႔လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။
ယင္းသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၃၈က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ NLDပါတီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အင္တုိက္အားတုိက္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း နယ္တကာလွည့္ စည္းရံုး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၎၏ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီၾကီး အာဏာရ USDPတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၄၇ က ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၆၆၅ဦး အပါအ၀င္ အျခားပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁၅၁၈ ၀င္ေရာက္ယဥ္ၿပိဳင္မည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္း ၁၁၇၁ ေနရာရိွသည္။
အာဏာရ USDP ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းထဲမွ မည္သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သုိ႔ စည္းရံုးေရးဆင္းရင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတေပး လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲဟုေ မးခြန္းမထုတ္သင့္ေပလား။ စည္းရံုးေရးလုပ္ရန္ မေျပာႏွင့္ USDPသည္ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ကေန ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရသည္ကုိပဲ အမိန္႔သံုးၿပီး အကြက္ခ်ေနရရွာသည္။ တဖန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ အျမန္ဆံုး ျပဌာန္းေပးရန္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကဦးေရႊမန္းထံ အစုိးရသက္တမ္း ကာလ ေလးႏွစ္အတြင္း (၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၾကည့္လုိ႔မေကာင္း ၾကားလုိ႔မေကာင္း ျဖစ္ေနၿပီလား။

စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းမ်ား ၾကိဳတင္ လူသိထင္ရွား မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ မရိွပါပဲ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ၾကမည္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ ၎တုိ႔၀င္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမကုိ အေၾကာက္တရား ျဖစ္ေစၿပီး ေငြေၾကးသံုးစဲြ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ အကုန္ခံၿပီးၿပီ။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးဟု ဗန္းျပ၍ တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္၊ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနၿပီ။
ေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္၀င္မည့္ ပါတီအလုိက္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ဆင္းႏုိင္ရန္ ေခတၱ ရပ္နားထားသည့္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ ရက္ၾကာရွည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ၾကားက ႏုိင္ငံအခြင့္အေရး
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကစဥ္ လြန္ခဲ့ေသာ လကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ တိုင္ေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၁၂ခုတြင္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Myanmar Network for Free and Fair Electionက အခုလို ေျပာပါသည္ “ ေရြးေကာက္ပြဲ အရွိန္ရပ္တန္႔သြား သလိုပါပဲ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္နဲ႔ ၾကံဳေနရာတာဆိုေတာ့ ဒီအေပၚမွာ အာရံုမစိုက္ႏိုင္ၾကဘူး၊ သြားေရးလာေရးေတြလဲ ခက္ကုန္တယ္။” ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ားကုိ ျပည္တြင္းကေရာ၊ ျပည္ပ အကူအညီမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ယူရမည္ ဆုိေသာ္လည္း အရိွန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ သိထားရန္မွာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ႀကံဳသလုိ အသံုးခ်ပစ္ခဲ့၍ ယခုလုိမ်ဳိး သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည့္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္အားကုိး အစုိးရ ထပ္မံမေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးႏုိင္ေရးကုိ တစ္ဘက္ကလည္း ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ၾကပါဟု အားေပးပါ၏။
သို႔ရာတြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ရက္ေပါင္း၈၀ေက်ာ္ခန္႔ ေ၀းကြာေသးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ အေၾကာင္း မရွိပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။

ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ၾကစုိ႔
ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွာ ပါတီႏုိင္ငံေရးတုိ႔သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ အားျပဳ၍ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။ ယင္းသုိ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေပၚတြင္ အလြန္အမင္း အားထားလြန္းလွ်င္ ပါတီ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းမႈ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အားေကာင္းမႈကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ ပါတီ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ဂရုစုိက္လြန္းလွ်င္လည္း လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ အေရးပါမႈ ေမွးမွိန္သြားတတ္သည္။ USDP၏ လက္ရိွ ျပႆနာက ထုိသေဘာဆန္သည္။

ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက “သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းရမယ္။ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ေတြေတာင္မွ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြ တစ္၀ုိင္းတည္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္သင့္ၿပီလုိ႔ထင္တယ္။” ဟုေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္သည္ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္မွ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္သုိ႔ လက္ဆင့္ ကမ္းေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပံု မရေသးပါ။ အဓိက အဟန္႔အတားမွာ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ ျဖစ္ေပမည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း “၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ အေကြ႔အေျပာင္းတစ္ခုကုိ ေရာက္ရမယ္ဆုိတာနဲ႔ သြားေနတဲ့ႏွစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ အားလံုးပါ၀င္ ေျပာင္းလဲရန္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျပဳေစမယ့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖုိ႔ ၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾကပါ၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။”ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ NLD သဘာပတိအဖဲြ႔ နာယက ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

၀င္းေက်ာ္ဦး
Credit: www.tomorrow.com.mm 

No comments: