Thursday, August 13, 2015

မိုးေရစက္တုိ႕ႏွင့္အတူ စီးေမ်ာလာတတ္သည့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္
ယခုလုိမုိးရာသီ၌ ''အမွတ္တမဲ့မွ အမွတ္တရ'' ျဖစ္ရသည့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္(ဝါ) ဓာတ္လိုက္မႈေဘးမွ ကင္းေဝးေစေရး ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ သတိေပး ေရးသားေဖာ္ျပလုိပါသည္။

''အေရးႀကီးလို႔ ေျပာတယ္မွတ္ပါ''

''စုိးရိမ္လုိ႔ ေရးတယ္မွတ္ပါ''

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ ယေန႔ေခတ္ လူတုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အက်ဳိးျပဳလ်က္ရွိ ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ဓာတ္အားသုံးစဲြသူတို႔၏ ေပါ့ဆမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မကြၽမ္းက်င္သူတုိ႔၏ မွားယြင္းတပ္ဆင္ ဆက္သြယ္ထားမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးပစၥည္းတုိ႔၏ ခြၽတ္ယြင္းမႈ၊ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈတုိ႔ ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ (ဝါ) ဓာတ္လုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ၾက ရသည္။

အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္(ဝါ) ဓာတ္လုိက္မႈအႏၲရာယ္တို႔က ရြာသြန္းလာေသာ မုိးေရ စက္တုိ႔ႏွင့္အတူစီးေမ်ာကာ လူတုိ႔ကုိ ဒုကၡေပးတတ္ သည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ား အနက္ ဓာတ္တိုင္မွ အိမ္သုိ႔သြယ္တန္းထားသည့္ အိမ္သြယ္ဆားဗစ္ႀကိဳးမ်ားသည္ ေနဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ မုိးဒဏ္တုိ႔ကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ခံၾကရသျဖင့္ ႏွစ္ၾကာသည္ ႏွင့္အမွ် ဆားဗစ္ဝုိင္ယာႀကိဳးမ်ား၏အေပၚ ကာဗာ (Insulator) မ်ားသည္ ေဆြးျမည့္အက္ကဲြ တတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆြးျမည့္အက္ကဲြေနသည့္ ဆားဗစ္ဝုိင္ယာ ႀကိဳးသည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ လွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ္လည္း စုိစြတ္ေသာ မုိး ရာသီတြင္ ေဆြးျမည့္အက္ကဲြေနေသာေနရာသို႔ မုိးေရ မ်ားစီးဝင္ပါက ဆားဗစ္ဝုိင္ယာမွ မီးခုိးမ်ားထြက္ျခင္း၊ မီးပန္းမီးပြား မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ အက္ကြဲေပါက္ၿပဲေနေသာ အိမ္သြယ္ ဆားဗစ္ႀကိဳးသည္ ယင္းႏွင့္ ပူးတဲြခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ဝန္ထမ္းႀကိဳးေခၚ သြပ္ႀကိဳးႏွင့္ ထိေနပါက ဝန္ထမ္းႀကိဳး တစ္ေလွ်ာက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စီးဝင္ေနၿပီး ဝန္ထမ္းႀကိဳးမွ တစ္ဆင့္ ဝန္ထမ္းႀကိဳးခ်ည္ေႏွာင္ထားရာ ဓာတ္တုိင္၊ ဓာတ္တုိင္မွတစ္ဆင့္ ဓာတ္တုိင္ထိန္းႀကိဳး ၄င္းမွတစ္ဆင့္ စြတ္စုိေနေသာ ေျမျပင္တစ္ေလွ်ာက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စီး ဝင္ေနမည္ (ဝါ)ဓာတ္လုိက္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ မုိးႀကိဳကာလမွစ၍ မုိးရာသီမကုန္မျခင္း မုန္တုိင္းဝင္ေရာက္မႈ၊ မုန္တုိင္းအဖ်ားခတ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ေလ့ရွိရာ ေလဒဏ္၊ မုိးဒဏ္ေၾကာင့္ ေကာင္း ကင္ဓာတ္အားလိုင္း (Insulator) ႀကိဳး မ်ား၊ အိမ္သြယ္ဆားဗစ္ဝုိင္ယာႀကိဳးမ်ားေပၚသုိ႔ သစ္ကုိင္း က်ဳိးက်ျခင္း၊ သစ္ပင္ၿပိဳလဲျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေနအိမ္ ဝရန္တာမ်ား၊ တုိက္ေခါင္မုိးမ်ားေပၚ၌ ေထာင္ထားေသာ TV အင္တင္နာမ်ား၊ စေလာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း ကင္ဓာတ္အားလုိင္းႀကိဳး၊ အိမ္သြယ္ဆားဗစ္ဝုိင္ယာႀကိဳး မ်ားေပၚသုိ႔ ျပဳတ္က်ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္က်တတ္၊ ျပတ္က်တတ္ပါသည္။ ျပတ္က်ေပါင္းလည္း မ်ားလွပါၿပီ။

ယခုလည္း ျပတ္က်ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျပတ္က်ေသာ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဓာတ္အားမပိတ္ မခ်င္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရွိေနသည္ကို သိရွိေစခ်င္ပါ သည္။ သတိရွိေစခ်င္ပါသည္။ ေၾကာက္ေစခ်င္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို ဓာတ္အား မပိတ္မီအခ်ိန္အတြင္း ထိမိ၊ ခိုက္မိ၊ ကိုင္တြယ္မိ၊ တက္နင္းမိပါက ဓာတ္လုိက္မႈျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ က်ဳိးက်ေသာ သစ္ကိုင္း၊ သစ္ပင္၊ ျပဳတ္က် ေသာ အင္တာနာတုိင္မ်ား၊ စေလာင္းမ်ားတုိ႔သည္ (over headline) ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလုိင္းေပၚတင္ ေနပါက ကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦး ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖယ္ရွားေစျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ မန္ေနဂ်ာ႐ံုးမ်ားသို႔ သတင္းေပးပို႔ တုိင္ၾကားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား လာေရာက္ဖယ္ရွားသည္ကို ေစာင့္ပါ။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဆႏၵေစာ၍ျဖစ္ေစ၊ ဘာမွမျဖစ္ပါ ဘူးဟု ေပါ့ေပါ့ဆဆေတြး၍ျဖစ္ေစ၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရစုိေနေသာ ဝါးလံုး၊ ေရစုိေနေသာ သစ္သားေခ်ာင္း၊ သံေခ်ာင္း၊ သံပိုက္လံုး၊ စတီးလ္ေခ်ာင္းတုိ႔ျဖင့္ ဖယ္ရွား ပါက မေတာ္တဆ ဓာတ္ႀကိဳးထိမိၿပီး ဓာတ္လုိက္ခံရတတ္ ပါသည္။ ကြၽမ္းက်င္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ တာဝန္မရွိသူမ်ားကိုလည္း ေစခိုင္း၍မရပါ။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္ က်ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္သိရွိသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ံုးမ်ားသို႔ အျမန္သတင္းေပးပုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းၾကားခ်ိန္ ေနာက္က် သည္ႏွင့္အမွ် ဓာတ္လိုက္မႈအႏၲရာယ္ ပိုမ်ားပါသည္။

ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတုိ႔က ဓာတ္ အားပိတ္ၿပီး လိုအပ္သလုိ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးပါလိမ့္ မည္။ တာဝန္ရွိသူတို႔ မေရာက္လာမီအခ်ိန္အတြင္း ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္အနီးသို႔ မသြားၾကရန္၊ ျပတ္က်ေသာ ဓာတ္ႀကိဳးကုိမကုိင္တြယ္၊ မဖယ္ရွားၾကရန္ ဓာတ္ႀကိဳး ျပတ္အနီးတြင္ ကေလးမ်ားမေဆာ့၊ မကစားရန္ တားဆီး၊ ကာကြယ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးသည္ ေရအုိင္၊ ေရခြက္၊ ေရကန္ထဲသုိ႔က်ေနပါက ဓာတ္လုိက္မႈအႏၲရာယ္ ပိုမိုႀကီး မားသျဖင့္ ဓာတ္ႀကိဳးျပတ္က်ေနေသာ ေရအုိင္၊ ေရဗြက္၊ ေရကန္ထဲသုိ႔ လူသူ၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ တိရစၧာန္မ်ား မဆင္းမိ ေအာင္ ျဖတ္သန္းျခင္းမျပဳမိေအာင္ သတိေပးတားဆီး ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေရထဲ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စီးဝင္ ဓာတ္လုိက္ေနဟု သိရွိေစခ်င္ပါသည္။ ညအေမွာင္ (သုိ႔မဟုတ္) အလင္းေရာင္မရွိေသာ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေန ပါက သတိေပးမီးအိမ္(သို႔ မဟုတ္) အမွတ္အသားတစ္ခုခု ထားရွိေပးသင့္ပါသည္။

''အသက္ကုိ ဉာဏ္ေစာင့္ ဥစၥာကို ကံေစာင့္'' ဟူေသာစကားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဗဟုသုတအပါအဝင္ အၾကားအျမင္ အသိတို႔ျဖင့္ ''မိုးေရ စက္တို႔ႏွင့္အတူ စီးေမ်ာလာတတ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္''မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေမာင္ေမာင္(လွ်ပ္စစ္)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

No comments: