Friday, January 10, 2014

“အစၥလာမ္”


“အစၥလာမ္” ဆိုေသာစကားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ဟုဆိုၾကပါသည္။

၁။ ၄င္းအစၥလာမ္ဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႕၌ ထာ၀ရဘုရားသခင္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အရ ကိုရအန္က်မ္းၾကီး တစ္ေစာင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္သခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္မ်ား၊ဆံုးမၾသ၀ါဒမိန္႕ခြန္းမ်ား၊ အဆံုးအျဖတ္ျပဳသည့္ ဓမၼသတ္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ ဟာဒီး(စ)(Hardis) က်မ္းႏွစ္ေစာင္ရွိေလသည္။

၂။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႕မွာ စြန္နီ၊ ရွိအာ၊ ဟနဖီ၊ မာလကီ စသည္တို႕ျဖင့္ေရႊက်င္-သုဓမၼာတို႕ကဲ့သို႕ကြဲျပားလ်က္ရွိၾကေသာ္လည္း ကိုရအန္က်မ္းေတာ္ႏွင့္ ဟာဒီး(စ)စည္း၀ိုင္းအတြင္းမွေနျပီး က်င့္ရန္ႏွင့္ ၾကဥ္ရန္တို႕ကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။

၃။ ၄င္းအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႕မွာ ဘာသာေရး ေရွ႕ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ေမာ္လ၀ီ၊ ေမာ္လာနာဆိုသည့္ ဗလီဆရာၾကီးမ်ားရွိၾကပါသည္။ ၄င္းဗလီဆရာၾကီးမ်ားသည္ ကိုရအန္က်မ္းၾကီးႏွင့္ဟာဒီး(စ္) က်မ္းၾကီးမ်ားကို အထူးကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ျပီးမွ ဗလီဆရာေရွ႕ေဆာင္ေမာ္လ၀ီျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းေမာ္လ၀ီမ်ားသည္ ကိုရအန္က်မ္းၾကီးကိုအာဂံုေဆာင္ဘတ္ႏိုင္ရေလသည္။သို႕မွသာ ဘုရားရွိခိုးရာတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႕အား ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။

၄။ ၄င္းေမာ္လ၀ီတို႕၏သင္တန္းမ်ားမွာ ၆ႏွစ္ၾကာျပီးလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမတိမ္ေကာသြားရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႕လမ္းမွား မေရာက္ေအာင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပရန္ကိုသာ ရည္ရြယ္ရင္းရွိၾကသည္။

၅။ ၄င္း ေမာ္လ၀ီ-ေမာင္လာနာတို႕၏ တာ၀န္မ်ားသည္ ဗလီေက်ာင္း၌ဘုရားရွိခိုး၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ျပဳေပးရသည့္ျပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႕အား ေလာကီေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာအက်ိဳးအတြက္ သြန္သင္ျပသေပးရန္တာ၀န္ရွိၾကသည္။

၆။ ၄င္းတို႕ဗလီေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျမဲတေစ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားယခုတိုင္ရွိေလသည္။ ထို႕ျပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႕သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းဗလီဆရာၾကီး၏အဆံုးအျဖတ္မ်ားကို လိုက္နာတတ္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမြျပႆနာ၊ လင္ကြာ မယားကြာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေလသည္။

၇။ အစၥလာမ္ဘာသာ ထြန္းကားလာပံုသည္ အျခားေသာဘာသာမ်ား ထြန္းကားလာသကဲ့သို႕ပင္အတိုက္အခံမ်ားအၾကားမွ ထိုးထြင္းေပၚ လာရသျဖင့္ ၄င္းဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ေလာကီ-ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာဓမၼသတ္မ်ားကို တိက်စြာ ခ်မွတ္ထားေလသည္။

၈။ ေလာကီေရးဆိုင္ရာ ဓမၼသတ္မ်ားထဲမွ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္အက်ံဳး၀င္သည့္အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကိုထုတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ -
ကိုရအန္က်မ္း အခဏ္းၾကီး-၂၊အပိုင္း - ၂၆၊အပိုဒ္ငယ္ ၂၁၅တြင္-
ကၽြႏု္ပ္သံုးစြဲသမွ်တို႕သည္ မိဘႏွစ္ပါးအတြက္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊မိဘမဲ့မ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ခရီးသည္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း။
သင္ေကာင္းမႈျပဳသမွ်တို႕ကိုထာ၀ရဘုရားသခင္က သိရွိေတာ္မူသည္။

၄င္းအျပင္ ကိုရအန္က်မ္း အခဏ္းၾကီး-၄၊ အပိုင္း-၆၊ အပိုဒ္ငယ္-၃၆-တြင္-
မိဘ၂ပါးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊သူစိမ္းအိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္၊ခရီးသည္ စသည္တို႕ကို ၀တ္ၾကီး ၀တ္ငယ္ျပဳစုျခင္းျဖင့္ဘုရားသခင္အား ခ်ဥ္းကပ္ပါေလာ့။

၉။ ကိုရအန္က်မ္းေတာ္ထဲတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါတို႕အျပင္ သက္ၾကီး၊ဆြံ႕အ သူ၊ နားထိုင္းသူႏွင့္ မုဆိုးမမ်ားကိုပါေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အေပါင္းတို႕အေပၚအမိန္႕သတ္မွတ္ထားေလသည္။

၁၀။ ထို႕အျပင္ ဟာဒီ(စ) (Hardis) ေတာ္၌လာရွိသည္မွာ မုဆိုးမမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားအား အျမဲတေစေစာင့္ေရွာက္ေနေသာသူသည္ ေန႕ညဥ့္မျပတ္ ဘုရား၀တ္ျပဳေနဘိသကဲ့သို႕ကုသိုလ္ရမည္ဟုဆိုထားပါသည္။

၁၁။ ထို႕ေနာက္တဖန္ မုဆိုးမႏွင့္ မိဘမဲ့မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္တမလြန္ဘ၀၌ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူ (ေကာင္းရာသုဂတိ)သို႕ ၀င္ရမည္ဟု မိုဟာမက္သခင္က မိန္႕ေတာ္မူဘူးသည္ဟုေဖာ္ျပထားေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မြတ္စလင္တို႕သည္ မိဘမဲ့ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊မုဆိုးမႏွင့္ မရွိဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ရန္ ရံပံုေငြမ်ားကိုအျမဲတေစ စုေဆာင္းထားၾကရေလသည္။

၁၂။ မြတ္စလင္တို႕မွာ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ကိုရအန္က်မ္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အေလ်ာက္ မိမိတို႕ ရွာေဖြစုေဆာင္း၍ ရရွိေသာ ေခၽြးႏွီးစာေငြမ်ားထဲမွတရာလွ်င္ ၂-က်ပ္က်၊ ဇကတ္ဆိုသည့္ အလွဴေငြရံပံုေငြထဲသို႕ထည့္ၾကရေလသည္။ ဇကတ္အျပင္ ခိုင္ရက္ဆိုသည့္ေစတနာအေလ်ာက္ အလွဴေငြမ်ားလည္း ထည့္ၾကရေလသည္။

၁၃။ ဇကတ္အလွဴမ်ားမွာ ေၾကြးျမီကင္းရွင္းသည့္ မြတ္စလင္တိုင္းလွဴရမည္ဟုကိုရအန္က်မ္းက သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အစၥလာမ္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဇကတ္ႏွင့္ အျခားအလွဴေငြမ်ားကိုေကာက္ခံျပီး စနစ္တက်သံုးစြဲသြားရန္ ဘိုင္တူလ္မား (Bitulmal) ဆိုသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ဘုရင့္အစိုးရကခန္႕ထားေလသည္။

၁၄။ ၄င္းဘိုင္တူလ္မားမွ မိဘမဲ့ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သက္ၾကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊မုဆိုးမႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားၾကေလသည္။မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ထူးခၽြန္လွ်င္ ထူးခၽြန္သည့္အေလ်ာက္ ပညာမ်ားကို သင္ေပးျခင္းျဖင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႕ကို စုစည္းထားေလသည္။

၁၅။ ထို႕အျပင္ မိသားစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ၀ကတ္(Waqf)ဟူ၍လည္း ရွိေလသည္။ (Waqf) သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ေသဆံုးျပီးသည့္ေနာက္မိမိ၏သားစဥ္ေျမးဆက္ ဆင္းရဲျခင္းေဘးမွ ကင္းလြတ္ေအာင္ မိမိ၏ မိသားစု ေကာင္းစားေရးအတြက္မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဒါနျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

၁၆။ ၄င္းပစၥည္းမ်ားမွ တိုးပြားလာသည့္ေငြမ်းာကို ဤဒါနရွင္၏သားေျမးမ်ားကိုစည္းကမ္းအတိုင္း ခြဲေ၀ေပးရေလသည္။ အကယ္၍ ၄င္းဒါနရွင္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ျပတ္သြားလွ်င္ ၄င္းပစၥည္းသည္အစိုးရဘ႑ာေတာ္ျဖစ္သြားေလသည္။

၁၇။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မြတ္စလင္ဗဟိုရံပံုေငြအဖြဲ႕ဟူ၍ရွိေလသည္။ ၄င္းရံပံုေငြအဖြဲ႕မွ မြတ္စလင္မိဘမဲ့ေက်ာင္း မုဆိုးမ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲသည့္မြတ္စလင္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္သို႕ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေလသည္။

၁၈။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ မြတ္စလင္မိဘမဲ့ႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ေက်ာင္းေပါင္း(၅) ေက်ာင္းမွ်ရွိေလသည္။ ထို႕အျပင္ခရီးသည္မ်ား တည္းခိုရန္ စခန္းတစ္ခုရွိေလသည္။ ေနာက္ထပ္တိုးခဲ်႕၍တိုက္သစ္ၾကီးတစ္လံုးကိုလည္း ဟာဘစ္ဆိုသည့္ သူေ႒းၾကီးတစ္ဦးတည္းက အကုန္အခ်ခံ၍ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေလသည္။မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္အတန္းျမွင္တင္ရန္ မြတ္စလင္ ဗဟိုရံပံုေငြအဖြဲ႕မွ စီစဥ္လ်က္ရွိေလသည္။

Credit:FOREIGN MISSIONARY ORGANIZATIONS IN BURMA – U Ba Khin
(Hanthawaddy) ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳအသင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား- ဦးဘခင္ (ဟံသာ၀တီ) ၁၉၆၃ ခု ဟံသာ၀တီပံုႏွိပ္တိုက္ထုတ္

No comments: