Saturday, October 22, 2011

ေသေၾကာင္း ၾကံစည္ရျခင္း အေၾကာင္း

Saturday, 22 October 2011 00:00 7Day News Journal

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္းက ႀကိဳ႕ပင္ ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ
မိသားစု တစ္စုလံုး ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္
ဟူေသာ ျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္တြင္ တိုက္ ေပၚမွျပဳတ္ က်
ေသဆံုးျခင္း(ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္း ႀကံ သည္ဟု ယူဆရ ေသာ) အမႈအ
ခင္းမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို သတင္းမ်ား တြင္ ျမင္ေတြ႔ ဖတ္႐ႈ လာ ေနရသည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈ သည္ ယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာ
တရား ၏ အဆံုးအမ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံ
စည္ပါက အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာ ျပန္လည္ကာ ထပ္တလဲလဲ ထိုသို႔ျပဳမူ ေနရတတ္ သည္ဟူ
ေသာ ယံုၾကည္မႈ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ထိုသို႔ေသာ အမႈအခင္းမ်ိဳး နည္းပါး
ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ပိုမိုမ်ား ျပားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ေယဘုယ် အားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ေသ ေၾကာင္းႀကံ စည္ျခင္းသည္ အေၾကာင္း
အရင္း ေလးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ပြာ းတတ္ေၾကာင္း စိတ္ ေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာဦးေဇာ္ စိန္လြင္က ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေလးမ်ိဳးမွာ စိတ္က် ေရာဂါခံစား
ေနရသူမ်ား၊စိတ္ေဖာက္ ျပန္ေနသူမ်ား၊မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္
အရက္အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲသူမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ခံစားေန ရသူ
မ်ားျဖစ္ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေလးမ်ိဳးတြင္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားသည္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ
အမ်ားဆံုးျပဳ လုပ္ေလ့ရွိၾက ေၾကာင္း သိရၿပီး စိတ္ေဖာက္ ျပန္ေနသူမ်ားသည္
တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ ၎တုိ႔ အျပဳအ မူသည္ ေသေစသည့္အျပဳ အမူမွန္း
မသိလိုက္ဘဲႏွင့္ ျပဳမူ လိုက္မိသျဖင့္ ေသဆံုးသြားၾက သည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ၾက
ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးေဇာ္စိန္ လြင္ကေျပာသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ ကို
အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲသူမ်ားသည္ လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္ေဖာက္
ျပန္မႈႏွင့္တြဲဖက္ကာ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း
သိရသည္။ စိတ္ဖိစီးမႈ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားေနရသူ မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
စိတ္ထြက္ ေပါက္အ ေနျဖင့္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရန္ ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာ တတ္ၾကေၾကာင္း
သိရသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္း သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္
တစ္မ်ိဳး၊ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ
အေပၚမူတည္ ၍ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ အေပၚထားရွိ သည့္သေဘာ
ထားမ်ားမတူညီမႈေၾကာင့္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ မႈႏႈန္းမ်ားလည္း ကြာဟ တတ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဘာသာေရး အဆုံးအမ ေၾကာင့္ ၎တရားေရးဟန္႔ တားမႈ
ေၾကာင့္ ၎အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္
ပိုင္းတြင္မူ "အခု အခ်ိန္မွာ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ဆက္ႏြယ္လာတယ္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြကပိုမ်ားလာေတာ့ ဆႏၵေနာက္ ကို ေဒါသလိုက္သြားတဲ့အခါမွာ
ဒါေတြသည္အ တိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ပိုမ်ားလာတယ္" ဟု ေဒါက္တာ
ဦးေဇာ္စိန္လြင္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အဘိုးအဘြား၊
အေဖအေမ၊သားသမီးအစရွိသည့္ မ်ိဳးဆက္သံုး ဆက္ခန္႔ စုစည္းေနထိုင္ၾကသည့္
မိသားစုႀကီး ပံုသဏၭာန္ ေနထိုင္မႈ ေၾကာင့္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ ဦး ညႇာတာမႈ၊
ေထာက္ထား မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသ ေၾကာင္းႀကံစည္ရန္ အားထုတ္မႈ မ်ားနည္းေၾကာင္း
သိရသည္။ သို႔ေသာ္ "လူေနမႈစ႐ိုက္ ေတြေျပာင္းသြား တာနဲ႔အမွ် ကိုယ့္ရဲ့
ပုဂၢလိက ဆႏၵကို အားေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီအေတြး အေခၚ ေတြက စိမ့္ဝင္ သြား
တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေခတ္မွာ ဒါေတြကတိုးတက္လာတယ္လို႔ သတိ ထားမိတယ္" ဟု
ေဒါက္တာဦးေဇာ္စိန္ လြင္ကေျပာသည္။

ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈအား ဥပေဒအရတားျမစ္မႈ အေနျဖင့္လည္း
မိမိကိုယ္ကို ေသ ေၾကာင္းႀကံစည္သူသည္ ႀကံစည္မႈ အထေျမာက္သြားပါက
မည္သို႔မွ်အ ေရးယူ၍ မရေတာ့ ေသာ္လည္း အထ မေျမာက္ခဲ့လွ်င္မူ ႀကံစည္သူအား
ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၇အရ အျမင့္ဆံုးေထာင္ ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း
သိရသည္။ ဆက္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အခ်စ္ေရး ၊ စီးပြား
ေရး၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးအစရွိသည္မ်ားအား အလိုမက်သည့္အခါ မ်ားတြင္
ထြက္ေပါက္အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ေလ့ ရွိၾကသည္ဟု
စိတ္ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ မိမိကိုယ္ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရာတြင္
ေသေစရန္ႀကံစည္မႈႏွင့္ ႀကံ စည္မႈ အထေျမာက္ျခင္းဟူ၍ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႀကံ စည္မႈပိုမိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
ႀကံစည္မႈအား အထ ေျမာက္ေစရန္ျပဳလုပ္မႈပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု သိရသည္။

မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရန္စိတ္ကူးေပၚသူမ်ားသည္ ေသ ေၾကာင္းႀကံရန္
ဆႏၵေပၚခ်ိန္သည္ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔သာျဖစ္ေပၚတတ္ ၿပီး
ေနာက္ပိုင္းျပန္စဥ္းစားခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ စိတ္ကူးသည္မွား သည္ဟု ကာယ
ကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားရ ေလ့ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ မိနစ္ပိုင္းအ တြင္း
ထေျမာက္အေကာင္အထည္ေပၚသြားပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍မရႏိုင္ ေတာ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ
ဦးေဇာ္စိန္လြင္ကေျပာသည္။ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရန္ အႀကံအစည္ ေပၚတတ္သည့္
အခ်ိန္မ်ားမွာ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ကာ ဆိတ္ကြယ္ ရာရွိေနသည့္ အခ်ိန္၊ အထီး
က်န္ျဖစ္ ေနသည့္အခ်ိန္၊ တြယ္ရာမဲ့ေနခ်ိန္၊ အခက္အခဲမ်ားမွ
လြတ္လမ္းမျမင္ခ်ိန္ ႏွင့္ အခက္အခဲမွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကံစည္မႈမ်ားသည္
လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္အခဲအား မည္သို႔မွ် ထိုးေဖာက္ရန္
မတတ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္ မ်ားတြင္ ေသေၾကာင္းႀကံရန္ ႀကံစည္ေလ့ရွိတတ္ၾကေၾကာင္း
သိရသည္။

ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေသေၾကာင္းႀကံရန္ စိတ္ကူးေနသူမ်ား၏ ၈၀ မွ ၉၀
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၎တုိ႔၏ အၾကံအစည္အား တစ္ပါးသူတို႔ တစ္နည္း
နည္းျဖင့္ေျပာျပတတ္ေလ့ရွိသည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ကေျပာ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္
အမွတ္တမဲ့မေနသင့္ဘဲ ဂ႐ုစိုက္ကာ ကာယကံရွင္၏ အခက္အခဲမ်ားအား
နားလည္မႈရွိစြာႏွင့္ စာနာနားေထာင္ေပးျခင္း ေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္
ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပး ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏ ေသ
ေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္းအား ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ အလားတူ
ေသေၾကာင္းႀကံရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေဆးဝါး၊ လက္နက္မ်ားကိုလည္း
အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္မထားရွိဘဲ ေသခ်ာစြာ
သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခား
ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ မိမိတြင္ စိတ္က်ေရာဂါရေနပါက ေစာစီးစြာကုသ ျခင္း၊ အရက္
မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားရွိပါက ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြး ကုသ ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္ သက္မ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ လာပါက
ရင္ဖြင့္တိုင္ပင္ႏိုင္မည့္ အေဖာ္မြန္ျဖစ္သည့္ မိဘ၊ေဆြမ်ိဳး၊ညီအစ္ ကို
ေမာင္ႏွမ မ်ားရွိျခင္း အစရွိ သည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို
ေသေၾကာင္း ႀကံစည္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ျပႆနာ
တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနပါက ကိစၥတိုင္းတြင္ အျခားနည္းလမ္းရွိ
သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မေမ့သင့္ဘဲ ျပႆနာ အား မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္
ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စိတ္ ေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ
ဦးေဇာ္စိန္လြင္က ေျပာသည္။ "ကမၻာေက်ာ္ တီထြင္ပညာရွင္ႀကီး ေသာမတ္စ္အက္ဒီဆင္
ေျပာသလို ေပါ့၊ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြဟာ ၉၉၉
ႀကိမ္ရွိပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ တစ္ ႀကိမ္မေအာင္ျမင္ တာကို ေနာက္ တစ္ႀကိမ္
ထပ္ႀကိဳးစားရင္ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္တာကို ဘာေၾကာင့္ အ႐ံႈး ေပးမွာလဲ"ဟု
ေဒါက္တာဦးေဇာ္ စိန္လြင္ကအႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

သီဟ

Credit: http://www.yoyarlay.com/opinions/ts-news/articles/15130-2011-10-21-04-20-16

No comments: