Saturday, June 30, 2012

Electronic Transaction Law (Episode II)

အခန္း (၂)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(က) ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းပညာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္၊

(ခ) အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းပညာျဖင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စီးပြားေး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ အပါအ၀င္က႑ေပါင္းစုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိလာေစရန္၊

(ဂ) ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား၏စစ္မွန္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ရန္၊

(ဃ) အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းပညာကုိအသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး ညီ ထုတ္လႊင့္ေပးပုိ႔ျခင္း၊ လက္ခံဖမ္းယူျခင္းႏွင့္ သုိမီွီးထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္၊

(င) ကြန္ပ်ဴတာ ကနြ ္ရက္ကို အသုံးျပဳ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အစိုးရဌာန၊ အဖြ႕ဲ အစညး္မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊

အခန္း (၃)

သက္ဆုိင္ျခင္း

၄။ (က) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပဆက္ဆံမႈ၊ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီစဥ္မႈ၊ သေဘာတူညီမႈ ၊ ပဋိညာဥ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈႏွင့္ သိုမွီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးသက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာ ကိစၥရပ္တြင္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳသည့္ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္ အလက္သတင္းလႊာအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးမ်ဳိးႏွင့္သက္ဆုိင္ေစရမည္။

(ခ) မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ အေရးယူႏုိင္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပည္တြင္းတြင္က်ဴးလြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းမွ ျပည္ပသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသုိ႔လည္းေကာင္း အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ၍ က်ဴးလြန္ လွ်င္ျဖစ္ေစ ဤဥေပဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။

၅။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေစရ

(က) အေမြဆက္ခံျခင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြ ဲ (ဇ)တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာေသတမ္းစာ၊

(ခ) လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားေသာလႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္း၊

(ဂ) ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားေသာ ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈ၊

(ဃ) ကုိယ္စားလွယ္လႊဲေျပာင္းျခင္း အက္ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္စာ၊

(င)ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ား၊

(စ) တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊

(ဆ) ၀န္ႀကီးဌာနက အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေသာ ကိစၥမ်ား။

Note: အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ အခန္းစုစုေပါင္း (၁၃)ခန္းရွိသည္ကို ဆက္လက္ေ၀ငွပါမည္။

Friday, June 29, 2012

တိတိက်က်ေသေသခ်ာခ်ာပြင့္ေတာ္မူျခင္း


ကြၽန္ေတာ္စာအုပ္ေလးေတြေလွ်ာက္ဖတ္ၾကည့္မိေတာ့ မိမိကိုးကြယ္ရာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ရဲ႕ ပြင့္ေတာ္မူရာကာလကိုသိခ်င္မိတယ္။ ျပီးေတာ့ သစၥာတရားကို ရွာေဖြတယ္ဆိုျပန္ေတာ့ ဘာလဲသစၥာတရားဆိုတာသိခ်င္ျပန္တယ္။ ေနာက္ ဗုဒၶသာသနာရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္က ဘာတဲ့လဲ...အင္း ကၽြန္ေတာ္ဖတ္မိသမွ်ေလးျပန္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။

တိတိက်က်ေသေသခ်ာခ်ာပြင့္ေတာ္မူျခင္း

(၁) ပါရမီျဖည့္တာ တိက်ေသခ်ာ

(၂) ေမြးဖြား ႏွစ္၊လ၊ရက္ (မဟာသကၠရာဇ္ -၆၈၊ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႕)

(၃) မိဘႏွစ္ပါး (သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး ႏွင့္ မယ္ေတာ္ မာယာေဒ၀ီ)

(၄) ေမြးဖြားေနရာ (အိႏၵိယ ႏွင့္ နီေပါနယ္စပ္အနီး၊ နီေပါႏိုင္ငံပိုင္ လုမၺနီ ဥယ်ာဥ္)

(၅) လူသားအစစ္ျဖစ္ျခင္း

(၆) ေမြးေမြးျခင္းဘုရားမျဖစ္၊ က်င့္ျပီးမွျဖစ္ (က်င့္စဥ္အားလံုးတိက်ေသခ်ာျပထားသည္။)

(၇) ဘုရားျဖစ္ေသာရက္ တိက်ေသခ်ာ (မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႕)

သစၥာတရား (Universal Truth)

(က) Person ပုဂၢိဳလ္မေရြး

(ခ) Place ေနရာမေရြး

(ဂ) Time အခ်ိန္မေရြး မွန္ကန္မွသာ သစၥာတရားျဖစ္သည္။

ဗုဒၶသာသနာအႏွစ္ခ်ဳပ္

သစၥာေလးပါးသည္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

(က) သိ = ဒုကၡသစၥာ (ေဖာက္ျပန္၊ႏွိပ္စက္၊ လိုတာမရ၊ ရတာ မလိုလို႕ဆင္းရဲျခင္း)

(ခ) ပယ္ = သမုဒယသစၥာ (ဒုကၡျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းတရား-ေလာဘ)

(ဂ) ဆိုက္ = နိေရာဓသစၥာ (ဒုကၡသမုဒယခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း-နိဗၺာန္)

(ဃ) ပြား= မဂၢသစၥာ (နိေရာဓသို႕ဆိုက္ရန္ ပြားေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးအက်င့္)

စာၾကြင္း။  ။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ အေျခခံအေၾကာင္းအရာေလးမ်ားအားဆက္လက္ေ၀ငွပါမည္။

Thursday, June 28, 2012

Electronic Transaction Law (Episode I)


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ
(ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၅ ။ ၂၀၀၄)

၁၃၆၆ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၁၂ ရက္
(၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္)

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါဥပေဒကုိျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

(အခန္း ၁)
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၁။ ဤဥပေဒကုိ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။

(က) သတင္းအခ်က္အလက္ (Information) ဆုိရာတြင္ အခ်က္အလက္ (Data)၊ မူရင္းစာ (Text) ၊ ပုံရိပ္သ႑ာန္ (Image) ၊ အသံ၊ သေကၤတ (Code) ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲ(Software) ႏွင့္ အခ်က္အလက္ အစုအေ၀း (Data base) တုိ႔ပါ၀င္သည္။

(ခ) အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္း (Electronic record) ဆုိသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တစ္ခုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္စနစ္တစ္ခုမွ အျခားစနစ္တစ္ခုသုိ႔ေပးပုိ႔ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သံလုိက္ ဓာတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလင္းတန္းျဖတ္သန္းျခင္း နည္း (Optical Means) ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလားတူအျခားနည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ၊ေပးပုိ႔ေသာ၊ လက္ခံရယူေသာ (သုိ႔) သိုမွီးထိန္းသိမ္းေသာ အေထာက္ အထား မွတ္တမ္းကုိဆုိသည္။

(ဂ) အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ (Electronic Data message) ဆုိသည္မွာ အီလက္ထေရာနစ္အခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ အီးဒီအုိင္စနစ္(Electronic data interchange) ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္၊ ေၾကးနန္း၊ တဲလက္စ္ႏွင့္ တယ္လီ ေကာ္ပီတုိ႔အပါအ၀င္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလင္းတန္းျဖတ္သန္းျခင္း နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အလားတူအျခားနည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ၊ ေပးပုိ႔ေသာ၊ လက္ခံရယူေသာ (သုိ႔) သုိမွီးထိန္းသိမ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဆုိသည္။

(ဃ) ကြန္ပ်ဴတာ ဆုိသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားရယူျခင္း၊ ထားရွိျခင္း၊တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ သုိမွီး ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္၌ ျပည္လည္ေဖာ္ထုတ္၍ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ သခ်ၤာဆုိင္ရာႏွင့္ ယုတၱိေဗဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊အီလက္ထေရာနစ္ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သံလုိက္ဓာတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလားတူ အျခားနည္းပညာတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာကုိ ဆုိသည္။

(င) ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ (Computer network) ဆုိသည္မွာ ၿဂိဳဟ္တုမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊အျခားနည္းပညာတစ္ရပ္ရပ္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ကြန္ပ်ဴတာအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳေသာကြန္ယက္စနစ္ကုိ ဆုိသည္။

(စ) အီလက္ထေရာနစ္ ထုိးၿမဲလက္မွတ္ (Electronic signature) ဆုိသည္မွာ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္း၏ ပင္ရင္းစစ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈ (သုိ႔) အစားထုိးမႈမရွိေၾကာင္းတုိ႔ကုိအတည္ျပဳရန္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊အလားတူအျခားနည္းပညာတစ္ရပ္
ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုိယ္တုိင္ (သုိ႔) ကုိယ္စားစီစဥ္ထားသည့္ သေကၤတ (သုိ႔) အမွတ္အသားကုိဆုိသည္။

(ဆ) သက္ေသခံလက္မွဃတ္ ထုတ္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ (Certification authority) ဆုိသည္မွာ အီလက္ထေရာနစ္ ထုိးၿမဲလက္မွတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕က ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးသည့္လုိင္စင္ကုိ ရရိွေသာပုဂိၢဳလ္ (သို႔) အဖြ႕ဲအစည္းကုိ ဆုိသည္။

(ဇ) သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate) ဆုိသည္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးသူႏွင့္ ထုိးၿမဲလက္မွတ္ဖန္တီးေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေသခ်ာေစသည့္ အီလက္ထေရာနစ္အခ်က္အလက္သတင္းလႊာ (သုိ႔) အျခားမွတ္တမ္းအျဖစ္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူက ငွားရမ္းသုံးစဲြသူ (Subscriber) အား ထုတ္ေပးသည့္လက္မွတ္ကုိ ဆုိသည္။

(စ်) မူလေဆာင္ရြက္ေပးပုိ႔သူ (Originator) ဆုိသည္မွာ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္း (သုိ႔)အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာကုိ ဖန္တီးရန္ျဖစ္ေစ၊ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေပးပုိ႔ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္ရြက္သူ (သုိ႔) ထုိသူ၏ ကုိယစားလွယ္ကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္း (သုိ႔) အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္သတင္းလႊာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္သူမပါ၀င္။

(ည) လက္ခံသူ (Addressee) ဆုိသည္မွာ မူလေဆာင္ရြက္ေပးပုိ႔သူက ေပးပုိ႔သည့္ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္း (သုိ႔) အီလက္ ထေရာနစ္အခ်က္အလက္သတင္းလႊာကုိ လက္ခံရရွိေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ကုိဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္း (သုိ႔) အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္သတင္းလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး သည့္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္သူ မပါ၀င္။

(ဋ) ငွားရမ္းသုံးစဲြသူ ဆုိသည္မွာ သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ နည္းပညာတစ္ရပ္ရပ္အရ အမည္ေဖာ္ျပထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ထုိးၿမဲလက္မွတ္ ေရးထုိးသူ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ ပုဂိၢဳလ္ကုိဆုိသည္။

(ဌ) ဗဟုိအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။

(ဍ) ၀န္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနကုိ ဆုိသည္။

(ဎ) ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။

Note: အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ အခန္းစုစုေပါင္း (၁၃)ခန္းရွိသည္ကို ဆက္လက္ေ၀ငွပါမည္။

သတင္းေလးႏွစ္ခု...


ဦးေက်ာ္လွေအာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႔ရွင္းလင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္-၁၈ နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ (MEDECINS SANS FRONTIERES
-HOLLAND (AZG)) မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္လွေအာင္သည္ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟူေသာသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ AZG မွ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ဇြန္ ၁၇ ရက္
ယေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာမွ AZG ရွိ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ဂိုေဒါင္မ်ားအားေကာင္းမြန္စြာ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီးမသကၤာဖြယ္ရာ တစ္စံုတစ္ရာေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း AZG မွဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Vickie Hawkins က ရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။ AZG မွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏
ဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရၿပီး AZG မွလည္း လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေစေၾကာင္းသိရသည္။ အကယ္၍ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ပါက စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း အေရးယူမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္ ဦးေက်ာ္လွေအာင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွေခၚယူစစ္ေဆးသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည္မရိွသည္ကို အတည္ျပဳေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဦးေက်ာ္လွေအာင္သည္ AZG ၏ စီမံေရးရာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္သည့္မြတ္စလင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ကာ AZG တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔
ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း AZG မွ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။


အာရွမွာ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲမႈ ျပန္ျမင့္တက္

ATS လို႔ ေခၚတဲ့ amphetamine အမ်ိဳးအစား စိတ္ႂကြေဆးျပား ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈတိုးပြားလာတာ၊ တရားမ၀င္ တားျမစ္ထားတဲ့ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲသူေတြမ်ားျပားလာတာဟာ အာရွေဒသအတြက္ ႀကီးမားလာတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နဲ႔အေရွ႕ေတာင္ အာရွနိုင္ငံေတြမွာ ဒါေတြက ေခတ္စားေနတယ္လို႔ UNODC က အဂၤါေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တကမၻာလံုးမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမင့္မလာေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ေပမယ့္ အာရွေဒသမွာေတာ့ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မား လာေနတယ္လို႔ အဲ့ဒီ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေဟာင္ေကာင္ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္၊ မေလးရွားနဲ႔ ဗီယက္နမ္တို႔မွာ ဓာတုေဗဒနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ထားတဲ့ ေဆး၀ါးေတြ ကပ္တမင္းလို ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ၀ယ္ယူရတဲ့ ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈလည္း မ်ားလာတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ပါပါတယ္။ ဘရူနိုင္း ဂ်ပန္ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြမွာ မက္သာဖက္တမင္းေဆးသံုးစြဲမႈ မ်ားျပား တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဘူတန္နဲ႔ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ေဆးေျခာက္ သံုးစြဲမႈနဲ႔ ATS ေဆးျပားသံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာသလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာ မ်ားျပားလာေနတာပါ။ ဒါ့အျပင္ မူးယစ္ေဆး ထိုးသြင္း သူ ေဒသထဲမွာ မ်ားလာတာမို႔ AIDS ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္နိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္လည္း ပိုႀကီးမားလာႏိုင္ပါတယ္။
ဗီအိုေအအာရွမွာ မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈ ျပန္ျမင့္တက္ 

Wednesday, June 27, 2012

အမ်ိဳးသမီးအဂၤါ ေရာင္ေရာင္ျခင္း


အမ်ိဳးသမီး အဂၤါေရာင္တာကို တိတိက်က်ေျပာရရင္ Vulvovaginitis (ဗဂ်ိဳင္းနား + မိန္းမကိုယ္) ေရာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။
သိသာတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ -

1. Vulvar itching မိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္း၊
2. Vaginal discharge ဗဂ်ိဳင္းနားက တခုခုဆင္းျခင္း နဲ႔
3. Vaginal odor ဗဂ်ိဳင္းနားက အနံ႔ထြက္ျခင္းေတြျဖစ္တယ္။


Acute vulvovaginitis ရုတ္တရက္-ရက္တို မိန္းမကိုယ္ နဲ႔ ဗဂ်ိဳင္းနား ေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတာေတြကေတာ့ -
- Infections ေရာဂါပိုးဝင္တာ၊
- Irritant or allergic contact အသင့္တာ၊ မတည့္တာနဲ႔ ထိေတြ႔မိတာ နဲ႔
- Atrophic vaginitis အသက္ၾကီးလာလို႔ ျဖစ္ရတဲ့ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ပါးလာတဲ့ ဇရာျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္တယ္။

Infections ေရာဂါပိုးဝင္တာ အမ်ားဆံုး (၃) မ်ိဳးကေနျဖစ္ေစတယ္။

1. Bacterial vaginosis ဗဂ်ိဳင္းနားေရာင္ျခင္းဆိုတာ ရွိေနၾကပိုးေတြ အေျခအေနေျပာင္းသြားလို႔ျဖစ္ရတဲ့ Gardnerella vaginalis (ဂါ့ဒ္နီရဲလား ဗဂ်ိဳင္ႏိုက္တစ္)၊


2. Candida albicans (ကင္ဒီဒါ အယ္လ္ဘီကန္) ပိုးကေနျဖစ္ေစတဲ့ Candidiasis (ကင္ဒီဒိုင္ေယးဆစ္) နဲ႔


3. Trichomonas vaginalis (ထြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္ ဗဂ်ိဳင္နယ္လစ္) ကေနျဖစ္ေစတဲ့ Trichomoniasis (ထြိဳင္ကို မိုနီေယးဆစ္) ေတြျဖစ္တယ္။


Infectious vulvovaginitis ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ဗဂ်ိဳင္းနားေရာင္တာမ်ိဳးက Sexually active women လိင္မႈေရးရာ တက္ၾကြမႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ျဖစ္ျပီး Candidiasis (ကင္ဒီဒိုင္ေယးဆစ္)၊ Contact vaginitis မတည့္တာနဲ႔ ထိေတြ႔လို ျဖစ္တဲ့ (ကြန္တက္ ဗဂ်ိဳင္ႏိုက္တစ္) နဲ႔ Atrophic vaginitis အသက္ၾကီးမွျဖစ္တဲ့ (အေထာဖစ္ ဗဂ်ိဳင္ႏိုက္တစ္) ေတြကေတာ့ လိင္နဲ႔ မဆိုင္ဘဲ ျဖစ္တယ္။

- Gynecological and sexual history သားဖြါးမီးယပ္နဲ႔ဆိုင္တာ လိင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါရာဇဝင္ အားလံုး ေမးရမယ္။
- သန္႔ရွင္းလုပ္ရာမွာ ဆပ္ျပာ၊ ေဆးရည္ စတာမွာ ဘာေတြသံုးသလဲ ေမးရမယ္။
- STDs လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါရွိျပီး အေသအျခာကုသရဲ႕လားေမးမယ္။
- Unprotected sexual intercourse လိင္ဆက္ဆံရာမွာ အကာအကြယ္ ပါ-မပါလဲ ေမးရမယ္။
- Pelvic examination ေမြးလမ္းေၾကာင္း စစ္ေဆးတာ လုပ္ရမယ္။ Discharge ဆင္းတာ၊ Odor အနံ႔၊ Ulcerations အနာ၊ Cervical abnormalities သားအိမ္ဝေျခအေန၊ Cervical discharge သားအိမ္ဝက ဘာဆင္းသလဲ၊ Cervical motion or adnexal tenderness to palpation သားအိမ္ဝကို ထိ-ဖိရင္ နာသလား။
- Urine pregnancy test ကိုယ္ဝန္ရွိ-မရွိ ဆီးစစ္တာလဲလုပ္ရမယ္။
- Discharge pH determination ဆင္းေနတာရဲ႕ အက္စစ္ဓါတ္၊
- Examination of a wet mount ဆင္းေနတာကို ဓါတ္ခြဲခမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊
- PID တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါေတြ ေရာင္တာကို သံသယရွိရင္ Dirty or initial-stream urine sample ထြက္ထြက္ျခင္းခံထားတဲ့ ဆီးထဲမွာ Gonorrhea (ဂႏိုရီးယား) နဲ႔ Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) ပိုးေတြကို စစ္ရမယ္။
- Endocervical samples သားအိမ္ဝ နမူနာ ယူျပီးလဲ Gonorrhea (ဂႏိုရီးယား) နဲ႔ Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) ပိုးေတြကို စစ္ႏိုင္မယ္။
- Midstream urine ဆီးသြားေနတံုး အလည္ပိုင္းမွာခံယူတဲ့ ဆီးကို Urinary tract infection ဆီးလမ္းပိုး ရွိ-မရွိ စစ္ႏိုင္တယ္။

Treatment Recommendations ဘယ္လိုကုသမလဲ -

1. Bacterial vaginosis ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ဗဂ်ိဳင္းနားေရာင္ျခင္း
- First-line treatment options ပဌမဦးစားေပးေဆး
• Metronidazole 500 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၇ ရက္ေသာက္ပါ။
• Metronidazole gel 0.75% ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ တညတခါ၊ ၅ ရက္ထည့္ပါ။
• Clindamycin cream 2% ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ တညတခါ၊ ၇ ရက္ထည့္ပါ။
- Alternatives ဒုတိယဦးစားေပးေဆး
• Clindamycin 300 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၇ ရက္ေသာက္ပါ။
• Clindamycin ovules 100 mg တည တၾကိမ္ ၃ ခါ ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးပါ။


2. Candidiasis (ကင္ဒီဒိုင္ေယးဆစ္)
• Fluconazole 150-mg တခါတည္းေသာက္ပါ။
• Butoconazole 2% cream ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ ၃ ရက္ထည့္ပါ။
• Butoconazole 2% cream ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ တခါတည္းထည့္ပါ။
• Clotrimazole 1% cream ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ ၇-၁၄ ရက္ထည့္ပါ။
• Miconazole 2% cream ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ ၇ ရက္ထည့္ပါ။
• Miconazole 200 mg vaginal suppository ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ ၃ ရက္ထည့္ပါ။
• Miconazole 1200 mg vaginal suppository ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ တခါတည္းထည့္ပါ။
• Nystatin 100,000 unit vaginal tablet ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ ၁၄ ရက္ထည့္ပါ။
• Tioconazole 6.5% ointment ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ တခါတည္းထည့္ပါ။


3. Genital herpes လိင္လမ္းေရယံု
• Acyclovir 400 mg တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊ ၇-၁ဝ ရက္ေသာက္ပါ။
• Acyclovir 200 mg တေန႔ ၅ ၾကိမ္၊ ၇-၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။
• Famciclovir 250 mg တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊ ၇-၁ဝ ရက္ေသာက္ပါ။
• Valacyclovir 1 g orally twice a day for 7–10 days တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၇ ရက္ေသာက္ပါ။


4. Pelvic inflammatory disease တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း
- First-line treatment options ပဌမဦးစားေပးေဆး
• Levofloxacin 500 mg တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။ (ေဆးယဥ္လာလို႔ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မသံုးေတာ့ပါ)
• Ofloxacin 400 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။ (ေဆးယဥ္လာလို႔ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မသံုးေတာ့ပါ)
• အဲဒီေဆးနဲ႔အတူ တြဲဘို႔လိုရင္ Metronidazole 500 mg days တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။
- Alternatives ဒုတိယဦးစားေပးေဆး
• Ceftriaxone 250 mg IM တခါတည္းထိုးပါ + Doxycycline 100 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္ ေသာက္ပါ။
• အဲဒီေဆးနဲ႔အတူ တြဲဘို႔လိုရင္ Metronidazole 500 mg days တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။
• Cefoxitin 2 g IM တခါတည္းထိုးပါ + Probenecid 1 g တခါတည္းေသာက္ပါ + Doxycycline 100 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။
• အဲဒီေဆးနဲ႔အတူ တြဲဘို႔လိုရင္ Metronidazole 500 mg days တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္ေသာက္ပါ။


5. Trichomoniasis (ထြိဳင္ကို မိုနီေယးဆစ္)
- First-line treatment options ပဌမဦးစားေပးေဆး
• Metronidazole 2 g တခါတည္းေသာက္ပါ။
• Tinidazole 2 g တခါတည္းေသာက္ပါ။
- Alternative ဒုတိယဦးစားေပးေဆး
• Metronidazole 500 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၇ ရက္ေသာက္ပါ။


အမ်ိဳးသမီးတိုင္းကို Pap smear လုပ္ဘို႔ တိုက္တြန္းရမယ္။ ၂၁ ႏွစ္ကေန ၃ဝ အထိရွိသူေတြ တႏွစ္တခါ၊ အသက္ ၃ဝ နဲ႔ ၆၅ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမွာ Pap Test နဲ႔ HPV Test ေတြက ေကာင္းေနရင္ ၅ ႏွစ္တခါ စစ္ပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၂ဝ-၆-၂ဝ၁၂ )

ေဒါက္တာတင့္ေဆြအမ်ိဳးသမီးအဂၤါ ေရာင္ေရာင္ျခင္း  

Tuesday, June 26, 2012

အမွာကဗ်ာ (အပိုင္း ႏွစ္)

-ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္

ကြၽန္မ၏ေနအိမ္ (သို႕)

ကြၽန္မ၏အက်ဥ္းေထာင္

အင္းစိန္ေထာင္ခြဲ

အမွတ္ (၅၄) တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း

ေအာင္းဆန္းစုၾကည္၏ ျပတိုက္အျဖစ္

ကြၽန္မ၏အသံုးအေဆာင္......စာအုပ္

တီးသူမဲ့ေသာ စႏၵရား

ကြၽန္မ၏ ျမန္မာအ၀တ္အစား

ရိုးသားေသာ

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ရႈျမင္ေစ။


- ကြၽန္မ၏ က်န္ရစ္ေသာ

ဘဏ္ေငြသား အနည္းငယ္

ကြၽန္မ၏ စ်ာပနစရိတ္ႏွင့္

ဆင္းရဲေသာ သံဃာအိုမ်ားအတြက္

က်န္းမာေရး ဇီ၀ိတဒါန ေဆးအလွဴ

ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားအမွဴးထား၍

ကြၽန္မႏွင့္ ကြယ္လြန္ေသာ ခင္ပြန္းအတြက္

သားမ်ားမွ ေရစက္ခ်.....အမွ်ေ၀ေစခ်င္ပါတယ္။


- ကြၽန္မရေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ႏိုဘယ္လ္ဆုေငြသား

$ 1.3 million အား

ကိုယ္က်ိဳးအတြက္မသံုးစြဲ

တစ္ျပားမခ်န္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္

က်န္းမာေရးနဲ႕ ပညာေရးရန္ပံုေငြ

လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ၾကားၾကားသမွ်.....အမွ်.....အမွ်.....အမွ်......

ယူေတာ္မူ။


- အမ်ားအတြက္ထားတဲ့

အေမ့ရဲ႕ေစတနာကို

နားလည္ပါရမီျဖည့္ေပးသူ သားမ်ား

အေမ့ဘ၀မွာ ေမြးရက်ိဳးနပ္ပါတယ္။

အေမ့ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုး

ဘုရားေပးေသာဆုလာဘ္

ဒီသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။


- ဒီသားမ်ားအတြက္

အေမေမြးခဲ့ေသာ ဇီ၀ိတအသက္

အေဖေပးခဲ့ေသာ ပညာမွတစ္ပါး

အျခားေပးရန္ စည္းစိမ္အေမြမရွိ။

စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ၾကံ႕ခိုင္ေသာ မ်ိဳးရိုး၏အေမြ

ေအာင္ဆန္းမ်ိဳးရိုး ဆက္က်န္ေနပါေစ။


- ကြၽန္မ သြားတဲ့အခါ

တရားသံေ၀ဂရ

မ်က္ရည္မက်ၾကပါနဲ႕။


- မျပီးဆံုးေသးတဲ့ ကြၽန္မရဲ႕၀တၲရား

က်ရာေနရာမွ ကူညီပါ၀င္

ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါ။

ကြၽန္မအတြက္ထားတဲ့ ခ်စ္ေမတၲာ

တိုင္းျပည္အမ်ိဳးအတြက္

လက္ဆင့္ကမ္း ၾကိဳးစားေပးပါ။

အေဖေပးခဲ့တဲ့လြတ္လပ္ေရး

ကြၽန္မလက္ထက္မွာ မရေသးခင္

ကြၽန္မ ေသလြန္ခဲ့ပါလွ်င္

ကြၽန္မကိုယ္စား

တာ၀န္ဆက္ယူေပးႏိုင္ေစ။

တစ္ေန႕မွာ.....ေဒါင္းမ်ိဳးႏြယ္ဆက္

ျပန္ေခါင္းေထာင္ထႏိုင္ၾကပါေစ။

တို႕ျမန္မာလူမ်ိဳး......သိကၡာမ်ိဳးႏြယ္ေဆြ....။


ေအာင္ဆန္းစုၾကည္


 

(Note: စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲတြင္ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမွားအယြင္း အက်အေပါက္ရွိပါက ကြၽန္ေတာ့္ အမွားသာျဖစ္ေၾကာင္း)

အမွာကဗ်ာ (အပိုင္း တစ္)

- ဘ၀ဟူသည္

တိုေတာင္းလွေပစြ၊

ကန္ေရျပင္၌တက္ေသာ

ေရြပြက္မွ်သာျဖစ္တယ္။


- ေကြးေသာလက္မ်ား

ဆန္႕မသြားမီ

မတည္ေသာ သမာဓိ

ခႏၶာဟူသည္

ဇာတိ ဇရာ မရဏ

ေသာက ပရိေဒ၀ အနိစၥ

အျမဲ မွန္ကန္ေသာအရာ

မျမဲျခင္းသာျဖစ္တယ္။

ဘုရားရွင္ေတာင္မွ မလႊဲႏိုင္တဲ့တရား

အနိစၥ ေသဆံုးျခင္း၏ တရား။


- တစ္ေန႕တစ္ခ်ိန္

ေလမွာလြင့္ေသာ ပြင့္ခ်ပ္ငယ္ႏွယ္

ကြၽန္မ ေသဆံုးပါလိမ့္မယ္။

ကြၽန္မ အသက္ လူၾကီးအရြယ္

သြားရမဲ့လမ္း ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။


- ကြၽန္မကိုယ္ကြၽန္မ

ေဖေဖ့လို အာဇာနည္လို႕ မယူဆပါဘူး။

အမွန္တရားနဲ႕ တရားဥပေဒသာ

ျမတ္ႏိုးပါတဲ့ သာမန္လူ

ျမန္မာလူမ်ိဳး ေကာင္းစားေရးကို ေရွးရႈသူသာျဖစ္တယ္။


- အကယ္၍

ကြၽန္မေသလြန္တဲ့အခါ

မငိုပါနဲ႕၊ မပူေဆြးၾကပါနဲ႕။

ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ စ်ာပနပြဲ

မလုပ္ၾကပါနဲ႕။

ကြၽန္မကို ခ်စ္သူ မခ်စ္သူ

မည္သူမဆို လာရႈႏိုင္တယ္။

ပုပ္ပြဖူးေယာင္ လူေသေကာင္၏

မ်က္ျမင္မုခ် အသုဘကမၼ႒ာန္း

အိုနာေသျခင္း၏ မျမဲေသာလမ္း။


-ကြၽန္မ ေသဆံုးျပီးေနာက္

ခ်န္ထားခဲ့ပါရေစ။

ကြၽန္မ၏ အထြတ္ျမတ္ေသာ ဆံပင္

ေရႊတိဂံုဆံေတာ္ရွင္သို႕ လွဴဒါန္းပါ။

ကြၽန္မ၏မ်က္ၾကည္လႊာ

အလင္းမရသူကို လွဴဒါန္းေပးပါ။

ကြၽန္မ၏ ႏွလံုးသား၊ ေက်ာက္ကပ္

အသည္း ကလီဇာမ်ား

ေကာင္းေသးပါက

လိုအပ္သူမ်ားအား လွဴဒါန္းေပးပါ။


- မသာတစ္ေခါက္

ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္

နာေရးကူညီေသာ ေစတနာရွင္

စင္ၾကယ္ေသာ ကုသိုလ္နဲ႕ ကိုေက်ာ္သူ

ကြၽန္မ အသက္မဲ့ခႏၶာကို လွဴပါတယ္။

ဖုတ္က်ည္းသျဂႋဳဟ္ေပးပါ။

ပုပ္ပြလာမဲ့ ခႏၶာအား

မီးသျဂႋဳဟ္ျပီး

ရလာေသာ ခႏၶာ၏ ျပာ ေျမဇာ

အပင္တို႕အတြက္

ေျမၾသဇာေကြၽးေပးပါ။


(ကဗ်ာကအနည္းငယ္ရွည္သည့္အတြက္ အပိုင္း တစ္ ႏွင့္ႏွစ္ခြဲျပီးတင္လိုက္ပါတယ္ နားလည္ေပးပါခင္ဗ်။)

Monday, June 25, 2012

ဖိုႏွင့္မ ကိစၥ၊ Sex & Living Together ကိစၥ၊ Singapore ကိစၥေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အလြန္ပင္ ယဥ္ေက်းသိမ့္ေမြ ့ၿပီး အေနအထိုင္ အေၿပာအဆို၊ အျပဳအမူတုိ ့မ်ားတြင္
က်က္သေရႏွင့္မဂၤလာ ရွိေသာေၾကာင့္ မိန္းမတို့ ကုေျႏၵေရႊေပးလို႔မရဆိုပါသည္။
အရွက္သိကၡာ ႏွင့္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းတို ့တြင္ အသက္ထက္ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏုိးၾကသည္။
ယခု၂၁ ရာသစ္တြင္ မိဘမ်ားသည္ သူတို႔၏စီးပြားေရးႏွင့္ ၀မ္းေရးင့္ မိသားစု
စား၀တ္ေနေရးေျပလည္ေစရန္အတြက္ ဖခင္ႏွင့္မိခင္တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္လိုလို ၾကိဳးစား
ရုန္းကန္ၿပီး ၀င္ေငြရွာေဖြေနၾကသည္။ ထို႔သို႔ မိဘမ်ားသည္ သားသမိီးမ်ား
ပညာေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးတို႔ အတြက္ ေန႔စဥ္ ရုန္းကန္ ရွာေဖြေနရေသာ္ၿငားလည္း
သားသမီးမ်ားသည္ အခ်ိန္တန္လွွ်င္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ အျပင္ထြက္လည္ပတ္၊
အမ်ားနည္းသူ Shopping ေတြထြက္ၾက၊ အသစ္အဆန္းမ်ားေတြ ့လွ်င္ ၀ယ္ၾက၊
ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ေတြ ့လွ်င္ သံုးျဖဳန္းၾက၊ အေသာက္စားတတ္သူမ်ားကလည္း အေသာက္
စားမ်ားႏွင့္ ကလပ္မ်ားတက္ၾက။ ထိုကဲ့သိုျပဳလုပ္ေနၾကေသာ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္
မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပူပန္ရသည္က တမ်ဳိး၊ စီးပြားရွာရသည္က တမ်ဳိးႏွင့္
ပူပန္ေနရရွာသည္။ သားသမီးမ်ားကေတာ့ သူတို့ မိဘ၏ ရင္တြင္းအပူမီးမ်ားကို
နားလည္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ထိုသို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားၾကားထဲတြင္ အဆိုးဆံုးကိစၥတရပ္ကေတာ့
မိန္းကေလးမ်ား Living Together အတူတူေနထုိင္ေပါင္း သင္းေနၾကျခင္းပါပဲ။ လက္ထပ္
ထားၿခင္းမဟုတ္ေသာ္ၿငားလည္း အိမ္ေထာင္သည္မ်ားကဲ့သုိ ၿပဳမူေနၾကၿခင္းကို အဓိက
ဆိုလုိပါသည္။

ယေန႔ ေခတ္ၾကီးတြင္ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး တူတူေနထုိင္ေသာ အခါတြင္
ကိုယ္၀န္မရရွိေစရန္ ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ထုိးေဆးမ်ားလည္း ႏုိင္ငံတကာမွ
ထုတ္လုပ္ထားတာေတြ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေဆးမ်ား သံုးစြဲရျခင္း၏
ေဆးအာနိသင္နွင့္မိမိ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘာျဖစ္လာမည္ဆိုသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို
နားလည္မႈမရွိပဲ သံုးစြဲမွီ၀ဲေနၾကျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔
လူမပတ္၀န္းက်င္းတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားလည္းေတြ ့ ဖူးမွာပါ ရည္းစားရွိလွ်က္ AIDS
ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ရရွိျခင္း၊ အရွက္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသျခင္း။
ကိုယ္၀န္သားေဆးမ်ား စား/ထိုးသည့္ၾကားမွ ကုိယ္၀န္ထြက္လာျခင္း။ တကိုယ္လံုးတြင္
အႏူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အဖုမ်ား ထြက္လာျခင္း။ တကုိယ္လံုးေဖာေယာင္ျခင္း။
ဖိုမ ဆက္ဆံရမွ ကူးစက္လာေသာ သုတ္ရည္ေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္
အျခားအျခားေသာ ေရာဂါႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ေပါင္းစံု မ်ားသည္ Living toghter
ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင္ႏွင့္ ေဆးမ်ားမွီ၀ဲ၊ ေဆးထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံတုိင္း ေနရာတုိင္းတြင္ လြပ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ပါးခြင့္ေနရာမ်ား
အေျမာက္အမ်ားရွိ ပါေသာေၾကာင့္ ခ်စ္သူအတြဲမ်ားသည္ လြယ္လင့္တကူပင္ အိမ္ေထာင္
လင္မယားမ်ားကဲ့သုိ႔ တူတူအိပ္ ေနထုိင္ လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္
မီဒီယာေလာကာမွာလည္း Porn ဟုေခၚေသာ အျပာရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ sexual
websites မွာသည္ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား
ထိုစိတ္ဓာတ္ကိုႏွဳိးဆြမွဳ ျဖစ္ေစသျဖင့္ လူငယ္ ဖိုႏွင့္မ မ်ားသည္ လက္ေတြ
့စမ္းသပ္ခ်င္ စိတ္မ်ား တဖြားဖြားျဖစ္ေနၾကသည္မွာ မုခ်မလြဲပါ။ လူပ်ဳိ
အပ်ဳိမ်ားကလည္း စိတ္ဆႏၵကို အေကာင္ထည္ေဖာ္လိုၾကသလို၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ကလည္း
မိမိ ဇနီးသည္/ခင္ပြန္းႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ အခါတြင္ စိတ္၏ေသြးသားေတာင္းတမွဳေၾကာင့္
အိမ္ေထာင္မွဳ ေဖာက္ျပန္ၾကတာလည္း အေတာ္ပင္ မ်ားပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ကိစၥမ်ား သည္
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ တို့တြင္ တူညီစြာျဖစ္ေပၚ လွ်က္ရွိပါသည္။
ႏုိင္ငံၿခားရုပ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ဇတ္လမ္းတြဲမ်ား ကလည္း လူငယ္မ်ား၏
စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ဖ်က္ဆီးလွွ်က္ ရွိေသာ္ၿငားလည္း
ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမရွိ/တားဆီးမႈမျပဳလုပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ
ထိုအေခြမ်ားႏွင့္ ဇတ္လမ္းတြဲမ်ားကို လြပ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူၾကည့္ရွုေနၾကပါၿပီ။
(ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆုိလွ်င္လည္ လမ္းေဘးတုိင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ၾကသည္ကို ေတြ ့ရွိ
ရပါမည္။)

ထို ့အျပင္ ႏုိင္ငံျခား တုိငး္ျပည္မ်ား ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏
လိင္မွဳ ဆိုင္ရာႏွင့္ Living Together ကိစၥကို ဆက္လက္တင္ျပ ေပးပါမည္။ ယခု ၂၀၁၂
အထိ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားသည္ လိင္မွဳဆုိင္ရာႏွင့္
Living Together ကိစၥတြင္ ပိုမုိ စိတ္အားထက္သက္စြာျဖင့္ ရာခုိင္းႏွဳန္းသည္
ယခင္ ႏွစ္ေတြမ်ားထက္ ပိုမိုလြန္ကဲစြာ မ်ားျပားလာသည္ ကို ေထာက္ျပ
ေဖာ္ျပေျပာၾကားထားၾကပါသည္။ ဥပမာ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ၾက သူမ်ားသည္ သူတို႔
အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ကိုသာ ဦးစားေပး စဥ္းစားၿပီး အခ်ိန္ကုန္
ဆံုးေစလွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထိုစိတ္မ်ားကို ႏွဳတ္ျဖင့္ ဟုတ္ပါသလားေမးၾကည့္လ်ွင္
လူတုိင္း၀န္ခံမည့္ ေမးခြန္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ အၿမင္ႏွင့္ အကဲေခတ္လွ်င္ လံုး၀အသိသာ
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာတခုကိုၾကည့္ပါ… မိသားစု တစ္စု သို ့မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း
တစ္စုတြင္ ' ေအးလွဳိင္ နင္ဒီေန့ ငါတို႔နဲ ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းလို္က္ခဲ့ပါလား '
ဟုေခၚလွ်င္ တုန္ ့ျပန္မည့္စကား သည္' ေဆာရီးပါ .ငါဒီေန႔ ငါ့ခ်စ္သူနဲ႔
ခ်ိ္န္ထားတာရွိလုိ႔ သိုမဟုတ္ အၿခား Reason ရွင္းလင္းခ်က္ၿဖင့္ "ငါဒီေန႔
အေရးတၾကီးကိစၥရွိလို႔ " စသည့္ေျပာၿပီး ျငင္းဆိုလိမ့္မည္ကို ေတြ ့ရပါမည္။
ထိုအခ်က္တခုသည္ သာဓက တခ်က္ၿဖစ္သည္။

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ Living Together ကိစၥြႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး
ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား စင္ကာပူႏုိင္ငံ အေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး
အမ်ားစုသည္ လူမႈက်င့္၀တ္ မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေန ထုိင္လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။
အလားတူစြာပင္ အေ၀းေ၇ာက္ ျမန္မာအခ်င္းအခ်င္း ေခါင္းပံု ျဖတ္အျမတ္ၾကီးထုတ္။
ရန္လို။ ၿပိဳင္ဆုိင္ ၊ မနာလိုမႈ၊ ဂုန္းေလွ်ာ ဂုန္းတုိက္မႈမ်ား၊
ရာထူးအရွိန္၀ါေၾကာင့္ ျမန္မာ လူမ်ုိဳးအခ်င္းခ်င္း မတူမတန္စြာ ဆက္ဆံေနၾကျခင္း၊
ပညာအရည္ခ်င္း မိမိထက္ နိမ့္သည္ကို ႏွိမ့္ခ်ၿပီး မိမိထက္ျမင့္သည့္သူကို ကပ္ဖား
ေနၿခင္း။ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ၾကျခင္း၊ ရည္းစား အမ်ားျပား ထားၿပီး ျပသနာမ်ား
ရွဳပ္ေနၾကျခင္းႏွင့္ Living Together ကိစၥေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသနာ၊
လိင္မႈကိစၥေၾကာင့္ မိသားစု သားသမိီးမ်ားကို လမ္းခြဲရျခင္းမ်ားသည္ စင္ကာပူ
ေရာက္ေရႊျမန္မာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေန႔စဥ္ တကြ ျဖစ္ေပၚေနေသာ
အရာကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားထဲမွာ အိိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈနွင့္
Living Together ကိစၥမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

စင္ကာပူသို ့ ျမန္မာလူမ်ဳးိ အမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္ ဆိုသလို ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး
ေက်ာင္းတက္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား။ လက္ရွိ
အလုပ္ကိုင္ႏွင့္ေနထုိင္သူမ်ား။ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား ခံယူထားသူမ်ား ဆုိၿပီး
အေၿမာက္မ်ား ရွိပါသည္။ ထို႔သို႔ စင္ကာပူသို႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ထဲတြင္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Polytechnic ေက်ာင္းမ်ား။ Accounting ႏွင့္
Business School မ်ား။ Hotel & Tourism Management ေက်ာင္းတို႔ကို
လာေရာက္တက္ၾက ပညာသင္ယူၾကလွ်က္ ရွိသည္။ ထုုိသူမ်ားသည္ စင္ကာပူသို႔
ေရာက္ရွိလာၿပီး လပိုင္း အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ခ်စ္သူမ်ား ကိုယ္စိရွာၾကသည္။
ခ်စ္သူမ်ားကိုလည္း အၿပိ္ဳင္အဆုိင္ ထားၾကသလို မိမိခ်စ္သူဟု တြဲေနသူႏွင့္
ကလပ္မ်ားကို အပတ္စဥ္ ၾကာသာပေတးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ မ်ားတြင္ Night Club (student
entry free of charge= just present student ID) တက္ေရာက္ၾကလွ်က္ ရွိၾကၿပီး
ကလပ္မွ မူးၿပီးျပန္လာၾကလွ်င္ Living Together ေနထုိင္ၾကၿခင္း။ အဖြဲ႕လိုက္
မိမိတို႔ အိပ္ခန္းတြင္ Living Together ေနထုိင္ၾကၿခင္းမ်ားၿဖင့္ ေပ်ာ္ပါး
တတ္ၾကပါ သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇတ္လမ္းမ်ားကေတာ့ ကုိယ္၀န္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္သြားရျခင္း၊
အခ်ဳိ႕မွာ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖ်က္ခ်ရျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကုိ
သတ္ေသၾကျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ား သတင္း သည္ ေဆးရုံ ေဆးခန္း
နယ္ပယ္ေလာကတြင္ အလြန္ပင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။ (မယံုၾကည္သူမ်ား
သြားေရာက္စံုးစမ္းၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသ ထူႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္
ေငြေပး တုိင္း စာရင္းေဖ်ာက္မရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနာမည္ႏွင့္ IC/NIRC/FIN
မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား စာရင္းႏွင့္ Computer System Record
ထဲတြင္ မုခ် ရွိေနပါ သည္)။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားသည္လည္း
ခ်စ္သူအတြဲမ်ားျဖင့္ Living together တခန္းတည္းတြင္ ဌားရမ္းေနထိုင္ၾကသည္ကို
ျမန္မာ မိသားစုမ်ားကလည္း ေငြရလွ်င္ လက္ခံၿပီး အခန္းဌားရမ္းထားၾကပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္သူမ်ား စင္ကာပူတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထုိသူတို႔ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဖက္
လိင္မ်ားျဖင့္ တူတူ ေနထုိင္လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ရွိေသာ သူမ်ားကလည္း
မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ ေ၀းကြာေနေသာေၾကာင့္ အေပ်ာ္သေဘာႏွင့္ဟု အစတြင္ တြဲလွ်က္
တူတူေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
က်န္ရစ္ေန ခဲ့ေသာ မိသားစုႏွင့္ ကေလးကုိပင္ စိတ္ထဲတြင္ အေရး မပါေတာ့ေပ။
လစဥ္လည္း မိသားစု အတြက္ေငြမလႊဲႏုိင္ ပစၥည္းမ်ား မပို႔ႏိုင္ေတာ့ေပ။ လူပ်ုဳိ
အပ်ဳိ လူလြတ္မ်ားကလည္း မိဘမ်ားကို အစဥ္ အၿမဲေထာက္ေန ၾကေသာ္လည္း ထုိသူတို႔
အတြက္ အတြဲအေဖာ္မ်ား ရရွိလာေသာအခါ မိဘမ်ားကို လစဥ္ေငြလႊဲပို႔ျခင္း
ေထာက္ပံံ့ျခင္းမ်ား မျပဳႏုိင္ေတာ့သၿဖင့္ မိမိကို ေကြ်းေမြးခဲ့ၿပီး သား
သမီးႏုိင္ငံျခား ေရာက္ရန္ ေပါင္ရန္း ေရာင္း ခ်ေပးလိုက္ရသည့္ ထိုမိဘမ်ား ဘ၀မွ
အလြန္ပင္ သနားဖို႔ ေကာင္းလွပါသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ား ကလည္း အေပ်ာ္သေဘာႏွင့္
ဆိုသလို အေခ်ာင္ရလွ်င္ ရသလို အေပ်ာ္ ရမၼက္ အတြက္ ဖန္တီးရွာေဖြၾကသလို
မိန္းကေလးမ်ားကလည္း မိမိတို႔ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္
ေငြလည္ပတ္ေခ်ာင္လည္ေရးအတြက္နွင့္ PR ( Parmenant Resident)
အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ရွိသည့္သူမ်ား မည့္သည္ အိမ္ေထာင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ
လူလြတ္ျဖစ္ေစ မိမိအတြက္ အခြင့္အလန္းမ်ားရွိလွ်င္ လက္ခံ တြဲဖက္ေနထုိင္ တတ္ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ Living Together ေနထုိင္ၾကေသာေၾကာင့္
ထုိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ က်န္ရွိခဲ့ေသာ မိသားစုႏွင့္
ကေလးမ်ား ပညာေရး/စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးမ်ား အတြက္ လစဥ္ေငြလႊဲ
ေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပဲ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္
အမ်ဳိးသမီး အမ်ိဳးသားမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။
မိမိသည္ သူတပါးထံမွ အေခ်ာင္လုိခ်င္ သျဖင့္ မိမိဘ၀ကိုရင္းျခင္း မျပဳလုပ္ၾကပဲ
မိမိတကယ္ေမတၱာစစ္ရွိေသာ ဘ၀ၾကင္ယာေဖာ္ေတြ ့ရွိၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ေအးအတူ
ပူအမ်ွေနထုိင္ျခင္းသည္ မိမိ၏ စိတ္အား တကယ့္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ သာယာမႈ အႏွစ္သာရ
အစစ္ကို ရရွိပါလိမ့္မည္။ မည့္သည္အရာမွ သူတပါးထံမွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်
ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း ေပးဆပ္ ယူေဆာင္ျခင္းမျပဳသင့္ဟု ဗုဒၵ၏ တရားေတာ္ အဆိုအမိန္႔
မ်ားတြင္ ပါရွိသလို အၿခားေသာ ဘာသာတုိ႔၏ က်မ္းခံမ်ားတြင္လည္း ပါရွိပါလိမ့္မည္။

ထို ့အျပင္ ယေန႔ ေခတ္သည္ အြန္လုိင္းသည္လည္း အင္မတန္ တိုးတက္ ေနေသာေၾကာင့္
Facebook၊ Twitter ႏွင့္ Gtalk၊ VZO၊ Skype ႏွင့္ Pfingo တို႔ကို အသံုးျပဳကာ
Online Chatting မ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဖိုႏွင့္မမ်ားကို အြန္လုိင္းမွ
ရွာေဖြၿပီးခ်စ္သူမ်ားျပဳလုပ္ကာ အျပင္မွာ ခ်ိန္းၾက ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ
Living Together မ်ားျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ စင္ကာပူရွိ ျမန္မာမ်ားအတြက္
ေပၚၿပဴလာ Popular and Famous ျဖစ္လာၿပီး နာမည္ေက်ာ္ၾကားေန ပါသည္။
ရည္းစားလက္ရွိ ရွိေနၾကေသာ သူမ်ားကလည္း ေနာက္ထပ္ ခ်စ္သူမ်ားကို အြန္လုိင္း
ခ်က္တင္ (Online Chatting ) မွတစ္ဆင့္ ထပ္မံ ရွာေဖြၾက သည္။ ေနာက္ထပ္ေတြ ့ေသာ
သူသည္ အေျပာလည္းေကာင္းၿပီး ရာထူးႏွင့္ေငြပိုရွိ ဂုုဏ္ပိုရွိလွ်င္ ပထမ
ခ်စ္သူကို ခြာၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ထံသို႔ လိုက္သြားေလ့ရွိ သည္မွာလည္း အစဥ္အလာ
တခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ ပါသည္။ ေလလိႈင္းတြင္ ေျပာခ်င္ရာေျပာၿပီး ယံုခ်င္ရာ ယံုသူမ်ား
သာဓက တခုေျပာရလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ အြန္လုိင္းတြင္ သိရွိေသာ အမၾကိီးတေယာက္သည္ ၈
ႏွစ္တိတိ ခ်စ္သူျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း မိမိခ်စ္သူတြင္ ကေလး ၂ ေယာက္ရွိသည္ကိုပင္
မသိရွိခဲ့ေပ။ ထိုမွ် ပိရိစြာလိမ္လည္တက္ေသာသူအား နိုင္ငံျခားသြားရန္ အတြက္
ေငြမ်ားလည္းေထာက္ပံ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္
မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသည္ Internet အသံုးျပဳၿပီး ခ်စ္သူရွာေဖြလွ်င္
ဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ေရာက္မည္ကို သေဘာေပါက္ လက္မခံေသးပါက မိမိကုိယ္တုိင္စမ္းၾကည့္ပါ။
ထို႔သုို႔ စမ္းၾကည့္လွ်င့္ တေန႔ အေျဖမွန္ေပၚေပါက္ၿပီး ေနာင္တရခဲ့လွ်င္
ကြ်နု္ပ္ေဖာ္ျပေသာ ဘေလာ့ပို႔စ္ကို သတိျပန္ရၾကည့္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Online သည္ လူလ္ိမ္လူညာမ်ား လွ်ာရုိးမရွိသကဲ့သို
့မိမိအားဘ၀ဖ်က္ဆီးရန္ အတြက္ လာေရာက္ၾကေသာ ဆန္႔က်င့္ဘက္လိင္မ်ား ဖိုႏွင့္မ
မ်ားဟု မိမိစိတ္ထဲတြင္ နားလည္သေဘာေပါက္ထား သင့္ပါသည္။ မိမိသည္ မိမိအရမ္း
အယံုလြယ္ပါက သူငယ္ခ်င္းမ်ား မိတ္မဖြဲ႕ပါနွင့္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက မိေကာင္းဖခင္
သားသမီးမဟုတ္ သူမ်ားႏွင့္ လွွ်ာရုိးမရွိေသာ သူမ်ားႏွင့္ တဏွာ ရမၼက္ မုဆိုးမ်ား
၏ ေျပာ ဆိုေကာင္းမႈေအာက္တြင့္ ေမ့ေမ်ာ သြားပါလိမ့္မည္။ ထုိသို႔ ေမ့ေမ်ာသြားပါက
ျပင္ပတြင္ ေတြ ့ရွိေသာအခါ မိမိဘ၀သည္ ေရတိမ္နစ္မည္ကိုသာ စဥ္းစားၾကေပါေတာ့။
လူသားအားလံုး မိမိ၏ အျပဳအမူ အေနအထုိင္ အက်င့္စရုိက္မ်ားသည္ မိမိတစ္ဦးထဲတင္
သာမက မိမိအားေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေဆြးမ်ုိဳးအသုိင္းအ၀ုိင္းကိုပါ
ထိခုိက္ႏုိင္ အထင္ေသးခံႏုိင္ရပါေသာေၾကာင့္ အရာရာတုိင္းတုိင္ ကုိယ္၊ ႏုတ္၊ စိတ္
ထုိသံုး ပါးအား အစဥ္အၿမဲ သတိျဖင့္ မိမိဦးေႏွာက္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေတြးေတာ
လုပ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္ အနာဂတ္ ဘ၀လမ္းခရီးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေခ်ာေမြ
့ေျဖာင့္ျဖဴးစြာျဖင့္ ဘ၀၏ ၾကင္ယာဖက္ အစစ္မွန္မ်ားလည္းေတြ ့ ရွိႏုိင္ၾကပါေစလို႔
ဆုေတာင္းရင္းျဖင့္……………

ေရးသားသူ – Ye Latt သည္ ဇြန္လ 24, 2012 တြင္ 2:00pm အခ်ိန္၌ေရးသားခဲ့သည္

http://www.mmitpalace.com/profiles/blog/show?id=6456788%3ABlogPost%3A140328&xgs=1&xg_source=msg_share_postမွ
….

*လူဗိုလ္ဟူသည္* – ဖိုႏွင့္မ ကိစၥ၊ Sex & Living Together ကိစၥ၊ Singapore
ကိစၥေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
<http://www.hivinfo4mm.org/www.lubo601.com/2012/06/sex-living-together-singapore.html#more>

Saturday, June 23, 2012

သတင္း...သတင္း

မိခင္ႏို႔သည္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရႇိေၾကာင္း ေတြ႔ရႇိ

မိခင္ႏို႔သည္ ကေလးမ်ားတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ႂကြက္ မ်ားတြင္ သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္မႈအၿပီး ေလ့လာေတြ႔ရႇိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိကန္၊ ေျမာက္ကာ႐ိုလုိင္း နားတကၠသိုလ္မႇ ေဒါက္တာဗစ္တာ ဂါစီယာက ယင္းသုေတသနကုိ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Public Library of Science Pathogens တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြပိုး ကူးစက္ခံထားရေသာ ႂကြက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္မႈအရ ႂကြက္အခ်ဳိ႕မႇာ အိတ္ခ်္ အိုင္ဗီြပိုးကို မိခင္ႏို႔တုိက္ေကြၽးမႈမႇ တစ္ဆင့္ရလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိခင္ႏို႔ထဲတြင္ပင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခုခံႏုိင္စြမ္း ရႇိေၾကာင္း ေတြ႔ရႇိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ ႏုိ႔တိုက္ေကြၽးမႈမႇတစ္ဆင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ကူးစက္ခံရေသာ ႂကြက္အမ်ားစုမႇာ ကာလရႇည္ၾကာ ထပ္ခါတလဲလဲ ကူးစက္မႈၾကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း မရႇိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရႇိခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္သည္။
မိခင္ႏို႔၏ အစြမ္းကို သိရႇိထားေသာ္လည္း ေမြးကင္းစႏႇင့္ ကေလးငယ္မ်ားထံ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး မည္သုိ႔ ကူးစက္ႏုိင္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ထားပါက ေအ့ဒ္စ္ေရာဂါပ်ံ႕ႏႇံ႔မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂါစီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိခင္ႏုိ႔ တုိက္ေကြၽးမႈမႇတစ္ဆင့္ ကေလးထံ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ကူးစက္ခံရမႈမႇာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven - မိခင္ႏို႔သည္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရႇိေၾကာင္း ေတြ႔ရႇိ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ HIV ျဖင့္ အသက္ရွင္သူမ်ား ေဆးကုမႈအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဖြင့္ထားေသာ နယ္စီးမျခားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕(AZG)ေဆးခန္းမ်ား ပိတ္ထားရၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္ HIV ျဖင့္ အသက္ရွင္္ေနထိုင္ရသူမ်ားမွာ ကုသမႈအတြက္ ခက္ခဲလ်က္ ရွိေနသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိလူထုအေျချပဳ Utopia အဖြဲ႕က ေျပာသည္။
Utopia အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းထြန္းက “ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တို႔ လက္လွမ္းမွီတဲ့ စစ္ေတြက လူေတြ ကိုေတာ့ ေဆးစာအုပ္ေတြေတာင္းၿပီး ရန္ကုန္က AZG မွာ ေဆးထုတ္ေပးၿပီး ေလယာဥ္နဲ႔ တင္ပို႔ေပး ပါတယ္။ ေဒသမွာရွိတဲ့ လူေတြက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္ပို႔ေပးေနပါတယ္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာကေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ေပးမွာပါ။“ဟု ေကအိုင္စီီ သို႔ ေျပာသည္။
ဇြန္လတြင္စစ္္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွ ARV(HIV ျဖင့္ အသက္ရွင္သူမ်ားကို တိုက္တဲ့ေဆးတစ္မ်ဳိး)ေဆးထုတ္ရန္အတြက္ ၁၇၇ ဦးရွိ၍ ၄၄ ဦးအတြက္ ေဆးပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၃၀ ဦးအတြက္ ေဆးထုတ္ေပးရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။
HIV သမားမ်ားအတြက္ ကူညီေပးေနေသာ ေဒသခံတစ္ဦးက “သူတို႔(HIV သမားေတြ)က အခု ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းထဲမွာ ေနၾကပါတယ္။ လတ္တေလာျဖစ္လာတဲ့ ေရာဂါေတြတြက္ စစ္ေတြေဆး႐ံုႀကီးက သမားေတာ္ႀကီးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကုသဖို႔ လုပ္ထားပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ေဆးေသာက္ေနရေသာ HIV ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အဓိက ARV ေဆးမရေတာ့မည္ကို ေၾကာက္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
တဆက္တည္း၌ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမွား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၉ ရက္ေန႔ မွစတင္ကာ AZG ေဆးခန္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း AZG မွေဆး၀ါးညိွႏိႈင္းေရးမႈး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ၿငိမ္းခ်မ္းက ေျပာဆိုသည္။
“၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လံုၿခံဳမႈအတြက္ မပိတ္မျဖစ္လို႔ ပိတ္လိုက္ရတာပါ။ ပဋိပကၡ မရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ ငွက္ဖ်ား နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ေနပါတယ္။ ART ေပးႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ျမန္မာ ေပါ့စတစ္ အဖြဲ႔ကြန္ ယက္နဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး လုပ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ေဆးခန္းေတြ ျပန္ဖြင့္မယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။“ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။
လက္ရွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူေနသူ ၄၀ ဦးအတြက္မူ အမ်ိဳးသားခုခံက်ကာလသားအဖြဲ႕ (NAP)မွ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ဇြန္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေနာ္ဆဲကလယ္
ေကအိုင္စီရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ HIV ျဖင့္ အသက္ရွင္သူမ်ား ေဆးကုမႈအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေန 

MPG မွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

Myanmar Positive Group (National PLHIV Network) အေျခစိုက္႐ံုးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ART ကုထံုးျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
ဇြန္ ၁၅၊ ရန္ကုန္၊ သန္းထြန္း(MPG)
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ MSF(Holland) (နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔- ေဟာ္လန္)မွ ၄င္းေဒသတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သဇင္ေဆးခန္းမ်ားအား ယာယီပိတ္ သိမ္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ HIV ပိုးျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သူမ်ားကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Myanmar Positive Group (National PLHIV Network) (MPG) မွ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ MSF (Holland) ၏ သဇင္ေဆးခန္းမ်ားကို ယာယီပိတ္သိမ္းထားသည့္အတြက္ ၄င္းေဒသအတြင္းရွိ ARV ေဆး၀ါးမ်ား ျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနသူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ သည့္ ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈ၊ ေဆးယဥ္ပါးမႈျပႆနာမ်ား အတြက္လည္း စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ MPG အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ Utopia (Phoenix-Sittwe) အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆး၀ါးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးတို႔အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ARV ေဆး၀ါးျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနသူမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈ မရွိေစေရး အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ Utopia (Phoenix- Sittwe) အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

ဇြန္ ၁၅၊ ရန္ကုန္၊ သန္းထြန္း (MPG)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ART ကုထံုးျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ART ေဆးျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ Utopia (Phoenix-Sittwe) အဖြဲ႔ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Positive Group (National PLHIV Network) (MPG) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ART ကုထံုးျဖင့္ ေဆး ကုသမႈခံယူေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဆး၀ါး မျပတ္လပ္ေစေရး အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ Utopia (Phoenix-  Sittwe) အဖြဲ႔မွ ေအာက္အမည္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ လာေရာက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(က) ကိုသန္းထြန္း      အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ MPG ၏ ရခိုင္ေဒသကိုယ္စားလွယ္        ၀၉၇၃၀၈၇၀၁၅
(ခ)  ကိုဦးဘေဆြ        ဘ႑ာေရးမွဴး                    
   ၀၉၄၅၀၅၃၉၆၄၃
(ဂ)  ကိုလွေအာင္ေက်ာ္    အတြင္းေရးမွဴး                  ၀၉၈၅၀၀၈၃၈(တစ္ဆင့္)
(ဃ) ကိုေက်ာ္စိန္        အဖြဲ႔၀င္                      
          ၀၉၄၂၁၇၁၀၀၇၆

မူရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ပူးတြဲ
MPG Emergency Statement for Rakhine_June_2012 (PDF)

သစ္ထူးလြင္MPG မွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ဘြဲ႕ဆိုတာ ထမင္းစားလက္မွတ္လား


ဘြဲ႕ေလးတစ္ခုေတာ့ရမွလို႔ေျပာၾကတယ္။ ဘြဲ႕မရရင္ အလုပ္လည္း မလြယ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘြဲ႕ဆိုတာ အလုပ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုလိုျဖစ္လာတယ္။ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ ေျမာက္တယ္ မတတ္ေျမာက္ဘူးဆိုတာ ပဓာနမက်ဘူး။ ဘြဲ႕တစ္ခုခုသာရလာ (ဘာဘြဲ႕မဆို) အလုပ္ လက္ခံေနၾကတာလည္းရွိတယ္။

တကၠသိုလ္ဆိုတာ စာသင္႐ုံသက္သက္ ေနရာတစ္ခုမဟုတ္ဘူး။ တကၠသိုလ္မွာ လူမစုႏိုင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြလည္းပါတဲ့ အေဝးသင္ဆိုတာေတြလည္း တီထြင္ၾကတယ္။ အေဝးသင္ဆိုတာ ဘြဲ႕ျမန္ျမန္ရဖို႔ တီထြင္ထားတဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ထားရင္ မွားေနၿပီထင္တယ္။

ဘြဲ႕တစ္ခုရလာတာကို ‘‘အလုပ္လက္မဲ့ မျဖစ္ေရး ထမင္းစားလက္မွတ္’’ လို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။ ဘြဲ႕တစ္ခုရဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမႈေတြ အထိုင္အေလ်ာက္ရွိတယ္။ ဘြဲ႕ကို ေငြနဲ႔ ေပးဝယ္သလို ခံစားေနရတဲ့ မိဘေတြက ငါတို႔ကုန္က်လိုက္တာနဲ႔ သူတို႔ျပန္ရမွာ ထိုက္တန္ပါ့မလားလို႔လည္း တြက္ဆလာၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြဘက္က ေလသံေတြကို ျပန္နားေထာင္ၾကည့္ရင္ ‘‘ငါတို႔ ကုန္က်သမၽွ ျပန္ရပါ့မလား’’ လို႔တြက္ဆလာတာကို မွားတယ္လို႔လည္း မေျပာႏိုင္ဘူး။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တုန္းက “Smart Money” ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ထြက္လာတယ္။ စာေရးသူက Jack Hough ျဖစ္ပါတယ္။ သူကလည္း စာအုပ္ထဲမွာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးထားတယ္။ ‘‘တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ဆိုတာ တန္ဖိုးရွိသလား’’ တဲ့ေလ။
သူ႕ေရးသားခ်က္ထဲမွာ တကၠသိုလ္တက္ရတဲ့ စရိတ္ေတြကမ်ားလာ၊  ပညာေရးအရည္အေသြးေတြက နိမ့္က်လာတာကို ေဝဖန္ေထာက္ျပထားတယ္။ အေမရိကန္ပညာေရး မွာ ၆ ႏွစ္အတြင္း ဘြဲ႕တစ္ခုခုရယူဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလၽွာ႔က်သြားတာနဲ႔ ေထာက္ျပထားတယ္။ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အေနအထားျဖစ္လာပါၿပီ။

ပညာေရးအတြက္အသုံးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

၂ဝ၁ဝ အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ၂ဝ၁၁ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈကနည္းလာ၊ လူေတြကလည္း မတတ္ႏိုင္၊ ဒါနဲ႔ ပညာေရးကို လက္မႈိင္ခ်သြားတာေတြလည္းရွိတယ္လို႔ အေမရိကန္ပညာေရးဌာန အႀကံေပးေကာ္မတီရဲ႕ ေထာက္ျပ ခ်က္တစ္ခုကို သတိထားလိုက္မိတယ္။
အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း ပညာေရး ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ အေမရိကန္ေကာလိပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာ တလိမ့္လိမ့္ တက္လာ တယ္လို႔ဆိုတယ္။ မိဘေတြရဲ႕ တစ္လဝင္ေငြကေန ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အသုံးစရိတ္ဟာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ သာမန္ဝင္ေငြသာရွိတဲ့ မိသားစုေတြလည္း ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ သုံးေနရ တယ္လို႔ဆိုတယ္။

ဒီအတိုင္းသာဆိုရင္ မိဘေတြ အေႂကြးေတြအတင္ခံၿပီး ေက်ာင္းထားေနၾကရတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ ေခ်းေငြစနစ္ေတြ ရွိေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ Pell Grant လို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ၄ ႏွစ္ကို ‌ေဒၚလာ ၃ဝ၈ဝဝ ေပးၿပီး၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ၄ ႏွစ္ကို ‌ေဒၚလာ ၃၆၈ဝဝ ေပးတယ္။ အမွန္တကယ္ သာမန္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပုံမွန္ ကုန္က်စရိတ္က ၄ ႏွစ္ကို ‌ေဒၚလာ ၅၇၄ဝဝ နဲ႔ ‌ေဒၚလာ ၆၃၈ဝဝ ၾကားမွာရွိတယ္။ အဲဒီ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို မရရွိတဲ့ မိဘေတြ အမွန္တကယ္ က်ခံေပးေနရတဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စာေရးသူ Jack Hough က အဲဒီေလာက္ေငြပမာဏကုန္က်ခံလိုက္ရတာနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ပညာကို သင္ေပးႏိုင္ၾကရဲ႕လား။ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ၾက လို႔လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေတြက ဘြဲ႕ေတြကို ေတာင္းဆိုလာတယ္။ အဲဒီဘြဲ႕ေတြက လုပ္ငန္းခြင္ေတြကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ၿပီလားဆိုတာ ဆန္းစစ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။

ေက်ာင္းမွာကုန္ရတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ အဲဒီ ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းခြင့္ထဲ ေရာက္ေနရင္ ျပန္ရႏိုင္တဲ့ လက္ငင္းအက်ိဳး တရားေတြကိုလည္း တိုင္းတာၾကည့္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေစာေစာဝင္ရင္ ေငြျမန္ျမန္ရမယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အႀကဳံရမယ္၊ ေက်ာင္းၿပီးရင္ အလုပ္ရွာေနစရာ မလိုဘူး၊ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ စရိတ္အတြက္လည္း ေသာကေရာက္ေနစရာ မလိုဘူး၊ ေႂကြးတင္ခံၿပီး ေက်ာင္းထား ေနစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ အထက္တန္းအဆင့္ပညာ သင္ၿပီးရင္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္သြားႏႈန္းေတြ ပိုၿပီးက်ဆင္းလာတာေတြ႕ရပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ကို ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ ေရာက္လာၾကတဲ့သူေတြမွာ ဘယ္လိုျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရ သလဲ။ အလုပ္ရွာရမယ္၊ အင္တာဗ်ဴးေတြေျဖရမယ္၊ ခန္႔လိုက္ရင္လည္း ကိုယ္တတ္ကၽြမ္းထားတာကို အစြမ္းျပႏိုင္ရမယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔၊ အားလုံးနဲ႔ ေပါင္းစည္းၿပီး လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ၿပီးေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြက အမွန္တကယ္ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္ၿပီလား။

ဘြဲ႕ဆိုတာ စာဖြဲ႕ေလာက္ပါသလား

နယူးေယာက္ခ္တိုင္းမ္ သတင္းစာႀကီးရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ဂါ David Leonhardt ကေတာ့  ‘‘ဘာမွထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ မရွိပါဘူး။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြကို လူေတြက အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လာတာ ႏွစ္ေတြအေတာ္ၾကာသြားၿပီ’’ လို႔ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဘလြန္းဘာ့ဂ္ စီးပြားေရးဂ်ာနယ္က အယ္္လီတာ Chris Farrell ကလည္း တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ပညာေရး အဆင့္က အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရး အဆင့္ေလာက္ေတာင္မရွိဘူးလို႔ ပက္ပက္ စက္စက္ေဝဖန္ထားတယ္။

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တစ္ခုခုကေန ဘြဲ႕ရထားသူတစ္ေယာက္ဟာ၊ ဘြဲ႕မရထားသူ တစ္ေယာက္ ထက္ ဝင္ေငြ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ သာတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါ ၁၉၈ဝ ေလာက္က ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈကို ဦးစားေပးလာေတာ့ ဘြဲ႕ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြပိုင္းမွာ ကြာျခားခ်က္ေတြ သိပ္မရွိေတာ့ပါဘူးလို႔လည္းဆိုထားတယ္။
လုပ္ငန္းခြင္မွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ပညာတတ္ဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္လို႔သိရတယ္။

ဘြဲ႕ယူမယ္ဆိုရင္လည္း အေမရိကန္မွာေတာ့ ရရင္ၿပီးေရာ ဘာဘြဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ဆိုတာေတြထက္ ဘယ္ဘြဲ႕ အမ်ိဳးအစားက ထိပ္တန္းမွာ ရွိေနသလဲဆိုတာကို တြက္ဆလာၾကတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေတြက လိုအပ္ခ်က္မ်ားတဲ့ဘြဲ႕၊ လူသစ္အေခၚဆုံးဘြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ပေရာဂ်က္ေတြကို ေက်ာင္းသားေတြက ေ႐ြးခ်ယ္လာၾကတယ္။ ဥပမာ နည္းပညာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ စီးပြားေရးစတဲ့ နယ္ပယ္ေတြဟာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးနဲ႔ ထိပ္ဆုံးကေနရာရလာတဲ့ ဘြဲ႕ေတြျဖစ္လာ တယ္။
ဘြဲ႕ရရင္ အလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအနည္းဆုံးနဲ႔ တြက္ဆရအခက္ဆုံးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ဘြဲ႕ရ အလုပ္လက္မဲ့ဆိုတဲ့စကားေတြ ေခတ္စားေနတာေပါ့။ မၾကာမီက ကာတြန္းတစ္ကြက္ကို ခံစားလိုက္မိပါတယ္။ ‘‘ေအးေပါ့ေလ ပညာမတတ္ေတာ့ ဆိုကၠားနင္းေနရတာေပါ့’’ လို႔ ဆိုကၠားစီးသူက ေျပာလိုက္တဲ့စကားကို၊ ဆိုကၠားဆရာက ‘‘ဘြဲ႕မွ တစ္ဘြဲ႕ေတာင္မဟုတ္ဘူး၊ ႏွစ္ဘြဲ႕ေတာင္ရထားတာ’’ လို႔ျပန္ေျပာ လိုက္တာဟာ ေခတ္ကို ထင္ဟပ္ေနတဲ့ ျပကြက္တစ္ခုလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဘြဲ႕ရလာသူေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ ရင့္က်က္မႈေတြ အမွန္ တကယ္ပါလာၿပီလား။ အဲဒီအရည္အခ်င္းေတြကို ဘြဲ႕ေပးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းႀကီးေတြက ထည့္ေပး လိုက္ႏိုင္ၿပီလား ျပန္သုံးသပ္စရာျဖစ္လာၿပီ။

ဘြဲ႕ေပးလိုက္တာဟာ အလုပ္ရေရး၊ ပိုက္ဆံရွာေရးတစ္ခုတည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ိန္ျပည့္တက္ၿပီး ဘြဲ႕ယူေရးထက္၊ လုပ္ငန္းခြင္ေတြကေန ဘြဲ႕ယူေရးေတြ ေခတ္စား လာတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ ပညာေရးထဲမွာ အြန္လိုင္းပညာေရးကို လူေတြ စိတ္ဝင္စားလာၾကတယ္။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြကလည္း အြန္လိုင္းပညာေရးကို ေက်ာင္းေတြမွာ လူစုမွာေၾကာက္လို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ထက္၊ လုပ္ခြင္မပ်က္ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြင့္လာၾကတယ္။

ပညာျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုင္းျဖတ္ၾကည့္ျခင္း

ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ပညာေရးဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရးမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ပညာတတ္မွ ဆိုတာေတြ၊ ပညာတတ္ရင္ လူရာဝင္တယ္ဆိုတာေတြဟာ ေခတ္သစ္မွာ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ ျဖစ္ေန ပါလိမ့္ဦးမယ္။ လူငယ္ေတြကို အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ အဆင့္မွာေလာက္ကတည္းက ရင့္က်က္ ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင့္တယ္။ စာဖတ္မယ္၊ ႀကိဳးစားမယ္၊ ပညာဆိုတာ ဆုံးတယ္လို႔မရွိ၊ ဘဝတစ္သက္ရွာေနရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေတြ ႐ိုက္ထည့္ေပးရမယ္။

အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္မွာကတည္းက ဘဝအာမခံခ်က္ရွိႏိုင္တဲ့ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္ေတြကို ပိုၿပီးသင္ၾကားေပးႏိုင္ရ မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပညာေရးဆက္စပ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္အားေပးရမယ္။ အထက္တန္းၿပီးလို႔ ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏိုင္ရင္လည္း လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပညာေရး ေပါင္းကူးေပးႏိုင္တာမ်ိဳးေတြကို အခြင့္အလမ္းေတြ ဖြင့္ေပးထားရမယ္။ ဘြဲ႕အတြက္ အရင္းအႏွီးေတြ အမ်ားႀကီး ေပးခဲ့ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး။

ဒါဆိုရင္ ‘‘ဘြဲ႕ဆိုတာ အခ်ိန္နဲ႔ေငြ ရင္းႏွီးရေလာက္ေအာင္ ထိုက္တန္သလား’’ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖပါ့မယ္။ ေမးခြန္းကို ေမးခြန္းေတြနဲ႔ပဲ ျပန္ေျဖပါရေစ

၁။ ဘာေၾကာင့္ ပညာသင္ေနတာလဲ
၂။ ပညာကို ကိုယ္တိုင္လိုခ်င္လို႔ သင္ေနတာလား၊ တိုက္တြန္းခံရၿပီး သင္ေနတာလား
၃။ ပညာေရးမွာ အစဥ္အလာ ေက်ာင္းတက္မွ ပညာရတယ္ဆိုတာကိုပဲ လက္ခံထားသလား၊ အြန္လိုင္းပညာေရး ရွိတယ္ဆိုတာ သိပါသလား
၄။ ဘြဲ႕တစ္ဘြဲ႕ရဖို႔ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ကုန္သလဲ၊ မိဘေတြ ေႂကြးဘယ္ေလာက္တင္ ႏိုင္သလဲ ဆိုတာ သိပါသလား
၅။ ဘြဲ႕တစ္ဘြဲ႕ယူဖို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးမွာလဲ၊ ေပးတာနဲ႔ ထိုက္တန္ေအာင္ ျပန္ယူႏိုင္ခဲ့ပါ့မလား
၆။ ပန္းတိုင္ကဘာလဲ၊ ဘယ္လို ပညာ (ဘြဲ႕) မ်ိဳးကို လိုခ်င္တာလဲ
၇။ ဘာေၾကာင့္ ဘြဲ႕လိုခ်င္တာလဲ
၈။ ကိုယ္နဲ႔ အဆင့္တူ၊ အသက္တူေတြ ဘယ္လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘာအဆင့္ေတြ ေရာက္ေနၿပီဆိုတာ သိပါသလား
အဲဒီေမးခြန္းေတြဟာ မွား/မွန္ေျဖရမယ့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္စားေျဖၾကည့္လိုက္ရင္ ဘြဲ႕ဆိုတာ အခ်ိန္နဲ႔ေငြ ရင္းႏွီးရေလာက္ေအာင္ ထိုက္တန္ သလားဆိုတာ ေျဖၾကည့္ၿပီးသား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။


Ref : The Bachelor’s Degree Debate: Is College Worth the Cost?by Cheri Watkins (Online Education Columnist)တင္ညြန္႔

Credit: http://www.maukkha.org/index.php/feature-article/2173-maukkkha-degree-dabate