Saturday, March 31, 2018

ဂရန္ဆုိသည္မွာ ဂရန္ေျမဆိုတာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ၊ နည္းဥပေဒေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ လိုက္နာဖို႔၊ ဘယ္လိုလိုက္နာရတယ္ဆိုတာ သိဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။

•ဂရန္

၁။ ၿမိဳ႕ေျမမ်ားမွာ လူေနထိုင္ရန္(Residential Purposes)အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္ပင္သာယာေရး စတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ေျမကို တနည္းနည္း အသံုးျပဳလိုရင္ အစိုးရထံက ေျမငွားစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေျမငွားရမ္းသံုးစြဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ကို ဂရန္(Lease)လို႔ ေခၚပါတယ္။ အပိုင္သေဘာမ်ိဳး ခ်ထားတာကေတာ့ Grant လို႔ ေခၚပါတယ္။ အခုေတာ့ Grant ေရာ၊ Lease ေရာကို ဂရန္လို႔ပဲ ေခၚၾကပါတယ္။

•ဂရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း-

၂။ အစိုးရေျမကို (ငွားရမ္း)အသံုးျပဳလိုတဲ့ ပုဂၢလိကမ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းမ်ားအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန၊ ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိထံ လိပ္မူၿပီး ဂရန္ေလွ်ာက္ထားၾကရပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနမ်ားက ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီး အမႈတြဲ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အမႈတြဲကို ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီး႒ာနရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီး႒ာနရံုးမ်ားထံသို႔ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးႏိုင္ေသာ ေျမ ဟုတ္-မဟုတ္ႏွင့္ ေျမရာဇဝင္ကို စိစစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳ ျပန္ၾကားေပးရန္လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ေပးပို႔တဲ့ ၿမိဳ႕/ေျမ ဂရန္အမႈတြဲေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီး႒ာနက မိမိ႒ာနမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ကြက္ေျမပံု(Block Maps)၊ ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္း(1-A Register)ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေျမေနရာအတြက္ ေျမရာဇဝင္ မွတ္တမ္း ေဖာ္ျပေပးျခင္း၊ ယင္းေျမေနရာသည္ အစိုးရ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ဟုတ္-မဟုတ္ႏွင့္ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးႏိုင္ေသာေျမ Disposal Land ဟုတ္-မဟုတ္ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ျခင္း ရွိ-မရွိနဲ႔ အစိုးရအေဆာက္အဦးႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ား အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ျခင္း ရွိ-မရွိတို႔ကို စိစစ္ေပးျခင္း၊ ေျမတန္ဖိုးနဲ႔ ေျမငွားခမ်ား တြက္ခ်က္ေပးျခင္း စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါတယ္။

ဂရန္ထုတ္ေပးတာက ေထြ/အုပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမကို စိစစ္ေပးတာက ေျမစာရင္း႒ာန ျဖစ္ပါတယ္။
ဂရန္ခ်ထားေပးမႈအတြက္ ေထြ/အုပ္(G.A)ကသာ အဓိကတာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ေျမစာရင္း႒ာနက ေျမပံု(ေျမစာရင္း-၁၀၅)၊ ေျမယာဇဝင္(ေျမစာရင္း-၁၀၆)နဲ႔ ေျမေပၚလက္ရွိျဖစ္မႈ အေျခအေနကိုသာ စိစစ္ျပန္ၾကားရန္ တာဝန္ခံရတာျဖစ္ေပမယ့္ ေျမဆိုရင္ ေျမစာရင္းက လုပ္တာပဲဆိုတဲ့ အစြဲရွိေလေတာ့ ဂရန္ကိစၥနဲ႔ တိုင္ၾကၿပီဆိုရင္ ေျမစာရင္း႒ာနကိုခ်ည္း ဦးတည္ၿပီး ေျမစာရင္းက မတရားဂရန္ထုတ္ေပးထားပါတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တိုင္ တိုင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဂရန္ခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ လက္စြဲဥပေဒ၊ အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ားဥပေဒတို႔က ျပ႒ာန္းထားရွိတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ႒ာန ၂ ခုရဲ႕ သမားစဥ္ လုပ္ငန္းေတြကို သတ္မွတ္ထားၿပီးသား ျဖစ္တာကို တိုင္တန္းတဲ့သူေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာမေပါက္ၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂရန္ဆို ေျမစာရင္းက ထုတ္ေပးေနတယ္ ထင္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

•ဂရန္လုပ္ငန္း၌ ေၾကး/ေျမ၏ အခန္းက႑

၃။ အမွန္ကေတာ့ ဂရန္အမႈတြဲကို တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္တာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိရံုးက ျဖစ္ေပမယ့္ ဂရန္ေလွ်ာက္မယ့္ေျမကို ေျမပံုေရးဆြဲေပးရတာ၊ ေျမရာဇဝင္ ထုတ္ျပန္ေပးရတာအျပင္ ဂရန္ေပးႏိုင္တဲ့ေျမ ဟုတ္-မဟုတ္ကို ႒ာနရွိ ေျမပံု၊ ေျမရာဇဝင္၊ မွတ္တမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စိစစ္မွတ္ခ်က္ျပဳရတာက ေျမစာရင္း႒ာနျဖစ္ေလေတာ့ ဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေျမစာရင္းက တာဝန္ယူထားရတဲ့ က႑ကလည္း မေသးပါဘူး။ ဂရန္ေပးသင့္တဲ့ေျမ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျမစာရင္း႒ာနအေနနဲ႔ ေထာက္ျပရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းစားရင္ အရိုးေတာင္ႏူးတယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ သမားစဥ္ေတြလည္း ပ်က္သြားတယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔နဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ တာဝန္ေပးအပ္မႈကို စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ ေအာင့္အည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရတဲ့ ကာလေတြကလည္း တေမ့တေမာဆိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ေပးရာက စာအုပ္ႀကီးေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အေလးမထား အဖတ္အရႈ အေလ့အလာ မရွိေတာ့ဘဲ ႀကံဳသလို ျဖစ္သလို လုပ္ေပးတတ္သြားတဲ့ အက်င့္ဆိုး စြဲသြားၾကတာ ႒ာနတိုင္းလိုလိုျဖစ္ေတာ့ကာ ေထြ/အုပ္နဲ႔ ေျမစာရင္းလည္း မိုးခါးေရေသာက္တဲ့အထဲ ေရာေယာင္ပါသြားတာ မဆန္းပါ။

•အခုေခတ္ ဂရန္တခ်ိဳ႕ ဥပေဒနဲ႔ ညီရဲ႕လား

၄။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အေလးမထားခဲ့တဲ့ ကာလေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ယခုအခါမွာေတာ့ ဂရန္အမႈတြဲေတြ ေျမစာရင္း႒ာနကို ေပးပို႔လာတဲ့အခါ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီး႒ာနရံုးေတြဟာ ၿမိဳ႕နဲ႔ေက်း႐ြာေျမမ်ား လက္စြဲဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမယ့္ ကိစၥေတြကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီ နည္းလမ္းတက်၊ စနစ္က်နစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ မရွိေတာ့တာေတြ၊ ျပည့္စံုစြာ စိစစ္ မွတ္ခ်က္မျပဳေတာ့တာေတြကို ေတြ႕ရွိလာရပါတယ္။ ေျမစာရင္း႒ာနအေနနဲ႔ ပဲခူးဆားလို ေနရာတကာ ပါေနရေတာ့ တျခားအလုပ္ေတြ ပိလြန္းတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေျမကိစၥေတြကို လွည့္မၾကည့္ႏိုင္တာလည္း ပါပါတယ္။ စနစ္တက် မစိစစ္ေတာ့ဘဲ အလြယ္တကူ ေဆာင္႐ြက္လိုက္တဲ့အခါ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိသြားၿပီး အစိုးရေျမလြတ္ေျမလပ္ မဟုတ္တဲ့ အျခားေျမမ်ား(ဥပမာ- သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ၊ မီးရထားေျမ၊ လမ္းေျမ၊ ဆည္ေျမာင္းေျမ၊ စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမ၊ အစိုးရ႒ာန/ပုဂၢလိကသို႔ ခ်ထားၿပီးေျမ) စတာေတြကို အစိုးရက ခ်ထားေပးႏိုင္သည့္ေျမ Land at the disposal by Government လို႔ မွားယြင္းမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊ ယင္းေျမမ်ားကို ဂရန္ခ်ထားေပးရန္ ေထာက္ခံျခင္း စတဲ့ လြဲမွားတဲ့ မွတ္ခ်က္ျပဳ ျပန္ၾကားမႈေတြ ျဖစ္လာရၿပီး အျခား မသက္ဆိုင္သူေတြအတြက္ ခ်ထားမေပးသင့္တဲ့ အစိုးရ႒ာနပိုင္ေျမမ်ား၊ အစိုးရ သီးသန္႔ထားတဲ့ ေျမမ်ားေပၚမွာ ပုဂၢလိကမ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးရန္အထိ ေထာက္ခံေပးခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိသြားၾကပါတယ္။ ေျမစာရင္း႒ာနရဲ႕ ေျမရာဇဝင္ကို လြဲမွားစြာ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေထာက္ခံေပးခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး မခ်ထားသင့္တဲ့ ေျမမ်ား/ ဂရန္ခ်ထား မေပးႏိုင္တဲ့ေျမမ်ားကို ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးမိခဲ့လို႔ ျပႆနာျဖစ္ပြားရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အရႈပ္အရွင္းျဖစ္ရတာေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ မေန႔တေန႔ကအထိ ႒ာနမွာ ဂရန္ေျမအရႈပ္အရွင္းအတြက္ အေရးယူခဲ့ရသူေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကး/ေျမ႒ာနဝန္ထမ္းေတြကို ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္း မွားယြင္းထုတ္ေပးမႈအတြက္နဲ႔ ေျမပံုအမွား ထုတ္ေပးမႈအတြက္ အေရးယူခံရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း နားမဆံ့ေအာင္ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်ည္းပဲေတာ့ မဟုတ္ဖူးေပါ့။ G.A နဲ႔ အျခား႒ာနက ဆရာေတြလည္း ထိတာပါပဲ။ စစ္ကိုင္တိုင္းက ဂရန္မွားေပးမိတဲ့ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေျမ အငွားခ်တဲ့ကိစၥအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းအဆင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ စသည္ျဖင့္ ေျမကိုင္သြားတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေျမဆိုတာ ဒီဘက္ေခတ္မွာ တန္ဖိုးျမင့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနေတာ့ အကိုင္အတြယ္မွားခဲ့ရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ အရိုးတြန္တတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ႒ာနက လူငယ္ေသြးသစ္ေတြအတြက္ေရာ ျပင္ပက ဗဟုသုတအျဖစ္ သိမွတ္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ပါ ဂရန္ခ်ထားမႈနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သိသင့္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြ၊ သမားစဥ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေလးေတြကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

•မည္သည့္ေျမမ်ားကို ဂရန္ခ်ထားႏိုင္သလဲ

၅။ ဂရန္အေၾကာင္း ေျပာၾကတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေျမဆိုတာ ဘာလဲ၊ အစိုးရမွ စီမံခ်ထားႏိုင္ေသာေျမဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို အစျပဳ ေျပာရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေျမ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း က်ေရာက္ၿပီး အစိုးရမွ ခ်ထားႏိုင္ေသာေျမ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ဂရန္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၿမိဳ႕ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထံံုးလုပ္နည္း၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

(က) အစိုးရစီမံခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ ( LAND AT THE DISPOSAL OF GOVERNMENT )
အစိုးရမွ စီမံခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ( Land at the disposal of Government )ဆိုတာကေတာ့ ၿမိဳ႕ေျမမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ ေဝါဟာရတစ္ခုပါ။ Disposal Land လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၂)၊ ပုဒ္မ(၃)၊ ပုဒ္မ(၄)တို႔မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေျမ ႐ြာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ၿပီး မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိေသးတဲ့ ေျမမ်ား၊ လက္ရွိ ဦးပိုင္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း မရွိတဲ့ ေျမမ်ား၊ မည္သူမွ် လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ မရရွိေသးတဲ့ ေျမမ်ားကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေျမထဲမွာ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားတဲ့၊ သံုးေနတဲ့ ေျမေတြ မပါရပါဘူး။ ထို႔အတူ ရံုး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕၊ မီးရထား၊ သစ္ေတာ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ လမ္း၊ တံတား စတဲ့ အစိုးရ႒ာနမ်ားမွ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးတဲ့ ေျမမ်ားလည္း မပါဝင္ပါဘူး။ ထို႔အတူ သာသနာ၊ သုႆန္၊ အင္းအိုင္ စတဲ့ သီးျခား သတ္မွတ္ ခ်ထားေပးၿပီးေသာ ေျမမ်ားလည္း မပါဝင္ပါဘူး။ ယခင္က Disposal Land ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမသည္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမငွားဂရန္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း မရွိေသးသမွ် အစိုးရမွ ခ်ထားေပးႏိုင္ေသာေျမအျဖစ္ ခ်ထားေပးလို႔ မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဂရန္သက္တမ္းအရ သံုးစြဲခြင့္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ေျမကို ( Land at the disposal of Government )အစိုးရမွခ်ထားႏိုင္ေသာေျမလို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ခ်ေပးၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ သက္တမ္းအတြင္း သက္တမ္းမကုန္မခ်င္း ယင္းေျမကြက္ကို အျခားတစ္ေယာက္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ထား၍ မရပါဘူး။ ခ်ထားလိုရင္ေတာ့ မူလအမႈတြဲကို ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းေပးရပါမယ္။ (မူလခ်ထားေပးမႈကို ျပန္ဖ်က္မွ အစိုးရေျမလြတ္ ျပန္ျဖစ္၊ ဒါမွသာ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ခ်ထားႏိုင္ပါတယ္)။ သက္တမ္းမကုန္ေသးတဲ့ေျမကို ခ်ထားမိရင္ Law of Contract ပဋိဉာဥ္ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ရာ က်ပါတယ္။

ေျမတစ္ကြက္ကို ဂရန္ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ခ်ထားေပးႏိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ ဟုတ္-မဟုတ္အတြက္ ေျမယာမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္တဲ့ ေျမစာရင္း႒ာနရဲ႕ မွတ္ခ်က္ဟာ အလြန္အေရးပါတယ္ဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေျမစာရင္းရဲ႕ ျပန္ၾကားခ်က္မွာ တိတိက်က်ေဖာ္ျပရန္ လိုပါတယ္။ (ၿမိဳ႕ေျမမွဴးကိုယ္တိုင္က Disposal Land ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မသိရင္ေတာ့ မွတ္ခ်က္အမွားအယြင္းေတြကို ေကာ္လိပ္ေတာ္အႀကိဳက္ လိုက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ အဂတိတရား မကင္းလို႔ျဖစ္ျဖစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳမိႏိုင္ပါတယ္)။ အစိုးရ႒ာနပိုင္ေျမ၊ အျခား ပုဂၢလိကမွ တရားဝင္ဂရန္ ရရွိ၍ လက္ရွိထားေသာေျမ၊ သာသနာေျမ၊ လမ္းေျမ၊ မီးရထားေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမမဟုတ္တဲ့ လ/န(၃၉) မရရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမ၊ စသည္တို႔ကို အစိုးရမွ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ ဆိုၿပီး ေျမစာရင္း႒ာန တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ လံုးဝ မွတ္ခ်က္မျပဳဖို႔ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။

•ၿမိဳ႕ေျမေနထိုင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္( Right of Land )

ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေျမေတြကို အစိုးရက ခ်ထားသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒ အခန္း ၂၊ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၈ တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွသာ ေျမေပၚ ေနထိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
ပုဒ္မ ၇။ ေအာက္ပါ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွအပ အျခား မည္သည့္ ဆိုင္ရာဆိုင္ခြင့္ကိုမွ် ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ားတြင္ မရွိေစရ။

(က) အစိုးရမွ ခ်ထားသည့္ အပိုင္ဂရန္၊ အငွားဂရန္အရ ရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
(ခ) ကာလစည္းကမ္းသတ္ဥပေဒ (Limitation Act)အရ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊
(ဂ) ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၁၀ တို႔တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
(ဃ) အထက္ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)တို႔ပါ အခြင့္အေရးကို မူလပိုင္ဆိုင္သူထံမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းရယူ ခံစားခြင့္၊

ပုဒ္မ ၈။ စာရင္းဝင္ၿမိဳ႕မ်ား(Scheduled Town)ႏွင့္ အစိုးရမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားေသာ ေျမမ်ားမွအပ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္သူ မည္သူမဆို (Landholder's right)ေျမရွင္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို ရရွိေစရမည္။
(က) ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား ျပ႒ာန္းအတည္မျပဳမီ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ ေျမကို တဆက္တည္း ပိုင္ဆိုင္ လက္ရွိထားလာသူ၊
(ခ) သို႔မဟုတ္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အခ်ိဳ႕ေသာကာလႏွင့္ ယင္းေန႔ ေနာက္ပိုင္း လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ကာလ ၂ ရပ္ေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ကာလ ျပည့္ေအာင္ ေျမကို လက္ရွိထား ပိုင္ဆိုင္လာေသာသူ၊
(ဂ) သို႔မဟုတ္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနာက္ပိုင္း ၁၂ ႏွစ္ကာလတိုင္ တဆက္တည္း ေျမကို ပိုင္ဆိုင္လက္ရွိထားလာၿပီး ယင္းကာလမ်ား၌ ၎ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အရပ္ရပ္ေျမခြန္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခမ်ား Public demands ကို ထမ္းေဆာင္လာသူ မည္သူမဆို ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ ၉။ စစ္ေတြ၊ ပုသိမ္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္--
(က) စစ္ေတြေျမမ်ားအတြက္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ အစျပဳ၍ ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ အဆက္မျပတ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနပါက၊
(ခ) ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ အစျပဳ၍ ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ အဆက္မျပတ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနပါက၊
(ဂ) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၇၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ အစျပဳ၍ ယခုအက္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ အဆက္မျပတ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနပါက၊
မည္သူမဆို ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။
ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ေျမေပၚမွာ ပိုင္ဆိုင္ရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

•ၿမိဳ႕ေျမအတြင္း ေျမခ်ထားေပးမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား

၆။ ၿမိဳ႕ေျမလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမေတြကို အစိုးရက ေကာ္လိပ္ေတာ္မွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေျမအသံုးခ်လိုတဲ့ ႒ာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခ်ထားတဲ့အခါ အသံုးခ်မႈကိုမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားခ်ထားပါတယ္။ လူေနထိုင္ရန္၊ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္၊ သူႆန္ေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္၊ သာသနာေျမ အသံုးျပဳရန္၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ပန္းၿခံ၊ အားကစားကြင္း၊ ေဆးရံု၊ ေက်ာင္း၊ ကူးတို႔ဆိပ္၊ ေစ်း၊ တပ္ၿမိဳ႕ေဆာင္႐ြက္ရန္ စသည္ျဖင့္ ခ်ထားေပးႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ေျမအတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ပါ ခ်ထားေပးခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုက္စင္/ဂရန္ မခ်ေပးေတာ့ပါဘူး။ ေျမကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ခ်ထားသလဲဆိုေတာ့ အငွားပတၱာ၊ ဂရန္၊ လိုင္စင္ စတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ထားပါတယ္။
Section 16: Land at the disposal of Government may be disposed of -
(a) By grant or lease, conferring such interests there in and on such condition as the Governor may be by rule prescribe;
(b) By license of the Revenue-officer.

(က) အပိုင္ဂရန္ (Revenue free Grant)
အပိုင္ဂရန္ရဲ႕ ေခါင္းစည္းကိုက Instrument of Grant for Religious/Public Purposes ဆိုေတာ့ သာသနာေရးကိစၥေတြ၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ကိစၥေတြအတြက္ ခ်ထားေပးရမယ့္ ဂရန္အမ်ိဳးအစားဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ေလွ်ာက္ထားခ်ေပးတဲ့ ကိစၥရပ္အတြက္ အသံုးျပဳေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ေျမခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဂရန္ ့ျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခ်ထားေပးတဲ့ ေျမတစ္ကြက္လံုး ျဖစ္ေစ၊ ေျမကြက္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစ၊ ခ်ထားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းရပ္ကို အသံုးမျပဳဘဲ အျခားကိစၥရပ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ထားခဲ့ရင္ေတာ့ တစ္ကြက္လံုးကို ေျမခြန္ထိုက္သင့္ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူရင္း ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကိစၥရပ္အတိုင္း မသံုးဘဲ အျခားကိစၥကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားတဲ့ ေျမေပၚက အေဆာက္အဦ ေက်ာင္း ကန္ ဇရပ္ေတြက အသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ကို ပ်က္စီးယိုယြင္းေနၿပီး ျပင္ဆင္မႈမရွိ၊ လူသူကင္းမဲ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိတဲ့ အေျခအေနတိုင္ ေရာက္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေျမေပၚက အေဆာက္အဦေတြေရာ၊ ေျမကိုပါ အစိုးရက ျပန္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။
ဂရန္ခ်ထားတဲ့ ပံုစံက Land Revenue II / Grant ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) ႏွစ္ရွည္အငွားဂရန္ (Long Term Lease)

ေလွ်ာက္ထားေသာ ေျမကြက္ေပၚမွာ တာရွည္ခိုင္ခံ့တဲ့ တိုက္တာ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အဦမ်ား အခိုင္အမာ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ရွည္ဂရန္ ခ်ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ပံုစံက သက္တမ္းကုန္ရင္ အသစ္လဲလွယ္ေပးခြင့္ရွိတဲ့ ဂရန္နဲ႔ အသစ္လဲလွယ္ေပးခြင့္ မရွိတဲ့ ဂရန္အတြက္ ပံုစံ ခြဲျခားေပးရပါတယ္။ ဂရန္သက္တမ္းက သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ တစ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳရင္ ႏွစ္(၃၀)အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္(၃၀) ဂရန္ကို အႏွစ္(၃၀)သက္တမ္း ကုန္ဆံုးတိုင္း အသစ္လဲလွယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ (With the power of Renewal up to Ninety Years)ဂရန္နဲ႔၊ အႏွစ္(၃၀)ျပည့္တာနဲ႔ သက္တမ္းထပ္မံ၍ လဲလွယ္ခြင့္မရွိဘဲ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေသာ (Without the power of Renewal)အသစ္လဲလွယ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ ဂရန္ ဆိုၿပီး (၂)မ်ိဳး ခြဲျခားပါတယ္။

အႏွစ္(၃၀)သက္တမ္းကုန္ဆံုးတိုင္း (With the power of Renewal up to Ninety Years)အသစ္လဲလွယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဂရန္ ျဖစ္ရင္ေတာ့ အႏွစ္(၉၀)တိုင္ေအာင္ သံုးႀကိမ္သံုးခါအထိ လဲလွယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ယင္းဂရန္မ်ိဳးဟာ ႏွစ္(၉၀)အထိ ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္(၃၀)စီ လီ၍ ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္(၃၀)သက္တမ္း ကုန္ဆံုးပါက အသစ္ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္(၃၀)စီ သက္တမ္းတိုးခြင့္ကိုသာ ေလွ်ာက္ရပါတယ္။

သက္တမ္းလာတိုးတာကို ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဂရန္ခ်ထားေပးတဲ့ ပံုစံက Land Revenue II / Lease I & I (a), Form of Lease of Town Land with the Power of Renewal up to Ninety Years ျဖစ္ပါတယ္။
အႏွစ္(၃၀)သက္တမ္း ကုန္ဆံုးတာနဲ႔ သက္တမ္း ထပ္မံ လဲလွယ္ခြင့္မရွိဘဲ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ (Without the Power of Renewal)အသစ္လဲလွယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ ဂရန္ ျဖစ္ရင္ေတာ့ သက္တမ္းကုန္ဆံုးတဲ့ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္တိုင္း ဂရန္အသစ္ ျပန္ေလွ်ာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္သက္တမ္းအသစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေျမအငွားခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသူက ျငင္းခ်င္လည္း ျငင္းႏိုင္၊ အသစ္ထပ္ေပးခ်င္မွလည္း ေပးႏိုင္တဲ့ ဂရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား နည္းဥပေဒ- ၇ အရ)

(ဂ) ႏွစ္တိုအငွားဂရန္ (Lease of Short Term)

ေျမေပၚမွာ အေတာ္အသင့္ ေတာင့္တက္းခိုင္မာမႈရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ သက္တမ္းပမာဏ ေနထိုင္ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ အေဆာပ္အဦ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ယင္းေျမကြက္ဟာ ယခင္က လိုင္စင္ (သို႔မဟုတ္) က်ဴးေက်ာ္အဆင့္သာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာက ယခုမွ ဂရန္စတင္ေပးရန္ ႀကံ႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ပါက ႏွစ္တိုဂရန္ပဲ ခ်ထားေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳကာလ (၁၀)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အတြက္ ကာလတို ခ်ထားႏိုင္ပါတယ္။ ယင္းအငွားဂရန္မွာလည္း ဂရန္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးတိုင္း အသစ္ျပန္ေလွ်ာက္ရမည့္ ဂရန္ (Without power of Renewal)ဂရန္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္းကုန္ရင္ အသစ္ထပ္ေပးမယ္လို႔ အာမ မခံပါဘူး။ အသံုးျပဳရတဲ့ ပံုစံမွာ Land Revenue II / L.B Lease I & I (a); Form of Lease for Short Term without Power of Renewal under the Lower Burma Town and Village Lands Act ျဖစ္ပါတယ္။

(ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား နည္းဥပေဒ- ၈ ႏွင့္ ၂၉ အရ)

(ဃ) လိုင္စင္ ( License )

ၿမိဳ႕ေျမ တိုးခ်ဲ႕အကြက္အသစ္မ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား စစ္ေဘး၊ မီးေဘး၊ ေလေဘး ဒဏ္သင့္လို႔ ပ်က္စီးရာက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလမွာ လည္းေကာင္း၊ တည္ၿငိမ္တဲ့ ေနထိုင္မႈ မရွိေသးတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး သက္တမ္းတို ေနခြင့္ျပဳထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေျမေနထိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ယာယီအားျဖင့္ ေျမေခတၱအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုင္စင္ခ်ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ (၃)ႏွစ္ထက္ပိုၿပီး ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္အခြန္နည္းဥပေဒ ၅၁(က)(၁) (၂)ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား လက္စြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ (၇)၊ နည္းဥပေဒ (၈)တို႔မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႏွစ္ရွည္/ႏွစ္တို ဂရန္ခ်ထားေပးသင့္တဲ့ ေျမမ်ားမွ အပျဖစ္ေသာ စနစ္တက် ၿမိဳ႕ကြက္မရိုက္ရေသးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ႏွစ္ရွည္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္တိုဂရန္မ်ား ထုတ္မေပးရဘဲ {ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား လက္စြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အပိုဒ္ (၃၀)ႏွင့္ (၃၄)အရ} ယာယီပါမစ္နဲ႔ လိုင္စင္ကိုသာ ထုတ္ေပးရေလ့ ရွိပါတယ္။ လိုင္စင္ခ်ထားေပးတဲ့ အခြန္ပံုစံကေတာ့ Land Revenue II / L.B License 2 ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္စင္မွာ ထူးျခားတာက ဂရန္ခ်ထားေပးသေလာက္ စိစစ္မႈ မရွိတာ၊ တင္းက်ပ္တဲ့စည္းကမ္း မထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၆ (က)မွာ ဂရန္ေတြ၊ အငွားဂရန္ေတြကို အစိုးရ(Governor) ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရကိုယ္စား ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိ(အေရးပိုင္)က ခ်ထားရန္နဲ႔ လိုင္စင္ကိုေတာ့ ပုဒ္မ ၁၆ (ခ)မွာ Notification B အရ တာဝန္ေပးထားတဲ့ အခြန္အရာရွိက ေပးရန္ လို႔ ခြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကြာသလဲ မေမးပါနဲ႔။ ကြာပါ့ ဗ်ား။ ပုဒ္မ ၁၆ (ခ)အရ လိုင္စင္ေပးႏိုင္တဲ့ အခြန္အရာရွိဆိုတာ နယ္ပိုင္၊ ၿမိဳ႕ပိုင္ကေန သူႀကီးအထိေတာင္ အခြင့္အာဏာ အပ္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အလြယ္ခ်ေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးသလို အခ်ိန္တိုအတြင္း အလြယ္တကူ ျပန္သိမ္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ေျမေပါ့ဗ်ာ။ လိုင္စင္ေပးထားဆဲမွာကို (၃)လ အတြင္း ေျမမွ ထြက္ခြာရန္ ႏို႔တစ္စာ ခ်ၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

(င) ပါမစ္ ( Permit )

အစိုးရမီ ခ်ထားေပးပိုင္ခြင္ရွိေသာ Disposal Land ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး Right in land မွာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၄ (၇)၊ ပုဒ္မ-၇ (က)နဲ႔ ပုဒ္မ ၁၆ (က)၊ (ခ)တို႔အရ Grant, Lease, License (၃)မ်ိဳးျဖင့္သာ သံုးစြဲခြင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ အကြက္ရိုက္တဲ့အခါ ခ်ထားေပးေလ့ရွိတဲ့ ပါမစ္ေျမဆိုတာ ရွိျပန္ေသးတယ္။ ပါမစ္ေျမကို သိနားလည္ဖို႔ ခုေခတ္မွာ အေရးပါလာပါတယ္။ န.ဝ.တ တက္လာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလိုလိုမွာ ၿမိဳ႕သစ္ ႐ြာသစ္ေတြ တည္ေထာင္ၾကတဲ့အခါ အကြက္ရိုက္ၿပီး ေျမပါမစ္ ထုတ္ေပးၾကတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ေျမခ်ပါမစ္ Permit ေတြ တစ္ျပည္လံုး ပလူပ်ံလာပါတယ္။ ပါမစ္ဆိုတာဟာ ေျမေနရာ ခ်ထားသည့္အမိန္႔သာ ျဖစ္ၿပီး ေျမအသံုးျပဳခြင့္ အမိန္႔၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အမိန္႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿမိဳ႕ေျမအတြင္း ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ား အက္ဥပေဒ အခန္း-၂၊ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၁၆ တို႔အရ သတ္မွတ္ထားရာမွာ ပါမစ္ကို ေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႕ပါဘူး။ အစိုးရေျမကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔က သတ္မွတ္ကာလ တစ္ခုအတြက္ ေျမငွားရမ္းသံုးစြဲခြင့္ရရွိဖို႔ ဂရန္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းရပါတယ္။

Credit: ဥကၠလာ Channel 

Friday, March 30, 2018

Huawei P20 and P20 Pro အေၾကာင္း


Aperture က်ယ္လိုက္၊ Sensor Size ႀကီးလိုက္၊ AI ေတြသံုးလိုက္နဲ႔ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖို႔အတြက္ 12 MP နဲ႔ Company ေတြ တိုင္ပတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ Huawei က 40 MP (Main Lens) ကိုစတင္အသံုးျပဳၿပီး ကင္မရာဘုရင္ဆိုတဲ့ ေနရာကို လုသြားပါတယ္...

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ဖုန္းေတြအေနနဲ႔ Performance သိပ္မကြာေတာ့ Camera ကိုပဲ သူ႔ထက္ငါ ဦးစားေပးၿပိဳင္လာၾကပါၿပီ။ Huawei က P10 ထိ Leica Dual Camera ကိုသံုးလာခဲ့တာ P20 Pro ၾကမွ Triple Camera Setup ကို ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး Rear Triple Camera ဖုန္းလို႔လဲေျပာလို႔ရပါတယ္။ ကင္မရာ အသားေပးထားတဲ့ ဖုန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကင္မရာအပိုင္းကိုပဲ အဓိကထားေျပာခ်င္ပါတယ္။

႐ိုး႐ိုး P20 က အရင္ P10 နဲ႔အတူတူပဲ။ Dual (RGB + Monochrome) 12 MP နဲ႔ 20 MP ကို တပ္ဆင္ထားတာပါ။ P20 Pro က်ေတာ့ 8 MP Tele Lens အပိုပါလာတယ္၊ အဲ့အျပင္ RGB 12 MP အစား 40 MP ကိုေျပာင္းသံုးလိုက္တာပါ။ ဆိုေတာ့ P20 Pro က 8 MP (Tele) + 40 MP (RGB) + 20 MP (Monochrome) ေပါ့။ ဟိုးအရင္က Nokia Pureview 8O8 နဲ႔ Lumina 1020 မွာ 41 MP ထိ ဖုန္းေတြမွာ သံုးခဲ့ဖူးတယ္။ အခု Huawei က သူမ်ားေတြ 12 MP နဲ႔ တိုင္ပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 40 MP ထိ ျပန္သံုးၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို Handle လုပ္ထားလဲ???

Megapixel

40 MP ဆိုေတာ့ Pixel အေရအတြက္အရမ္းမ်ားသြားတဲ့အတြက္ Camera Sensor Size ကိုလည္း အႀကီး ေျပာင္းသံုးလိုက္ရတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဖုန္းေတြထဲမွာ (1/1.7”) Size အႀကီးဆံုးလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ Huawei က Light Fusion လိုေခၚတဲ့နည္းပညာကို မိတ္ဆက္သြားတယ္။ Pixel 4 ခုကို 1 ခုအျဖစ္ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပတ္သားတိက်တဲ့ Pixel 1 ခုအျဖစ္ထုတ္ေပးတာပါ။ ဒါက OnePlus ရဲ႕ Intelligent Pixel Technology နဲ႔တူသလားဆိုေတာ့ ဆင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ OnePlus က 16 MP ကို 4 ခုခ်ံဳေတာ့ 4 MP အရည္အေသြးပံု ျဖစ္သြားတယ္ ၿပီးေတာ့ 16 MP Resolution Size အျဖစ္ျပန္ခ်ဲ႕တယ္။ Huawei က OnePlus လို 4 MP အရည္အေသြးမလိုခ်င္လို႔ Megapixels အမ်ားႀကီးကို တိုးသံုးလိုက္တာပါ။ 40 MP မွာ 4 ခုကို 1 ခုအျဖစ္ေပါင္းေတာ့ 10 MP နဲ႔ညီတဲ့ အရည္အေသြး ဓာတ္ပံုကိုရတာပါ။ ဒီနည္းပညာက ဟိုးအရင္ Nokia Lumina 1020 လည္းသံုးခဲ့တယ္ Super Pixel လို႔နာမည္ေပးထားေပမဲ့ သိပ္မေပါက္ေရာက္ခဲ့ဘူး။ OnePlus ကေန Lowlight မွာ ပိုေကာင္းေအာင္ ျပန္ေျပာင္းသံုးခဲ့တယ္။ အခု Huawei ကလည္း သံုးလာၿပီဆိုေတာ့ ဒီနည္းပညာက ဖုန္းေတြ အေနနဲ႔ 12 MP ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး သံုးႏိုင္ေအာင္ Lowlight မွာပိုေကာင္းေအာင္ အေထာက္ကူျပဳေနတာေတာ့ အေသခ်ာပါပဲ။ Xiaomi က Redmi Note 5 မွာ Pixel Blending ဆိုၿပီး အဲ့နည္းပညာကို သံုးခဲ့ပါတယ္။

Aperture

P20 Pro မွာ Tele Lens က (f/2.4), Main Lens က (f/1.8, Monochrome Lens က (f/1.6), Front Camera က (f/2.0)
P20 မွာက Main Lens က (f/1.8, Monochrome Lens က (f/1.6), Front Camera က (f/2.0)Pixel Size and Sensor Size

Huawei P20 Pro မွာ Pixel 4 ခုေပါင္းထားတာက 2µm Size နဲ႔သြားညီပါတယ္၊ ဖုန္းတစ္လံုးအတြက္ 2µm ဆိုတာ အေတာ္ႀကီးမားပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ Pixel ေတြအမ်ားႀကီး ဆန္႔ေအာင္ Camera Sensor Size ကို ဖုန္းေတြထဲမွာအႀကီးဆံုး 1/1.7” ထိေျပာင္းသံုးလိုက္ရတာပါ။ P20 ရဲ႕ Camera က 12 MP ကိုမွ 1.55µm နဲ႔သံုးေပးထားတာပါ။ Sensor Size ကိုလည္း 1/2.3” ထိနည္းနည္းႀကီးတာ ေျပာင္းသံုးေပးထားပါတယ္။ Pixel Size and Sensor Size လည္းႀကီးတဲ့အတြက္ Google Pixel 2 နဲ႔ S9+ ကို ေက်ာ္တတ္သြားတာပါ။

OIS or AIS ???

P20 Pro က The Verge ရဲ႕ေျပာပံုအရ ေသခ်ာတာေတာ့ Video ႐ိုက္တဲ့အခါ ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ Tele Lens ကဲ့သို႔ Main Lens မွာ OIS မပါပါဘူး။ ဒါမဲ့ Huawei က OIS အစား AI ကိုအသံုးျပဳပီး Image Stabilization ကိုထိန္းသြားတာပါ။ Huawei ကေတာ့ Artificial Intelligence Stabilization AIS လို႔နာမည္ေပးထားပါတယ္။ ဒီလို Camera Setup လုပ္ပံုေလာက္နဲ႔ OIS ထည့္ဖို႔မလြယ္ေလာက္လို႔ AIS ကို ထြင္လိုက္တာထင္တယ္။ AIS က Object Recognization နဲ႔ Outlines of Shapes ေတြေပၚမွာ အလုပ္လုပ္တာပါ။ Video ႐ိုက္ကူးေနရင္ ၿငိမ္သက္စြာနဲ႔ Zoom 5 ဆခ်ဲ႕လို႔ရပါေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ 5 sec စာ Long Exposure ႐ိုက္တဲ့အခါ Tripod မသံုးပဲ AIS အကူညီနဲ႔ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါေသးတယ္။

Autofocus System

4D Predictive Focus လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ AF System က ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ အရာေတြကို ေသခ်ာစြာ Focus ျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာက P20 Pro မွာ Tele and Main Lens ၾကားက Laser Transmitter and Receiver Sensor ေတြ၊ LED Flash မွာပါတဲ့ Color Temperature Sensor ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္တာပါ။

Front Camera

Selfie အေနနဲ႔ 24 MP (f/2.0) ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္။ Light Fusion နည္းပညာကို သံုးႏိုင္တယ္။ Selfie Portrait အသံုးျပဳနိင္ပါတယ္။


Other

P20 and P20 Pro ေကာ Portrait Mode အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ P20 Pro မွာ Portrait က Camera ၃ လံုး စလံုး အလုပ္လုပ္တာပါ။ Light Fusion ကိုအသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ Lowlight မွာ အျခားဖုန္းေတြထက္ သိသိသာသာ ေကာင္းလာပါတယ္။ Pro Version မွာ Tele Lens ပါတဲ့အတြက္ 3x Optical Zoom ကိုရတယ္၊ 5x Hybrid Zoom လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ P20 မွာက 2x Lossless Zoom ပဲရတယ္။ Pro Version မွာ ISO Sensitivity ကို 102400 ထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက DSLR Canon 5D Mark IV မွာ အသံုးျပဳႏိုင္တာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ 960fps Slow mode ရမယ္။  အျခားအေနနဲ႔ 360• Face Unlock ပါမယ္။ Pro က ေရဆိုခံမယ္။

Specs ေတြအေနနဲ႔ 

Display က Pro က 6.1 ကို AMOLED နဲ႔ P20 က 5.8 ကို LCD နဲ႔ပါ။ Notch ကိုေတာ့ AMOLED နဲ႔ပဲ ေဖ်ာက္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ Chipset ေတြက Pro ေကာ P20 ေကာအတူတူပဲ ကိုယ္ပိုင္ Processor Kirin 970 ကိုသံုးထားတယ္။ GPU ကေတာ့ Mali-G72 MP12 ကိုသံုးထားပါတယ္။ RAM က P20 4 GB၊ Pro 6 GB။ Storage ကေတာ့ 128 GB ပါ။ Pro မွာ 3.5mm Jack မပါပါဘူး။ Battery ကေတာ့ Pro က 4000 mAh၊ P20 က 3400 mAh ကိုသံုးထားပါတယ္။ Fast Charge လည္းပါတယ္။ Porsche Version ပဲ Wireless Charging ရပါတယ္။ ပီးေတာ့ Fingerprint ကိုေက်ာဘက္မွာေကာ In Display မွာပါအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


အခ်ဳပ္အားျဖင့္ Huawei အေနနဲ႔ Performance အပိုင္းကို အဓိကထား မိတ္မဆက္သြားေပမဲ့ ကင္မရာပိုင္းကေတာ့ အေတာ္ကြ်တ္စ္ေနပါၿပီ။ ဘာလို႔ S9+ ထက္သာသြားတာလည္းဆိုရင္??? P20 က အရင္ Mate 10, P10 တို႔တည္ေဆာက္ထားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ Sensor Size and Pixel Size အႀကီးေတြေျပာင္းသံုးျပီး Aperture က်ယ္သြားပါတယ္၊ Aperture, Sensor and Pixel Size တို႔ကိုမွ်တေအာင္လုပ္ႏိုင္ျပီး AI အကူညီနဲ႔မို႔ သာသြားတာပါ။ ေျပာခ်င္တာက Lowlight မွာ ေကာင္းဖို႔အတြက္ Aperture စြတ္က်ယ္ျပဖို႔မလိုဆိုတာကိုသိေစခ်င္တာပါ။ Megapixel မ်ားတိုင္းမေကာင္းဘူးဆိုေပမဲ့ Megapixel အမ်ားႀကီးအဆင္ေျပေျပသံုးႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ Pixel ခ်ံဳတဲ့နည္းပညာကလည္း ေနာက္ပိုင္းလိုလာပါၿပီ။ ဒီဇိုင္းပိုင္းအရ စာေရးသူမႀကိဳက္ေပမဲ့ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ Color ေတြေၾကာင့္ မဆိုးဘူးလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ P20, P20 Pro ထက္ ပိုလွတဲ့ Symmetrical Design နဲ႔ Curve 2K Display နဲ႔ လာတဲ့ Porsche Mate RS ကိုေတာ့ အေတာ္ေလးသေဘာက်မိတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ P20 ကအနည္းဆံုး ၁၀ သိန္းဝန္းက်င္ Pro က 14 သိန္းဝန္းက်င္ျဖစ္မွာပါ။ အေသးစိပ္ကိုေတာ့ လက္ထဲ ေရာက္လာရင္ Review လုပ္ေပးပါ့မယ္။ Review ေလးလဲ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ Porsche Version က ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔၀ယ္ဖို႔မလြယ္ကူေလာက္ဘူး...


The more you visit PLANET X, the more tech knowledge you will gain. Come and visit our planet to enjoy the real taste of technology. Thanks.

#PLANETX #PX #Huawei #P20 #P20Pro #PorscheMateRS

Thursday, March 29, 2018

ကေလးကိုု လမ္းလြဲေစမည့္ မိဘ၏အက်င့္ဆိုုးမ်ား


+++++++++++++++++++++++++++++

မိဘမ်ားဟာ သားသမီးမ်ားရဲ႕ လက္ဦးဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သားသမီးမ်ားရဲ႕ အထင္ႀကီးမူ၊ အတုုျမင္ အတတ္သင္မူကိုု ခံၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သားသမီးမ်ားရဲ႕ ႏွလံုုးသားထဲက နက္နက္နဲနဲ စြဲထင္ေနတဲ့ စံျပပုုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ငယ္ရြယ္တဲ့သားသမီးမ်ားအတြက္ မိဘမ်ားရဲ႕ အျပဳမူတိုုင္းဟာ အတုုခိုုးစရာ၊ သင္ယူစရာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ မိဘမ်ား အမူမဲ့ အမွတ္မဲ့ လုုပ္ေဆာင္လိုုက္တဲ့ အမွားတစ္ခုုခုုေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားတစ္သက္လံုုးကိုု လြမ္းမိုုးသြားေစတတ္ပါတယ္။ မိဘမ်ား ဆင္ျခင္ႏိုုင္ဖိုု႔ မိဘမ်ားရဲ႕ မသိမသာ လႊဲမွားေနတတ္တဲ့ အက်င့္ဆိုုးအခ်ဳိ႕ ကိုုတင္ျပလိုုက္ပါတယ္။

အက်င့္ဆိုုး ၁။ စိတ္မရွည္ျခင္း
=================
အလုုပ္ကမ်ား၊ အဆင္မေျပတဲ့ၾကားထဲက သားသမီးေတြက တစ္ခုုခုု၀င္ေျပာမိရင္၊ ကိုုယ္အလိုုမက်တာ တစ္ခုုခုုကိုု လုုပ္မိရင္ မိဘမ်ားက စိတ္မရွည္ေတာ့ ေဟာက္လြတ္လိုုက္ပါတယ္။
သတိေပးခ်က္။ ။ လူႀကီးရဲ႕  ေလးေလးစားစားဆက္ဆံမူကိုု ခံရတဲ့ကေလးဟာ ေနာင္ႀကီးလာရင္ လူတိုုင္းကိုု ေလးစားတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားပါတယ္။

အက်င့္ဆိုုး ၂။ မေရွာင္ရွားျခင္း
==================
အိမ္ေထာင္သက္နည္းနည္း ၾကာလာေတာ့ ရန္ျဖစ္စရာရိွရင္ ကေလးေရွ႕ မေရွာင္ အခ်င္းခ်င္း ေအာ္ေငါက္ရန္ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ လင္နဲ႔မယား၊ လွ်ာနဲ႔သြား၊ ရံဖန္ရံခါ ထိမိခိုုက္မိတတ္တယ္ဆိုုေပမဲ့ သားသမီးေရွ႕ ကိုုေတာ့ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။
သတိေပးခ်က္။  ။  ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အျငင္းပြားျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း တိုု႔ဟာ ကေလးမ်ားအတြက္ ရန္လိုုရန္ေဆာင္လြယ္တဲ့ စံျပ ျဖစ္သြားေစႏိုုင္ပါတယ္။

အက်င့္ဆိုုး ၃။  ရက္ေရာလြန္းျခင္း
====================
ကိုုယ္ကေတာ့ မစားရက္ မ၀တ္ရက္၊ သားသမီးအတြက္ဆိုုရင္ အေကာင္းေတြခ်ည္းခ်ည္း ၀ယ္ေပးတယ္။ ေစ်းႀကီးႀကီး မႀကီးႀကီး၊ စားခ်င္ရင္ ၀ယ္ေကြ်းတယ္။ ၀တ္ခ်င္ရင္ ၀ယ္ေပးလိုုက္တယ္။
မ်က္နာမငယ္ရေအာင္ဆိုုၿပီး အကုုန္ဆင္ေပးတယ္။ သူတိုု႔ကိုု ေခြ်တာဖိုု႔ လံုုး၀မသင္ေပးဘူး။
သတိေပးခ်က္။  ။ ဒီလိုု“အခ်စ္”ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ ”အႏွစ္”မ်ဳိးဟာ ကေလးမ်ားရဲ႕ “ ရလိုုမူ” ေလာဘကိုုသာ ေစ့ေဆာ္မူ ျဖစ္ေစၿပီး အနစ္နာခံတတ္ေသာ “ ေပးဆပ္မူ” ကိုု လံုုး၀မသိရိွၾကေတာ့ပါ။

အက်င့္ဆိုုး ၄။ ေကာင္းေကာင္း စိတ္မ၀င္စားျခင္း
=============================
ကေလးမ်ားေက်ာင္းဆင္းလာၿပီဆိုုရင္၊ “ဒီကေန႔ ေက်ာင္းထဲမွာဘယ္လိုုလဲ“လိုု႔ ပါးစပ္နဲ႔ေတာ့ ေမးလိုုက္ပါရဲ႕ ၊ ကေလးေတြ ဘာျပန္ေျဖၾကားတာကိုု ေကာင္းေကာင္း နားမေထာင္ေတာ့ပဲ လုုပ္စရာရိွတာကိုု ဆက္လုုပ္ျခင္း၊ ဖုုန္းေဆာ့ေနျခင္း၊ တီဗြီၾကည့္ေနျခင္းမ်ားျဖင့္ အာရံုုလႊဲသြားပါတယ္။
သတိေပးခ်က္။  ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အျပဳအမူမ်ားဟာ ကေလးမ်ားရဲ႕ ေျဖၾကားမူကိုု စိတ္မ၀င္စားဘူးလိုု႔ အထင္ေရာက္သြားေစပါတယ္။ ကေလးမ်ားရဲ႕ ေျဖၾကားမူကိုု အေလးအနက္မထားသလိုု ကေလးမ်ားကိုုလည္း အေလးအနက္မထားဘူလိုု႔ ကေလးမ်ားရဲ႕ ႏုုနယ္တဲ့စိတ္ထဲမွာ ခံစားသြားေစတတ္ပါတယ္။

အက်င့္ဆိုုး ၅။ အျပစ္၀န္မခံျခင္း
===================
တစ္ခုုခုုေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကိုု အျပစ္ေပးတဲ့အခါ အထင္မွားသြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္။ တစ္ခုုခုုကိုုလြန္က်ဴးစြာ ေ၀ဖန္အျပစ္ေပးမိတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုုပ္တဲ့အျပစ္ထက္ အေရးယူတာ မ်ားသြားတဲ့ အခါပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ မိဘဆိုုတဲ့ ဂုုဏ္အရိွန္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားဆီမွာ အျပစ္မ၀န္ခံတတ္ပါ။
သတိေပးခ်က္။  ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္က အျပစ္ကိုု မ၀န္ခံမွေတာ့ ကေလးကိုု စိတ္ေရာကိုုယ္ပါ အျပစ္၀န္ခံ ခိုုင္းဖိုု႔ မေမ်ာ္လင့္ပါနဲ႔ေတာ့။

အက်င့္ဆိုုး ၆။  အျပစ္တင္ျခင္း
==================
ဥပမာ၊ အလိုုမက်တဲ့ ကိစၥတစ္ခုုခုုေၾကာင့္  အသိမိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးကိုု သားသမီးေရွ႕ မေရွာင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုုတာမ်ဳိး၊ ေက်ာင္းက ဆရာမကိုု သေဘာမက်လိုု႔ သားသမီးေရွ႕မွာ အဲဒီဆရာမ ဘယ္လိုုညံ႔တယ္ဆိုုတာ  အျပစ္တင္မိတာမ်ဳိးကိုု ဆိုုလိုုပါတယ္။
သတိေပးခ်က္။   ။ အလိုုမက်တိုုင္း အျပဳသေဘာဘက္ကေန မခ်ဥ္းကပ္ပဲ အျပစ္တင္ ၿငီးျငဴတဲ့ အက်င့္ကိုု သားသမီးဆီသိုု႔ ကူးစက္သြားေစပါတယ္။ သားသမီးေရွ႕ မွာ ပညာေရးမေကာင္းေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းမေကာင္းေၾကာင္း၊ ဆရာဆရာမ မေကာင္းေၾကာင္း အျပစ္တင္မိရင္ ကေလးက အဟုုတ္ထင္သြားၿပီး ေက်ာင္းကိုုေရာ၊ ဆရာမကိုုပါ အထင္ေသးသြားတဲ့ အတြက္ သင္ေပးသမ် ပညာ အရ မယူႏိုုင္ေတာ့ပါ။

အက်င့္ဆိုုး ၇။ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းကိုု မလိုုက္နာျခင္း
======================================
ကေလးကိုု ကားေပၚတင္ၿပီး မီးနီျဖတ္ေမာင္းမိတာမ်ဳိး၊ ကေလးကိုု ဆိုုင္ကယ္မွာတင္ၿပီး ဆိုုင္ကယ္ဦးထုုတ္ မပါေတာ့ ယာဥ္ထိန္းရဲ ကိုု ပတ္ေရွာင္ေမာင္းတာမ်ဳိးကိုုဆိုုလိုုပါတယ္။
သတိေပးခ်က္။  ။ ယာဥ္စည္းကမ္းဆိုုတာ ယာဥ္ထိန္းရဲေရွ႕ မွာသာ လိုုက္နာဖိုု႔လိုုတယ္။ ဥပေဒဆိုုတာ လက္တစ္လံုုးျခား လွည့္စားလိုု႔ရတယ္ ဆိုုတဲ့ အသိမ်ဳိး ကေလးကိုု စံျပလုုပ္သလိုု ျဖစ္သြားေစပါတယ္။

အက်င့္ဆိုုး ၈။   ရန္ျဖစ္လြယ္ျခင္း
===================
ေရွာ့ပင္းေမာတစ္ခုုမွာ ပိုုက္ဆံရွင္းဖိုု႔ ကေလးနဲ႔အတူ တန္းစီေနပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ က တန္းစီတဲ့ၾကားထဲကိုု ျဖတ္၀င္လာပါတယ္။ သင္က မဟုုတ္မခံစိတ္ရိွေတာ့ သူ႔ကိုုသြားဆဲမိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ရန္ျဖစ္ၾကေရာ။
သတိေပးခ်က္။   ။ မေက်မနပ္မူတိုုင္းကိုု ရန္ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုုတာကိုု ကေလးယံုုၾကည္သြားေစပါတယ္။

အက်င့္ဆိုုး ၉ ။  မုုသားစကားေျပာတတ္ျခင္း
==========================
မိဘလုုပ္သူက သားသမီးနဲ႔အတူ ခရီးသြားစရာ အေၾကာင္းေပၚလာတယ္။ ေက်ာင္းကိုု ခြင့္တိုုင္ေပးရမယ္။ သြားလည္မယ္လိုု႔ ေျပာရင္ ေက်ာင္းကခြင့္မျပဳမွာစိုုးရိမ္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ သားသမီးေရွ႕ မွာပဲ ေက်ာင္းကိုု ဖုုန္းဆက္လိုုက္ပါတယ္။ သားသမီးက ေနမေကာင္လိုု႔ ခြင့္တိုုင္တယ္ေပါ႔။ ေက်ာင္းကလည္း ယံုုယံုုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ခြင့္ေပးလိုုက္တယ္။
သတိေပးခ်က္။   ။   အဆင္ေျပဖိုု႔ဆိုုရင္ လိမ္လိုု႔ရတယ္ ဆိုုတဲ့သေဘာမ်ဳိး သားသမီးကိုု ညြန္ျပလိုုက္သလိုုပါ။

အက်င့္ဆိုုး ၁၀။  အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္းကိုုေျပာၾကားျခင္း
==========================================
လင္မယား ( ၂ ) ေယာက္ မတည့္ၾကဘူး၊ အိမ္ေထာင္သက္ၾကာလာတာနဲ႔အမ်ွ သည္းမခံႏိုုင္မူက မ်ားမ်ားလာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ သားသမီးေရွ႕ မွာ “ မင္းတိုု႔အတြက္သာ မဟုုတ္ဘူးဆိုုရင္ မင္းအေဖနဲ႔ ကြဲတာၾကာလွၿပီ” “ မင္းအေဖကိုုသာ အားကိုုးၾကည့္ရင္လား၊ မင္းတိုု႔ ဒီလိုုေနရမွာမဟုုတ္ဘူး” “ မင္းတိုု႔အေမက သူ႔အမ်ဳိးပဲသူသိတယ္၊ ဒီအိမ္ကိုု သိပ္စိတ္၀င္စားတာ မဟုုတ္ဘူး” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားမိၾကပါတယ္။
သတိေပးခ်က္။   ။ သာယာတဲ့အိမ္ေထာင္ရွိမွ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ သားသမီးမ်ားကိုု ပ်ဳိးေထာင္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဖနဲ႔ အေမၾကားမွာ ဘယ္သူမွန္သလဲ၊ ဘယ္သူမွားသလဲ ရပ္တည္မူ ရွာေဖြေနရတဲ့ သားသမီးမ်ားအဖိုု႔ ေနာင္သူတိုု႔ အိမ္ေထာင္ေရး အျမင္ကိုုပါ ထိခုုိက္ေစႏိုုင္ပါတယ္။

အက်င့္ဆိုုး ၁၁။  လူႀကီးသူမကိုု မရိုုေသျခင္း
===========================
ကိုုယ့္မိဘကိုုေတာ့ လုုပ္ေၾကြးခ်င္ပါတယ္။ ေယာ့ကၡမကိုုေတာ့ သိပ္မၾကည္လင္တာနဲ႔ သားသမီးေရွ႕မွာ တစ္ဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ၿငီးျငဴ မိတယ္။
သတိေပးခ်က္။   ။ ကိုုယ္က ကိုုယ့္သားသမီးမ်ားရဲ႕ စံျပ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ္မွ ကိုုယ့္မိဘကိုု အဲလိုုဆက္ဆံရင္ ေနာင္ကိုုယ္အသက္ႀကီးလာရင္ ဒီလိုုပဲ ဆက္ဆံခံရမွာပဲ။

အက်င့္ဆိုုး ၁၂။ အေျပာနဲ႔ အလုုပ္ မကိုုက္ညီျခင္း
=============================
သားသမီးကိုု ယဥ္ေက်းလိမ္မာဖိုု႔ အၿမဲ ဆံုုးမတယ္။ ကိုုယ္ကေတာ့ ကားေမာင္းရင္းနဲ႔ လမ္းမေရွာင္မိတဲ့ဆိုုင္ကယ္သမားကိုု  “ ေခြးမသား၊ ေသခ်င္ၿပီထင္တယ္” လိုု႔ ဆဲဆိုုမိတယ္။ ကေလးကိုု ငါးပါးသီလေစာင့္ဖိုု႔ တိုုက္တြန္းတယ္၊ ကိုုယ္က်ေတာ့ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ အရက္ခဏခဏ ေသာက္ျဖစ္တယ္။ ကေလးေတြက ေမးလာရင္ “ ငါေျပာသလိုုလုုပ္၊ ငါလုုပ္သလုုိမလုုပ္နဲ႔” တဲ့၊
သတိေပးခ်က္။    ။ မိဘကိုုယ္တိုုင္ အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုုပ္တစ္မ်ဳိး ဆိုုရင္ေတာ့ သစၥာရိွတဲ့ ဂတိတည္တဲ့ သားသမီးကိုု ဘယ္ေတာ့မွ ေမြးထုုတ္ႏိုုင္ေတာ့မွာ မဟုုတ္ပါ။

အက်င့္ဆိုုး ၁၃။ အၿပိဳင္အဆိုုင္
==================
သားသမီးကိုု အၿမဲေျပာဆိုုမိတဲ့စကားက “ ဘယ္သူဆိုုရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာ္တယ္၊ မင္းထက္ အမ်ားႀကီးသာတယ္။”
သတိေပးခ်က္။   ။ အျခားကေလးနဲ႔ အၿမဲႏိူင္းယွဥ္ျပတယ္။ ကေလးႀကီးလာရင္ ဘာမဆိုုသူမ်ားနဲ႔ တိုုင္းတာတတ္တဲ့ အက်င့္ရသြားေစပါတယ္။ ဘ၀ေပ်ာ္ရႊင္မူ အစစ္ ရွာမေတြ႔ေတာ့ပါ။

အက်င့္ဆိုုး ၁၄။ မေက်မနပ္မူ မ်ားျပားျခင္း
=========================
ေခတ္ကိုု မေက်နပ္ဘူး၊ အစိုုးရကိုု မေက်နပ္ဘူး၊ ဟိုုအုုပ္စုုကိုု မေက်နပ္ဘူး။ အဲဒီ မေက်နပ္မူ၊ စိတ္မညီမ်မူေတြကိုု မ်က္နာမွာလည္း အမူအယာနဲ႔တင္ထားတယ္၊ ပါးစပ္မွာလည္း အၿမဲဆဲဆိုုေနတတ္တယ္။
သတိေပးခ်က္။  ။  စိတ္မညီမ်မူ ရိွတိုုင္း၊ မေက်မနပ္မူ ရိွတိုုင္း သူမ်ားကိုုုုခ်ည္းခ်ည္း အျပစ္ဖိုု႔ တတ္တဲ့ အက်င့္ရရိွသြားေစပါတယ္။


ဆက္ေရးမယ္ဆိုုရင္ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါေသးတယ္။ အဓိက ဆိုုလိုုခ်င္တာက မိဘဆိုုတာ သားသမီးမ်ားရဲ႕ စံျပျဖစ္တယ္။ ကိုုယ္ေျပာဆိုုျပဳမူသလိုု သားသမီးမ်ားကလည္း အတုုယူၿပီး လုုိက္လုုပ္လာၾကမယ္ဆိုုတာကိုု သတိရေနဖိုု႔ လိုုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္ မိဘမ်ားအားလံုုး ဆင္ျခင္ႏိုုင္ဖိုု႔ပါ။

Aung Ko Latt

Ref: we chat

Wednesday, March 28, 2018

ပရဟိတလုပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး ၁၀ ရပ္


ပရဟိတဆုိတာ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီလုိ လုပ္ေနတဲ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ ပရဟိတအဖြဲ႕တခုခုမွာ လုပ္ဖူးသူ၊ လုပ္ေနသူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပရဟိတသမားတစ္ေယာက္နဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အတူတြဲလုပ္ရတာဟာ သာမန္လူထက္စာရင္ ပုိအဆင္ေျပတတ္တာကို သတိထားမိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ပရဟိတအလုပ္က ဒီလိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရေစခဲ့လုိ႔ပါပဲ။

၁။ အပင္ပန္းခံႏုိင္လာျခင္း

ပရဟိတအလုပ္အားလံုးနီးပါးဟာ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ၊ ဆင္းရဲတဲ့ေနရာေတြမွာ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာကို သြားၿပီဆုိကတည္းက သက္ေသာင့္သက္သာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေ၀းလံသီေခါင္တဲ့ ေဒသေတြဆုိ ပိုလို႔ေတာင္မွ ပင္ပန္းပါေသးတယ္။ ဒီလိုပရဟိတခရီးေတြ အသြားမ်ားလာတဲ့အခါမွာ လူက အပင္ပန္းခံႏုိင္လာတယ္။ ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ေနတတ္လာတယ္။ ဟုိဟာရွိမွ၊ ဒီဟာရွိမွ ဆုိတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အလုပ္ထဲေရာက္ေတာ့လည္း ေတာ္ရံုပင္ပန္းမႈေလာက္ကုိ စာမဖြဲ႕ေတာ့ဘူး။ ကိစၥနည္းနည္းနဲ႕ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္လာတယ္။

၂။ ဒုကၡေတြကုိ သိလာျခင္း

လူတုိင္းမွာ ဒုကၡကုိယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ဒုကၡမွအၾကီးၾကီး ထင္တတ္ၾကတာက လူ႔သဘာ၀ပါပဲ။ ဒီအတြက္ စိတ္ဓါတ္ေတြက်တယ္၊ စိတ္ေတြဖိစီးတယ္။ ခုလို ပရဟိတအေနနဲ႕ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ၊ နိမ့္က်တဲ့သူေတြဆီ သြားၾကည္႕လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကုိယ္ၾကံဳေနရတဲ့ဒုကၡဟာ သူတုိ႕နဲ႕ယွဥ္ရင္ ဘာမွမဟုတ္ပါလား ဆုိတာကို သေဘာေပါက္လာတယ္။ ကုိယ္ကမွ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္မွန္း မသိတာ၊ သူတို႕အတြက္က မနက္ျဖန္ဆုိတာေတာင္ မေသခ်ာဘူး။ ကုိယ္က မိဘႏွစ္ပါး အဆင္မေျပလို႔ စိတ္ညစ္ေနတာ၊ သူတို႕က ေမြးကတည္းက မိဘဆိုတာ ဘယ္သူမွန္းေတာင္ မသိခဲ့ရသူေတြ။ ဒါေတြကို ျမင္လာတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း ဒုကၡရွိတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ အျမင္မ်ိဳး ရလာတယ္။ ဒီအခါမွာ ကုိယ္ၾကံဳေနရတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ စိတ္ဒုကၡေတြကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔အတြက္ ခြန္အားေတြ ရလာပါတယ္။

၃။ စီမံခန္႕ခြဲမႈစြမ္းရည္မ်ား ရလာျခင္း

ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဟာ လိုအပ္ပါတယ္။ ပရဟိတအလုပ္ေတြဆုိလည္း တကယ္သာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ခ်င္ရင္ စီမံခန္႕ခြဲတတ္ဖုိ႔ လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းၿပီးစ၊ အလုပ္၀င္ေတာ့မယ့္ လူငယ္ေတြဆုိ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြမွာ ၀င္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈတုိ႕နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြ ရလာႏုိင္တယ္။ လက္ေတြ႕သင္ယူလုိ႔လည္း ရမယ္။ အဲဒီအေတြ႕အၾကံဳေတြက ကုိယ္တကယ္အလုပ္ခြင္ထဲ ေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း သိပ္အဖိုးတန္ပါလိမ့္မယ္။

၄။ လူေတြနွင့္ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းမ်ား ရွိလာျခင္း

လူတစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ Skill ကို (၃)ဆင့္ခြဲလုိ႔ရပါတယ္။ Technical skill ၊ Human skill နဲ႕ Conceptual skill တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခု စ၀င္မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ Technical skill ရွိဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဆရာ၀န္ဆုိ ေဆးကုတတ္ရမယ္ေပါ့။ အဲဒီကေန တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Human skill ရွိဖုိ႔ လိုလာပါတယ္။ လူေတြနဲ႕ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္တာ၊ ဦးေဆာင္ႏုိင္တာ၊ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ႏုိင္တာ၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တတ္တာ၊ စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္တာ၊ ဒီလိုအရည္အေသြးမ်ိဳးေတြကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။

ပရဟိတလုပ္ေနၾကတယ္ ဆုိေပမယ့္ လူတုိင္းဟာ တူညီေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သည္းခံတဲ့အခါ သည္းခံရတယ္။ ျပတ္သားသင့္တဲ့အခါ ျပတ္သားရတယ္။ စည္းရံုးဖုိ႔လိုတဲ့အခါ စည္းရံုးရတယ္။ အိမ္မွာေနခဲ့တဲ့ပံုစံအတုိင္း၊ မိဘအေပၚ ဆုိးခဲ့တဲ့ပံုစံအတုိင္း လုပ္ေနလို႔မရပါဘူး။

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း အုိဘားမားရဲ႕ သမီးက ဘာဂါဆုိင္မွာ အလုပ္၀င္လုပ္ပါတယ္၊ ပုိက္ဆံလုိလုိ႔လား၊ စတန္႔ထြင္တာလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ေက်ာင္း၊ ဘယ္တကၠသိုလ္ကမွ သင္မေပးႏုိင္တာကို သြားသင္တာပါ။ ဘာလဲဆုိေတာ့ လူတန္းစားေပါင္းစံုနဲ႔ ဆက္ဆံႏုိင္စြမ္း ပါပဲ။ အရုိင္းအယဥ္၊ အျဖဴအမည္း၊ ပညာတတ္ပညာမဲ့၊ ဒီလိုလူေပါင္းစံုကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဆက္ဆံႏုိင္ဖုိ႔ သြားသင္တာပါ။ အဲဒီပညာကို ပရဟိတအလုပ္ေတြကတစ္ဆင့္ သင္ယူလုိ႕ ရႏုိင္ပါတယ္။

၅။ လူမႈေရးကြန္ရက္ က်ယ္လာျခင္း

ဒီေန႕ေခတ္မွာ လူမႈအရင္းအႏွီးလို႔ေခၚတဲ့ Social capital ကလည္း ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အေရးၾကီးလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာလာၾကပါၿပီ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေလာကထဲက လူအခ်င္းခ်င္းေလာက္သာ သိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဥပေဒ၊ စီးပြါးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အႏုပညာရွင္ စသျဖင့္ ကိုယ့္အသိအကၽြမ္းေတြ စံုစံုလင္လင္ ရွိမယ္၊ ကုိယ့္ Social network က က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ရွိမယ္ဆုိရင္ အကူအညီလုိ္တဲ့အခါ၊ ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔လိုတဲ့အခါေတြမွာ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ လုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို က်ယ္ျပန္႕တဲ့ လူမႈေရးကြန္ရက္တစ္ခုကို ပရဟိတလုပ္ရင္း ရႏုိင္ပါတယ္။

၆။ ဥေပကၡာျပဳတတ္လာျခင္း

ဥေပကၡာဆုိတာ အလုပ္တစ္ခုကို ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မထားဘဲ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္တာကို ေခၚတာပါ။ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ သိပ္အေရးၾကီးတဲ့ ျဗဟၼစုိရ္တရားျဖစ္သလို၊ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဥေပကၡာမျပဳႏုိင္ဘဲ လူတကာရဲ႕ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ၾကားမွာ ကုိယ့္လမ္းကိုယ္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေရွ႕ဆက္လုိ႔ရမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ပရဟိတလုပ္တယ္ဆုိလို႔ လူတိုင္းက ခ်ီးက်ဴးေနတယ္ မထင္ပါနဲ႕။ ကဲ့ရဲ႕တဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ ပရဟိတသမား အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာေတာင္ နာမည္လုိခ်င္လုိ႔ ၿပႆနာျဖစ္ရတာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုး ကုိယ္ကူညီေပးေနတဲ့သူေတြကေတာင္ အေလးမထားတာ၊ ဂရုမစုိက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီအခါမွာ အလြယ္တကူ စိတ္ပ်က္တတ္မယ္၊ ငါဒီေလာက္လုပ္ေနတာ အေကာင္းလည္းမေျပာၾကဘူး၊ ေစတနာကို နားမလည္ဘူး စသျဖင့္ တံု႕ျပန္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္တဲ့စိတ္နဲ႕ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပရဟိတကုိ ေရရွည္လုပ္ႏုိင္ဖို႕ရာ မလြယ္ပါဘူး။

၇။ ခံယူခ်က္ မွန္လာျခင္း

လူတစ္ေယာက္မွာ Attitude ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္မွန္ဖို႔ဟာ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ မိဘဆင္းရဲတာခ်င္း အတူတူေပမယ့္ တစ္ေယာက္က ခုိးဆိုးလုယက္တဲ့သူ ျဖစ္သြားတယ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က ပညာနဲ႕ ဆင္းရဲတြင္းထဲက ရုန္းထြက္တယ္။ ဘာကြာသြားတာလဲဆုိရင္ ခံယူခ်က္ကြာသြားတာပါပဲ။

ပရဟိတခရီးတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားပါေစ၊ လြဲတတ္ေခ်ာ္တတ္တယ္၊ မထင္မွတ္ဘဲ အခ်ိန္ေတြၾကာကုန္တယ္၊ ပစၥည္းေတြေလလြင့္တယ္။ လက္ေတြ႕မွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈဆီ သြားရာလမ္းဆုိတာ ဒီလိုပဲ၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြနဲ႕ ျပည္႕ႏွက္ေနတာ။ ဒီအခါမွာ မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႕ ေက်ာ္လႊားတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္က သိပ္အေရးၾကီးလာပါတယ္။ အဲဒီအေလ့အက်င့္၊ အဲဒီ Mindset ကို ပရဟိတခရီးေတြကတစ္ဆင့္ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္ယူႏုိင္ပါတယ္။

၈။ တူေသာအက်ိဳးေပးျခင္း

ဒါကေတာ့ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ ဆုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာက ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကုိယ္ျပဳသည္႕ကံ ပဲ့တင္သံ ကုိယ့္ထံျပန္လာမည္ ေပါ့။ ခုလိုမ်ိဳး သူတစ္ပါးအဆင္ေျပေအာင္ ေစတနာသန္႕သန္႕နဲ႕ ကူညီထားသူေတြဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဒုကၡေတြ႕တဲ့အခါ၊ အခက္အခဲ ျဖစ္တဲ့အခါမွာလည္း ကူညီမယ့္သူ တစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္ အၿမဲေပၚတတ္ပါတယ္။

၉။ ဘ၀အဓိပၸါယ္ ရွိလာျခင္း

လူသားေတြပဲျဖစ္တာမို႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပ်ာ္ၾကပါးၾကတယ္။ ဒါ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုေပ်ာ္ၿပီးတုိင္းမွာ စဥ္းစားၾကည္႕ပါ။ ေပ်ာ္လုိက္တာပဲ ရွိတယ္၊ ငါေတာ့ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္တယ္ ဆုိတဲ့ ပီတိမ်ိဳး မခံစားရပါဘူး။ ပရဟိတလုပ္ၿပီးတုိင္းမွာေတာ့ အဲဒီပီတိကုိ ခံစားရပါတယ္။ ကုိယ့္ေၾကာင့္ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္မလာေတာင္ ဒီအသို္င္းအ၀ုိင္းတစ္ခုအတြက္ ငါ လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီ ဆုိတဲ့ ခံစားမႈဟာ ဘာနဲ႕မွမတူပါဘူး။ ေရးျပလို႔လည္း မရဘူး။ ခံစားဖူးတဲ့သူေတြသာ သိႏုိင္တဲ့အရာမ်ိဳးပါ။

၁၀။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္လာျခင္း

အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ လူေတြနဲ႕ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း၊ အေကာင္းျမင္စိတ္၊ အပင္ပန္းခံႏုိင္လာျခင္း၊ Social network က်ယ္လာျခင္း စတဲ့ အရည္အေသြးေတြ ရွိထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရလာေတာ့မွာ မဆန္းပါဘူး။ အလုပ္ခြင္မွာဆုိလည္း သူတို႕ဟာ ဘယ္သူ႕ကုိ ဘယ္လုိကူညီရမလဲ စဥ္းစားၾကတယ္၊ သူတိုိ႕ေၾကာင့္ လူေတြအဆင္ေျပသြားေစဖုိ႔ပဲ လိုခ်င္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ လူခ်စ္လူခင္လည္း မ်ားတာေပါ့။

ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ပရဟိတေတြဟာ အတၱဟိတအေပၚ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ ဆုိလိုတာက ထမင္းငတ္ေနတဲ့ ကေလးကုိ ဗုိက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႕ျဖစ္ေနတဲ့ ကုိယ္က ထမင္းဘယ္ႏွနပ္ေကၽြးႏုိင္မွာလဲ။ လဲေနတဲ့သူကို ထူေပးဖုိ႔ ကိုယ္က ၿမဲၿမဲရပ္ေနႏုိင္ေအာင္ အရင္ၾကိဳးစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူူေတြကုိ သိပ္ကူညီခ်င္လာတဲ့သူေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ အလုပ္မွာ ထူးခၽြန္ေအာင္၊ ၀င္ေငြပုိတုိးေအာင္၊ ပညာပုိတတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားလာၾကတယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒါေတြကို အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ျပန္အသံုးခ်ၾကတယ္။ ။

အဆုိးထဲက အေကာင္းဆုိသလိုပဲ၊ ဆင္းရဲတဲ့တုိင္းျပည္မွာ လူလာျဖစ္တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ကံေကာင္းတာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ပရဟိတလုပ္ခြင့္ ရတာပါပဲ။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေရၾကီးတဲ့အခါ၊ မုန္တုိင္း၀င္တဲ့အခါ ဘယ္သူမွ ထမင္းထုပ္ေ၀စရာ မလိုပါဘူး။ ကေလးေတြကို လက္ေဆးနည္း သြားသင္ေပးစရာ၊ လက္ေဆးဆပ္ျပာ သြားလွဴစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီကုသိုလ္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံလို ေနရာမ်ိဳးေတြမွာသာ ရႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ စကားထဲေတာင္ အထူးတဆန္းလုပ္ ထည္႔မေျပာၾကတဲ့ Volunteer experience ေစတနာ့၀န္ထမ္း အေတြ႕အၾကံဳက ႏုိင္ငံတကာမွာဆို သိပ္တန္ဖိုးထားၿပီး တကူးတက လိုက္ရွာရတာမ်ိဳးပါ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ဘ၀က အဓိပၸါယ္မရွိသလို ခံစားေနရရင္၊ စိတ္ဓါတ္က်ေနရင္၊ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးစ၊ ဘြဲ႕ရၿပီးစ လူငယ္ေတြ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနရင္ တစ္ခုပဲ အၾကံေပးလိုပါတယ္။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ပရဟိတတစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ထဲ ၀င္လုပ္လိုက္ပါ ဆုိတာပါပဲ။

ေဒါက္တာ ၿဖိဳးသီဟ

၁၀.၇.၂၀၁၇

Tuesday, March 27, 2018

Service Judge Hand Signals (ၾကက္ေတာင္)


(ဆားဗစ္ဒိုင္သံုးတဲ့လက္အခ်က္ၿပမ်ား)

ၾကက္ေတာင္ကစားတဲ့အခါအမ်ားဆံုးၿဖစ္တတ္တာက ဆားဗစ္အၿပစ္ ပါ။ ဆားဗစ္အၿပစ္ေတြကို ဆားဗစ္ဒိုင္ကအဓိက
ဖမ္းပါတယ္။

၁) Undue delay of service (ဆားဗစ္ကိုမလိုအပ္ပဲအခ်ိန္ဆြဲၿခင္း)


BWF rule 9.1.1 မွာဆားဗစ္ေပးတဲ့သူနဲ့ဆားဗစ္ယူသူႏွစ္ဦးလံုးေနရာ ယူအဆင္သင့္ၿဖစ္တာနဲ့ဆာဗစ္ေပးဖို့အခ်ိန္ဆြဲလို့မရပါဘူး။ အတိအ က်ေၿပာရရင္ ဆားဗစ္ေပးဖို့ေနာက္ဖက္ကိုလႊဲထားတဲ့ ရက္ကက္ဟာ ေရွ့ကိုထြက္လာတာနဲ့ ဆားဗစ္
ေၿမာက္ၿပီး လံုး၀ရပ္လို့မရေတာ့ပါ ။ ဆက္တိုက္ကစားရပါ
မယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ဆားဗစ္ေပးဖို့တံု့ဆိုင္းေနရင္ ( ၅ စကၠန့္ထက္ပိုၾကာေအာင္ၾကက္ေတာင္ကိုကိုင္ထားရင္ ) မလိုအပ္ ပဲအခ်ိန္ဆြဲတဲ့သေဘာသက္ေရာက္လို့အၿပစ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမလို အပ္ပဲဆားဗစ္အခ်ိန္ဆြဲတယ္ဆိုတဲ့အၿပစ္ကို ဆား
ဗစ္ဒိုင္က သူ့ညာဖက္လက္ကိုေရွ့ကုိဆန္ထုတ္လိုက္ၿပီး
ဘယ္ဖက္ကိုလႊဲၿပၿခင္း အၿပစ္ကိုၿပသပါတယ္။

၂) feet on service line or off the ground 
ဆားဗစ္လိုင္းနဲ့ေၿခေထာက္ထိေနၿခင္း သိူ့မဟုတ္ ေၿခ
ေထာက္က ၾကမ္းမွလြတ္ေနၿခင္း


BWF rule 9.1.2 အရ ဆားဗစ္ေပးသူနဲ့ဆားဗစ္ယူသူတုိ့ဟာ ဆားဗစ္ ကြင္းတစ္ဖက္တခ်က္ေဒါင့္ၿဖတ္အေနအထားေနရာယူၿပီး၊ ဆားဗစ္ ကြင္းအတြင္းဖက္မွာရွိေနရပါမယ္။

Rule 9.1.3 ကေတာ့ ဆားဗစ္ေပးသူေရာ၊ ယူသူပါ ေၿခ
ေထာက္ေတြ ဟာအနည္းဆံုး ၾကမ္းၿပင္နဲ့ေၿခဖ်ားထိေနေစရပါမဲ့အၿပင္ ဆားဗစ္ စတင္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ထိ ေနရာေရႊ့လို့မရပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ သတိထားသင့္တာက ဆားဗစ္မလႊတ္ေသးခင္ လက္ခံသူအေနအထားေၿပာင္း လွဳပ္ရွားမိရင္ လက္ခံသူမွာအၿပစ္မေၿမာက္ပါဘူး၊ (ဆားဗစ္စတာက ၾကက္ေတာင္ကိုရိုက္ဖို့ေနာက္ဖက္ကိုလႊဲလိုက္တဲ့ရက္ကက္ေရွ့ကို ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ကစပါတယ္။ ေၿခေထာက္လွဳပ္လို့မရတာ ဆားဗစ္ ေပးဖို့ ေနာက္ဖက္ကိုလႊဲတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ရက္ကက္ေရွ့ကိုထြက္လာၿပီး ၾကက္ေတာင္ကိုထိတဲ့အခ်ိန္အတြင္းပါ။
ၾကက္ေတာင္ကို ထိၿပီးတာနဲ့စတင္လွဳပ္ရွားလို့ရပါၿပီ။ ဆား
ဗစ္ဒိုင္က ေပးသူကိုအဓိကၾကည့္ေနရလို့ ယူသူကိုအမွတ္
ေပးဒိုင္ကေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဆားဗစ္ဒီအၿပစ္က်ဴးး
လြန္ရင္ ဆားဗစ္ဒိုင္က သူ့ရဲ႔ ညာ ေၿခကိုေရွ့ကို ထုတ္ၿပီး ညာဖက္လက္ဖ၀ါး အၿပားလိုက္နဲ့ေၿခဖ်ားဖက္ကိုၿပပါမယ္။

(ၾကက္ေတာင္ဟာပိုက္ကိုေက်ာ္ၿပီး တစ္ ဖက္ကြင္းထဲကို
မေရာက္မခ်င္း တစ္ဖက္ကစားသမားက ပိုက္ကိုေက်ာ္ၿပီး
ၾကက္ေတာင္ကို ရိုက္လို့မရပါဘူး )။

၃) Service fail to hit the bottom of the shuttlecock


Rule 9.1.4 - ဆားဗစ္ေပးတဲ့အခါ ရက္ကက္မ်က္ႏွာၿပင္က
ၾကက္ေတာင္ရဲ့ ေဖါ့တံုးေအာက္ေၿခကိုရိုက္ရပါမယ္။ လြဲေန
ရင္ ဆားဗစ္ဒိုင္က ညာဖက္လက္ဖ၀ါးကို ဘယ္ဖက္လက္
ေခ်ာင္းေတြနဲ့အသာအယာတို့ၿပီးအၿပစ္ကိုၿပပါတယ္။ ဆား
ဗစ္ေပးဖို့ရက္ကက္ကိုေနာက္ ဖက္ကိုလႊဲၿပီးေရွ့ကိုရိုက္
ထုတ္လိုက္တာနဲ့ ရက္ကက္ကၾကက္ေတာင္ ကိုထိသည္
ျဖစ္ေစ၊ လြဲသြားသည္ၿဖစ္ေစ၊ ဆားဗစ္ေၿမာက္ၿပီးအမွတ္
ေရတြက္ပါတယ္။

၄) Service too high ( ဆားဗစ္လြန္စြာၿမင့္ေနၿခင္း)


Rule 9.1.5 - ဆားဗစ္ေပးတဲ့အခါ ရက္ကက္တစ္ေခ်ာင္းလံုးဟာ ခါး ေအာက္ပိုင္း ( ခန့္မွန္းေၿခ ေအာက္ဆံုးနံရိုးထက္မ
ျမင့္ )ေနရာကပဲ ၾကက္ေတာင္ကိုရိုက္ထုတ္ရပါမယ္။
ရက္ကက္ဟာဒါထက္ၿမင့္ေနရင္ ဆားဗစ္ဒိုင္က သူ့ညာ
လက္ကိုအလ်ားလိုက္ လက္ဖ၀ါးေမွာက္ၿပီး ရင္ဘတ္ေရွ့နားကပ္ကာ အၿပစ္ၿဖစ္ေၾကာင္းၿပပါတယ္။

၅) Racket handle should face up 
(ရက္ကက္လက္ကိုင္ေၿမာက္ေနၿခင္း)


Rule 9.1.6 - ဆားဗစ္စေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရက္ကက္ရဲ့
လက္ကိုင္ဟာ ေအာက္ဖက္ကိုစိုက္ေနေစရပါမယ္။ အ
ကယ္လိ႔ု ရက္ကက္လက္ကိုင္ ဟာအေပၚကိုေထာင္ေန
တယ္ဆိုရင္ ( လက္ကိုင္ေထာင္ေနရင္ ဖရိန္လဲေထာင္ေနပါလိမ့္မယ္) ဆားဗစ္ဒိုင္က သူ့ရဲ့ၿဖန့္ထားတဲ့ညာဖက္ လက္ကို
ေဒါင္လိုက္ေထာင္ၿပီး ရက္ကက္လက္ကိုင္အေပၚေထာင္ေန တဲ့အၿပစ္ကိုၿပပါတယ္။

ဆားဗစ္ဒိုင္ရဲ့ လက္အခ်က္ၿပေတြအၿပင္ လိုင္းဒိုင္ ( Line Judges) ေတြရဲ့အၿပစ္ကိုၿပတဲ့လက္အခ်က္ၿပခ်က္ေတြကို
လည္းဆက္ေလ့လာၾကည့္ပါမယ္။

ကြင္းရဲ့ေနာက္စည္း နဲ့ေဘးစည္းေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ဖို့လိုင္း
ဒိုင္ေတြကို ၾကက္ေတာင္ကြင္းေဘာင္ေတြကေန ၂မီတာခြဲကေန ၃မီတာခြဲအကြာမွာထိုင္လွ်က္ေနရာခ်ထားပါတယ္။ သူတို့ရဲ့အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ ၾကက္ေတာင္ဟာ အမွတ္ယူတဲ့စည္းအတြင္းကိုက်လား အၿပင္ကိုက်လား ဆိုတာကိုေသခ်ာသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့တာ၀န္ပါပဲ။

လိုင္းဒိုင္ေတြအမ်ားဆံုးအသံုးၿပဳတတ္တဲ့လက္အခ်က္ၿပ 
၃ မ်ိဳးရွိပါ တယ္။

၁) Shuttle lands out of the line. 
( ၾကက္ေတာင္ဟာ လိုင္းအၿပင္ ဖက္ကိုက်ၿခင္း။


အကယ္၍ ၾကက္ေတာင္ဟာအမွတ္ယူတဲ့လိုင္းအၿပင္ကိုက်တာနဲ့ ကစားသမားေတြေရာ ပရိတ္သတ္ေတြပါၾကားရ
ေအာင္ အသံက်ယ္  က်ယ္နဲ့ၿမန္ၿမန္ ( OUT) လို့ေအာ္ရင္း လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကိုေဘးသို့ ဆန့္တန္းထုတ္ၿပရင္းအမွတ္ေပးဒိုင္လူၾကီး ( Umpire ) ကိုၾကည့္ ေနရပါမယ္။

၂) The shuttle lands inside the line (ၾကက္ေတာင္ဟာအမွတ္ယူတဲ့လိုင္းအတြင္းက်ေရာက္ၿခင္း)ၾကက္ေတာင္ဟာအမွတ္ယူတဲ့လိုင္းအတြင္းက်ေရာက္
တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိုင္းဒိုင္ ( Line judge ) ကေအာ္စရာ
မလိုပါဘူး။ လိုင္းဒိုင္ ကေမွာက္ထားတဲ့လက္ဖ၀ါးကို လိုင္း
ဖက္ကိုဆန့္တန္းၿပပါမယ္။

၃) If the line judge does not see
 ( လိုင္းဒိုင္မၿမင္လိုက္ရင္)


တစ္ခါတေလမွာ ကစားသမားရဲ့ ကိုယ္လံုးနဲ့ကြယ္ေနလို့ သို့မဟုတ္ ေရွာင္လို့မရတဲ့အၿခားအေၿခအေနတစ္ခုခုေၾကာင့္ က်လာတဲ့ၾကက္ ေတာင္ဟာ လိုင္းရဲ့အတြင္းလားအၿပင္လားဆိုတာေသခ်ာမၿမင္လိုက္ တဲ့အေၿခေနမ်ိဳးၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါ လိုင္းဒိုင္က သူ့လက္ဖ၀ါး ႏွစ္ဖက္နဲ့မ်က္ေစ့ေတြကိုကာၿပီး မၿမင္လိုက္ေၾကာင္းအခ်က္ၿပပါတယ္။ ဒီလိုအေၿခ
အေနမွာ Umpire ( အမွတ္ေပးဒိုင္)က ေသခ်ာျမင္လိုက္
တယ္ဆိုရင္ အမွတ္ရ မရ ဆံုးၿဖတ္ေပးပါတယ္။ အမွတ္
ေပးဒိုင္လည္းမေသခ်ာရင္ Let ေခၚၿပီး အမွတ္မတြက္ပဲ ဒီ
တပြဲကိုၿပန္ စမလားဆိုတာအမွတ္ေပးဒိုင္လူၾကီး ( Umpire ) က ဆံုးၿဖတ္ေပးရပါမယ္။


ၾကက္ေတာင္ဟာ အမွတ္ယူတဲ့ကြင္းရဲ့အထဲကိုက်လား
အၿပင္ကို က်လားဆိုတာ ၾကက္ေတာင္ရဲ့ေဖါ့တံုးက်တဲ့ေနရာကိုၾကည္ ့ ၿပီးဆံုးၿဖတ္ပါတယ္။ အေတာင္နဲ့လိုင္းနဲ့ထိတာကိုမယူပါဘူး။

ဥပမာ အေတာင္ကလိုင္းကိုထိသြားေပမဲ့ ေဖါ့တံုးကလိုင္း
အၿပင္ ကိုေရာက္ေန ရင္ ( OUT) အမွတ္မရပါဘူး။
ေဖါ့တံုးကလိုင္းကိုထိေနရင္ အေတာင္ေတြကလိုင္း
အၿပင္ေရာက္ေနလဲ IN ပါ။ ေသခ်ာၾကည့္ရမွာက လိုင္းဒိုင္
Line Judge ရဲ့တာ၀န္ပါ။


ေနာက္တစ္ေခါက္က်မွ အၿပစ္ေပးတဲ့ ကဒ္ေတြအေၾကာင္း
တင္ၿပေပး ပါအံုးမယ္။

သူငယ္ခ်င္းတို့ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကက္ေတာင္ကစားႏိုင္ၾက
ပါေစ ...

Credit: Champion Sports and Garments 

Monday, March 26, 2018

HIV (AIDS) ျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံး အသစ္တိုးေရာဂါအခု (၂၀)


ေရးသားသူ Arkar Hein
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.


HIV ဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာရွိရင္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ ခႏၶာကိုယ္ထံ ေရာဂါပိုးေတြ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် HIV ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ CD4 ဆဲလ္ေတြလို႔ေခၚတဲ့ က်န္းမာတဲ့ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ထိန္းသိမ္းရာမွာ အေရးႀကီးဆုံးဆဲလ္ေတြကို တိုက္ခိုက္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ရွိတဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဆးေတြကိုပုံမွန္ေသာက္သုံးမယ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ကိုယ္လက္ေနထိုင္မႈရွိမယ္ဆိုရင္ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို   ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

HIV နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား

Opportunistic infections (OIs) ေတြက အားနည္းေနတဲ့ ကိုယ္ခံအားစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ HIV နဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ (OI) ေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ CD4 ဆဲလ္ေတြ ၁ ကုဗ မီလီမီတာမွာ ဆဲလ္ ၅၀၀ ရွိေနေသးရင္ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ တကယ့္ အသက္အႏၲရာယ္ ကိုၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြဟာ ၁ ကုဗမီလီမီတာ မွာ CD4 ဆဲလ္ ၂၀၀(200 cells per cubic millimeter) ေအာက္ေရာက္သြားၿပီဆိုျဖစ္လာပါတယ္။

OI ဖ်ားနာမႈေတြဟာကိုယ္ခံအားစနစ္ေကာင္းေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေပၚ နည္းနည္းပါးပါ သက္ေရာက္တာမ်ိဳး၊ လုံးဝမသက္ေရာက္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ေပမဲ့ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ရွိေနတဲ့ လူေတြအတြက္ေတာ့ သက္ေရာက္မႈက ျပင္းထန္ပါတယ္။ OI ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ ၁ ကုဗ မီလီမီတာမွာ CD4 ဆဲလ္ ၂၀၀ ေအာက္က်သြားရင္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဒီအေျခအေနကို အဆင့္သုံး HIV ဗိုင္းရပ္စ္ အေျခအေနလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ HIV ဗုိင္းရပ္စ္ရွိေနတဲ့ လူဆိုရင္ေတာင္ CD4 ဆဲလ္ ၁ ကုဗမီလီမီတာမွာ ၅၀၀ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ OI ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို မခံစားရပါဘူး။

ေအာက္မွာေတာ့ Hello ဆရာ၀န္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ Centers for Disease Control and Prevention အဖြဲ႕မွ HIV အဆင့္သုံးဆိုရင္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေရာဂါ OI ၂၀ ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။


၁။ Candidiasis

ဒါဟာ မွကၡ္႐ု လို႔လည္း သိၾကတဲ့ သာမန္ မႈိေရာဂါ ကူးစက္ျခင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါကို မ်က္လုံးနဲ႔ စတင္ ျမင္ေတြ႕ၿပီဆိုတာနဲ႔ မႈိသတ္ေဆးမ်ားနဲ႔ ကုသႏိုင္ပါတယ္။

၂။ Coccidioidomycosis

ဒါကလည္း ပုံမွန္ မႈိကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး မကုသဘဲ ထားမယ္ဆိုရင္ နမိုးနီးယား (အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါ ) အထိျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၃။ Cryptococcosis

ဒါကလည္း အဆုတ္ကေနတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္တဲ့ မႈိကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေရာဂါဟာ ဦးေႏွာက္အထိ လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ cryptococcal meningitis ေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ မကုသဘဲထားမယ္ဆိုရင္ ဒီမႈိေရာဂါက လူေသေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ Cryptosporidiosis

ဒီ diarrheal ေရာဂါဟာနာတာရွည္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းနဲ႔ ဝမ္းဗိုက္ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၅။ Cytomegalovirus

ဒီအေတြ႕ရမ်ားတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ အ႐ြယ္ေရာက္သူအမ်ားစုကို ကူးစက္ေစႏိုင္ၿပီး မ်က္လုံးနဲ႔ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၆။ HIV နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ဦးေႏွာက္ေရာဂါမ်ား

ဒီေရာဂါေတြကို HIV နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ ေရာဂါေတြလို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီေရာဂါေတြဟာ CD4 ဆဲလ္ ေတြ  ၁ ကုဗ မီလီမီတာမွာ ၁၀၀ ထက္နည္းပါးသြားတဲ့ အခါက်ရင္ ဦးေႏွာက္ ယိုယြင္းပ်က္ဆီးျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

၇။ ေရယုန္ ေရာဂါစုမ်ား။ ( herpes simplex နဲ႔ herpes zoster)

herpes simplex ကေတာ့ ေရယုန္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းနားတြင္ ေရယုန္ဖုမ်ားေပါက္ျခင္း၊ လိင္အဂၤါေရာင္ရမ္းျခင္းနဲ႔ မ်က္ေျမႇးေရာင္နာတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ herpes zoster ကေတာ့ အရည္ျပားေပၚမွာ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားေပါက္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါေတြကို ကုသဖို႔ နည္းလမ္း ယခုအခ်ိန္

ထိမရွိေသးေပမဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို သက္သာေစတဲ့ ေဆးဝါးေတြေတာ့ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

၈။ histoplasmosis

histoplasmosis ေရာဂါဟာ မႈိေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ဖ်ားနာျခင္းနဲ႔ ေသြး အားနည္းေရာဂါတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါေတြကို ပုံမွန္အားျဖင့္ ပဋိဇီဝေဆးေတြနဲ႔ ကုသလို႔ ရပါတယ္။

၉။ Isosporiasis

Isosporiasis  ဆိုတာ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားေၾကာင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေတြကို ကူးစက္တဲ့ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဝမ္းေလွ်ာျခင္းနဲ႔ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါဟာ မစင္မ်ားကို ကိုင္ၿပီး လက္ေသခ်ာမေဆးဘဲ အစာ (သို႔) ေရတို႔ကို ေသာက္သုံးတဲ့ အခါ ျဖစ္ေပၚတဲ့ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရာဂါ ကူးစက္ေနတဲ့ လူနဲ႔ ပါးစပ္ကပဲ လိင္ဆက္ဆံတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စအိုမွ လိင္ဆက္ဆံတာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီေရာဂါကို ကပ္ပါးေကာင္မ်ားကို တိုက္ျဖတ္တဲ့ ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ကုသႏိုင္ပါတယ္။

၁၀။ Mycobacterium avium complex

Mycobacterium avium complex ဆိုတာ ဘတ္တီးရီးယား ကူးစက္ေရာဂါပိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ခံအားစနစ္ အလြန္အမင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ လူေတြမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။( ၁ ကုဗမီလီမီတာ မွာ CD4 ဆဲလ္ ၅၀ ေအာက္) ဒီဘတ္တီးရီယား ေသြးေၾကာထဲကို ဝင္ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ေသဆုံးသည္အထိျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၁၁။ Pneumocystis carinii pneumonia (PCP)

Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) ဆိုတာကေတာ့ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းနဲ႔ အဆုတ္တြင္ အရည္မ်ားစုလာျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါဟာ ေလမွ တစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္တဲ့ Pneumocystis jiroveci ဆိုတဲ့ အေတြ႕ရမ်ားတဲ့ မႈိေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ PCP ကို ကာကြယ္ကုသဖို႔ မခက္ခဲပါဘူး။ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေကာင္းေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီေရာဂါကို သူ႔အလိုလို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ HIV ျဖစ္ပြားတဲ့ လူေတြမွာ ဒီေရာဂါကို မတားဆီးႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒီေရာဂါဟာ လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိတဲ့ လူေတြအတြက္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခ အမ်ားဆုံး ေရာဂါတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေသခ်ာ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားနဲ႔ ကုသမႈ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ဒီေရာဂါကို လတ္တေလာမွာ ကုသလ်က္ရွိပါတယ္။

၁၂။ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါ

နမိုးနီးယား (အဆုတ္ေရာဂါ) ဟာ အဆုတ္ ၁ ခု (သို႔) ၂ ခုလုံးမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ဘတ္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားနဲ႔ မႈိမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ေရာဂါလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၃။ Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)

PML ဆိုတာကေတာ့ ဦးေႏွာက္ရွိ အာ႐ုံေၾကာ ဖိုင္ကာအကာမ်ား (myelin sheath)  မ်ားကို ပ်က္ဆီးေစတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး  ဒီလိုနာဗ္ေၾကာ အကာေတြ ပ်က္ဆီးသြားရင္ အာ႐ုံေၾကာအခ်က္ျပစနစ္ေတြက ရပ္တန႔္သြားႏိုင္ၿပီး အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ယိုယြင္းေနတဲ့ လူေတြမွာပဲ အမ်ားဆုံး ျဖစ္တတ္ၿပီး CD4 ဆဲလ္ ၁ ကုဗမီလီမီတာမွာ ၂၀၀ ေအာက္ေရာက္ေနတဲ့ လူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္တဲ့ ဒီေရာဂါကို ကုသႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ မရွိေသးေပမဲ့ antiretroviral ကုသမႈေတြလို႔ေခၚတဲ့ HIV လို  retrovirus  ဗိုင္းရပ္စ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို တားျမစ္ေပးတဲ့ ကုသမႈေတြ လုပ္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ တုံ႔ျပန္မႈ ရွိလာတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

၁၄။ Toxoplasmosis

Toxoplasmosis ဆိုတာကေတာ့ protozoan Toxoplasma gondii လို႔ေခၚတဲ့ ပ႐ိုတိုဇိုဝါ သတၱဝါမ်ား ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ ေသခ်ာမခ်က္ျပဳတ္ ထားတဲ့ အမဲသားမ်ားစားသုံးျခင္းနဲ႔ ေၾကာင္မစင္မ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ကပ္ပါးေကာင္ ကူးစက္ေရာဂါဟာ CD4 ဆဲလ္ ၁ ကုဗမီလီမီတာမွာ ၂၀၀ ေအာက္နည္းေနတဲ့

လူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ဒီေရာဂါကို CD4 ဆဲလ္ေတြ နည္းလာတဲ့ လူနာေတြမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ တားဆီးႏိုင္ပါတယ္။

၁၅။ အဆုတ္နာ၊ တီဘီ။ (Tuberculosis)

ဒီေရာဂါဟာ ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး HIV ဗိုင္းရပ္စ္ရွိေနတဲ့ လူေတြမွာလည္း အလြယ္တကူ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ ေစာေစာ သိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီေရာဂါကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ကုသႏိုင္ပါတယ္။

၁၇။ HIV ေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ျခင္း

ဒီလို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်မႈဟာ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းနဲ႔ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလ်ာ့က်တဲ့ ေရာဂါ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဝဒနာကို အာဟာရ စီစဥ္ၿပီး စားသုံးျခင္းနဲ႔ antiretroviral ကုသမႈေတြလို႔ေခၚတဲ့ HIV လို  retrovirus  ဗိုင္းရပ္စ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို တားျမစ္ေပးတဲ့ ကုသမႈေတြနဲ႔ ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။

၁၈။ Kaposi’s sarcoma

Kaposi’s sarcoma ဆိုတာ AIDS ေရာဂါနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ရွားပါးအက်ိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚတဲ့ ကင္ဆာမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ၁၈၇၂ ႏွစ္မွာ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ Dr. Moritz Kaposi ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး အမည္ေပးေခၚေဝၚထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Kaposi’s sarcom ဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္က အားနည္းသြားတဲ့ အခါ ေပၚလာတဲ့ ေရာဂါ ျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္နဲ႔ ခရမ္းေရာင္ အခ်ပ္ေတြ အရည္ျပား၊ ေျခေထာက္နဲ႔ လက္တို႔မွာ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒီေရာဂါကို ဓာတု ကုထုံးမ်ားနဲ႔ အက်ိတ္မ်ားကိုရႈံ႕သြားေစရန္ ကုသလ်က္ရွိၿပီး CD4 ဆဲလ္ ပမာဏကို တိုးျမႇင့္ေစရန္အတြက္ Antiretroviral ကုသမႈေတြနဲ႔လည္း ကုသလ်က္ရွိပါတယ္။

၁၉။ Lymphoma ( ေသြးရည္ၾကည္တစ္ရႈးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ အက်ိတ္မ်ား )

HIV ဗိုင္းရပ္စ္ရွိတဲ့ လူေတြမွာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ိဳးစုံ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ ကုသမႈေတြကေတာ့ လူနာရဲ႕ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားနဲ႔ က်န္းမာေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားႏိုင္ပါတယ္။

၂၀။ သားအိတ္ေခါင္း ကင္ဆာ (Cervical cancer)

HIV ဗိုင္းရပ္စ္ရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ျမင့္မားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီကင္ဆာကို ကုသတဲ့ အခါမွာလည္း အားနည္းေနတဲ့ ကိုယ္ခံအားစနစ္ေၾကာင့္ ကုသတဲ့ အခါမွာ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနပါတယ္။


HIV ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ တြဲၿပီး ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ကင္ဆာမ်ား

ဒီလို OI ေတြ (opportunistic infection) ေရာဂါ တစ္ခု နဲ႔ အထက္ျဖစ္ပြားေနၿပီဆိုရင္ CD4 ဆဲလ္ ပမာဏကို မထည့္တြက္ေသးဘဲ ဒီအေျခအေနကို HIV အဆင့္ ၃ လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ OI ေတြဟာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ရွိေနတဲ့ လူေတြအတြက္ ေသဆုံးမႈျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ antiretroviral therapies (HAART) ကုသမႈေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းေတြက ဒီေရာဂါေတြကို တားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္။

HIV ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရရင္ေတာင္ က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း

ဆရာဝန္ေတြ ၫႊန္ၾကားထားတဲ့ ေဆးဝါးေသာက္သုံးမႈ ပုံစံေတြ က်န္းမာေရးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြက HIV ရွိေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ သက္တမ္းကို အမ်ားႀကီး ရွည္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရတဲ့ လူနာေတြ အေနနဲ႔ ဒီ OI ေတြကို ေအာက္ပါ အခ်က္ေလးေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

     ဆရာဝန္က ၫႊန္ၾကားတဲ့ antiretroviral ကုသမႈေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးေတြကို ပုံမွန္ေသာက္သုံးပါ၊
     ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊
    လိင္ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ တစ္ျခားေသာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ကြန္ဒုံးကို ပုံမွန္ အသုံးျပဳျခင္း၊
    တားျမစ္ေဆးမ်ားနဲ႔ ေဆးထိုးအပ္ ေဝမွ် သုံးစြဲျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
    လူ အေရာက္အေပါက္မ်ားတဲ့ ေနရာေတြမွာ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကာကြယ္မႈ အလုံအေလာက္ထားျခင္း၊
    အသားငါး စိမ္းမ်ားနဲ႔ မက်က္ေသးသ၍ မစားသုံးျခင္း၊
    အစားအစာ စားဖို႔ျပင္တဲ့ အခါလက္မ်ားကို စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္း၊
    သန႔္စင္ထားတဲ့ ေရကိုသာ ေသာက္သုံးျခင္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္

ဗိုင္းရပ္စ္ တိုက္ဖ်က္ေဆးဝါးေတြ (Antiviral) နဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ေနထိုင္မႈ ပုံစံေတြက OI ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ေပၚလာခဲ့တဲ့ ေဆးဝါးေတြဟာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံေနရသူေတြရဲ႕ သက္တမ္းကို သိသိသာသာ ျမႇင့္တင္ေပးလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Sunday, March 25, 2018

''​ေရခ်ိဳးဆိပ္​''


( ၁ )

ရြာမနက္ခင္း......။
မိုးမလင္းခင္ လင္းၾကက္တြန္ကတည္းက ရြာက နိုးနွင့္ပါျပီ။ သည္ေခတ္မွာေတာ့ တခ်ိဳ႕ ​ေတာင္သူအိမ္ေတြမွာ တရုတ္နာရီေတြ ခပ္ၾကြားၾကြား ခ်ိတ္ထားနိုင္ေပမယ့္ ကြ်န္မတို႔ ငယ္ငယ္ကေတာ့ ရြာမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကလြဲလို႔ အိမ္ေတြမွာ နာရီမရွိၾကပါ။ ​ေရွးကဗ်ာေတြထဲကလုိ ၾကက္သံကို ဗဟိုျပဳရပါသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ ခ်ိန္သီးနာရီၾကီးေတြက ခန္႔ညားလွသည္။ နာရီေတြကို ေျပာင္လက္ေနေအာင္ တိုက္ခြ်တ္ ထားတာဆိုေတာ့ ရြာေက်ာင္းသာ အိုရင္ အိုမည္။ နာရီေတြ မအိုပါ။ ခ်ိန္သီးေတြက ဘယ္တစ္ခ်က္ ညာတစ္ခ်က္ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေဂ်ာက္ဂ်က္ မရပ္မနားရွိတာကိုပဲ ကြ်န္မတို႔ သြားေငးၾကစျမဲ။

သည္ေခတ္မွာေတာ့ နာရီၾကည့္ သြားသည္ဆိုလ်ွင္ ရယ္စရာေကာင္းေရာ့မည္။ အခ်ိန္ျပည့္လို႔ ေဒါင္ေဒါင္ဒင္ဒင္ျမည္တာကလည္း ကြ်န္မတို႔အဖို႔ ထူးဆန္းသည္။ နာရီအေၾကာင္း ကြ်န္မေျပာရတာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ စက္နာရီက နာရီထိုးသံကို တစ္ရြာလံုး မၾကားနိုင္ပါ။ သည္ေတာ့ ဦးပဥၨင္းေတြ ၊ ကိုရင္ေတြက ေၾကးေမာင္း ထ ထိုးၾကရသည္။

ထေလာ့ ....  ရြာကေလး။
ရြာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ဆြမ္းထမင္း ၊ ဆြမ္းဟင္း ခ်က္ၾကကုန္လာ့။ မိုးေသာက္အာရံုမွာ ဆြမ္းေတာ္တင္ေလာ့။ ဝမ္းအာဟာရျပည့္စံုေသာ္ သစ္ခင္းကိုင္းခင္း ဆင္းၾကကုန္ေလာ့။

ရြာသူရြာသားေတြကလည္း မေန႔က ပင္ပန္းခဲ႔တာေတြ တစ္ညတာေက်ာခ်ခဲ႔တာနွင့္ပင္ ေျပေပ်ာက္ရေလျပီ။ ကြ်န္မတို႔မိန္းကေလးေတြကေတာ့ ေနကေလး မျပဴတျပဴမွာ ဧရာဝတီျမစ္မထဲ ေရခပ္ဆင္းၾကရသည္။ ေရတစ္အိုး ခါးထစ္ခြင္ ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေပၚရြက္ျပီး မ်က္နွာသစ္ဆင္းၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမစ္ကမ္းပါးနွဳတ္ခမ္းတင္ရြာဆိုေပမယ့္ ေရတစ္ထမ္း တစ္ရြက္ေတာ့ ထမ္းရ ရြက္ရျမဲပင္။ ဆိုးဆိုးဆတ္ဆတ္ ေရတစ္ဖလားခပ္ခ်င္လို႔ ေရတြင္းရယ္ ၊ ေရကန္ရယ္ မရွိ။ ဧရာဝတီျမစ္မၾကီး ရြာေျခမွာရွိေနတာကိုက မခန္းနိုင္ေသာ နတ္ျမစ္လို ေအာက္ေမ႔ေန ၾကတာ မဟုတ္လား။

''ေသာက္ပါေလ႔ေအ။ ခ်ိဳးပါေလ႔... ျမစ္ဆိပ္မ်ား ငရုတ္တစ္လွမ္း ၊ ခရမ္းတစ္ခုန္ရယ္ရွိသာ... ျမစ္က ထြက္မေျပးပါဘူးဟဲ႔...​ေရေတြ ေဘာက္ဘက္လန္ေအာင္ ခပ္ထားစရာမလိုေပါင္... သံုးေရတစ္အိုး ၊ န ( ႏြား ) ေရတစ္အိုး ထည့္ထားျပီးရင္ က်န္တာ ေသာက္ေရေလာက္ပဲ လိုသာပါ''
ၾကီးေတာ္တို႔ အေမတို႔က ကြ်န္မအစ္မအပ်ိဳေတြ ျမစ္ဆိပ္ေရဆင္းခပ္တာကို မၾကိဳက္မရွိ။ ေရဆိုတာ အိမ္မွာျပည့္ေကာင္းတာ ၊ ရွိေကာင္းတာ ၊ ေပါေကာင္း မ်ားေကာင္းတာ အမွန္ပင္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္မအစ္မေတြမွာ ေရခပ္ၾကရင္း စကားေျပာၾကရသည္။ အပ်ိဳအခ်င္းခ်င္းသာ နားလည္နိုင္ေသာ ဘာသာစကားေတြ ေရခပ္လမ္းမွာမွ ေျပာၾကရသည္။

ဇာတ္ပြဲအေၾကာင္း ၊ ဘုရားပြဲအေၾကာင္း ၊ ေတာရြာမွာ ဘဘေက်ာ္နတ္ပြဲ သြားၾကမည့္အေၾကာင္း ၊ ဝတ္ခ်င္စားခ်င္ရွိရသည့္ အက်ႌပံုဆန္းေတြအေၾကာင္း ၊ ရက္ကန္းက် ထမီေတြအေၾကာင္း ၊ ဒါမ်ိဳးက ေရခပ္တုန္းမွာ ဆံုၾကရ ေျပာၾကရတာမဟုတ္လား။ သည္ေတာ့ ျမစ္ေရကို တစ္ေခါက္ ခပ္ရလို႔လည္္း မေမာ။ နွစ္ေခါက္ခပ္ရလို႔လည္း မေမာ။ ဆယ္ေခါက္ခပ္ရဦးေတာ့ ခပ္နိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္နွာေကာင္း မရ။ ျမစ္မ်ား ထြက္ေျပးမွာက်လို႔တဲ႔။

ႏြားစာက်င္းထဲမွာ ပဲေမွာ္ ၊ ပဲရိုးေက် ၊ ေျပာင္းရိုးေက်နွင့္ ျမက္စိုကို စဥ္းကာ ေရနွင့္ စပ္စပ္ေလာ္ကာ ထည့္ရသည္။ ေရကလည္း ကုန္ေတာ့ အကုန္သား။ သံုးေရအိုးကေတာ့ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး လက္ေလးလက္ေပါ႔သံုးဖို႔ေပါ႔။ ေသာက္ေရကလည္း ျမစ္ေရေသာက္ ၾကီးျပင္းရသူေတြဆိုေတာ့ ျမစ္ေရမွပဲ ေလးေလးပင္ပင္နွင့္ အာသာေျပရပါသည္။

" ျမစ္ေရေအးေအးၾကည္ၾကည္ မနက္ေစာေစာ ထခပ္ၾကပါဟဲ႔...​ေလွမလူး ၊ ႏြားမကူးခင္ ခပ္မွ သန္႔သန္႔ကေလးရသာ...ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ၊ ရဟန္းဆြမ္းေတာ္အတြက္ ဆြမ္းထမင္း ၊ ဆြမ္းဟင္းမ်ား ေရကေလးသန္႔သန္႔နဲ႔ ခ်က္ၾကေလာင္းၾကဟဲ႔...မနက္ေစာေစာထ ငါ႔ေျမး။ ေရခ်ိဳးဆိပ္မွာ မခပ္နဲ႔...အထက္နား ဝါးၾကိမ္ေတာေျခမွာ သြားခပ္ေခ် "

အဘက အိပ္ယာထပ်င္းေသာကြ်န္မကို ေစာေစာနွိဳးျပီး ျမစ္ေရခ်ိဳ ခပ္ခိုင္းေလ႔ရွိ၏။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက စက္နာရီ ငါးနာရီမွာ ေၾကးေမာင္းတစ္တံု ထိုးေလ့ရွိရာ ယင္းအခ်ိန္သည္ ျမစ္ေရထဲ အကူးအလူးနည္းၾကေသးသည္။ ေလွသမၺာန္ ၊ စက္တပ္ေလွ ၊  မီးသေဘၤာေတြ လွိဳင္းၾကီးထေအာင္ မျဖတ္ၾကေသးခင္ ေရအၾကည္ခပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါ၏။ အဘေျပာတာ အမွန္ပါ။ မနက္ေစာေစာ ျမစ္ဆိပ္ဆင္းရတာ ၾကည္နူးစရာေကာင္းလွပါသည္။ ေရာင္နီေျပေျပကေလးေအာက္မွာ ျမစ္ေရေသာင္စပ္လမ္းသည္ပင္ ပကတိေအးျမတည္ျငိမ္လ်က္ ျမစ္ေလက တေသြးေသြး။ အိပ္မွဳန္စံုမႊားစိတ္တို႔သည္ပင္ ၾကည္လင္လန္းဆန္းသြားရပါ၏။

ကြ်န္မတို႔ငယ္ငယ္ လူမွန္းသိကတည္းက ရြာေဘးကစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္ၾကီး။ အဘတို႔ကေတာ့ အေရွ႕ျမစ္ ေခၚၾကသည္။ အေနာက္ျမစ္က ခ်င္းတြင္း။ အဘ၏သမီးအၾကီးဆံုး ၾကီးေတာ္က ေရစၾကိဳျမိဳ႔နယ္ ျဖံဳဘူးရြာမွာေနတာဆိုေတာ့ အေရွ႕ျမစ္နွင့္ အေနာက္ျမစ္ၾကားက ကၽြန္းရြာေတြဆီ ကြ်န္မတို႔ ကူးေနလူးေနက်ပင္။ ကြ်န္းရြာေတြ အေရွ႕ဘက္ကျမစ္ကို အေရွ႕ျမစ္ ၊ အေနာက္ဘက္က ျမစ္ကို အေနာက္ျမစ္ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါ၏။ သည္ေတာ့ ကြ်န္မတို႔ဥဒယကလည္း ဧရာဝတီျမစ္ကို အေရွ႕ျမစ္လို႔ပဲ သံုးၾကေတာ့သည္။

( ၂ )

" ငွက္ကေလးေတြ .... စိုးစီ... စိုးစီ ... ဝင္းေပါက္မွာျမည္ ...... ခ်ိန္တန္ျပီ .. ညီမေထြးရဲ႕ ...ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွည့္ .... "

ကြ်န္မအရြယ္ေရာက္လို႔ ဒီကဗ်ာေလးဖတ္ရေတာ့မွ ငယ္ဘဝ ရြာ့မနက္ခင္း ဧရာဝတီမနက္ခင္းကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ခံစားရပါသည္။
မနက္ေစာေစာၾကီးထျပီး ျမစ္တစ္ျမစ္ကို ကမ္းပါးထိပ္က ရပ္ၾကည့္ပါ။ ျမစ္တစ္ျမစ္၏ က်က္သေရအရွိဆံုးအခ်ိန္ကို ေတြ႔နိုင္ပါ၏။ ကိုယ့္ရြာေဘးက ျမစ္ၾကီးတစ္ျမစ္ စီးဆင္းေနတာကပင္ အားရွိခ်င္စဖြယ္။ ျမစ္ေရၾကည္ၾကည္ခပ္ခ်ိန္မွာ ငွက္ကေလးေတြ က်ီက်ီက်ာက်ာ ေအာ္ျမည္ေနၾကျပီ။ အစ္မေတြက ျမစ္ေရသန္႔သန္႔ျဖင့္ ဆြမ္းခ်က္ၾကျပီ။ က်က္ျပီဆိုေတာ့ ဦးေပါင္းပါေအာင္ ခူးခပ္ျပီး ဆြမ္းေတာ္တင္ၾကသည္။ ကြ်န္မတို႔ရြာေတြမွာ ေျမအိုးနွင့္ ထမင္းခ်က္ၾကတာဆိုေတာ့ ဆန္က အိုးတက္သည္နွင့္ စေလာင္းဖံုးအထိ ေမာက္ေမာက္ကေလး ရွိတတ္ပါသည္။ စေလာင္းဖံုးလက္ကိုင္ကေလးထဲအထိ ထမင္းေရာက္ေတာ့ ဦးေပါင္းဖူးဖူးကေလး ရသည္။ ဦးေပါင္းမပ်က္ေအာင္ ေအာက္ဖက္က ေယာင္းမနွင့္ေကာ္ကာ ဆြမ္းထမင္း ျပင္ၾက ကပ္ၾကသည္။ ဦးေပါင္းဖူးဖူးပဲ႔ေအာင္ ခူးလို႕ ခပ္လို႕ကေတာ့ အဆူအေငါက္ခံရဖို႔သာျပင္။

အၾကည္ခံထားရေသာ ဘုရားေသာက္ေတာ္ေရအိုးထဲက ေသာက္ေတာ္ေရငါးခြက္ ခပ္ ၊ ရိုရိုေသေသ ကပ္ ၊ ဆြမ္းထမင္းပူပူကို ေၾကြရည္သုတ္အုပ္ကေလးထဲ ရြာေက်ာင္းေလးေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္ေတြအဖို႔ရာ ခူးနွင့္ ခပ္နွင့္ရသည္။ ေဝယ်ာေဝစၥေတြျပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းက ခုနွစ္နာရီ ေၾကးေမာင္းထိုးျပန္ပါ၏။ အေမတို႔ ၊ အစ္မတို႔ ၊ ၾကီးေတာ္တို႔ ၊ ေဒြးေလးတို႔ အခင္းဆင္းၾကရေတာ့မည္။ ထမင္းပူပူထဲ နွမ္းဆီနွစ္ေပါက္ ၊ သံုးေပါက္ဆမ္းျပီး ငါးပိကင္ရွိေတာ့ ငါးပိကင္ ၊ ခ်ဥ္ေပါင္ငပိခ်က္ကေလး ညကက်န္ေတာ့ က်န္တာနွင့္ စားၾကရံုပင္။ ဒါဆိုလ်ွင္ ေနတစ္မြန္းတည့္စာ အဆာခံနိုင္ၾကျပီ။

" မထူး ... ႏြားေက်ာင္းမထြက္ခင္ နေရကေလး ျဖည့္ခဲ႔ဦး .....  ျမစ္ထဲ ေရကူးမေနနဲ႔ေနာ္ ... လက္ပံေခ်ာက္ဘက္ မသြားနဲ႔ ...  ကမ္းပါးေခ်ာက္ၾကီး နက္တယ္ ...ႏြားေတြ ေဖာင္းကားကုန္းဘက္ လႊတ္ .... ျမက္ေပါတယ္ ... ကမ္းပါးထိပ္ မေရာက္ေစနဲ႔ ...."

မွာလို႔သာ မွာတာပါ။ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလ်ွာက္က ျမက္စိုကြင္းကို ႏြားေတြ ၾကိဳက္သည္။ တစ္ျပန္႔ၾကီး စားနိုင္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျမစ္ကမ္းပါးက အိကနဲ ျပိဳတတ္သည္။ ျမစ္ကမ္းနားတန္းရြာေတြမွာ ႏြားေတြ ျမစ္ေရထဲ က်ခဲ႔တာမ်ားျပီ။ ႏြားေတြက ျမက္စိုေနာက္လိုက္ရင္း ျမစ္ကမ္းပါးဘက္ေရာက္ၾကတာကို ဂရုစိုက္ၾကရပါသည္။ ကြ်န္မတို႔က ျမစ္ေရထဲ ကူးၾကခတ္ၾကရင္း ႏြားေက်ာင္းရတာကို ပိုေပ်ာ္ပါသည္။ ႏြားေတြကလည္း ျမက္စိုျမက္စိမ္းစားၾကရ ကြ်န္မတို႔ကေလးေတြကလည္း ေရကူး ၊ ေရေဆာ့ၾကရ။

ဟိုတုန္း ဟိုအခါကေတာ့ ရြာေနာက္ေက်ာဘက္ ထြက္လိုက္သည္နွင့္ ျမစ္ကို လက္နွင့္ ပုတ္နိုင္ပါျပီ။ ကြ်န္မတို႔ရြာေတြမွာ ျမစ္ကမ္းပါးရယ္လို႔ သမန္းေတာကိုင္းေတာထူထူၾကီးေတြ မရွိ။ ရြာေျမနွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးက တိုးလ်ွိဳေပါက္ဆိုေတာ့ ျမင္ကြင္းရွင္းသည္။ ဘယ္နားကၾကည့္ၾကည့္ ျမစ္ကို ျမင္ရသည္။
 ေရၾကီးခါဆိုေတာ့ ေရၾကီးခါအေလ်ာက္ ေရငယ္ခါဆိုေတာ့ ေရငယ္ခါအေလ်ာက္ ေရျပည့္ျမစ္ ၊ စည္းတိမ္ေသာင္ပါးၾကားက စီးဆင္းေနေသာျမစ္ ၊ ေရနီၾကမ္းေတြ လွိဳင္းထေနေသာျမစ္ ၊ ေတာင္ေလက အေၾကးလွန္သည့္ျမစ္။
ဧရာဝတီကို ေႏြေႏြ မိုးမိုး ေဆာင္းေဆာင္း မျမင္ခ်င္၍မရပါ။ မထိေတြ႔ခ်င္လို႔ မရပါ။ ေရွာင္လႊဲခ်င္လို႔ မျဖစ္ပါ။ ဧရာဝတီျမစ္ကို ခရီးသြားဟန္လႊဲ ျမင္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္။ သိုးကနဲ သန္႔ကနဲ လွမ္းျမင္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္။ မိုးလင္းကမိုးခ်ဳပ္ ျမစ္နဲ႔ အတူေန ၊ ျမစ္ေဘးမွာ အိပ္ ၊ ျမစ္ေရေသာက္ၾကသူေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။

ေျပာစကားေတြထဲမွာ " တို႔ျဖင့္ တစ္သက္လံုး ျမစ္ကို မေအလုပ္ေနၾကတာပါေအ " ဆိုသည့္စကား ပါေလ႔ရွိၾကတာသာၾကည့္ေတာ့။

( ၃ )

ကြ်န္မ ေရးခဲ႔လွပါျပီ။ ကြ်န္မတို႔ရြာ ဥဒယသည္ ဧရာဝတီျမစ္ကို ေမးတင္ထားေသာရြာကေလးျဖစ္သည္။ ကြ်န္မတို႔ရြာ၏ေျမာက္ဘက္ နွစ္ရြာေက်ာ္မွာ ဥမၼာဒႏၲီဘြဲ႔ကိုေရးခဲ႔ေသာ ဆရာရႊန္းအပိုင္စားခဲ႔သည္႔ ဆီမီးခံုရြာရွိသည္။ ေတာင္ဘက္နွစ္ရြာေက်ာ္မွာ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပြဲ စစ္ေျပျငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔သည့္ ရႏၲပိုရြာရွိသည္။ ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း ကြ်န္မတို႔ရြာနွင့္ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္မွာေတာ့ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ေရႊျပည္ဝန္လို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာခဲ႔ေသာ ျမန္မာပညာရွိသုခမိန္ ေယာမင္းၾကီးဦးဖိုးလွိဳင္၏ဇာတိ ေရပုလဲ ( ရြာပုလဲရြာ )ရြာ ရွိသည္။

သမိုင္းဝင္ထင္ရွားခဲ႔ေသာ ထိုရြာသံုးရြာ၏ ဖိုခံုေလာက္ဆိုင္အလယ္တြင္ ကြ်န္မတို႔ရြာကေလးကေတာ့ ရြာဇနပုဒ္ကေလးမ်ွသာျဖစ္ပါသည္။ အေဖက " တို႔ရြာက သမိုင္းမၾကီးေပမယ့္ ဂုဏ္ၾကီးတယ္သမီးရဲ႕ ... " ဟု ကြ်န္မတို႔တေတြကို ေျပာျပတတ္သည္။ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေျမသီးေျမနွံကိုစား ၊ ျမစ္ေရကိုေသာက္ ၊ ရိုးရိုးသားသားရွိခဲ႔ၾကတာကို ဆိုလိုေလသလား။

ကြ်န္မတို႔ရြာေတြကို ေရွးက ေလွရြာဟု ေခၚၾကသည္။ ေလွနွင့္ တက္နွင့္ ျမစ္ရိုး ၊ ျမစ္မ ထုိထုိေပါက္ ဝမ္းစာရွာခဲ႔ၾကသူေတြ မ်ားပါသည္။ ကြ်န္မတို႔မ်ိဳးဆက္မွာပင္ ဧရာဝတီနွင့္ ခြဲမရခ်င္ခဲ႔။ ျမစ္နွင့္အတူ ၾကီးျပင္းခဲ႔ရတာ မဟုတ္လား။ သည္စာကို ေရးရင္းက ကြ်န္မတို႔ေရခ်ိဳးခဲ႔ၾကသည့္ ေရခ်ိဳးဆိပ္ကို သတိရမိပါသည္။ ကြ်န္မတို႔ရြာေရဆိပ္သည္ ညေနတိုင္လ်ွင္ ဘုရားပြဲ ေက်ာင္းပြဲတမ်ွ စည္ကားေနတတ္သည္။ လုပ္ခင္းကိုင္ခင္းျပန္ေတြ သည္အခ်ိန္က်မွ ေရခပ္ၾက ၊ ေရခ်ိဳးၾက ၊ ေလ်ွာ္ၾကဖြပ္ၾကရတာ မဟုတ္လား။

ျမစ္ဆိပ္နွင့္ရြာၾကား လမ္းကေလးမွာ လူေတြ ပုရြက္ေၾကာင္းလိုက္လို႔။ ေအာ္ၾကဟစ္ၾက ၊ ဆူၾကညံၾက ျမစ္ဆိပ္မွာဆံုရသခိုက္ အေၾကာင္းစံုကို ေပါင္းလန္ေအာင္ေျပာၾကသည္။ ပဲအေၾကာင္း ၊ နွမ္းအေၾကာင္း ၊ ထန္းအေၾကာင္းပါသလို
သားအေၾကာင္း ၊ သမီးအေၾကာင္း ၊ မရီးအေၾကာင္းလည္း ပါသည္။ ရြာအေၾကာင္း ၊ ရပ္အေၾကာင္းပါသလို ဇာတ္အေၾကာင္း ၊ နတ္အေၾကာင္းေတြလည္း ပါသည္။ ျမစ္ဆိပ္ေသာင္ခံုမွာ အဝတ္ေဟာင္းေတြ ေဘးခ်ကာ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ အဝတ္ေလ်ွာ္ၾကရင္း သတင္းစကား ၊ အတင္းစကား ၊ အဖ်င္းစကားေတြ ပါးေစာင္အျမဳပ္ထြက္ ေျပာၾကသူတို႔က နားကြဲလုမတတ္ ေအာ္ဟစ္ေသာင္းက်န္းေနၾကေသာ ကြ်န္မတို႕ကေလးေတြကို " စကားလံုး မေျပာင္လိုက္တာေနာ္ ....သြား ... ေတာ္ရာ သြားေဆာ့ေခ်ၾက ..... " လို႔ ေငါက္ငမ္းတတ္ေသး၏။

ေငါက္ကာမွ ေငါက္ကေရာ။ ျမစ္ထဲေရာက္လို႔ကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ကလည္း နွဳတ္ခမ္းေတြျပာ ၊ မ်က္လံုးေတြနီ ၊ လက္္ေတြ ပဲၾကီးေရပြျဖစ္ေစဦး ျမစ္ထဲက မတက္ျပီ။ ေရကူးျပိဳင္ၾက ၊ ေရငုတ္ျပိဳင္ၾက ၊ ေရထဲငုတ္ျပီး တူတူပုန္းၾက ၊ ေရထဲတင္ စိန္ေျပးတမ္းကစားၾက ၊ဝုန္းဒိုင္းက်ဲလို႔။ ေတာထဲက ႏြားေက်ာင္းျပန္ ၊ ႏြားေရတိုက္ရင္း ျမစ္ထဲ ေရာက္ၾကတာဆိုေတာ့ ျမစ္ေရကိုက္လွျပီ။

" ေဟး .... တို႔အိမ္က ကေလးေတြ ... ျမစ္ထဲ ရွိၾကသလားေဟ႔ .....ႏြားေက်ာင္းျပန္ကတည္း က အိမ္ျပန္မေရာက္ၾကတာ ဆူလိုက္ေငါက္လိုက္ၾကစမ္းပါေဟ့ ..... "

" ဟဲ႔  ... ၾကားလား .... နင္တို႔အိမ္က ဟစ္ေနျပီ။ ကဲလည္း ကဲတဲ႔ဟာေတြ ...  မတက္ဘူးလား .. တက္မွာလား ... ငါ ခ်ည္ရဲတုတ္နဲ႔ လွမ္းထုမွာေနာ္ .... "

ခ်ည္ရဲတုတ္ ( ခ်ည္ရိုက္တုတ္ ) ဆိုတာ အဝတ္ေလ်ွာ္သည့္တုတ္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္၏။ ကြ်န္မတို႔ရြာေတြမွာ ရက္ကန္းစင္တင္ရန္ ခ်ည္ခင္မ်ားကို ခ်ည္စာနင္းရင္း တုတ္ျဖင့္ ထုေလ႔နွက္ေလ႔ရွိၾကသည္။ အရိုက္နာေလ ခ်ည္ေကာင္းေလဆိုေတာ့ သည္တုတ္ၾကီးေတြနွင့္ အားရပါးရ လႊဲရိုက္ၾကရသည္။ သည္တုတ္ၾကီးေတြကို အဝတ္ေလ်ွာ္ဖြပ္သည့္ေနရာမွာ သံုးေတာ့လည္း ခ်ည္ရဲတုတ္ေခၚၾကပါ၏။ သည္လို ေဒၚၾကီး ၊ ေဒၚေလး ၊ ေဒြးေလးတို႔က ေငါက္ငမ္းလႊတ္လို႔သာ ႏြားေတြဆြဲျပီး အိမ္ျပန္ခဲ႔ရေသာ္လည္း ျမစ္ဆိပ္က မခြါခ်င္ေသး။ အပ်ိဳေတြ ေရခပ္လမ္း ေခ်ာင္းၾက ၊ ပိုးၾကသူေတြကလည္း ဒုနဲ႔ေဒး။

ဝါဝင္ျပီဆိုလ်ွင္ ကြ်န္မ ရြာကို သတိရေနမိပါသည္။ ဝါဆိုဦးကတည္းက ရြာေျခတြင္ ေရစပ္စပ္ဝင္ေလျပီ။ ရြာေျခ ဝါးၾကိမ္ေတာစပ္မွာ ေရတိုးငါးကေလးေတြ ျမဴးၾကျပီ။ ကြ်န္မတို႔ကေလးမ်ားအဖို႔ေတာ့ ဝါးၾကိမ္ေတာျခံဳၾကီးထဲ တိုးျပီး ငါးနုပ္ငါးသန္းဖမ္းၾကျခင္း
သည္လည္း ကစားနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ဆန္ခါခံုးမ်ား ၊ ဖ်င္ထည္ေစာင္ပါးမ်ားျဖင့္ ငါးတိုက္ၾကသည္။ ကြ်န္မကေတာ့ ၾကီးေတာ္ခ်ဳပ္ေပးထားေသာ စပ္ထမီကို တိုတိုပါေအာင္ဝတ္ျပီး ေရခ်ိဳးရင္း ငါးတိုက္ရတာ အလြန္ေပ်ာ္ပါသည္။ ငါးနုပ္ေပါက္ကေလးေတြရလာေတာ့ အိမ္ကထင္းမီးဖိုထဲ ပစ္သြင္းကာ ငါးမီးဖုတ္ခ်ိဳခ်ိဳကို သြားေရစာအျဖစ္ စားၾကသည္။

ျမစ္ေရတိုးျပီဆိုလ်ွင္ ရြာထဲကို အရင္မဝင္ေသးပဲ ရြာေတာင္ဖ်ားေခ်ာင္းေပါက္က ပန္းထြက္ကာ ရြာအေရွ႕ကို ေရဝိုင္းသည္။ ျပီးေတာ့ ရြာေျမာက္ဖ်ား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနွစ္ေက်ာင္းၾကား လမ္းနိမ္႔ကို ေခါင္းထိုးစီးဝင္ေလ႔ရွိသည္။ သည္အခ်ိန္ ကြ်န္မတို႔တေတြ၏ ေရခ်ိဳးဆိပ္သည္လည္း ရြာ့ေျမာက္ဖ်ား ေျပာင္းၾကရျပီ။ ကြ်န္မတို႕ကေလးေတြကေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနွစ္ေက်ာင္းၾကားက ေရဝင္ခ်ိဳင့္က်င္းလိုျဖစ္ေနေသာ ေရစီးေျမာင္းပက္လက္ထဲ ႏြားစာက်င္းတိုေတြကို ေမ်ာျပီး စီးၾကသည္။ ေရဆန္ကို တြန္းသြားလိုက္ၾက ၊ ေရစုန္ကို ျပန္ေမ်ာခ်လာလိုက္ၾကနဲ႔  ေသာေသာကိုညံလို႔။ ဆူလြန္းမက ဆူလာလ်ွင္ေတာ့ ဆရာေတာ္က ေက်ာင္းဝထြက္ျပီး ၾကိမ္လံုးျပကာ လူစုခြဲရေလ႔ရွိသည္။

ျမစ္ေရေတြ ရြာထဲ ကမ္းျပည့္ကမ္းလ်ွံဝင္ျပီဆိုလ်ွင္ေတာ့ တစ္ရြာလံုး ေရဖံုးျပီ။ သည္အခ်ိန္မွာ ေျမျပင္ရယ္လို႔ ျမင္ခ်င္လို႔ မျမင္ရေတာ့။ ၾကည့္ေလရာရာ ေရေတြ ေရေတြ ျမစ္ေရႏွင့္ ရြာေရ တဆက္တည္းျဖစ္ရပါျပီ။ တစ္ျပင္တည္း ျဖစ္ရပါျပီ။ ဒါကို အေမတို႔က ရြာေရစတုတ္ တိုက္ျပီလို႔ သံုးတာ မွတ္မိသည္။ အိမ္ေအာက္ထပ္ေတြ လူေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့။ အိမ္အေပၚထပ္ တက္ေနၾကရသည္။ မီးဖိုလည္း အိမ္ေပၚ ၊ လူေနလည္း အိမ္ေပၚ ၊ အိပ္လည္း အိမ္ေပၚ ၊ ကြ်န္မတို႔၏ေရခ်ိဳးဆိပ္လည္း အိမ္ေပၚျဖစ္ၾကရျပီ။

အိမ္ေရွ႕ကျပင္ေပၚကေန ဝုန္းကနဲ ခုန္ခ်လိုက္ၾက ၊ ျပန္တက္လိုက္ၾက ၊ လူၾကီးေတြေရွ႕မွာ သိပ္မကဲဝံ႕ၾကေတာ့ အိမ္နား သီမေနၾကပဲ ေရာက္ေလရာရာ လက္ပစ္ကူးသြားၾကရင္း ေဆာ့ၾကသည္။ ေလွေလွာ္ျပိဳင္ၾက ၊ ေရကူးျပိဳင္ၾက ၊ ဒါကလည္း ေလွရြာက ကေလးေတြအဖို႔ ကစားနည္းတစ္မ်ိဳးပင္။ ျမစ္နား ကမ္းနား ၾကီးၾကရသူေတြမို႔လားမသိ။ ေရမေၾကာက္တတ္ၾကသလို ေရေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္လို႔လည္း မရွိ။ ေရၾကီးခ်ိန္မွာ လူၾကီးေတြလည္း တစ္အိမ္နဲ႔တစ္အိမ္ လက္ပစ္ကူးသြားၾကရံုကလြဲလို႔ တျခားနည္းမရွိ။

ေလွဆိုတာက အိမ္တိုင္းရွိတာမဟုတ္။ ႏြားစာက်င္းတိုကေလးေတြကေတာ့ ေရဝင္ခါမွာ အားရသည္မရွိ။ တစ္ရြာလံုး ေရထဲမွာဆိုေတာ့ တစ္အိမ္႔တစ္အိမ္ အိမ္လည္ခ်င္လ်ွင္ ေရခ်ိဳးရင္း လည္ရသည္။ အိမ္တိုင္း ႏြားတင္းကုတ္ေတြကို ျမွင့္ေဆာက္ထားတတ္ၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ ေရတိုးၾကမ္းသည့္နွစ္ေတြမွာ ႏြားတင္းကုတ္ေတြလည္း ျမဳပ္ ၊ လူေနအိမ္ေတြလည္း ျမဳပ္သည့္နွစ္ေတြ ၾကံဳရဖူးသည္။ ႏြားေတြကို ေရလြတ္ရာ အေရွ႕ၾကည္းေတာရြာေတြဘက္ သြားပို႔ၾကရသည္။ ၾကည္းေတာရြာေတြကို တိုးေရမေရာက္ေတာ့ ေရေျခာက္မိုးေျခာက္ ထားနိုင္သည္။ ေရမေျခာက္မခ်င္း ႏြားေတြ ျပန္လာလို႔မျဖစ္ေတာ့။ တခ်ိဳ႕မ်ား ၾကည္းေတာရြာေတြမွာ တစ္လေလာက္ၾကာတာမ်ိဳးပင္ ရွိၾကသည္။

ရြာက နိမ္႔ပါးသူမ်ားခမ်ာ နီးစပ္ရာအိမ္ျမင့္ကို ခို ၊ တစ္ခ်ိဳ႕နွစ္ေတြမွာ သစ္ပင္ၾကီးေတြေပၚ လင့္စင္ထိုးကာ ေနရတာမ်ိဳးပင္ရွိခဲ႔ဖူးသည္။ သည္ေတာ့ ေရနစ္လို႔ မေသ ၊ ေျမြကိုက္လို႔ တိမ္းပါးၾကရသူမ်ား ရွိခဲ႔ဖူးသည္။ ေရက်ျပီဆိုလ်ွင္ေတာ့ တစ္ရြာလံုး ရႊံ႕ႏွစ္ရည္မ်ားျဖင့္ ညွီက်န္ရစ္ေတာ့သည္။ ေရၾကည္ရာအထက္ဘက္ ကုန္းမာမာဆီ ေျပးျပီး ေရခပ္ၾကရ ေရခ်ိဳးၾကရျပီ။ ေရက်ျပီဆိုသည္နွင့္ အေဝးေရာက္ေနသူ လူေတြ ၊ ႏြားေတြ ရြာျပန္ကပ္ၾကရပါျပီ။ ရြာလယ္လမ္းက ေျမမာလမ္းဆိုေတာ့ ေလ်ွာက္လို႔ရပါျပီ။ သစ္ပင္ေတြမွာ တြယ္ကပ္ေနၾကသည့္ ေျမြေတြကို နွင္ရ ေျခာက္ရသည္။ ျမစ္ေရသယ္လာေသာ နွဳန္းေျမေတြသည္ သဘာဝေျမဆီေျမနွစ္ ျဖစ္ရျပီ။
ျမစ္လံုးလည္း ေပၚျပီ။ ရြာေျမလည္း ေပၚျပီ။

( ၄ )

သည္ရက္ထဲ ကေတာရြာစာေပေဟာေျပာပြဲကအျပန္ ကြ်န္မညီမ ဝမ္းကြဲတစ္ေယာက္ မႏၲေလးကို လိုက္လာခဲ႔သည္။ ညဘက္ ရြာအေၾကာင္း ၊ ရပ္အေၾကာင္းေတြ ေျပာျဖစ္ၾကပါသည္။  ျမစ္ေရမဝင္တာ နွစ္ေတြၾကာျပီဆိုေတာ့ သစ္ခင္းေတြမွာ ေျမဆီၾသဇာညံကုန္ျပီ ဆိုပါ၏။ ႏြားစားက်က္ေတြ ေပ်ာက္ ၊ ႏြားစာရွားတာေတြလည္း ၾကားရသည္။ ေျမက သဲဆန္လာလို႔ သစ္ဥေတြ ဖ်င္းကုန္တာလည္း ပါသည္။ အဆိုးဆံုးက ေရလိုခ်ိန္မွာ ေရမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ တတ္နိုင္သူေတြက ေရစုပ္စက္ေတြ ေထာင္ကာ အခင္းထဲ ေရသြင္းနိုင္ေသာ္လည္း မတတ္နိုင္သူေတြအဖို႔မွာေတာ့ ကဏန္းလက္က်ိဳးျဖစ္ၾကရံုသာ။

" ျမစ္ကလည္း မမထူးနွယ္ .... အေနာက္ဘက္ ဆုတ္သြားတာမ်ား ... ကေလးခ်င္း မတည့္ၾကလို႔ ေပစုတ္စုတ္ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ လုပ္ေနသလိုပါေတာ္ .... ေသာင္ျပင္ၾကီးဆိုတာ တစ္ျပန္႔ၾကီး ..... ရြာနဲ႔ျမစ္မနဲ႔ ေဝးသြားေတာ့ ျမစ္ေရတစ္အိုးရဖို႔ ေသာနုတၱရမုဆိုး ဆဒၵန္ဆင္မင္းရွိတဲ႔ေတာထဲ သြားရသေလာက္ ၾကာတယ္ ေအာက္ေမ႔တာပဲ ..... "

ကြ်န္မညီမ ေျပာေနခ်ိန္မွာ ကြ်န္မတို႔ငယ္ငယ္က ေရခ်ိဳးဆိပ္ကို ျမင္ေယာင္ေနမိပါသည္။ အခင္းကအျပန္ ေရခ်ိဳးၾကသူေတြ ၊ ႏြားေရတိုက္ၾကသူေတြ ၊ ကေလးတရုန္းရုန္း ေခြးတရုန္းရုန္း ဘယ္မွာရွိနိုင္ပါေတာ့မလဲ။ တစ္သက္လံုးက လွည့္မၾကည့္ခဲ႔ၾကေသာ တြင္းက ေရကို အားကိုးၾကရျပီ။ ကြ်န္မတို႔ဘၾကီး ဘိုးတိုက္ၾကည္ လွဴခဲ႔ေသာေရတြင္းကလည္း ေရထြက္တခ်က္ မထြက္တခ်က္။

" ေသာက္ပါေလ႔ ....  ခ်ိဳးပါေလ႔  ..... ျမစ္ဆိပ္မ်ား ငရုတ္တစ္လွမ္း .... ခရမ္းတစ္ခုန္ ရွိတာပါ .....  ျမစ္က ထြက္မေျပးပါဘူး ..... "

ျကီးေတာ္တို႔ ေျပာခဲ႔တဲ႔စကားေတြ.......။ အခုေတာ့ ျမစ္​က ​ေျပးပါပေကာ ... ၾကီးေတာ္ရဲ႕။ ကြ်န္မညီမ ေျပာပံုျဖင့္ ျမစ္က ရြာနွင့္ခပ္လွမ္းလွမ္းက စီးသတဲ႔။ ပင့္လို႔ ဖိတ္လို႔သာ ရေၾကးဆို ... ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးရယ္ ..... ကြ်န္မတို႔ရြာနံေဘး ကပ္ျပီး စီးေတာ္မူပါ ..... ေျမဆီၾသဇာ နွစ္စဥ္ ခ်ေတာ္မူပါ ...... ေသာင္မထြန္း ကမ္းပါးမျပိဳ ေရခ်ိဳေအးေအးေလး ေပးေတာ္မူပါလို႔ ေလ်ွာက္လိုက္စမ္းခ်င္ေသးသည္ ..... ။ သို႔ေပမယ့္ ဧရာဝတီမွာလည္း သူ႔ေဝဒနာနဲ႔သူ မဟုတ္လား ..... ။သူ႔ဒုကၡနဲ႔သူ မဟုတ္လား ......။
ကြ်န္မကေတာ့ ရြာေျခ ​ေရခ်ိဳးဆိပ္ကို လြမ္းေနမိသည္။

 ခင္ခင္ထူး
(ရက္​ကန္လြန္​း ဝတၳဳတိုမ်ား)

Saturday, March 24, 2018

ေရာငး္အားက်ေနတဲ့စားေသာက္ဆိုင္ကို ဘယ္လိုေရာင္းအားတက္ေအာင္လုပ္မလဲ


ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ အဓိက အေရးႀကီးတာဟာ ေရာင္းအားပါပဲ။
ေရာင္းအားတက္လာတာနဲ႔အမွ် Overhead ေတြ က်ၿပီး ကိုယ့္အတြက္အျမတ္က်န္ပါလိမ့္မယ္။

Overhead ဆိုတာက Fix ျဖစ္ေနတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဆိုင္ခန္းခ ဝန္ထမ္းလခ အခြန္အခ စသည္ျဖင့္ေပါ့ ။

ေရာင္းအားက်တာနဲ႔ အမွ် ဆိုင္ရွင္ေပၚကို ဒီဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးက ပိလာပါလိမ့္မယ္။

ဆိုင္ေရာင္းအား တက္ဖို႔ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္သံူးခ်က္က

1. Food Quality
2. Menu Setup
3. Service တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာေတာ့ က်ေနာ့ ကိုယ္ေတြ႕ ေတြထဲကေန သိမွတ္မိသမွ်ကိုဖလွယ္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အက်ဥ္းရံုးပဲေျပာပါမယ္။
တကယ္က ေျပာရင္အက်ယ္ႀကီးျဖစ္ေနမွာပါ ။

ဆိုေတာ့ ပထမဆံုး Food Quality 

စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဟာ အျပင္အဆင္ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေနေန Marketing Plan ႀကီး ဘယါေလာက္လန္ျပန္ေနေန ကိုယ့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ျဖစ္တဲ့ အစားအေသာက္အရည္အေသြးမေကာင္းရင္ ေအာင္ျမင္မႈကိူ ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

Food Quality ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္က Chef ပါပဲ ။
က်ေနာ္တို႔ ဆိုင္ရွင္ေတြက တခါတခါ Chef အတြက္ပိုက္ဆံကုန္ခံရမွာကို သိပ္ႏွေျမာတတ္တယ္ ။
အကုနါအက်နည္းေအာင္ ေစ်းသက္သာတဲ့ Chef ေတြကို လိုက္ရွာတတ္ၾကတယ္ ။

တကယ္က ကိုယ့္တဆိုင္လံုးရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာထဲက တစ္ခုကို ကိုင္မယ့္ သူဟာ လစာေကာင္းေကာင္း ေပးထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ စားဖိုမႉး သို႔မဟုတ္ Kitchen Manager တစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။

Chef ေကာင္းေကာင္း ဘယ္လိုရွာမလဲ 

ဒီအရည္အခ်င္းသံုးခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ Chef ကိုရွာေဖြပါ ။

တစ္ လက္ဆိပ္ရွိၿပီး လက္ရာမွန္တဲ့သူ
ႏွစ္ အေလအလြင့္ ကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစသူ
သံုး ဆိုင္ကို ကိုယ္ဆိုင္လို သေဘာထားတဲ့သူမ်ိဳးကိုရွာပါ ။

ဒါမ်ိဳး ရွာရခက္မယ္လို႔ထင္ေပမယ့္ ဆိုင္ရွင္ဘက္က တုန္႔ျပန္မႈနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ေနတတ္ပါတယ္ ။

က်ေနာ္က ေတာ့ အၿမဲ အစမ္းခန္႔ကာလ သတ္မွတ္ၿပီး သာမာန္လစာရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုေပးၿပီး တစ္လအစမ္းခန္႔ေလ့
ွိပါတယ္ ။

တစ္လအတြင္း မွာ မ်က္စိေဒါက္ၾကည့္ၿပီး
ႀကိဳက္ရင္အလုပ္ဆက္ခန္႔ၿပီး မႀကိဳက္ရင္မႀကိဳက္ေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး လမ္းခြဲပါတယ္ ။

အရည္ အခ်င္းေကာင္းတဲ့ Chef ေတြဟာ
ဥပမာ ဟင္းပြဲအသစ္ သိူ႔မဟူတ္ Today Special လိုဟာမ်ိဳး အတြက္ အၿမဲစဥ္းစားေနတတ္တယ္ ။

ဒါေပမယ့္ ထုတ္လာတဲ့ဟင္းပြဲကလည္း item အသစ္ေတြဝယ္စရာမလိုပဲ ဆိုင္မွာ လူစားနည္းေနတဲ့ အသားငါးကိုပဲ အသစ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အထူး ဟင္းလ်ာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးတတ္တယ္ ။

Menu ကို အၿမဲ ေျပာင္းလဲဖို႔ စိတ္ကူးေနတယ္ ၊
ဘယ္ဟင္းပြဲက ေရာင္းရတယ္ ၊
ဘယ္ဟင္းပြဲကေတာ့ မထြက္ဘူးဆိုတာကို စနစ္တက် ယူထားတတ္တယ္ စသည္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။Chef ၿပီးရင္ ဒုတိယက ေစ်းဝယ္တဲ့ source ပဲ 

တတ္ႏိုင္သမွ် ေရခဲ႐ိုက္အသားကိုေရွာင္ပါ ။
ဆိုင္မွာလည္း အမ်ားႀကီးေစ်းေပါလို႔ ဝယ္ၿပီး ေလွာင္ၿပီး ခဲထားတာမ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ ။

အသားေကာင္းေကာင္း ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လွလွေကာင္းေကာင္းကို ေရြးသံုးပါ ။

တန္ရာတန္ေၾကးကို ယူပါ။
Quality ေကာင္းတဲ့ ဟင္းတစ္ပြဲကို စားသံုးသူကတကယ္ေပးၿပီး စားတတ္ပါတယ္။
ေစ်းေပါတိုင္းေရာင္းအားတက္တာမဟုတ္ပါ။

ကိုယ္ေပးတာနဲ႔ စားရတာနဲ႔တန္ရင္ Customer က လာတာပါပဲ။

ဆိုေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ အတူ Grow Together ျဖစ္မယ့္ Chef ကိူရွာပါ။
ပစၥည္းကို ေစ်းေပါတာထက္တန္ၿပီးေကာင္းတဲ့ပစၥည္းမ်ိဳးကို သံုးပါ။

Quality မျပည့္မွီဘူးဆို မႏွေျမာနဲ႔လႊင့္ပစ္ပါ။

နံပါတ္ႏွစ္ Menu Setup 

ဒီေနရာမွာ လည္း Chef ကအေရးႀကီးသလို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ေနတဲ့ဆိုင္ရွင္ကလည္း သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။

ကိုယ့္ဆိုင္ရဲ႕ trend ကိုကိုယ္သိရမယ္။
ဥပမာ တ႐ုတ္အစားအစာဆိုၿပီး ျမန္မာထမင္းဟင္းေတြတြဲမေရာင္းရဘူး တြဲခ်င္ယိုးဒယားစာမ်ိဳး တြဲလို႔ရတယ္။

ခ်စ္တီးထမင္းဆိုင္ဆိုၿပီး သေဘာၤသီးထာင္းေခတ္စားလို႔ဆိုၿပီး တြဲေရာင္းလို႔မရဘူး။

Customer က ကိုယ့္ဆိုင္ရဲ႕ specialize ျဖစ္တာကို ေခါင္းထဲဆြဲေနဖို႔လိုတယ္။

ဆိုေတာ့ Menu Setup လုပ္တဲ့အခါ 

ပထမဆံုးက ကိုယ္ဆိုင္ကဘာပံုစံသြားမလဲဆိူတာကိုေရြးခ်ယ္ရမယ္။

ၿပီးရင္ ကိုယ့္ Chef က ဘာေတြတကယ္ေကာင္းတာလဲဆိုတာကိုသိရမယ္။

ဒါမွ အေကာင္းဆံုးအရသာကို ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ဒုတိယအေနနဲ႔မွာ

Menu ဟာ ႁပြတ္သိပ္ၾကပ္ညပ္ေနဖို႔မလိုဘူး။

Customer ကိုေခါင္းရႈပ္ေအာင္မလုပ္ရဘူး။

မေကာင္းလိုက္ေကာင္းလိုက္ ဟင္းပြဲတစ္ရာထက္
တကယ္ေကာင္းတဲ့ ဟင္းဆယ္ပြဲပဲပါတဲ့ Menu က ပိုၿပီး effective ျဖစ္တယ္။

ဒုတိယပိုင္း

Menu setup မွာ 

အပိုင္းပိုင္းခြဲျခားထားရမယ္။

ပံုမွန္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုရဲ႕ Menu ေတြကေတာ့ ဒီပံုစံလာတယ္။

Breakfast
Appetizer
House Special
Main Course
Soup
Vegetables and salads
Drinks
Dessert

ဆိုၿပီး အဆင့္ဆင့္သြားေပးရတယ္။

Appetizer ဆိုတာက အစာေျပ အျမည္း စာေလးေတြကိုေခၚတာျဖစ္ၿပီ House special ကေတာ့ ကိုယ့္ဆိုင္ရဲ႕ best seller item ေတြကိုဆိုလိုတယ္။

Menu setup မွာလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကေတာ့ Customer ကို ခဏေစာင့္ေနရတုန္းမွာ အဆင့္ဆင့္ စားႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးတာပါပဲ။
ဟင္းပြဲႀကီးေတြမွာထားတုန္းမွာ Appetizer Menu ေတြကို ေရွ႕ထုတ္ေပးတာဟာ ေစာင့္ေနရင္း အစာေျပစားဖို႔ပါ။

အဲ့ဒီထဲမွာ ကိုယ္က item တစ္ခုကို ေရာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္
တျခား item အသစ္တစ္ခုကို ထုတ္ၿပီး ေစ်းခပ္ျမင့္ျမင့္တင္ထားၿပီး ယွဥ္ျပထားရတယ္။

ဒါမွ ကိုယ္ေရာင္းခ်င္တဲ့ item ကို ကိုယ္ေရာင္းခ်င္တဲ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းထြက္မွာျဖစ္တယ္။

ေနာက္ၿပီး menu ကစာအုပ္လိုမဟုတ္ပဲ ကတ္ျပားလိုက္ႀကီးဆိုရင္ ကတ္ျပားရဲ႕ ညာဘက္အေပၚဆံုးေဒါင့္ကြက္ဟာ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး အကြက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးၿပီး ကိုယ့္အတြက္လည္းက်န္မယ့္ ဟင္းပြဲမ်ိဳးေတြက္ုေဖာ္ျပထားသင့္တယ္။

ဘယ္ဘက္ေထာင့္ ေအာက္ဆံုးကြက္ဟာ လူၾကည့္အနည္းဆံုးျဖစ္တာေၾကာင္ သိပ္အားမပါလွတဲ့ လက္ဘက္ရည္ေကယ္ဖီဆိုတာမ်ိဳးကို ထားသင့္တယ္။

တျခားေျပာစရာေတြအမ်ားႀကီးပါပဲ။

အဲ့ေတာ့ ဟင္းပြဲနည္းနည္းနဲ႔ စနစ္တက်စီစဥ္ထားတဲ့ Menu ဟာ ပံုေနဘလပြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ Menuထက္ ပို effective ျဖစ္တယ္ဆိုတာသိၾကရမယ္။

ကိုယ့္chef ကို Menu ကို သံူးလ သို႔မဟုတ္ေျခာက္လမွာ တစ္ခါ Renew ျပန္လုပ္ဖို႔ ေျပာရမယ္။

ေနာက္ဆံူး ေျပာစရာအမ်ားဆံုး နဲ႔ အက်ယ္ဆံုး အပိုင္းကေတာ့
Service ပဲ။

စားပြဲထိုးေတြကို အရည္အခ်င္းျပည့္ေအာင္ အလုပ္ကိုေလးစားတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရမယ္။

၁ Menu ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ သင္ေပးတာမ်ိဳး
၂ ယူနီေဖာင္းကို အကုန္အက်ခံၿပီး ေကာင္းေအာင္ဆင္ေပးတာမ်ိဳး
၃ Bonus ကို တစ္ဦးခ်င္းစီမယူေစပဲ မွ်မွ်တတခြဲေဝေပးတာမ်ိဳး
၄ ေန႔စဥ္ Briefings ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ၾကရမယ္။

Menu ထဲကအစားအေသာက္ေတြကို ခ်က္ၿပီး စားပြဲထိုးေတြကိုပါျမည္းခိုင္းပါ ဒါမွ သူက Customer ေတြကို ျပန္ေျပာျပတတ္မွာျဖစ္တယ္။

ဘာေလးကေတာ့စားေကာင္းတယ္ ဘယ္လိုေလးတြဲစားရင္လိုက္ဖက္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာျပတတ္လာပါလိမ့္မယ္။

Customer ကလည္း အဲ့ဒီလိုဂ႐ုစိုက္ခံရတာကိုႀကိဳက္ပါတယ္။

ယူနီေဖာင္း 

အလုပ္တစ္ခု မွာ အဲ့အလုပ္ေပၚကို ဂုဏ္ယူေစေလာက္တဲ့ ယူနီေဖာင္းဟာ အၿမဲလိုအပ္တယ္။
စမတ္က်က် ခ်ဳပ္လုပ္ေပးထားတဲ့ ယူနီေဖာင္းနဲ႔စားပြဲထိုးဟာ ေပတီေပစုတ္မဝတ္ရဲဘူး ကိုယ့္ဆိုင္လည္း ဂုဏ္မငယ္ဘူး ထို႔အတူ စားသံုးသူကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္သန္႔တယ္ေလ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Unity ေပါ့ အဲ့လိုစည္းလံုးတဲ့စိတ္ကေလးလည္းျဖစ္သြားေစတယ္။

ဒါဟာ ဆိုင္ရဲ႕ image တစ္ခုပဲ။

Bonus

စားပြဲထိုးေတြအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲၾကတာက Tip ရတယ္မရဘူးကစတာပဲ။

အဲ့ဒီကေနစားပြဲလုကိုင္တာ သူ႔စားပြဲဆို ငါကဝင္မကူဘူးဆိုၿပီး Team work ပ်က္စီးတာဟာ အဲ့ဒီကစတာပဲ။

မန္ေနဂ်ာကို ေသခ်ာေျပာၿပီး tip ကို Tip Jar တစ္ခုလုပ္ထားၿပီးစုထားပါ ၿပီးလို႔ လကုန္ရင္အားလံုးအညီအမွ်ခြဲယူပါ။
Briefing မွာလည္းထည့္ေျပာ ပါ။
ဒီလိုလုပ္တာဟာ ညီၫြတ္ေစခ်င္လို႔
ဒီ tip ဟာ သူတစ္ေယာက္တည္းေကာင္းလို႔မဟုတ္ဘူး။
အားလံုး က ေဘးက ပံ့ပိုးလုပ္ကိုင္ေနလို႔ ရတာျဖစ္တယ္ဆိုတာနားလည္ေအာင္ေျပာပါ။
Team work မိမိခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ ကိုယ္က တည့္မတ္ေပးပါ။


Briefing

ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ထဲပါပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း Briefing ဆိုတာ တန္းစီၿပီး ဆူရတယ္လို႔ထင္တယ္။

မဟုတ္ပါဘူး။

Briefing ဆိုတာ တစ္ရက္စာ အဆင္ေျပမႈမေျပမႈေတြကို ေျပာဆ္ုတိုင္ပင္တာ၊

ခ်ီးမြမ္းသင့္တာ ကိုခ်ီးမြမ္းတာ၊

ဆံုးမသင့္တာကို နားဝင္ေအာင္ဆံုးမတာျဖစ္ၿပီး၊

လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္အရာေတြကို ေန႔စဥ္နားဝင္ေအာင္႐ိုက္သြင္းတာသာျဖစ္တယ္၊

Briefing ေပးတဲ့ဆိုင္နဲ႔ မေပးတဲ့ဆိုင္ဟာ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈသိပ္ကြာတယ္၊

ၿပီးေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာ စာပြဲထိုးအားလံုူး နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ မပ်က္သင့္တဲ့ communication ပဲ။

ၿပီးေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုး က kitchen ေရာ အေရွ႕ service ေရာကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ Bonus ခံစားခြင့္ကိုေျပာျပထားပါ ေျပာျပရင္း တကယ္ထိေရာက္ရင္လည္း တကယ္ေပးပါ ဒါအေရးအႀကီးဆံုးပါပဲ။

ဝန္ထမ္းဟာဝန္ထမ္းဆိုေပမယ့္ ကိုယ္နဲ႔ Grow together ျဖစ္ေအာင္ဆြဲေဆာင္ပါ ဒါကိုယ့္အရည္အခ်င္းပါပဲ။


ေျပာရင္ေတာ့ အက်ယ္ႀကီးပါ ဒါေပမယ့္
ဒီအႏွစ္ခ်ဳပ္အခ်က္ကေလးေတြ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္ဆို

သင့္ဆိုင္ဟာ ေရာင္းအားသိသိသာသာ တက္လာပါလိမ့္မယ္။

စာကိုဆံုးေအာင္ဖတ္ေပးလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ဒီထက္ေရာင္းအားတက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္ 
ကိုေအာ္ (ၿမိဳ႕ေမတၱာ)

Credit: PNCS

Friday, March 23, 2018

အခ်ဳိမႈန္႔ အႏၱရာယ္ vs ကန္ဇြန္းဥ ဟင္းခတ္မႈန္႔

"ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔က ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ ၾကက္သားမႈန္႔ကလည္း စိတ္မခ်ရဘူး.. ကန္စြန္းဥနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ဟင္းခတ္မႈန္႔လုပ္ ႏိုင္ၿပီ"


အခ်ဳိမႈန္႔ အႏၱရာယ္
ေန႔စဥ္ စားသံုးေနေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ အခ်ဳိမႈန္႔ သံုးစြဲမႈ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမဝတီ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစရန္အတြက္ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္ (Fame) ႏွင့္ ျမဝတီအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ေမး။ ။ ဆရာခင္ဗ်ာ။ အခ်ဳိမႈန္႔ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး ခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ အခ်ဳိမႈန္႔ ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိး ပစၥည္းလဲ ဆိုတာ အရင္ဆံုး ေျပာျပေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ အခ်ဳိမႈန္႔လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ အျဖဴေရာင္ အမႈန္႔ေလးေတြနဲ႔ ဓာတုေဗဒ အေခၚအရ မိုႏိုဆိုဒီယမ္ ဂလူတမိတ္ (Monosodium glutamate) ျဖစ္ပါတယ္။ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဂလူတမစ္ အက္စစ္ (Glu-tamic acid) ေမာ္လီက်ဴး တစ္ခုရဲ႕ ဆိုဒီယမ္ အက္တမ္တစ္ခု (Sodium) ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဓာတု ဓာတ္ပစၥည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ MSG လို႔ အတိုေကာက္ ေခၚပါတယ္။ အခ်ဳိမႈန္႔ကို စတင္တီထြင္ခဲ့တဲ့ အဖဲြ႕ ကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ အာဂ်ီႏိုမိုတို ကုမၸဏီ (Ajinomoto Co.,Inc.) ျဖစ္ၿပီး စတင္္ ထုတ္လုပ္စဥ္က ကုန္ပစၥည္း နာမည္ကို အာဂ်ီႏိုမိုတို (Ajinomoto)လို႔ နာမည္ ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ အခ်ဳိမႈန္႔ကို အာဂ်ီႏိုမိုတို လို႔လည္း လူသိ မ်ားတယ္။

အာဂ်ီႏိုမိုတိုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အရသာ ထူးကဲမႈ (Essence of Taste) လို႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။ တကယ္လည္း အခ်ဳိမႈန္႔ ထည့္လိုက္တဲ့ ပစၥည္းဟာ အရသာ ထူးကဲလာလို႔ ေစ်းကြက္မွာ တြင္က်ယ္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ MSG ကို ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္ မွာ စတင္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ ယေန႔ထိ ေစ်းကြက္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရရွိထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝ၆ ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ MSG ကို ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ဳိးက ထုတ္တယ္ ဆိုတာရယ္။ ဘယ္လိုနည္းစဥ္ေတြ အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္တယ္ ဆိုတာလဲ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ အာဂ်ီႏိုမိုတို ကုမၸဏီကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သူေတြဟာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စားသံုးေလ့ ရွိတဲ့ ဓေလ့ကို အရင္ဆံုး ေလ့လာခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးေတြဟာ ပင္လယ္ေရညိႇ (Seaweed) ကို ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ၿပီး ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ အျဖစ္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ ပါတယ္။ ဥပမာ-ငါးကို ေပါင္းၿပီး ပင္လယ္ေရညိႇ အျပားေလးနဲ႔ ပတ္လို႔ စားရရင္ အရသာ ထူးကဲေၾကာင္း သိခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ ဒါနဲ႔ပဲ ပင္လယ္ ေရညိႇထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အရသာ ရွိေစတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းကို ရွာေဖြခဲ့ရာက ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္မွာ ပင္လယ္ ေရညိႇ ထဲမွာပါတဲ့ ဂလူတမိတ္ ျဒပ္ေပါင္း (Glutamate Salt) ကို စတင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပဲ အဲဒီ ဓာတ္ပစၥည္းကို မူပိုင္ခြင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္မွာ MSG အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း စီးပြားျဖစ္ ထုတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ပင္လယ္ေရညိႇကို ကုန္ၾကမ္း အေနနဲ႔သံုးရင္ စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခ မကိုက္လာေတာ့ ဇီဝနည္းပညာ (Biotechnology) ကို အေျခခံတဲ့ သၾကားကို အခ်ဥ္ေဖာက္တဲ့ နည္းစဥ္ (Sugar Fermentation Method) ကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳခဲ့ ပါတယ္။

သၾကားရည္ သို႔မဟုတ္ ကာဗြန္ဟိုက္ထရိတ္ အရည္ကို သဘာဝမွာ ရွိတဲ့ အဏုဇီဝ ပိုးေလးေတြ အသံုးျပဳၿပီး အမိုင္ႏိုအက္စစ္ ဂလူတမိတ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ နည္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံကေန ထုတ္တဲ့ သၾကားရည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာင္းတို႔၊ ပီေလာပီနံတို႔ကေန ရတဲ့ အရည္ (Syrup) ေတြကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္း (Fermentation) ျပဳလုပ္လို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီလို ျပဳလုပ္တဲ့ အခါမွာ အဏုဇီဝ ပိုးေလးေတြဟာ သၾကားေတြကို စားၿပီး ဂလူတမစ္ အက္စစ္ေတြ ထုတ္ေပးပါတယ္။ အဲဒါကို ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ ဆိုဒီယမ္ အက္တမ္တစ္ခုစီနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ေပးလိုက္တဲ့အခါ MSG (Monosodium Glutamate) အျဖဴေရာင္ ပံုေဆာင္ခဲေလးေတြ ရရွိပါတယ္။ အဲဒီ ပံုေဆာင္ခဲေလးေတြကို အေအး ခံလိုက္ရင္ အခ်ဳိမႈန္႔ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးေတြ ရပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒါဆိုရင္ အခ်ဳိမႈန္႔ဟာ သဘာဝ ပစၥည္းလို႔ ေျပာရမလား။ ဒါမွမဟုတ္ လူေတြ ဖန္တီးျပဳလုပ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းလို႔ ေျပာရမလား ဆရာ။

ေျဖ။ ။ အသံုးျပဳတဲ့ ကုန္ၾကမ္းကေတာ့ သဘာဝ ကုန္ၾကမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ႀကံ၊ ေျပာင္း၊ ပီေလာပီနံ အစရွိတဲ Starch ၾကြယ္ဝတဲ့ သဘာဝပစၥည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳတဲ့ အဏုဇီဝ ပိုးေလးေတြ ကလည္း သဘာဝမွာ ရွိတဲ့ ပိုးေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳတဲ့ နည္းစဥ္ကေတာ့ ဇီဝနည္းပညာ (Biotechnology) ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိမႈန္႔ဟာ သဘာဝမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ပစၥည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူလုပ္ ဖန္တီးယူတဲ့ ဓာတုပစၥည္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ပါဝင္တဲ့ Glutamic Acid ဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ရွိၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ Amino Acid တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း လိုအပ္သ ေလာက္သာ ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲတဲ့ အတြက္ Non-essential amino acid တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳိမႈန္႔ကို စားရင္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ထက္ မ်ားစြာ ပိုလွ်ံသြားတဲ့ အတြက္ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးေတြ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခ်ဳိမႈန္႔ စားရင္ ေခါင္းကိုက္တယ္ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ဆရာ။

ေျဖ။ ။အခ်ဳိမႈန္႔ဟာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါကို အဓိက ျဖစ္ေစတဲ့ မ်ဳိးဗီဇ (Gene) ျဖစ္တဲ့ Tresk Gene ကို တိုက္႐ိုက္ လံႈ႔ေဆာ္ ေပးႏိုင္တဲ့ အာနိသင္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဆရာဝန္ေတြ ကေတာ့ အခ်ဳိမႈန္႔ကို Migraine Trigger လို႔ အမည္ ေပးထားပါတယ္။ အေမရိကန္ ဆရာဝန္မ်ား အဖဲြ႕က ထုတ္ေဝတဲ့ The Journal of The American Medical Association မွာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဆရာ့ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႕အႀကံဳ အရလည္း ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္တဲ့ လူနာ အမ်ားစုဟာ အခ်ဳိမႈန္႔ သံုးစြဲမႈ မ်ားတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရၿပီး သူတို႔ကို အခ်ဳိမႈန္႔ ေရွာင္ခိုင္းလိုက္တာနဲ႔ သိသိသာသာ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း သြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေမး။ ။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါဆိုတာေတြ ကေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေရာဂါေတြပါလဲ ဆရာ။ အခ်ဳိမႈန္႔နဲ႔ ဘယ္လို ပတ္သက္တယ္ ဆိုတာလဲ သိပါရေစ။
စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ
ေျဖ။ ။ အခ်ဳိမႈန္႔ (MSG) ဟာ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းမွာ GABA ဆိုတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္း အျဖစ္ ေနာက္ဆံုး ေျပာင္းလဲ သြားပါတယ္။ အဲဒီ GABA ဟာ လူကို ထိုင္းမိႈင္း ေစပါတယ္။ Diazepam အိပ္ေဆး ေသာက္ထား သလို ျဖစ္ၿပီး အိပ္ခ်င္စိတ္ေတြ မ်ားေန တတ္ပါတယ္။ ေျခေတြလက္ေတြ မသယ္ခ်င္ ျဖစ္လာ တတ္ပါတယ္။ တက္ၾကြမႈ၊ ဖ်တ္လတ္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္း လာေစပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ အခ်ဳိမႈန္႔ဟာ စြဲလမ္းမႈ (Addition) ျဖစ္ေစပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေစေတာ့ အခ်ဳိမႈန္႔ပါတဲ့ ဟင္းနဲ႔ စားေနက် လူဟာ အခ်ဳိမႈန္႔ မပါရင္ စာလို႔ မေကာင္းဘူးလို႔ ထင္ေစပါတယ္။ ဥပမာ-မုန္႔ဟင္းခါး ဆိုင္မွာ ဟင္းရည္ထဲ အခ်ဳိမႈန္႔ ထည့္ၿပီးခ်က္ရင္ စားသံုးသူေတြကို ပိုမို ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိၿပီး အဲဒီ မုန္႔ဟင္းခါးကိုပဲ မစားရ မေနႏိုင္ ျဖစ္လာ ေစပါတယ္။ ေရာင္းတဲ့သူ အတြက္ ေကာင္းေပမယ့္ စားသံုးသူ အတြက္ေတာ့ ၾကာရင္ ဒုကၡေတြ႕မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ အရ အာ႐ံုေၾကာ အဖဲြ႕အစည္းကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္ ထံုတာ၊ က်ဥ္တာ၊ မီးစနဲ႔ ထိုးသလို ပူလာတာ (Burning Sensation) ေတြလည္း ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာနဲ႔ လည္ပင္းတစ္ဝိုက္ ျဖစ္ရင္ေတာ့ အခ်ဳိမႈန္႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တယ္ ဆိုတာ သတိထား ရပါမယ္။ အသံုးမ်ားတာ ၾကာလာရင္ အာ႐ံုေၾကာ အဖဲြ႕အစည္းကို ထိခိုက္ဖ်က္ဆီးတဲ့ အတြက္ ပါကင္ဆန္ ေရာဂါ (Parkinson’s disease) ၊ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ (Alzheimer’s disease) ၊ ဟန္တင္တန္ေရာဂါ (Huntington’s disease) နဲ႔ MS လို႔ အတိုေကာက္ လူသိမ်ားတဲ့ Mul-tiple Sclerosis ေရာဂါ ေတြဟာလည္း အခ်ဳိမႈန္႔ စားသံုးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနမွန္း သိလာၾကရ ပါၿပီ။ ဒီကေန႔ ကေလးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေအာ္တစ္ဇင္ေရာဂါ (Autism) ဟာလည္း ကေလးနဲ႔ မိခင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ကာလမွာ စားသံုးမႈ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးေမြးၿပီး ႏို႔တိုက္စဥ္ ကာလမွာ စားသံုးမႈ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးကို ေကြၽးတဲ့ အစာထဲမွာ အခ်ဳိမႈန္႔ ပါဝင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယေတြ ရွိလာလို႔ ေလ့လာမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခ်ဳိမႈန္႔စားတာ ၾကာရင္ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္တိုးၿပီး ဝလာတတ္တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ဆရာ။

ေျဖ။ ။ MSG ဟာ ပန္ကရိယ အက်ိတ္ကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးတဲ့ အာနိသင္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ အင္ဆူလင္ ေဟာ္မုန္းေတြ ထြက္လာ ပါတယ္။ အင္ဆူလင္ ဆိုတာ ေသြးထဲမွာရွိတဲ့ ဂလူးကို႔စ္ သၾကားဓာတ္ကို အသံုးျပဳ ေစတဲ့ ေဟာ္မုန္း ျဖစ္ေတာ့ ေသြးထဲမွာ သၾကားဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြား ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူဟာဆာ ေလာင္ျခင္းကို အၿမဲျဖစ္ေစၿပီး အၿမဲတမ္း စားေနရတဲ့ အတြက္ ဝလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မွာ ပါဝင္တဲ့ ဆိုဒီယမ္ေတြကလည္း ခႏၶာကိုယ္ ေဖာသြပ္ျခင္းကို အားေပးပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရပိုငတ္ ေစပါတယ္။ ေရေသာက္လိုက္၊ စားလိုက္နဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ဝေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြေရာ ဘာေၾကာင့္ ရေစတယ္ ဆိုတာ ရွင္းျပ ေပးပါဆရာ။

ေျဖ။ ။ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါသည္ေတြ အေနနဲ႔ MSG ကို ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ MSG ဟာ ႏွလံုး ၾကြက္သားေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးခုန္ မမွန္တာ (Irregu-lar heart beat) ၊ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြ ေသသြားတာ (Cardiac muscle arrest) ၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္တာ (Chest pain) ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေသြးအတြင္း ဆိုဒီယမ္ဓာတ္ေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့ အတြက္ ေသြးတိုးကို ပိုဆိုးေစ ပါတယ္။ Congestive Cardiac Failure လူနာေတြ ဆိုရင္ လံုးဝ ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလံုးမွာရွိတဲ့ အဆို႔ရွင္ ေလးေတြ မေကာင္းတဲ့သူေတြ (Valvular Heart Disease) ၊ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိသူေတြ (Congestive Heart Disease) လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခ်ဳိမႈန္႔ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေတြစားရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိး ဆိုးက်ဳိးေတြ ရႏိုင္တယ္ ဆိုတာလဲ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလမွာ အခ်ဳိမႈန္႔ ပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြ စားရင္ မိခင္ေရာ ကေလးကိုပါ ထိခိုက္ ေစႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေတြ အေနနဲ႔ အခ်ဳိမႈန္႔ေၾကာင့္ ေဖာေရာင္ လြယ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္ တက္ျခင္းကို အားေပးျခင္း၊ ေသြးတိုးေစျခင္း၊ အေမာ မခံႏိုင္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း စတဲ့ ေဝဒနာေတြကို ကိုယ္ဝန္ မေဆာင္ထားစဥ္ ကာလမွာ စားသံုးတာထက္ ပိုမို ခံစားရေလ့ ရွိပါတယ္။

ဝမ္းထဲမွာ လြယ္ထားတဲ့ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အတြက္ ဥာဏ္ရည္ မမီတဲ့ ကေလးေတြ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာ ဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းတဲ့ ေရာဂါသည္ေလးေတြ ေမြးလာ တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ စရွိၿပီဆိုတာနဲ႔ အခ်ဳိမႈန္႔ ပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြ၊ ဟင္းရန္ေတြကို သတိထားၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အထူး မွာၾကား လိုပါတယ္။

ေမး။ ။ တျခား အေထြေထြ ထိခိုက္ျခင္း ဆိုတာကေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိး ထိခိုက္မႈေတြလဲ ဆိုတာ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။အခ်ဳိမႈန္႔ စားရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြဟာ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာ ေနလို႔ အထူး သတိျပဳရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္လာပါတယ္။ အဓိက အေနနဲ႔-

(၁) ခႏၶာကိုယ္ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ေစျခင္း (Food Allergics) ၊ အေရျပား ယားယံေစျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ ျဖစ္ေစျခင္း။

(၂) လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ ျဖစ္ေစျခင္း (Thyroid Enlargement) ၊ သိုင္း႐ိြဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ား ပံုမွန္မထြက္ ေတာ့ျခင္း (Thyroid Dysfunction) ။

(၃) ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါအမွတ္(၂) ျဖစ္ေစျခင္း (Type II Diabetes mellitus) ။

(၄) မ်က္စိ အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းေစျခင္း (Retina Damage) ။

(၅) ေခြၽးထြက္လြန္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း။

ေမး။ ။ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔ဟာ က်န္းမာေရး အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိမွန္း သိပါၿပီ ဆရာ။ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔ကို ခႏၶာကိုယ္ထဲ ဝင္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ဘယ္လိုမ်ဳိး စားေသာက္ရမလဲ ဆိုတာလည္း ေျပာျပေစခ်င္ ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ပိုင္း ခြဲေျပာခ်င္ပါတယ္။

ပထမပိုင္း အေနနဲ႔ မိမိအိမ္မွာ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္တဲ့ ဟင္းထဲမွာ အခ်ဳိမႈန္႔နဲ႔ ခ်က္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခ်ဳိမႈန္႔ကို မီးဖိုေခ်ာင္ထဲကေန အၿပီးအပိုင္ စြန္႔ပစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီအစား သဘာဝကေန ရရွိတဲ့ ဥပမာ-ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႔တို႔၊ ငါးမႈန္႔တို႔နဲ႔ အစားထိုး အသံုးျပဳရပါမယ္။

ဒုတိယပိုင္း အေနနဲ႔ ျပင္ပက အစားအစာေတြကေန ဝင္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ျပင္ပ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ အထူးသျဖင့္ တခ်ဳိ႕ တ႐ုတ္ဆိုင္ေတြမွာ ဆိုရင္ အခ်ဳိမႈန္႔ အမ်ားႀကီး သံုးေလ့ ရွိေတာ့ မၾကာခဏ စားသံုးတာမ်ဳိး ေရွာင္ၾကဥ္ ရပါမယ္။ တခ်ဳိ႕ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ ၾကေတာ့ အခ်ဳိမႈန္႔ မသံုးပါဘူး ဆိုၿပီး တိတိလင္းလင္း ေၾကညာထားရင္ အဲဒီလို ဆိုင္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခ်ဳိမႈန္႔ကို တာရွည္ခံ အစားအစာေတြမွာ အရသာ ရွိေအာင္ ထည့္သြင္း ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အစားအစာေတြ ကိုေတာ့ လူေတြကသိပ္ၿပီး ဂ႐ုမျပဳ မိပါဘူး။

ဥပမာအေနနဲ႔-

(၁) ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ဝက္အူေခ်ာင္းေတြ

(၂) ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္

(၃) ပဲပိစပ္အႏွစ္

(၄) မယိုးနီးစ္

(၅) ေခါက္ဆြဲေျခာက္

(၆) စည္သြတ္ဘူးမ်ား

(၇) အသင့္စား အစားအစာ အမ်ားစု

အဲဒီလိုမ်ဳိး အစားအစာေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ စားသံုးတဲ့ အေလ့ကို ေျပာင္းေပး ရပါမယ္။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ျမဝတီ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးကို ဘာမ်ား ထပ္ေျပာခ်င္ပါ သလဲ ဆရာ။

ေျဖ။ ။အခ်ဳိမႈန္႔ (MSG)ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အင္မတန္မွ အသံုးမ်ားတဲ့ ဟင္းခတ္ပစၥည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေပမယ့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေတြကေန ဝင္ေရာက္လာၿပီး က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ေပးေနခဲ့တာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔လည္း အခ်ဳိမႈန္႔ရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးေတြကို မၾကာခဏ ဆိုသလို သတိေပး ေျပာဆို အသိေပး ေၾကညာ ခဲ့ေပမယ့္ အသံုးျပဳမႈ ကေတာ့ တြင္က်ယ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ က်န္းမာေရး အတြက္ သတိ ထားၿပီး ဆင္ျခင္ၾကပါလို႔ပဲ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား ပါရေစ။

အခုလို အခ်ဳိမႈန္႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရး အတြက္ သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကိုပါ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းျပေပးတဲ့ ဆရာ့ကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ျမဝတီ

ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔ အစား ကန္ဇြန္းဥ ဟင္းခတ္မႈန္႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္နည္း


မမရတနာစိုး နည္းေလးအတိုင္းပါ။

ကန္ဇြန္းဥ၅၀သား

ျကက္သြန္နီ၂၀သား

ျကက္သြန္ျဖူ၅က်ပ္သား

ဆား ထမင္းစားဇြန္း၁ဇြန္း

သျကားထမင္းစားဇြန္း ၃ဇြန္း

အုန္းထန္းညက္ ၅လံုး

ငရုတ္ေကာင္း ထမင္းစားဇြန္း၁ဇြန္း

ကန္ဇြန္းဥ။ၾကက္သြန္နီ။ၾကက္သြန္ျဖူတို့ကိုျခစ္ႏွင့္ပါးပါးျခစ္ျပီးေနပူပူတြင္ေျခာက္ေအာင္လွမ္းပါ။ေျခာက္ရင္မီးေအးေအးနဲ့ေမႊးျပီးျကြပ္ေနေအာင္ေလွာ္ပါ။

ကန္ဇြန္းဥျကက္သြန္ေမႊးန့ံေလးထြက္လာရင္ဆားသျကားငရုတ္ေကာင္းထန္းလွ်က္ထုထည့္ျပီးခဏေမႊျပီးအေအးခံပါ။ျပီးရင္blanderထဲ၂ခါေလာက္ခြဲထည့္ျပီးျကိတ္ပါ။ျပီးလ်ွင္အေအးခံျပီးေလလံုဗူးထဲထည့္သိမ္းပါ။အဆင္ေျပပါေစရွင္။

Credit: Shyun Lae Yi Hlaing