Friday, May 29, 2015

စစ္အုပ္စုနွင့္ စစ္တပ္က မျပင္ခ်င္ေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုလက္ရွိနိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ မီဒီယာဥပေဒ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး စေသာ ျပႆနာမ်ားထက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပန္ေရးဆြဲေရးမွာ ထိပ္တန္းျပႆနာ ျဖစ္လာေလသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲၾကမလား။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားျဖင့္ မကိုက္ညီေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲၾကမလား ဆိုသည္ကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားဖို႔ လိုလာသည္။

က်ေနာ့္အေနနွင့္မူ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲဖို႔ လိုလားပါ သည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ကိုလိုနီအရိပ္ေအာက္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမား လက္ထက္ကေရးဆြဲေသာ ၁၉၄၇ ခုနွစ္အေျခခံဥပေဒသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီမ်ား ေယဘုယ်ပါရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အျပည့္အဝ ကိုက္ညီသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသမုိင္းမွာ အလြန္ေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းေလသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ၃ ႀကိမ္ ၃ ခါ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုဘက္မွ ရပ္တည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမရွိခဲ့ေပ။ ပထမ တစ္ခုက လြတ္လပ္ေရး ရခါနီး၌ ေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ မဆလ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အက်ိဳးျပဳေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒျဖစ္ကာ ျပည္သူလူထု အတြက္ (လံုးဝ) အက်ိဳးမရွိေသာ၊ ေမာင္းတင္ထားေသာ ေျပာင္းဝထိပ္တြင္ မဲေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။ မဲေပးစဥ္က မဲ လည္းျဖဴရမည္။ ျဖဴလည္းျဖဴရမည္ဟု အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္း ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အမဲထည့္သူမ်ားမွာ အျဖဴမ်ားျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ဆႏၵမဲ တစ္ျပားယူကာ အျဖဴပံုး၊ အမဲပံုးထည့္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကုိ ယံုၾကည္ရမည္ဆိုေသာ နဖူးစည္းေအာက္၌ မိမိတို႔သေဘာဆႏၵမ်ားက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို မထိပါးရဆိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္တြင္ မဲေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို ျပည္သူမ်ားသည္ ၁၄ နွစ္ၾကာေအာင္ ေသြးအလိမ့္လိမ့္၊ ဒဏ္ရာအမ်ားအျပားနွင့္ ပခံုးေပၚထမ္းကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

တတိယအႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ပင္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ စစ္တပ္အက်ိဳးျပဳဖြဲ႔စည္းပံု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္သည္ဟုမည္မွ်ပင္ေျပာေျပာ ထိုသူသည္ ဒီမုိကေရစီ အာပတ္သင့္သြားေပမည္။ အမွားကို အမွန္လုပ္ေျပာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားနွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း အခိုင္ အမာေျပာလွ်င္ မည္သူျငင္းနိုင္ပါမလဲ။

ယေန႔ကာလတြင္ အားနည္းခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေသာ္လည္း အစုိးရသစ္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရး စနစ္နွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို အကန္႔အသတ္နွင့္ ေလွ်ာက္ေနသည္ကိုကား ျငင္း၍မရေပ။ အာဏာရပါတီ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကမူ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီကိုပင္ဖဲြ႔ကာ လက္ခံထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးမွာ ယေန႔ကာလ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာသည္ကိုလည္း နိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက လက္ခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးကို တိမ္းညႊတ္လာ၍လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

က်ေနာ္၏ မူလသေဘာထားမွာ ဖဲြ႕စည္းပံု အသစ္ျပန္ေရးဆြဲေရးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အသစ္ျပင္ေရးဆြဲေရးမွာ လြယ္လွသည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ မလြယ္ကူရသည္မ်ားကို ေထာက္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ –
(၁) ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ ေရးဆြဲေရးကို တပ္မေတာ္က လံုးဝ ေထာက္ခံမည္မဟုတ္။
(၂) ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရနွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကလည္း အသစ္ေရးဆြဲေရးကို တင္းတင္းမာမာ ျပတ္ျပတ္သားသား မဟုတ္သည့္တိုင္ ယခုအေျခအေန၌ လက္ခံမည္မဟုတ္။
(၃) တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားနွင့္ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးက အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲေရးကို လက္ခံႏိုင္ သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကာလ၏ ညိႇနႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေရးမူအရ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ ျပန္ေရးဆြဲေရးမွာ အလားအလာ နည္းလြန္းလွေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာအေပၚစီးတြင္ ရွိေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း ၃ ခုက လက္မခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေရးမွာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္တြင္ အလားအလာနည္းပါးလြန္းလွ၏။ ထိုသုိ႔ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ NLD ပါတီ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက လက္ခံၾကေသာ္လည္း မျဖစ္မေန ျပန္အသစ္ေရးဆြဲေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ၾကမလဲ။ NLD နွင့္ တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အသစ္ေရးဆြဲမလား။ ျပင္ဆင္မလားဆိုသည္ကို သေဘာထား ေကာက္ခံၾကမည္။ ထိုအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ ဆႏၵသေဘာထား ေကာက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ –
(၁) ၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲစဥ္၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲစဥ္က အာဏာရအစုိးရက အခ်ိန္ယူၿပီး ဆႏၵသေဘာထား ေကာက္ခံသလို ယခုလည္း ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား။ ထိုသုိ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ သေဘာထားဆႏၵ ရယူေရးမွာ ေငြေၾကးကုန္က်မ်ားမည္ျဖစ္သလို က်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိမွသာလွ်င္ ျဖစ္ေပမည္။ ယခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေကာက္ခံမည့္ ဆႏၵသေဘာထားကို ျပည္သူမည္မွ်မ်ားမ်ား (ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္သူ အခ်ိဳး၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္) ၏ သေဘာထားကို ရႏိုင္၊ မရႏိုင္မွာ မေသခ်ာလွေပ။
(၂) ထိုဆႏၵသေဘာထားေကာက္ခံမႈကို လက္ရွိ အစိုးရက အကူအညီေပးႏိုင္ပါ့မလား။ ထိုကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အသစ္ ေရးဆြဲေရးအတြက္ အစိုးရက လက္ခံသေဘာတူပါ့မလား။
(၃) သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေရာ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တစညပါတီတု႔ိကပါ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု သေဘာတူေထာက္ခံထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္သည္ဟု တုိင္းသိ၊ ျပည္သိ၊ ကမာၻသိ ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ ၍ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵေကာက္ခံေရးကို လက္ခံလိုက္မည္ မဟုတ္ေပ။
(၄) ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲခြင့္ကို အစုိးရက ခြင့္မျပဳဘူး ဆိုလွ်င္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ အာဏာမရွိေသာ ျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရပ္တည္ေသာ ပါတီမ်ားအဖို႔ ျပည္သူသေဘာထားဆႏၵအတုိင္း တုိက္ပြဲဝင္ဖို႔သာ ရွိေပမည္။ ထိုသို႔ တုိက္ပြဲဝင္လွ်င္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားသာရွိေပမည္။ ထိုသုိ႔ အေျခအေနမ်ိဳးကို ျပည္သူမ်ားနွင့္ အတုိက္အခံမ်ားက အဆင္သင့္ ရွိေနၿပီလား။

ထိုအေျခအေနနွင့္ ထိုအခ်က္အလက္အားလံုးကို အေသအခ်ာသံုးသပ္ တြက္ခ်က္ၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပုံအသစ္ ေရးဆြဲေရးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းၿပီး အလားအလာလည္း မေကာင္းလွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔သာ အလားအလာေကာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 
မိမိဆႏၵအတုိင္းအသစ္ေရးဆြဲေရး အေျခအေနမေပးသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ က်ေနာ္တို႔ အေလးထားသံုးသပ္ရေပမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အရွိဆံုးမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နွင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားက ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားျဖင့္ မကိုက္ညီသည္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ၊ တစညပါတီတို႔က ရိပ္မိၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီမက်ေသာ တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ျခင္းကပင္ ဒီမိုကေရစီမက်ေပ။ ထိုအေျခအေနမ်ားနွင့္ပါရွိေနေသာ ဥပေဒပုဒ္မ မ်ားက ႏိုင္ငံတကာနွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တို႔အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္လက္ခံၾကလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးမွာ အလားအလာေကာင္းပါသည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵအရ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွား၍မရေပ။ သမၼတကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိပ္ ဆံုး၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ထားရန္မွာ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ စစ္တပ္က အခ်ိန္မေရြး အာဏာ သိမ္းခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ဖို႔မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤဥပေဒသတ္ မွတ္ခ်က္ မရွိသည့္တုိင္ တပ္မေတာ္က လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား ေကာင္းေသာေၾကာင့္ လူျမင္မေကာင္း သူျမင္မေကာင္း ဥပေဒထဲ မထည့္ပဲ အာဏာသိမ္းနိုင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ တပ္မေတာ္က လိုအပ္လွ်င္ အာဏာသိမ္းႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒမပါရွိ။ သို႔ေသာ္ ၈၈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က အာဏာသိမ္း လိုက္သည္ မဟုတ္ပါေလာ) ထိုဥပေဒကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ ပယ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ပယ္လို႔ရပါသည္။

NLD ပါတီ သို႔မဟုတ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ အစုိးရတို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ႏိုင္သည္မွာ သမၼတအရည္ အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မွာျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ တစည၊ NDF စသည့္ပါတီမ်ားက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ ဖြဲ႔စည္း ပံုကို ျပင္ရန္ မလိုဟု ေၾကညာထားၾကသည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ ဥပေဒသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ ေရး ဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အကာအကြယ္ယူကာ ေျပာေနၾကသည္။ ထို ဥပေဒေရးဆြဲစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရဖို႔ကို မနာလို မရႈစိမ့္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တမင္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ ေလသည္။ (ဟုတ္မဟုတ္ကို သစၥာေရေသာက္၍ သစၥာအဆူးခံရဲလွ်င္ ေျပာ၍ရပါသည္) ထိုဥပေဒသည္ အမ်ိဳး သားေရးကို အေလးထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ကာကြယ္၍ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝမက်လွပါ။ အိႏိၵယလို ဒီမိုကေရစီအရွိဆံုးနွင့္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ အားအေကာင္းဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကသားျဖစ္သူက နိုင္ငံျခားသူကို ယူလာ၍ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေပ။ ေနာက္ဆက္ခံသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မိန္းမျဖစ္သူက အီတလီသူစစ္စစ္ (ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္သည္) သမီးနွင့္ သားကလည္း ႏိုင္ငံျခားေသြးပါေနၾက၏။ ဥပေဒက ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမရွိခဲ့။ ႏိုင္ငံဥေသွ်ာင္တာဝန္ကုိ ယူခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ဆု္ိလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ေရာ ဘာေၾကာင့္ သမၼတ မျဖစ္ရမွာလဲ။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒီမိုကေရစီစံနႈန္းမ်ား အျပည့္အဝမရသည့္တုိင္ ဒီမိုကေရစီ စံနႈန္း ရာခိုင္နႈန္း အမ်ားအျပားပါေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရေပမည္။ ထိုထဲတြင္ သမၼတ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္မႈလည္းပါသည္။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေလ်ာ့၍ တုိင္းျပည္ တိုးတက္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို သံုးသပ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ရာခိုင္နႈန္းကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ခ်သင့္၏။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကုလသမဂၢ၏ အကူအညီနွင့္ ကြပ္ကဲမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈေအာက္တြင္ က်င္းပသင့္သည္။ သို႔ ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို မျပင္ပဲ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္သည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲေရး မဟုတ္ပဲ ျပင္ဆင္ေရးသာလွ်င္ အေလွ်ာ္ကန္ဆံုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုကိစၥကို ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ တုိင္းရင္းသား ပါတီအားလံုး၊ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးက ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ညိႇနိႈင္းကာ ေရြးခ်ယ္ၾကရေပလိမ့္မည္။

 By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

Wednesday, May 27, 2015

MLM ဋီကာ (သို႔မဟုတ္) ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ျခင္း
ပိရမစ္ေရာင္းခ်မႈ အစီအစဥ္ ေရရွည္တြင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ ပုံကို ပုံတြင္ ျပသထားသည္။

ညခင္းပိုင္းအိမ္တြင္ နားနားေနေန တီဗီၾကည့္ေနခိုက္ သင့္အလုပ္ထဲမွ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္စြာ
ထုပ္ပိုးထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အလွကုန္မ်ားပါ၀င္သည့္ အိတ္တစ္လံုးကိုဆြဲကာ သင့္ထံသို႔အေရာက္လာၿပီး ‘‘ဒီ
ပစၥည္းေတြက အရမ္းေကာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတြ႔ေနာ္။ ဒါေလးသံုးၾကည့္ပါဦး။ လစဥ္အပိုေငြရခ်င္ရင္ ဒီမွာ မန္ဘာ
၀င္လိုက္ပါလား။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္လည္းမပ်က္ဘူး။ မန္ဘာ၀င္အသစ္ရွာႏိုင္ရင္ သူတို႔ဆီကေန ေကာ္မရွင္
လည္း လတိုင္းပံုမွန္ရမယ္။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ကိုယ့္ႀကိဳးစားမႈေပၚမူတည္ၿပီး သိန္းဂဏန္း၀င္ေငြကို ေအးေအး
ေဆးေဆးထိုင္ယူ႐ုံပဲ။ ကဲ..ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးျမန္မာျပည္မွာရွိေသးလား’’ဟု ေျပာဆိုစည္း႐ုံးေနသံ
မ်ား၊ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးေနသူမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ ႀကံဳဖူး၊ ၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ သူ
တို႔ေျပာေနသည္မွာ ဘာလုပ္ငန္းလဲ၊ ဘယ္လို လုပ္ရတာလဲ တကယ္ေကာဟုတ္ရဲ႕လားဟု သင္ သံသယ ၀င္မိ
လွ်င္ေတာ့ ဤေဆာင္းပါးကို အဆံုးထိဖတ္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ ဤလုပ္ငန္း၏ အမည္နာမ မ်ဳိးစံုပါသည္။

လူသိ အမ်ားဆံုး နာမည္ မ်ားကို ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ အခ်ိန္တို အတြင္း သူေဌး ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္း (၀ါ)
Pyramid Scheme (၀ါ) ဆင့္ပြားစီးပြားေရးစနစ္ (၀ါ) Multi-Level Marketing စနစ္ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ယင္းစနစ္ျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေလ့ရွိသူမ်ား အမ်ားဆံုးဆြဲေဆာင္သည့္အခ်က္မွာ မန္ဘာ၀င္မည့္သူအေနျဖင့္
ကုမၸဏီထုတ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အလွကုန္မ်ားကို ကုိယ္တိုင္သံုးစြဲႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္
ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မန္ဘာ၀င္ အသစ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ပါက လစဥ္မည္သည့္လုပ္
ငန္းမွ လုပ္စရာမလိုဘဲ မိမိ ရွာေဖြ ထားသည့္ မန္ဘာ၀င္မ်ား ၀ယ္ယူသည့္ ပမာဏ အလိုက္ လစဥ္အျမတ္ေငြ
ထိုင္ယူေနရမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ လြန္စြာ မ်ားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို
စည္း႐ုံးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မန္ဘာ၀င္ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေၾကး တစ္ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းခြဲ၀န္းက်င္ ကုန္က်ၿပီး မန္ဘာမ်ားကို
လည္း Level မ်ား ခြဲျခားထားသည္။ ပထမတန္းမန္ဘာျဖစ္ရန္အတြက္ ယင္းကုမၸဏီထုတ္ကုန္စည္မ်ားအား
ဆယ္သိန္းဖိုး အနည္းဆံုး ၀ယ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဒုတိယ တန္းစား မန္ဘာ အတြက္မူ သံုးသိန္းခြဲမွ ေလးသိန္း၀န္း
က်င္၀ယ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တတိယတန္းစားမန္ဘာအတြက္မူ တစ္သိန္းခြဲမွ ႏွစ္သိန္းဖိုး၀န္းက်င္၀ယ္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ ထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္ အတန္းျဖင့္ ခြဲျခား သကဲ့သို႔ အမွတ္ျဖင့္
လည္း သတ္မွတ္ သည္မ်ား ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တူညီသည့္ အခ်က္မွာ မန္ဘာ၀င္ရန္ အတြက္ သင့္
အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးေငြ သိန္းဂဏန္း စတင္အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီဘက္ကမူ အဆိုပါေငြကို အခ်ိန္တို
အတြင္း ျပန္ရ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္အျမတ္ေငြမွာလည္း သင့္အရင္းေငြနီးပါးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္လံုးတြင္
တြင္ေျပာ၍ စည္း႐ုံးေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိသူမ်ားမွာလူလတ္တန္းစားအိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်
သည့္ ကုန္စည္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးထု အၾကား ေရပန္းစားေသာ ပိန္ေဆး၊ အဆီခ်ေဆး၊ အသားအေရလိမ္း
ေဆး၊ အားျဖည့္ေဆး စသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အလွကုန္စည္ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ သက္ႀကီးပိုင္းအိမ္
ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ ကာမအားတိုးေဆး စသည့္အထူးေဆး၀ါးမ်ားကိုလည္း လက္သိပ္ထိုးေရာင္းခ်ေလ့
ရွိၿပီး ကုန္စည္တစ္ခုလွ်င္ သိန္းဂဏန္းအနည္းဆံုး ေပး၀ယ္ရေလ့ရွိပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကသည့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား ဆယ္ခု ၀န္းက်င္ရွိသည္။ ၎တို႔အ
နက္ ထင္ရွားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Unicity, Healthy-Shop, ႐ိႈင္းဟုတ္၊ Aim Star, ပိုင္ၿဖိဳးသီဟ၊ Tiens စ
သည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မန္ဘာ၀င္ဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕၌သာမ
က ျမင္းၿခံ၊ မိတၱီလာ စသည့္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပါ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။

မန္ဘာ ၀င္ရသည့္ ပံုစံမွာလည္း အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက မန္ဘာ၀င္ေၾကး သီး
သန္႔ေပးကာ၀င္ရသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မန္ဘာ၀င္ေၾကးမေတာင္းဘဲ ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာ
ဏျပည့္မီေအာင္ ၀ယ္ယူလွ်င္ မန္ဘာ၀င္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထို႔ အတူပင္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက
ရာထူးသတ္မွတ္မထားဘဲ မန္ဘာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ မန္ဘာအသစ္မ်ားရွာခိုင္းၿပီး
မန္ဘာ၀င္ဦးေရေပၚမူတည္၍ ေကာ္မရွင္ျပန္ခြဲေ၀ေပးသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ရာထူးသတ္မွတ္ထားၿပီး ရာထူး
ေပၚမူတည္၍ ေကာ္မရွင္ျပန္လည္ရမည့္ မန္ဘာ၀င္ဦးေရကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ဘံုတူညီသည့္အခ်က္
မွာ ကုမၸဏီမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ကုန္စည္မ်ားကို မန္ဘာ၀င္မ်ားအား ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းသာ ျဖစ္
သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ယင္းစီးပြားေရးစနစ္ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွမဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္
စု၊ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္၊ ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်ားလ္စ္ပြန္ဇီ (Charles Ponzi)က ၁၉ ရာစုအစပိုင္းတြင္ စ
တင္တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပြန္ဇီက ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို ၎၏စာတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
နွံရန္ စည္း႐ုံးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေငြေၾကးပမာဏတစ္၀က္ကို အျမတ္ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု အာ
မခံသည္ မူလအစရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း
မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြကို ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပြန္ဇီစီးပြားေရးစနစ္မွာ
ၿပိဳလဲခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပြန္ဇီစီးပြားေရး စနစ္မွာ ကမၻာ တစ္လႊားရွိ စီးပြားေရး သမားႀကီးမ်ားၾကား လြန္စြာေအာင္ျမင္
ခဲ့ၿပီး ယင္း စနစ္ကို အေျခ ခံကာ Pyramid Scheme, Multi-Level Marketing စသည္ျဖင့္ စနစ္ မ်ဳိးစံု တီ
ထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပႆနာေပါင္းစံုလည္း တက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုအခါ ယင္းပံုစံ၊ (သို႔မဟုတ္) ယင္းပံုစံႏွင့္ ဆင္
တူ ယိုးမွား ပံုစံ စီးပြားေရး စနစ္ မ်ားအား အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊
ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္ စသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၅ ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒ အရ တရားမ၀င္သတ္မွတ္ထားၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္မ
ျပဳေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းစျပဳလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစျပဳလာသည့္ အဆိုပါစီးပြားေရးစနစ္မွာ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား
သာမက နယ္ၿမိဳ႕မ်ားအထိပါ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွင္သန္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အဆိုပါ စီးပြားေရး စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားမွာ လြန္စြာ အေျပာအေဟာ
ေကာင္း သူမ်ားကို ခန္႔ထားေလ့ ရွိသည့္ အတြက္ ထိုသူ မ်ား၏ မစားရ ၀ခမန္း ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားကို နား
ေယာင္သည့္ သူမ်ားအဖို႔ လြယ္လြယ္ ကူကူပင္ မန္ဘာ၀င္ၾကေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျပာတစ္မ်ဳိး၊
အလုပ္တစ္မ်ဳိး လုပ္ရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိလာသည့္အခါ မန္ဘာ၀င္မ်ားမွာ စိတ္ပ်က္ၿပီး ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္
ၾကေတာ့ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆိုပါ စည္း႐ုံးေရး သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ ပစ္မွတ္ထားသူမ်ားကို ပထမဦး
စြာ မန္ဘာ၀င္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မန္ဘာ၀င္အသစ္ႏွစ္ဦးရွာေဖြရန္ လိုအပ္ၿပီး မူလမန္ဘာ၀င္ထားသူအေန
ျဖင့္ အဆိုပါ မန္ဘာ၀င္အသစ္ႏွစ္ဦး ၀ယ္ယူသည့္ ပမာဏအလိုက္ လစဥ္ေကာ္မရွင္ရေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုစည္း႐ုံးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိက ျပႆနာမွာ ယင္း မူလမန္ဘာ ၀င္အေနျဖင့္ လစဥ္မန္ဘာ
၀င္အသစ္ႏွစ္ဦး ထပ္မံရွာေဖြေပးႏိုင္မွသာ ယင္းေကာ္မရွင္ကိုရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါမန္ဘာ၀င္ႏွစ္ဦး
အေနျဖင့္လည္း ေငြေၾကးသိန္းဂဏန္းအထက္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေနာက္ထပ္ မန္
ဘာ၀င္ႏွစ္ဦး မရွာေဖြႏိုင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) မိမိကလည္း လစဥ္ ၎တို႔၏ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ သိန္းဂဏန္း
၀ယ္ယူ သံုးစြဲျခင္း မျပဳလွ်င္ ၎ကုမၸဏီ မ်ားက အသက္ မ၀င္ေတာ့သည့္ မန္ဘာ(၀ါ) သစ္ေျခာက္ပင္ႀကီး
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ယင္း မန္ဘာ၀င္မွာ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မွ ခံစားခြင့္မရွိေတာ့သည့္
အခ်က္ ျဖစ္သည္။ မိမိကလည္း လစဥ္မန္ဘာ၀င္ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေနသကဲ့သို႔ မိမိေအာက္က မန္ဘာ၀င္
နွစ္ဦး ကလည္း လစဥ္ ေနာက္ထပ္ မန္ဘာ၀င္ အသစ္မ်ား ရွာေဖြေပး ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ အတြက္
ေအာက္က ဇယားကို တစ္ခ်က္ ၾကည့္ရန္ လိုပါၿပီ။ အထက္ပါ ဇယားအား တစ္ခ်က္မွ် အခ်ိန္ေပးၾကည့္ပါ။
Level 13 ကို ေရာက္သည့္ အခါ မန္ဘာ၀င္ ဦးေရမွာ ကမၻာ့ လူဦးေရထက္ မ်ားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ
ယင္း ကုန္စည္ေရာင္းခ် ရေငြမွ အခ်ဳိးက်ရရွိမည့္ ေကာ္မရွင္ကို မည္သို႔မည္ပံု ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးႏိုင္မည္
လဲ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။


စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အဓိကေထာက္ျပသည့္အခ်က္မွာ ယင္းစီးပြားေရးစနစ္ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးတြင္
အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေစ၊ အသံုး၀င္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း
မ်ဳိး လုပ္ေလ့မရွိဘဲ မန္ဘာ၀င္အသစ္မ်ား အမ်ားအျပားစုေဆာင္းေစျခင္းျဖင့္သာ ပင္မ၀င္ေငြကို ရွာေဖြေလ့
ရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ မန္ဘာ၀င္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ မန္ဘာ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီကို ျပန္ေပးႏိုင္မည့္ ၀င္
ေငြဖန္တီးႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ၿပိဳလဲေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းစီးပြားေရးစနစ္အား ႏွင္းခဲေရေပ်ာ္စီးပြား
ေရး၊ သံႀကိဳးဆက္စီးပြားေရး၊ ပိုက္ဆံကစားပြဲ စသည့္ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ကာ ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အဆိုပါ စီးပြားေရးစနစ္ အေျခခံကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းကိစၥမ်ား ေရွ႕
တြင္မ်ားစြာရွိပါသည္။

အဆိုပါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားကမူ ၎တို႔ကုန္စည္မ်ားသည္ အလုပ္သမားစ
ရိတ္၊ ဆိုင္ခန္း စရိတ္မ်ား လံုး၀ကုန္က်ျခင္း မရွိဘဲ လူအခ်င္းခ်င္း ဆင့္ပြားေရာင္းခ်သည့္ စနစ္သာျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုန္က် စရိတ္မ်ားကို ရွယ္ယာေငြ အျဖစ္ မန္ဘာ၀င္မ်ားထံ ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ျခင္းသာ
ျဖစ္ၿပီး လြန္စြာခိုင္မာသည့္ စီးပြားေရး စနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။ ယင္း အခ်က္ ကိုလည္း
ေသခ်ာ ေတြးၾကည့္ပါ မိတ္ေဆြ။ နယ္လွည့္ အေရာင္း၀န္ထမ္း တစ္ဦးငွားလွ်င္ တစ္လလွ်င္ အနည္း ဆံုး၀န္
ထမ္းစရိတ္ ႏွစ္သိန္းက်ပ္ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္အား က်ခံျခင္းမရွိဘဲ မန္ဘာ၀င္မ်ားအား
နယ္တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ စသည့္ နာမည္လွလွေလး မ်ားေပးၿပီး တစ္ဖက္
လွည့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ လစဥ္ျပန္လည္ရရွိသည့္ ေကာ္မရွင္တစ္သိန္းခြဲ၊ ႏွစ္သိန္းဆိုသည္မွာ
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ၎တို႔ကုန္စည္ေရာင္းအား ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ နယ္လွည့္ အေရာင္း၀န္ထမ္းတစ္
ဦးကို ငွားရမ္းလိုက္သည့္ ပမာဏသာရွိပါသည္။ မိမိမွာသာ မန္ဘာ၀င္ဆိုၿပီး မိမိကဲ့သို႔ နယ္လွည့္အေရာင္း
၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးကို လစဥ္ႀကိဳးစားရွာေဖြေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ငါးၾကင္းဆီျဖင့္ ငါးၾကင္း
ျပန္ေၾကာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဆင့္ပြားေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကေတာ့ လူရည္ လည္လွသည္။
ၿမဳိ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဇာႀကီးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိႀကီး မ်ားအား အထူး ေကာ္မရွင္ေပးကာ
အေရာင္း တာ၀န္ေပးၾကသည္။ ထို ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ကလည္း ေကာ္မရွင္ ရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ မိမိလက္
ေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္း မ်ား၊ ဒကာ၊ ဒကာမ မ်ားအား ၀ယ္ယူခိုင္းေလ့ ရွိရာ ထိုစနစ္ မွာလည္း ေအာင္ျမင္လွေပ
သည္။ ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ မန္ဘာအသစ္ရွာႏိုင္သည့္ မန္ဘာ၀င္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံျခား
ခရီးစဥ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေလရာ ယခုမွစတင္လုပ္ကိုင္မည့္ မန္ဘာ၀င္မ်ားအတြက္လည္း ႀကီးစြာေသာ
မက္လံုးျဖစ္ေစသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၏ အဆို အရ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား တစ္သိန္း ေျခာက္ ေသာင္း (၁၆၀,၀၀၀)
သည္ အဆိုပါ ဆင့္ပြားေရာင္းခ်ျခင္း စနစ္ အေျခခံ ကုမၸဏီရွစ္ခု၏ သားေကာင္ အျဖစ္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး
အေထြေထြ ဆံုး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးမွာ (US$ 300 Million) ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အေမရိကန္ FBI အဖြဲ႕ႀကီးမွ ယင္း စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအား သတိေပး
ထားခ်က္ မ်ားကို လက္ေဆာင္ ပါးလိုက္ ခ်င္ပါသည္။ ယင္း အခ်က္မ်ားမွာ Multi-Level Marketing စနစ္ျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေန သည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကာ မန္ဘာ၀င္မည္ ဆိုပါက အဆိုပါ ကုမၸဏီအား
မည္သို႔မည္ပံုဖြဲ႔စည္းထားသည္။ မည္သည့္ပံုစံ ခရီးဆက္ေနသည္ စသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာပါ။

ကုမၸဏီထုတ္ကုန္မ်ားကို ေလ့လာပါ။ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ ပါေစ။ အျခားေသာ
ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္စကားစျမည္ေျပာကာ တီးေခါက္ၾကည့္ပါ။ ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္
မႈမရွိသည့္ အျပင္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မစခင္ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားပါ။ မိမိလုပ္ေဆာင္ ရမည့္
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ၊ သင့္
အိမ္သို႔ လာေရာက္ ကာ မန္ဘာ ၀င္ရန္ စည္း႐ုံးေန သူကို အားမနာပါႏွင့္။ မန္ဘာ၀င္ရန္ တစ္ထိုင္တည္း ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မခ်ပါႏွင့္။ ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိန္ယူပါဟုသာ သတိေပးလိုပါေၾကာင္း။


ကိုးကား

http://www.fbi.gov/scams-safety/fraud
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
http://www.aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/27/ota.pdf

၇ ရက္ ေန႔ စဥ္ သ တင္း စာ မွ ကူး ယူ မွ် ေဝ သည္ ။
http://www.7daydaily.com/story/20815#.VBk7WVdrraq

လူငယ္ႏွင့္ စာေပ


““ကေလးေကာင္းမွလူႀကီးေကာင္း မယ္””ဟု ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက မိန႔္ ေတာ္မူသလိုပင္ အနာဂတ္တိုင္းျပည္ေကာင္း ဖို႔ ေကာင္းမြန္ေသာဉာဏ္ပညာ၊ ႀကီးေသာ အေတြးအေခၚ၊ မၽွတေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္မွာ အေရးအႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ား ကို အေကာင္းဆုံး ျဖည့္တင္းေပးမည့္အရာ သည္ စာေပမွတစ္ပါး အျခားမရွိနိုင္ပါ။ ဒါ ေၾကာင့္ လူငယ္ေတြမွာ စာဖတ္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆရာမ မသီတာ(စမ္း ေခ်ာင္း)က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။““ဘယ္ေခတ္ပဲေရာက္ေရာက္ စာေပက လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးပါ တယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟု သုတ ရွာဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စာေပက အေကာင္း ဆုံးပဲ။ စာေပမွာေတာ့ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ ရာစာေပတို႔၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစာေပတို႔ စသျဖင့္ ေပါ့။ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အထဲက ကိုယ့္စိတ္မ်က္ စိေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္နိုင္တယ္။ စာေပ ဖတ္ျခင္းကပဲ အေတြးအေခၚေတြ ရနိုင္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကို ဒီထက္ပို ၿပီး စာဖတ္ေစခ်င္တယ္။ တိုင္းျပည္အနာ ဂတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာက တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ အေကာင္းဆုံးေနရာကို ေရာက္ မွာ။ ဒီလိုေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ နိုင္ငံသားတိုင္း စိတ္ကူးေကာင္းဖို႔ အေတြးအေခၚေကာင္း ဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီလို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကို ထူေထာင္နိုင္ေအာင္ စာေပကို ပိုမိုေလ့လာ ဖို႔လိုတယ္””ဟု ဆရာမ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။““ဒီေန႔ေခတ္မွာ စာဖတ္တဲ့အပိုင္း ကိုေျပာရင္ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္လို႔ေျပာရမယ္။ စာအုပ္ဖတ္တဲ့သူနဲ႔ Online Media ကေန ဖတ္တဲ့သူေပါ့။ စာအုပ္ဖတ္တဲ့လူငယ္ေတြ ရဲ့ လက္ရွိစာဖတ္ႏွုန္းကိုၾကည့္ရင္ အားမရ ဘူး။ တျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာဆိုရင္ အုပ္ ေရငါးသန္းေလာက္အထိ ေရာင္းရတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ မွာထုတ္ရင္ အုပ္ေရ ၅၀၀ ေလာက္ကို အ သည္းအသန္ေရာင္းရတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ စာဖတ္အားအေတာ္နည္း ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕နိုင္တယ္။ လူ ငယ္ေတြဟာ ေက်ာင္းစာေတြနဲ႔ တျခားေဖ်ာ္ ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾက တယ္။ သူတို႔အေပၚ စာေပလႊမ္းမိုးမွုက သိပ္ မရွိဘူး”” ဟု လူငယ္မ်ားအေပၚ စာေပလႊမ္းမိုး နိုင္မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမတ္မိခင္စာေပထုတ္ ေဝေရးမွ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က သုံးသပ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။စာေပသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကို လွမ္းျမင္နိုင္ေသာ ျပတင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္လွပေရးကိုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပး နိုင္ေၾကာင္း ဆရာခ်စ္ဦးညိဳက ““ဒီေခတ္မွ မဟုတ္ဘူး။ စာေပက ေခတ္အဆက္ဆက္ မွာ အေရးပါတယ္။ စာေပဆိုတာ သက္ဆိုင္ ရာ ပညာရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ့အေတြးအေခၚ ေတြ အႀကံဉာဏ္ေတြ၊ သူတို႔ခံစားခဲ့ရတာ ေတြ၊ သူတို႔အေတြ႕အၾကဳံေတြကို စာေရးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားတာ။ အတိတ္ကျဖစ္ခဲ့ တဲ့ဟာေတြကို စာေပကပဲ တစ္ဆင့္သိနိုင္ တာ။ ကာလသုံးပါးကိုေလ့လာနိုင္တာ စာ ေပပဲ။ ဒါကိုမေလ့လာဘူးဆိုရင္ အတိတ္မဲ့ တဲ့လူျဖစ္သြားမယ္။ အတိတ္ကိုသိမွ ပစၥဳပၸန္ ေကာင္းမယ္။ ပစၥဳပၸန္ေကာင္းမွ အနာဂတ္ လွမယ္။ လူငယ္ေတြစာဖတ္ခ်င္လာေအာင္ လူႀကီးေတြကလုပ္ေပးရမယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးရမယ္””ဟု သုံး သပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။အလိမၼာ စာမွာရွိဆိုေသာ္ျငား လည္း စာေပဖတ္ရွုသည့္ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ ကင္းကြာေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာ မင္းခက္ရဲက ““ေယဘုယ်ေျပာရင္ စာေပက လူငယ္ကိုမလႊမ္းမိုးနိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္း သင္ခန္းစာမွာ သင္ရတဲ့ ဝတၳဳ၊ စကားေၿပ စာေပကေတာ့လႊမ္းမိုးတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ျပင္ပစာေပနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ လူငယ္ေတြပဲ မဟုတ္ဘူး။ လူႀကီးေတြေပၚမွာလဲ စာေပက မလႊမ္းမိုးနိုင္ဘူး။ လူႀကီးေတြေရာ၊ လူငယ္ ေတြေရာ၊ နိုင္ငံေရးသမားေတြေရာ စာမဖတ္ ၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးမွာ လက္ လြတ္ စပယ္ေျပာတာေတြ ျဖစ္လာတာ””ဟု ယင္း၏အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဓားသည္ ေသြးမွထက္သကဲ့သို႔ အသိဉာဏ္ကိုလည္း စာေပျဖင့္ အျမဲေသြး ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ စဥ္းစားခ်င့္ ခ်ိန္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ လူ ႀကီးျဖစ္လာမည့္ လူငယ္မ်ားကို စာေပဖတ္ ရွုသည့္ အေလ့အထမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ ရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုေၾကာင္းကို ဆရာမမသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)က ““လူငယ္ ေတြ စာဖတ္အားနည္းတာ ပညာေရးစနစ္ နဲ႔လဲဆိုင္တယ္။ ပညာေရးစနစ္က သင္ခန္း စာကို အလြတ္က်က္ရတာ။ အလြတ္က်က္ တာေတာင္ အကုန္က်က္စရာ မလိုဘူး။ အဲဒီ နည္းနဲ႔ စာေမးပြဲေအာင္ ဘြဲ႕ရဆိုေတာ့ စာ ဖတ္တဲ့ အေလ့အထမရွိခဲ့ဘူး။ သင္ခန္းစာ တစ္ခု သင္တာနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္သြားၿပီး စာအုပ္ေတြရွာဖတ္ၿပီးရင္ ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ ကိုယ္ျပန္ေရးရင္ အမွတ္ေကာင္းေပးတဲ့ စနစ္ နဲ႔သြားရင္ လူငယ္ေတြ စာေပအေပၚမွာ ပို ၿပီးေတာ့ စီးေမ်ာလာမယ္။ ဒီလိုအေလ့အ ထက မရွိခဲ့ေတာ့ ေတြးေခၚရတဲ့အလုပ္ကို လူငယ္ေတြ မလုပ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ လြယ္ လြယ္နဲ႔ပဲ သြားခ်င္ေနၾကတယ္။ ေဖ်ာ္ေၿဖ ေရး စာေပတခ်ိဳ႕ေတာ့ လႊမ္းမိုးမွုရွိပါတယ္”” ဟု အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။““စာဖတ္အားနည္းေတာ့ ကိုယ္ တိုင္ ေတြးေခၚနိုင္စြမ္း နည္းသြားတယ္။ ျဖစ္ စဥ္ေတြအေပၚမွာ သူမ်ားေျပာတာ အမွန္ ပဲလို႔ထင္ၿပီး ဆင္ျခင္မွုအားနည္း လာၾက တယ္””ဟု စာေပေလ့လာမွု အားနည္းျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို ေထာက္ၿပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူငယ္မ်ား စာဖတ္အားေကာင္း လာေစရန္ လူငယ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးနိုင္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လမ္းျပရန္လို ေၾကာင္းကိုလည္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က တိုက္ တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။