Sunday, May 24, 2015

မိုးႀကိဳးေဘးအတြက္ လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ား
ယခုအခါ မိုးႀကိဳးေဘးအႏၲရာယ္မွာ အျဖစ္မ်ားလာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္လာသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိုးႀကိဳးေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ မိုးၿခိမ္းျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား အထူးဂ႐ုျပဳလုိက္နာသင့္ပါ သည္။

၁။ အိမ္အျပင္တြင္ေရာက္ရွိေနပါက

(က) အိမ္ထဲသုိ႔ခ်က္ခ်င္းေျပးဝင္ပါ။ သံ/သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို လက္တြင္ကိုင္မထားပါႏွင့္။

(ခ) သစ္ပင္၊ ဓာတ္တုိင္ႏွင့္သံ/သတၱဳပစၥည္းမ်ားအနီးတြင္ မေန ပါႏွင့္၊ နိမ့္ေသာေနရာတြင္ေနပါ။

(ဂ) ေရကူးကန္၊ ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္စသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ရွိေနခဲ့လွ်င္ ေရထဲမွခ်က္ခ်င္းတက္ၿပီး လံုျခံဳသည့္ အခုိအကာေနရာရွာ၍ေနပါ။

(ဃ) အိမ္အျပင္ဘက္တြင္ လူစုလူေဝးႏွင့္ျဖစ္ေနပါက သီးျခားစီ ျဖန္႔ခြဲေနပါ။

(င) ကြင္းျပင္တြင္ထီးထီးႀကီးမေနပါႏွင့္။

(စ) သင့္ဆံပင္၊ ေမြးညင္းမ်ားေထာင္လာျခင္း၊ ၾကက္သီးထလာ ျခင္းတို႔ကို စတင္ခံစားရပါက မိုးႀကိဳးပစ္ေတာ့မည့္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားပါက ဒူးတုတ္ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး သင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုဒူးေပၚသို႔ယွက္တင္၍ ခႏၶာကုိယ္ကို ေကြး ညႊတ္ထားပါ။ လံုးဝန္းေသာ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ေနပါ။ ေျမျပင္ ေပၚတြင္ ျပားျပားဝပ္ေမွာက္မေနပါႏွင့္။ ထိုသို႔ေမွာက္ေနပါက သင့္ခႏၶာကုိယ္သည္ ပို၍ႀကီးမားေသာ မုိးႀကိဳးပစ္မွတ္ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါသည္။

(ဆ) ေလွသမားမ်ား၊ ေရကူးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ကမ္းသုိ႔ကပ္ပါ။

၂။ အိမ္တြင္း၌ရွိေနပါက

(က) အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အလယ္တြင္သာေနပါ။ ေရပိုက္မ်ားႏွင့္ေရေဆးခြက္မ်ားအနီးတြင္ မေနပါႏွင့္။ (မိုးႀကိဳးလွ်ပ္စီးမွ တစ္ဆင့္ ဓာတ္လုိက္တတ္သည္)

(ခ) ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ေနပါ။

(ဂ) တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ပါက တယ္လီဖုန္းလုိင္းမွတစ္ဆင့္ မုိးႀကိဳးထိမွန္ႏိုင္သျဖင့္ ဖုန္းမ်ားမသံုးပါႏွင့္။

(ဃ) တီဗြီ၊ ေရဒီယို၊ လွ်ပ္စစ္ထမင္းအုိး၊ လွ်ပ္စစ္မီးပူ၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစသည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခလုတ္ပိတ္၍ ပလပ္ျဖဳတ္ထားပါ။

(င) လွ်ပ္စီးလက္ေသာအခါ သင့္အိမ္အတြင္းရွိ သံ/သတၱဳႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြင္းသို႔ လွ်ပ္စီးဝင္ေနႏိုင္၍ ေရ မခ်ဳိးပါႏွင့္ မည္သည့္သံ/သတၱဳပစၥည္းကိုမွ်မကိုင္ပါႏွင့္။

(စ) အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ မိုးႀကိဳးလႊဲမ်ားႀကိဳတင္တပ္ဆင္ ထားပါ။

(ဆ) မုိးႀကိဳးအပစ္ရပ္ၿပီး နာရီဝက္ေက်ာ္ၾကာမွ အိမ္ျပင္သုိ႔ထြက္ပါ။

(ဇ) မီးပ်က္သြားပါက ဓာတ္မီး(သို႔မဟုတ္) အေရးေပၚမီးမ်ား ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

၃။ ကားေမာင္းေနပါက

(က) အရွိန္ကိုေလွ်ာ့ပါ၊ လမ္းေဘးသို႔ခ်ရပ္ပါ၊ ကားထဲတြင္သာ ဆက္ေနပါ။

(ခ) ကားရပ္ထားစဥ္ အေရးေပၚအခ်က္ျပမီးကို ဖြင့္ထားပါ။

(ဂ) သစ္ပင္ကဲ့သုိ႔ ရွည္လ်ားျမင့္မားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ တြင္ေနပါ။ ၎အရာမ်ားသည္ ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္သည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္း ေကာင္း လဲက်ႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) ကားထဲတြင္မည္သည့္ သံ/သတၱဳပစၥည္းကိုမွ် မကိုင္ပါ ႏွင့္။

(င) ေရလႊမ္းေနေသာလမ္းေပၚတြင္ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။

No comments: