Tuesday, June 12, 2012

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီလုိ႔ ဆိုရင္ . . .


“စြမ္းႏုိင္သူ အယ္ဒီတာတို႔၏ စတုတၴမ႑ိဳင္၊ႏုိးထေလာ့” 

ေသာမတ္စ္ကာလုိင္း(စေကာ့တလန္ သမုိင္းပညာရွင္၊ အက္ေဆး ႏွင့္သေရာ္စာေရး စာေရးဆရာ)၏ The French Revolution, A History (1837), Part I, Book VI, Chapter 5 မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

ေရးခြင့္မရခဲ့သည္မ်ား၊ ေရးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခြင့္မရခဲ့သည္မ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ မရခဲ့သည့္ပံုရိပ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ္လည္း စာမ်က္ႏွာထက္ ေရာက္လာခြင့္မရွိခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား အေၾကာင္းသည္ အတိတ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။

စာေပစိစစ္ေရး ဆိုေသာ ေႏွာင္တည္းမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့မည္ဆိုေသာ သတင္းစကားသည္ စာေရးသူတို႔၊ ဂ်ာနယ္လစ္တုိ႔အတြက္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေတးသံခ်ဳိျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပါတည္းပါလာမည့္ တာ၀န္ယူမႈ ဆိုသည္မွာလည္း စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ စိန္ေခၚသံျဖစ္ပါသည္။ ေႏွာင္ႀကိဳးေအာက္မွာ အသားက်ေနခဲ့ေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုးထဖုိ႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ဟု ယူဆပါသည္။
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္အတူ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ က်င့္၀တ္တုိ႔သည္ တစ္ပါတည္းပါလာမည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္ တုိ႔သည္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔နည္းတူ မွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကိုေတာ့ ေရွးယခင္နည္းတူ လုိက္နာၾကရပါမည္။ မမွ်တေသာ ဥပေဒတုိ႔ကိုမူ ျပင္ဆင္ရန္ဆက္လက္ အေရးဆိုၾကရပါမည္။ ထုိ႔အတူ က်င္လည္ရာ အသက္ေမြး ၀မ္း ေက်ာင္းအလိုက္ ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ က်င့္၀တ္တုိ႔သည္လည္း ရွင္းလင္းပီသစြာ ေပၚလြင္လာဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီဟုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါသည္။


ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေရး ညႇိႏႈိင္းေပးမည့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းအရ ေစာင့္ၾကည့္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းသည္ လက္ကိုင္တုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္မလာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ျဖင့္႐ိုက္သည္ထက္ လက္ကိုင္တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကာမွ ပိုနာမည့္ အေရးကို လံုး၀လိုလားျခင္းမရွိပါ . . . .

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စာနယ္ဇင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းအရ ထိန္းညႇိရန္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရွိရန္ လိုအပ္သည္ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ႏြားမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ‘ထိန္းေက်ာင္း’ေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးကိုမူ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းမရွိပါ။ ထိန္းညႇိေပးမႈကိုသာ လိုအပ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။  ပုဆိုး၀တ္ၿပီး ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားေသာ နာမည္ေျပာင္းထားသည့္ စာေပစိစစ္ေရး တစ္ေက်ာ့ျပန္လာျခင္းမ်ဳိးကိုမူ လိုလားျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း အထင္အရွား ဆိုအပ္ပါသည္။

ယင္းသို႔ ထိန္းညႇိေပးမည့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (Press Council) တစ္ခုေပၚထြက္လာမည့္ အေရးမွာ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလႏွင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လက္ရွိကာလတြင္ ျဖစ္လာမည့္ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနမည္ကိုမူ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ Press Council ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေရးတြင္မူ ရွင္းလင္းမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ လံုး၀လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္မလာႏိုင္ေသးလွ်င္ပင္ ဂ်ာနယ္လစ္တုိ႔၏ အေရးကိစၥ တို႔ကို ညႇိႏိႈင္းေပးႏုိင္သည့္ ၾသဇာရွိေသာ မွ်တမႈရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးကိုသာ လိုလားပါသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေရး ညႇိႏႈိင္းေပးမည့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းအရ ေစာင့္ၾကည့္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းသည္ လက္ကိုင္တုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္မလာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ျဖင့္႐ိုက္ သည္ထက္ လက္ကိုင္တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ ကာမွ ပိုနာမည့္အေရးကို လံုး၀လိုလားျခင္း မရွိပါ။ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ကို စိတ္ကူးျဖင့္ ႀကိဳေရြးေကာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ လက္ကိုင္တုတ္အဖြဲ႔ အစည္း ျဖစ္မလာေစလိုပါ။ ဇာတ္လမ္းေဟာင္းမ်ားအတိုင္း ျပန္ကမည့္ ႐ုပ္ေသးပြဲ မျဖစ္ေစလိုပါ။ ယင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ထို႔အတူ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားဘက္ မွ လူမိုက္လုပ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္မလာသင့္ပါ။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္လည္း အျခားသူမ်ားနည္းတူ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးမွ်ထက္ မပိုေသာေၾကာင့္ အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ အထူးျပစ္ဒဏ္ေပးမည့္ အေနအထားမ်ဳိးဆီသို႔ ဦးတည္သြားပါက မဆီေလ်ာ္ဟုယူဆပါသည္။

ျပႆနာေပၚပါက ညႇိႏိႈင္းရန္ ႏွင့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းအရ ထိန္းညႇိရန္သည္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ Press Council မ်ားႏွင့္ အလားတူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ က်င့္၀တ္ (Ethics) ဆိုသည္မွာ ကိုယ္က်င့္သီလဆိုင္ရာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။
ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ အေရးဆိုမႈမ်ားရွိလာပါက မလိုအပ္ဘဲ တရားတေဘာင္ မျဖစ္ေစေရး ၾကား၀င္ညႇိႏိႈင္းကာ ေရးသည့္ဘက္ မွ မွားပါက ေရးသည့္ဘက္မွ ေတာင္းပန္ေစျခင္း၊ မမွားပါက ေရးသားသူကို ကာကြယ္ေပးျခင္းသည္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ က်င့္၀တ္ (Ethics) ႏွင့္ ညီမညီဆိုသည္မွာ အေရးပါလာၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥကို ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ရျခင္းသည္ Press Council ႏွင့္ အလားတူအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။  ဂ်ာနယ္လစ္ဘက္မွ မွားယြင္း ပါကအလြန္ဆံုး ယင္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွ အနားယူရန္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္အဖြဲ႔ အစည္းမွ တစ္ဆင့္ ဖိအားေပးျခင္းသည္သာ အျမင့္ဆံုးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အျဖစ္ရွိသည္ကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေလ့လာၾကည့္ပါက ထင္ရွား ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္လာသည့္ ကိစၥဆိုလွ်င္ကား တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒမ်ားအတုိင္း တရား႐ံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ရန္သာရွိပါသည္။ ယင္းေနရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ကဲ့သို႔ေသာ အာဏာရွင္ေခတ္ေဟာင္းမွ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒမ်ားဖ်က္သိမ္းေပးေရး တို႔သည္လည္း လိုအပ္ေနသည္ ကိုေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ပါ သည္။ အသေရဖ်က္မႈကို ရာဇ၀တ္မႈကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ဳိးသည္ လက္ခံႏုိင္စရာမဟုတ္ပါ။

က်န္ကိစၥမ်ားမွာ ပဥၥမမ႑ိဳင္ဟု တင္စားၾကေသာ ျပည္သူကသာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္မရွိ ေတာရမ္းမယ္ဘဲြ႔ ေရးထားသည္ဆုိပါက လူထုသည္ ေငြေၾကးအကုန္က်ခံ၀ယ္ဖတ္မည္ မဟုတ္သလို ကန္႔ကြက္ၾကမည္သာ သည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ယံုၾကည္ပါ သည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတူ သင္းပင္းဖြဲ႔ျခင္းမွာလည္း သေဘာတူရာစုေ၀း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး Press Council ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည္ ကို ႏုိင္ငံတကာ အေနအထားရေတြ႔ ႏုိင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္း ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အထက္တြင္ ကြပ္ကဲရန္အေၾကာင္း မရွိဟု ယူဆပါသည္။ ယခုအခါ တြင္  Myanamr Journalist Union ၊  Myanmar Journalists Association ၊ Myanmar  Journalists Network ဟူ၍ ဂ်ာနယ္လစ္အဖြဲ႔အစည္း သံုးရပ္ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔သည္ Press Council ၏ ေအာက္မွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမဟုတ္သည္ ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔ မ်ားကို ဦး ေဆာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္က  Press Council တြင္လည္း ေနရာဦးခြင့္ရႏုိင္ရန္ ခ်ိတ္ ဆက္ လက္၀ါး ႐ိုက္ထားၿပီး လက္ကိုင္တုတ္ျဖစ္လုိ သည္ဆုိလွ်င္လည္း ယင္းမွာ ၎တို႔၏ သေဘာသာျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (League or Confederation) ေပၚထြက္လာလွ်င္ပင္ ယင္းမွာ သီးျခားဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထုိင္းတြင္ Confederation of Journalists သည္ Press Council ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန္တြင္ National Union of Journalists သည္  Press Complaints Commission(PCC) (Press Council ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔ စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း)ႏွင့္ သီးျခားစီသာ ျဖစ္ပါသည္။ယင္း အဖြဲ႔ ကိုလည္း ယခုအခါျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Press Council သည္ ဂ်ာနယ္လစ္တုိ႔၏ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းညႇိမည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရာ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါ၀င္မည့္ သူမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈမွာ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ယခင္ Committee for Professional Conduct(CPC) ဟူေသာ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာခဲ့ေသာ  အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေရြးခ်ယ္စဥ္က Eleven Media Group က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သေဘာထားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ႀကိဳးပမ္းစဥ္က မူ၀ါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္ တူညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ Eleven Media Group က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအရည္အခ်င္းတို႔မွာ Press Council ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ေတာ္၏၊ မေတာ္၏ ခ်ိန္ညႇိရာတြင္ သံုးလိုက သံုးသင့္ပါသည္။

စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကို နားလည္လုိက္နာ က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းမရွိသူမ်ားက က်င့္၀တ္ပိုင္းထိန္းညိႇရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးေဆာင္မည္ ဆိုလွ်င္ မည္သူကမွ် ေလးစားၾကမည္မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။ ဂုဏ္သိကၡာ ပိုင္းနာမည္ပ်က္ရွိသူ၊ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္မႈမရွိသည္ ဆိုလွ်င္ကား ဆိုဖြယ္မရွိပါ။ Press Council ဆိုေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးမွာ ၾသဇာျဖင့္ ထိန္းညႇိေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ၿပီး အာဏာျဖင့္ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး မဟုတ္သည္ကို ႏုိင္ငံတကာမွ အလားတူအဖြဲ႔ အစည္းမ်ဳိးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထင္ရွားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၾသဇာရွိေသာ ထိန္းညႇိေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္က က်င့္၀တ္ေစာင့္ ထိန္းသူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
မည္သည့္ေခတ္က မည္သို႔ပင္ နည္းလမ္းမက်ဖြဲ႔ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းပင္ျဖစ္ေစ ေနရာရလွ်င္ ပါမည္ဟုဆိုကာ ပါခဲ့သူမ်ား၊ ကားေပးလွ်င္ကားယူ၊ အိမ္ေပးလွ်င္အိမ္ယူ၊ အခြင့္ေရးရရန္ ဂုဏ္သိကၡာကိုပင္ ေရာင္းစားခဲ့သူမ်ား၊ အာဏာရွင္ကို အေဖႀကီး ေခၚခဲ့ၾကသူမ်ား၊ သမုိင္း ေနာက္ေၾကာင္း မသန္႔သူမ်ားက ဦးေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ မူ  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိသည္ ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း၊ CPC မည္သည့္ အမည္ျဖင့္ပင္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ ေနရာယူခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္မွ ဒီမုိကေရစီ၊ ဒီမုိကေရစီေအာ္ေနသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာမွာ ယံုးမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ မိမိ၏သားသမီးမ်ားမွအစ အခြင့္ထူးခံ တို႔ အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္း၊ ရာထူးေနရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူေစသူ တုိ႔ က က်င့္၀တ္ပိုင္းကို ထိန္းညႇိမည့္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးေဆာင္လွ်င္ကား ေလးစားဖြယ္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ မရွိပါ။

Press Council ကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ဂ်ာနယ္လစ္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက အဆိုျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း သမၼတ႐ံုးကေရြးခ်ယ္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနပါသည္။ သမၼတ႐ံုးက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္သည္ျဖစ္ေစ မွ်တမႈကို အာမခံေပးေရးကိုကား EMG က လုိလားပါသည္။ လက္ကိုင္တုတ္ ေမြးျခင္းမ်ဳိးကိုကား မလုိလားေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

စာေပစိစစ္ေရး ကိုယ္စားအားလံုးကို ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးဆုိပါက အမည္ေျပာင္း လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဆိုေသာ အာမခံခ်က္ အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္း တည္ရွိေရးသည္လည္း အေရးပါသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ က်င့္၀တ္ ေစာင့္ထိန္းမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း မွတ္ယူပါသည္။ ယင္းသို႔ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထိန္းညႇိေျဖရွင္းေပးေရး၊ က်င့္၀တ္ပိုင္းအရ ညႇိႏိႈင္းေပးေရးအတြက္ အက်င့္သီလ ေကာင္းမြန္သည့္ သူမ်ားဦးေဆာင္မည့္ Press Council ေပၚထြက္လာေရးကိုလည္း  ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

(ယခုအာေဘာ္ ေဆာင္းပါး (Opinion)သည္  Eleven Media Group ၏ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ က ႏုိင္ငံတကာရွိ ဂ်ာနယ္လစ္ အဖြဲ႔ အစည္းႏွင့္ စံႏႈန္းက်င့္၀တ္မ်ား ကိုေလ့လာၿပီး က်င့္၀တ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒညႇိႏိႈင္း ေဆြးမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သေဘာထားအျမင္ ျဖစ္ပါသည္။)
Written by ေဇ၀င္းေနာင္   

No comments: