Monday, June 18, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊ ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ ပ်က္ပ်ယ္ျခင္း ဥပေဒအား ေလ့လာၾကည့္ျခင္း


ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္းထန္၍ ျပည္သူမ်ား သေဘာတူရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ လက္မခံႏိုင္သကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား လက္ခံက်င့္သံုးသျဖင့္ ေရွးကာလမွ ယေန႕ထိတိုင္ အသံုးျပဳေနစဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒသည္ 2008 အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထာျခင္း မဟုတ္ပဲ ယခင္က ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ယေန႕အထိတိုင္ အာဏာတည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ၎ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႕အခြင့္အေရး မရွိဘူး ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္လွန္ေလ့လာၾကည့္ေလေတာ့ 1982 ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ 4 ဆိုတာကို သြားေတြ႕တယ္။ အဲ့ဒိဥပေဒရဲ႕ အပိုဒ္ (၁) တြင္ ၎ဥပေဒအား ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒဟု ေခၚတြင္သည္လို႕ ေရးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အထဲမွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းတို႕ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီအေရးအခင္းမွာ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႕ ယူဆလို႕ ေလ့လာၾကည့္ပါတယ္။ 1982 ခုႏွစ္က ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ အာဏာမတည္ဘူးလို႕ ယူဆရင္ မွားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ဥပေဒမွာ 2008 အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိခဲ့သလို၊ ယခုလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အဲ့ဒိဥပေဒဟာ 2008 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (14) ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ 446၊ 447 အရ ဆက္လက္ အာဏာတည္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ 2008 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံသူမ်ားအတြက္လည္း ၎ဥပေဒဟာ ပင္ကိုပကတိအတိုင္းကို အာဏာတည္ေနဆဲပါပဲ။

စၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒိဥပေဒရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္ကိုပဲ အရင္ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါရေစ။ မလိုလားအပ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတြက္လည္း ပါပါတယ္။ ၎ဥပေဒ၏ အခန္း (8) အေထြေထြ၏ အပိုဒ္ 76 အပိုဒ္ခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) 1948 ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ (ေရြးခ်ယ္ေရး) အက္ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥေဒမ်ားအား ယခုဥပေဒျဖင့္ ရုတ္သိမ္းလိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားအစား ယခု အာဏာသက္၀င္ေနသည့္ ဥပေဒျဖင့္သာဆက္လက္ ေျဖရွင္းေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၎ဥပေဒ အခန္း (2) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၏ အပိုဒ္ (3) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ပါ၀င္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုခု၌ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလမွစ၍ ပင္ရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ အၿမဲေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ တိုင္းရင္သားမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္ ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ေရွးယခင္ 1823 ခုႏွစ္ကပင္ ရွိခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ေဒါက္တာဇာနည္၏ ခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 1900 ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မွီက ျမန္မာျပည္တြင္ ခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ားမရွိဟု ရန္းတုတ္ထားသည္ကို ေခ်ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ အပိုဒ္ခြဲ (၄) တြင္ မည္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ တိုင္းရင္သားျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားကသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ လ-၀-က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းမွ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ဟုေျပာၾကားျခင္းမွာ ဤအေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရမွ တရား၀င္ေျဖရွင္းသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ထို႕အတူ 2009 ေဖေဖာ္၀ါရီလ 9 ရက္ေန႕မွာ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္ေအာင္၏စာႏွင့္ 2009 ဧၿပီလ 15 ရက္ေန႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္ (ယခု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ရီ၏ ဘာလီ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရလည္း ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္တာကို အထင္အရွားသိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ထို႕အတူပင္ အပိုဒ္ (15) အပိုက္ခြဲ (ခ) မွာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာမွ်ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္မရရွိေစရ လို႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒိအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ / သား အားယူရံုမွ်နဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပီဆိုပီးေတာ့ ေအာ္ဟစ္ေနလို႕ မရတာကို နားလည္မွာပါ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို အဲ့ဒိႏိုင္ငံသား ေဒသရင္းလူမ်ိဳးကို ယူရံုမွ်ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအလိုအေလ်ာက္ျဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိသည္ကိုလည္း သတိထားသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲမႈအေနနဲ႕ကေတာ့ အပိုဒ္ (16) တြင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာလ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႕မဟုတ္ အလားတူလက္မွတ္ကို ထုတ္ယူလ်င္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒိအတြက္ တိုင္းတပါးမွာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အေျခခ်ေနထိုင္ေနတဲ့ Exile ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ဆက္လက္ရွိေသးလားဆိုတာ သံသယရွိစရာျဖစ္လာပါတယ္။

အပိုဒ္ (18) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ မဟုတ္မမွန္ေဖာ္ျပျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ရရွိပါက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရုတ္သိမ္းျခင္းခံရမည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္တဆယ္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္က်ပ္ ငါးေသာင္းကိုလည္းေကာင္း က်ခံေစရမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိလာသည္ကေတာ့ 2011 ေအာက္တိုဘာ 28 ရက္ေန႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေၾကျငာခ်က္ (58/2011) တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (1) ႏွင့္ (2) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိလို႕ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒိမတိုင္ခင္မွာ ရခိုင္အမတ္မ်ားက ၎လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေငြလမ္းခင္းၿပီး ၀င္ခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါ ရခိုင္ အမတ္မ်ား၏ စကားသည္ Exile Media မ်ား၏ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေအာက္မွာ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ၿပီး ယခုမွ လႊတ္ေတာ္က အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤဥပေဒ အပိုဒ္ (18) ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ႏွစ္ေယာက္ဟာ ၿငိစြန္းျခင္း ရွိမရွိကို ဆက္လက္စစ္ေဆးသင့္ၿပီး ထိုက္သင့္သည့္ အေရးယူမႈ ျပဳသင့္တယ္လို႕ တင္ျပလိုပါတယ္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴသို႕ စစ္ေတြမွတစ္ဆင့္ သြားရပါတယ္။ ထိုသို႕သြားသည့္ သူမ်ားဟာ ၎တို႕မွတ္ပံုတင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္လာခြင့္ ဆံုးရံႈးပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာေတြမွာ မွတ္ပံုတင္ရရန္အတြက္ လူကိုပင္ အသတ္အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမ်ား ရွိပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္မရွိပါက ျမန္မာျပည္သို႕ လာေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္ကို သိရွိၾကတဲ့အတြက္လည္း မွတ္ပံုတင္ အတုျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါကို ဤဥပေဒ အပိုဒ္ (20) အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ မည္သူမဆို ပယ္ဖ်က္ထားေသာ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေသဆံုးသူႏိုင္ငံသား၏ လက္မွတ္ကိုျဖစ္ေစ ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳလ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းကို က်ခံေစရမည္ ႏွင့္ အပိုဒ္ (21) တြင္ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ အတုျပဳလုပ္လ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးကူညီလ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးေသာင္းကို က်ခံေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လ-၀-က အေနျဖင့္ စနစ္တက် စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက ပိုင္ရွင္ေသဆံုးသည့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား၊ အတုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္လာရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ပိတ္ဆို႕တားျမစ္သင့္ပါတယ္။ လာဘ္ေငြရရွိရန္အတြက္သာ ဦးစားေပး၍ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးအား သစၥာေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႕ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိပါက ျပင္းထန္ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရမယ္ဆိုတာကို သိသင့္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အခန္း (4) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ျခင္း ၏ အပိုဒ္ (42) တြင္ 1948 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (4) ရက္ေန႕မတိုင္မွီကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္လို႕ ပါရွိပါတယ္။ သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ 1948 ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္သည္ကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပည့္စံုရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ အပိုဒ္ (44) အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာတတ္ျခင္းလို႕ ပါရွိပါတယ္။ ယခု ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျဖစ္ၾကပါသည္ဟု ေကၽြးေက်ာ္ေနသည့္ စစ္တေကာင္းေဒသ တစ္၀ုိက္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဘဂၤါလီ ဘာသာစကားေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေရး ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေဒသခံ ရခိုင္စကား၊ ျမန္မာစကားပင္ လည္လည္၀ယ္၀ယ္ ေျပာဆိုတတ္ျခင္း မရွိသည္ကို အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳ၍ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဒီအတိုင္းေလွ်ာက္ထား၍မရပဲ ႏိုင္ငံသား / ဧည့္ႏိုင္ငံသား / ႏို္င္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ႏွင့္ လက္ထပ္ထားမွသာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒ၏ အပိုဒ္ (45) အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) အရ တစ္လင္တစ္မယား ျဖစ္ရပါမယ္။ မိန္းမေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာယူၿပီးမွ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက မလိုလားအပ္ေသာ အရႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဤတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားပါသည္ဆုိသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ပင္ ၾကင္ယာဖက္ တစ္ေယာက္ထက္ပိုၿပီး လက္ထပ္ျခင္းအား တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းကိုလည့္ မေမ့အပ္သည္ကို ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ အပိုဒ္ (70) တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္လ်င္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕သို႕ အယူခံ၀င္ႏိုင္တယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အပိုဒ္ (58) တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ အျဖစ္မွ ရုတ္သိမ္းခံရမည္လို႕ ပါရွိပါတယ္။
  • (က) ႏိုင္ငံေတာ္ ပါ၀င္ေနေသာ စစ္မက္ကာလအတြင္း ရန္သူႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ရန္သူႏိုင္ငံကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္သြယ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႕မဟုတ္၊ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို အားေပးကူညီျခင္း၊
  • (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆန္႕က်င္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအဖြဲ႕အစည္း၊ အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို အားေပးကူညီးျခင္း။
  • (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးကိုျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူတို႕၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကိုျဖစ္ေစ ထိပါးေစမည့္ အႏၱရာယ္တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေနသည္၊ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိျခင္း
  • (ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကည္ညိဳမဲ့ေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ သစၥာမဲ့ေၾကာင္းကို ကိုယ္အမူအရာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပသျခင္း၊
  • (င) ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို သူတစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ျဖစ္ေစ သတင္းေပးျခင္း၊ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းကို အားေပးကူညီျခင္း၊
  • (စ) အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်င္းသည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ အနည္းဆံုး ေငြဒဏ္ က်ပ္တစ္ေထာင္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း။
ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႕ဟာ ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈအား ကုလသမဂၢတြင္ တရား၀င္ စစ္ေဆးေနပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႕ တရား၀င္ မစစ္ေဆးခင္က စစ္ျဖစ္လုနီးပါး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္မ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႕တာ အားလံုးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈအား ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မၾကာမွီ အတည္ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ ဤေနရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာႏိုင္ပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိပါတယ္။ ထိုအေျခအေနမွာ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာ Buffer Zone မွာရွိေနတယ့္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ႕ အေနအထားဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထက္မက အေရးပါလာတဲ့ အင္အားစုျဖစ္ေနပါတယ္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပိုဒ္ (58) ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွာ သတိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္နဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္သည့္ မည္သည့္တိုင္းျပည္မွာမဆို သူ႕တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႕ သူရွိၾကပါတယ္။ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်တြင္လည္း ၎ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒရွိပါတယ္။ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ေဆာ္ဒီမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အမိန္႕ဒီကရီကို ရဖို႕ ႏွစ္ 20 ေက်ာ္ၾကာ ေစာင့္စားခဲ့ရတာေတြ၊ ေစာင့္စားေနစဥ္အတြင္း ကေလးေတြဟာ အစိုးရေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရတာေတြ၊ ေဆာ္ဒီမွာ မေမြးတဲ့ 18 ႏွစ္အထက္ေတြဟာ Non-Saudi Passport ပဲရတာေတြ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳတာကိုေတာင္ လူေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာထဲမွာမွ အေယာက္ 2,000 ၀န္းက်င္ပဲ ခြင့္ျပဳတာေတြကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဤေနရာတြင္ ေဆာ္ဒီအစိုးရသည္ ၎တို႕၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အေျခခံဥပေဒအရ ဆံုးျဖတ္သည္ကို ကန္႕ကြက္ရန္မရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရအား ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို Abuse လုပ္ေနပါသည္ဟု ေၾကြးေက်ာ္ေနၾကသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးသမားမ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႕ေသာ ေဆာ္ဒီအစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာ္ဒီ သံရံုးေရွ႕တြင္သြားေရာက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ကို စိုးစင္းမွ် မေတြ႕ခဲ့ရေပ။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေလးစားရန္ ၎တို႕ေၾကြးေက်ာ္ေနသည္မွာ ဘက္လိုက္ေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအရ လ၀က မွ စနစ္တက်စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအားလည္း စနစ္တက် စစ္ေဆးသင့္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အား ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ထို႕အတူပင္ ႏိုင္ငံသားကဒ္ အတုျပဳလုပ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္၎၊ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအား စနစ္တက်ေျဖရွင္းရန္မွာ ၎ဘဂၤါလီမ်ား၏ က်န္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးဆက္ (4) ဆက္အား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား အစစ္ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကပင္ ေနထိုင္သည္ မေနထိုင္သည္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာဇာနည္ကဲ့သို႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ မရွိေတာ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေျပးသည္ ျပည္ေျပးစကားသာ ေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား ေလးစားေတာ့မည္ သို႕မဟုတ္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တိုင္းတစ္ပါးသားတို႕သည္ ထိုလြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပန္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းသည္ ၎ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား ေစာ္ကားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမွန္သမွ်သည္ ၎တို႕ႏိုင္ငံနဲ႕ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒအား ျပဌာန္းႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ အဆိုပါဥပေဒအား လက္ခံရန္ လက္မခံရန္မွာ ၎ႏိုင္ငံေန ျပည္သူမ်ားသာ လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ပို႕၍ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းသည္ ၎အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား လိုက္နာက်င့္သံုးေနသည့္ အဆိုပါႏိုင္ငံေန ျပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေစာ္ကားျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းလည္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

1 comment:

Anonymous said...

Thank you. May I request it will be better if it is in English please? It is beneficial to media as well as Burmese and Arakanese.