Saturday, June 16, 2012

အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း


ျမံဳျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္မရႏိုင္တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ကေလးလိုခ်င္တဲ့အခါ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း(Surrogacy)ဟာ လည္း ေရြးခ်ယ္ စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမရႏိုင္တဲ့စံုတြဲနဲ႕ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကားသေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကို အငွား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း(Surrogacy)လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အငွားကိုယ္၀န္သည္ဟာ ကေလးေမြးျပီးတဲ့အခါမွာ ကေလး မရႏိုင္တဲ့စံုတြဲကို ကေလးအား ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ထိုသို႕အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္သူဟာ ထိုက္တန္တဲ့အဖိုးအခ ျပန္လည္ရရွိတတ္ၾကပါ တယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
အမ်ိဳးအစားမ်ား
သမာရိုးက် အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ဒီနည္းလမ္းမွာ အျခားစံုတြဲ၏ေယာက္်ားျဖစ္သူထံမွ သုက္ပိုးေကာင္ကို ဆရာ၀န္မွရယူျပီး အငွားကိုယ္၀န္သည္၏သားအိမ္ထဲသို႕ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမ၏ေသြးရင္းတစ္၀က္ပါေသာ ကေလးငယ္ကို အျခားသူေမြးစားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ကေလးငယ္ကို ေမြးဖြားေပးေသာ Biological Mother ျဖစ္ပါတယ္။
Gestational အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
အငွားကိုယ္၀န္သည္က အျခားစံုတြဲ၏မ်ိဳးေအာင္ထားျပီးေသာ သေႏၶသားေလာင္းကို သူမ၏သားအိမ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေစကာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးျခင္းဟာ စီးပြားေရးသေဘာျဖစ္ႏိုင္သလို သူတစ္ပါးကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ကူညီေပးခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခေၾကးေငြယူကာ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းကေတာ့ ေငြေၾကးျပည့္စံုတဲ့အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾက ပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ သုက္ပိုးေကာင္ကို သုက္ပိုးဘဏ္မွရယူတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းကိုျပဳလုပ္မယ့္ စံုတြဲ အေနနဲ႕ မိမိတို႕ေရြးခ်ယ္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို ေသခ်ာတိုင္ပင္စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ဒီလို အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းကို စံုတြဲတစ္တြဲရွိ အမ်ိဳးသမီးတြင္ ကိုယ္၀န္မရႏိုင္၊ မေဆာင္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ယေန႕ေခတ္ေငြေၾကးခ်မ္းသာျပည့္စံုေသာစံုတြဲအခ်ိဳ႕တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးက အလွပ်က္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္၀န္ မေဆာင္လိုျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သားသမီးမရႏိုင္တဲ့သူ အတြက္ ကေလးေမြးေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ႏိုင္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါ တယ္။ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ ကေလးမေမြးႏိုင္ျခင္း၊ အသည္းေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ သို႕မဟုတ္ Thrombophilia ေရာဂါ သို႕မဟုတ္ အသက္အရြယ္ၾကီးျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
တရားဥပေဒ
အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီၾကပါဘူး။ ဥပေဒအရအဓိကအျငင္းပြားေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ မည္သူက တရား၀င္မိဘျဖစ္သလဲဆိုတာကိုပါပဲ။တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံသတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း မတူ ညီၾကပါဘူး။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ကေလးမရႏိုင္တဲ့မိဘမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိလွပါတယ္။ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ အငွားကိုယ္၀န္ ေဆာင္သည္အတြက္ ကေလးလိုခ်င္ေသာစံုတြဲက အခေၾကးေငြ၊ ေဆးဖိုးစရိတ္ေတြေပးရတတ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕မွာဆိုရင္ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ စရိ်တ္မွာ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းမွ သံုးေသာင္းအထိ ကုန္က်ၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး စီးပြားေရးအရ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းကို သားသမီးကို ပိုက္ဆံေပး၀ယ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ဆန္႕က်င္သူအမ်ားအျပား လည္းရွိပါတယ္။
အငွားကိုယ္၀န္သည္ရွာေဖြျခင္း
အငွားကိုယ္၀န္သည္ကို ရွာေဖြဖို႕ရန္ေတာ့ မလြယ္ကူပါ။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ၊ မိသားစုထံမွ တစ္ဦးဦးက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုလွ်င္ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပမွာပါ။ ယေန႕ေခတ္မွာ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္လွ်င္ အခေၾကးေငြရယူျခင္းမ်ားကို ဥပေဒအရ ပိတ္ပင္လာ ၾကတဲ့အတြက္ အငွားကိုယ္၀န္သည္မ်ား မရွိလွေတာ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ႏွိင္ငံေတြမွာ ေဆးကုသစရိတ္၊ ကိုယ္၀န္သည္ အ၀တ္အစားမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာေပးခြင့္ရွိျပီး အျခားအဖိုးအခမ်ားေပးျခင္းကို တားျမစ္ထားၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္တဲ့အခါ ေရွ႕ေနတစ္ဦးငွားရမ္းကာ အစစအရာရာေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။
Credit: Health Digest Journal – Vol (9), No. (26) 16-5-2012

No comments: