Wednesday, October 12, 2011

အလုပ္အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစမည့္ အခ်က္မ်ား

(How To Wow at a Job Interview)

ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းေကာင္းလွ်င္ အင္တာဗ်ဴးေခၚပါလိမ့္မည္။ အင္တာဗ်ဴး
အေျဖေကာင္းမွ အလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္သည့္
အေတြ႕မၾကံဳမ႐ွိေသးသူအဖို႕ အင္တာဗ်ဴးဆိုသည္မွာ ေၾကာက္စရာ
ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာ
ေဆာင္႐ြက္မည္ဆုိပါက တကယ္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးသည္ ေၾကာက္စရာမဟုတ္ပါ။


၁။ အင္တာဗ်ဴးေခၚထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ ၁၀မိနစ္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ေစာၿပီး
အေရာက္သြားပါ။ မေစာလြန္းပါေစႏွင့္။ ေစာလြန္းလွ်င္ အထူးသျဖင့္
ေစာင့္စရာေနရာ မလံုေလာက္ပါက အင္တာဗ်ဴး ေမးသူ
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္မက်ေအာင္ေတာ့ သတိထားပါ။


၂။ သပ္ရပ္စြာ ႐ိုး႐ိုးႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ၀တ္စားဆင္ယင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္
ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အခါမွလြဲ၍ ဆန္းျပားေသာ အ၀တ္အစား၊
ဂ်င္း အကႌ် ဂ်င္းေဘာင္းဘီ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အယူ၀ါဒ စာတမ္းမ်ား ပါသည့္
အ၀တ္အစားမ်ား ကို ေ႐ွာင္႐ွားပါ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဒီဇိုင္းဆန္း အ၀တ္အစားမ်ား
ေရာင္းသည့္ဆိုင္မွာ အလုပ္သြားေလွ်ာက္သည့္အခါ အ၀တ္အစား ဆန္းဆန္း
၀တ္သြားႏုိင္ပါသည္။


၃။ အလုပ္႐ွင္အေနျဖင့္ အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး မ်က္စိေနာက္ႏုိင္သည့္
မ်က္ႏွာစသည္တို႕တြင္ အေပါက္ေဖာက္၍ အလွ၀တ္ဆင္ထားျခင္းမ်ား ႐ွိပါက
ျဖဳတ္ထားပါ။ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္မ်ား ထိုးထားလွ်င္ အုပ္ထားပါ။
ေနရာေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ အေပါက္ေဖာက္၍ အလွ
ကြင္းမ်ား တပ္ထားျခင္း၊ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ ထိုးထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္
အလုပ္မခန္႕ပါက ဥပေဒႏွင့္ မညီပါ။ သို႕ေသာ္ မ်က္စိေနာက္ျခင္းေၾကာင့္
အလုပ္မခန္႕ျခင္းမ်ား ႐ွိပါသည္။


၄။ ကိုယ္တိုင္ေရးသားထားေသာ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိ႐ွိရပါမည္။
ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းကို အလြတ္မေျပာျပႏုိင္ဘဲ ျပန္ဖတ္ျပေနရလွ်င္ အေတာ္
အ႐ုပ္ဆိုးပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္ရလွ်င္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအတိုင္း
ျဖည့္ပါ။ ထိုအခါ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေမးျမန္းလာလွ်င္ ေခ်ာေမြ႕စြာ
ေျဖၾကားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။


၅။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး ထိုင္ပါဟု မေျပာမခ်င္း မတ္တတ္ရပ္ေနပါ။ အမည္ကို
႐ွင္းလင္းစြာ မထစ္မေငါ့ ေျပာပါ။ အင္တာဗ်ဴးမည့္သူကို သင့္အား
လက္ခံေတြ႕ဆံုသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါ။


၆။ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေလမ႐ွည္ပါႏွင့္။ လိုရင္းကို
တိုတို႐ွင္း႐ွင္း ေျဖပါ။ ေမးခြန္းကို နားမလည္လွ်င္ သို႕မဟုတ္
မၾကားသိလိုက္လွ်င္ အျခား စကားလံုး ေ၀ါဟာရျဖင့္ ျပန္ေမးပါေစ၊ သို႕မဟုတ္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေမးပါေစ။


၇။ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါတိုင္း အေျဖမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ေမးေလ့ေမးထ ႐ွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ႐ွိပါသည္။


၈။ အလုပ္ေလွ်ာက္သည့္ ကုမၸဏီအေၾကာင္း အနည္းငယ္ သိေအာင္ လုပ္ပါ။
ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကိုလည္း သိေအာင္လုပ္ပါ။
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရာတြင္ ယင္းတုိ႕ကို သက္ဆုိင္ အက်ံဳး၀င္သည့္အခါတိုင္း
ထည့္သြင္း ေျဖဆိုေပးပါ။


၉။ ေမးခြန္းမ်ား ျပန္ေမးရမည္ကို မေၾကာက္ပါႏွင့္။ စင္စစ္
အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူအမ်ားအျပားက အင္တာဗ်ဴးေျဖသူကို ေမးစရာ႐ွိသလားဟု
ျပန္ေမးခုိင္းေလ့႐ွိၿပီး ျပန္ေမးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ၾကည့္၍ အလုပ္အေပၚ
ထားသည့္ သေဘာထားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႕ကို သိႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။


၁၀။ လစာႏႈန္း၊ ဆုေၾကးေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ကုမၸဏီအတြင္းရာထူးတက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မသိရေသးလွ်င္
ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ မက္ေဒၚနယ္ကဲ့သို႕ေသာ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ကုမၸဏီႀကီး
ျဖစ္ပါက ၀န္ထမ္းမ်ားကို ပညာသင္ဆု ေပးအပ္သည့္အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိမ႐ွိ
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


၁၁။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကို လိမ္ညာမေျပာပါႏွင့္။ စေန
တနဂၤေႏြမ်ားတြင္သာ အလုပ္ဆင္း ႏိုင္မည္ဆုိပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေျပာထားပါ။ ည ၉ နာရီထက္ ေနာက္က်ၿပီး အလုပ္မလုပ္ႏုိင္လွ်င္
မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားဖို႕ လုိအပ္ပါသည္။


၁၂။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မည္နည္းဟု
ေမးျမန္းပါ။ ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးထံ ဆက္သြယ္မည္ သို႕မဟုတ္
ခန္႕အပ္မည့္သူမ်ားကိုသာ ဆက္သြယ္မည္ကို ေမးျမန္းပါ။ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၿပီး
အလုပ္တက္ရက္ ၂ရက္ ၾကာၿပီးေသာအခါ ဖုန္းျဖင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း
စံုစမ္းျဖစ္ေအာင္ စံုစမ္းပါ။


၁၃။ အင္တာဗ်ဴးၿပီးဆံုး၍ မျပန္မီ အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း
ထပ္ေျပာၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ပါ။ ျပံဳးၿပီး မ်က္လံုးခ်င္း ဆံု၍
ႏႈတ္ဆက္ၿပီးမွ ျပန္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read more: အလုပ္အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစမည့္ အခ်က္မ်ား (How To
Wow at a Job Interview) - Myanmar Network
http://www.myanmar-network.net/forum/topics/how-to-wow-at-a-job-interview#ixzz1aXo6mJ2j

No comments: