Saturday, July 20, 2013

ပံ့သကူမွတ္စု (၁)(၁) သဘာ၀လြန္စြမ္းအားရွင္မ်ား
အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္တို႕တြင္ သဘာ၀လြန္စြမ္းအင္ (Super Natural Power) ဟုေခၚသည့္ သာမန္လူတို႕မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သိပၸံနည္းပညာျဖင့္ေဖာ္ထုတ္၍ မရႏိုင္ေသးေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္တို႕အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ တစ္စံုတစ္ရာေသာ နည္းစနစ္အတိုင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္၍ ရရွိလာၾကသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕မွာမူ အလိုအေလ်ာက္ ရရွိလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ယင္းကိုနားမလည္သူတို႕က ထိုပုဂၢိဳလ္တို႕အား သာမန္လူတို႕ထက္ ထူးကဲျမင့္ျမတ္သူမ်ားဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ ဘာသာျခား အခ်ိဳ႕က ထိုပုဂၢိဳလ္တို႕အား ဖန္ဆင္းရွင္၏ တမန္ေတာ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္က သီးျခားေကာင္းခ်ီးေပးမႈကို ခံယူရသူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ယူဆကိုးကြယ္တတ္ၾကသည္။ ထို႕အတူပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု အမည္ခံထားေသာ္လည္း ဗုဒၶ သာသနာေတာ္အဆံုးအမကို ဂဃနဏမသိသူတခ်ိဳ႕က ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို သီလ၊သမာဓိ၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားဟု ထင္မွတ္ယံုၾကည္ ကိုးစားတတ္ၾကသည္။

အကယ္စင္စစ္ ယင္းစြမ္းအင္မ်ားသည္ အရွည္သျဖင့္ တည္ျမဲေလ့မရွိၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ ယင္းစြမ္းအင္မ်ိဳးကို အလိုအေလ်ာက္ရရွိလာ သည္ဆိုသူမ်ားမွာ ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ခုအထိသာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္။ သဘာ၀လြန္စြမ္းအင္ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ သီလ၊သမာဓိ၊ ပညာျပည့္စံုမႈႏွင့္ မည္သို႕မွ်သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ရုရွႏိုင္ငံတြင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက တန္ခိုးၾကီးခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ရပ္စျပဴတင္၏အျဖစ္က ယင္းအခ်က္အတြက္ ထင္ရွားေသာျပယုဂ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ရပ္စျပဴတင္သည္ မည္သည့္ဆရာ၀န္ကမွ် ကုသမေပးႏိုင္၍ လက္ေလွ်ာ့ထားရေသာ ဇာဘုရင္၏သားငယ္တြင္ စြဲကပ္ေနသည့္ေရာဂါကို သူ၏သဘာ၀လြန္စြမ္းအားျဖင့္ကုသေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇာဘုရင္၏ မ်က္ႏွာသာေပး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ယံုၾကည္မႈ ကိုရလာသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၾသဇာၾကီးမားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏သီလ၊ သမာဓိ၊ပညာကင္းမဲ့မႈက ဖံုးဖိမရေအာင္ ေပၚလြင္လာခဲ့သည္။ 

အာဏာရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ မိန္းမပ်ိဳနန္းတြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ကာမဂုဏ္ၾကဴးခ်င္တိုင္း ၾကဴးခဲ့သည္။ သူ႕ကိုမလိုလားသူတို႕က အဆိပ္ေကၽြးသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခါစားရံုျဖင့္ လူ ၃၀ေသေစႏိုင္ ေသာ အဆိပ္က သူ႕အားမည္သို႕မွ် အက်ိဳးမသက္ေရာက္ေစခဲ့ေပ။ အဆိပ္ျပီးေနေသာ သဘာ၀လြန္စြမ္းအားရွင္ ရပ္စျပဴတင္အား ေနာက္ဆံုး၌ နန္းတြင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ မွ်ားေခၚကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ေသာအခါတြင္မွ မိုက္ဇာတ္တံုးခဲ့ရေတာ့သည္။

(၂) သဘာ၀လြန္စြမ္းအားသည္ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ
သတၱ၀ါတိုင္း၌ ရုပ္တရားႏွင့္နာမ္တရားတို႕ တြဲဖက္တည္ရွိေနေပသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာကိုယ္ ကို တစ္စံုတစ္ရာေသာ ဦးတည္ခ်က္ အား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ေလ့က်င့္ယူ၍ရသကဲ့သို႕ နာမ္တရားတည္းဟူေသာ စိတ္ကိုလည္း ေလ့က်င့္ယူ၍ ရႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ရုပ္စြမ္းအင္ႏွင့္ စိတ္စြမ္းအင္တို႕ကို သူ႕ေနရာႏွင့္သူ ေနသားတက် သံုးစြဲတတ္ဖို႕ အေရးၾကီးသည္။

ပမာဆိုရေသာ္ ရပ္တည္ေနေသာ ေဘာလံုးတစ္လံုးအား ရုပ္ခႏၶာကိုသံုး၍ ေရြ႕လ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္၍ရႏိုင္သလို စိတ္စြမ္းအင္ျဖင့္ လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေပးဆပ္ရေသာ အရင္းအႏွီးမွာမူ မ်ားစြာ ကြာျခားလွသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ လက္ျဖင့္တြန္း လိုက္ပါက စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္း ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္ေသာ ေဘာလံုးကို စိတ္စြမ္းအင္သံုး၍ ေရြ႕လ်ားသြားေစလိုပါလွ်င္ ႏွစ္၊လ ရွည္ၾကာစြာ အခ်ိန္ကုန္ခံ၍ စိတ္ကို ေလ့က်င့္ရေပလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ ရရွိမည့္တန္ဖိုးႏွင့္ ေပးဆပ္ရသည့္ အရင္းအႏွီးမကာမိသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ ေလာကတြင္ အဆန္းတၾကယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တိုင္း အက်ိဳးမရွိပါေခ်။ ပညာဉာဏ္ကိုသံုး၍ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္၊ တန္၏မတန္၏ႏႈိင္းခ်ိန္သင့္သည္။

ရုပ္စြမ္းအင္သံုးကာ အလြယ္တကူလုပ္၍ရႏိုင္သည့္ အလုပ္မ်ိဳးအတြက္ ရုပ္စြမ္းအင္ကိုသာ အားကိုးရေပလိမ့္မည္။ လြယ္သည္ကို ခက္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ ပညာမဲ့သူတို႕၏ အလုပ္သာျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ရုပ္စြမ္းအင္ကိုသံုး၍ အလြယ္တကူရႏိုင္သည္မ်ားကို စိတ္စြမ္းအင္သံုး၍ ရယူျပႏိုင္သူမ်ားအား ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိုးစားထိုက္သူမ်ားဟု ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ေနသူမ်ားမွာလည္း လူမိုက္ကို ကိုးကြယ္သည့္ပညာမဲ့မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။

(၃) သမာဓိစြမ္းအင္
အခ်ိဳ႕က သဘာ၀လြန္စြမ္းအားရွင္မ်ား၏ စိတ္တန္ခိုးျဖင့္ ဖန္တီးျပမႈမ်ားကို သမာဓိစြမ္းအင္ဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။အကယ္စင္စစ္ သမာဓိဆိုသည့္ေ၀ါဟာရကို ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ဖြင့္ဆိုရေသာ္ ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးကို မတုန္မလႈပ္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ သတၱိထူးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သမၼာသမာဓိဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူသည္ သဘာ၀လြန္စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုခ်င္မွ ျပည့္စံုေပလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ လာဘ္ရ ျခင္း၊ မရျခင္း၊ အေျခြအရံရွိျခင္း၊ အေျခြအရံမဲ့ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း၊ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႕ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခါ တိုင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းမရွိဘဲ ရဲ၀ံ့စြာရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ယင္းသို႕ သတၱိထူးႏွင့္ ျပည့္စံုရန္မွာ အထက္ကဆိုခဲ့သည့္ သဘာ၀လြန္စြမ္းအားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာေအာင္ၾကိဳးပမ္းရသည္ထက္ အဆ မ်ားစြာ ခက္ခဲေပသည္။ တန္ဖိုးလည္းၾကီးမားလွေပသည္။ သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး စြမ္းအင္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းပင္ျဖစ္ရာ ေပးဆပ္ရသည့္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာတန္ဖိုးကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။

သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုသူသည္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းျမတ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္သည္။ သူ၏ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း စည္ပင္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သူျဖစ္သည္။ အရာရာ၌ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာေဆာင္ရြက္တတ္ သည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးအား ခ်ဥ္းကပ္နည္းနာခံယူျခင္းသည္ ပညာရွိကို မွီ၀ဲဆည္းကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ မဂၤလာတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(၄) ဓမၼဂုဏ္အင္ႏွင့္ သဘာ၀လြန္ျဖစ္ရပ္မ်ား
သဘာ၀လြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဗုဒၶဓမၼ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေျပာဆိုေရးသားျခင္းသည္ ပညာမဲ့တို႕၏လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေပသည္။ အစ,အလယ္,အဆံုးေကာင္းျခင္း၊ ကိေလသာအညစ္အေၾကးကို ဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ ကာလ ေဒသမေရြး ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားကိုေပးျခင္း၊ စိစစ္ေ၀ဖန္ေလ့လာ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္၀ယ္ကပ္ေဆာင္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိျခင္း၊ ပညာရွိသူတိုင္း သိျမင္ ခံစား နားလည္ႏိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါတို႕ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္လာ ဓမၼတရားေတာ္တို႕၏ အာနိသင္ကို ရပ္စျပဴတင္ကဲ့သို႕ သူေတာ္ေယာင္ လူယုတ္မာတို႕ပင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ သဘာ၀လြန္စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းဆျခင္းမွာကား အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ကို ခေလာက္တပ္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနေခ်ေတာ့သည္။

(၅) ဓမၼတရားေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း
ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဓမၼေဒသနာေတာ္တို႕ကို ရြတ္ဖတ္ေနရံုျဖင့္ အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ိဳးသည္ ပင္ရင္းမူလ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ မရွိခဲ့ေခ်။ ဓမၼေဒသနာမွန္သမွ်လိုက္နာက်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္သာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိုရရွိခံစား ၾကရေပလိမ့္မည္။ 

ရြတ္ဖတ္နာယူျခင္း၊နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းတို႕ကို တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ေဆာင္ရြက္ ၾကပါမွ ဗုဒၶဓမၼေဒသနာေတာ္တို႕၏အက်ိဳးကို ျပည့္၀စြာ ရရွိခံစားၾကရေပမည္။ အခ်ိဳ႕က ဗုဒၶဓမၼေဒသနာေတာ္တို႕၏အနက္အဓိပၸာယ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္စရာမလိုဘဲ ရြတ္ဖတ္ေနရံု၊ၾကားနာေနရံုျဖင့္ မဂၤလာရွိမည္၊ ေကာင္းက်ိဳးရမည္ဟု ထင္မွတ္မွားေနၾကေသးသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႕အေနႏွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၾကားခဲ့သည့္ မဂၤလာရွိရာအေၾကာင္းတရား(၃၈)ပါးကို ျပန္လည္ ေလ့လာသင့္ၾကေပသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာက မဂၤလသုတ္တြင္ ‘ငါဘုရားေဟာၾကားခဲ့သည့္ ဓမၼတရားေတာ္တို႕အား အနက္အဓိပၸာယ္ နားလည္စရာမလိုဘဲ အသံၾကားရရုံျဖင့္ မဂၤလာရွိ၏’ ဟုမေဟာၾကားခဲ့ပါေခ်။ ထို႕အျပင္ ဒြန္းစ႑ားႏွင့္တူေသာ ဥပသကာ၏ အဂၤါရပ္မ်ား တြင္ အသံကိုၾကားရံုျဖင့္ မဂၤလာရွိ၏ဟု ယူဆတတ္ျခင္းဟူေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ကို ဗုဒၶျမတ္စြာကိုယ္တိုင္ ထည့္သြင္းေဟာၾကားခဲ့သည္ကို လည္း သတိျပဳအပ္လွေပသည္။

(၆) အေမွ်ာ္စိတ္ႏွစ္မ်ိဳး
ဘာသာေရးဆိုင္ရာက်င့္စဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သူတိုင္း၌ ဤမည္ေသာက်င့္စဥ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အက်ိဳးရလဒ္ကို ရလိမ့္အံ့ဟူသည့္အေမွ်ာ္စိတ္ ရွိၾကစျမဲျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ အေမွ်ာ္စိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္ကိုကား မေမ့အပ္ပါေခ်။ 

ပညာဉာဏ္ျပည့္စံုသူတို႕၏အေမွ်ာ္စိတ္သည္ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္အေမွ်ာ္စိတ္ျဖစ္ျပီး ပညာဉာဏ္ခ်ိဳ႕တဲ့သူတို႕၏ အေမွ်ာ္စိတ္မွာမူ ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့ အေမွ်ာ္စိတ္သာ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္၏ မျဖစ္ႏိုင္၏၊ ေလာကဓမၼနိယာမႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိ၏ မရွိ၏ မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲ မိမိျဖစ္ခ်င္သည့္ ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုတည္းကိုသာသိျပီး၊ မိမိလုပ္ေဆာင္မႈသည္ မိမိဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္မႈမရွိျခင္းကို နားမလည္သူတို႕၏ အေမွ်ာ္စိတ္မ်ိဳးသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့အေမွ်ာ္ စိတ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

မိမိရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ခ်ထားသလို မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း ယင္းပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ရွိေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရား အမွန္အကန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာကဓမၼနိယာမတို႕ႏွင့္ ႏႈိင္းဆသံုးသပ္ျပီးမွ ထားရွိအပ္ေသာ အေမွ်ာ္စိတ္မ်ိဳးသည္သာ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္အေမွ်ာ္စိတ္ မည္ေပသည္။

(၇) ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့အေမွ်ာ္စိတ္၏ အႏၱရာယ္ႏွစ္မ်ိဳး
ဗုဒၶဓမၼတရားေတာ္တို႕အား အေၾကာင္းသင့္အက်ိဳးသင့္ သိရွိနားလည္ေအာင္ရွင္းမျပဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုကိုသာေပးျပီး ပံုမွန္၀တ္မပ်က္ ရြတ္ဖတ္ေစျခင္းသည္ ကာယကံရွင္အတြက္ေရာ သာသနာေတာ္အတြက္ပါ အႏၱရာယ္ၾကီးမားလွေပသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ပံုမွန္ ၀တ္မပ်က္ရြတ္ဖတ္ရင္း ေနာင္ကာလၾကာရွည္ေသာ္ ဘာသာေရးအသိ ရင့္က်က္လာလိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္၍မရပါေခ်။ တစ္ေန႕ေန႕ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ ဆန္႕က်င္ဘက္အစြန္းတစ္ဖက္ဖက္သို႕ က်ေရာက္နစ္မြန္းသြားၾကသည္ကသာ မ်ားလွေပသည္။

(၈) လက္ယာစြန္းေရာက္ ယံုမွားမႈ
ဗုဒၶဓမၼအဆိုအဆံုးအမတို႕အား အနက္အဓိပၸာယ္သိရွိနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ ဂႏၶာရီဂုိဏ္းသားတို႕၏ ဂါထာမႏၱန္ဆန္ဆန္ ရြတ္ဖတ္ေနရာမွ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏အတိတ္ကျပဳခဲ့သည့္ ကံ-ဉာဏ္-၀ီရိယ အစြမ္းေၾကာင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္လာတတ္သည့္အခါမ်ိဳး လည္းရွိတတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္မွာ မိမိ၏ ကံ-ဉာဏ္-၀ီရိယ အက်ိဳးကိုခံစားရသည္ဟု မယူဆဘဲ ဗုဒၶဓမၼတရားေတာ္တို႕အား အနက္အဓိပၸာယ္မသိဘဲ ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့အေမွ်ာ္စိတ္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု နက္ရႈိင္းစြာ ယံုၾကည္သြားတတ္ေပသည္။ ထိုအခါ ယင္းပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ လိုက္နာက်င့္သံုးစရာမလိုဘဲ ဓမၼတရားေတာ္မ်ားကို ဂါထာမႏၱရားသဖြယ္ အသံုးျပဳရံုျဖင့္ လိုရာ ျပီးေျမာက္ေစသည့္လမ္းစဥ္ဟု ထင္မွတ္မွားကာ အဓိပၸာယ္မဲ့ ရြတ္ဖတ္ျခင္းသံသရာမွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနတတ္ၾကသည္။ ယင္းယံုမွားမႈ မ်ိဳးသည္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းခြဲတစ္ခ်ိဳ႕၌ ထိုးေဖာက္ေနရာယူလာခဲ့ရာ က်င့္ၾကံအားထုတ္စရာမလိုဘဲ ဗုဒၶဓမၼတရားေတာ္မ်ားရြတ္ ဖတ္ရံုမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကိုပင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သည္ဆိုေသာအယူအဆ ထြန္းကားလာခဲ့သည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။

(၉) လက္၀ဲစြန္းေရာက္ ယံုမွားမႈ
ဗုဒၶဓမၼအဆိုအဆံုးအမတို႕အား အနက္အဓိပၸာယ္မသိဘဲ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေနသူတို႕သည္ ၄င္းတို႕ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္မလာ သည့္အခါ ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့ ယံုၾကည္တတ္ေသာ မိမိ၏အျပစ္ကို မိမိမျမင္တတ္ၾကဘဲ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အေပၚ အျပစ္ပံုခ်တတ္ၾကသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္ခမ်ာမွာ မူလကပင္ ဗုဒၶဓမၼတရားေတာ္တို႕အား ဂါထာမႏၱရားသဖြယ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ က်င့္စဥ္တစ္ခုဟု ထင္မွတ္မွားခဲ့ေပရာ ၄င္းေမွ်ာ္လင့္ထင္မွတ္ထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္မလာေသာအခါတြင္ ‘ဗုဒၶ၀ါဒဆိုတာအလကားပါ’ ဟု ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုလ်က္ သာသနာေတာ္ကို စြန္႕ပယ္ေက်ာခိုင္းသြားတတ္ၾကေပသည္။

(၁၀) မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္သာသနာ
သိပၸံပညာတိုးတက္ထြန္းကားမႈ အဆင့္ဆင့္သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အဆံုးအမ မည္မွ်မွန္ကန္သည္ကို သက္ေသျပေနသကဲ့သို႕ရွိလာေပ သည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႕ပြားမႈကို လိုလားသူတိုင္း သိပၸံပညာတိုးတက္မႈကို ၾကိဳဆိုအပ္ေပသည္။

သိပၸံပညာ မည္မွ်ထြန္းကားလာပါေစ၊ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဓမၼနိယာမ၊ဗီဇနိယာမ၊ ကမၼနိယာမ၊စိတၱနိယာမ၊ ဥတုနိယာမတည္းဟူ ေသာ နိယာမတရားငါးပါး၏ ေဘာင္းအတြင္းမွာပင္ ရွိေနမည္သာျဖစ္ရာ အနတၱေဒသနာသည္ကား ခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာေနမည္ သာပင္။

သို႕ေသာ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အဆံုးအမကို တိတိပပနားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိၾက ေခ်။ အထက္ကဆိုခဲ့ေသာ လက္ယာအစြန္းေရာက္ယံုမွားမႈႏွင့္ လက္၀ဲအစြန္းေရာက္ယံုမွားမႈတို႕ကိုသာ သူတို႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အမ်ား အားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရေပရာ စစ္မွန္ေသာဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီး ဆက္လက္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပန္႕ပြားေရးအတြက္ အသိတရားရွိသူတို႕က ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾကပါမွ ေတာ္ရံုက်ေပလိမ့္မည္။

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းႏိုင္ငံတစ္ခုရွိ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ သိပၸံပညာထြန္းကားမႈႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္မႈ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

လူငယ္အမ်ားစုမွာ သိပၸံပညာကိုသာ အထင္ၾကီးကုိးစားလာၾကျပီး ဗုဒၶသာသနာေတာ္အားေက်ာခိုင္းလာၾကသည္ဟုဆိုသည္။

အကယ္စင္စစ္ ယင္းသို႕ျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာ သူတို႕ဆီတြင္ စစ္မွန္ေသာဗုဒၶသာသနာ မထြန္းကားခဲ့ဘဲ ထိုလူငယ္တို႕ထက္ အလ်င္က်ေသာ မ်ိဳးဆက္မွာလည္း ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့ အေမွ်ာ္စိတ္ကိုအေျခခံခဲ့သည့္ အမည္ခံဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အသိဉာဏ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာယံုၾကည္မႈမ်ိဳးသည္ သာသနာကြယ္ပရာ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အေလးအနက္သတိျပဳအပ္ေပေတာ့သည္။

၀င္းသိန္းဦး
(ဓမၼရံသီ၊အမွတ္ - ၆၀၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)

No comments: