Thursday, April 4, 2019

ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ(၁)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

နိဒါန္း

ကမၻာအသေခၤ် လြန္ေလေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွ် ေတြ႕ၾကဳံဆုံဆည္းခဲလွေသာ ဗုဒၶဳပၸါဒ ဒုလႅဘအခါႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ယေန႔ ကမ႓ာသူ ကမ႓ာသားမ်ားသည္ အလြန္မတန္ ကံထူးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကံထူးလို႔ ေတြ႕ၾကဳံၾကရေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးမသြားဖို႔ရန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိေနပါသည္၊ တာ၀န္ကို သိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္တကြေသာ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြါးေရးကို ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ တာ၀န္ကိုယ္စီယူ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ရဟန္း ရွင္ လူ ျပည္သူ အားလုံးတို႔၏ ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ႔မဟာနာယက အဖြဲ႕သည္-
၁။ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းရန္ ၀ိနိစၧယအဖြဲ႕၊
၂။ တည္တံ့ရန္ သာသနာေရးအဖြဲ႕၊
၃။ ျပန္႔ပြါးရန္ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

မဟာနာယက လက္ေအာက္ရွိ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ တစ္ကမ႓ာလုံးအႏွံ႕ သာသနာျဖန္႔ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတိၱ သာသနာ့တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္၍ စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိုစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ရန္ ၆-လ ဆရာေလာင္း မြမ္းမံသင္တန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္၊ ယင္းသင္တန္းမွာ သင္တန္းဆင္း ေနာက္ဆုံးစာမူအျဖစ္ သင္တန္းသားမ်ားကို စာတမ္းမ်ား က်မ္းျပဳခိုင္းၿပီး အကဲျဖတ္ပါသည္၊ ထိုမွ ရင္းျမစ္ခံၿပီး ယခု စာတမ္းျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က အာရွတိုက္ႀကီး တစ္တိုက္လုံးကို လႊမ္းျခဳံခဲ့ေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ယခုအခ်ိန္မွာ အလြန္ေသးငယ္ က်ဥ္းေျမာင္းေန ပါၿပီ၊ အေၾကာင္းကို ရွာလွ်င္ သာသနာတြင္း အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ရွင္ရဟန္းတို႔၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္လည္း အဓိက အေၾကာင္းတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ရွင္ ရဟန္းမ်ား အေရအတြက္မ်ားဖို႔ လိုအပ္သလို အရည္အခ်င္းရွိဖို႔က ပို၍ လိုအပ္ပါသည္။

အရည္အခ်င္းဆိုသည္မွာ-
၁။ ပါသာဒိကဂုဏ္ကို ေဆာင္ေသာ '' သြင္ျပင္''
၂။ သဒၶါ ၀ီရိယ သတိ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ '' ဗိုလ္စိတ္ဓာတ္''
၃။ ဘက္စုံ '' ပညာဗဟုသုတ''
၄။ ဒုကၡကင္းေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ '' အက်င့္သိကၡာ''

ဤအရည္အခ်င္းမ်ား ရွင္ရဟန္းတို႔ သႏၲာန္မွာ ျပည့္၀ေနလွ်င္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ကမၻာအသေခ်ၤမကပင္ တည္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ရွင္ ရဟန္းမ်ား ရဘို႔ရန္မွာ-
၁။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ရွင္ ရဟန္းျပဳခ်င္လာေအာင္ စည္းရုံးမႈ၊
၂။ စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံမႈ စသည္အခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစရန္ ဤစာတမ္းက အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
''ပဗၺဇိတဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ (ရဟန္းဘ၀ ရဖို႔ မလြယ္) ''ဟု ဘုရားေဟာရွိေသာ္လည္း ယခုေခတ္မွာ 'သုလဘ (ရဟန္းဘ၀ ရဖို႔ လြယ္)'ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အထင္မႀကီးေတာ့၊ သာသနာ၀င္ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ စိစစ္လက္ခံမႈအပိုင္း အားနည္းမႈေၾကာင့္ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အဖက္ဖက္က နိမ့္က်ေနပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ အာဏာ ေဒသနာေတာ္အစြမ္းေၾကာင့္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသူ ရွင္ရဟန္းအခ်ဳိ႕ ကလည္း အခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစား လုပ္ေနၾကသျဖင့္ သာသနာေတာ္ ပို၍ နစ္နာရပါသည္။

ရပိုင္ခြင့္ကိုသာ ယူၿပီး တာ၀န္ေက်ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာသူသည္ ''ကတညဳတာ''မဂၤလာ မထိုက္၊ လူမိုက္သာ ျဖစ္သည္၊ တာ၀န္ေက်ေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကုိ ဤစာတမ္းမွာ အပိုင္း ၄-ပိုင္း ခြဲ၍ တင္ျပထားပါသည္။
ယင္းတို႔မွာ-
၁။ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပုံ
၂။ ရွင္ ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္း
၃။ ရဟန္းျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္း
၄။ ရဟန္းရွင္တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္- ဤ ၄-ပိုင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာတိုင္းကို သမားရုိးက် ပုံစံအတိုင္း မျဖစ္ေစဘဲ သေဘာေပါက္ နားလည္လြယ္ေအာင္ ဆန္းသစ္ေသာပုံစံျဖင့္ တင္ျပထားပါ သည္။ ၀ိနည္းလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ သုတၱန္, အဘိဓမၼာ ေလာင္း၍ ျခယ္မႈန္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္၏၊ ၀ိနည္းေၾကာင္းမ်ားကို ၀ိနည္း႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေျပာတိုင္း လုပ္၊ ထား တိုင္း ေနဖို႔ရန္သာ ရွိေလသည္၊ ဘာမွ် ေစာဒကမ်ား တက္ေနစရာ မလို၊ အာဏာ ေဒသနာျဖစ္သျဖင့္ ေစာဒကတက္၍ မရပါ။ အာဏာေဒသနာကို ေစာဒကတက္ ဆင္ေျခေပးကာ ကန္႔လန္႔ တိုက္မိလုိ႔ အာဏာ၀ီတိကၠမႏ ၱရာယ္ရွၿပီး မ႐ႈမလွ ဒုကၡေရာက္ရေသာ '' အရိ႒ရဟန္း' ႏွင့္ ''ကိုရင္ က႑က'' တို႔ နမူနာကလည္း အထင္အရွား ရွိေနသည္။

၀ိနည္းလာ အမိန္႔အာဏာ ပညတ္ခ်က္မ်ားသည္ သုတၱန္, အဘိဓမၼာ မီးေမာင္း ဆလိုက္ ထိုးျပလိုက္မွ ေပၚလြင္ ထင္ရွားလာပါသည္။ ဗုဒၶ၏ ကရုဏာေတာ္ ပညာေတာ္ အစြမ္းမ်ားသည္လည္း အံ့မခန္း ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ ေပၚလြင္လာပါသည္။ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုိေတာ္ ကရုဏာေတာ္ ပညာေတာ္ စြမ္းပကားမ်ား ေပၚလြင္ေအာင္ တင္ျပထားပါသည္၊ နိဂုံးမွာလည္း ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရွဳၿပီး ဆုံးျဖတ္ထားၾကပါ ဟုသာ တိုက္တြန္းလိုပါသတည္း။

အလိုအပ္ဆုံးေသာ အရာ

လူ နတ္ တိရစၧာန္ စေသာ သတၱ၀ါတိုင္း၏ အလိုအပ္ဆုံးေသာ အရာကား ဆင္းရဲျခင္းကင္းဖို႔ ပင္ျဖစ္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡကို မည္သည့္သတၱ၀ါ မဆို အလိုမရွိၾက၊ ေရွာင္ကြင္းလိုၾက၏၊ သို႔ေသာ္ မလိုခ်င္မွ ရဆိုသလို မဆုံလိုေသာ ဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုးၿပီး ေျပးေရွာင္လို႔ မလြတ္ႏိုင္ၾက ေပ။ ဒုကၡကင္းေရးကို နည္းလမ္းညႊန္ျပသူတို႔တြင္ အထြတ္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ျမတ္စြာဘုရားက ``ျမတ္ေသာ အက်င့္ (ျဗဟၼစရိယ)ကို က်င့္ၾကံ အားထုတ္လွ်င္ ဒုကၡကင္းၿငိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း´´ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ဒုကၡကင္းရန္ ျဗဟၼစရိယကို က်င့္ႀကံဖို႔ အေရးမွာလည္း အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္၌ ေနသူတို႔ ျပည့္စုံေအာင္ မက်င့္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပ၊ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္၌ေနရျခင္းသည္ အသီးေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ခ်ဳိးဖဲ့ျခင္း စသည့္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ သရက္ပင္ကဲ့သို႔ ေဘး ရန္ မ်ားလွ၏၊ သားေရး သမီးေရး စီးပြါးေရး စေသာ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္တို႔ျဖင့္ ႐ႈတ္ေထြး က်ဥ္းေျမာင္းလွ၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာကို မရႏိုင္၊ ရွင္ ရဟန္းဘ၀ကား အသီးမသီးေသာ သရက္ပင္ ပမာ အႏ ၱရာယ္ကင္း၍ ေအးၿငိမ္းလွသည္၊ အလို နည္းျခင္း ေရာင့္ရဲ လြယ္ျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႕ေဘာင္ကို ေရွာင္ခြါ ၍ သာသနာ့ေဘာင္၌ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကသည္။

သမဏသုခမ်ား (ရဟန္းခ်မ္းသာမ်ား)

ရွင္ ရဟန္းဘ၀သည္ ဥစၥာ စပါး သိမ္းဆည္းရမႈ မရွိျခင္း၊ အျပစ္ကင္းေသာ ဆြမ္းကို ရွာမွီးရျခင္း၊ ေအးၿငိမ္းေသာ ဆြမ္းကို သုံးေဆာင္ ရျခင္း စေသာ ၈-မ်ဳိးေသာ သမဏသုခတို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာေအးျမလွ၏၊ လြင္တီးေခါင္ပမာ အၿငိအတြယ္မရွိ၊ လြတ္လပ္သည္။

သာသနာ့၀န္ထမ္း (၂) မ်ဳိး
အိမ္ေထာင္သားေမြး အလုပ္စြန္႔၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အ၀တ္ကို ၀တ္လ်က္ ျဗဟၼစရိယ က်င့္သူမ်ားကို-
၁။ ရွင္သာမေဏ
၂။ ရဟန္း - ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခြဲျခားႏိုင္သည္၊ ေခတ္စကားအရဆိုလွ်င္ ရဟန္း သည္ တင္းျပည့္ပါတီ၀င္ျဖစ္၍ သာမေဏသည္ အရန္ပါတီ၀င္ျဖစ္သည္၊ မွန္၏၊ သာမေဏသည္ ရဟန္းတို႔၏ ကံႀကီး ကံငယ္ ကိစၥတို႔၌ မပါ၀င္ႏိုင္ပါ။

ရွင္ ရဟန္းျဖစ္ဖို႔ အရည္အခ်င္း

အရာရာတိုင္းမွာ အရည္အခ်င္း လိုအပ္သည္၊ အရည္အေသြး စံမမီေသာ ပစၥည္း၀တၳဳကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂိၢဳလ္သတၱ၀ါတို႔ကို ျဖစ္ေစ၊ အသုံးမျပဳ လိုၾက၊ အမ်ားအၾကည္ညိဳခံ အကိုးကြယ္ခံ ရွင္ရဟန္းတို႔အတြက္ကား အရည္အခ်င္းျပည့္မီဖို႔ ပို၍ပင္ လိုအပ္ေပသည္။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ တစ္ေလာကလုံးက ေလးစားေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္၊ ရွင္ရဟန္း ျပဳလိုသူတိုင္းကို ျမတ္စြာဘုရားက လက္မခံခဲ့၊ သာသနာ၀င္ပုဂိၢဳလ္ စိစစ္ေရး လြယ္ကူ ေစရန္ စည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ခ်မွတ္ေပးခဲ့ သည္။

ရွင္ ရဟန္းျဖစ္ခြင့္ လုံး၀မရထုိက္သူ ၁၁-ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ရွင္ ရဟန္းျဖစ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း မသင့္ေလ်ာ္သူ ၃၂-ဦးကိုလည္းေကာင္း ရွင္ ရဟန္းျပဳမေပးရန္ ပညတ္ထားေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ပါသာဒိကဂုဏ္ကိုေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပရိသတ္ကိုသာ လိုလားေတာ္မူ၏၊ သူမ်ားအထင္ေသးစရာ အို နာ က်ဳိး ကန္း ပရိသတ္မ်ား မျဖစ္ေစလို၊ ဘုရားလက္ထက္က သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္လိုသူတိုင္းကို စိစစ္မႈမရွိဘဲ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရဟန္းျပဳေပးေနၾကသျဖင့္ သာသနာ့ေဘာင္မွာ အနာႀကီးေရာဂါစြဲသူ၊ ျမင္းဖုအနာရွိသူ၊ စသည္ျဖင့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ပုဂိၢဳလ္တို႔ တင္းက်မ္းျပည့္ေနသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္မေကာင္းသည့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပုဂိၢဳလ္တို႔ကို ရွင္ ရဟန္း မျပဳေပးဖို႔ရန္ သိကၡာပုဒ္မ်ား ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ရုံမက ရဟန္းခံသည့္အခါ စစ္ေဆးေမးျမန္းဖို႔ရန္လည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းျပဳႏိုင္ေသာ အရြယ္ပမာဏ

အလြန္မတန္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားသည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ မသုတ္သင္ႏိုင္၊ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္၊ သကၤန္းရုိေသမႈ၊ က်င့္၀တ္သီလ ေစာင့္ထိန္းမႈကို လည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္ မတန္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို ရွင္ ရဟန္း ျပဳမေပးဖို႔ရန္ သိကၡာပုဒ္မ်ား ပညတ္ေတာ္မူသည္၊ လိုအပ္လွ်င္ ၁၅-ႏွစ္ ေအာက္ငယ္ေစကာမူ ရွင္ျပဳေပးႏိုင္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသး သည္၊ သို႔ေသာ္ က်င့္၀တ္သိကၡာ လိုက္နာ က်င့္သုံးႏိုင္ေလာက္ေသာ အရြယ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ အိုမင္း မစြမ္း (ဇရာဒုဗၺလ) အရြယ္သို႔ ေရာက္ေနသူ အဖုိးအုိမ်ားကိုလည္း ရွင္ ရဟန္း မျပဳေပးရဟု ပညတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

အိုမင္းမစြမ္းဆိုသည္မွာ- သကၤန္းဆိုးမႈ စေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္သူကို ဆိုလိုသည္၊ မိမိကိုယ္ကို သုတ္သင္ႏိုင္သူကို ကား ရွင္ ရဟန္း ျပဳေပးေကာင္းသည္။
ရဟန္းျပဳခြင့္ အရြယ္ကိုကား အနည္းဆုံး ပဋိသေႏၶႏွင့္တကြ အသက္ ၂၀-ျပည့္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္၊ အသက္ ၂၀- မျပည့္သူမ်ားသည္ အခ်မ္း အပူ ႏွင့္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ စေသာ ေဘးရန္မ်ားကို သည္းခံႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။

ပဗၺဇိတ အမ်ဳိးမ်ဳိး

သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ ရွင္ ရဟန္းျပဳလိုသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ရသည္၊ သံသရာ၀ဋ္မွ ထြက္ေျမာက္လို၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လည္း ရွိသည္၊ တခ်ဳိ႕မွာ ရွင္သုဒိန္, ရွင္ရ႒ပါလတို႔ကဲ့သို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ ျပင္းျပစြာျဖင့္ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ သဒၶါ ပဗၺဇိတမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ တခ်ဳိ႕မွာလည္း ရွင္ေမာဂၢလိပုတၱ တိႆေထရ္၊ ရွင္နာဂေသနေထရ္၊ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသတို႔ကဲ့သို႔ ပညာသင္ ၾကားလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ ပညာ ပဗၺဇိတမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ ကိုရင္အျဖစ္ျဖင့္ အသက္ ၂၀-ျပည့္လို႔ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာၾကေသာ ဖာသာလ၀ါ (မိရိုးဖလာ) ပဗၺဇိတမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္၍ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ ဘယာ ပဗၺဇိတမ်ားလည္း ရွိၾကေသးသည္။

သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အေခ်ာင္ေနသူမ်ားကို ရည္ရြယ္၍-
``အိပ္လိုရဟန္း၊ စားလိုမွန္း၊ ပုစၧန္း လုပ္ပါေလ ´´ ဟူ၍ က၀ိလကၡဏ သတ္ပုံ ဆရာ မိန္႔ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရွင္ ရဟန္းေလာင္း ျပဳၾကျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ အလိုက်ေအာင္-
``သံသာရ၀ဋၬဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ ပဗၺဇၨံ ယာစာမိ (သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရွင္ ရဟန္းဘ၀ကို ေတာင္းခံပါသည္ ဘုရား)´´ ဟူ၍ ေရွးဆရာမ်ား စီစဥ္ထားပါသည္။

ရွင္ ရဟန္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္စ၌ ရဟန္းျပဳလိုသူမ်ားကို `ဧဟိ ဘိကၡဳ´ ေခၚ၍ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ရဟန္းျပဳေပး ေတာ္မူသည္၊ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျဖစ္ဖို႔ လုံေလာက္ေသာ ေရွးဘုန္းေရွးကံပါသူ အနည္းဆုံး ေသာတာပန္အဆင့္ရွိသည့္ အရိယာပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးကိုသာလွ်င္ `ဧဟိ ဘိကၡဳ´ ေခၚ၍ ရဟန္းျပဳေပးပါသည္၊ ဘုရားလက္ထက္က ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းေပါင္း (၂၈၆၄၁) ႏွစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ ေျခာက္ရာ ေလးဆယ့္ တစ္ပါးရွိသည္။

ေနာင္အခါ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္တုိင္း၌ ရွင္ရဟန္းျပဳဖို႔ လြယ္ကူေစရန္ ``သရဏဂုံသုံးပါး ေဆာက္တည္ေစ၍ ရွင္ရဟန္းျပဳေပးၾက´´ဟု ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးလုိက္သည္၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သရဏဂုံ သုံးပါး ေဆာက္တည္ေစျခင္းျဖင့္ပင္ ရွင္ျပဳျခင္းကိစၥ၊ ရဟန္းျပဳ ျခင္း ကိစၥ၊ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္၊ ဤသရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သူမ်ားကို သရဏဂမနရဟန္း ဟု ေခၚသည္။

တစ္ဖန္ ရာဓပုဏၰား ရဟန္းျပဳခ်ိန္မွစ၍ သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္ကို ရုပ္သိမ္း၍ ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ သည္၊ ဉတိၱစတုတၳ ကမၼ၀ါစာ ခြင့္ျပဳခ်ိန္သည္ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၉-လေက်ာ္ ၁၀-လ အတြင္း (မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲ လျပည့္ႏွင့္ တေပါင္းလျပည့္တို႔အၾကား) ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးခြင့္ တည္ရွိေနသည္၊ ရွင္ သာမေဏျပဳခြင့္ကိုကား သရဏဂုံျဖင့္ပင္ မူလအတိုင္း ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ထူးျခားခ်က္

ထူးျခားခ်က္မွာ-
သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးျခင္း၌ ရဟန္းတစ္ပါးတည္းက သူ႕ဆႏၵအတုိင္း ရဟန္းေလာင္းကို ရဟန္းျပဳေပးႏိုင္သည္။ ၪတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးရာ၌ကား သံဃာ့အဖြဲ႕ကသာ ရဟန္း ျပဳေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ရဟန္းျပဳေပးႏိုင္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕ဟူသည္ အိႏၵိယျပည္ မဇၥ်ိမ ေဒသ၌ အနည္းဆုံး ၁၀-ပါး၊ သီရိလကၤာ ျမန္မာ- စေသာ အျခားအရပ္ ေဒသမ်ား၌ အနည္းဆုံး ၅-ပါးတက္ေရာက္သည့္ သံဃာအစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ေသာ သံဃာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ သက္ ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ (သိမ္)တစ္ခုအတြင္းရွိ သံဃာအားလုံးေသာ္လည္း တက္ေရာက္ရသည္၊ ဆႏၵကိုေသာ္လည္း ရယူရသည္၊ ထိုအစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္သူ သံဃာအားလုံးက ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳေပးမွသာ ရဟန္းေလာင္း၏ ရဟန္းအျဖစ္ အတည္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ရွင္ျပဳပုံ အစီအစဥ္

ရွင္ျပဳရာ၌ လိုရင္းအဂၤ ါသုံးရပ္ ျပည့္စုံမွသာ ရွင္သာမေဏျဖစ္ႏိုင္သည္၊
ယင္း ၃-ရပ္တို႔ကား-
၁။ ဆံမုတ္ဆိတ္ ပယ္ျခင္း (လူ႕အသြင္ေပ်ာက္ရန္)
၂။ သကၤန္း၀တ္ျခင္း (သာမေဏ အသြင္ေရာက္ေစရန္)
၃။ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း တို႔ပင္တည္း။
ဤအဂၤ ါ ၃-ရပ္တြင္ ဆံ မုတ္ဆိတ္ပယ္ျခင္းကိစၥကို ရဟန္း ရွင္ လူ မည္သူမဆို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္၊ သကၤန္း၀တ္မူကိုကား ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္၊ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သကၤန္း၀တ္ လွ်င္ လိဂၤေတၳနက(အသြင္ခိုးမႈ) ျဖစ္သြားႏိုင္သည္၊ သရဏဂုံေပးမႈကို ရဟန္းမ်ားကိုယ္တုိင္သာ ျပဳလုပ္ရသည္။

လူ၀တ္ေၾကာင္ႏွင့္ သာမေဏမ်ားက သရဏဂုံေပးလွ်င္ ကိုရင္မျဖစ္၊ အဆိုပါ အဂၤ ါ (၃)ရပ္တို႔တြင္ သရဏဂုံေဆာက္တည္မႈ အဂၤ ါ သည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္၏၊ ဆရာတပည့္ ႏွစ္ဦးစလုံး ပီပီသသ သရဏဂုံပါဠိ ရြတ္ဆိုႏိုင္မွသာ ရွင္သာမေဏအစစ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ရွင္သာမေဏျဖစ္ခ်ိန္

သရဏဂုံ ပီပီသသ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ``တတိယမိၸ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ´´၌ ``မိ´´အကၡရာအဆုံးတြင္ ရွင္သာမေဏအစစ္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္၊ သာမေဏတို႔ က်င့္သုံးအပ္ေသာ သီလသိကၡာ က်င့္၀တ္အားလုံးတို႔ ကိုရင့္သႏၲာန္မွာ တည္ရွိၿပီးျဖစ္ေတာ့သည္၊ သီလခံယူ ေဆာက္တည္ဖြယ္ မလို၊ ခံယူေဆာက္တည္ေသာ္လည္း အျပစ္မရွိ၊ မွတ္မိေစျခင္း ေက်ပြန္ေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။

သာမေဏျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဥပဇၥ်ာယ္အဂၤ ါႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဆရာထံမွာ-
``ဥပဇၥ်ာေယာ ေမ ဘေႏ ၱ ေဟာဟိ´´ဟု ၃-ေခါက္ ရြတ္ဆို၍ ဥပဇၥ်ာယ္ယူရမည္။ သာမေဏမ်ားသည္ ၁၀-ပါး သီလ၊ ပစၥေ၀ကၡဏာ၊ လိင္ ၁၀-ပါး၊ ဒဏ္ ၁၀-ပါး၊ ေသခိယ ၇၅-ပုဒ္၊ ခႏၶက ၀တ္ ဤက်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္။

အရိယာ နတ္ ျဗဟၼာတို႔၏ အျမင္

ရွင္ျပဳ (ကိုရင္၀တ္) သည္ကို-
၁။ ဆံခ်
၂။ သကၤန္း၀တ္
၃။ သရဏဂုံ ခံယူ
ဤလုပ္ငန္း ၃-ရပ္မွ်သာ ဟု သာမန္လူေတြက ျမင္ၾကသည္။
အရိယာနတ္ ျဗဟၼာမ်ားကေတာ့ ဤသို႔ မျမင္ၾကေပ-
၁။ ကိေလသာစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ျမင္ၾကသည္၊ မွန္ပါသည္၊
ဆံပင္၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာကို ပယ္ခြါ တြန္းလွန္ တိုက္ဖ်က္ရန္ ဆံခ်ေနသည္ဟု လည္းေကာင္း၊
၂။ ရန္သူေၾကာက္လန္႔ေအာင္ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္သကဲ့သို႔ ကိေလသာ ရန္သူမ်ား ေၾကာက္လန္႔ေအာင္၊ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ သကၤန္း၀တ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊
၃။ ကိေလသာ ရန္သူမ်ား ထြက္ေျပးေအာင္ သရဏဂုံမႏၲာန္ ရြတ္ဆိုေနသည္ဟု လည္းေကာင္း ျမင္ႀကၿပီး ေကာင္းခ်ီးဟစ္ေအာ္ ေၾကြး ေၾကာ္ၾကကုန္သည္။

ဒုတိယ ေၾကြးေၾကာ္သံ

ကိုရင္မ်ား ပစၥယသႏၷိႆိတ သီလ ျပည့္စုံေအာင္ ပစၥေ၀ကၡဏာျဖင့္ ပုတီးစိပ္ေနေသာအခါ-
-သတိထားၿပီး ပုတီးစိပ္လွ်င္ သတိပ႒ာန္ျဖစ္သည္။
-အားထုတ္ၿပီး စိပ္လွ်င္ သမၼပၸဓာန္ျဖစ္သည္။
-ယုံၾကည္ေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ စိပ္လွ်င္ သဒၶိေျႏၵ သဒၶါဗိုလ္ စေသာ ေဗာဓိပကိၡယ တရားမ်ားျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ေဗာဓိပကၡိယတရားမ်ား ပြါးမ်ားေနသည္ကို ျမင္၍ ကိေလသာ တိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကသည္တကား ဟု ဒုတိယအၾကိမ္ ေကာင္းခ်ီးဟစ္ေအာ္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကျပန္သည္။

တတိယ ေၾကြးေၾကာ္သံ

ဆုိခဲ့ၿပီးအတုိင္း ေဗာဓိပကိၡယ တရားမ်ား ျဖစ္ပြါးေနျခင္းေၾကာင့္ (ပါရမီ ျပည့္သူျဖစ္လွ်င္) အရဟတၱဖုိလ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္သည္၊ ကိုရင္မ်ား အရဟတၱဖိုလ္ရသည္ကိုျမင္ေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ `ေအာင္ပြဲခံသြားၿပီ´ဟု တတိယအႀကိမ္ ေကာင္းခ်ီးဟစ္ေအာ္ ေၾကြး ေၾကာ္ၾကျပန္သည္။

ပုတီးစိပ္ၿပီး ေဗာဓိပကိၡယတရား ပြါးမ်ားလွ်င္ ယခုဘ၀မွာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေစကာမူ ႏွစ္ဘ၀ သုံးဘ၀ျဖင့္ပင္ ရႏိုင္ ေရာက္ႏိုင္ ပါသည္၊ မွန္၏၊ သစၥကပရိဗိုဇ္အတြက္ သုတ္ ၂ သုတ္ကို ဘုရားရွင္ေဟာေသာ္လည္း သစၥကပရိဗိုဇ္မွာ သရဏဂုံေသာ္မွ မတည္ေပ၊ သို႔ ေသာ္ အထုံ၀ါသနာအက်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ေဟာျခင္းျဖစ္သည္၊ သစၥကပရိဗုိဇ္သည္ အထုံ၀ါသနာရၿပီး ၎အထုံ၀ါသနာက ေက်းဇူးျပဳေသာ ေၾကာင့္ သာသနာႏွစ္ ၄၀၀၊ ဘ၀အားျဖင့္ ၅-ဘ၀ေလာက္မွာပင္ သီဟိုဠ္ ကြ်န္း၌ ကာလဗုဒၶရကၡိတေထရ္ အျဖစ္ျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားပါ သည္၊ ဤသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ေအာင္ပြဲခံရဖို႔ အေရး လက္တစ္ကမ္းမွ်သာ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ရဟန္းခံ
အရဟႏ ၱမွ ရဟႏၲာ၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ရဟန္းဟု ေ၀ါဟာရ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာသည္၊ ရဟန္းအျဖစ္ ခံယူမႈကို ရဟန္းခံဟု ေခၚသည္။

ရဟန္းအျဖစ္ ရပုံ ၈-မ်ဳိး

ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိပုံ ၈-မ်ဳိးရွိသည္၊ ၎တို႔မွာ-
၁။ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္း-
ဧဟိဘိကၡဳ (ခ်စ္သားရဟန္း လာေလာ့) ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ေၾကာင့္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ။
၂။ သရဏဂမနရဟန္း- သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သူ။
၃။ ၾသ၀ါဒ ပဋိဂၢဟဏရဟန္း- ျမတ္စြာဘုရား၏ ၾသ၀ါဒကို လက္ခံသျဖင့္ ရွင္မဟာ ကႆပအား ခြင့္ျပဳ အပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္ (ရွင္မဟာကႆပ တစ္ပါးတြက္သာ)
၄။ ပဥွာဗ်ာကရဏရဟန္း- ျပႆနာေျဖဆိုႏိုင္သျဖင့္ ေသာပါက သာမေဏအတြက္ ခြင့္ျပဳအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္၊
၅။ ဂရုဓမၼ ပဋိဂၢဟဏရဟန္းမ- ဂရုဓမ္ ၈-ပါးကို ခံယူသျဖင့္ မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ အား ခြင့္ျပဳအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္။
၆။ ဒူေတနရဟန္းမ- အဍကာသီအမ်ဳိးသမီးအား တမန္သည္မွ တဆင့္ ခြင့္ျပဳေသာ ရဟန္းအျဖစ္။
၇။ အ႒၀ါစိကာ ရဟန္းမ- ဘိကၡဳသံဃာထံမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ဘိကၡဳနီသံဃာထံမွာ တစ္ႀကိမ္ ဉတၱိစတုတၳကံ ျပဳရသျဖင့္ ဉတ္ႏွင့္ ကမၼ၀ါစာ ရွစ္ႀကိမ္ ဖတ္မွ ရဟန္းျဖစ္ေသာ ဘိကၡဳနီမ်ား။
၈။ ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သူ ယခုေခတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား။
ထို ၈-မ်ဳိးတို႔တြင္ ယခုေခတ္၌ ဉတိၱစတုတၳရဟန္း တစ္မ်ဳိးသာ ရွိႏုိင္ေတာ့သည္။

ရဟန္းျဖစ္ရန္ အဂၤ ါ ၅-တန္

ယခုအခါ ရဟန္းျဖစ္ေအာင္ ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသည္၊ ယင္းသို႔ ရဟန္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ရဟန္းခံသည္ဟု ေခၚၾကသည္၊ ထိုရဟန္းခံကိစၥ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အဂၤ ါ ၅-ရပ္တို႔ကား-
၁။ ရဟန္းေလာင္း၏ ျပည့္စုံမႈ
၂။ ဉတ္၏ ျပည့္စုံမႈ
၃။ ကမၼ၀ါစာ၏ ျပည့္စုံမႈ
၄။ သိမ္၏ ျပည့္စုံမႈ
၅။ ရဟန္းခံေပးမည့္ သံဃာ့ပရိသတ္၏ ျပည့္စုံမႈတို႔ပင္တည္း။

ဤအဂၤ ါ ၅-ရပ္ ျပည့္စုံမွ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ `ပဥၥဂၤ ´ဟု လည္းေကာင္း `ပဥၥင္း´ ဟု လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္၊ ထို ပဥၥင္းကိုပင္ ေလးစားအပ္သူျဖစ္၍ `ဦး´ တပ္ၿပီး `ဦးပဥၥင္း´ဟုေခၚၾကသည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ ရဟန္းေတာ္ မ်ားကို ဥပသမၸႏၷ- ဟုလည္းေကာင္း ဥပသမ္- ဟုလည္းေကာင္း ေခၚသည္၊ ဥပသမ္- ကို သီရိလကၤာအသံျဖင့္ ဥပစမ္၊ ဥပစမ္း- ဟု ေခၚသည္၊ ျမန္မာအသံျဖင့္ ဥပစမ္းကို ဦးပစင္း- ေခၚျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၂)

====================
====================


ရဟန္းေလာင္း၏ ျပည့္စုံမႈ

ရဟန္းခံမႈ ကိစၥအ၀၀သည္ ရဟန္းေလာင္းအေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ရသည္၊ ရဟန္းေလာင္းကို ရဟန္းခံမႈ ကိစၥ (ဥပသမၸဒကံ)၏ တည္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀တၳဳ ဟု ေခၚသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ ရဟန္းေလာင္းျဖစ္ရန္ ဆိုလတံ့ေသာအခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္။
၁။ ပဋိသေႏၶႏွင့္တကြ အသက္ ၂၀-ျပည့္သူျဖစ္ရျခင္း၊
၂။ ပါရာဇိက က်ၿပီးသူ မဟုတ္ရျခင္း၊
၃။ ပ႑ဳက္စေသာ ရွင္ ရဟန္း မျဖစ္ထိုက္သူ ၁၁-ေယာက္တြင္ မပါ၀င္ရျခင္း။

ဤအဂၤ ါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ရဟန္းေလာင္းျဖစ္ေတာ့သည္။
ထိုအဂၤ ါရပ္မ်ားအျပင္ လူဇာတ္ရွိသူ ေယာက္်ားျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အဂၤ ါကို အပိုထည့္ၾကေသးသည္၊ သို႔ေသာ္ အဘဗၺပုဂိၢဳလ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ တိရစၧာန္ႏွင့္ ပ႑ဳက္ မဟုတ္ရျခင္းအဂၤ ါျဖင့္ပင္ ေယာက္်ားျဖစ္ျခင္းဟူေသာအဂၤ ါ ၿပီးေတာ့သည္။

ေဘာင္းဘီ၀တ္ႏွင့္ ဆံရွည္ကိုယ္ေတာ္

ရဟန္းေလာင္း၏ ျပည့္စုံရမည့္အဂၤ ါတြင္ သာမေဏျဖစ္ရမည္-ဟု မဆိုျခင္းေၾကာင့္ သာမေဏ မဟုတ္သူ လူကို ရဟန္းခံေပးလွ်င္လည္း ရဟန္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ပယ္ျခင္း၊ သကၤန္း၀တ္ျခင္း ဟူေသာ အဂၤ ါရပ္မ်ား မပါျခင္းေၾကာင့္ ပုဆိုး အက်ၤ ီ ေဘာင္းဘီ၀တ္သ မ်ားကို ရဟန္းျပဳ ေပးလွ်င္လည္း ရဟန္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ထိုသို႔ ရဟန္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရွင္ ရဟန္းအသြင္ရွိသူကို ရဟန္းခံျခင္းသည္သာ အျပစ္ကင္း၍ သာသနာေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေပသည္၊ မွန္၏၊ သပိတ္သကၤန္း မျပည့္စုံသူကို ရဟန္းခံေပးက ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေခတ္မွ ယေန႔ေခတ္ တိုင္ေအာင္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ လူ၀တ္စားႏွင့္သူကို ရဟန္းခံေပးေလ့မရွိၾက။

ဉတ္ ကမၼ၀ါစာ၏ ျပည့္စုံမႈ

ဉတ္ႏွင့္ ကမၼ၀ါစာပါဠိမ်ားကို စနစ္တက် မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ရြတ္ဆိုလွ်င္ ဉတ္၏ ျပည့္စုံမႈ၊ ကမၼ၀ါစာ၏ ျပည့္စုံမႈ ျဖစ္ေလေတာ့သည္၊ (အက်ယ္လိုလွ်င္ ပါဠိ+ အ႒ကထာတို႔မွာ ယူပါေလ)။

သိမ္၏ ျပည့္စုံမႈ

နယ္ပယ္အပိုင္းအျခားကို သိမ္-ဟု ေခၚသည္၊ ထိုသိမ္သည္-
၁။ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ကမၼ၀ါစာျဖင့္ ဖြဲ႕စပ္ သမုတ္ထားေသာ ဗဒၶ သိမ္၊
၂။ ကမၼ၀ါစာျဖင့္ မသမုတ္ရဘဲ ပင္ကိုယ္ကပင္ သိမ္ျဖစ္ေနေသာ သိမ္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးရွိ သည္၊
မည္သည့္ သိမ္ျဖစ္ေစ သိမ္အဂၤ ါလကၡဏာႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ သိမ္၏ ျပည့္စုံမႈ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ပရိသတ္၏ ျပည့္စုံမႈ

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သံဃာညီညြတ္ေရးကို အျမဲ ဦးစားေပးသည္၊ လုပ္ငန္းတိုင္း၌ စိတ္တူ ကိုယ္မွ် ျဖစ္ေစရန္ ညႊန္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္၊ ညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈၿပီး ပရိသတ္အရ ရဟန္းခံကိစၥတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ သံဃာ့ပရိသတ္ကို ယူရမည္။

သံဃာညီညြတ္ေရး- ဟူေသာ ပရိသတ္ျပည့္စုံမႈျဖစ္ရန္ အဂၤ ါ ၃-ရပ္ လုိအပ္သည္၊
ယင္းတို႔မွာ-
၁။ ရဟန္းခံကိစၥေဆာင္ရြက္ရာ အစည္းအေ၀းဌာနသို႔ လုံေလာက္ေသာ သံဃာ အေရအတြက္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ျခင္း။
၂။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိလ်က္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား၏ သေဘာတူေၾကာင္း ဆႏၵကို ယူျခင္း၊
၃။ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူ သံဃာမ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကန္႔ကြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ဤရဟန္းခံကိစၥအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အနည္းဆုံး သံဃာ ၅-ပါး ပါ၀င္ တက္ေရာက္မွ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ႏိုင္မည္။ ရဟန္းခံကိစၥ၌ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အဂၤ ါ ၅-ရပ္ ျပည့္စုံဖို႔ အေရးႀကီးသည္၊ အဂၤ ါရပ္ တစ္ခုခု ခြ်တ္ယြင္းလွ်င္ အေဆာင္အေယာင္ မည္မွ်ပင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေစကာမူ ရဟန္း မျဖစ္ေတာ့၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤ ါ ၅-ရပ္ ျပည့္စုံေအာင္ အထူးဂရုစိုက္သင့္သည္။

ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ

ရဟန္းခံကိစၥကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဦးေဆာင္လိုေသာ ရဟန္းသည္-
၁။ အရည္အခ်င္းျပည့္ ရဟန္းေလာင္းပုဂိၢဳလ္၊
၂။ အရည္အခ်င္းျပည့္ ဥပဇၥ်ာယ္ပုဂိၢဳလ္၊
၃။ အရည္အခ်င္းျပည့္ ကမၼ၀ါစာ ဆရာ၊
၄။ ရဟန္းခံ ကိစၥအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ကာရကသံဃာ၊ ဤအခ်က္တို႔ကို ျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳတင္စံမံထားရမည္။

ထို႔ေနာက္ သိမ္ထဲ၌-
၁။ တံျမက္လွည္းျခင္း၊
၂။ ဆီမီးညွိထြန္းျခင္း၊
၃။ ေသာက္ေရသုံးေရ တည္ထားျခင္း၊
၄။ ေနရာခင္းျခင္း- ဟူေသာ ပုဗၺကရဏ ၄-ပါးကို ဥေပါသထကံမွာကဲ့သို႔ စီစဥ္ထားႏွင့္ ရမည္။
ဤလုပ္ငန္း ၄-ရပ္သည္ ဥပုသ္ကံမွာသာ မဟုတ္၊ သံဃာ့ကံ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု မွတ္ရ မည္၊ ဤသို႔လွ်င္ ႀကိဳတင္ျပည့္စုံသင့္ သည္မ်ားကို ျပည့္စုံေစၿပီး ရဟန္းခံကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ရဟန္းခံ အစီအစဥ္

ရဟန္းခံကိစၥ၌ ဥတ္၊ ကမၼ၀ါစာ ဖတ္ျခင္းကိစၥသည္သာ ပဓာနအက်ဆုံးျဖစ္၏၊ ပဓာနကိစၥ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ရဟန္းျဖစ္ေတာ့သည္၊ သို႔ေသာ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္သည့္ ေရွ႕ပိုင္းလုပ္ငန္း၊ ေနာက္ပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လိုက္မွ ပဓာနကိစၥ လိုေလေသးမရွိ ျပည့္စုံေအာင္ျမင္ၿပီး အျပစ္ ကင္းရွင္းႏိုင္ေပမည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္ကင္း၍ ျပည့္စုံေအာင္ျမင္ေသာ ရဟန္းခံ ကိစၥျဖစ္ေစရန္-
၁။ ေရွ႕ပိုင္းလုပ္ငန္း
၂။ လိုရင္းအဓိကလုပ္ငန္း
၃။ ေနာက္ပိုင္းလုပ္ငန္း- ဟူေသာ ဤအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။

ေရွ႕ပိုင္းလုပ္ငန္း

၁။ ဥပဇၥ်ာယ္ယူရန္ ရဟန္းေလာင္းအား ေစခိုင္းတိုက္တြန္းျခင္း၊
၂။ ရဟန္းေလာင္းအား သူပိုင္ သပိတ္ သကၤန္းမ်ားကို ေျပာၾကားျခင္း၊
၃။ ရဟန္းေလာင္းကို သံဃာ၏ ႏွစ္ေတာင့္ထြာအရပ္ အျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္ျခင္း၊
၄။ ရဟန္းေလာင္းအား သင္ျပရမည့္ ရဟန္းကို သမုတ္ျခင္း၊
၅။ ရဟန္းေလာင္းရွိရာသို႔ သြား၍ သင္ျပျခင္း၊
၆။ သင္ျပၿပီးေၾကာင္း သံဃာအား အသိေပး၍ ရဟန္းေလာင္းကို သံဃာ၏ ႏွစ္ေတာင့္ထြာအရပ္အတြင္းသို႔ သြင္းျခင္း၊
၇။ သံဃာေတာ္၏ ေျခေတာ္အစုံကို ရဟန္းေလာင္းအား ရွိခိုးခိုင္းၿပီး ရဟန္းျပဳလိုေၾကာင္း ခြင့္ေတာင္းေစျခင္း၊
၈။ ရဟန္းေလာင္းအား စစ္ေမးရန္ သမုတ္ျခင္း၊
၉။ ရဟန္းေလာင္းအား စစ္ေမးျခင္း၊
ဤ ၉-ပါးကို အစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္ရမည္၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ခ်ဲ႕ဦးအံ့။

ဥပဇၥ်ာယ္

မိမိတပည့္ကို အျမဲတမ္း ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ခ်ီးေျမွာက္ ေထာက္ပံ့တတ္သူကို `ဥပဇၥ်ာယ္´ ဟု ေခၚသည္၊ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာ၏ ပစၥည္း အေထာက္အပံ့၊ တရားဓမၼ အေထာက္အပံ့ မရရွိလွ်င္ မႀကီးပြါး မတိုးတက္ႏိုင္၊ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးဖို႔သာ မ်ားေလသည္၊ သာသနာေတာ္၌ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ၏ အကူအညီ မ်ားစြာ လုိအပ္သည္၊ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာသည္ မိမိတပည့္ကို သားရင္းပမာ ၀တ္ပုံ စားပုံ ေန ထိုင္ သြားလာ ေျပာဆုိပုံမွစ၍ အစစ အရာရာ တာ၀န္ယူ၍ စနစ္တက် ညႊန္ျပေပးရသည္၊ `တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း´ ဆိုသလို တပည့္ ည့ံဖ်င္းမႈ၊ ေတာ္၀င္ ေကာင္းမြန္မႈသည္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာမ်ားအေပၚ မ်ားစြာတည္သည္။

ဆရာမွားလွ်င္ တစ္သံသရာလုံး ေမွာက္တတ္သည္၊ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာမွားမႈေၾကာင့္ အဇာတသတ္ ခမ်ာ ယခုအခ်ိန္အထိ ေခါင္း မေဖာ္ႏိုင္ေသး၊ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာကိုပင္ မဂၤလာ တရားေတာ္၌ `ပ႑ိတေသ၀န´ မဂၤလာဟုလည္းေကာင္း သမၸတိၱစက္၌ `သပၸဳရိသူပနိႆယ´ စက္ ဟု လည္းေကာင္း ဆိုထားသည္၊ မဂ္ဖိုလ္ရေရးအတြက္ ကလ်ာဏမိတၱ အကူအညီ ရာႏႈန္းျပည့္ လိုအပ္သည္။

ဥပဇၥ်ာယ္ အဂၤ ါ
၁။ ၁၀-၀ါ ရၿပီးျခင္း၊
၂။ ဥဘေတာ၀ိဘင္းကို ႏႈတ္တက္ရြရြ ရဖူးသူျဖစ္ျခင္း၊
၃။ ကံႀကီး ကံငယ္ ကိစၥတို႔၌ တတ္သိ နားလည္ျခင္း၊
၄။ ခႏၶက ၀တ္တို႔၌ တတ္သိ လိမၼာျခင္း၊
၅။ နာမ္ ရုပ္ တရားတို႔ကုိ ပိုင္ႏိုင္စြာ ေဟာျပႏိုင္ျခင္း၊
ဤ အဂၤ ါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာေျမာက္သည္။
နိႆယဆရာ၏ အဂၤ ါ၊ ေက်ာင္းထိုင္အဂၤါမ်ားသည္လည္း ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ၏ အဂၤ ါႏွင့္ တူသည္။

ဥပဇၥ်ာယ္ ယူပုံ

ရဟန္းေလာင္း- `ဥပဇၥ်ာေယာ ေမ ဘေႏ ၱ ေဟာဟိ´ ဟု ၃-ေခါက္ ဆို၍ ေလွ်ာက္ ထားရန္။ (ျမန္မာ လိုမွာ- အရွင္ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္၏ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ- ဟု ျဖစ္သည္) ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာက- `ပါသာဒိေကန သမၸာေဒဟိ´ ဟု ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားရန္။ (ျမန္မာလို အဓိပၸါယ္မွာ- ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ ႏႈတ္ အမူအရာတိုျဖင့္ သီလ သမာဓိ ပညာ သုံးျဖာေသာ သိကၡာကို ၿပီးေစေလာ့- ဟု ျဖစ္သည္)

သပိတ္ သကၤန္း ေျပာၾကားျခင္း

ဘုရားလက္ထက္က ကိုယ္ပိုင္ သပိတ္သကၤန္း မရွိသူမ်ားကို ရဟန္းျပဳေပး ၾကသျဖင့္ တိတိၳ တကၠတြန္းမ်ားပမာ ဗလာကိုယ္ထည္း လက္ ခ်ည္းသာလွ်င္ ဆြမ္းခံ၀င္သျဖင့္ လူျမင္မေကာင္း သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္သပိတ္ သကၤန္း မရွိသူူမ်ားကို ရဟန္းမျပဳေပးရန္၊ ျပဳ ေပးလွ်င္ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္ေစရန္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပရိကၡရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဤသပိတ္ ဤသကၤန္းမ်ားသည္ သင္ ရဟန္းေလာင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ သပိတ္ သကၤန္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းေလာင္းအား ေျပာၾကားထားရသည္။

အဆိုပါ အဓိကျဖစ္ေသာ သပိတ္ သကၤန္းႏွင့္ က်န္ပရိကၡရာမ်ားလည္း ရဟန္းတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္း အသုံးအေဆာင္ ပရိကၡရာမ်ားကို-
၁။ သပိတ္
၂။ ႏွစ္ထပ္ သကၤန္းႀကီး
၃။ ဧကသီ သကၤန္း
၄။ သင္းပိုင္ သကၤန္း
၅။ ခါးပန္းႀကိဳး
၆။ ေခါင္းရိတ္ဓား
၇။ ေရစစ္၊
၈၊ အပ္ ဟု ရွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟု မွတ္သားႏိုင္သည္။

ရဟန္းေလာင္းအား သင္ျပျခင္း

ဘုရားလက္ထက္က ရဟန္းေလာင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္သင္ျပမႈမရွိဘဲ စစ္ေမးၾကသျဖင့္ မေျဖၾကားတတ္၊ မေျဖၾကား၀ံ့ ျဖစ္ၾကရသည္၊ သင္ျပျပန္ေတာ့လည္း သံဃာ့အလယ္မွာ သင္ျပၿပီး၊ သံဃာ့အလယ္မွာပင္ စစ္ေမးၾကသျဖင့္ အျခား သင့္ေလ်ာ္ရာမွာ သင္ၿပၿပီးမွ သံဃာ့အလယ္ မွာ ေမးစစ္ဖို႔ ရန္ပညတ္ေတာ္မူရျပန္သည္၊ တစ္ဖန္ မကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သင္ျပၾကသျဖင့္ မေျဖၾကားတတ္၊ မေျဖၾကား၀ံ့ ျဖစ္ၾကရျပန္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကသာ သင္ျပေပးဖို႔ရန္ ပညတ္ေတာ ္မူသည္။

စစ္ေမးရမည့္ အခ်က္ ၁၅-ခ်က္

၁။ ႏူနာ ရွိသေလာ၊
၂။ ထြက္ျမင္းအနာ အိုင္းအမာ ရွိသေလာ၊
၃။ ခရုသင္းအနာ ရွိသေလာ၊
၄။ ပန္းနာ အဆုတ္နာ ရွိသေလာ၊
၅။ ၀က္ရူး စေသာ ရူးႏွမ္းေသာ အနာေရာဂါ ရွိသေလာ၊
(ဤ ၅-ခ်က္အတြက္ `နတိၳ ဘေႏ ၱ´ ဟု ေျဖရန္၊ မရွိပါဘုရား-ဟု ဆိုလိုသည္)
၆။ လူသားဧကန္ ဟုတ္မွန္ပါ၏ေလာ၊
၇။ ေယာက္်ားစစ္ဧကန္ ဟုတ္မွန္ပါ၏ေလာ၊
၈။ သူ႕ကြ်န္အျဖစ္မွ လြတ္လပ္သူ ဟုတ္မွန္ပါ၏ေလာ၊
၉။ ေၾကြးျမီမတင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ သူ ဟုတ္မွန္ပါ၏ေလာ၊
၁၀။ မင္းခစားေယာက္်ား မဟုတ္သူ ျဖစ္ပါသေလာ၊
၁၁။ မိဘတို႔က ေက်ေက်နပ္နပ္ ခြင့္ျပဳအပ္သူ ျဖစ္ပါသေလာ၊
၁၂။ အသက္ ၂၀ ျပည့္သူ ဟုတ္မွန္ပါသေလာ၊
၁၃။ သင့္မွာ သပိတ္ သကၤန္း ျပည့္စုံပါၿပီေလာ၊
(ဤ ၈-ခ်က္အတြက္ အာမ ဘေႏ ၱ ဟု ေျဖရန္၊ မွန္ပါသည္ ဟု ဆိုလိုသည္)
၁၄။ သင္သည္ အဘယ္အမည္ရွိသနည္း၊
(မိမိ၏ အမည္ကို ေျဖရန္)
၁၅။ သင္၏ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာသည္ အဘယ္အမည္ရွိသနည္း၊
(ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ၏ အမည္ကို ေျဖရန္)
အႏ ၱရာယ္ ၁၃-ပါးကို ေမးစစ္ရမည္ဟု လာရိွေသာ ပါဠိေတာ္အလို ၁၅-ခ်က္ တြင္ ေနာက္ဆုံး ၂-ခ်က္သည္ အႏၲရာယိကဓမၼစာရင္း တြင္ မပါ၀င္ဟု မွတ္၊ နံပါတ္ ၆. ၇. ၁၂.
အဂၤ ါရပ္မျပည့္စုံလွ်င္ ရဟန္းမျဖစ္၊ က်န္အဂၤါရပ္မ်ား မျပည့္စုံလွ်င္ကား ရဟန္းခံ ေပးသူ သံဃာမွာသာ အျပစ္ရွိသည္၊ ရဟန္းေလာင္းကား ရဟန္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ရဟန္းေလာင္းမ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္ျပ

ယခုေခတ္ ဒုလႅဘ ရဟန္းခံပြဲမ်ား ေခတ္စားလာသျဖင့္ ရဟန္းေလာင္း သုံးေလးဆယ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စုေပါင္း၍ရဟန္းခံၾကသည္၊ ဤသို႔ ရဟန္းခံရာ၌ ကမၼ၀ါဖတ္ျခင္း ဟူေသာ ပဓာနကိစၥ မတိုင္မီ ပုဗၺကိစၥမ်ား၌သာ တစ္ၿပိဳင္တည္း စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊ ပဓာန ကိစၥ၌ကား ၃-ပါးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ပဓာနကိစၥတြင္-
၁။ ဉတ္
၂။ ကမၼ၀ါစာ
၃။ နိဂုံး ဟု ၃-ပိုင္း ပါရွိသည္၊

ဉတ္ ကမၼ၀ါစာျဖင့္ သံဃာ့ကံကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အစည္းအေ၀းသေဘာ ဆန္သည္၊ ရဟန္းေလာင္းကို သံဃာ့အဖြဲ႕က ရဟန္း အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ သံဃာ့ အစည္းအေ၀းျပဳျခင္း ျဖစ္သည္၊ သံဃာ့အစည္းအေ၀း၌-
၁။ ဉတ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးသည္၊
၂။ ကမၼ၀ါစာျဖင့္ အဆိုတင္သည္၊
၃။ နိဂုံးျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေၾကျငာသည္။ ခ်ဲ႕ဦးအံ့- - -

၁။ ဉာတ္

ဤရဟန္းေလာင္းသည္ ဤမည္ေသာ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ၏ တပည့္ ျဖစ္သည္၊ အႏၲရာယ္ ကင္းသူလည္း ျဖစ္သည္၊ သူ႕မွာ သပိတ္ သကၤန္းလည္း ျပည့္စုံေနပါၿပီ၊ ျဖစ္ႏိုင္ဆိုလွ်င္ သံဃာေတာ္က ဤရဟန္းေလာင္းကို ရဟန္းျပဳေပးဖို႔ရာ ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ကမၼ၀ါစာ

ရဟန္းေလာင္းကို သံဃာ့အဖြဲ႕က ရဟန္းျပဳေပးပါသည္၊ ဤသို႔ ရဟန္းျပဳေပးျခင္းကို သေဘာတူလွ်င္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနပါ၊ သေဘာမတူသူရွိလွ်င္လည္း ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုပါဟု သုံးႀကိမ္သုံးခါ အဆို တင္သည္။

၃။ နိဂုံး

သံဃာ့အဖြဲ႕က ဤရဟန္းေလာင္းကို ရဟန္းျပဳေပးၿပီးပါၿပီ၊ သံဃာ့အဖြဲ႕ကသေဘာတူျခင္းေၾကာင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု အတည္ ျပဳခ်က္ကို ေၾကျငာသည္။

ဉတ္ ကမၼ၀ါစာ ဖတ္ပုံ

၁။ ပဓာနကိစၥျဖစ္ေသာ ဉတ္၊ ကမၼ၀ါစာ၊ နိဂုံး ၃-ပိုင္းလုံးကို ပါဠိဘာသာျဖင့္သာ ရြတ္ဆိုရသည္၊
၂။ ထိုသို႔ ရြတ္ရာ၌လည္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ယုတ္ေလ်ာ့မႈ ေဖာက္ျပန္မႈမရွိေစဘဲ မွန္ကန္ပီသစြာ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္မွသာ ရဟန္းခံကိစၥ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္၊ ထို႔သို႔ မဟုတ္လွ်င္ ရဟန္းမျဖစ္ႏိုင္။
ဉတ္ကမၼ၀ါစာဖတ္သင့္သူဟူသည္- ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးလည္းရွိ၊ တကယ္ လက္ေတြ႕လည္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။

ရဟန္းျဖစ္ခ်ိန္

ရဟန္းေလာင္းကို ဉတ္ ကမၼ၀ါစာဖတ္၍ ရဟန္းျပဳေပးရာ၌ တတိယ ကမၼ၀ါစာ ``ေသာ ဘာေသယ်´ ၿပီးဆုံးလွ်င္ ရဟန္းျဖစ္ေတာ့သည္။ ရဟန္းျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဟန္းသစ္ သႏၲာန္၌ ပါရိသုဒိၶသီလ ၄-မ်ဳိး တစ္ခါတည္းတည္ၿပီး ျဖစ္ေတာ့သည္၊ ၂၂၇-သြယ္၊ အက်ယ္ အားျဖင့္ ကုေဋ ကိုးေထာင္ေက်ာ္ေသာ အဓိသီလသိကၡာမ်ား တည္ရွိသြားေတာ့သည္၊ ယင္းသီလမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသြားေသာေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေသကၡအရိယာ ပုဂိၢဳလ္တို႔၌ ထည့္သြင္း ေရတြက္အပ္၏၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဥပသမၸႏၷပုဂိၢဳလ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္။

ရဟန္းျဖစ္သြားေသာသူသည္ မိမိက ပုထုဇဥ္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ရဟႏၲာျဖစ္သူ လူသာမေဏတို႔၏ ရွိခိုးမႈကို ခံထိုက္သည္၊ ကုေဋကိုးေထာင္ ေက်ာ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔၏ တည္ေန ကိန္း၀ပ္ရာ ေစတီအရာ၌ တည္သည္၊ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အစိေႏၲယ် အပၸေမယ် ဘုန္းေတာ္၊ ကံေတာ္၊ ဥာဏ္ေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ အာဏာေတာ္၊ ပညတ္ေတာ္တို႔၏ အစြမ္းေပတည္း။

ရဟန္းခ်င္းတူေစကာမူ ရဟန္းျဖစ္ေရွးက်၍ သိကၡာဦးေသာ ပုထုဇဥ္ရဟန္းကို သိကၡာတည္မႈ ရဟန္းျဖစ္မႈေနာက္က်ေသာ ရဟႏၲၲာရဟန္း က ရွိခိုးရသည္၊ ရဟန္းအျဖစ္၏ အက်ဳိးဂုဏ္ အာနိသင္တို႔က မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလွသည္၊ ဒုႆီလ(သီလမရွိသူ)ခ်င္းတူေစကာ မူ လူဒုႆီလထက္ ဂုဏ္ ၁၀-မ်ဳိးတို႔ျဖင့္ သာလြန္ရုံသာမက အလွဴဒါနကိုလည္း အေၾကာင္း ၁၀-မ်ဳိးတို႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစႏိုင္သည္၊ သီလ ရွိသူ ရဟန္းျဖစ္ပါမူကား အဘယ္ဆိုဘြယ္ရွိအံ့နည္း။

သကၤန္း အရွိန္အ၀ါ

သံဃာက ေပးေသာ သကၤန္းအရွိန္အ၀ါသည္ ႀကီးျမတ္လွသည္၊ သကၤန္းသည္ ရဟႏၲာတို႔၏ အလံတံခြန္ျဖစ္သည္၊ လမ္းခရီး၌ မစင္ လိမ္းက်ံလ်က္ စြန္႔ပစ္ထားအပ္ေသာ သကၤန္းျဖစ္ေစကာမူ ေတြ႕ျမင္က ဦးထိပ္၌ လက္အုပ္ခ်ီကာ ရေသ့၊ ရဟန္းတို႔၏ ေအာင္လံ တံခြန္ ျဖစ္ေသာ သကၤန္းကို ရွိခိုးရမည္။

သကၤန္း၀တ္သူကို- သိတတ္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ မသတ္ပုတ္ မညွင္းဆဲထုိက္၊ လူ႕ဘ၀ ျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္သူသည္ သကၤန္း မ၀တ္လွ်င္ ထိုေန႔မွာ ပရိနိဗၺာန္ စံရေတာ့သည္၊ သကၤန္း၀တ္လိုက္ မူကား အသက္တမ္းအတိုင္း တည္ႏိုင္သည္၊ သကၤန္း၏ အရွိန္အ၀ါ ကား ဤမွ် ႀကီးမားလွပါသည္။

ရဟန္းျဖစ္ဇာတာ

ရဟန္းျဖစ္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ရဟန္းသစ္ သႏၲာန္မွာ အဓိသီလသိကၡာ တည္ၿပီးျဖစ္၍ ရဟန္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္ေစာသူ ေရွးက်သူကို သိကၡာႀကီးသူ ဟု ေခၚသည္၊ ေနာက္က်သူကိုကား သိကၡာငယ္သူ ဟု ေခၚရမည္၊ သာသနာေတာ္မွာ သိကၡာႀကီးသူ သိကၡာငယ္သူ အသီးသီးႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ ၀တၱရားမ်ားရွိ၏၊ ေထရ္စဥ္၀ါလိုက္ သိကၡာ ၀ါႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥတိုင္းမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရဟန္းျဖစ္ခ်ိန္ကို တိက် ေသခ်ာစြာမွတ္သားထားရမည္၊ ရဟန္းသစ္အားလည္း ေျပာထားရသည္၊ ရဟန္းျဖစ္ခ်ိန္မွတ္တမ္းကိုၾကည့္၍ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ရဟန္း ျဖစ္လာသူ ဟုတ္/ မဟုတ္ သိႏိုင္သည္။

ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ - အပုိင္း(၃)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


အပိုအလြန္ျဖစ္ေသာ ေဆး
ပူတိမုတၱေဆးသည္ မြန္ျမတ္ေသာ ေဆးျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေကာင္းရွိက ေထာပတ္၊ ဆီဦး၊ ဆီ၊ ပ်ားရည္၊ တင္လဲ ဟူ ေသာ ေဆး ၅-မ်ဳိးႏွင့္ ဗိေႏၶာေဆးမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို သုံးႏိုင္ရန္ အပိုခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

(ေဆာင္ရန္) ပစၥည္း ၄-ပါး သုံးေဆာင္နည္း

``မွီရာေလးသင္း၊ မာရ္ေက်ာ့ကြင္း၊ ၀ဋ္တြင္း နက္ေလစြ´´ ဟူသည္ႏွင့္ အညီ ပစၥည္း ၄-ပါး၌ သာယာၿငိတြယ္၍ ေက်ာ့ကြင္းမိခဲ့လွ်င္ ၀ဋ္ဒုကၡတြင္း နစ္မြန္းရသည္၊ ပစၥည္း ၄-ပါး ရွာမွီးရာ၊ သုံးစြဲရာတို႔၌ ကြၽမ္းက်င္ လိမၼာဖို႔ အေရးႀကီးသည္၊ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္ အညီ ရွာမွီး တတ္ဖို႔ သုံးစြဲတတ္ဖို႔ လိုသည္၊ ငွက္ေပ်ာ ဝါး က်ဴပင္တို႔ကို မိမိအသီးက ျပန္၍ သတ္ျဖတ္သကဲ့သို႔ ပစၥည္းလာဘ္လာဘက ရဟန္းကို ျပန္၍ သတ္ပါသည္။

ပစၥည္း ၄-ပါးသည္ သုံးတတ္လွ်င္ကား ေဆး၊ မသုံးတတ္လွ်င္ ေဘး ျဖစ္တတ္ပါသည္၊ ေဘးမျဖစ္ရန္ သုံးစြဲနည္း ပစၥေ၀ကၡဏာတို႔ကို လည္း ျမတ္စြာဘုရားက ထပ္မံ၍ ညႊန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေသးသည္။

လုံး၀ မျပဳထိုက္ေသာ အရာ (ေရွာင္ရန္) ၄-မ်ဳိး

ေဆာင္ရန္ သိဖို႔ထက္ ေရွာင္ရန္ သိဖို႔က ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္၊ လြန္က်ဴးမိက ကုစား၍ မရႏိုင္ေကာင္းေသာ ျပစ္မႈမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ ေသးသည္၊ မီးခဲကိုကိုင္မိ၍ အပူေလာင္ခံရေသာ အနာကို ေဆးကုလုိ႔ရႏိုင္သည္၊ ၆၆၀၀-ရွိ မဟာဓာတ္အားလိုင္း လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးကို ကိုင္မိလွ်င္ တစ္ခါတည္း မီးေလာင္ျပာက်ၿပီး ေသသြားမည္၊ ေဆးကုလို႔မရေတာ့၊ ထို႔အတူ သံဃာဒိေသသ္ စေသာ အာပတ္အျပစ္မ်ား က်ဴး လြန္မိလွ်င္ ကုစား၍ ရႏိုင္ေသးသည္၊ ပါရာဇိကျပစ္မႈမ်ဳိးကို က်ဴးလြန္မိလွ်င္ တစ္ခါတည္း ရဟန္းဘ၀ ဆုံးရွဳံး သြားေတာ့သည္၊ တစ္ဖန္ ရဟန္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ကုစား၍ မရႏိုင္ေတာ့၊ ဘုရားလက္ထက္က ရဟန္းေတာ္ေလးတစ္ပါး ရဟန္းခံၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း မသိ နား မလည္သျဖင့္ မယားေဟာင္းႏွင့္ လြန္က်ဴးမိသြား၏၊ ရဟန္းဘ၀ဆုံးရွဳံးသြားေၾကာင္း ေနာက္မွသိရသည္၊ ထိုအျဖစ္မ်ဳိး မၾကဳံမိေစရန္ မွီရာ ၄-ပါးကို ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မျပဳထိုက္ေသာ အရာ ၄-ပါးကို ေျပာထားရန္ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ယင္း ၄-ပါးတို႔ကား-
၁။ လည္ပင္းျပတ္သြားေသာ ေယာက္်ားသည္ တစ္ဖန္ အသက္မရွင္ႏိုင္၊ ထို႔အတူ ေမထုန္မီွ၀ဲလွ်င္ ရဟန္းအျဖစ္ ဆုံးရွံဳးသြားေတာ့သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းဘ၀မွာ ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ေမထုန္မမီွ၀ဲရ။
၂။ အညွာမွ ေၾကြက်ၿပီးေသာ သစ္ရြက္ေရာ္သည္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္ စိမ္းလန္း ျခင္းငွါ မထုိက္ေတာ့၊ ထို႔အတူ တမတ္ တမတ္တန္ ေသာ ဥစၥာ၊ တမတ္ထက္ ပိုလြန္ေသာ ဥစၥာတို႔ကို ခိုးယူမိလွ်င္ ရဟန္းဘ၀ ဆုံးရွံဳးရေတာ့သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူတပါး ဥစၥာကို ျမက္၊ ၀ါး ျခမ္းစိတ္မွ စ၍ မခိုးယူရ။
၃။ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီးေသာ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးသည္ ပကတိအတိုင္း တဖန္ ျပန္ဆက္စပ္၍ မရႏိုင္သကဲ့သို႔ လူဇာတ္ရွိသူကို သတ္မိလွ်င္ ရဟန္း မဟုတ္ေတာ့၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူတပါး အသက္မွန္သမွ်ကို မသတ္ရ။
၄။ လည္ဆစ္ျပတ္ေလၿပီးေသာ ထန္းပင္သည္ တဖန္ စည္ပင္ ျပန္႔ပြါးျခင္းငွါ မထိုက္ ေတာ့သကဲ့သို႔ မိမိသႏၲာန္၀ယ္ တကယ္မရွိေသာ စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္ တရားမ်ားကို လိမ္ညာေျပာမိလွ်င္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့၊ ထို႔ေၾကာင့္ လိမ္ညာမေျပာရ၊ လိမ္ညာ ေျပာျခင္းအမႈကို ရဟန္း ဘ၀မွာ ေနသမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

နားလည္မႈယူ၍ ခြင့္လႊတ္ျခင္း
ရဟန္းျဖစ္ခ်ိန္ မွတ္တမ္း၊ ေဆာင္ရန္ ၄-ပါး၊ ေရွာင္ရန္ ၄-ပါး တို႔ကို ေျပာၾကား ျပီးေနာက္ လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ၀တၱရားမ်ား မလစ္ ဟင္းေစရန္ႏွင့္ လစ္ဟင္းမႈရွိက သက္သာခြင့္ရရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးရေသးသည္၊ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာႏွင့္ ကမၼ၀ါစာ ဆရာတို႔သည္ ရဟန္း ျဖစ္ေအာင္ ခ်ီးေျမွာက္ေပးၾကေသာ ဆရာရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ ရဟန္းခံရာတြင္ သံဃာအေရအတြက္ ျပည့္မီေအာင္ ပါ၀င္သူ ကာရက သံဃာမ်ားသည္လည္း ရဟန္းသစ္၏ ေက်းဇူးရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏၊ သာသနာေတာ္တြင္း၌ ဆရာတပည့္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၀တၱရား မ်ားရွိၾကသည္၊ ၀တၱရားမေက်ပြန္လွ်င္ အာပတ္အျပစ္ျဖစ္ရုံမက သီလကိုလည္း ျဖည့္က်င့္သည္မမည္၊ သီလမစင္ၾကယ္က စိတ္တည္ၿငိမ္ မႈမရွိဘဲ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ကိုလည္း မရႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာတပည့္တို႔ တာ၀န္ကိုယ္စီ ျဖည့္က်င့္ၾကရသည္၊ ဆရာတပည့္ အေနကြာျခင္း စေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၀တၱရားမျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္ အျပစ္မွ သက္သာခြင့္ရရန္ နားလည္မႈယူၿပီး ခြင့္ျပဳထားလွ်င္ အျပစ္လြတ္ႏိုင္သည္။

အခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္ပုံ
`ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ ကမၼ၀ါစာဆရာ ကာရကသံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား၊ အရွင္ျမတ္တို႔အေပၚ၌ တပည့္က ျပဳရမည့္ ၀တၱရားမ်ားစြာပင္ ရွိပါသည္ဘုရား၊ ေနရာတပါး ေ၀းျခားျခင္းစေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳ၍ရစေကာင္းေသာ ၀တၱရားမ်ားကို မျပဳဘဲေနႏိုင္ရန္ ခြင့္လႊတ္ ေတာ္မူပါဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္အေပၚ၌ အရွင္ျမတ္တို႔ ျပဳရမည့္ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း တပည့္ေတာ္က မသာယာဘဲ ခြင့္လႊတ္ပါသည္ ဘုရား´။

သာသနာ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း
ရွင္သာမေဏႏွင့္ ရဟန္းႏွစ္ဦးစလုံးသည္ လူ႔ေဘာင္ကို စြန္႔ခြါၿပီး အိမ္ရာမေထာင္ သာသနာ့ေဘာင္၌ သာသနာ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္၊ သာသနာ့တာ၀န္ ဟူသည္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဂႏ ၳဓုရ၊ ၀ိပႆနာဓုရ- ဟု ႏွစ္မ်ဳိးသာ ရွိသည္၊ သင္ယူေလ့က်င့္ေရး တာ၀န္၊ က်င့္ၾကံေရးတာ၀န္ ဟု ဆိုလိုသည္၊ အနည္းငယ္ ခ်ဲ႕ဦးအံ့--
၁။ ဂႏ ၳဓုရ- ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္ သင္အံပို႔ခ်ေရးတာ၀န္။
၂။ ၀ိပႆနာဓုရ- ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ ပြါးမ်ားအားထုတ္ေရးတာ၀န္။
ဤႏွစ္ရပ္ကို ရည္ရြယ္၍-
`ရဟန္းကိစၥ၊ ႏွစ္ ဓုရ၌၊ လု႔ံလအားသည္း၊ ဟိတ္ဟန္နည္း၍၊ ပစၥည္းမသို၊ စိတ္မတို၊ ခင္ပ်ဳိ ႀကီးပြါးေၾကာင္း´ဟု မိန္႔ဆိုၾကသည္။
ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္ သင္ၾကားေနၾကေသာ ဂႏ ၳဓုရပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သုံးမ်ဳိးျဖင့္ သင္ၾကားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပရိယတိၱ ၃-မ်ဳိး
၁။ ေျမြဖမ္းတတ္ျခင္းႏွင့္ တူေသာ သင္ယူပုံ၊
၂။ သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သင္ယူပုံ၊
၃။ ဘ႑ာစိုးႏွင့္ တူေသာ သင္ယူပုံ။

စာေပက်မ္းဂန္ သင္ယူရာတြင္ အခ်ဳိ႕က သူတပါးကို ႏွိမ္ရန္ ၀င့္ၾကြားရန္၊ ဘုန္းႀကီးရန္ စေသာ ေလာဘ ေဒါသ အကုသိုလ္မူလ အရင္း ခံျဖင့္ သင္ယူၾကသည္၊ ထိုသင္နည္းမ်ဳိးကို ေျမြဖမ္းတတ္ျခင္းႏွင့္တူေသာ သင္ယူနည္းဟုေခၚသည္၊ ေျမြဖမ္းေသာအခါ အဖမ္းမတတ္လွ်င္ ထိုေျမြ ကိုက္၍ ေသေသာ္လည္း ေသရာ၏၊

ထို႔အတူ ေလာဘ ေဒါသ အကုသိုလ္မူလ အရင္းခံျဖင့္ သင္ၾကားလွ်င္ ထိုအကုသိုလ္ကပင္ မိမိကို အပါယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။
သီလ သမာဓိ ပညာ ျဖည့္က်င့္ဖို႔ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္ယူျခင္းကို သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သင္ယူ နည္း ဟု ေခၚ သည္။

ထိုသင္ယူျခင္းမ်ဳိးသည္ ေျမြဖမ္းတတ္သျဖင့္ ေျမြကိုက္မခံရသကဲ့သို႔ လိုအပ္ေသာ အက်ဳိးၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္။

စာသင္ေနသူမ်ားကို မႏွိမ္သင့္ပါ
သာသနာေတာ္၌ ကိစၥအားလုံး ၿပီးျပည့္စုံေနေသာ ရဟႏၲာပုဂိၢဳလ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ သင္ယူ၏၊ မိမိအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ၊ ထိုသင္ယူျခင္းမ်ဳိးကို ဘ႑ာစိုးႏွင့္ တူေသာ သင္ယူနည္းဟု ေခၚသည္။
ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ သုံးမ်ဳိးတြင္ နံပါတ္ ၂-သင္ယူနည္းမ်ဳိးျဖင့္ သင္ယူမွသာလွ်င္ ရွင္ ရဟန္းျပဳရက်ဳိးနပ္ႏိုင္ပါသည္၊ အခ်ိဳ႕လည္း ငယ္ရြယ္စဥ္ နံပါတ္ ၁- သင္ယူနည္းမ်ဳိးျဖင့္ သင္ယူရင္းပင္ ပိဋကတ္ေတာ္၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို သိရသျဖင့္ နံပါတ္ ၂-သင္ယူနည္းမ်ဳိးသို႔ ေျပာင္းလဲ သြားသည္ကို အမ်ားအျပား ေတြ႕ရပါသည္။

ပရိယတ္ႏွင့္ ပဋိပတ္သည္ ခြဲလို႔ မရ၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မွီတြယ္ေနသည္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ေပါ႒ိလမေထရ္ကို ပုံစံထုတ္၍ ပရိယတ္ကို ပုတ္ခတ္ ေနၾကပါသည္၊ စာသင္ စာခ်ေနသူမ်ားကို ႏြားႏို႔မေသာက္ရေသာ ႏြားေက်ာင္းသား ပမာထားလ်က္ သနားသေယာင္ေယာင္ျပဳ၍ ျပက္ရယ္ ျပဳေနၾကပါသည္၊ ထိုသူမ်ား၏ အဆိုေၾကာင့္-
`တရားမနာ၊ စာေပ မသင္၊ ႏႈတ္တြင္ မေဆာင္၊ သိေအာင္ မျပဳ´ လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း-
`စာသင္ ပယ္ေလ်ာ၊ က်ယ္ မေဟာၾက၊ က်ယ္ မခ်ႏွင့္၊ က်ယ္စြ မအံ၊ မၾကံမစည္´လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း-
သာသနာကြယ္သြားႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာ။

သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သာသနာကြယ္ျခင္း၌ မည္သူ႔အေပၚမွာ တာ၀န္ရွိပါသနည္း၊ ပညာရွိမ်ား စဥ္းစားရန္၊ လူထြက္လို၍ တိုင္ပင္ရာတြင္ သပိတ္ သကၤန္းကို လိုခ်င္သျဖင့္ အားေပးမိေသာေၾကာင့္ ၇-ႀကိမ္ လူထြက္ရေသာ စိတၱဟတၳေထရ္၏ ၀ဋ္ေၾကြးကိုလည္းေကာင္း၊ စာခ်ဘုန္းႀကီး ဘ၀က စာသင္သား စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ ေျပာဆိုမိသျဖင့္ ဂါထာေလး တစ္ဂါထာကိုပင္ တစ္၀ါတြင္းလုံးရေအာင္ မက်က္ႏိုင္ေသာ ရွင္ စူဠပန္၏ ၀ဋ္ေၾကြးကိုလည္းေကာင္း ႏွလုံးမူ၍ စာသင္ေနသူမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ မေျပာမိဖို႔ သတိျပဳရမည္။
နံပါတ္ ၂-သင္နည္းျဖင့္ စာေပက်မ္းဂန္သင္ယူလွ်င္ ကိေလသာ ၀င္ခြင့္မရ၊ သီလ သမာဓိ ပညာ ရင့္က်က္ၿပီး မလိဃေဒ၀ ေထရ္ကဲ့သို႔ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ပင္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္သည္၊ ကိုင္းကြၽန္းမွီဆိုသကဲ့သို႔ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ႏွစ္ရပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အင္အားျပဳမွ ႀကီးပြါး တိုးတက္ႏိုင္ၾကမည္။

`ငါ ပရိယတ္သမား၊ ငါ ပဋိပတ္သမား´ဟု ေၾကြးေၾကာ္ရုံမွ်ႏွင့္ မၿပီးပါ၊ ပရိယတ္သည္ ပစၥည္း ၄-ပါး ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံရွိသည္၊ ပဋိပတ္သည္ ဓုတင္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ရွိသည္။

အႏွစ္ရွာၾကစို

စႏၵကူးႏွစ္ကို ရလိုလွ်င္ စႏၵကူးပင္ႀကီးမွ အေပြး အေခါက္ အခြံ အကာတို႔ကို ပယ္ရွားပစ္ရမည္၊ အေပြး အေခါက္ အခြံ အကာတို႔ျဖင့္သာ တင္းတိမ္ေနလွ်င္ စႏၵကူးႏွစ္ကို မရႏိုင္၊ ထို႔အတူ သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္၍ ရွင္ ရဟန္းျပဳေနျခင္းသည္ အရဟတၱဖိုလ္ အႏွစ္ကို ရွာေဖြေန ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ပါလ်က္-
၁။ အခ်ဳိ႕က အေပၚယံ အေပြးမွ်ျဖစ္သည့္ လာဘ သကၠာရ သိေလာက (လာဘ္ရမႈ၊ အပူေဇာ္ခံရမႈ၊ အရွိန္အ၀ါရွိမႈ)ႏွင့္ တင္းတိမ္ေန၏။

၂။ အခ်ဳိ႕က တဆင့္တက္ျပၿပီး အေခါက္ပမာ သီလမွ်ျဖင့္ တင္းတိမ္ေနသည္။

၃။ အခ်ိဳ႕ကလည္း တတိယဆင့္ အခြံႏွင့္တူေသာ စ်ာန္သမာဓိေလာက္ကို အဟုတ္ ႀကီး ထင္ေနျပန္သည္။

၄။ အခ်ဳိ႕မွာ စတုတၳဆင့္ အျမင္ထူးရ တန္ခိုးျပႏိုင္ျခင္းဟူေသာ အဘိညာဥ္ကိုပင္ ရဟႏၲာအျဖစ္ ထင္ေနၾကသည္၊
အဘိညာဥ္သည္ သာသနာေတာ္၏ အကာမွ် ျဖစ္ေနသည္ကို မသိၾကေပ။

၅။ တကယ့္အႏွစ္ အရဟတၱဖိုလ္အစစ္ကို ရလိုလွ်င္-
လာဘ သကၠာရ သိေလာက- အေပြး၊ သီလ- အေခါက္၊ သမာဓိ- အခြံ၊ အဘိညာဥ္- အကာတို႔ကို ပစ္ပယ္ရမည္၊
မလိုအပ္သည္မ်ားကို ပယ္ရွား၍ အရဟတၱဖိုလ္အႏွစ္ကို ရယူႏိုင္မွသာ အစ၌ ဆိုခဲ့ေသာ ဒုကၡကင္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ေပမည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သတၱ၀ါတိုင္း ဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္ခ်ည္းျဖစ္၍ ဒုကၡကင္းလိုၾကသည္၊ ဒုကၡကင္းေရး နည္းလမ္းအစစ္ကား ျဗဟၼ စရိယပင္ျဖစ္သည္၊ ျဗဟၼစရိယကို ျပည့္စုံျဖဴစင္စြာ ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံဖို႔ရာလည္း ရဟန္းျပဳၾကသည္၊ ရွင္သာမေဏ ျဖစ္ခြင့္ကို သရဏဂုံ ျဖင့္ ျပဳရေသာ နည္းတစ္မ်ဳိးကိုသာ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။

ရဟန္းျဖစ္ခြင့္ကိုကား-
`ဧဟိ သရဏ၊ ၾသ၀ါဒ၊ ပဥၥ ဂရုဓမ္။
ဒူေတ အ႒၊ ဉတိၱျပ၊ ရွစ္၀ ရဟန္းမွန္´ဟူ၍ ၈-မ်ဳိး ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို ၈-မ်ဳိးတို႔တြင္ ဉတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုသာ ယေန႔ထက္တိုင္ ရွင္သန္လ်က္ ရွိေနေပသည္၊ ထိုစနစ္ ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ႏွင့္ တေပါင္းလျပည့္ အၾကားေလာက္မွာ စတင္ပညတ္ေတာ္ခဲ့သည္၊ သာသနာတည္သေရြ႕ တည္ရွိမည့္ နည္းစနစ္လည္း ျဖစ္သည္၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရွင္ ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးရာမွာ ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည့္ ဥပဓိသမၸတိၱရွိသူမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ရွင္ ရဟန္းျဖစ္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ အဓိသီလ သိကၡာပုဒ္မ်ား၏ တည္ရာ ေစတီအိမ္မ်ားျဖစ္၍ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ အားလုံး၏ ရွိခိုး ဦး ခုိက္မႈကို ခံထိုက္ၾကရသည္၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သားမ်ားတြက္ အာမိသအေမြ၊ ဓမၼအေမြ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကိုေပးခဲ့ပါသည္၊ တပည့္သား မ်ားကလည္း ရရွိသည့္ အေမြပစၥည္း ႏွစ္မ်ဳိး စလုံးကို အသုံးခ်ဖို႔လိုပါသည္။

အာမိသအေမြျဖင့္သာ လမ္းဆုံးေနလွ်င္-
`သံသာရ၀ဋၬဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ´ဟူေသာ မူလရည္ရြယ္ရင္းကိစၥ ၿပီးေျမာက္မည္မဟုတ္ပါ၊ ပစၥည္း ၄-ပါး အာမိသအေမြကို တရား ႏွင့္အညီ သုံးေဆာင္ျခင္း၊ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ လိုက္နာျခင္းတို႔ျဖင့္ ဓမၼအေမြကိ္ု ခံယူမွသာ ဒုကၡကင္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ (အင္းစိန္)

No comments: