Sunday, August 19, 2012

စိနႏွင္႕ မဇၩိမတို့ဆုံရာ အနာဂတ္နဂါးၿမိဳ႔ေတာ္ ေရွ႔ေျပးၿမိဳ႔ ျပစီမံကိန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတို႔၏ ၾကားဆံုရာတံခါး၀၀င္ေပါက္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျပည္တြင္းေန တုိင္းရင္းသားမ်ားသာမက ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါမ်က္စိကအၾကိဳက္ေတြ႕လ်က္ရွိေသာ ၿမဳိ႔ ေတာ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္းထြန္းသစၥာ အိမ္၊ျခံ၊ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးတင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမငလ်င္ေၾကာႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ေဒသခံၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ေနထုိင္မႈစရိတ္၊ အႀကိဳက္တို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားတုိးျမႇင့္ေဆာက္လုပ္၍ လူေနထူထပ္လာမႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ခက္သည့္အတြက္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ကာ ၿမိဳ႕ျပ၏ အိုးအိမ္လိုအပ္ခ်က္ကိုေျဖရွင္းရန္ ႀကံဆလ်က္ရွိလာၾကသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံလူထုထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
လက္ရွိအဆိုပါ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ အိုးအိမ္လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၇၃လမ္း၊ သဇင္လမ္းႏွင့္ ငု၀ါလမ္း ၾကားတြင္တည္ေဆာက္မည့္ မႏၲေလး မဂၤလာၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္မႏၲေလးႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္ႏွင့္ ၅ မိုင္အကြာ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားလ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) ထံမွစံုစမ္းသိရွိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဂၤလာမႏၲေလးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခုသာ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း
စီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္းေငြက်ပ္ ၉၁ ဘီလီယံ အကုန အက်ခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားပြဲေတာ္အမီ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္သူ CAD ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ဆုိသည္။
သို႔ေသာ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံအကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္မည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီအေဆာက္အအံုႏွင့္ ကုန္ေလွာင္႐ံုဌာနမွဴး ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သစ္စီမံကိန္းသည္ အင္း၀ယဥ္ေက်းမႈဇုန္ႏွင့္လြတ္ကင္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးမႈအက်ဳိးနည္းသည့္ ေျမေနရာအမ်ားစု ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ ေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမတန္ဖိုးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ၁၀ ႏွစ္အတြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ သမ၀ါယမဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

လတ္တေလာတုိးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားပါ၀င္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ က်ပ္တည္း မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္မသင့္ေၾကာင္း စိမ္းေရာင္စို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။ စီမံကိန္းေျမေနရာအျဖစ္ မသတ္မွတ္မီ ရက္ပုိင္းအလုိကပင္စီမံကိန္းအေၾကာင္း ႀကိဳသိသူ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအခ်ဳိ႕က ထုိေျမ မ်ားကုိ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူထားသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအသုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္းက်င္၌ တည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားကိုပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ယင္းစက္မႈဇုန္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရထူထပ္မႈရွိ၊ မရွိကုိလည္း စစ္တမ္း မ်ား ေကာက္ယူ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူမႈေရးဆုိးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ၿပီးမွသာ တည္ေဆာက္သင့္သည္ဟုယင္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က အႀကံျပဳေျပာၾကား သည္။

"ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြေဆာက္တာေကာင္းပါတယ္။ မႏၲေလးကလူ၀င္လာတာမ်ားတယ္။ လူက်ပ္လို႔ ေစ်းေတြတက္လာေတာ့ ေရာင္း လုိက္ရတဲ့ ျမန္မာေတြမ်ားတယ္။ အဲဒီလူေတြျပန္၀ယ္ရဖို႔အတြက္အသစ္ခ်ဲ႕တာေကာင္းေပမယ့္ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘယ္လိုရွိမလဲ ေတာ့မသိဘူး" ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲျမတ္သူက ဆုိသည္။
လက္ရွိမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ မဂၤလာၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ေျမဧက ၄၇ ဧကေပၚတြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမဟုတ္သည့္ အနာဂတ္မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ေရွ႕ေျပးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း တစ္ခုအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးစီးသြားလွ်င္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကိုတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕အနက္ ဃဗီ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးဇင္မင္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေရးဆြဲမည့္ၿမိဳ႕ျပ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကို ဆန္းစစ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ကာလရွည္စီမံကိန္း (Concept Plan) ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ (Master Plan) ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန၏ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း Town Plan ေရးဆြဲေရးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းသို႔စနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ လူမႈစီးပြားေရး အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား (Secondary
Data) ေကာက္ယူေရးစီမံခ်က္ကို ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Cologne University တို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅၆ ၿမိဳ႕တြင္ စာရင္းေကာက္ယူရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္းက နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီးစာရင္းေကာက္ယူမည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစာရင္းတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မိတၳီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မုိးကုတ္ႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ မင္းညီမင္းသားမ်ား၊ မင္းေဆြမင္းမ်ဳိးမ်ား၊ မွဴးႀကီးမတ္ရာမ်ားစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ရာထူး၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုလိုက္၍ နန္းေတာ္အျပင္ဘက္၌ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ရာ ရရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၀င္းဗဟိုေနရာမ်ား၌သာ အိမ္ႀကီး အိမ္ေကာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ပါလာသည့္အေခၽြအရံမ်ားကို ၀င္း၏ပတ္လည္တြင္ အရံအတားမ်ားေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္ ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔၀င္းကို ဗဟိုျပဳေနထုိင္ခဲ့သည့္ပံုစံတြင္ကာလၾကာလာသည့္အခ်ိန္တြင္ မူလပံုစံေပ်ာက္ပ်က္၍ ေနအိမ္ႏွင့္ တုိးပြား လာသည့္ လူဦးေရမ်ားအရ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၀င္လမ္းထြက္လမ္းေပ်ာက္ကာ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္း မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ႀကီးမားသည့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ေၾကာင္းမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္းကို အစဥ္တစုိက္ေလ့လာခဲ့သူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ယင္းသုိ႔တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ပံုပ်က္လာေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္မီးေလာင္မႈႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ကြက္မ်ားကို အသစ္႐ိုက္ကာ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတို႔၏ ၀င္ေပါက္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထြန္းသစၥာ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ အက်ဳိး ေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးတင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ လူမ်ဳိးျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မ်က္စိက်လာျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အမွန္တကယ္ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားက ဆုိသည္။

"တ႐ုတ္ႀကိဳက္လုိ႔ ေျမေတြလုိက္၀ယ္ၾကေတာ့ ကိုယ့္လူေတြေဘးေရာက္ကုန္တာေပါ့။ အခုလုိ ၿမိဳ႕သစ္ေပၚလာရင္ ကိုယ့္လူေတြ ေနစရာရွိသြားႏုိင္တာေပါ့" ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေဒသခံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲျမတ္သူကဆုိသည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ စတင္က်င့္သံုးသည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ေပ်ာက္၍ တရား၀င္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရး ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ယူနန္ႏြယ္ဖြား တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား သိသိသာသာ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္း ကို အစဥ္တစိုက္ေရးသားခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ဆူးငွက္က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ Living Color မဂၢဇင္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္လူေနမႈပံုစံႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ သမုိင္းကိုေဖာ္က်ဳးသည့္အထင္ကရ ေနရာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာေစ်းခ်ဳိႏွင့္ နာရီစင္၊ ေတာင္သမန္အင္း၊ က်ဳံးေတာ္ႏွင့္ အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတုိ႔သည္ ေရွးေဟာင္းမူလလက္ရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ထို႔အတူ ၿမိဳ႕ေျမေနရာခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း သမိုင္း၀င္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕လည္းပ်က္စီးခဲ့ရာ ထုိအထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အယုဒၶယမင္းဆက္၏ ေနာက္ ဆံုးဘုရင္ ေက်ာက္ဘြားေထာက္ဘုရင္၏ အုတ္ဂူမ်ားပါ ၿမိဳ႕ျပတုိးခ်ဲ႕လာမႈ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈဒဏ္ကိုရင္ဆုိင္လာရေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းထြက္ေပၚလာသည့္အခါ ထံုးစံအတုိင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းမ်ားကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားထိခိုက္ႏုိင္ေသာ္လည္းလတ္တေလာတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္အေျခ စိုက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။

"စီမံကိန္းတကယ္ရွင္သန္ဦးေတာ့ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ အနည္းဆံုးၾကာႏုိင္တယ္။ ေရရွည္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းေပမယ့္ ကာလတို အတြက္ ေတာ့ မေသခ်ာဘူး။ စီးပြားေရးသမားေတြကလည္း လူစည္ကားတဲ့ၿမိဳ႕ထဲလုိေနရာကိုပိုႀကိဳက္ၾကတယ္"ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ မန္းေျမရာဇာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတုိင္းသည္ ေသခ်ာေပါက္ စည္ကားလာႏုိင္ မည္ဟု မေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျပင္ဦးလြင္အနီးတည္ရွိသည့္မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ၄၅ မိနစ္ခန္႔သာသြားရသည့္ ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္သည္ မူလကေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သေလာက္ စည္ပင္လာျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ကတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခ်မ္းျမ သာစည္၊ ခ်မ္းေအးသာစံ၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္စသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ စည္ပင္လာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ၎င္းကေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအၾကားတည္ရွိၿပီး စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလား အလာ ေကာင္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွစ္စဥ္တုိးတက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အဆုိပါၿမိဳ႕ေတာ္၏အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမတန္ဖိုး ၁၅ဆမွ အဆ ၂၀ ခန္႔အထိျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ထြန္းသစၥာအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးတင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ လတ္တေလာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္သည္ အခြန္စနစ္သစ္ကိစၥႏွင့္ ပမာဏအမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရပ္တန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာမင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးထီးနန္းစိုးစံရာ မင္းေနျပည္ေတာ္၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်က္အခ်ာက်ရာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ျဖာထြက္ရာဗဟိုၿမိဳ႕ေတာ္၊ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံႀကီးႏွစ္ခု၏ ၾကားခံ၀င္ေပါက္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ စီးပြားေရးသမားအမ်ားစု၏ မ်က္စိက်သေဘာေတြ႕လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာတုိ႔ ၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားစုစည္းက်န္ရွိရာ မန္းၿမိဳ႕ေတာ္၏အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္လူထု၊ တုိင္းျပည္အတြက္ စံျပၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ျဖစ္လာေစေရးကို ဦးတည္သြားႏုိင္ေသာ လမ္းျပေကာင္း ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ ေတာ္သားမ်ားက တညီတညႊတ္တည္း ဆႏၵျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း၏သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အခ်ာျဖစ္လာမည့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ဆီမီးခုံ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ဤၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ မျမင္ရေသာလက္ပါေနသည္ဆုိပါက ေနာင္တြင္ေျဖရွင္းရမည့္ အေရးကိစၥမ်ား႐ႈပ္ေထြးလာႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္သူ မ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

Credit: The Voice Weekly Journal (Monday, August 20 - 26, 2012)

No comments: